Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning"

Transkript

1 Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SMS255AW Varenr

2 Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om maskinen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB B Jönssons v 4 S Halmstad försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Kap och geringssåg Märke...Best Tools Modell typ...sms255aw överensstämmer med följande norm EN , EN , EN , EN enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 73/23/EEL, 93/68/EEC, 98/37/EC Denna maskin är framställd med dubbelisoleringssystem enligt EU-direktiv nr. 20. Dubbelisoleringen erbjuder bättre elsäkerhet och kräver ingen jordning. Norsk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Kappe-/gjæringssag Merke...Best Tools Modell...SMS255AW er i overensstennelse med normene EN , EN , EN , EN samt bestemmelser gitt i direktiv 73/23/EEL, 93/68/EEC, 98/37/EC Denne maskin er produsert med dobbeltisoleringssystem i.h.t. EU-direktiv nr. 20. Dobbeltisoleringen gir bedre elektrisk sikkerhet og krever ingen jording. Halmstad, Trondheim, VD, Gisle Krigsvoll AB Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

3 Kapp- og Gjæringssag SMS255AW Norsk Sikkerhetsknapp Støvpose Øvre blad deksel Bryter Nedre bladdeksel Helningsvinkel skala Blad Fast klemme Bord Forlengelsesarm Gjæringskala Anlegg 2

4 Kap- och Geringssåg SMS255AW BYTE AV SÅGBLAD NB! Slå av maskinen och tag ut kontakten före byte av sågblad. -Lossa bulten som håller klingskyddet med nyckel som medföljer. - Både inner och ytterskydd vill då lossna, lyft därefter upp skyddet. -Tryck in spindel låsknappen på baksidan av motorn, och använd fastnyckelen till att lossa klingbulten, skruva medurs. -Tag ut bult och klingbricka, och byt sågklingan. NB! NB! Tag bort insatsringen på sågklingan och sätt den på den nya. - Sätt på den nya sågklingan och därefter klingbrickan och skruva fast bulten (moturs) - NB! Se till att klingan är satt åt riktigt håll. JUSTERING AV KAPVINKEL För att justera önskad kapvinkel, lossa på ratten bak på sågen och justera sågen till önsked vinkel (0-45o). Lås därefter sågen i denna vinkeln. JUSTERING AV GERVINKEL För att justera önskad gervinkel, lossa på skruven i fronten på sågen. Tryck ned knappen bakom skruven till önskad gervinkel. Spänn fast skruven när du har rätt vinkel. Svensk ANVÄNDNING Före användning skall skruven bakom på bordet lossas, så att sågen kan skjutas fram och tillbaka uten problem. Denna såg är producerad för kap- och gering av trä, träfiber och plastmaterial. Ställ in önskad vinkel du vill såga. Se till att materialet alltid ligger stabilt och plant mot anhåll och sågbord, vid behov använd tvingar. Håll aldrig händerna närmare klingan än 12-15cm när klingan roterar, samt bromsa aldrig klingan manuellt. Vid kapning av mindre arbetsstycken skall dessa alltid spämmas fast samt vid gering blir resultatet bättre om materialet spänns fast. Låt alltid motor komma upp i fullt varv innan du bearbetar något material. Motorn kräver god ventilation när den arbetar, håll därför alltid vettilationsöppningarna fria från spån och smuts. Tag bort spik, skruvar och liknande i arbetsstycket före bruk. Använd aldrig maskinen utan orginalmonterade säkerhetsdetaljer. Pressa aldrig maskinen hårdare mot arbeidsstycket än det den har kapacitet till, samt använd aldrig defekt eller slö klinga. UNDERHÅLL Rengör maskinen regelbundet efter användning, och smörj rörliga delar. Undvik att det kommer smörjmedel på handtaget.maskinen får endast repareras av kvalifiserad person om det uppstår fel. 7

5 TEKNISKE DATA: Kap- och Geringssåg SMS255AW Spänning:...230V-50Hz Effekt: W Klinga diameter: mm Klinga hål:...25,4 mm Hastighet u/belastning: v./min Vikt:...16 kg Max kapbredd: x 75 mm x 75 mm. Max kapbredd dubbelgering 90 x x 45 mm. 45 x x 45 mm. ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven på märkplåten/typskylten. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs denna bruksanvisning noga! Spara den! När man använder elektriska verktyg ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elstöt eller personskada. Läs hela denna instruktion innan du försöker sätta i gång den här apparaten och spara instruktionerna. För säker drift 1. Håll arbetsområdet rent - Nedskräpade ytor och arbetsbänkar är upphov til skador. 2. Tänk på arbetsmiljön - Utsätt inte elverktyg för regn. Använd dem inte i fuktiga eller våta utrymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser. Ha bra belysning över arbetsytan. 3. Skydd mot stötar - Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp). 4. Håll barnen borta - Låt inte besökare komma i kontakt med maskinen eller förlängningssladd. Alla besökare ska hållas borta från arbetsområdet. 5. Förvaring av maskin - När maskinen inte används ska den förvaras inlåsta på ett torrt, högt placerat ställe, utom räckhåll för barn. 6. Överansträng inte maskinen - De arbetar bättre och säkrare vid den hastighet de är avsedda för. 7. Använd rätt maskin - Tvinga inte små maskiner att göra arbeten som är avsedda för kraftigare maskiner. Använd inte maskinen för ändamål de inte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för att såga av kvistar eller träd. 8. Klä dig ordentligt - Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten. Använd hårnät om du har långt hår. Svensk 9. Använd skyddsglasögon - Använd även ansiktsmask om arbetet är dammigt. 10. Skada inte sladden - Bär aldrig maskinen i sladden och ryck ej ur sladden från uttaget. Utsätt inte sladden för värme, olja eller skarpa kanter. 11. Sätt fast arbetsstycket - Använd skruvtving eller skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att använda handen och du får båda händerna fria för arbetet. 12. Sträck dig inte för mycket - Se till att du har säkert fotfäste och balans hela tiden. 13. Sköt maskinen med omsorg - Håll verktygen skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande smörjning och byte av tillbehör. Kontrollera sladden/kabelen med jämna mellanrum och reparera dem hos en auktoriserad verkstad om de är skadade. Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellan rum och byt om de är skadade. Håll hantagen torra, rena och fria från olja och fett. 14. Koppla från maskinen - Maskinen ska vara urkopplade när de inte är i bruk, vid service och vid byte av tillbehör, t ex sågblad, skär och knivar. 15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar - Gör det till en vana att kontrollera att nycklar/skruvnycklar har tagits bort från verktyget innan det startas. 16. Undvik oavsiktlig tillslagning - Bär inte inkopplade maskiner med fingret på strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är frånslagen när du sätter i stickkontakten. 17. Användning av förlängningssladdar utomhus - När maskinen används utomhus, använd endast förlängningssladdar som är avsedda märkta för utomhus bruk. 18. Var uppmärksam - Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du är trött. 19. Kontrollera skadade delar - Innan fortsatt användning av maskiner ska skyddsanordning eller annan skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa att maskinen kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen av de rörliga delarna, kärvning, sprickbildning, fastsättning och andra förhållanden som kan påverka driften. En skyddsanordning eller annan del som är skadad ska repareras riktigt eller bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad, om ej annat anges i denna instuktionsbok. Byt ut felaktig strömbrytare hos en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte maskinen om strömbrytaren inte kan slås till/från. 20. Varning - Användning av något annat tillbehör eller anordning än vad som rekommenderas i denna instruktion eller i katalog kan innebära risk för personskada. 21. Reparation får endast utföras av behörig elektromontör - Maskinen uppfyller de gällande säkerhetsbestämmelserna. Reparation får endast utföras av en behörig elektromontör, i annat fall kan användaren råka ut för olycksfall. 6

6 TEKNISKE DATA: Kapp- og Gjæringssag SMS255AW Spenning: Hz Effekt: W Blad diameter: mm. Blad hull:...25,4 mm. Hastighet u/belastning: omdr./min Vekt:...16 kg Kuttekapasiteter: x 75 mm x 75 mm. Kuttekapasitet med helningsvinkel: 90 x x 45 mm. 45 x x 45 mm. ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten på maskinen. ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les denne bruksanvisningen nøye! Ta vare på den! Ved bruk av elektrisk verktøy, så bør alltid følgende forholdsregler følges for å redusere brannrisikoen, elektrisk støt og personlig skade. Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne, før de begynner å bruke produktet. For driftsikkerhet og lengre levetid 1. Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversikt innbyr til skader. 2. Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen for regn. Bruk ikke maskinen i fuktige eller våte omgivelser. Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikke maskinen i nærheten av brennbare væsker eller gasser. 3. Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f eks rør, radiatorer, komfyrer, kjøleskap). 4. Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskinen eller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdes borte fra arbeidsplassen. 5. Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk bør lagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst, utenfor rekkevidde for barn. 6. Press ikke maskinen - Det vil gjøre arbeidet bedre og sikrere i den utstrekning det var tiltenkt. 7. Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskiner eller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeidsmaskiner. Bruk ikke maskiner til formål som de ikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag til kutting av tregrener eller stokker. Norsk 8. Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy eller smykker. Disse kan sette seg fast i bevegelige deler. Gummihansker og sklisikkert fottøy anbefales for utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignende for å holde langt hår på plass. 9. Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidet utvikler mye støv. 10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etter ledningen eller rykk aldri i den for å løsne den fra vegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, olje eller skarpe kanter. 11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skrustikke for å holde fast arbeidsstykket. Dette er sikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden, og begge hendene frigis til betjening av maskinen. 12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødig hele tiden. 13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapene skarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følg instruksjonene for smøring og bytte av reservedeler. Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvis disse er skadet, få disse reparert av autorisert serviceverksted. Kontroller forlengelsesledninger og skift disse ved skade. Hold håndtak tørre og fri fra olje. 14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen når maskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller ved bytte av reservedeler/tilbehør. 15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane å kontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet fra maskinen ved innkobling. 16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskin med fingeren på bryteren. Pass på at bryteren er av ved tilkobling. 17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Når maskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelsesledninger fremstilt og merket for utendørs bruk. 18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft! Bruk ikke maskinen når de er trett. 19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk av maskinen, bør skjerm eller andre deler som er ødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre om maskinen kommer til å fungere korrekt. Kontroller oppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andre forhold som kan ha innflytelse på maskinens drift. Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig eller byttes ut av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen om bryteren ikke kan slås av eller på. 20. Advarsel - Bruk av ethvert annet tilbehør eller anordning annet enn anbefalt i denne bruksanvisning eller i katalogen, kan innebære risiko for personskade. 21. Påse at maskinen kun repareres av autorisert personell - Maskinen er i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon av elektrisk verktøy/maskiner må kun utføres av autorisert personell, annet kan forårsake skade for brukeren. 3

7 Kapp- og Gjæringssag SMS255AW BYTTE AV SAGBLAD NB! Slå av maskinen og trekk ut kontakten før du skal bytte sagblad. - Løsne bolten som holder bladbeskyttelsen på plass med en fastnøkkel som følger med. - Både innerdeksel og bladdeksel vil da løsne, løft deretter dekselet opp. - Trykk inn spindel låseknappen på baksiden av motoren, og bruk fastnøkkelen til å løsne bolten i senter på sagbladet, skru medurs. - Ta ut bolten og flensen, og bytt sagbladet. NB! Ta av senterskiven på sagbladet og sett den på det nye. - Sett på det nye sagbladet og deretter flensen og skru fast bolten (moturs) - NB! Sjekk at sagbladet er satt på rett vei. JUSTERING AV HELNIGSVINKEL For å justere ønsket helningsvinkel, løsne på hendel bak på sagen og juster sagen til ønsket vinkel (0-45 ). Lås deretter sagen i denne vinkelen. JUSTERING AV GJÆRINGSVINEL For å justere ønsket gjæringsvinkel, løsne på skrue i front på maskinen. trykk ned knappen bak skruen og juster til ønsket gjæringsvinkel. Skru fast skruen når du har rett vinkel. Norsk BRUK Før bruk må skruen bak på bordet løsnes, slik at sagen kan skyves frem og tilbake uten problemer. Denne sagen er egnet til kapp- og gjæring av tre og plast. Still inn ønsket gjærings og/eller helningsvinkel du skal sage. Se til at materialet alltid ligger stabilt mot anlegget og sagbordet, ved behov benyttes tvinger. Hold aldri hendene nærmere klingen enn 12-15cm når klingen roterer, samt brems aldri klingen med manuelt. Ved kapping av mindre arbeidstykker må disse alltid spennes fast samt ved gjæring blir resultatet bedre dersom materialet spennes fast. La alltid motoren nå høyeste hastighet før du begynner å sage. Motoren krever god ventilasjon når den arbeider, hold derfor ventilasjonsåpningene fri for smuss. Ta bort spiker, skruer og lignende i arbeidsstykket før bruk. Bruk aldri maskinen uten orginalmonterte sikkerhetsdetaljer. Press aldri maskinen hardere mot arbeidsstykket enn det har kapasitet til, samt anvend aldri defekt eller sløvt blad. VEDLIKEHOLD Rengjør maskinen alltid etter bruk, og smør bevegelige deler. Pass på at det ikke kommer smørning på håndtaket. Maskinen må kun repareres av kvalifisert personell hvis det er noe feil med den. 4

8 Kap- och Geringssåg SMS255AW Svensk Säckerhetsknapp Dammpåse Övre klingskydd Brytare Nedre klingskydd Lutningsvinkel skala Klinga Tving Bord Förlängning Skala Anhåll 5