Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010"

Transkript

1 Manual Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT

2 2

3 3

4 Bruksanvisning Elektrisk kantklipper GT3010 Det vil bli henvist til bildene på side 2 og 3 utover i denne bruksanvisningen. Innhold Generell beskrivelse...4 Symboler i bruksanvisningen...4 Oversikt...4 Forklaring av infoplaketten...4 Klistremerker...5 Sikkerhetsinstrukser...5 Funksjonsbeskrivelse...6 Anbefalte bruksområder...6 Monteringsbeskrivelse...7 Bruk av kantklipperen...7 Start og stopp...7 Innstillinger...7 Justering av nylontråd...7 Tips for klipping...8 Vedlikehold og rengjøring...8 Rengjøring...8 Bytte av klippeutstyr...8 Lagring...9 Reservedeler...9 Avfallshåndtering...9 Feilsøking...9 Tekniske data...10 Garanti...10 Generell beskrivelse Symboler i bruksanvisning Faresymbol som indikerer at det er stor fare for personskader hvis sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. Varselsymbol som indikerer at det er fare for skader på utstyret hvis sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. Informasjonssymbol som indikerer tips om korrekt bruk av verktøyet. A Oversikt 1 Håndtak 2 Strømkabel 3 Startbryter 4 Avlastningskrok 5 Støttehåndtak 6 Spake for justering av håndtak 7 Skruhylse for justering av lengde 8 Teleskopstang 9 Motorkasse 10 Verneskjold 11 Klippehode med trådspole (skjult) 12 Klippetråd (skjult) 13 Distansebøyle B Forklaring av infoplaketten a Modellbetegnelse b Strømbruk c Omdreininger (r/m) d Håndteres som spesialavfall e Produsentens adresse f Beskyttelsesklasse II g CE-merking h Produksjonsår i Trådtykkelse k Klippesirkel, diameter l Nettspenning 4

5 Klistremerker på maskinen Advarsel! Sikkerhetsinstrukser Les bruksanvisningen grundig før bruk. Husk vernebriller og hørselsvern Etter at maskinen er slått av fortsetter klippehodet å rotere i noen sekunder. Pass hender og føtter. Maskinen må ikke utsettes for fuktighet. Ikke bruk klipperen når det regner, og ikke klipp vått gress. Trekk straks ut strømmen hvis strømledningen er skadet. Hold uvedkommende på avstand. De kan bli skadet av objekter som blir slynget ut av klippehodet. Angir maskinens støytrykknivå L WA i db. Ved bruk av denne maskinen må disse sikkerhetsinstruksene følges. Før du begynner å arbeide med maskinen, sørg for å gjøre deg godt kjent med styring og bruk. Øv deg i å bruke maskinen, og få en erfaren bruker eller fagmann til å vise deg riktig bruk og arbeidsteknikk. Pass på at du vet hvordan du straks kan slå av klipperen i et nødstilfelle. Feilaktig eller uvettig bruk av denne maskinen kan forårsake alvorlige skader på personer og eiendom. Arbeid med kantklipperen Advarsel: Slik forhindrer du skader og ulykker: Forberedelser: Gi aldri barn, eller andre personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen, lov til å bruke kantklipperen. Denne maskinen er ikke egnet til å brukes av personer (deriblant barn) med fysiske, psykiske eller sansemessige funksjonshemmelser, eller manglende erfaring, som kan gjøre det farlig å bruke den. Alle som skal bruke kantklipperen skal enten ha lest bruksanvisningen, eller fått opplæring under tilsyn av en erfaren bruker som er ansvarlig for sikkerheten. Barn må holdes under oppsyn i nærheten av maskinen, slik at du er sikker på at de ikke leker med den. Når motoren går må kantklipperen holdes på trygg avstand fra barn og dyr. Avbryt arbeidet om disse er i nærheten. Beskyttelsesanordningene på maskinen og ditt personlige verneutstyr sikrer din egen og andres sikkerhet. Bruk egnede arbeidsklær og annet verneutstyr! Bruk vernebriller for å beskytte øynene; hørselsvern; solide støvler eller sko med godt feste; robuste, lange bukser for å beskytte beina, og solide arbeidshansker. Du må aldri klippe barbent eller med åpne sandaler! Kantklipperen må aldri brukes hvis den er skadet, ikke er komplett, eller hvis den har blitt bygget om uten godkjennelse fra produsenten. Maskinen må aldri brukes med defekte eller manglende beskyttelsesanordninger. Se alltid over maskinen før bruk, spesielt strømledningen, bryterne og beskyttelsesanordningene. Sikkerhetsinstruksene må aldri settes til side, men følges hver gang. Bruk: Pass på at du står stødig når du skal bruke kantklipperen. Vær spesielt forsiktig når du arbeider i en skråning. Du må aldri bruke kantklipperen hvis du er trett, eller hvis du er påvirket av alkohol eller medisiner. Husk å ta regelmessige pauser hvis du arbeider i lengre perioder. Kantklipperen må ikke brukes i regn, dårlig vær eller i fuktige omgivelser, og heller ikke hvis det er dårlig sikt eller lite lys. Hold klippetråden på trygg avstand fra alle kroppsdeler, fremfor alt hender og føtter, når kantklipperen er slått på og motoren er i gang. Start aldri kantklipperen hvis den er i en invertert posisjon eller ikke er i riktig arbeidsposisjon. Slå av motoren og trekk ut strømmen når: - du ikke bruker maskinen; - du lar den stå uten tilsyn; - du rengjør, vedlikeholder eller tester den; - du frakter den fra et sted til et annet; - strøm- eller skjøteledningen er skadet; - du skal ta av eller bytte klippehodet, eller når du skal justere lengden på nylontråden. Pass på at klippehodet ikke kommer i kontakt med steiner, grus, ståltråd eller andre fremmedlegemer ved oppstart eller under klipping. Pass på at du ikke rører trådkutteren. Den kan forårsake stygge kuttskader. Forsøk aldri å stoppe klippehodets eller nylontrådens rotasjon med hånden. Vent i stedet til klippehodet stopper av seg selv. Bruk kun original nylontråde til klipping. Du må ikke under noen omstendigheter bruke ståltråd i stedet for nylontråd. 5

6 Kantklipperen må ikke brukes til å klippe gress som ikke befinner seg på bakken, for eksempel gress som vokser på murvegger eller klipper. Kryss aldri gruslagte stier eller gårdsplasser med motoren i gang. Kantklipperen må aldri brukes i nærheten av lettantennelige væsker eller gasser. Dette kan i verste fall medføre fare for brann eller eksplosjon. Oppbevar kantklipperen på et tørt og rent sted, der den er utilgjengelig for barn. Advarsel! Slik unngår du skader på kantklipperen, og eventuelle derav resulterende personskader: Vedlikehold av kantklipperen: Pass på å holde ventilasjonsåpningene åpne og rene for smuss og gressrester. Bruk kun reservedeler og tilleggsutstyr som er levert og anbefalt av produsenten. Forsøk aldri å reparere maskinen selv. Samtlige reparasjoner som ikke beskrives i denne bruksanvisningen, må kun utføres av autorisert personell. Behandle kantklipperen med omtanke. Hold maskinen ren, for å sikre at den er trygg og effektiv å bruke. Følg alle sikkerhetsinstrukser. Maskinen må ikke overbelastes. Bruk den bare til den type jobber den er beregnet på. Ikke bruk lette elektroverktøy til tunge jobber. Maskinen må kun kobles til et strømnett med rett spenning. Se over maskinen hver gang den skal brukes. Den må ikke brukes dersom noen sikkerhetsanordninger, deler av klippehodet eller skruer mangler, er slitte eller skadde. Elektrosikkerhet: Advarsel! Slik unngår du ulykker og skader på grunn av elektriske støt: Hold klippehodet på trygg avstand fra skjøteledningen. Hvis skjøteledningen blir skadet under klipping, må kontakten straks trekkes ut. En skadd ledning må IKKE RØRES mens den fortsatt er plugget inn. Hvis strømledningen på selve maskinen blir skadet, må den byttes av produsenten, din forhandler eller en kvalifisert elektriker. Husk å kun bruke originale reservedeler. Pass på at spenningen i strømnettet er som angitt på maskinens infoplakett. Om mulig bør maskinen kobles til en stikkontakt med jordfeilbryter (F1-bryter) som utløses ved en effekt på maksimalt 30 ma. Ikke ustett maskinen for fuktighet. Den må aldri bli fuktig, og bør heller ikke brukes i fuktige omgivelser. Se over maskinen hver gang den skal brukes, og pass på at det ikke er noen skader på maskinen eller strømledningen. Unngå kroppskontakt med deler som er jordet (for eksempel metallstenger eller metallgjerder.) Bruk kun skjøteledninger som er maksimalt 75 meter lang, og beregnet på utendørs bruk. Skjøteledningens må ha et tverrsnitt på minst 1,0 mm 2. Hvis skjøteledningen er på en trommel, må den rulles helt ut før den tas i bruk. Se over kabelen og pass på at den ikke har skader eller er svært slitt. Når kantklipperen er i gang må den aldri føres over skjøteledningen. Det beste er å rulle ut skjøteledningen bak brukeren. Bruk kabelklemmen/avlastningskroken på kantklipperens håndtak til å henge opp skjøteledningen. Maskinen må ikke løftes eller bæres etter strømledningen. Ta tak i støpselet, ikke i ledningen, når du skal trekke den ut. Hold kabelen unna varme, olje og skarpe kanter. Funksjonsbeskrivelse Denne håndholdte og bærbare kantklipperen drives av en elektromotor. Kantklipperens klippehode er utstyrt med en dobbel trådspole. Ved klipping roterer to nylontråder rundt en akse, som løper vertikalt i forhold til klippeflaten. For brukerens sikkerhet er maskinen utstyrt med et verneskjold som dekker klippehodet, og beskytter mot fremmedlegemer. En beskrivelse av maskinens styring følger under. Anbefalte bruksområder Kantklipperen er kun egnet til å klippe gress i hager og langs kantene på blomsterbed. All annen bruk, som ikke er klart godkjent i disse instruksene, kan føre til skader på klipperen, og kan være svært farlig for brukeren. Bruk ikke kantklipperen til å klippe hekker og busker. Maskinen er beregnet på å brukes av voksne; ungdom over 16 år må bare bruke den under tilsyn. Produsenten er ikke ansvarlig forskader som skyldes feilaktig eller ikke anbefaltbruk. 6

7 Monteringsbeskrivelse Trekk ut strømkabelen og vent til tråden har sluttet å rotere før du utfører noen form for arbeid på klipperen. Hvis ikke der det fare for elektriske støt, samt for å bli skadet av klippetråden. C 1. Pakk ut maskinen og sjekk at alle deler er på plass. Montering av verneskjold: 2. Slå ut verneskjoldet (10). 3. Sett verneskjoldet (10) inn i sporet og vri det 90 til venstre, til riktig posisjon. 4. Fest verneskjoldet med skruene som følger med. Montering av styrehåndtak: 5. Stikk begge de svarte festeskivene (14) inn i håndtaksfestene (15). 6. Trekk endene av styrehåndtaket (5) fra hverandre og skyv styrehåndtaket over festeskivene. 7. Skru fast styrehåndtaket. Bruk av kantklipperen Maskinen må aldri brukes uten verneskjoldet. Sørg for at maskinen fungerer slik den skal hver gang den skal brukes. Pass på at nettspenningen overensstemmer med infoplaketten på maskinen. Bruk alltid øyebeskyttelse og hørselsvern ved arbeid med kantklipperen. Gjør deg kjent med lokale regler som gjelder støy. Bruk av kantklipperen kan være forbudt eller begrenset på noen dager (som søndager eller helligdager), tider på døgnet (nattestid), eller i visse områder (i nærheten av for eksempel sykehus, aldershjem eller kirker.) D Start og stopp 1. For å unngå at skjøteledningen kommer i spenn, lag en løkke på enden av skjøteledningen, før den gjennom åpningen på håndtaket heng den i avlastningsklemmen (4). 2. Koble maskinen til strømnettet med skjøteledningen. 3. Pass på at du står stødig og holder kantklipperen sikkert med begge hender. Sett aldri klippehodet ned på bakken. 4. For å starte kantklipperen, klem inn av/på-bryteren (3). For å stoppe den slipper du bare ut bryteren igjen. Advarsel! Rengjør klippehodet med jevne mellomrom, og fjern gressrester og annet som kan redusere klipperens effektivitet. E Innstillinger Justering av styrehåndtak: du kan stille styrehåndtaket i flere ulike posisjoner. Plasser håndtaket slik at du får en komfortabel arbeidsstilling, og slik at klippehodet kommer i rett vinkel. 1. Løsne festeskruen (16) og still styrehåndtaket (5) i ønsket posisjon. Skru festskruen fast igjen. Justering av lengde: Teleskopstangen gjør det mulig å justere kantklipperens i forhold til din kroppslengde. 2. Løsne skruhylsen (7). Still teleskopstangen (8) til ønsket lengde, og skru til skruhylsen igjen. Justering av styrehåndtak: Styrehåndtaket kan dreies 90 og Trekk ut spaken (6) og vri håndtaket (1) til det er i ønsket posisjon. Justering av distansebøylen: Distansebøylen holder blomster og planter som ikke skal klippes unna klippetråden. 4. For trimming, slå ut distansebøylen (13). Når distansebøylen ikke er i bruk (parkstilling), kan den klappes sammen. Justering av nylontråd En kort eller slitt klippetråd klipper dårlig. Sjekk derfor med jevne mellomrom, og spesielt dersom den klipper dårlig, at nok tråd stikker ut av trådspolen. Husk å trekke ut strømmen først! Bytte av trådspole er beskrevet under Bytte av klippeutstyr. Helautomatisk dobbeltråd Denne kantklipperen er utstyrt med automatisk dobbeltråd. Tråden forlenges automatisk hver gang kantklipperen slås på. Hvis tråden blir lenger enn klippesirkelens diameter, blir den automatisk kuttet til riktig lengde av trådkutteren. Sjekk nylontråden jevnlig, og se etter skader, og pass på at tråden har den lengde som er angitt av trådkutteren. Når trådenden ikke er synlig: Bytt trådspolen. (Se under bytte av klippeutstyr.) Etter at maskinen er slått av fortsetter nylontråden å rotere i noen sekunder. Hold hender og føtter på trygg avstand fra klippehodet. Av/på-bryteren må aldri låses på noen måte. Den må slå av motoren når den slippes. Hvis bryteren blir skadet, må ikke kantklipperen brukes før bryteren er blitt reparert. 7 Manuell justering av trådlengde: Husk å trekke ut strømmen! Klem inn stoppknappen (17) under trådmateren og trekk begge trådene ut samtidig.

8 Tips for klipping Advarsel! Fare for personskade! - Før du starter kantklipperen, pass på at klippehodet ikke er i kontakt med steiner, grus, stårltråd eller andre fremmedlegemer. - Slå på maskinen før du beveger den i retning av gresset som skal klippes. - Klipp aldri vått eller fuktig gress, eller når det regner. - Pass på at du ikke overbelaster maskinen under klipping. - Unngå å komme i kontakt med solide hindringer (steiner, murer, gjerder, og lignende). Tråden vil ellers slites fort. Bruk kanten av verneskjoldet for å holde riktig distanse til slike hindringer og fremmedlegemer. - Unngå å krysse skjøteledningen mens kantklipperen er i gang; den kan lett bli skadet. Pass alltid på at skjøteledningen ligger bak deg når du klipper. Hold kantklipperen ren. Bruk aldri rensemidler eller løsemidler ved rengjøring av maskinen. Rengjør kantklipperen hver gang den har blitt brukt; sørg for at klippehodet og verneskjoldet er rene for gress og jord. Hold ventilasjonsåpningene rene og fri for gress. Rengjør maskinen med en myk børste eller en klut. Bytte av klippeutstyr Klippehodet må aldri manipuleres eller modifiseres ved at reservedeler som ikke er godkjent av produsenten blir satt inn. Bruk kun originale deler. Metalltråd må aldri brukes i stedet for nylontråd. Bruk av uoriginale reservedeler kan forårsake personskader og ødelegge maskinen. Ved bruk av slike deler oppheves garantien. Klipp gress ved å svinge kantklipperen til høyre og venstre. Klipp langsomt, og hold kantklipperen i en vinkel på omtrent 30 ut fra kroppen når du klipper. Klipp langt gress i flere omganger ovenfra og ned. Bruk kanten av verneskjoldet eller distansebøylen for å holde kantklipperen på riktig avstand når du klipper. Vedlikehold og rengjøring Trekk alltid ut strømmen før du utfører noe slags vedlikehold eller rengjøring. F Bytte av trådspole: 1. Trekk ut strømmen. 2. Snu maskinen, slik at klippehodet (11) vender oppover. 3. Trykk samtidig inn begge festeknappene på siden av klippehodet (11), og ta av hetten (18). 4. Grip tak i trådspolen (19) og ta den av klippehodet. 5. Sett den nye trådspolen på klippehodet, med den glatte siden opp, og stikk begge de to trådendene ut gjennom trådslissene (20). Pass på at trådendene ikke sklir ut av slissene på trådspolen. 6. Sett på plass hetten igjen. Pass på at festeknappene på hetten passer inn i åpningene på klippehodet. De skal da klikke på plass. 7. Klem inn stoppknappen (17) og trekk trådendene så langt ut at de stikker ut over trådkutteren. Sjekk trådkutteren. Maskinen må aldri brukes dersom trådkutteren mangler eller er defekt. Hvis trådkutteren er skadet, må du ta kontakt med din forhandler for å få den reparert. For reparasjoner og justeringer som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen: ta kontakt med din forhandler. Bruk kun originaldeler, og pass på at du ikke skjærer deg på trådkutteren. Rengjøring Maskinen må ikke dusjes med vann, eller rengjøres under rennende vann. Hvis det kommer vann inn i maskinen er det fare for elektrisk støt, samt at kantklipperen kan bli ødelagt. 8

9 Lagring Rengjør kantklipperen og alt tilleggsutstyr grundig etter bruk (se Vedlikehold og rengjøring. ) Slik kan du forebygge soppdannelser. Oppbevar maskinen på et tørt, rent og støvfritt sted, der den er utilgjengelig for barn. Kantklipperen må aldri ligge over lengre tid i direkte sollys. Maskinen må ikke pakkes inn i plast ved oppbevaring, siden det dannes fukt, som kan føre til rust og soppdannelser. Ikke legg kantklipperen slik at den hviler på verneskjoldet. Det beste er å henge den opp etter håndtaket (ikke kabelen!) slik at verneskjoldet ikke berører noe annet. Det er ellers en fare for at skjoldet kan bli deformert, slik at det hindrer tråden og påvirker brukerens sikkerhet på en negativ måte. Reservedeler Ta vennligst kontakt med din forhandler for kjøp av ny trådspole. Alternativt kan du kjøpe nylontråd med tykkelse 1,4 mm i en spesialforretning, og vikle tråden på spolen selv. Pass i så fall på at du ikke vikler mer enn 2x5 m tråd på spolen, og at disse vikles parallelt i de to trådkanalene - mot motorens dreieretning. Motorens dreieretning er angitt med en pil på verneskjoldet. Avfallshåndtering Maskinen, tilleggsutstyret og emballasjen må leveres til et egnet avfallsmottak. Elektroverktøy skal aldri håndteres som vanlig husholdningsavfall. Lever maskinen til et avfallsmottak. Maskinens plast- og metalldeler kan sorteres og gjenvinnes. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med avfallsmottaket eller forhandler. Feilsøking Problem Mulig årsak Mulig løsning Maskinen vibrerer Maskinen starter ikke Lite effektiv klipping Trådspolen er skitten Trådspolen er defekt Den får ikke strøm Av/på-bryter defekt Slitte karbonbørster Defekt motor Ikke nok tråd på spolen Tråden er bare delvis eller ikke i det hele tatt ført ut av spolen Rengjør trådspolen (se Bytte av klippeutstyr ) Bytt trådspolen (se Bytte av klippeutstyr ) Sjekk stikkontakt, ledninger og støpsel; få reparert av elektriker om nødvendig Ta kontakt med forhandler Juster klippetråden (se Bruk av kantklipperen ); Bytt trådspolen (se Bytte av klippeutstyr ) Ta av trådspolen og før tråden gjennom slissene på rett måte. Sett på plass spolen igjen. 9

10 Tekniske data Elektrisk kantklipper...gt3010 Spenning...230V~50Hz Strømbehov...450W Tomgangshastighet min-1 Vekt...2,2 kg Klippesirkel mm Dobbel tråd...2x5 m Helautomatisk Trådtykkelse...1,4 mm Beskyttelsesklasse... II Garantert støynivå...96 db (A) Støytrykknivå...73,5 db (A) Vibrasjon ved håndtak...3,487 m/s 2 Vibrasjon ved styrehåndtak...1,515 m/s 2 Støy- og vibrasjonsverdier er i samsvar med de normene og bestemmelsene som er angitt i konformitetserklæringen. Tekniske og visuelle forandringer kan skje på grunn av teknisk utvikling uten varsel. Alle dimensjoner, referanser og informasjon i denne bruksanvisningen er derfor uten garanti. Juridiske krav som er basert på bruksanvisningen kan derfor ikke anses som gyldige. Garanti Denne maskinen leveres med 24 måneders garanti. Garantiperioden for verktøy som brukes kommersielt eller leies ut er kortere. Skader som forårsakes av naturlig slitasje, overbelastning, eller feilaktig bruk, er unntatt fra garantien. Enkelte komponenter er å anse som slitedeler, og er derfor unntatt fra garantien. Dette gjelder først og fremst trådspolen, nylontråden og trådkutteren. Videre er det en forutsetning for vilkårene i garantien at instruksene om vedlikehold og rengjøring har blitt fulgt. Skader som skyldes materialsvikt eller produksjonsfeil, vil bli ordnet uten kostnad ved reparasjon eller bytte. Dette under forutsetning av at maskinen ikke har vært tatt fra hverandre, og at den har blitt levert til forhandler med fremvisning av kvittering. Reparasjoner som ikke dekkes av garantien kan utføres, mot betaling, av vår forhandler eller vårt service-senter. Vår forhandler vil gi deg et kostnadsoverslag. Vi kan kun behandle utstyr som har blitt korrekt pakket, frankert og sendt til oss. Advarsel! Når du sender inn maskinen for reklamasjon eller reparasjon, vennligst rengjør den først, og legg ved beskrivelse av feilen. Vi tar ikke mot pakker som sendes i oppkrav eller med spesialfrakt. 10

11 11

12 SVENSK FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB Industrivägen 3 S Halmstad försäkrar under eget ansvar att produktet Produkt... Grästrimmer Märke... Park & Garden Modell typ... GT3010 överensstämmer med följande norm EN :2006, EN /A2:2005, EN /A2:2006, EN :2003, EN50366/A1:2006, EN :2006, EN /A1:2001 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 2006/95/EC, 2002/95/EC, 2002/96 EEC, 98/37/EC, 2004/14/EC, 2005/88/EC, 2004/108/EC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna grästrimmeren vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti NORSK BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt... Gresstrimmer Merke... Park & Garden Modell... GT3010 er i overensstemmelse med normene EN :2006, EN /A2:2005, EN /A2:2006, EN :2003, EN50366/A1:2006, EN :2006, EN /A1: /95/EC, 2002/95/EC, 2002/96 EEC, 98/37/EC, 2004/14/EC, 2005/88/EC, 2004/108/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever gresstrimmeren ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Halmstad, Trondheim, VD, Gisle Krigsvoll AB Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om grästrimmeren skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om gresstrimmeren skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202 Kedjeslip Sagkjedesliper 85W MANUAL 530202 1 Tekniske data Motor RPM 4800 230V, 50Hz, 85W Tvingekapasitet 0.80 til 0.50 Vinkel bord/tvinge Mandrel, diameter 2,25 cm (7/8 ) 35 grader fra høyre til venstre

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning Manual 530192 26-06-07 11:44 Side 1 VEDKAPPSAG Bruksanvisning WS600AWN / WS600AWS 1 Vnr. 530192/530193 BRUKSANVISNING FOR SAG Kjære kunde: Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet. Av

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Innhold Beregnet bruk Forsiktighetsregler Montering Bruk Vedlikehold Problemløsing Miljøbeskyttelse Teknisk data Garanti EC samsvarerklæring Beregnet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Les alltid brukerveiledningen før bruk. I - Beskrivelse av produktet 1. Strømkabel 9. Rør 2. Trykkavlaster 10. Justeringsbryter 3. Bryter 11. Spoledeksel 4. Topphåndtak

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350 MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG 230V-50Hz 550 W 590350 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Manual. Gressklipper DY184SMB Gräsklipper DY184SMB

Manual. Gressklipper DY184SMB Gräsklipper DY184SMB Manual Gressklipper DY184SMB Gräsklipper DY184SMB 540284 1 TEKNISK DATA Modellnummer Bensinmotor Motorhastighet Tennplugg Motorolje Klippebredde DY184SMB 4,0 hk/118 cc 2750 r/m F7RTC 60 ml SAE30 46 cm

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Elektrisk fugerenser

Elektrisk fugerenser Elektrisk fugerenser Før du bruker maskinen, må du lese denne bruksanvisningen nøye, for din egen sikkerhet og for andres sikkerhet. Hold håndboken på et trygt sted og send det videre til enhver etterfølgende

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750101779 450W GRT - 1 - Elektrisk flisekutter INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - - 3 - Innholdsregister Beskrivelse av apparatet... 3 Tekniske data... 4 Støyverdier... 4 INNLEDNING... 4 ADVARSEL!...

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm INDUSTRY-LINE BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE INDUSTRY-LINE 5000/9000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W ORIGINAL INSTRUCTIONS GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER ADVARSEL - For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen. Ikke arbeid med

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 Manual Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 540210 1 Montering og bruksanvisning 1. NYTTIGE TIPS: LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR MONTERING Hvis sprederen ikke sprer jevnt, påse at fronten på girkassen

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

Blandebatterier til baderom

Blandebatterier til baderom Blandebatterier til baderom Hverdagslivet hjemme stiller høye krav til blandebatterier til baderom. For å kunne garantere at alle våre blandebatterier for baderom overholder våre strenge krav til kvalitet

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer