Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning"

Transkript

1 Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SMS255AW Varenr

2 Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om maskinen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB B Jönssons v 4 S Halmstad försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Kap och geringssåg Märke...Best Tools Modell typ...sms255aw överensstämmer med följande norm EN , EN , EN , EN enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 73/23/EEL, 93/68/EEC, 98/37/EC Denna maskin är framställd med dubbelisoleringssystem enligt EU-direktiv nr. 20. Dubbelisoleringen erbjuder bättre elsäkerhet och kräver ingen jordning. Norsk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Kappe-/gjæringssag Merke...Best Tools Modell...SMS255AW er i overensstennelse med normene EN , EN , EN , EN samt bestemmelser gitt i direktiv 73/23/EEL, 93/68/EEC, 98/37/EC Denne maskin er produsert med dobbeltisoleringssystem i.h.t. EU-direktiv nr. 20. Dobbeltisoleringen gir bedre elektrisk sikkerhet og krever ingen jording. Halmstad, Trondheim, VD, Gisle Krigsvoll AB Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

3 Kapp- og Gjæringssag SMS255AW Norsk Sikkerhetsknapp Støvpose Øvre blad deksel Bryter Nedre bladdeksel Helningsvinkel skala Blad Fast klemme Bord Forlengelsesarm Gjæringskala Anlegg 2

4 Kap- och Geringssåg SMS255AW BYTE AV SÅGBLAD NB! Slå av maskinen och tag ut kontakten före byte av sågblad. -Lossa bulten som håller klingskyddet med nyckel som medföljer. - Både inner och ytterskydd vill då lossna, lyft därefter upp skyddet. -Tryck in spindel låsknappen på baksidan av motorn, och använd fastnyckelen till att lossa klingbulten, skruva medurs. -Tag ut bult och klingbricka, och byt sågklingan. NB! NB! Tag bort insatsringen på sågklingan och sätt den på den nya. - Sätt på den nya sågklingan och därefter klingbrickan och skruva fast bulten (moturs) - NB! Se till att klingan är satt åt riktigt håll. JUSTERING AV KAPVINKEL För att justera önskad kapvinkel, lossa på ratten bak på sågen och justera sågen till önsked vinkel (0-45o). Lås därefter sågen i denna vinkeln. JUSTERING AV GERVINKEL För att justera önskad gervinkel, lossa på skruven i fronten på sågen. Tryck ned knappen bakom skruven till önskad gervinkel. Spänn fast skruven när du har rätt vinkel. Svensk ANVÄNDNING Före användning skall skruven bakom på bordet lossas, så att sågen kan skjutas fram och tillbaka uten problem. Denna såg är producerad för kap- och gering av trä, träfiber och plastmaterial. Ställ in önskad vinkel du vill såga. Se till att materialet alltid ligger stabilt och plant mot anhåll och sågbord, vid behov använd tvingar. Håll aldrig händerna närmare klingan än 12-15cm när klingan roterar, samt bromsa aldrig klingan manuellt. Vid kapning av mindre arbetsstycken skall dessa alltid spämmas fast samt vid gering blir resultatet bättre om materialet spänns fast. Låt alltid motor komma upp i fullt varv innan du bearbetar något material. Motorn kräver god ventilation när den arbetar, håll därför alltid vettilationsöppningarna fria från spån och smuts. Tag bort spik, skruvar och liknande i arbetsstycket före bruk. Använd aldrig maskinen utan orginalmonterade säkerhetsdetaljer. Pressa aldrig maskinen hårdare mot arbeidsstycket än det den har kapacitet till, samt använd aldrig defekt eller slö klinga. UNDERHÅLL Rengör maskinen regelbundet efter användning, och smörj rörliga delar. Undvik att det kommer smörjmedel på handtaget.maskinen får endast repareras av kvalifiserad person om det uppstår fel. 7

5 TEKNISKE DATA: Kap- och Geringssåg SMS255AW Spänning:...230V-50Hz Effekt: W Klinga diameter: mm Klinga hål:...25,4 mm Hastighet u/belastning: v./min Vikt:...16 kg Max kapbredd: x 75 mm x 75 mm. Max kapbredd dubbelgering 90 x x 45 mm. 45 x x 45 mm. ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven på märkplåten/typskylten. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs denna bruksanvisning noga! Spara den! När man använder elektriska verktyg ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elstöt eller personskada. Läs hela denna instruktion innan du försöker sätta i gång den här apparaten och spara instruktionerna. För säker drift 1. Håll arbetsområdet rent - Nedskräpade ytor och arbetsbänkar är upphov til skador. 2. Tänk på arbetsmiljön - Utsätt inte elverktyg för regn. Använd dem inte i fuktiga eller våta utrymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser. Ha bra belysning över arbetsytan. 3. Skydd mot stötar - Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp). 4. Håll barnen borta - Låt inte besökare komma i kontakt med maskinen eller förlängningssladd. Alla besökare ska hållas borta från arbetsområdet. 5. Förvaring av maskin - När maskinen inte används ska den förvaras inlåsta på ett torrt, högt placerat ställe, utom räckhåll för barn. 6. Överansträng inte maskinen - De arbetar bättre och säkrare vid den hastighet de är avsedda för. 7. Använd rätt maskin - Tvinga inte små maskiner att göra arbeten som är avsedda för kraftigare maskiner. Använd inte maskinen för ändamål de inte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för att såga av kvistar eller träd. 8. Klä dig ordentligt - Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten. Använd hårnät om du har långt hår. Svensk 9. Använd skyddsglasögon - Använd även ansiktsmask om arbetet är dammigt. 10. Skada inte sladden - Bär aldrig maskinen i sladden och ryck ej ur sladden från uttaget. Utsätt inte sladden för värme, olja eller skarpa kanter. 11. Sätt fast arbetsstycket - Använd skruvtving eller skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att använda handen och du får båda händerna fria för arbetet. 12. Sträck dig inte för mycket - Se till att du har säkert fotfäste och balans hela tiden. 13. Sköt maskinen med omsorg - Håll verktygen skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande smörjning och byte av tillbehör. Kontrollera sladden/kabelen med jämna mellanrum och reparera dem hos en auktoriserad verkstad om de är skadade. Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellan rum och byt om de är skadade. Håll hantagen torra, rena och fria från olja och fett. 14. Koppla från maskinen - Maskinen ska vara urkopplade när de inte är i bruk, vid service och vid byte av tillbehör, t ex sågblad, skär och knivar. 15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar - Gör det till en vana att kontrollera att nycklar/skruvnycklar har tagits bort från verktyget innan det startas. 16. Undvik oavsiktlig tillslagning - Bär inte inkopplade maskiner med fingret på strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är frånslagen när du sätter i stickkontakten. 17. Användning av förlängningssladdar utomhus - När maskinen används utomhus, använd endast förlängningssladdar som är avsedda märkta för utomhus bruk. 18. Var uppmärksam - Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du är trött. 19. Kontrollera skadade delar - Innan fortsatt användning av maskiner ska skyddsanordning eller annan skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa att maskinen kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen av de rörliga delarna, kärvning, sprickbildning, fastsättning och andra förhållanden som kan påverka driften. En skyddsanordning eller annan del som är skadad ska repareras riktigt eller bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad, om ej annat anges i denna instuktionsbok. Byt ut felaktig strömbrytare hos en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte maskinen om strömbrytaren inte kan slås till/från. 20. Varning - Användning av något annat tillbehör eller anordning än vad som rekommenderas i denna instruktion eller i katalog kan innebära risk för personskada. 21. Reparation får endast utföras av behörig elektromontör - Maskinen uppfyller de gällande säkerhetsbestämmelserna. Reparation får endast utföras av en behörig elektromontör, i annat fall kan användaren råka ut för olycksfall. 6

6 TEKNISKE DATA: Kapp- og Gjæringssag SMS255AW Spenning: Hz Effekt: W Blad diameter: mm. Blad hull:...25,4 mm. Hastighet u/belastning: omdr./min Vekt:...16 kg Kuttekapasiteter: x 75 mm x 75 mm. Kuttekapasitet med helningsvinkel: 90 x x 45 mm. 45 x x 45 mm. ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten på maskinen. ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les denne bruksanvisningen nøye! Ta vare på den! Ved bruk av elektrisk verktøy, så bør alltid følgende forholdsregler følges for å redusere brannrisikoen, elektrisk støt og personlig skade. Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne, før de begynner å bruke produktet. For driftsikkerhet og lengre levetid 1. Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversikt innbyr til skader. 2. Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen for regn. Bruk ikke maskinen i fuktige eller våte omgivelser. Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikke maskinen i nærheten av brennbare væsker eller gasser. 3. Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f eks rør, radiatorer, komfyrer, kjøleskap). 4. Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskinen eller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdes borte fra arbeidsplassen. 5. Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk bør lagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst, utenfor rekkevidde for barn. 6. Press ikke maskinen - Det vil gjøre arbeidet bedre og sikrere i den utstrekning det var tiltenkt. 7. Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskiner eller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeidsmaskiner. Bruk ikke maskiner til formål som de ikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag til kutting av tregrener eller stokker. Norsk 8. Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy eller smykker. Disse kan sette seg fast i bevegelige deler. Gummihansker og sklisikkert fottøy anbefales for utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignende for å holde langt hår på plass. 9. Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidet utvikler mye støv. 10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etter ledningen eller rykk aldri i den for å løsne den fra vegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, olje eller skarpe kanter. 11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skrustikke for å holde fast arbeidsstykket. Dette er sikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden, og begge hendene frigis til betjening av maskinen. 12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødig hele tiden. 13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapene skarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følg instruksjonene for smøring og bytte av reservedeler. Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvis disse er skadet, få disse reparert av autorisert serviceverksted. Kontroller forlengelsesledninger og skift disse ved skade. Hold håndtak tørre og fri fra olje. 14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen når maskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller ved bytte av reservedeler/tilbehør. 15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane å kontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet fra maskinen ved innkobling. 16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskin med fingeren på bryteren. Pass på at bryteren er av ved tilkobling. 17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Når maskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelsesledninger fremstilt og merket for utendørs bruk. 18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft! Bruk ikke maskinen når de er trett. 19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk av maskinen, bør skjerm eller andre deler som er ødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre om maskinen kommer til å fungere korrekt. Kontroller oppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andre forhold som kan ha innflytelse på maskinens drift. Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig eller byttes ut av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen om bryteren ikke kan slås av eller på. 20. Advarsel - Bruk av ethvert annet tilbehør eller anordning annet enn anbefalt i denne bruksanvisning eller i katalogen, kan innebære risiko for personskade. 21. Påse at maskinen kun repareres av autorisert personell - Maskinen er i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon av elektrisk verktøy/maskiner må kun utføres av autorisert personell, annet kan forårsake skade for brukeren. 3

7 Kapp- og Gjæringssag SMS255AW BYTTE AV SAGBLAD NB! Slå av maskinen og trekk ut kontakten før du skal bytte sagblad. - Løsne bolten som holder bladbeskyttelsen på plass med en fastnøkkel som følger med. - Både innerdeksel og bladdeksel vil da løsne, løft deretter dekselet opp. - Trykk inn spindel låseknappen på baksiden av motoren, og bruk fastnøkkelen til å løsne bolten i senter på sagbladet, skru medurs. - Ta ut bolten og flensen, og bytt sagbladet. NB! Ta av senterskiven på sagbladet og sett den på det nye. - Sett på det nye sagbladet og deretter flensen og skru fast bolten (moturs) - NB! Sjekk at sagbladet er satt på rett vei. JUSTERING AV HELNIGSVINKEL For å justere ønsket helningsvinkel, løsne på hendel bak på sagen og juster sagen til ønsket vinkel (0-45 ). Lås deretter sagen i denne vinkelen. JUSTERING AV GJÆRINGSVINEL For å justere ønsket gjæringsvinkel, løsne på skrue i front på maskinen. trykk ned knappen bak skruen og juster til ønsket gjæringsvinkel. Skru fast skruen når du har rett vinkel. Norsk BRUK Før bruk må skruen bak på bordet løsnes, slik at sagen kan skyves frem og tilbake uten problemer. Denne sagen er egnet til kapp- og gjæring av tre og plast. Still inn ønsket gjærings og/eller helningsvinkel du skal sage. Se til at materialet alltid ligger stabilt mot anlegget og sagbordet, ved behov benyttes tvinger. Hold aldri hendene nærmere klingen enn 12-15cm når klingen roterer, samt brems aldri klingen med manuelt. Ved kapping av mindre arbeidstykker må disse alltid spennes fast samt ved gjæring blir resultatet bedre dersom materialet spennes fast. La alltid motoren nå høyeste hastighet før du begynner å sage. Motoren krever god ventilasjon når den arbeider, hold derfor ventilasjonsåpningene fri for smuss. Ta bort spiker, skruer og lignende i arbeidsstykket før bruk. Bruk aldri maskinen uten orginalmonterte sikkerhetsdetaljer. Press aldri maskinen hardere mot arbeidsstykket enn det har kapasitet til, samt anvend aldri defekt eller sløvt blad. VEDLIKEHOLD Rengjør maskinen alltid etter bruk, og smør bevegelige deler. Pass på at det ikke kommer smørning på håndtaket. Maskinen må kun repareres av kvalifisert personell hvis det er noe feil med den. 4

8 Kap- och Geringssåg SMS255AW Svensk Säckerhetsknapp Dammpåse Övre klingskydd Brytare Nedre klingskydd Lutningsvinkel skala Klinga Tving Bord Förlängning Skala Anhåll 5

Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SMS255DWL Varenr.590327 Kapp- og Gjæringssag SMS255DWL Norsk Øvre blad deksel Bryter Støvpose

Detaljer

sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag Manual

sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag Manual sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag Manual SMS255EWL Art no 590328 Kapp- og gjæringssag SMS255EWL Norsk Bryter Støvpose Øvre bladdeksel Nedre bladdeksel Blad Bord Anlegg Fast klemme

Detaljer

El planer El hyvel El høvel

El planer El hyvel El høvel El planer El hyvel El høvel Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning P822AW Varenr. 420630 El høvel P822AW ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN

ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AP180A Vnr. 420672 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Akkuporakone 16,8V Sladdlös borrmaskin 16,8V Oppladbar boremaskin 16,8V

Akkuporakone 16,8V Sladdlös borrmaskin 16,8V Oppladbar boremaskin 16,8V Akkuporakone 16,8V Sladdlös borrmaskin 16,8V Oppladbar boremaskin 16,8V Art.no.430991 Art.no.430995 TEKNISK DATA: Volt: 16,8 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-550 v./min Snabbshuck kapacität:

Detaljer

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350 MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG 230V-50Hz 550 W 590350 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

SCREWDRIVER GUN SKRUVAUTOMAT SKRUAUTOMAT

SCREWDRIVER GUN SKRUVAUTOMAT SKRUAUTOMAT Manual 420652 08-03-07 09:02 Side 1 SCREWDRIVER GUN SKRUVAUTOMAT SKRUAUTOMAT Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SG500AK Vnr. 420652 Manual 420652 08-03-07 09:02 Side 2 Skruautomat SG500AK

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202 Kedjeslip Sagkjedesliper 85W MANUAL 530202 1 Tekniske data Motor RPM 4800 230V, 50Hz, 85W Tvingekapasitet 0.80 til 0.50 Vinkel bord/tvinge Mandrel, diameter 2,25 cm (7/8 ) 35 grader fra høyre til venstre

Detaljer

ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG

ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG Hekksaks HT450B/HT550B Norsk ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CS1635A 1 Vnr. 530280 Kjedesag CS16335A ELEKTRISK TILKOBLING Før du

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ1000A INOX 1 Vnr. 510133 Vannpumpe hage rustfri PJ1000A INOX Les nøye gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag

Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag 590377 Manual 28-02-07 10:15 Side 1 Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning TS03 1 Varenr. 590377 590377 Manual

Detaljer

Manual. Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S

Manual. Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S Manual Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S 530290 1 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma

TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts

Detaljer

MANUAL Meat Bandsaw Köttsag Kjøttsag

MANUAL Meat Bandsaw Köttsag Kjøttsag Köttsag - MSG600A MANUAL Meat Bandsaw Köttsag Kjøttsag 590350 - Best Tools MSG600A 1 Kjøttsag - MSG600A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

PM 5500 GL/ES STRØMAGGREGAT

PM 5500 GL/ES STRØMAGGREGAT STRØMAGGREGAT ART.NR. 570738 MANUAL Manual 570737 23-07-10 10:15 Side 2 Manual INNHOLD 2. Sikkerhetsinformasjon 3. Identifisering av komponenter 4. Sjekk før bruk 4. Oppstart av aggregatet 4. Bruk av aggregatet

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk overfres

Brukerveiledning Elektrisk overfres Brukerveiledning Elektrisk overfres Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk for første gang og oppbevar veiledningen i nærheten av apparatet til enhver tid. Tekniske data: Spenning: 230 V Frekvens:

Detaljer

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E Manual Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E 540300 1 TEKNISKE DATA Type:...BV2503E Spenning:...230V~50Hz Effekt:...2500W Lufthastighet maks:...270 km/t Støvpose volum:... 45 l. Vekt (netto):...3,8 kg STANDARD

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 2 G 2 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 3 DENNE BRUKSANVISNINGEN INNEHOLDER: VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

SPIKERPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100

SPIKERPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100 ART.NR. 120418 MANUAL Leverandør: SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER Bruk aldri bensin eller

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning Manual 530192 26-06-07 11:44 Side 1 VEDKAPPSAG Bruksanvisning WS600AWN / WS600AWS 1 Vnr. 530192/530193 BRUKSANVISNING FOR SAG Kjære kunde: Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet. Av

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Malings-og Mørtelblander M2 1600W

Malings-og Mørtelblander M2 1600W Bruksanvisning for Malings-og Mørtelblander M2 1600W Z1C-HM-140 ORIGINAL INSTRUKSJONER ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES, 59712 LILLE CEDEX9, FRANCE GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ta vare på disse instruksjonene!

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL

Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL Bruksanvisning Bruksanvisning Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL Art.no. 570730 Art.no. 570736 INNHOLD 2. Sikkerhetsinformasjon 3. Identifisering av komponenter 4. Sjekk før bruk 4. Oppstart av

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010

ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010 GSA ELEKTRISK PEIS ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010 NORSK GSA ELEKTRISK PEIS TEKNISKE DATA Spenning:...230V Frekvens:...50 Hz Varmeeffekt:...900+900 W Maks effekt:...1800

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning IG1000 Elverk Strømaggregat Art.no.570711 KOMPONENTOVERSIKT: Norsk - Skru av hoveddekselet på venstre side - Trekk ut oljepåfyllingspluggen og tørk av all oljen på den. -

Detaljer

Compound Mitre Saw. Art.no. Model 18-3027 J1x-JF2-210/20-UK 30-9012 J1x-JF2-210/20. Kap & Geringssåg Kapp- & Gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha SVENSKA

Compound Mitre Saw. Art.no. Model 18-3027 J1x-JF2-210/20-UK 30-9012 J1x-JF2-210/20. Kap & Geringssåg Kapp- & Gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha SVENSKA Compound Mitre Saw Kap & Geringssåg Kapp- & Gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment.

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Les alltid brukerveiledningen før bruk. I - Beskrivelse av produktet 1. Strømkabel 9. Rør 2. Trykkavlaster 10. Justeringsbryter 3. Bryter 11. Spoledeksel 4. Topphåndtak

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W ORIGINAL INSTRUCTIONS GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER ADVARSEL - For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen. Ikke arbeid med

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Innhold Beregnet bruk Forsiktighetsregler Montering Bruk Vedlikehold Problemløsing Miljøbeskyttelse Teknisk data Garanti EC samsvarerklæring Beregnet

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

ELEKTRISK PEIS VÄRMEKAMIN - ELECTRICAL FIREPLACE MANUAL 450148

ELEKTRISK PEIS VÄRMEKAMIN - ELECTRICAL FIREPLACE MANUAL 450148 GSA ELEKTRISK PEIS ELEKTRISK PEIS VÄRMEKAMIN - ELECTRICAL FIREPLACE MANUAL 450148 GSA ELEKTRISK PEIS TEKNISKE DATA Spenning:...230V Frekvens:...50 Hz Varmeeffekt:...900+900 W Maks effekt:...1800 W Art.nr...450148

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BLIKOPENER CAN OPENER OUVRE-BOÎTE DOSENÖFFNER APRISCATOLE ABRELATAS KONSERVÖPPNARE BOKSÅPNER PURKINAVAAJA DÅSEÅBNER ABRE-LATAS DÓSAOPNARI

BLIKOPENER CAN OPENER OUVRE-BOÎTE DOSENÖFFNER APRISCATOLE ABRELATAS KONSERVÖPPNARE BOKSÅPNER PURKINAVAAJA DÅSEÅBNER ABRE-LATAS DÓSAOPNARI BLIKOPENER GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CAN OPENER GUIDE TO EXPERT RESULTS OUVRE-BOÎTE GUIDE DU CONNAISSEUR DOSENÖFFNER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE APRISCATOLE GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

Detaljer

Cylinderklippare Sylinderklipper

Cylinderklippare Sylinderklipper Bruksanvisning / Bruksanvisning Cylinderklippare Sylinderklipper SE NO Item. No. 3190-1050 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

CIRKELSÅG MED LASER SIRKELSAG MED LASER PYÖRÖSAHA, JOSSA LASER RUNDSAV MED LASER 1200 W

CIRKELSÅG MED LASER SIRKELSAG MED LASER PYÖRÖSAHA, JOSSA LASER RUNDSAV MED LASER 1200 W SE CIRKELSÅG MED LASER SIRKELSAG MED LASER PYÖRÖSAHA, JOSSA LASER RUNDSAV MED LASER 1200 W ALLMÄNT För kapning i alla trämaterial, plastskivor, sågning i de flesta skivmaterial m.m. Den höga hastigheten

Detaljer

Lawn Mover Gräsklippare Gressklipper

Lawn Mover Gräsklippare Gressklipper 540644 manual 03-03-06 15:23 Side 1 Gräsklippare LM1642A Lawn Mover Gräsklippare Gressklipper Manual Bruksanvisning Bruksanvisning LM1642A 1 Varenr.540644 540644 manual 03-03-06 15:23 Side 2 Gräsklippare

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PD400A 1 Vnr. 510119 Vannpumpe nedsenkbar PD400A Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Bruksanvisning for. Borhammer H1 810W Z1J-HM-13D

Bruksanvisning for. Borhammer H1 810W Z1J-HM-13D Bruksanvisning for Borhammer H1 810W Z1J-HM-13D GENEREL SIKKERHETS ADVARSEL FOR ELEKTROVERKTØY ADVARSEL! For å redusere risikoen for skade, må bruker lese brukerveiledningen nøye. Ikke arbeid med materiale

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570023

Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570023 Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts

Detaljer

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 Manual Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 540252 1 2 3 Bruksanvisning Elektrisk kantklipper GT3010 Det vil bli henvist til bildene på side 2 og 3 utover i denne bruksanvisningen. Innhold Generell beskrivelse...4

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

høytrykksvasker högtryckstvätt

høytrykksvasker högtryckstvätt høytrykksvasker högtryckstvätt Art no 500812 HV-02 LP-36A Manual Tekniske data: Modell: Maks trykk: Arbeidstrykk: Vannforbruk: Maks inntakstrykk: Maks temp. inntaksvann: Motor effekt: Høytrykksvasker HV-02

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk Instruksjoner for multihakkeren Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av multihakkeren...96 Viktige forholdsregler...97 Krav til strømforsyning...98 Kassering av elektrisk utstyr...99 Deler og funksjoner...99

Detaljer

VEDKAPPSAG 2200W LS400

VEDKAPPSAG 2200W LS400 6750 000 400 VEDKAPPSAG 2200W DOVRE LS400 VEDKAPPSAG 2200W LS400 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 VÆR OPPMERKSOM... 3 GARANTI... 4 STUDERE SIKKERHETSINNSTRUKSJON...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer