GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning"

Transkript

1 GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ1000A INOX 1 Vnr

2 Vannpumpe hage rustfri PJ1000A INOX Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger blir du kjent med pumpen og dens korrekte bruk. For sikkerhets skyld bør ikke ikke-kyndige personer bruke pumpen. SIKKERHETSFORSKRIFTER Plassere vannpumpen på et støtig og jevnt underlag. Nett-tilkoblingen bør være til et jordet el-uttak med 230V 50Hz nettspenning og en sikring på minst 10 ampere. For fast installasjon bør motoren utrustes med en beskyttet automatisk bryter. Installeringen bør utføres av en autorisert elektriker. Sugeslangens/-rørets diameter bør være minst 1. Om sugehøyden er over 5m er det anbefalt å bruke 1 sugeslange. Installer en bunnventil på sugeslangen. Påse at sugeslangen ikke kommer høyere enn pumpen, ellers vil det oppstå luftbobler isugeslangen/-røret. Sugeventilen bør være minst 30 cm under laveste vann-nivå Hvis sugeslangen/-røret ikke er tett, er det ikke nok sugekraft til å suge opp vann. Unngå å bruke pumpen med surt vanne eller forurenset vann (f. eks. sand). Om vannet er forurenset, monter et filter på sugeslangen. Vannpumpen må beskyttes mot kulde, og den bør lagres på en tørr og godt ventilert plass. Tøm og gjør rent pumpen før det lagres. Barn under 12 år har ikke mulighet til å bruke trykkvannpumpen. Hold barna borte fra pumpen. Kontroller el-ledningen og pluggen alltid før bruk. Hvis man oppdager feil, må man ikke ta i bruk pumpen. Ta kontakt med en autorisert elektriker som kan besiktige skaden. Beskytt el-ledningen og pluggen mot varme, olje og skarpe gjenstander. Norsk Når man kobler fra pumpen dra i pluggen, aldre i elledningen. Kontroller at el-installasjonen er riktig. Alle elektriske installasjoner og reparasjoner bør kun utføres av autorisert personell. Fabrikanten frasier seg alt ansvar for skader som oppstår forårsaket av feil eller uriktig bruk, samt behandling som ikke er i tråd med denne anvisningen. ADVARSEL PUMPEN MÅ IKKE GÅ TØRR, DET VIL RASKT ØDE- LEGGE PUMPEN. DERFOR MÅ MAN ALLTID STOPPE PUMPEN MED EN GANG VANNSTRØMMEN HAR SLUTT- ET. START Fyll pumpen med vann gjennom trykk-koblingen. Koble til sugeslangen/-røret og trykkledningen tilstrekkelig. Steng trykkledningen. Start pumpen. Det kan ta opptil flere minutter før det kommer vann opp til pumpen. VEDLIKEHOLD Koble alltid pumpen fra el-uttaket for man utfører vedlikehold på maskinen. Slå av pumpen hvis den ikke er i bruk, selv om det er for en kort periode. Beskytt pumpen mot frost og kulde ved å tømme pumpen og vanntanken (løsne dreneringspluggen på undersiden av pumpen). Beskytt pumpen mot frost og kulde også ved bruk av pumpen. 2

3 Vannpumpe hage rustfri PJ1000A INOX Norsk FEIL ÅRSAKER LØSNINGER Problem Grunn Løsning Motoren starter ikke Pumpen suger ikke For liten kapasitet Termobryteren kobler ut pumpen For lav/feil nettspenning Blokkert pumpehjul, den termiske monitoren har stanset Sugeventilen ikke i vann Pumpen tom for vann Luft i sugeslangen/-røret Lekkasje i sugeventilen Blokkert sugeventil For høy sugehøyde For høy sugehøyde Skitten sugeventil Defekte deler minsker pumpens effekt Overbelastet motor, fremmedlegeme i sytemet forårsaker friksjon Kontroller nettspenningen Demonter og gjør rent pumpen Senk sugeventilen ned i vannet Fyll pumpen med vann Kontroller at det ikke er lekkasje på sugeslangen/-røret Gjør ren sugeventilen Gjør ren sugeventilen Kontroller sugehøyden Kontroller sugehøyden Gjør ren sugeventilen Gjør ren pumpen, og skift defekte deler Demonter og gjør rent pumpen Forhindre at fremmedlegemer kommer i pumpen TEKNISKE DATA PJ1000A INOX Spenning 230V 50Hz Effekt 1000 Watt Max. løftehøyde 44 m Max. kapasitet 3500 l/h Max. sugehøyde 8 m Max. vanntemperatur 35 O C Diam. tilkobling 1 Vekt 8,5 kg Art. no

4 Trädgårdspump rostfri PJ1000A INOX BRUKSANVISNINGAR Läs noggrant igjenom bruksanvisningen innan du andvänder pumpen och efterföljer alla angivna instruktioner. Med dessa bruksanvisningar blir du bekant med pumpen och dess korrekt användning. För säkerhets skull bör icke kunniga personer andvända pumpen. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Placera tryckvattenpumpen på ett stadig och jämt underlag. Nätanslutningen bör ske till ett jordat eluutag med 230 V / 50 Hz nätspänning och en säkring på minst 10 A. För fast installation bör motorn utrustas med en skyddad automatisk avbrytare. Installeringen bör utföras av en auktoriserad elektriker. Sugrörets/sugslangens diameter bör vara minst 1. Om sughöjden är över 5 m är det rekommendabelt att andvända 1 sugsrör. Installera en bakslagsventil till sugröret. Se till att sugrörets inte ställs högre upp än pumpen, annars bildas det luftbubblor i sugröret. Sugventilen bör vara minst 30 cm under den lägsta vattennivå. Om sugröret inte är tät finns det inte tillräckligt sugning för att suga vatten. Undvik att andvända pumpen med starkt vatten eller vatten som innehåller föroreningar ( t.ex. sand). Om det finns föroreningar i vattnet, installera ett filter till sugröret. Tryckvattenpumpen bör skyddas mot kyla och den bör förvaras i en torr och välventilerad plats. Töm och rengör apparaten före lagring. Barn under 12-års ålder får inte andvända tryckvattenpumpen. Håll barnen borta från pumpen. Kontrollera elkabeln och pluggen alltid före andvändning. Om du upptäcker några skador andvänd inte apparaten. Ha pumpen granskad av försäljaren eller av en auktoriserad serviceverkstad. Skydda pluggen och elkabeln mot hettan, olja och skarpa kanter. För att koppla av pumpen dra pluggen ur vägguttaget, dra aldrig från elkabeln. Kontrollera att elinstallationen är riktig. Alla elektriska installationer och reparationer bör göras endast i en auktoriserad verkstad. Tillverkaren avsäger sig alt ansvar för skador som uppkommit genom ovarsam, orätt eller felaktig andvändning samt behandling som inte följt instruktionerna. VARNING PUMPEN FÅR INTE GÅ TORR FÖR DETTA UTSLITER PUMPEN SNABBT. DÄRFÖR BÖR MAN STOPPA PUMP- EN OMEDELBART EFTER VATTEN-FLÖDET HAR SLUTAT. START Fyll pumpen med vatten genom tryckanslutningen. Anslut sugröret och tryckledningen ordentlig. Stäng tryckledningen. Starta pumpen. Det kan ta upp till flera minuter innan vatten stiger upp till pumpen. UNDERHÅLL Koppla bort pumpen från vägguttaget alltid innan du utför service på apparaten. Stäng av pumpen om den inte andvänds. Skydda apparaten mot frost och kyla genom att tömma pumpen (lossa dräneringspluggen på undersidan av pumpen). Skydda pumpen mot frost och kyla också vid andvändning. Svensk 4

5 Trädgårdspump rostfri PJ1000A INOX Svensk STÖRNINGAR ORSAKER ÅTGÄRDAR Problem Orsaker Åtgärd Motorn startar inte Intet sug i pumpen För låg kapacitet Termobrytaren kopplar av pumpen Otillräcklig nätspänning Blockera pumphjulet, den termiska monitoren har stannat Sugventilen är inte i vatten Intet vatten i pumpen Luft i sugröret Läckande sugventil Tilltäppt sugventil För hög sugshöjd För hög sugshöjd Smutsig sugskorg Skadligt ämne minskar pumpens effekt Överbelastad motor, främmande ämne/föremål förorsakar friktion Kontrollera spänningen Demontera och rengör pumpen Sänk sugventilen i vatten Fyll på pumpen med vatten Kontrollera att sugröret är tätt Rengör sugventilen Rengör sugventilen Kontrollera sugshöjden Kontrollera sugshöjden Rengör sugskorgen Rengör pumpen och byt ut slitna delar Demontera och rengör pumpen. Förhindra främmande ämnet/föremålet att gå til pumpen TEKNISKA DATA PJ1000A INOX Nätanslutning 230V 50Hz Effekt 1000 Watt Max lyfthöjd 44 m Max. kapasitet 3500 l/h Doppningsdjup max 8 m Vattentemperatur max 35 O C Diam. tilkobling 1 Vekt 8,5 kg Art. no

6 Item Code Specification 1 Screw 2 Motor cover 3 Impellor 4 Rear cover of motor 5 Spring Washer 6 Motor bolt 7 Stator 8 Bearing 9 Rotor 10 Bearing 11 Capacitor Locker 12 Capacitor 13 Screw 14 Cable clamp 15 cable sheath 16 Cable and plug 17 Rubber Bush 18 Water proof cover 19 Screw 20 Rubber block 21 O Ring 22 Side cover of motor 23 Swtich seal ring 24 Water proof switch 25 Screw 26 Handle 27 Handle end cover 28 Earth connect screw 29 Bottom Seat 30 Screw 31 Front cover of motor 32 Ring 33 O Ring 34 Flange 35 Stop Ring 36 Movable Ring 37 Impellor 38 Water lead plate 39 O Ring 40 Water lead block 41 O Ring 42 Pump Body 43 Value 44 O Ring 45 O Ring 46 Screw 47 Big Value cover 48 Big seal Ring 49 O Ring 50 Connector 6

7 7

8 Svensk GARANTI Pumpen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om pumpen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB B Jönssons v 4 S Halmstad försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Trädgårdspump rostfri Märke...Best Tools Modell typ...pj1000a INOX Norsk GARANTI Pumpen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om pumpen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Vannpumpe hage rustfri Merke...Best Tools Modell...PJ1000A INOX överensstämmer med följande norm EN50144, EN55014, EN55104, EN61000 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG er i overensstennelse med normene EN50144, EN55014, EN55104, EN61000 samt bestemmelser gitt i direktiv 89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG Halmstad, Trondheim, VD, Gisle Krigsvoll AB Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om pumpen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om pumpen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP MED TANK VANNPUMPE MED TANK

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP MED TANK VANNPUMPE MED TANK WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP MED TANK VANNPUMPE MED TANK Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT800A Vnr. 510140 Vannpumpe m/tank PT800A Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PD400A 1 Vnr. 510119 Vannpumpe nedsenkbar PD400A Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

El planer El hyvel El høvel

El planer El hyvel El høvel El planer El hyvel El høvel Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning P822AW Varenr. 420630 El høvel P822AW ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

SPIKERPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100

SPIKERPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100 ART.NR. 120418 MANUAL Leverandør: SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER Bruk aldri bensin eller

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 Manual Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 540210 1 Montering og bruksanvisning 1. NYTTIGE TIPS: LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR MONTERING Hvis sprederen ikke sprer jevnt, påse at fronten på girkassen

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Lawn Mover Gräsklippare Gressklipper

Lawn Mover Gräsklippare Gressklipper 540644 manual 03-03-06 15:23 Side 1 Gräsklippare LM1642A Lawn Mover Gräsklippare Gressklipper Manual Bruksanvisning Bruksanvisning LM1642A 1 Varenr.540644 540644 manual 03-03-06 15:23 Side 2 Gräsklippare

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

Bruksanvisning för lastramp för snöskoter. Bruksanvisning for lasterampe til snøskuter

Bruksanvisning för lastramp för snöskoter. Bruksanvisning for lasterampe til snøskuter Bruksanvisning för lastramp för snöskoter Bruksanvisning for lasterampe til snøskuter 326-048 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E Manual Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E 540300 1 TEKNISKE DATA Type:...BV2503E Spenning:...230V~50Hz Effekt:...2500W Lufthastighet maks:...270 km/t Støvpose volum:... 45 l. Vekt (netto):...3,8 kg STANDARD

Detaljer

1 Crankcase assy - - - - - 8600060 1 Detaljer 2 Silent-block lower attachment - - - - - 8120902 4 Detaljer 3 Front attachment bush - - - - - 8121948 1 Detaljer 4 Hex screw - - - - - 8150439 1 Detaljer

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

frostvakt - frost watch MANUAL 450144

frostvakt - frost watch MANUAL 450144 GSA frostvakt Frostvakt frostvakt - frost watch MANUAL 450144 GSA frostvakt SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen nøye før bruk! VIKTIG! Kontroller at nettspenningen tilsvarer merkespenningen på typeskiltet.

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 NO NORSK SIKKERHETSFORSKRIFTER Dette symbolet betyr ADVARSEL. Personskade

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

IG6000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570723

IG6000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570723 GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Monteringsanvisning for elinstallatør VAK1 VL Ø63 PSP Ø50 TAK1 Generell informasjon Isolert pumpestasjon er dimensjonert for å ta i mot avløpsvannet fra

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

BRIGG Massasjebadekar. Monteringsanvisning. Edition 1-10

BRIGG Massasjebadekar. Monteringsanvisning. Edition 1-10 BRIGG Massasjebadekar Monteringsanvisning Edition 1-10 3:1 3:2 Monterings- og bruksanvisning Denne bruksanvisningen gjelder for Brigg badekar og massasjebadekar. Gratulerer med ditt valg av massasjebadekar!

Detaljer

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202 Kedjeslip Sagkjedesliper 85W MANUAL 530202 1 Tekniske data Motor RPM 4800 230V, 50Hz, 85W Tvingekapasitet 0.80 til 0.50 Vinkel bord/tvinge Mandrel, diameter 2,25 cm (7/8 ) 35 grader fra høyre til venstre

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

OSO Floorsmart RL & RRL

OSO Floorsmart RL & RRL OSO Floorsmart RL & RRL O SE SF Bruks- og montasjeanvisning Bruks- och montageanvisning Käyttöohje ja asennusohjeet Side 2 Sid 4 Sivu 6 45905-0 RL 9-203 IP44 MADE I ORWAY Montasje - ventilinnstilling 2

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem LM-101LE Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros

Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros Jet 100 Tekniske data: 1025 Watt motor 5,1 Amp 50 m max. løftehøyde 55 liter / min. max. kapasitet 1 rørtilslutning Høyde: 21

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Produsent: AS SAMI. Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee

Produsent: AS SAMI. Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee Bruksanvisning for snøblåser LP-225 Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 1. Innhold 2. INNLEDNING... 3 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 4

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER User s Manual USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter Introduction Thank you for purchasing this product. In order to obtain optimum

Detaljer

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e BVF WFD Serie U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-Leder Spenning: 230V Effekt: 10-20 W/m Element størrelser: 10 m to 155 m Bøyeradius: min. 50mm Kabel diameter:

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

OBS! VIKTIG INFORMASJON

OBS! VIKTIG INFORMASJON OBS! VIKTIG INFORMASJON 13-1 INNHOLDSFORTEGNELSE Garanti og bruksanvisning... Garantivillkår... Installasjonsanvisning... 3 Montering hengfront... 4 Regulatorutseende.. 5 Tilbehør... 6 Tilkoblingsanvisning

Detaljer

BRUKER MANUAL FOR HEATHRO FISKEPUMPE VAKI AQUACULTURE SYSTEMS

BRUKER MANUAL FOR HEATHRO FISKEPUMPE VAKI AQUACULTURE SYSTEMS BRUKER MANUAL FOR HEATHRO FISKEPUMPE VAKI AQUACULTURE SYSTEMS EDITION: SEPTEMBER 2008 INNEHOLDSFORTEGNELSE 1 GARANTIVILKÅR PÅ HEATHRO FISKEPUMPE... 3 2 OMGIVELSER... 4 3 FORKLARING AV DELER... 5 3.1 SNEGLEHUSET

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no Lyskaster Strålkastare Work Light Manual art. no. 440666 SIKKERHETSINSTRUKSJONER OBS: Les følgende anvisninger nøye for å sikre at montering skjer på riktig på riktig måte. Ta vare på bruksanvisningen

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer