ELEKTRISK PEIS VÄRMEKAMIN - ELECTRICAL FIREPLACE MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEKTRISK PEIS VÄRMEKAMIN - ELECTRICAL FIREPLACE MANUAL 450148"

Transkript

1 GSA ELEKTRISK PEIS ELEKTRISK PEIS VÄRMEKAMIN - ELECTRICAL FIREPLACE MANUAL

2 GSA ELEKTRISK PEIS TEKNISKE DATA Spenning:...230V Frekvens:...50 Hz Varmeeffekt: W Maks effekt: W Art.nr Innhold i kartongen Elektrisk peis. Veggfeste og bunnfeste. Festemateriell (skruer og murplugger). Fjernkontroll Vedkubbe Manual ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom det viser seg at den er synlig ødelagt, dersom det er feil på støpselet eller om synlige defekter er mistenksomme (f.eks. ved fall). Sjekk at nettspenningen på det elektriske anlegget er det samme som nettspenningen oppgitt på ovnen. Apparatet må ikke monteres og brukes i kjøretøy. Ovnens overflate som utstråler varme kan komme opp i temperaturer over 60 C. SPESIELLE TREKK VED DENNE OVNEN: De glødende flammene er vanskelige å skille fra en ekte peis. Denne ovnen er ideell for bruk i sommerhalvåret dersom det er kaldt, når sentralvarmen er slått av. Gir effekten av en varm luftstrøm. UTPAKKING OG INSTALLASJON: Åpne emballasjen forsiktig og ta ut ovnen. Ta vare på originalemballasjen for fremtidig transport. Pass på at det alltid er minst en meter fra fronten av ovnen, som utstråler varmen, til møbler, gardiner og andre brennbare objekter. Sørg for at det er en jordet stikkontakt i nærheten. Bruk aldri en skjøteledning. Strømkabelen må ligge bak ovnen og ikke komme i kontakt med varme deler. Tips før monteringen starter Oppbevar all emballasje til innholdet er kontrollert. Festemateriell-posen inneholder små gjenstander som bør holdes unna barn. Åpne og legg innholdet av festemateriell-posen i f.eks. egnede bokser for å hindre at deler forsvinner. Montering (Fig. 1 4) Les og forstå bruks -/monteringsveiledningen før monteringen starter. Legg merke til minimum monteringsavstander. Påse at skjulte kabler ikke kommer til skade under monteringen. Enheten er beregnet for fast montering på vegg med en avstand til gulv på min. 30 cm. Veggfestet på monteres horisontalt på veggen, og kabelen fra ovnen skal gå ut ned til høyre. Det anbefales en monteringshøyde på 60 cm for best effekt av flammebildet (se fig. 1) Marker de 4 festene for veggopphenget i følge fig. 2. Bruk et vater for å påse at veggopphenget festes vannrett. Bor med 6 mm bor, i mur/betong. Skru fast veggopphenget; murplugg + skruer i mur/ betong skruer i tre. Er det plater i veggen (gips, spon osv.), må hulromsplugger/anker benyttes. Løft ovnen forsiktig opp å koble sammen med veggopphenget i følge fig. 2 (se i sirkelen). Plasser i senter av veggopphenget. Markert de 2 hullene for bunnfestet (se fig. 3), og ta ned ovnen fra veggen. NB! Dette festet må benyttes! Monter bunnfestet på veggen; murplugg + skruer i mur/ betong skruer i tre. Er det plater i veggen (gips, spon osv.), må hulromsplugger/anker benyttes. Heng ovnen tilbake på veggopphenget, og bruk de 2 korte sorte skruene for å skru fast ovnen til bunnfestet. Pakk ut og legg inn vedkubben. Bør gjøres av 2 personer; heng på plass glassfronten og påse at sporene i festebrakettene entrer tappene i siden tilstrekkelig. Se fig. 4. Bytte av lyspærer (Fig. 5-7) Advarsel! Kable alltid fra strømkabelen før bytte av pærer. Advarsel! Pærene blir varm under bruk. Påse derfor at ovnen har vært avslått en god stund slik at pærene er avkjølt, før man begynner med pærebytte. Bør gjøres av 2 personer: Løft forsiktig av glassfronten, og sett den til side på en trygg plass. Ta ut vedkubben. Det anbefales at ovnen tas den fra veggen og legges den på gulvet på ryggen. Skru løs og demonter dekselet foran lyspærene; 3 PH-skruer, Se fig. 5. For å komme til lyspærene; skyv det fleksible effektspydet til siden. Påse at gummimaljen ikke løsner. Se fig. 6. Skru løst lysdekselet, 1 skrue. Se fig. 7 Erstatt defekt lyspære med tilsvarende 40W G9 halogen. Skru ikke til lyspæren for hardt. Sett tilbake det fleksible effekt-spydet. Påse at gummimaljen sitter godt i sporet på aksel-braketten. Monter så i motsatt rekkefølge.

3 GSA ELEKTRISK PEIS BRUK Denne elektriske peisen kan styres fra bryterpanelet på toppen av enheten, eller via fjernkontrollen. Manuelt bruk Bryterpanelet finnes på toppen av enheten. Slå først på Standby bryteren. Trykk på O/I knappen for å slå på flammebildet. Hold nede denne knappen i 3 sekunder for å aktivere dimmeren. Trykk på 900W knappen for å slå på lav varmeeffekt. Trykk en gang til for å slå av varmeeffekten. Trykk på 1800W knappen for å slå på høy varmeeffekt. Trykk en gang til for å slå av varmeeffekten. Bruk via fjernkontrollen Slå først på Standby bryteren på toppen av enheten. Det tar litt tid før mottakeren reagerer på fjernkontrollen. Trykk ikke på knappene på fjernkontrollen flere enn 1 gang i løpet av 2 sekunder for korrekt bruk. Trykk på 900W knappen for å slå på lav varmeeffekt. Trykk en gang til for å slå av varmeeffekten. Trykk på 1800W knappen for å slå på høy varmeeffekt. Trykk en gang til for å slå av varmeeffekten. Trykk på DIMMER knappen for å aktivere dimmeren. Ved å holde knappen nede, justerer man lyseffekten. VIKTIGE OPPLYSNINGER Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger alltid følges for å redusere faren for brann, elektriske støt eller andre personskader. Følgende instrukser bør følges: 1. Les alle instrukser før ovnen tas i bruk. 2. Ovnen må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Den kan ikke brukes til andre formål. 3. Denne ovnen er varm når den er i bruk. For å unngå brannsår, ikke la hud komme i kontakt med varme overflater. Hvis ovnen har håndtak, bør disse brukes når ovnen flyttes. Hold brennbare materialer, som møbler, puter, sengeklær, papirer, klær og gardiner, på en avstand av minst 1 meter fra fronten av ovnen, og unna de andre sidene. 4. Legg aldri brennbare materialer eller klær over ovnen. 5. Ekstrem forsiktighet er påkrevd når en ovn brukes av eller i nærheten av barn eller uføre, og i tilfelle ovnen skal stå på uten oppsyn. 6. Ta alltid ut strømmen når ovnen ikke er i bruk. 7. Sett aldri på en ovn med skade på strømkabel eller støpsel eller etter at ovnen slutter å virke som den skal, har falt i gulvet eller blitt skadet på noen måte. Lever ovnen til en autorisert reparatør for undersøkelse, elektrisk eller mekanisk justering, eller reparasjoner. 8. Bruk ikke ovnen utendørs. 9. Denne ovnen er ikke ment for bruk på baderom, vaskerom og lignende. Plasser aldri ovnen på et sted der den kan falle ned i et badekar eller en annen vannbeholder. 10. Legg ikke strømkabelen under tepper, ryer, matter eller lignende. Plasser kabelen slik at ingen vil snuble over den eller velte ovnen. 11. For å koble ut ovnen, slå av bryterne, og ta deretter ut strømmen. 12. Bruk aldri en timer eller tidsbryter som slår av ovnen automatisk. Dette kan medføre brannfare. 13. Fremmedelementer må ikke stikkes, eller tillates å komme, inn i luftinntaks- eller utslippsåpninger, da dette kan medføre elektrisk støt eller brann, eller skade ovnen. 14. For å forhindre brann må luftinntaks- eller utslippsåpninger ikke blokkeres på noen måte. Sett ikke ovnen på bløte overflater, som for eksempel en seng, der åpninger kan bli blokkert. 15. Ovnen har varme og strøm- eller gnistproduserende deler innvendig. Bruk den ikke i områder der bensin,maling eller brennbar væske brukes eller oppbevares. 16. Bruk denne ovnen kun som beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk som ikke er anbefalt av produsenten kan medføre brann, elektrisk støt eller annen personskade. 17. ADVARSEL: Høye temperaturer kan genereres underspesielle unormale forhold. Fronten av ovnen må ikke dekkes til eller blokkeres helt eller delvis. 18. Pass på emballasjen. ADVARSEL: Pakkeplast kan være dødelig for små barn. 19. Lyspærene bør bare byttes når strømmen er koblet fra. De bør bare byttes av en autorisert reparatør. 20. Deler bør kunne byttes og repareres av en autorisert reparatør. 21. Løft aldri enheten etter frontstykket VIKTIG: Det er viktig å lese disse instruksene forsiktig før ovnen brukes for første gang. Ta vare på bruksanvisningen så du kan konsultere den om nødvendig. Sikkerhetsbryter Denne enheten er utstyrt med overopphetingsvern. F.eks. ved blokkert luftventil. Av sikkerhetshensyn vil ikke ovnen automatisk restartes. For å restarte, koble fra strømkabelen i min. 15 minutter, før den tilkobles igjen og man kan slå på enheten igjen.

4 GSA ELEKTRISK PEIS UTVENDIG RENGJØRING AV OVNEN Før ovnen rengjøres, ta ut strømmen og la den kjøle seg ned. Ovnen kan rengjøres utvendig med en myk, fuktig klut. Bruk ikke rensemidler eller glansmidler. Feilsøking Symptom Ingen effekt/vifte Manglende flammebilde Løsning Sjekk sikringen på strømnettet. Sjekk om det er overopphetingsvernet som har slått inn. Sjekk lyspærene. Evt. Bytt dem.

5 GSA ELEKTRISK PEIS

6 GSA VÄRMEKAMIN TEKNISKE DATA Spänning:...230V Frekvens:...50 Hz Värmeeffekt: W Max effekt: W Art.nr Innhåll i kartongen Elektrisk brasa-värmefläkt Väggfästen Fästmaterial (skruv och plugg) Fjärrkontroll Vedkubbe Manual ALLMÄNA FÖRESKRIFTER Elementet får ej anslutas om det har synliga skador, ej heller om anslutningskabel har synlig skadad eller vid misstanke om skada (så som vid fall). Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven på märkplåten/typskylten. Apparaten får inte monteras eller användas i fordon. Elementets öppning som utstrålar värme kan komma upp i temperatur över 60 C. Ovnen leveres med følgende lyspærer: To 25W lyspærer (maks. 25W). SÄRSKILDA KÄNNETECKEN FÖR DENNA UGN: Dom glödande lågorna är svåra at skilja från en äkta eldstad. Denna ugn är idealisk att använda under sommar-halvåret om det är kallt, när centralvärmen är frånslagen. Ger värme i form av en varm luftström. UPPACKNING OCH INSTALLATION: Öppna emballaget försiktigt och ta ut ugnen. Se till att det alltid är minst 1 meter från fronten på ugnen, som utstrålar värme, till möbler, gardiner och andra brännbara objekt. Se till att det är ett jordad eluttag i närheten. Tips vid monteringsstarten Spara allt emballage tills innehållet kontrollerats. Fästmaterialspåsen innehåller många små delar som bör undanhållas mindre barn. Öppna gärna fästmaterialet över en skål för att förhindra att delar av misstag försvinner. SVENSKA Montering (Fig. 1 4) Läs grundligt igenom monteringsanvisningen innan montering sker. Lägg märke till minimum monteringsavstånd. Var noga med att dolda kablar inte blir skadade under monteringen. Enheten av avsedd för montering på vägg med ett avstånd till golvet på min. 30 cm. Väggfästet monteras horisontalt på väggen, och kablaget skall komma ut nere till höger. Det rekommenderas en höjd på 60 cm från golvet för bästa vy av flammorna (se fig. 1) Markera de 4 fästpunkterna enligt fig. 2. Använd vattenpass för att få monteringen horisontalt. Borra med 6 mm borr, i mur/betong. Fastsättning av väggkonsol; plugg + skruv i mur/betong skruv i trä. Är väggen av skivmaterial t.ex gipsplatta skall expander användas. Lyft upp brasan försiktigt och koppla samman med väggkonsol enl fig. 2 (se i cirkeln). Placeras i centrum av väggkonsolen. Markera de 2 undre hålen (se fig. 3), och ta ner brasan från väggen. NB! Detta fäste måste användas! Montera bottenfästet på väggen; plugg + skruv i mur/ betong skruv i trä. Är väggen av skivmaterial t.ex gips skall expander användas(ingår ej i monteringssatsen). Häng tillbaka brasan på väggkonsolenoch fäst brasan i det under fästet med de två svarta små skruvarna. Packa upp och lägg in vedkubben. Bör göras av 2 personer; häng glasfronten på plats och var noga med att fästena på var sida brasan är i linje med urtagen. Se fig. 4. Byte av glödlampa (Fig. 5-7) Varning! Koppla alltid ifrån strömkablen vid lampbyte. Varning! Lampan blir mycket varm under användning. Var noga med att ugnen varit avslagen en längre stund innan lampbyte sker. Bör göras av 2 personer: Lyft försiktigt av glasfronten och ställ den på en säker plats. Ta ut vedkubben. Det rekommenderas att brasan tas ner från väggen och lägges på golvet på ryggen. Skruva bort skyddsluckan för glödlampan; 3 PH-skruvar, Se fig. 5. För att komma åt glödlampan; skjut det flexible effektspjutet åt sidan. Akta så att gummibussningen ej lossnar. Se fig. 6. Skruva loss lysskydd, 1 skruv. Se fig. 7. Ersätt den defekta glödlampan med 40W G9 halogen klar. Skruva inte i glödlampan för hårt. Sätt tillbaka effektspjutet. Var noga med att gummipackningen är införd i hålet i axeln. Monteras tillbaka i omvänd ordning.

7 GSA VÄRMEKAMIN BRUK Denna elektriska brasa kan styras via kontrollpanel på över delan av brasan eller via fjärrkontroll. Manuellt bruk Strömbrytare finns på övre delen av ugnen. Slå först på Standby brytaren. Tryck på O/I knappen för att slå på flammrörelsen. Håll nere denna knapp i 3 sekunder för att aktivera dimmningsfunktion. Tryck på 900W knappen för att slå på låg värme. Tryck en gång till för att koppla ur denna. Tryck på 1800W knappen för att slå på hög värme. Tryck en gång till för att koppla ur denna. Bruk via fjärnkontrollen Slå först på Standby brytaren på toppen av enheten. Det tar lite tid för att styra brasan via fjärrkontrollen. Tryck inte på fjärrkontrollens knappar oftare än var annan sekund för att förhindra felkommando. Tryck på 900W knappen för att få låg värme effekt. Tryck en gång till för att koppla ur denna. Tryck på 1800W knappen för att få hög värme effekt. Tryck en gång till för att koppla ur denna. Tryck på DIMMER knappen för att aktivera dimmer funktionen. Genom att hålla knappen nertryckt justerar man lysnivån. VIKTIG INFORMATION Vid användning av elektriska apparater måste de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att reducera faran för bränder, elektriska stötar eller andra personskador. Följande instruktioner måste följas: 1. Läs alla instruktioner noga innan ugnen användas. 2. Ugnen får endast användas som beskrivs i denna bruksanvisning. Den får inte användas till andra syften. 3. Denna ugn är varm när den används. För att undvika brännskador, låt inte hud komma i direkt kontakt med varma ytor. Om ugnen har handtag, bör dessa användas när ugnen flyttas. Håll brännbara material, som möbler, kuddar, sängkläder, papper, kläder och gardiner, på ett avstånd av åtminstone 1 meter från fronten av ugnen, och dom andra sidorna. 4. Lägg aldrig brännbara eller annat material eller kläder över ugnen. 5. Extrem aktsamhet är krävs när en ugn används i närheten av barn eller handikappade, och om ugnen ska stå på utan tillsyn. 6. Dra alltid ur elsladden när ugnen inte används. 7. Starta aldrig en ugn med skada på elsladden eller kontakten eller efter att ugnen slutat fungera som den ska, har fallit i golvet eller blivit skadad på något SVENSKA sätt. Lämna ugnen till en auktoriserad reparatör för undersökning, elektrisk och mekanisk justering, eller reparationer. 8. Använd inte ugnen utomhus. 9. Denna ugn är inte gjord för att användas i badrum, tvättrum och liknande. Placera aldrig ugnen på ett ställe där den kan falla ner i ett badkar eller någon annan vattenbehållare. 10. Lägg inte elsladden under mattor, filtar eller liknande. Placera elsladden på ett sådant sätt att ingen kan snubbla på den och/eller välta ugnen. 11. För att koppla av ugnen, slå av brytarna och dra därefter ur elsladden. 12. Använd aldrig en timer eller tidsbrytare som slår av ugnen automatiskt. Detta kan resultera i brandfara. 13. Föremål får inte stickas, eller tillåtas att komma, in i luftintagen eller luftutsläppen, då detta kan medföra elektriska stötar eller brand, eller skada ugnen. 14. För at förhindra brand får luftintagen och luftutsläppen inte blockeras på något sätt. Ställ inte ugnen på mjuka ytor, som till exempel en säng, där öppningar kan bli blockerade. 15. Ugnen har värme och ström- eller gnistproducerande delar invändigt. Använd den inte på ställen där bensin, målning eller brännbar vätska används eller förvaras. 16. Använd denna ugn endast som beskrivs i denna bruksanvisning. All annan användning kan medföra brand, elektriska stötar eller annan personskada. 17. VARNING: Höga temperaturer kan uppkomma under särskilda onormala förhållanden. Fronten av ugnen får inte täckas till eller blockeras helt eller delvis. 18. Var varsam med förpackningen. VARNING: Inpackningsplast kan vara dödlig för små barn. 19. Glödlamporna får endast bytas när elsladden är utdragen. De bör endast bytas av en auktoriserad reparatör eller person med nödvändiga kunskaper. 20. Delar bör endast bytas och repareras av en auktoriserad reparatör. 21. Lyft aldrig enheten i frontpanelen. VIKTIGT Det är viktigt at läsa dessa instruktioner noga innan ugnen används första gången. Spara bruksanvisningen så du kan läsa den igen om nödvändigt. Säkerhetsbrytare Denna enhet är utrustad med överhettningsskydd, t.ex vid blockerad lufttillförsel. Av säkerhetsskäl återstartas inte brasan automatiskt. För att återstarta koppla ifrån strömkablen i minst 15 minuter, innan brasan kan återstartas.

8 GSA VÄRMEKAMIN SVENSKA UTVÄNDIG RENGÖRING AV UGNEN Innan ugnen rengörs, drag ut elsladden och låt ugnen svalna. Ugnen kan rengöras utvändigt med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel eller glansmedel. Felsökning Symptom Ingen effekt/fläkt Ingen flammbild Lösning Kolla säkringen (i huset). Kontrollera om överhettningsskyddet utlöst. Kontrollera glödlampan och byt eventuellt.

9 GSA VÄRMEKAMIN SVENSKA

10 GSA ELEKTRISK OLJEFYLT RADIATOR PEIS MANUAL

11 GSA ELEKTRISK OLJEFYLLD PEIS RADIATOR MANUAL

12 GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL GARANTI Den elektriske peisen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om elektriske peisen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt...Elektrisk peis Merke...GSA Modell...HFP-1818 er i overensstemmelse med normene EN :2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14, EN :2009, EN62233:2008 EN :2006+A1, EN :1997+A1+A2 EN :2006+A1+A2, EN :2008 samt bestemmelser gitt i direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever den elektriske peisen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August GARANTI Värmekaminen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om värmekaminen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB Industrivägen Halmstad försäkrar under eget ansvar att produktet Produkt...Värmekamin Merke...GSA Modell...HFP-1818 överensstämmer med följande norm EN :2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14, EN :2009, EN62233:2008 EN :2006+A1, EN :1997+A1+A2 EN :2006+A1+A2, EN :2008 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv, 2004/108/EC, 2006/95/EC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna värmekaminen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Trondheim, Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om den elektriske peisen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art.no Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om värmekaminen skulle ändras väsentligt Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art.no

ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010

ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010 GSA ELEKTRISK PEIS ELEKTRISK PEIS VÄR M E KAM I N - E LECTR ICAL FI R E P LAC E MANUAL 450010 NORSK GSA ELEKTRISK PEIS TEKNISKE DATA Spenning:...230V Frekvens:...50 Hz Varmeeffekt:...900+900 W Maks effekt:...1800

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

panelovn El-element Panel heater Manual /450186

panelovn El-element Panel heater Manual /450186 panelovn El-element Panel heater Manual 450185/450186 GSA PANELOVNER MANUal norsk INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER 2. INSTALLASJON Før bruk Vennligst les følgende informasjon

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no Lyskaster Strålkastare Work Light Manual art. no. 440666 SIKKERHETSINSTRUKSJONER OBS: Les følgende anvisninger nøye for å sikre at montering skjer på riktig på riktig måte. Ta vare på bruksanvisningen

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450178 GSA TERRASSEVARMER Takk for at du valgte vår terrassevarmer/takpendel. I denne bruksanvisningen vil du finne verdifull informasjon som er nødvendig

Detaljer

manual :00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no Art. no

manual :00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no Art. no manual 450150 28-08-07 13:00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no. 450150 Art. no. 450152 manual 450150 28-08-07 13:00 Side 2 N FØR BRUK Les bruksanvisningen nøye, den

Detaljer

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem LM-101LE Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no Lyskaster Strålkastare Metal halogen Manual art. no. 440638 Følg disse anvisningene nøye for korrekt og sikker bruk. Ta vare på disse anvisningene for senere bruk. Kontakt leverandøren ved eventuelle problemer.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202 Kedjeslip Sagkjedesliper 85W MANUAL 530202 1 Tekniske data Motor RPM 4800 230V, 50Hz, 85W Tvingekapasitet 0.80 til 0.50 Vinkel bord/tvinge Mandrel, diameter 2,25 cm (7/8 ) 35 grader fra høyre til venstre

Detaljer

manual :32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no

manual :32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no manual 450155 28-08-07 15:32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no. 450155 manual 450155 28-08-07 15:32 Side 2 N FØR BRUK Les bruksanvisningen nøye, den inneholder instrukser

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Manual. Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401

Manual. Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401 Manual Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401 540310 1 Forklaring til etiketter på maskinen 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før bruk 2. Slå alltid av maskinen og trekk ut kontakten før noen som

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 4 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MANUAL LUFTAVFUKTER

MANUAL LUFTAVFUKTER GSA LUFTAVFUKTER MANUAL 450712 NORSK LUFTAVFUKTER Luftavfuktare - Dehumidifier GSA LUFTAVFUKTER SIKKERHET 1. Les bruksanvisningen nøye før du bruker luftavfukteren for første gang, og ta vare på den på

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Manual LP-36A. Art no

Manual LP-36A. Art no SPIKER -/stiftepistol SPIK -/klammerpistol Manual SF5040 LP-36A Art no 120430 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. Spiker -/stiftepistol NB! FØLG ALLE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

PM 5500 GL/ES STRØMAGGREGAT

PM 5500 GL/ES STRØMAGGREGAT STRØMAGGREGAT ART.NR. 570738 MANUAL Manual 570737 23-07-10 10:15 Side 2 Manual INNHOLD 2. Sikkerhetsinformasjon 3. Identifisering av komponenter 4. Sjekk før bruk 4. Oppstart av aggregatet 4. Bruk av aggregatet

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

E L - E L E M E N - P A N E L

E L - E L E M E N - P A N E L GSA Panelovn Panelovn El-element - Panel heater norsk MANUAL 450145-450146 GSA Panelovn 220 240 VAC 50 Hz 400 W: PHE-4A 1000 W: PHE-10A norsk VIKTIG Les disse anvisningene nøye før bruk og ta vare på dem

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL SPIKERPISTOL SPIKPISTOL Manual RHF9021 LP-36A Art no 120434 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. Spikerpistol NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER Bruk

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 Manual Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 540252 1 2 3 Bruksanvisning Elektrisk kantklipper GT3010 Det vil bli henvist til bildene på side 2 og 3 utover i denne bruksanvisningen. Innhold Generell beskrivelse...4

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 HÅNDBOK Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 Kjære kunde! Gratulerer med din nye VTC 1800 vifteovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma

TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

panelovn El-element Panel heater Manual

panelovn El-element Panel heater Manual panelovn El-element Panel heater Manual 450188 GSA PANELOVN MED GLASS OBS! Kun for hjemmebruk. Les og ta vare på disse instruksjonene! Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

ROTARY SANDER EXCENTERSLIP EKSENTERSLIPER

ROTARY SANDER EXCENTERSLIP EKSENTERSLIPER ROTARY SANDER EXCENTERSLIP EKSENTERSLIPER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning RS420EB Vnr. 420645 Eksentersliper RS420EB TEKNISKE DATA: Typebetegnelse: RS420EB Effekt: 420 W Spenning: 230V/50Hz

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

El planer El hyvel El høvel

El planer El hyvel El høvel El planer El hyvel El høvel Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning P822AW Varenr. 420630 El høvel P822AW ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL

Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL Bruksanvisning Bruksanvisning Strømaggregat PM 2500 GL Elverk PM 5500 GL Art.no. 570730 Art.no. 570736 INNHOLD 2. Sikkerhetsinformasjon 3. Identifisering av komponenter 4. Sjekk før bruk 4. Oppstart av

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG

ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG Hekksaks HT450B/HT550B Norsk ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CS1635A 1 Vnr. 530280 Kjedesag CS16335A ELEKTRISK TILKOBLING Før du

Detaljer

ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN

ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN ANGLE POLISHER POLERINGSMASKIN POLERINGSMASKIN Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AP180A Vnr. 420672 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

MANUAL GULV- VIFTE GOLVFLÄKT STAND FAN

MANUAL GULV- VIFTE GOLVFLÄKT STAND FAN MANUAL 480091 GULV- VIFTE GOLVFLÄKT STAND FAN SIKKERHETSINSTRUKSER 1. Dette apparatet kan bli brukt av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk sensorisk eller mental kapasitet, eller som

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ1000A INOX 1 Vnr. 510133 Vannpumpe hage rustfri PJ1000A INOX Les nøye gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 Manual Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 540210 1 Montering og bruksanvisning 1. NYTTIGE TIPS: LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR MONTERING Hvis sprederen ikke sprer jevnt, påse at fronten på girkassen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E Manual Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E 540300 1 TEKNISKE DATA Type:...BV2503E Spenning:...230V~50Hz Effekt:...2500W Lufthastighet maks:...270 km/t Støvpose volum:... 45 l. Vekt (netto):...3,8 kg STANDARD

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350 MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG 230V-50Hz 550 W 590350 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Manual. Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S

Manual. Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S Manual Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S 530290 1 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

frostvakt - frost watch MANUAL 450144

frostvakt - frost watch MANUAL 450144 GSA frostvakt Frostvakt frostvakt - frost watch MANUAL 450144 GSA frostvakt SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen nøye før bruk! VIKTIG! Kontroller at nettspenningen tilsvarer merkespenningen på typeskiltet.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer