VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141"

Transkript

1 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no

2 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger blir du kjent med pumpen og dens korrekte bruk. For sikkerhets skyld bør ikke ikke-kyndige personer bruke pumpen. SIKKERHETSFORSKRIFTER Plassere vannpumpen på et støtig og jevnt underlag. Nett-tilkoblingen bør være til et jordet el-uttak med 230V 50Hz nettspenning og en sikring på minst 10 ampere. For fast installasjon bør motoren utrustes med en beskyttet automatisk bryter. Installeringen bør utføres av en autorisert elektriker. Sugeslangens/-rørets diameter bør være minst 1. Om sugehøyden er over 5m er det anbefalt å bruke 1 sugeslange. Installer en bunnventil på sugeslangen. Påse at sugeslangen ikke kommer høyere enn pumpen, ellers vil det oppstå luftbobler i sugeslangen/-røret. Sugeventilen bør være minst 30 cm under laveste vannnivå Hvis sugeslangen/-røret ikke er tett, er det ikke nok sugekraft til å suge opp vann. Unngå å bruke pumpen med surt vanne eller forurenset vann (f. eks. sand). Om vannet er forurenset, monter et filter på sugeslangen. Vannpumpen må beskyttes mot kulde, og den bør lagres på en tørr og godt ventilert plass. Tøm og gjør rent pumpen før det lagres. Barn under 12 år har ikke mulighet til å bruke trykkvannpumpen. Hold barna borte fra apparatet. Kontroller el-ledningen og pluggen alltid før bruk. Hvis man oppdager feil, må man ikke ta i bruk pumpen. Ta kontakt med en autorisert elektriker som kanbesiktige skaden. Beskytt el-ledningen og pluggen mot varme, olje og skarpe gjenstander. Når man kobler fra pumpen dra i pluggen, aldri i el-ledningen. Kontroller at el-installasjonen er riktig. Alle elektriske installasjoner og reparasjoner bør kun utføres av autorisert personell. Fabrikanten frasier seg alt ansvar for skader som oppstår forårsaket av feil eller uriktig bruk, samt behandling som ikke er i tråd med denne anvisningen. ADVARSEL Pumpen må ikke gå tørr, det vil raskt ødelegge pumpen. Derfor må man alltid stoppe pumpen med en gang vannstrømmen har sluttet. Norsk Start Koble til suge- og trykkslange til pumpen. Disse må være helt tett slik at man unngår luftbobler. Fest enveis-/bunnventil på enden av sugeslange. Fyll pumpen med vann gjennom fylleproppen på pumpehuset. Sørg for å fylle opp både sugeslange og pumpehus med vann. Start pumpen med plastkåpen (påfylling av vann) av. Når det begynner å komme vann ut fra hullet skrur du på plastkåpen. Da har du oppnådd maksimalt trykk. Pumpen stopper automatisk når det er oppnådd maksimalt trykk i tanken. Vedlikehold: Koble alltid fra strømledningen før man utfører vedlikehold. Slå av pumpen hvis den ikke er i bruk, selv om det er for en kort periode. Beskytt pumpen mot frost og kulde ved å tømme pumpen og vanntanken (løsne dreneringspluggen på undersiden av pumpen). Tøm pumpen for vann ved frost/kulde eller ved lagring. Beskytt også mot frost og kulde når pumpen er i bruk. I trykkbeholderen er det en trykkmembran og lufttank der trykket bør være ca. 1,3 bar uten mottrykk. Når vann pumpes inn i trykkmembranen ekspanderer den og øker trykket i lufttanken og pumpen stopper automatisk. Om trykket i lufttanken er for lavt, øk trykket ved å løsne plastkåpen på tanken og pump luft inn i ventilen ved hjelp av en dekk/ bilpumpe. 2

3 feilretting Vannpumpe med tank Problem Årsaker Løsninger Pumpen starter ikke Pumpen er blokkert Send den inn til en autorisert forhandler For lav/feil nettspenning Kontroller nettspenningen Pumpen suger ikke Enveis-/bunnventil ikke senket i vann Senk enveis-/bunnventil i vann Pumpen og sugeslange tom for vann Luft i sugeslangen Lekkasje i enveis-/bunnventil Blokkering i enveis-/bunnventil For høy sugehøyde Fyll pumpen med vann Kontroller at det ikke finnes lekkasje på sugeslangen Rengjør enveis-/bunnventil. Rengjør enveis-/bunnventil Kontroller sugehøyden Pumpen starter ved lavt vanninntak For lavt lufttrykk Øk trykket (1,3 bar), pump luft inn i ventilen For liten kapasitet For høy sugehøyde Kontroller sugehøyde Termosikringen kobler ut pumpen (overoppheting) teknisk data Modell Spenning Effekt Maks. løftehøyde Maks. kapasitet Maks. sugehøyde Maks. vanntemperatur Diam. tilkobling 1 Vekt (PT800B) 230V~50Hz 800W 40 meter Skitten enveis-/bunnventil Defekte deler minsker pumpens effekt Dårlig ventilasjon Skitne deler 3200 l/h 54 l/min 8 meter 35 grader 12,2 kg Tilbehør: (ikke inkludert) 1. Sugerør 2. Tilbakeslagsventil (Artikelnr: ) 3. Slangekoblinger Rengjør enveis-/bunnventil Skift deler hos en autorisert forhandler Sørg for god ventilasjon Rengjør enveis-/bunnventil Skift deler hos en autorisert forhandler Norsk 3

4 Hydroforpump med tank Läs noggrant igjenom bruksanvisningen innan du andvänder pumpen och efterföljer alla angivna instruktioner. Med dessa bruksanvisningar blir du bekant med pumpen och dess korrekt användning. För säkerhets skull bör icke icke-kunniga personer andvända pumpen. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Placera tryckvattenpumpen på ett stadig och jämt underlag. Nätanslutningen bör ske till ett jordat eluutag med 230 V / 50 Hz nätspänning och en säkring på minst 10 A. För fast installation bör motorn utrustas med en skyddad automatisk avbrytare. Installeringen bör utföras av en auktoriserad elektriker. Sugrörets/sugslangens diameter bör vara minst 1. Om sughöjden är över 5 m är det rekommendabelt att andvända 1 sugsrör. Installera en bakslagsventil till sugröret. Se till att sugrörets inte ställs högre upp än pumpen, annars bildas det luftbubblor i sugröret. Sugventilen bör vara minst 30 cm under den lägsta vattennivå. Om sugröret inte är tät finns det inte tillräckligt sugning för att suga vatten. Undvik att andvända pumpen med starkt vatten eller vatten som innehåller föroreningar ( t. ex. sand). Om det finns föroreningar i vattnet, installera ett filter till sugröret. Tryckvattenpumpen bör skyddas mot kyla och den bör förvaras i en torr och välventilerad plats. Töm och rengör pumpen före lagring. Barn under 12-års ålder får inte andvända tryckvattenpumpen. Håll barnen borta från pumpen. Kontrollera elkabeln och pluggen alltid före andvändning. Om du upptäcker några skador andvänd inte pumpen. Ha pumpen granskad av försäljaren eller av en auktoriserad serviceverkstad. Skydda pluggen och elkabeln mot hettan, olja och skarpa kanter. För att koppla av pumpen dra pluggen ur vägguttaget, dra aldrig från elkabeln. Kontrollera att elinstallationen är riktig. Alla elektriska nstallationer och reparationer bör göras endast i en auktoriserad verkstad. Tillverkaren avsäger sig alt ansvar för skador som uppkommit genom ovarsam, orätt eller felaktig andvändning samt behandling som inte följt instruktionerna. VARNING PUMPEN FÅR INTE GÅ TORR FÖR DETTA UTSLITER PUMPEN SNABBT. DÄRFÖR BÖR MAN STOPPA PUMPEN OMEDELBART EFTER VATTENFLÖDET HAR SLUTAT. Svenska Start Anslut sugröret och tryckledningen ordentligt. Installera en bakslagsventil till sugröret. Fyll pumpen med vatten gennom fyllproppen på pumphuset. Viktigt att pumpen och sugröret är fyllt med vatten. Starta pumpen med plastkåpan av. När det kommer vatten från hålet skruvar du åt plastkåpan. Ni har nu oppnätt maximalt tryck. Pumpen stannar automatisk när den uppnår maximalt tryck. Underhåll Koppla alltid bort pumpen från vägguttaget alltid innan du utför service på apparaten. Stäng av pumpen om den inte används. Skydda apparaten mot frost och kyla genom att tömma pumpen (lossa dräneringspluggen på undersidan av pumpen). Skydda pumpen mot frost och kyla också vid användning. I tryckbehållaren finns en tryckmembran och lufttank där trycket bör vara cirka 1,3 bar utanmottryck. Då vatten pumpas in i tryckmembranen, expanderar den och ökar trycket i lufttanken då apparaten stannar automatisk. Om trycket i lufttanken är för lågt, öka det genom att lossa tankens plastkåpor och pumpa luft till ventilen med en hjulpåfyllningsanordning. 4

5 Felretting Hydroforpump med tank Problem Orsak Åtgärd Svenska Pumpen startar inte Pumpen är blockerad Sänd den in till en autoriserad förhandlare. Otillräcklig nätspänning Kontrollera spänningen Inget sug i pumpen Bakslagsventil är inte i vatten Sänk bakslagsventil i vatten Intet vatten i pumpen och sugrör Luft i sugröret Läckande bakslagsventil Tilltäppt bakslagsventil För hög sugshöjd Fyll på pumpen med vatten Kontrollera att sugröret är tätt Rengör bakslagsventil Rengör bakslagsventil Kontrollera sugshöjden Pumpen startar vid låg vattenintag Otillräckligt lufttryck Öka lufttrycket (1,3 bar). Pumpa luft in i ventilen För låg kapacitet För hög sugshöjd Kontrollera sugshöjden Termobrytaren kopplar av pumpen (överopphetning) Smutsig bakslagsventil Skadligt ämne minskarpumpens effekt Dårlig ventilation Främmande ämne/föremål förorsakar friktion Rengör bakslagsventil Byt delar hos en autoriserad förhandlare. Var säker på att ventilation är bra. Rengör bakslagsventil Byt delar hos autoriserad förhandlare teknisk data Modell Nätanslutning Effekt Max lyfthöjd Max. kapasitet Doppningsdjup max Vattentemperatur max Diam. tilkobling 1 Vikt (PT800B) 230V~50Hz 800W 40 meter 3200 l/h 54 l/min 8 meter 35 grader 12,2 kg Tillbehör: (inte inkluderat) 1. Sugrör 2. Bakslagsventil (Artikelnr: ) 3. Slanganslutningar 5

6 6

7 7

8 Norsk GARANTI Vannpumpen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om vannpumpen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. Samsvarserklæring Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Vannpumpe med tank Merke...PowerPump Modell...PT800B Svenska GARANTI Vattenpumpen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om vattenpumpen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. Tillverkar deklaration Undertecnad firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Hydroforpump med tank Märke...PowerPump Modell typ...pt800b er i overensstemmelse med normene EN :2002+A1+A11+A12+A2+A13 EN :2003+A1, EN62233:2008 samt bestemmelser gitt i direktiv 2006/95/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever vannpumpen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August överensstämmer med följande norm EN :2002+A1+A11+A12+A2+A13 EN :2003+A1, EN62233:2008 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 2006/95/EC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna vatenpumpen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Trondheim, Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om vannpumpen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om vattenpumpen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Detaljer

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 DV 20/30 DA SE NO Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

spesialtoalett clos-o-mat

spesialtoalett clos-o-mat BrukerManual spesialtoalett clos-o-mat Palma Lima & Lima Vita Brukermanual CLOS-O-MAT Vi gratulerer deg med valget av dusj og føn toalett. Du har bestemt deg for originalen Clos-O-Mat som vi tror du kommer

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer