Manual. Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual. Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S"

Transkript

1 Manual Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S

2 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten på maskinen. 27. Hold personer og dyr på trygg avstand fra arbeidsområdet. 28. Sjekk at spenning og frekvens angitt på sagen er i samsvar med spenning og frekvens på nettverket. TEKNISKE DATA: Spenning:...230V~50 Hz Effekt: W Tomgangshastighet: o/min Kutte hastighet:...13 m/s Sverd lengde:...16 (40,6 cm) Vekt:...5,8 kg Olje kapasitet: ml Bremse tid:...0,15 s Vibrasjoner:...1,5 m/s 2 Lydnivå, maks: db(a) Beskyttelsesklasse:...DOBBEL Art. nr.: SIKKERHETSINSTUKSJONER: NB! Disse instruksjonene må følges. 1. Les og forstå bruksanvisningen nøye før bruk. 2. Bruk sikkerhetsutstyr slik som vernebriller, hørselvern, støvmaske, hansker og vernestøvler. 3. Rengjør sageområdet, pass på at det ikke er noen fremmedelementer der. 4. Pass på st du står stødig når du skal arbeide. 5. Pass på spenninger i treverket, disse kan gi tilbakeslag evt. rotvelt mot utøver. 6. Utsett aldri sagen for regn eller høy luftfuktighet. 7. Hold barn borte fra arbeidsområdet. 8. Lagre sagen på en tørr plass der barn ikke kan nå den. 9. Må kun brukes til saging i tre. 10. Unngå bruk av armbånd, ringer, og løstsittende klær. 11. Bær sagen i fronthåndtaket når sagen er stoppet og hold fineren borte fra bryteren. 12. Pass på at arbeidsstykket er godt festet. 13. Slå av og ta ut kontakten før noen form for vedlikehold. 14. Pass på at maskinen er slått av når du setter i kontakten. 15. Bruk skjøteledninger for utendørs bruk. 16. Ikke bruk sagen når du er trøtt og sliten. 17. Ikke bruk sagen hvis noen deler er skadet. 18. Bruk kun original deler. 19. Service og reparasjoner må kun utføres av kvalifisert personell. 20. Hold sagen ordentlig med begge hender. 21. Sag ikke over skulderhøyde. 22. Pass på at håndtaket er tørt og rent, slik at du ikke mister sagen. 23. Rengjør sagen etter bruk. 24. Start saging først når sagen er i gang og kjedet går. 25. Før bruk sjekk at det ikke er noen skade på kabelen. 26. Ikke bruk sagen i nærheten av brennbart eller eksplosivt materiale. 2 ADVARSEL: Tilbakeslag kan oppstå hvis fronten på sverdet treffer et hardt punkt, evt. kiler seg fast i arbeidsstykket ved felling/kapping. Hvis dette oppstår kan det plutselig bli et tilbakeslag av sagen med det som følge at man kan miste kontrollen over sagen. Ved å forstå hvorfor slike tilbakeslag oppstår og hva man kan gjøre for å forhindre dette, vil man minske muligheten for at ulykker oppstår. Holder man skikkelig tak i sagen med begge hender reduserer man muligheten for tilbakeslag. Sjekk at arbeidsområdet er fri for hindringer. ADVARSEL: Hvis sagen kiler seg fast i treet, stopp motoren, løft stokken opp fra bakken og endre dets posisjon. Prøv aldri å frigjøre sagen ved å vri og dra i sagen mens den går. Arbeider du med stokker som ligger på bakken må du være forsiktig slik at kjedet ikke treffer bakken. BRUK AV KJEDESAGEN Denne sagen er kun beregnet for hobby bruk, og ikke for profesjonelt bruk. Må kun brukes til saging i tre. På en ny sag må man gjøre følgende før bruk: - Justere kjeden. - Fylle olje. Ikke bruk sagen før alt dette er gjort riktig. KJEDESTRAMMING 1. Løsne låseknoppen (13) ved å vri moturs omtrent 1-2 omdreininger. 2. Sjekk at kjedet ligger korrekt i sverdet hele veien. 3. Trykk strammehjulet (12) innover og vri det medurs til kjedet er tilstrekkelig strammet. 4. Kjedet er tilstrekkelig strammet når kjedet kan løftes opp ca 3-4 mm midt på sverdet. Se skisse. NB! Ved bytte av sverd/kjede; pass på at du har rett ROTASJONSRETNING! Se deksel/sverd. NB! Nye sagkjeder vil strekke seg og behøver jevnlig kjedestramming. Justering/kjedestramming skal kun foregå når sagkjedet er avkjølt.

3 BYTTE KJEDE/SVERD 1. Plasser motorsagen på et dekke for å unngå søl fra olje. 2. Løsne låseknoppen (13) ved å vri moturs omtrent 1-2 omdreininger. 3. Trykk strammehjulet (12) innover og vri det moturs til kjedet er maksimalt slakket. 4. Skru ut skruen (6) og skru så låseknoppen (13) helt ut og ta av sidedekselet (14). 5. Løsne kjedet fra drivhjulet (1) og løft av sverdet med kjede og kjedestrammeren (2). 6. Skal sverdet også byttes; flytt kjedestrammeren (2) over på det nye sverdet. 7. Sett det nye kjedet på sverdet. Påse at drivretningen blir korrekt i følge symbolet på sverdet og motorhuset. 8. Hekt kjedet på drivhjulet (1) og plasser sverdet med kjede og kjedestrammer (2) på drivakselen (3). Stram kjedet litt ved å vri kjedestrammeren (2) medurs. 9. Sjekk at alle deler sitter som de skal. 10. Sett på sidedekselet (14) ved først å sette det inn i slissen i bakkant, så over kjedestrammeren (2). Påse at sporene i sidedekselet (14) samsvarer med kjedestrammeren (2). 11. Skru på låseknoppen (13) og skruen (6). Stram så kjedet tilstrekkelig se pkt KJEDESTRAMMING KJEDEBREMS/BESKYTTELSE Denne sagen er utstyrt med en kjedebrems (pos. 7). Dette er for at sagen skal stoppe fortere hvis noe uforutsett skjer. Dette fungerer også som en beskyttelse for hånden. Hvis denne skyves frem vil sagen stoppe med en gang. Dette kan testes ved å starte sagen på vanlig måte, og deretter skyve kjedebremsen fremover. Den skal da stoppe med en gang. NB! Hvis dette ikke fungere, kontakt service personell. DELELISTE : 1. Kabel med plugg 2. Bakre håndtak 3. På -/avbryter 4. Låsebryter 5. Lokk, oljepåfylling 6. Fremre håndtak 7. Kjedebrems / beskyttelse 8. Løpehjul 9. Sverd 10. Kjede 11. Gripetenner 12. Strammehjul 13. Låseknopp 14. Sidedeksel 15. Vindu, oljenivå 16. Kabelkrok 17. Sverdslire 18. Indikatorlys, overbelastning 1. Drivhjul 2. Kjedestrammer 3. Drivaksel 6. Skrue 12. Strammehjul 13. Låseknopp PÅFYLLING AV OLJE Fyll olje på tanken. (5/15) På denne sagen er det automatisk oljesmøring. NB! Sjekk at det alltid er olje på tanken når du bruker sagen. BRUK - Sjekk at kjedebremsen (pos. 7) ikke er på. For å slå den av dra den mot deg. - Sett i kontakten. - Hold sagen med begge hendene. - Trykk på låseknapp med høyre tommeltott. - Trykk inn start bryteren, slik at sagen starter. - Sagen vil stoppen når du slepper bryteren. 3

4 INSTRUKSJONER FOR FELLING AV TRE Små trær opp til cm kan sages rett over i et kapp. Ved større trær følg disse instuksene: - Pass på at ingen er i fall sonen for treet. - Pass på at du har en rømningsvei. - Stå stødig. - Pass på at det ikke er noen fremmed elementer der du skal sage. - Stå på siden av treet. - Bestem deg for hvilken vei treet skal falle. - På den siden treet skal falle kapp 1/4 inn i treet. - Deretter kapp på samme side i 45 vinkel ned mot det første kappet. Ta ut biten. - Nå kapp på motsatt side rett mot de første to kappene. - Ikke sag helt igjennom treet, la det være igjen ca. 1/10 av treets diameter. - Putt in en kile på det siste kappet og bikk treet i ønsket retning. NB! Pass på at fallsonen er fri. OVERBELASTNINGSINDIKATOR Denne funksjonen kan redusere muligheten for overbelastning av motoren og vil beholde motorens levetid tid lenger. Når man kutter jevnt, vil det grønne lyset være tent. Hvis overbelastning skjer, vil det røde lyset tennes i stedet. Så hvis det røde lyset tennes, press ikke motorsagen videre. Når det grønne lyset tennes igjen, kan man fortsette å kutte med jevn kraft.. VEDLIKEHOLD Før alt rengjøring eller vedlikehold må sagen slåes av og kontakten taes ut. RENGJØR ALLTID KJEDESAGEN ETTER BRUK Ta bort alt sagspon, støv og olje. - Ta av sverd og kjede og rengjør også dette. Smør deretter kjede og fronten på sverdet. - Blås bort alt støv fra motoren. - Lagre kjedesagen på et tørt sted utilgjengelig for barn. - Hvis noen deler er skadet eller ødelagt, kontakt service personell. - Må kun brukes original deler. - Hvis sagen ikke går kontakt service personell. 4

5 ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven på märkplåten/typskylten. TEKNISKE DATA: Spänning:...230V~50 Hz Effekt: W Tomgångsvarv: o/min Hastighet:...13 m/s Svärd längd:...16 (40,6 cm) Vikt:...5,8 kg Olja kapacitet: ml Bromstid:...0,15 s Vibration, max:...1,5 m/s 2 Ljudnivå: db(a) Skyddklass:...DOBBEL Art. no.: SÄKERHETSINSTRUKTIONER: NB! Dessa instruktioner måste följas. 1. Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan maskinen tas i bruk. 2. Använd skyddsutrustning som skyddsglasögon, hörselskydd, handskar, stövlar och skydds byxor. 3. Rengör såg området så att det inte är några främmande föremål vid arbetsområdet.. 4. Se till att du står stadigt under arbetsmomentet. 5. Se upp för spänningar i trävirket, dessa kan ge bakslag ev. rotvälta mot utövare. 6. Utsätt aldrig sågen för regn eller hög luftfuktighet. 7. Håll barn borta från arbetsområdet. 8. Förvara sågen på en torr plats där barn inte kan nå den. 9. Sågen får endast användas för bearbetning an trä. 10. Undvik att ha armband, ringar, och löst sittande kläder. 11. Bär sågen i fronthandtaget när sågen är avstängd och håll fingrarna borta från brytaren. 12. Se till att arbetsstycket är ordentligt fastsatt. 13. Slå av och ta ut kontakten föra all form av underhåll. 14. Kontrollera att maskinen ej är påslagen när du sätter i kontakten. 15. Använd förlängningskabel som är godkänd för utomhusbruk. 16. Arbeta ej med sågen om du är trött eller ouppmärksam. 17. Använd ej sågen om några delar är trasiga eller slitna. 18. Använd endast original reservdelar. 19. Service och reparationer får endast utföras av auktoriserad personal. 20. Håll sågen ordentlig med båda händerna. 21. Såga ej över skulderhöjd. 22. Se till att handtaget är torrt och rent. 23. Rengör sågen efter varje användning. 24. Starta avverkning först när sågen är i gång och kedjan går. 25. Kontrollera alltid så att det ej är någon skada på el-kabel och förlängningssladd innan start Använd aldrig sågen i närhet av brännbart eller explosivt material. 27. Håll personer och djur på tryggt avstånd från arbetsområdet. 28. Kontrollera att spänning och frekvens som anges på sågen överensstämmer med nätspänningen. VIKTIGT: Backslag kan uppstå om fronten på svärdet träffar en hård punkt, ev. kilar fast i arbetsstycket vid fällning/kapning. Om detta uppstår kan det bli ett backslag av sågen med följd av att man kan mista kontrollen över sågen. Genom att förstå hur dessa backslag kan uppstå och hur man kan förhindra detta, minskas risk för olyckor. Håll alltid ordentligt med båda händerna i sågen samt kontrollera att arbetsområdet är rent från hinder. VIKTIGT: Om sågen kilar fast i trät, stoppa motorn, lyft stocken och ändra dets position. Prova aldrig att frigöra sågen genom att vrida och dra i sågen mens den går. Arbetar du med stockar som ligger på marken bör du vara försiktig så att kedjan ej träffar marken. ANVÄNDNING AV KEDJESÅGEN Denne såg är tillverkad för hobby brukare, ej för proffs bruk. Får endast användas till sågning i trä. På en ny såg skall man göra följande innan bruk: - Justera kedjan. - Fyll på olja. Sågen får ej startas innan dessa punkter uppfylls KEDJESPÄNNING 1. Lossan låsvredet (13) genom att vrida det moturs 1-2 varv. 2. Kontrollera att kedjan löper korrekt längs svärdet. 3. Tryck spännhjulet innåt (12) och vrid det medurs till kedjan är tillräckligt spänd. 4. Kedjan är tillräckligt spänd när den går att lyft 3-4 mm upp mitt på svärdet. Se skissen. OBS! Vid byte av svärd/kedja; se till så att du har rätt ROTATIONSRIKTNING! Se skyddet/svärd. NB! Nya sågkedjor vill sträcka sig och behöver kontinuerlig kontroll. Justering/kedjespänning skal endast ske när sågkedjan är avkyld.

6 BYTE KEDJA/SVÄRD 1. Placera sågen på ett oljeokänsligt underlag för att förhindra söl. 2. Lossan låsvredet (13) genom att vrida det moturs 1-2 varv. 3. Tryck spännhjulet (12) innåt och vrid det moturs så kedjan är maximalt slak. 4. Skruva ut skruven (6) och skruva därefter ut låsvredet (13) helt och tag av sidokåpan (14) 5. Lossna kedjan från drivhjulet (1) och lyft av svärdet med kedja och kedjespännare (2). 6. Skall svärdet bytas också, flytta över kedjespännaren (2) till det nya svärdet. 7. Sätt den nya kedjan på svärdet. Se till att drivriktningen blir korrekt genom att följa symbolerna på svärdet och motorhuset. 8. Häkta på kedjan på drivhjulet (1) och placera svärdet med kedja och kedjespännare (2) på drivaxeln (3). Strama kedjan lite genom att vrida kedjespännaren (2) medurs. 9. Kontrollera att alla delar sitter där de skall. 10. Sätt på sidokåpan (14) genom att först sätta in den i slitsen i bak-kanten, sedan över kedjespännaren (2). Se till att spåren i sidokåpan (14) följer kedjespännaren (2). 11. Skruva i låsvredet (13) och skruven (6). Spänn kedjan tillräckligt enligt punkten KEDJESPÄNNING KEDJEBROMS/SKYDD Denna såg är utrustad med en kedjebroms (pos. 7). Detta är för att sågen skal stanna fortare om något oförutsett sker. Denna fungerar även som ett skydd för handen. Om denna förs fram vill sågen stanna med en gång. Detta kan testas genom att starta sågen som vanligt, för därefter kedjebromsen framåt. Sågen skall då omedelbart stanna NB! Om detta ej fungerar, kontakt service personal. RESERVDELS LISTA : 1. Kabel med kontakt 2. Bakre handtag 3. Av/På brytare 4. Låsknapp 5. Lokk, oljepåfylling 6. Främre handtag 7. Kejdebroms / brytare 8. Impeller/löphjul 9. Svärd 10. Kedja 11. Gripklor 12. Spännhjul 13. Låsvred 14. Sidokåpa 15. Fönster, oljenivå 16. Kabelkrok 17. Svärdskydd 18. Indikator, överbelastning 1. Drivhjul 2. Kedjespännare 3. Drivaxel 6. Skruv 12. Spännhjul 13. Låsvred PÅFYLLNING AV OLJA Fyll olja på tanken. (5/15) På denna såg är det automatisk oljesmörjning. NB! Kontrollera att det alltid är olja på tanken när du använder sågen. ANDVÄDNING - Kontrollera att kedjebromsen (pos. 7) inte är på. För att slå av den dra den mot dig. - Sätt i kontakten. - Håll sågen med båda händerna. - Tryck på låsknappen med höger tumme. - Tryck in start brytaren, så att sågen startar. - Sågen vill stoppa när du släpper brytaren. 6

7 INSTRUKTIONER FÖR FÄLLNING AV TRÄD Små träd upp till cm kan sågas rakt över i ett stycke. Ved tjockare träd, följ dessa instruktioner: - Pass på at ingen er i trädets fallzon. - Pass på att du har en reträttväg. - Stå stadigt. - Pass på att det inte är några främmande elementer der du skal såga. - Stå på siden av trädet. - Bestäm dig för vilket håll trädet skall falla. - På den sidan trädet skall falla, kapa 1/4 in i trädet. - Därefter kapa på samma sida i 45o vinkel ned mot det första snittet. Ta ut biten. - Därefter kapas på motsatt sida rakt mot de första två snitten. - Såga ej helt igenom trädet, låt det vara ca. 1/10 av trädets diameter kvar. - Putta in en kil i det sista snittet samt pressa trädet i fallriktningen. NB! Kontrollera att fallzonen är fri. ÖVERBELASTNINGSINDIKATOR Denna funktion kan reducera möjligheten att överbelasta motorn och på så sätt förlänga mototns livslängd. När man såga jämnt, lyser lampan grön. Om överbelastning sker kommer lampan att lysa rött. Så om den röda lampan lyser, avbryt att belasta mototsågen. När den gröna lampan tänds, kan man fortsätta säga med jämn kraft. UNDERHÅLL Före all form av rengöring och underhåll skall kontakten tas ut. RENGÖR ALLTID KEDJESÅGEN EFTER VARJE ANVÄNDNING. Tag bort allt sågspån, smuts och olja. - Tag av svärd och kedja samt rengör dessa. Smörj därefter kedja och fronten på svärdet. - Blås bort all smuts från motor. - Förvara sågen på et torrt ställe oåtkomligt för barn. - Om några delar är skadade eller defekta, kontakta service. - Använd endast original reservdelar. - Om sågen ej går kontakta service. 7

8 SVENSK GARANTI Kedjesåg har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om kedjesågen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB Industrivägen Halmstad försäkrar under eget ansvar att produktet Produkt... Kedjesåg Märke... Park & Garden Modell typ... DB6021S överensstämmer med följande norm EN : 2009; EN : 2009; ISO 13772: 2009, EN :2006, EN :1997+A1:2001+A2:2008, EN :2006, EN : 2008; EN ISO 3744; EN ISO enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 2009/95/EC, 2004/108/EC, 2002/95/EC 2002/96/EEC, 2006/42/EC, 2000/14/EC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna kedjesågen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti NORSK GARANTI Kjedesagen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om kjedesagen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Postboks 2465 Sluppen 7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt... Kjedesagen Merke... Park & Garden Modell... DB6021SA er i overensstemmelse med normene EN : 2009; EN : 2009; ISO 13772: 2009, EN :2006, EN :1997+A1:2001+A2:2008, EN :2006, EN : 2008; EN ISO 3744; EN ISO samt bestemmelser gitt i direktiv 2009/95/EC, 2004/108/EC, 2002/95/EC 2002/96/EEC, 2006/42/EC, 2000/14/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever kjedesagen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Halmstad, Trondheim, VD, Gisle Krigsvoll AB Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om kedjesågen skulle ändras väsentligt. Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om kjedesagen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Gisle Krigsvoll AB 2010 Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG

ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG Hekksaks HT450B/HT550B Norsk ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CS1635A 1 Vnr. 530280 Kjedesag CS16335A ELEKTRISK TILKOBLING Før du

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Manual. Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401

Manual. Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401 Manual Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401 540310 1 Forklaring til etiketter på maskinen 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før bruk 2. Slå alltid av maskinen og trekk ut kontakten før noen som

Detaljer

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem LM-101LE Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202 Kedjeslip Sagkjedesliper 85W MANUAL 530202 1 Tekniske data Motor RPM 4800 230V, 50Hz, 85W Tvingekapasitet 0.80 til 0.50 Vinkel bord/tvinge Mandrel, diameter 2,25 cm (7/8 ) 35 grader fra høyre til venstre

Detaljer

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no Lyskaster Strålkastare Work Light Manual art. no. 440666 SIKKERHETSINSTRUKSJONER OBS: Les følgende anvisninger nøye for å sikre at montering skjer på riktig på riktig måte. Ta vare på bruksanvisningen

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

panelovn El-element Panel heater Manual /450186

panelovn El-element Panel heater Manual /450186 panelovn El-element Panel heater Manual 450185/450186 GSA PANELOVNER MANUal norsk INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER 2. INSTALLASJON Før bruk Vennligst les følgende informasjon

Detaljer

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no Lyskaster Strålkastare Metal halogen Manual art. no. 440638 Følg disse anvisningene nøye for korrekt og sikker bruk. Ta vare på disse anvisningene for senere bruk. Kontakt leverandøren ved eventuelle problemer.

Detaljer

Manual LP-36A. Art no

Manual LP-36A. Art no SPIKER -/stiftepistol SPIK -/klammerpistol Manual SF5040 LP-36A Art no 120430 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. Spiker -/stiftepistol NB! FØLG ALLE

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL SPIKERPISTOL SPIKPISTOL Manual RHF9021 LP-36A Art no 120434 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. Spikerpistol NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER Bruk

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 4 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

MANUAL LUFTAVFUKTER

MANUAL LUFTAVFUKTER GSA LUFTAVFUKTER MANUAL 450712 NORSK LUFTAVFUKTER Luftavfuktare - Dehumidifier GSA LUFTAVFUKTER SIKKERHET 1. Les bruksanvisningen nøye før du bruker luftavfukteren for første gang, og ta vare på den på

Detaljer

manual :00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no Art. no

manual :00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no Art. no manual 450150 28-08-07 13:00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no. 450150 Art. no. 450152 manual 450150 28-08-07 13:00 Side 2 N FØR BRUK Les bruksanvisningen nøye, den

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450178 GSA TERRASSEVARMER Takk for at du valgte vår terrassevarmer/takpendel. I denne bruksanvisningen vil du finne verdifull informasjon som er nødvendig

Detaljer

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 Manual Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 540252 1 2 3 Bruksanvisning Elektrisk kantklipper GT3010 Det vil bli henvist til bildene på side 2 og 3 utover i denne bruksanvisningen. Innhold Generell beskrivelse...4

Detaljer

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 Manual Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 540210 1 Montering og bruksanvisning 1. NYTTIGE TIPS: LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR MONTERING Hvis sprederen ikke sprer jevnt, påse at fronten på girkassen

Detaljer

sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag Manual

sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag Manual sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag Manual SMS255EWL Art no 590328 Kapp- og gjæringssag SMS255EWL Norsk Bryter Støvpose Øvre bladdeksel Nedre bladdeksel Blad Bord Anlegg Fast klemme

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SMS255DWL Varenr.590327 Kapp- og Gjæringssag SMS255DWL Norsk Øvre blad deksel Bryter Støvpose

Detaljer

MANUAL GULV- VIFTE GOLVFLÄKT STAND FAN

MANUAL GULV- VIFTE GOLVFLÄKT STAND FAN MANUAL 480091 GULV- VIFTE GOLVFLÄKT STAND FAN SIKKERHETSINSTRUKSER 1. Dette apparatet kan bli brukt av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk sensorisk eller mental kapasitet, eller som

Detaljer

PM 5500 GL/ES STRØMAGGREGAT

PM 5500 GL/ES STRØMAGGREGAT STRØMAGGREGAT ART.NR. 570738 MANUAL Manual 570737 23-07-10 10:15 Side 2 Manual INNHOLD 2. Sikkerhetsinformasjon 3. Identifisering av komponenter 4. Sjekk før bruk 4. Oppstart av aggregatet 4. Bruk av aggregatet

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350 MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG 230V-50Hz 550 W 590350 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

El planer El hyvel El høvel

El planer El hyvel El høvel El planer El hyvel El høvel Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning P822AW Varenr. 420630 El høvel P822AW ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SMS255AW Varenr.590314 Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt

Detaljer

Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag

Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag 590377 Manual 28-02-07 10:15 Side 1 Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning TS03 1 Varenr. 590377 590377 Manual

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Manual. Gresstrimmer LR-25 Grästrimmer LR-25

Manual. Gresstrimmer LR-25 Grästrimmer LR-25 Manual Gresstrimmer LR-25 Grästrimmer LR-25 540236 1 2 Tekniske data Modell Spenning Hastighet Lydtrykksnivå Lydeffektnivå Vibrasjon Batteritype Batteridata Vekt Ladetid Lading Lading fullført Sikkerhet

Detaljer

ROTARY SANDER EXCENTERSLIP EKSENTERSLIPER

ROTARY SANDER EXCENTERSLIP EKSENTERSLIPER ROTARY SANDER EXCENTERSLIP EKSENTERSLIPER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning RS420EB Vnr. 420645 Eksentersliper RS420EB TEKNISKE DATA: Typebetegnelse: RS420EB Effekt: 420 W Spenning: 230V/50Hz

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma

TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning IG1000 Elverk Strømaggregat Art.no.570711 KOMPONENTOVERSIKT: Norsk - Skru av hoveddekselet på venstre side - Trekk ut oljepåfyllingspluggen og tørk av all oljen på den. -

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN

ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AP180A Vnr. 420672 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning Manual 530192 26-06-07 11:44 Side 1 VEDKAPPSAG Bruksanvisning WS600AWN / WS600AWS 1 Vnr. 530192/530193 BRUKSANVISNING FOR SAG Kjære kunde: Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet. Av

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

manual :32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no

manual :32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no manual 450155 28-08-07 15:32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no. 450155 manual 450155 28-08-07 15:32 Side 2 N FØR BRUK Les bruksanvisningen nøye, den inneholder instrukser

Detaljer

E L - E L E M E N - P A N E L

E L - E L E M E N - P A N E L GSA Panelovn Panelovn El-element - Panel heater norsk MANUAL 450145-450146 GSA Panelovn 220 240 VAC 50 Hz 400 W: PHE-4A 1000 W: PHE-10A norsk VIKTIG Les disse anvisningene nøye før bruk og ta vare på dem

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

MANUAL Reciprocating Saw Tigersåg Tigersag

MANUAL Reciprocating Saw Tigersåg Tigersag Tigersåg - TS710E-A Svenska MANUAL Reciprocating Saw Tigersåg Tigersag 420030 - Best Tools TS710E-A 1 Tigersag - TS710E-A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010

ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010 GSA ELEKTRISK PEIS ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010 NORSK GSA ELEKTRISK PEIS TEKNISKE DATA Spenning:...230V Frekvens:...50 Hz Varmeeffekt:...900+900 W Maks effekt:...1800

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ1000A INOX 1 Vnr. 510133 Vannpumpe hage rustfri PJ1000A INOX Les nøye gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL

Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL Bruksanvisning Bruksanvisning Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL Art.no. 570730 Art.no. 570736 INNHOLD 2. Sikkerhetsinformasjon 3. Identifisering av komponenter 4. Sjekk før bruk 4. Oppstart av

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 2 G 2 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 3 DENNE BRUKSANVISNINGEN INNEHOLDER: VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Akkuporakone 16,8V Sladdlös borrmaskin 16,8V Oppladbar boremaskin 16,8V

Akkuporakone 16,8V Sladdlös borrmaskin 16,8V Oppladbar boremaskin 16,8V Akkuporakone 16,8V Sladdlös borrmaskin 16,8V Oppladbar boremaskin 16,8V Art.no.430991 Art.no.430995 TEKNISK DATA: Volt: 16,8 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-550 v./min Snabbshuck kapacität:

Detaljer

SPIKERPISTOL CRN45D SPIKPISTOL CRN45D

SPIKERPISTOL CRN45D SPIKPISTOL CRN45D SPIKPISTOL CRN45D ART.NR. 120410 MANUAL Leverandør: SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER Bruk aldri bensin eller annet

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E Manual Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E 540300 1 TEKNISKE DATA Type:...BV2503E Spenning:...230V~50Hz Effekt:...2500W Lufthastighet maks:...270 km/t Støvpose volum:... 45 l. Vekt (netto):...3,8 kg STANDARD

Detaljer

SCREWDRIVER GUN SKRUVAUTOMAT SKRUAUTOMAT

SCREWDRIVER GUN SKRUVAUTOMAT SKRUAUTOMAT Manual 420652 08-03-07 09:02 Side 1 SCREWDRIVER GUN SKRUVAUTOMAT SKRUAUTOMAT Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SG500AK Vnr. 420652 Manual 420652 08-03-07 09:02 Side 2 Skruautomat SG500AK

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Drill press Pelarborrmaskin Søylebormaskin

Drill press Pelarborrmaskin Søylebormaskin 580200 Manual 28-06-06 11:15 Side 1 Drill press Pelarborrmaskin Søylebormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning DP13A Varenr. 580200 580200 Manual 28-06-06 11:15 Side 2 Søylebormaskin DP13A

Detaljer

MANUAL Impact Drill Slagborrmaskin Slagbormaskin

MANUAL Impact Drill Slagborrmaskin Slagbormaskin Slagborrmaskin - ID600E Svenska MANUAL Impact Drill Slagborrmaskin Slagbormaskin 420004 - Best Tools ID600E 1 Slagbormaskin - ID600E ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Cirkelsåg - CS160E-W MANUAL. Circular Saw Cirkelsåg Sirkelsag Best Tools CS160E-W

Cirkelsåg - CS160E-W MANUAL. Circular Saw Cirkelsåg Sirkelsag Best Tools CS160E-W Cirkelsåg - CS160E-W Svenska MANUAL Circular Saw Cirkelsåg Sirkelsag 420024 - Best Tools CS160E-W 1 Sirkelsag - CS160E-W ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Jig saw Sticksåg Stikksag

Jig saw Sticksåg Stikksag Jig saw Sticksåg Stikksag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning JS400A Varenr. 420620 Stikksag JS400A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på

Detaljer

Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570023

Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570023 Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Belt sander Bandslip Båndsliper

Belt sander Bandslip Båndsliper Belt sander Bandslip Båndsliper Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning BS720A Varenr. 420648 Båndsliper BS720A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Tekniske data Spenning: 230 V Frekvens: 50 Hz Inngangseffekt: 1600 W Hastighet uten belastning: 11,5 m/s Skaftlengde: 355 mm Bremsetid for kjede:

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Sticksåg - JSP600E-A MANUAL. Jig saw Sticksåg Stikksag Best Tools JSP600E-A

Sticksåg - JSP600E-A MANUAL. Jig saw Sticksåg Stikksag Best Tools JSP600E-A Sticksåg - JSP600E-A Svenska MANUAL Jig saw Sticksåg Stikksag 420020 - Best Tools JSP600E-A 1 Stikksag - JSP600E-A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Manual. Kjedesag YD-KU02 Kedjesåg YD-KU02

Manual. Kjedesag YD-KU02 Kedjesåg YD-KU02 Manual Kjedesag YD-KU02 Kedjesåg YD-KU02 530296 1 ADVARSEL Før du begynner å bruke produktene våre, vennligst les denne bruksanvisningen nøye slik at du forstår korrekt bruk av maskinen. SIKKERHET FØRST

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Motorsåg 16" bensin. Motorsag 16" bensin. Moottorisaha 16" bensiini. Motorsav 16" benzin

Motorsåg 16 bensin. Motorsag 16 bensin. Moottorisaha 16 bensiini. Motorsav 16 benzin Motorsåg 16" bensin Motorsag 16" bensin Moottorisaha 16" bensiini Motorsav 16" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 16" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Detaljer

MANUAL Electric Planer Elektrisk hyvel Elektrisk høvel

MANUAL Electric Planer Elektrisk hyvel Elektrisk høvel Elektrisk hyvel - P823E-W Svenska MANUAL Electric Planer Elektrisk hyvel Elektrisk høvel 420046 - Best Tools P823E-W 1 Elektrisk høvel - P823E-W ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten,

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Reciprocating saw Tigersåg Tigersag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Reciprocating saw Tigersåg Tigersag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Reciprocating saw Tigersåg Tigersag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning TS600A Varenr.420628 Tigersag TS600A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Manual. Kjedesag YD-KU02 Kedjesåg YD-KU02

Manual. Kjedesag YD-KU02 Kedjesåg YD-KU02 Manual Kjedesag YD-KU02 Kedjesåg YD-KU02 530296 1 ADVARSEL Før du begynner å bruke produktene våre, vennligst les denne bruksanvisningen nøye slik at du forstår korrekt bruk av maskinen. SIKKERHET FØRST

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

BELT/DISC SANDER BAND/KANTPUTS BÅND/SKIVEPUSSER

BELT/DISC SANDER BAND/KANTPUTS BÅND/SKIVEPUSSER BELT/DISC SANDER BAND/KANTPUTS BÅND/SKIVEPUSSER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning BDS46B Vnr. 590342 Bånd/skivepusser BDS46B ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten,

Detaljer

SPIKERPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100

SPIKERPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100 ART.NR. 120418 MANUAL Leverandør: SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER Bruk aldri bensin eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer