E L - E L E M E N - P A N E L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E L - E L E M E N - P A N E L"

Transkript

1 GSA Panelovn Panelovn El-element - Panel heater norsk MANUAL

2 GSA Panelovn VAC 50 Hz 400 W: PHE-4A 1000 W: PHE-10A norsk VIKTIG Les disse anvisningene nøye før bruk og ta vare på dem for senere behov. SIKKERHETSANVISNINGER 1. Kontroller før bruk at nettspenningen tilsvarer merkespenningen på typeskiltet. 2. Barn skal holdes under oppsyn for å hindre at de leker med apparatet. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. 3. Kontroller at strømuttaket er jordet før du kobler til apparatet. 4. Trekk ut støpselet når apparatet ikke er i bruk. 5. Trekk ut støpselet før rengjøring og vedlikehold. 6. Ikke trekk i ledningen for å trekke ut støpselet. 7. Ikke bruk skjøteledning, det kan medføre overoppheting og brannfare. 8. Sørg for at ledningen ikke kommer i kontakt med det varme apparatet. 9. ADVARSEL: Ikke dekk til apparatet, det kan medføre overoppheting. 10. Ikke bruk apparatet i nærheten av badekar, dusj eller basseng. Ikke plasser apparatet slik at det kan falle ned i badekar eller lignende som inneholder vann eller annen væske. 11. Apparatet er kun beregnet til privat bruk. Ikke bruk apparatet utendørs. 12. Ikke blokker apparatets utløps- eller innløpsåpninger. 13. Ikke plasser apparatet i nærheten av gardiner eller møbler, det kan medføre brannfare. 14. Ikke plasser apparatet rett under strømuttak. 15. Ikke stikk gjenstander inn i apparatets utløps- eller innløpsåpninger. 16. Ikke plasser apparatet i nærheten av brennbare materialer, overflater eller stoffer, det kan medføre brannfare. 17. Hold nøye oppsikt med apparatet når det brukes i nærheten av barn eller personer med funksjonsnedsettelse. 18. Trekk alltid ut støpselet før apparatet flyttes. 19. Rommet der apparatet brukes, skal være fritt for brennbare materialer som bensin, løsemidler, spraybokser, tre og papir. Hold brennbare materialer og stoffer unna apparatet. Brannfare! 20. Ikke bruk apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis apparatet ikke fungerer normalt eller hvis det er skadet. 21. Hvis ledningen er skadet, skal den byttes ut av produsenten, produsentens serviceverksted eller andre med tilsvarende kvalifikasjon ellers kan apparatet bli farlig i bruk. 22. Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk helse eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får instruksjoner om bruken av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. 23. Barn skal holdes under oppsyn for å hindre at de leker med apparatet. BRUK MERK: Første gangen apparatet slås på, eller hvis det ikke har vært i bruk på lenge, kan det komme noe lukt og røyk. Dette er normalt og vil forsvinne etter en kort stund.

3 GSA Panelovn OVERSIKT norsk (Fig. 1 ) (Fig. 2 ) (1)Indikatorlys 5 (2)Forhåndsinnstilt temperatur (3)Strømindikatorlys (4)Indikatorlys 7 (5)Funksjonsknapp (6)Innstillingsknapp 5 døgn (7)Innstillingsknapp 7 døgn (8)Strømbryter Modusvalg 1. Slå av apparatet før innstilling (fig. 2). 2. Hold inne funksjonsknappen F og slå på strømbryteren. Tallet 22 vises i displayet noen sekunder, og deretter vises RE. Slipp knappen F. Displayet blinker 3 ganger før HO vises (fig. 3). (Fig. 3) 3. Trykk på + eller for å velge modus HO, OF eller CA. Trykk på funksjonsknappen F for å bekrefte (fig. 4). Side 3 av 8

4 GSA Panelovn norsk (Fig. 4) 1 HO (Home) er egnet for husholdninger, med temperatursenkning på dagtid i hverdagene samt nattestid. Temperaturen senkes ikke på dagtid i helgene. 2 OF (Office) er egnet for kontor og lignende. Temperaturen senkes i hele helgen, men hvis du skal være på kontoret i helgen, kan du når som helst endre temperaturen. 3 CA (Cabin) er egnet i for eksempel gjesterom når det ikke er i bruk. Når rommet skal tas i bruk, aktiverer du modusen for høyere temperatur. Den høyere temperaturen kan holdes i 1 40 døgn. Etter den innstilte perioden reduseres temperaturen igjen. 4. Når 22 blinker i displayet, stiller du inn ønsket temperatur med knappene + eller. Bekreft med funksjonsknappen F. Hvis du ikke gjør noen innstillinger, lagres temperaturen automatisk etter 7 sekunder (fig. 5). (Fig. 5) HO-modus (Home) Aktivering av temperatursenkning på dagtid 1. Hold inne knappen 5 i 5 sekunder (fig. 6). 2. Bokstaven h vises og blinker 3 ganger, og deretter blinker 05 (tidspunkt). Still inn ønsket tidspunkt med knappene + og og bekreft med funksjonsknappen F (fig. 7). 3. Bokstaven d vises og blinker 3 ganger, og deretter blinker tallet 1 (ukedag). Still inn ønsket ukedag med knappene + eller og bekreft med funksjonsknappen F (fig. 8). 1 = mandag, 2 = tirsdag osv. 4. Symbolet C vises og blinker 3 ganger, og deretter blinker temperaturen 17 ( C). Still inn ønsket temperatur med knappene + eller og bekreft med funksjonsknappen F (fig. 9). 5. Den grønne indikatorlampen blinker sakte for å varsle at temperatursenkningsfunksjonen er aktivert. Temperaturen vil senkes som innstilt fra mandag til fredag, men ikke lørdag og søndag. (Fig. 6) (Fig. 7) (Fig. 8) (Fig. 9) Aktivering av temperatursenkning på nattestid 1. Hold inne knappen 7 i 7 sekunder (fig. 10). 2. Bokstaven h vises og blinker 3 ganger, og deretter blinker 05 (tidspunkt). Still inn ønsket tidspunkt med knappene + og og bekreft med funksjonsknappen F (fig. 7).

5 GSA Panelovn norsk 3. Symbolet C vises og blinker 3 ganger, og deretter blinker temperaturen 17 ( C). Still inn ønsket temperatur med knappene + eller og bekreft med funksjonsknappen F (fig. 9). 4. Den grønne indikatorlampen blinker sakte for å varsle at temperatursenkningsfunksjonen er aktivert. Temperaturen vil senkes som innstilt hver natt, helt til funksjonen avbrytes manuelt. (Fig. 10) Temperaturinnstilling Still inn ønsket temperatur med knappene + eller (fig. 11). (Fig. 11) Inaktivering av temperatursenkning Når temperatursenkning er aktivert, hold inne knapp 5 eller 7 til den grønne lampen slukkes. Funksjonen kan aktiveres igjen ved å trykke på 5 eller 7 (fig. 12). (Fig. 12) Barnesikring 1. Aktiver barnesikringen ved å holde inne knappene 5 og 7 til - - vises i displayet (fig. 13). 2. Inaktiver barnesikringen ved å holde inne knappene 5 og 7 til - - vises i displayet (fig. 13). (Fig. 13) OF-modus (Office) Aktivering av temperatursenkning på dagtid 1. Hold inne knappen 5 i 5 sekunder (fig. 6). 2. Bokstaven h vises og blinker 3 ganger, og deretter blinker 05 (tidspunkt). Still inn ønsket tidspunkt med knappene + og og bekreft med funksjonsknappen F (fig. 7).

6 GSA Panelovn norsk 3. Bokstaven d vises og blinker 3 ganger, og deretter blinker tallet 1 (ukedag). Still inn ønsket ukedag med knappene + eller og bekreft med funksjonsknappen F (fig. 8). 1 = mandag, 2 = tirsdag osv. 4. Symbolet C vises og blinker 3 ganger, og deretter blinker temperaturen 17 ( C). Still inn ønsket temperatur med knappene + eller og bekreft med funksjonsknappen F (fig. 9). 5. Den grønne indikatorlampen blinker sakte for å varsle at temperatursenkningsfunksjonen er aktivert. Temperaturen vil senkes som innstilt fra mandag til fredag, men ikke lørdag og søndag. Temperaturinnstilling Still inn ønsket temperatur med knappene + eller (fig. 11). Inaktivering av temperatursenkning Når temperatursenkning er aktivert, hold inne knappen 5 til den grønne lampen slukkes. Funksjonen kan aktiveres igjen ved å trykke på 5 (fig. 12). Barnesikring 1. Aktiver barnesikringen ved å holde inne knappene 5 og 7 til - - vises i displayet (fig. 13). 2. Inaktiver barnesikringen ved å holde inne knappene 5 og 7 til - - vises i displayet (fig. 13). CA-modus (Cabin) 1. Hold inne knappen 7 i 5 sekunder. D (døgn) blinker 3 ganger, 01 (antall døgn) blinker kontinuerlig. Velg ønsket antall døgn ved hjelp av knappene + og. Hvis rommet skal brukes i 10 døgn, velger du 10. Hvis rommet skal varmes opp dagen før gjestene kommer, velger du 11. Bekreft med funksjonsknappen F (fig. 14). (Fig. 14) 2. Symbolet C vises og blinker 3 ganger, og deretter blinker temperaturen 10 ( C). Still inn ønsket temperatur med knappene + eller og bekreft med funksjonsknappen F. 1 og 4 blinker sakte (fig. 15).

7 GSA Panelovn (Fig. 15) Temperaturinnstilling Still inn ønsket temperatur med knappene + eller (fig. 11). Inaktivering av temperatursenkning Når temperatursenkning er aktivert, hold inne knappen 7 til den grønne lampen slukkes. Funksjonen kan aktiveres igjen ved å trykke på 7 (fig. 12). norsk Barnesikring 1. Aktiver barnesikringen ved å holde inne knappene 5 og 7 til - - vises i displayet (fig. 13). 2. Inaktiver barnesikringen ved å holde inne knappene 5 og 7 til - - vises i displayet (fig. 13). Merk: 1. Ved tilbakestilling til fabrikkinnstillinger tilbakestilles også modusinnstillingene. 2. Etter lengre tids bruk kan den interne klokken avvike noe fra det reelle klokkeslettet. Hvis det er tilfelle, kan du inaktivere temperatursenkningsfunksjonen og stille den inn på nytt. 3. For CA-modus stilles den lavere temperaturen før funksjonen aktiveres. Du kan stille inn at ønsket høyere temperatur skal være aktivert i opptil 40 døgn. Når den innstilte perioden er over, senkes temperaturen igjen til den lavere temperaturen (temperaturen du valgte før perioden). VEGGMONTERING 1 Bor 4 hull, med 40 mm dybde og 8 mm diameter, i veggen (fig. 16). 2. Monter apparatet som vist på fig. 17 og 18. (Fig. 16) Feste Minimumsavstand Monteringsmål Modell (mm) A B PHE-4A PHE-10A Side 7 av 8

8 GSA Panelovn norsk (Fig. 16) (Fig. 17) (Fig. 18) Veggmontering RENGJØRING 1. Trekk alltid ut støpselet fra strømuttaket og la apparatet kjølne før du rengjør det. 2. Rengjør utsiden med en fuktig klut og tørk av med en tørr klut. 3. Ikke bruk rengjøringsmidler eller slipende midler og sørg for at det ikke kommer vann inn i apparatet. OPPBEVARING Oppbevares tørt og rent, beskyttet mot støv.

9 GSA Panelovn norsk

10 GSA El-element VIKTIGT! SVENSKA Läs dessa anvisningar noga före användning. Spara dessa anvisningar för framtida behov SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Kontrollera före användning att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten. 2. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Använd inte apparaten om den är skadad. 3. Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten och att nätuttaget är jordat innan du kopplar in apparaten. 4. Dra ut sladden när apparaten inte används. 5. Dra ut sladden före rengöring och underhåll. 6. Dra aldrig i sladden för att dra ut stickproppen. 7. Använd aldrig förlängningssladd, det kan orsaka överhettning och medföra brandrisk. 8. Håll sladden på avstånd från den varma apparaten. 9. VARNING! Täck inte över apparaten, det kan medföra överhettning. 10. Använd inte apparaten i närheten av bad, dusch eller swimmingpool. Placera inte apparaten så att den kan falla i badkar eller liknande, som innehåller vatten eller annan vätska. 11. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd inte apparaten utomhus. 12. Blockera aldrig apparatens utlopps- eller inloppsöppningar. 13. Placera inte apparaten i närheten av gardiner eller stoppade möbler, det kan medföra brandrisk. 14. Apparaten får inte placeras omedelbart nedanför nätuttag. 15. För aldrig in några föremål i apparatens utlopps- eller inloppsöppningar. 16. Placera inte apparaten i närheten av antändliga material, ytor eller ämnen, det kan medföra brandrisk. 17. Övervaka apparaten noga när den används i närheten av barn eller personer med funktionsnedsättning. 18. Dra alltid ut sladden innan apparaten flyttas. 19. Utrymmet där apparaten används ska vara fritt från antändliga material som bensin, lösningsmedel, sprejburkar, trä och papper. Håll antändliga material och ämnen borta från apparaten. Brandrisk! 20. Använd inte apparaten om sladden eller stickproppen är skadad, om apparaten inte fungerar normalt eller om apparaten är skadad på annat sätt. 21. Om sladden är skadad ska den bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika fara. 22. Apparaten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar för deras säkerhet. 23. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. ANVÄNDNING OBS! Första gången apparaten slås på, eller om den inte har använts på länge, kan den avge viss lukt och ångor. Detta är normalt. Lukten upphör när apparaten har varit påslagen en kort stund.

11 GSA El-element ÖVERSIKT SVENSKA (Fig. 1) (Fig. 2) (1) Indikeringslampa 5 (2) Standardinställd temperatur (3) Spänningsindikeringslampa (4) Indikeringslampa 7 (5) Funktionsknapp (6) Inställningsknapp 5 dygn (7) Inställningsknapp 7 dygn (8) Strömbrytare Lägesval 1. Stäng av apparaten före inställning (fig. 2). 2. Håll funktionsknappen F intryckt. 22 visas i teckenfönstret några sekunder, varefter RE visas. Släpp knappen F. Displayen blinkar 3 gånger varefter HO visas (fig. 3). (Fig. 3) 3. Tryck på + eller - för att välja läge HO, OF eller CA.Tryck på funktionsknappen F för att bekräfta (fig. 4).

12 GSA El-element SVENSKA (Fig. 4) 1 HO (HOME) är lämpligt för hushåll, med temperatursänkning dagtid under arbetsdagar samt nattetid. Temperaturen sänks inte dagtid under veckoslut. 2 OF (OFFICE) är lämpligt för kontor och liknande. Temperaturen sänks under veckosluten, men om du vill arbeta under ett veckoslut kan du när som helst ändra temperaturen. 3 CA (CABIN) är lämpligt för till exempel gäststugor och gästrum och håller lägre temperatur när ingen vistas i utrymmet. När utrymmet ska användas aktiverar du läget för högre temperatur. Du kan ställa in att den högre temperaturen ska hållas i 1 till 40 dygn. Efter den inställda perioden återställs den lägre temperaturen. 4. När 22 blinkar i displayen ställer du in önskad temperatur med knapparna + eller -. Bekräfta med funktionsknappen F. Om du inte gör några inställningar sparas temperaturen automatiskt efter 7 sekunder (fig. 5).Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. (Fig. 5) Läge HO (HOME) Aktivering av temperatursänkning dagtid 1. Håll knappen 5 intryckt i 5 sekunder (fig. 6). 2. h visas och blinkar 3 gånger, varefter tiden 05 visas blinkande. Ställ in önskad tid med knapparna + och - och bekräfta med funktionsknappen F (fig. 7). 3. d visas och blinkar 3 gånger, varefter 1 visas blinkande. Ställ in aktuell veckodag med knapparna + eller - och bekräfta med funktionsknappen F (fig. 8). 1 anger måndag, 2 tisdag etc. 4. C visas och blinkar 3 gånger, varefter temperaturen 17 ( C) visas blinkande. Ställ in önskad temperatur med knapparna + eller - och bekräfta med funktionsknappen F (fig. 9). 5. Den gröna indikeringslampan blinkar långsamt för att ange att temperatursänkningsfunktionen för veckodagar är aktiverad. Den inställda temperatursänkningen utförs måndag till fredag men inte lördag och söndag. (Fig. 6) (Fig. 7) (Fig. 8) (Fig. 9) Aktivering av temperatursänkning nattetid 1. Håll knappen 7 intryckt i 7 sekunder (fig. 10). 2. h visas och blinkar 3 gånger, varefter tiden 05 visas blinkande. Ställ in önskad tid med knapparna + och - och bekräfta med funktionsknappen F (fig. 7). 3. C visas och blinkar 3 gånger, varefter temperaturen 17 ( C) visas blinkande. Ställ in önskad temperatur med knapparna + eller - och bekräfta med funktionsknappen F (fig. 9).

13 GSA El-element SVENSKA 4. Den gröna indikeringslampan blinkar långsamt för att ange att temperatursänkningsfunktionen är aktiverad. Den inställda temperatursänkningen utförs varje natt under den inställda tiden, om inte funktionen avbryts manuellt. (Fig. 10) Temperaturinställning Ställ in önskad temperatur med knapparna + eller - (fig. 11). (Fig. 11) Avaktivering av temperatursänkning När temperatursänkning är aktiverad, håll knappen 5 eller knappen 7 intryckt tills den gröna lampan slocknar. Du kan aktivera funktionen igen genom att trycka på respektive knapp (fig. 12). (Fig. 12) Barnspärr 1. Aktivera barnspärren genom att hålla knapparna 5 och 7 intryckta tills - - visas i displayen (fig. 13). 2. Avaktivera barnspärren genom att hålla knapparna 5 och 7 intryckta tills - - försvinner från displayen (fig. 13). (Fig. 13) Läge OF (OFFICE) Aktivering av temperatursänkning dagtid 1. Håll knappen 5 intryckt i 5 sekunder (fig. 6). 2. h visas och blinkar 3 gånger, varefter tiden 05 visas blinkande. Ställ in önskad tid med knapparna + och - och bekräfta med funktionsknappen F (fig. 7).

14 GSA El-element SVENSKA 3. d visas och blinkar 3 gånger, varefter 1 visas blinkande. Ställ in aktuell veckodag med knapparna + eller - och bekräfta med funktionsknappen F (fig. 8). 1 anger måndag, 2 tisdag etc. 4. C visas och blinkar 3 gånger, varefter temperaturen 17 ( C) visas blinkande. Ställ in önskad temperatur med knapparna + eller - och bekräfta med funktionsknappen F (fig. 9). 5. Den gröna indikeringslampan blinkar långsamt för att ange att temperatursänkningsfunktionen är aktiverad. Den inställda temperatursänkningen utförs måndag till fredag men inte lördag och söndag. Temperaturinställning Ställ in önskad temperatur med knapparna + eller - (fig. 11). Avaktivering av temperatursänkning När temperatursänkning är aktiverad, håll knappen 5 intryckt tills den gröna lampan slocknar. Du kan aktivera funktionen igen genom att trycka på knappen 5 (fig. 12). Barnspärr 1. Aktivera barnspärren genom att hålla knapparna 5 och 7 intryckta tills - - visas i displayen (fig. 13). 2. Avaktivera barnspärren genom att hålla knapparna 5 och 7 intryckta tills - - försvinner från displayen (fig. 13). Läge CA (CABIN) 1. Håll knappen 7 intryckt i 5 sekunder. D (dygn) blinkar 3 gånger, varefter 01 visas blinkande. Ange önskat antal dygn med hjälp av knapparna + och -. Om utrymmet ska användas i 10 dygn, ange 10. Om utrymmet ska värmas upp dagen innan gästerna kommer, ange 11. Bekräfta med funktionsknappen F (fig. 14). (Fig. 14) 2. C visas och blinkar 3 gånger, varefter temperaturen 10 ( C) visas blinkande. Ställ in önskad temperatur med knapparna + eller - och bekräfta med funktionsknappen F. 1 och 4 blinkar långsamt (fig. 15).

15 GSA El-element SVENSKA (Fig. 15) Temperaturinställning Ställ in önskad temperatur med knapparna + eller - (fig. 11). Avaktivering av temperatursänkning När temperatursänkning är aktiverad, håll knappen 7 intryckt tills den gröna lampan slocknar. Du kan aktivera funktionen igen genom att trycka på knappen 7 (fig. 12). Barnspärr 1. Aktivera barnspärren genom att hålla knapparna 5 och 7 intryckta tills - - visas i displayen (fig. 13). 2. Avaktivera barnspärren genom att hålla knapparna 5 och 7 intryckta tills - - försvinner från displayen (fig. 13). OBS! 1. Vid fabriksåterställning återställs även lägesinställningarna till fabriksinställningarna. 2. Efter en längre tids drift kan den interna klockan komma att avvika från det verkliga klockslaget. Om det inträffar, avaktivera temperatursänkningsfunktionen och ställ in den på nytt. 3. För läge CA ställs den lägre temperaturen in innan funktionen aktiveras. Du kan ställa in att önskad högre temperatur ska vara aktiverad under upp till 40 dygn. När den inställda perioden löpt ut återställs den lägre temperaturen. VÄGGMONTERING 1. Borra 4 hål, 40 mm djupa, med diameter 8 mm, i väggen (fig. 16). 2. Montera apparaten enligt fig. 17 och 18. (Fig. 16)

16 GSA El-element Fäste minsta avstånd SVENSKA Monteringsmått Modell (mm) A B PHE-4A PHE-10A (Fig. 16) (Fig. 17) (Fig. 18) Väggmontering RENGÖRING 1. Dra alltid ut sladden från nätuttaget och låt apparaten svalna innan du rengör den. 2. Rengör utsidan med en fuktad trasa och torka av med en torr trasa. 3. Använd inte rengöringsmedel eller slipande medel och se till att det inte kommer in vatten i apparaten. FÖRVARING Förvaras torrt och rent, skyddad från damm.

17 GSA El-element SVENSKA

18

19

20 GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL GARANTI Panelovnen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om panelovnen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt...Vifteovnen Merke...GSA Modell...PHE-4A og PHE-10A er i overensstemmelse med gjeldende normer EN :2006/+A1:2009/+A2:2011 EN :1997/+A1:2001/+A2:2008 EN :2006/+A1:2009/+A2:2009 EN :2008, EN :2009 EN :2002+A11, A1:2004+A12, A2:2006+ A13:2008+A14:20010+A15:2011 EN62233:2008 samt bestemmelser gitt i direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever panelovnen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August GARANTI El-elementet har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om el-elementet utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB Industrivägen Halmstad försäkrar under eget ansvar att produktet Produkt...El-element Merke...GSA Modell...PHE-4A och PHE-10A överensstämmer med gällande normar EN :2006/+A1:2009/+A2:2011 EN :1997/+A1:2001/+A2:2008 EN :2006/+A1:2009/+A2:2009 EN :2008, EN :2009 EN :2002+A11, A1:2004+A12, A2:2006+ A13:2008+A14:20010+A15:2011 EN62233:2008 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv, 2004/108/EC, 2006/95/EC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna el-elementet vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Trondheim, Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om panelovnen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art.no Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om el-elementet skulle ändras väsentligt Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art.no

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no Lyskaster Strålkastare Work Light Manual art. no. 440666 SIKKERHETSINSTRUKSJONER OBS: Les følgende anvisninger nøye for å sikre at montering skjer på riktig på riktig måte. Ta vare på bruksanvisningen

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

MANUAL LUFTAVFUKTER

MANUAL LUFTAVFUKTER GSA LUFTAVFUKTER MANUAL 450712 NORSK LUFTAVFUKTER Luftavfuktare - Dehumidifier GSA LUFTAVFUKTER SIKKERHET 1. Les bruksanvisningen nøye før du bruker luftavfukteren for første gang, og ta vare på den på

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202 Kedjeslip Sagkjedesliper 85W MANUAL 530202 1 Tekniske data Motor RPM 4800 230V, 50Hz, 85W Tvingekapasitet 0.80 til 0.50 Vinkel bord/tvinge Mandrel, diameter 2,25 cm (7/8 ) 35 grader fra høyre til venstre

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450178 GSA TERRASSEVARMER Takk for at du valgte vår terrassevarmer/takpendel. I denne bruksanvisningen vil du finne verdifull informasjon som er nødvendig

Detaljer

frostvakt - frost watch MANUAL 450144

frostvakt - frost watch MANUAL 450144 GSA frostvakt Frostvakt frostvakt - frost watch MANUAL 450144 GSA frostvakt SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen nøye før bruk! VIKTIG! Kontroller at nettspenningen tilsvarer merkespenningen på typeskiltet.

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010

ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010 GSA ELEKTRISK PEIS ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010 NORSK GSA ELEKTRISK PEIS TEKNISKE DATA Spenning:...230V Frekvens:...50 Hz Varmeeffekt:...900+900 W Maks effekt:...1800

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

PM 5500 GL/ES STRØMAGGREGAT

PM 5500 GL/ES STRØMAGGREGAT STRØMAGGREGAT ART.NR. 570738 MANUAL Manual 570737 23-07-10 10:15 Side 2 Manual INNHOLD 2. Sikkerhetsinformasjon 3. Identifisering av komponenter 4. Sjekk før bruk 4. Oppstart av aggregatet 4. Bruk av aggregatet

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

SPIKERPISTOL CRN45D SPIKPISTOL CRN45D

SPIKERPISTOL CRN45D SPIKPISTOL CRN45D SPIKPISTOL CRN45D ART.NR. 120410 MANUAL Leverandør: SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER Bruk aldri bensin eller annet

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning IG1000 Elverk Strømaggregat Art.no.570711 KOMPONENTOVERSIKT: Norsk - Skru av hoveddekselet på venstre side - Trekk ut oljepåfyllingspluggen og tørk av all oljen på den. -

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG

ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG Hekksaks HT450B/HT550B Norsk ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CS1635A 1 Vnr. 530280 Kjedesag CS16335A ELEKTRISK TILKOBLING Før du

Detaljer

ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN

ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AP180A Vnr. 420672 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

El planer El hyvel El høvel

El planer El hyvel El høvel El planer El hyvel El høvel Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning P822AW Varenr. 420630 El høvel P822AW ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

ELEKTRISK PEIS VÄRMEKAMIN - ELECTRICAL FIREPLACE MANUAL 450148

ELEKTRISK PEIS VÄRMEKAMIN - ELECTRICAL FIREPLACE MANUAL 450148 GSA ELEKTRISK PEIS ELEKTRISK PEIS VÄRMEKAMIN - ELECTRICAL FIREPLACE MANUAL 450148 GSA ELEKTRISK PEIS TEKNISKE DATA Spenning:...230V Frekvens:...50 Hz Varmeeffekt:...900+900 W Maks effekt:...1800 W Art.nr...450148

Detaljer

TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma

TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Manual. Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S

Manual. Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S Manual Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S 530290 1 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL

Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL Bruksanvisning Bruksanvisning Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL Art.no. 570730 Art.no. 570736 INNHOLD 2. Sikkerhetsinformasjon 3. Identifisering av komponenter 4. Sjekk før bruk 4. Oppstart av

Detaljer

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 Manual Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 540252 1 2 3 Bruksanvisning Elektrisk kantklipper GT3010 Det vil bli henvist til bildene på side 2 og 3 utover i denne bruksanvisningen. Innhold Generell beskrivelse...4

Detaljer

Akkuporakone 16,8V Sladdlös borrmaskin 16,8V Oppladbar boremaskin 16,8V

Akkuporakone 16,8V Sladdlös borrmaskin 16,8V Oppladbar boremaskin 16,8V Akkuporakone 16,8V Sladdlös borrmaskin 16,8V Oppladbar boremaskin 16,8V Art.no.430991 Art.no.430995 TEKNISK DATA: Volt: 16,8 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-550 v./min Snabbshuck kapacität:

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MANUAL Car-Polisher Polermaskin Poleringsmaskin

MANUAL Car-Polisher Polermaskin Poleringsmaskin Polermaskin - AP180E-A Svenska MANUAL Car-Polisher Polermaskin Poleringsmaskin 420054 - Best Tools AP180E-A 1 Poleringsmaskin - AP180E-A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Detaljer

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ1000A INOX 1 Vnr. 510133 Vannpumpe hage rustfri PJ1000A INOX Les nøye gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

MANUAL Electric Planer Elektrisk hyvel Elektrisk høvel

MANUAL Electric Planer Elektrisk hyvel Elektrisk høvel Elektrisk hyvel - P823E-W Svenska MANUAL Electric Planer Elektrisk hyvel Elektrisk høvel 420046 - Best Tools P823E-W 1 Elektrisk høvel - P823E-W ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten,

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570023

Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570023 Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

SCREWDRIVER GUN SKRUVAUTOMAT SKRUAUTOMAT

SCREWDRIVER GUN SKRUVAUTOMAT SKRUAUTOMAT Manual 420652 08-03-07 09:02 Side 1 SCREWDRIVER GUN SKRUVAUTOMAT SKRUAUTOMAT Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SG500AK Vnr. 420652 Manual 420652 08-03-07 09:02 Side 2 Skruautomat SG500AK

Detaljer

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 2 G 2 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 3 DENNE BRUKSANVISNINGEN INNEHOLDER: VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag Manual

sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag Manual sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag Manual SMS255EWL Art no 590328 Kapp- og gjæringssag SMS255EWL Norsk Bryter Støvpose Øvre bladdeksel Nedre bladdeksel Blad Bord Anlegg Fast klemme

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Instruksjoner for vannkoker Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV vannkokeren Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Batteriaktivering (valgfritt)...

Detaljer

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E Manual Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E 540300 1 TEKNISKE DATA Type:...BV2503E Spenning:...230V~50Hz Effekt:...2500W Lufthastighet maks:...270 km/t Støvpose volum:... 45 l. Vekt (netto):...3,8 kg STANDARD

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SMS255AW Varenr.590314 Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350 MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG 230V-50Hz 550 W 590350 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SMS255DWL Varenr.590327 Kapp- og Gjæringssag SMS255DWL Norsk Øvre blad deksel Bryter Støvpose

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Rotary hammer Borrhammare Borhammer. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Rotary hammer Borrhammare Borhammer. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Rotary hammer Borrhammare Borhammer Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning RH26AK Varenr.420658 Borhammer RH26AK ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Original instructions. Comfortinfra CIR ... 6 DE... 14 NL... 18 FI... 16 RU... 20

Original instructions. Comfortinfra CIR ... 6 DE... 14 NL... 18 FI... 16 RU... 20 Original instructions Comfortinfra CIR SE... 6 O... 8 GB... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 L... 18 RU... 20 CIR A B 137 94 44 Type Power [W] 230V~ 400V2~ A [mm] B* 1 [mm] B (min) [mm] CIR105 500 CIR10521-710

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

høytrykksvasker högtryckstvätt

høytrykksvasker högtryckstvätt høytrykksvasker högtryckstvätt Art no 500812 HV-02 LP-36A Manual Tekniske data: Modell: Maks trykk: Arbeidstrykk: Vannforbruk: Maks inntakstrykk: Maks temp. inntaksvann: Motor effekt: Høytrykksvasker HV-02

Detaljer

Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag

Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag 590377 Manual 28-02-07 10:15 Side 1 Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning TS03 1 Varenr. 590377 590377 Manual

Detaljer

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK A B C D E F 1 2 3 SIKKERHET Vennligst les denne instruksjonsmanulen grundig før du begynner å bruke dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer