Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no"

Transkript

1 Lyskaster Strålkastare Metal halogen Manual art. no

2 Følg disse anvisningene nøye for korrekt og sikker bruk. Ta vare på disse anvisningene for senere bruk. Kontakt leverandøren ved eventuelle problemer. Ta vare på pakningsetiketten, for å kunne oppgi produksjonsnummer ved eventuelle klager. Produktet må ikke modifiseres. Modifiseringer vil føre til at garantien bortfaller og kan gjøre produktet farlig i bruk. Verken garanti eller annet produsentansvar gjelder for produktskader som har oppstått fordi disse anvisningene ikke ble fulgt. Montering og vedlikehold av produktet skal kun gjøres av kvalifisert elektriker. Hvis produktets strømkabel er skadet, skal kabelen byttes ut i sin helhet av produsenten, produsentens servicerepresentant eller noen med tilsvarende kvalifikasjon og kompetanse ellers kan produktet bli farlig i bruk. Produktets overflater kan bli svært varme under bruk. Ikke ta på disse overflatene med bar hud, verken ved justering eller under normal bruk. Fare for brannskade. Hold produktet på trygg avstand fra lettantennelige eller eksplosive gjenstander. Ikke se direkte inn i lampen når den er slått på. Produktet må kun brukes i komplett tilstand, med monterte beskyttelsespaneler. Deksel som har slått sprekker, må skiftes ut. Glass: 360 x 242 x 5 mm Den ytre strømledningen skal være en vanntett, VDE-sertifisert H07RN-F 3G-kabel med ledertverrsnittsareal på 1,5 mm². Produktet skal monteres utenfor rekkevidde. Metallhalogen TEKNISKE DATA OG BETJENINGSANVISNINGER Vekt, maks...3,86 kg Lengde mm Bredde mm Høyde mm Monteringshøyde...min. 2 m Maks. projeksjonsflate...0,03 m 2 Minimumsavstand til belyst objekt...1,5 m Produktet er beregnet på høytrykksnatriumlamper som krever ekstern strømforsyning. Produktet kan monteres på overflater med normal brannsikkerhets- og antennelighetsklassifisering. Skadede beskyttelsespaneler skal erstattes med originale reservedeler. Garanti Lyskasteren har 1 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om lyskasteren har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. MONTERINGSANVISNINGER Følg anvisningene i tegningene nøye. 1) Strømtilkobling Monter kabelgjennomføringen og stram til låsemutteren. Før kabelen inn gjennom gummitetningen og stram til mutteren helt. Koble kabelen til splinten som vist i fig. 1 og fest den med kabelklemmen. 2) Retningsinnstilling Still inn ønsket retning ved hjelp av vinkelskalaen (x i fig. 2) på samme side av produktet som snittskruen (K i fig. 2). Stram til låseskruene. (A) Posisjon for hullboring i konsollen. (B) Referanse. Eventuelle skadede deler skal erstattes med nye, tilsvarende deler. SLÅ AV STRØMMEN UNDER VEDLIKEHOLD.

3 Följ dessa anvisningar noga för korrekt och säker funktion. Spara dessa anvisningar för framtida behov. Kontakta leverantören vid eventuella problem. Spara förpackningens etikett, för att kunna uppge p roduktionsnummer vid eventuella klagomål. Produkten får inte modifieras. Modifieringar gör garantin ogiltig och kan medföra att produkten blir farlig att använda. Varken garanti eller annat tillverkaransvar gäller för produktskador som uppstått till följd av att dessa anvisningar inte följts. Montering och underhåll av produkten får endast utföras av behörig elektriker. Om produktens elkabel är skadad, ska kabeln i sin helhet bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller någon med likvärdig behörighet och kompetens annars kan produkten bli farlig att använda. Produktens ytor kan bli mycket varma under användning. Vidrör inte dessa ytor med bar hud, varken vid justering eller under normal användning risk för brännskada. Håll produkten på säkert avstånd från lättantändliga eller explosiva föremål. Titta aldrig rakt in i lamporna när de är tända. Produkten får endast användas i komplett skick, med monterade skyddspaneler. Skydd som är spruckna eller på annat sätt skadade måste bytas ut. Mått glasskiva: 360 x 242 x 5 mm Den yttre elkabeln ska vara en vattentät VDE-certifierad H07RN-F 3G-kabel med ledartvärsnittsarea 1,5 mm². Produkten ska installeras utom räckhåll. Metallhalogen TEKNISKA DATA OCH DRIFTANVISNINGAR Vikt max... 3,86 kg Längd mm Bredd mm Höjd mm Installationshöjd... min. 2 m Största vindprojicerade area... 0,03 m 2 Minsta tillåtna avstånd till belysta objekt.. 1,5 m Produkten är avsedd för högtrycksnatriumlampor som kräver extern strömförsörjning. Produkten får monteras på ytor med normal brandsäkerhets- och antändlighetsklassning. Skadade skyddspaneler ska ersät tas med originale reservdelar. Garanti Strålkastaren har 1 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om strålkastaren utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. MONTERINGSANVISNINGAR Följ anvisningarna i bilden noggrant. 1) Elanslutning Montera kabelgenomföringen och dra åt låsmuttern helt. För in kabeln genom gummiklämhylsan och dra åt muttern helt. Anslut kabeln till plinten så som visas i fig. 1 och fäst den med dragavlastningsklämman. 2) Riktningsinställning Ställ in önskad riktning med hjälp av vinkelskalan (X i fig. 2) på samma sida av produkten som låsskruven (K i fig. 2). Dra åt låsskruvarna. (A) Position för hålborrning i konsolen. (B) Referens. Eventuella skadade delar ska ersättas med nya, likvärdiga delar. SLÅ FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNINGEN INNAN UNDERHÅLLSARBETE PÅBÖRJAS.

4

5

6

7

8 SVENSK NORSK Metallhalogen FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Undertecnad firma Krigsvoll AB Industrivägen Halmstad försäkrar under eget ansvar att produktet Produkt... Strålkastare Märke... WorkLite Modell typ A överensstämmer med följande norm EN55015:2006, EN :2006, EN :1995+A1:2001+A2:2005 EN61547:1995+A1:2000, EN :1998 EN :2004+A1:2006 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv, 2004/108/EC, 2002/95/EC, 2006/95/EC BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt... Lyskaster Merke... WorkLite Modell A er i overensstemmelse med normene EN55015:2006, EN :2006, EN :1995+A1:2001+A2:2005 EN61547:1995+A1:2000, EN :1998 EN :2004+A1:2006 samt bestemmelser gitt i direktiv, 2004/108/EC, 2002/95/EC, 2006/95/EC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna strålkastaren vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever lyskasteren ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Trondheim, Trondheim, Daglig leder, Krigsvoll AB Daglig leder, Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om strålkastaren skulle ändras väsentligt. Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om lyskasteren skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Krigsvoll AB 2013 Krigsvoll AS Art no

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no Lyskaster Strålkastare Work Light Manual art. no. 440666 SIKKERHETSINSTRUKSJONER OBS: Les følgende anvisninger nøye for å sikre at montering skjer på riktig på riktig måte. Ta vare på bruksanvisningen

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem LM-101LE Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

panelovn El-element Panel heater Manual /450186

panelovn El-element Panel heater Manual /450186 panelovn El-element Panel heater Manual 450185/450186 GSA PANELOVNER MANUal norsk INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER 2. INSTALLASJON Før bruk Vennligst les følgende informasjon

Detaljer

Manual. Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401

Manual. Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401 Manual Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401 540310 1 Forklaring til etiketter på maskinen 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før bruk 2. Slå alltid av maskinen og trekk ut kontakten før noen som

Detaljer

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202 Kedjeslip Sagkjedesliper 85W MANUAL 530202 1 Tekniske data Motor RPM 4800 230V, 50Hz, 85W Tvingekapasitet 0.80 til 0.50 Vinkel bord/tvinge Mandrel, diameter 2,25 cm (7/8 ) 35 grader fra høyre til venstre

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

MANUAL LUFTAVFUKTER

MANUAL LUFTAVFUKTER GSA LUFTAVFUKTER MANUAL 450712 NORSK LUFTAVFUKTER Luftavfuktare - Dehumidifier GSA LUFTAVFUKTER SIKKERHET 1. Les bruksanvisningen nøye før du bruker luftavfukteren for første gang, og ta vare på den på

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

Manual LP-36A. Art no

Manual LP-36A. Art no SPIKER -/stiftepistol SPIK -/klammerpistol Manual SF5040 LP-36A Art no 120430 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. Spiker -/stiftepistol NB! FØLG ALLE

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 4 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Detaljer

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL SPIKERPISTOL SPIKPISTOL Manual RHF9021 LP-36A Art no 120434 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. Spikerpistol NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER Bruk

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

manual :00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no Art. no

manual :00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no Art. no manual 450150 28-08-07 13:00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no. 450150 Art. no. 450152 manual 450150 28-08-07 13:00 Side 2 N FØR BRUK Les bruksanvisningen nøye, den

Detaljer

Manual. Gresstrimmer LR-25 Grästrimmer LR-25

Manual. Gresstrimmer LR-25 Grästrimmer LR-25 Manual Gresstrimmer LR-25 Grästrimmer LR-25 540236 1 2 Tekniske data Modell Spenning Hastighet Lydtrykksnivå Lydeffektnivå Vibrasjon Batteritype Batteridata Vekt Ladetid Lading Lading fullført Sikkerhet

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450178 GSA TERRASSEVARMER Takk for at du valgte vår terrassevarmer/takpendel. I denne bruksanvisningen vil du finne verdifull informasjon som er nødvendig

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

E L - E L E M E N - P A N E L

E L - E L E M E N - P A N E L GSA Panelovn Panelovn El-element - Panel heater norsk MANUAL 450145-450146 GSA Panelovn 220 240 VAC 50 Hz 400 W: PHE-4A 1000 W: PHE-10A norsk VIKTIG Les disse anvisningene nøye før bruk og ta vare på dem

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

PM 5500 GL/ES STRØMAGGREGAT

PM 5500 GL/ES STRØMAGGREGAT STRØMAGGREGAT ART.NR. 570738 MANUAL Manual 570737 23-07-10 10:15 Side 2 Manual INNHOLD 2. Sikkerhetsinformasjon 3. Identifisering av komponenter 4. Sjekk før bruk 4. Oppstart av aggregatet 4. Bruk av aggregatet

Detaljer

MANUAL GULV- VIFTE GOLVFLÄKT STAND FAN

MANUAL GULV- VIFTE GOLVFLÄKT STAND FAN MANUAL 480091 GULV- VIFTE GOLVFLÄKT STAND FAN SIKKERHETSINSTRUKSER 1. Dette apparatet kan bli brukt av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk sensorisk eller mental kapasitet, eller som

Detaljer

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 Manual Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 540252 1 2 3 Bruksanvisning Elektrisk kantklipper GT3010 Det vil bli henvist til bildene på side 2 og 3 utover i denne bruksanvisningen. Innhold Generell beskrivelse...4

Detaljer

ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG

ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG Hekksaks HT450B/HT550B Norsk ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CS1635A 1 Vnr. 530280 Kjedesag CS16335A ELEKTRISK TILKOBLING Før du

Detaljer

panelovn El-element Panel heater Manual

panelovn El-element Panel heater Manual panelovn El-element Panel heater Manual 450188 GSA PANELOVN MED GLASS OBS! Kun for hjemmebruk. Les og ta vare på disse instruksjonene! Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare

Detaljer

frostvakt - frost watch MANUAL 450144

frostvakt - frost watch MANUAL 450144 GSA frostvakt Frostvakt frostvakt - frost watch MANUAL 450144 GSA frostvakt SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen nøye før bruk! VIKTIG! Kontroller at nettspenningen tilsvarer merkespenningen på typeskiltet.

Detaljer

manual :32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no

manual :32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no manual 450155 28-08-07 15:32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no. 450155 manual 450155 28-08-07 15:32 Side 2 N FØR BRUK Les bruksanvisningen nøye, den inneholder instrukser

Detaljer

MANUAL Impact Drill Slagborrmaskin Slagbormaskin

MANUAL Impact Drill Slagborrmaskin Slagbormaskin Slagborrmaskin - ID600E Svenska MANUAL Impact Drill Slagborrmaskin Slagbormaskin 420004 - Best Tools ID600E 1 Slagbormaskin - ID600E ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Detaljer

SPIKERPISTOL CRN45D SPIKPISTOL CRN45D

SPIKERPISTOL CRN45D SPIKPISTOL CRN45D SPIKPISTOL CRN45D ART.NR. 120410 MANUAL Leverandør: SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER Bruk aldri bensin eller annet

Detaljer

ROTARY SANDER EXCENTERSLIP EKSENTERSLIPER

ROTARY SANDER EXCENTERSLIP EKSENTERSLIPER ROTARY SANDER EXCENTERSLIP EKSENTERSLIPER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning RS420EB Vnr. 420645 Eksentersliper RS420EB TEKNISKE DATA: Typebetegnelse: RS420EB Effekt: 420 W Spenning: 230V/50Hz

Detaljer

Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL

Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL Bruksanvisning Bruksanvisning Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL Art.no. 570730 Art.no. 570736 INNHOLD 2. Sikkerhetsinformasjon 3. Identifisering av komponenter 4. Sjekk før bruk 4. Oppstart av

Detaljer

Cirkelsåg - CS160E-W MANUAL. Circular Saw Cirkelsåg Sirkelsag Best Tools CS160E-W

Cirkelsåg - CS160E-W MANUAL. Circular Saw Cirkelsåg Sirkelsag Best Tools CS160E-W Cirkelsåg - CS160E-W Svenska MANUAL Circular Saw Cirkelsåg Sirkelsag 420024 - Best Tools CS160E-W 1 Sirkelsag - CS160E-W ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma

TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts

Detaljer

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 2 G 2 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 3 DENNE BRUKSANVISNINGEN INNEHOLDER: VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Belt sander Bandslip Båndsliper

Belt sander Bandslip Båndsliper Belt sander Bandslip Båndsliper Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning BS720A Varenr. 420648 Båndsliper BS720A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Manual. Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S

Manual. Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S Manual Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S 530290 1 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

Drill press Pelarborrmaskin Søylebormaskin

Drill press Pelarborrmaskin Søylebormaskin 580200 Manual 28-06-06 11:15 Side 1 Drill press Pelarborrmaskin Søylebormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning DP13A Varenr. 580200 580200 Manual 28-06-06 11:15 Side 2 Søylebormaskin DP13A

Detaljer

ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN

ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AP180A Vnr. 420672 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

MANUAL Reciprocating Saw Tigersåg Tigersag

MANUAL Reciprocating Saw Tigersåg Tigersag Tigersåg - TS710E-A Svenska MANUAL Reciprocating Saw Tigersåg Tigersag 420030 - Best Tools TS710E-A 1 Tigersag - TS710E-A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

El planer El hyvel El høvel

El planer El hyvel El høvel El planer El hyvel El høvel Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning P822AW Varenr. 420630 El høvel P822AW ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

MANUAL Car-Polisher Polermaskin Poleringsmaskin

MANUAL Car-Polisher Polermaskin Poleringsmaskin Polermaskin - AP180E-A Svenska MANUAL Car-Polisher Polermaskin Poleringsmaskin 420054 - Best Tools AP180E-A 1 Poleringsmaskin - AP180E-A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Detaljer

MANUAL Electric Planer Elektrisk hyvel Elektrisk høvel

MANUAL Electric Planer Elektrisk hyvel Elektrisk høvel Elektrisk hyvel - P823E-W Svenska MANUAL Electric Planer Elektrisk hyvel Elektrisk høvel 420046 - Best Tools P823E-W 1 Elektrisk høvel - P823E-W ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten,

Detaljer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP MED TANK VANNPUMPE MED TANK

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP MED TANK VANNPUMPE MED TANK WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP MED TANK VANNPUMPE MED TANK Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT800A Vnr. 510140 Vannpumpe m/tank PT800A Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350 MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG 230V-50Hz 550 W 590350 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ1000A INOX 1 Vnr. 510133 Vannpumpe hage rustfri PJ1000A INOX Les nøye gjennom bruksanvisningen

Detaljer

ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010

ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010 GSA ELEKTRISK PEIS ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010 NORSK GSA ELEKTRISK PEIS TEKNISKE DATA Spenning:...230V Frekvens:...50 Hz Varmeeffekt:...900+900 W Maks effekt:...1800

Detaljer

STIKKSAG PJS800-L1 STICKSÅG PJS800-L1

STIKKSAG PJS800-L1 STICKSÅG PJS800-L1 STIKKSAG PJS800-L1 STICKSÅG PJS800-L1 ART.NR. 420405 MANUAL Leverandør: ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt

Detaljer

sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag Manual

sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag Manual sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag Manual SMS255EWL Art no 590328 Kapp- og gjæringssag SMS255EWL Norsk Bryter Støvpose Øvre bladdeksel Nedre bladdeksel Blad Bord Anlegg Fast klemme

Detaljer

Jig saw Sticksåg Stikksag

Jig saw Sticksåg Stikksag Jig saw Sticksåg Stikksag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning JS400A Varenr. 420620 Stikksag JS400A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning IG1000 Elverk Strømaggregat Art.no.570711 KOMPONENTOVERSIKT: Norsk - Skru av hoveddekselet på venstre side - Trekk ut oljepåfyllingspluggen og tørk av all oljen på den. -

Detaljer

Sticksåg - JSP600E-A MANUAL. Jig saw Sticksåg Stikksag Best Tools JSP600E-A

Sticksåg - JSP600E-A MANUAL. Jig saw Sticksåg Stikksag Best Tools JSP600E-A Sticksåg - JSP600E-A Svenska MANUAL Jig saw Sticksåg Stikksag 420020 - Best Tools JSP600E-A 1 Stikksag - JSP600E-A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning Manual 530192 26-06-07 11:44 Side 1 VEDKAPPSAG Bruksanvisning WS600AWN / WS600AWS 1 Vnr. 530192/530193 BRUKSANVISNING FOR SAG Kjære kunde: Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet. Av

Detaljer

Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SMS255AW Varenr.590314 Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Akkuporakone 16,8V Sladdlös borrmaskin 16,8V Oppladbar boremaskin 16,8V

Akkuporakone 16,8V Sladdlös borrmaskin 16,8V Oppladbar boremaskin 16,8V Akkuporakone 16,8V Sladdlös borrmaskin 16,8V Oppladbar boremaskin 16,8V Art.no.430991 Art.no.430995 TEKNISK DATA: Volt: 16,8 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-550 v./min Snabbshuck kapacität:

Detaljer

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 Manual Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 540210 1 Montering og bruksanvisning 1. NYTTIGE TIPS: LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR MONTERING Hvis sprederen ikke sprer jevnt, påse at fronten på girkassen

Detaljer

Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SMS255DWL Varenr.590327 Kapp- og Gjæringssag SMS255DWL Norsk Øvre blad deksel Bryter Støvpose

Detaljer

BELT/DISC SANDER BAND/KANTPUTS BÅND/SKIVEPUSSER

BELT/DISC SANDER BAND/KANTPUTS BÅND/SKIVEPUSSER BELT/DISC SANDER BAND/KANTPUTS BÅND/SKIVEPUSSER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning BDS46B Vnr. 590342 Bånd/skivepusser BDS46B ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten,

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Reciprocating saw Tigersåg Tigersag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Reciprocating saw Tigersåg Tigersag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Reciprocating saw Tigersåg Tigersag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning TS600A Varenr.420628 Tigersag TS600A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

ELEKTRISK PEIS VÄRMEKAMIN - ELECTRICAL FIREPLACE MANUAL 450148

ELEKTRISK PEIS VÄRMEKAMIN - ELECTRICAL FIREPLACE MANUAL 450148 GSA ELEKTRISK PEIS ELEKTRISK PEIS VÄRMEKAMIN - ELECTRICAL FIREPLACE MANUAL 450148 GSA ELEKTRISK PEIS TEKNISKE DATA Spenning:...230V Frekvens:...50 Hz Varmeeffekt:...900+900 W Maks effekt:...1800 W Art.nr...450148

Detaljer

SCREWDRIVER GUN SKRUVAUTOMAT SKRUAUTOMAT

SCREWDRIVER GUN SKRUVAUTOMAT SKRUAUTOMAT Manual 420652 08-03-07 09:02 Side 1 SCREWDRIVER GUN SKRUVAUTOMAT SKRUAUTOMAT Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SG500AK Vnr. 420652 Manual 420652 08-03-07 09:02 Side 2 Skruautomat SG500AK

Detaljer

Rotary hammer Borrhammare Borhammer. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Rotary hammer Borrhammare Borhammer. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Rotary hammer Borrhammare Borhammer Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning RH26AK Varenr.420658 Borhammer RH26AK ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

SCROLL SAW KONTURSÅG KONTURSAG

SCROLL SAW KONTURSÅG KONTURSAG 590344 Manual 06-03-06 11:14 Side 1 SCROLL SAW KONTURSÅG KONTURSAG Bruksanvisning SS16A Art.no. 590344 590344 Manual 06-03-06 11:14 Side 2 KONTURSAG Kontursag SS16A TALLENE I FØLGENDE TEKST VISER TIL BILDENE

Detaljer

Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag

Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag 590377 Manual 28-02-07 10:15 Side 1 Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning TS03 1 Varenr. 590377 590377 Manual

Detaljer

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E Manual Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E 540300 1 TEKNISKE DATA Type:...BV2503E Spenning:...230V~50Hz Effekt:...2500W Lufthastighet maks:...270 km/t Støvpose volum:... 45 l. Vekt (netto):...3,8 kg STANDARD

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin 430506 - Best Tools L180E-K 1 Oppladbar bormaskin - L180E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PD400A 1 Vnr. 510119 Vannpumpe nedsenkbar PD400A Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

Sladdlös slagborrmaskin - LID144E-K MANUAL. Cordless Rotary Hammer Sladdlös slagborrmaskin Oppladbar slagbormaskin Best Tools LID144E-K

Sladdlös slagborrmaskin - LID144E-K MANUAL. Cordless Rotary Hammer Sladdlös slagborrmaskin Oppladbar slagbormaskin Best Tools LID144E-K MANUAL Cordless Rotary Hammer Sladdlös slagborrmaskin Oppladbar slagbormaskin 430508 - Best Tools LID144E-K 1 Oppladbar slagbormaskin - LID144E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten,

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

Monteringsveiledning. Daylight LED. Daylight LED. 160 DS Ø 25 cm. 290 DS Ø 35 cm. 330 DS Ø 53 cm. 750 DS Ø 53 cm. Monteringsveiledning for:

Monteringsveiledning. Daylight LED. Daylight LED. 160 DS Ø 25 cm. 290 DS Ø 35 cm. 330 DS Ø 53 cm. 750 DS Ø 53 cm. Monteringsveiledning for: Monteringsveiledning Monteringsveiledning for: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innholdsfortegnelse Side1 Side 2 Sikkerhets- og bruksanvisning Spesifikasjoner og garanti. Side

Detaljer

Manual. Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A

Manual. Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A Manual Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A 540286 1 TEKNISK DATA Modellnummer Bensinmotor Motorhastighet DY194SMB-A 4,5 hk/135cc 2750 r/m Tennplugg Motorolje 60 ml SAE30 Klippebredde 48 cm Justerbare

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning IG2000 Bruksanvisning Bruksanvisning Elverk Strømaggregat Art.no.570714 K N S - - - H N ( KOMPONENTOVERSIKT: Norsk Chokehendel Deksel Tankventil Tanklokk Kontrollpanel Startsnor Tennplugg deksel Motorbryter

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

MANUAL Cordless Multi Tool Sladdlös delta multi Oppladbar delta multi

MANUAL Cordless Multi Tool Sladdlös delta multi Oppladbar delta multi MANUAL Cordless Multi Tool Sladdlös delta multi Oppladbar delta multi 430516 - Best Tools LM108E-K 1 Oppladbar delta multi - LM108E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer