Boligetaten. Dato: 19. desember 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligetaten. Dato: 19. desember 2011"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Boligetaten Fagnotat Saksnr.: Emnekode: SARK-1662 Saksbeh: TRST Kopi til: Dato: 19. desember 2011 Kommunale utleieboliger, justering av tildelingskriterier Hva saken gjelder: Kommunale utleieboliger er en knapp og etterspurt ressurs. I den sammenheng er det vesentlig at treffsikkerheten i forhold til målgruppene er optimal. I løpet av de siste tiårene har det kommunale boligtilbudet klarere og klarere blitt innrettet mot husstander med de mest betydelige vanskelighetene på boligmarkedet. Samtidig går de eldste husstandene naturlig ut av beboerpopulasjonen. Dette har konsekvenser for både miljø, drift og vedlikehold, økonomi og tildelingsprosedyrene. Generelt sett opplever man økende ventetider for tildeling av kommunal bolig og ventetidene er lengst for de minste boligene. Gjennom de siste årene har antallet husstander godkjent for bolig og tildelte boliger vært relativt stabilt. Når ventetidene øker betyr det bl.a. at husstandene bor lenger i kommunal bolig enn før. Endringen av beboersammensetningen gir nye utfordringer. Den samme endringen fører også til at det nåværende regelverket for tildeling av utleiebolig er utformet på en slik måte at en ikke treffer primærmålgruppene like godt. Det vil i saken bli gitt utdypende forklaringer til de endringer av regelverket en nå foreslår. Endringene medfører ingen innstramming av hvilke husstander som kan tildeles kommunal utleiebolig. Endringene vil gjøre retningslinjene klarere, ordlyden vil være i tråd med nasjonal terminologi og gjeldende lovverk, og samtidig kunne gi en mer effektiv utnyttelse av boligene tilpasset husstandenes faktiske behov. Anbefalt forslag fra Boligetaten 1. Byrådet vedtar nye tildelingskriterier for kommunale utleieboliger slik de fremgår av saken. 2. Praksisen med å tilby tidsubestemt leiekontrakt til beboere over 60 år endres. Tidsubestemt leiekontrakt tilbys ved fylte 70 år, der husstanden ikke har hjemmeboende barn. Tor Jørgen Tofte boligsjef 1

2 Saksutredning Innledningsvis gjennomgås og beskrives dagens utfordringer knyttet til søkere, boligkø og ventetider. Deretter gjennomgås de endringer i retningslinjer en nå foreslår, før de nye retningslinjene presenteres i sin helhet. Om beboere, søkere og ventetider Kommunen er en stor aktør på utleieboligmarkedet i Bergen. Imidlertid er ikke Bergen kommune en utleier, eller kommunal bolig en boform, som fritt kan velges av en leietaker blant alle mulighetene i markedet. Kommunal bolig er ment å være gjennomgangsbolig for husstander som i en periode ikke er i stand til å la seg betjene av det ordinære markedet. Med en slik rolle og med utleieboliger som knapp ressurs er det vesentlig for Bergen kommune at tilbudet treffer de med størst behov. De gjeldende kriteriene er grunnlaget for at Boligetaten tildeler utleiebolig til de kvalifiserte boligsøkerne i boliger ledigmeldt fra BBB (egne anlegg og eierandeler i borettslag), og fra boligbyggelagenes utleieboliger. Å bli innvilget rett til å få tildelt en kommunal utleiebolig betinger at man er bostedsløs, er oppsagt fra nåværende leieforhold, eller bor i en bolig som er uegnet i forhold til familiens behov, f.eks at man bor i en liten bolig med stor familie. I tillegg må man være vanskeligstilt, dvs at man har lav inntekt, og på andre måter i liten grad er i stand til å skaffe seg bolig på egenhånd. Skoleelever og studenter anses ikke å være i målgruppen for kommunal bolig, selv om de har lav inntekt. Mange som venter på å få tildelt en kommunal bolig har sosialhjelp eller trygdeytelser som eneste inntekt, og en del har problematikk knyttet til rus, psykiatri eller sykdom generelt. Ca. 40 % av beboerne i de kommunale boligene er flyktninger/innvandrere. Imidlertid blir en rimelig andel av disse selvhjulpne på boligmarkedet etter noen tid, ikke minst etter finansiell hjelp fra Boligetaten med Startlån og boligtilskudd. Ventetider og tildeling Antallet godkjente boligsøkere som venter på bolig har ligget ganske stabilt de siste årene, rundt 350 husstander (bytte ikke medregnet), varierende opp og ned med ca 50. Antall ledigmeldte boliger fra BBB og boligbyggelagene har sunket noe de senere årene, er nå rundt 325 ledigmeldte pr. år. Ventetidene er en funksjon av antall nye søkere, tilgjengelige boliger, type boliger og også tildelingstiden. Tildelingstiden kan i mange tilfeller trekke ut grunnet behov for oppgradering av den utflyttede boligen, svarfrister som må settes av praktiske og formelle grunner og prosesser/dialog mht leietakerens krav og forventninger. Boligetaten har pr 19.desember 2011 registrert 563 husstander som er uten bolig eller uten tilfredsstillende bolig (bytte medregnet). Av disse venter 429 på å få tildelt en 1-2 roms bolig, 78 venter på en 3 roms bolig, mens 56 venter på en 4 roms eller større. Det er imidlertid verdt å merke seg at det i dette tallet inngår også 123 søknader fra husstander som allerede har et boligtilbud fra etaten, men som har behov for større bolig grunnet familiegjenforening eller annen familieøkning, mindre bolig fordi husstanden er blitt mindre, eller mer egnet bolig nyttet til husstandens helsesituasjon. Av de som venter på 4-roms er det bare 13 husstander som ikke allerede bor i en kommunal bolig. Ventetiden er lengst for de som venter på en 1-2 roms bolig, 19 % av de som står på ventelisten for 1-2 roms har ventet i mer enn 2 år. Hvem venter? Det er flest søkere på venteliste til 1-2 roms bolig, 429 husstander. Av disse utgjør enslige 413 husstander og ektepar/samboere uten barn 16 husstander. 298 er uten bolig, det vil si at de bor hos venner og bekjente (160), på hospits/pensjonat (78), eller i institusjon/fengsel (60), mens de resterende 131 står i fare for å miste boligen eller har en bolig som ikke er egnet i forhold til deres behov. Hele 32 % av disse søkerne har en klar rusproblematikk som krever 2

3 oppfølging i bolig, mens 8 % har dårlig psykisk helse som den viktigste årsaken til bostedsløsheten. Av de husstandene som venter på en 3-roms bolig (78) bor 19 hos venner eller familie. De fleste av disse er unge enslige mødre som bor hjemme hos foreldre eller hos en venninne mens de venter på en kommunal bolig. 32 av familiene bor allerede i en kommunal bolig, og venter på bytte til større eller mindre bolig. De fleste som venter på en stor bolig, dvs 4-roms eller større, er familier som allerede bor i en kommunal bolig (77 %), men som bor for trangt eller uegnet i forhold til husstandens behov. På grunn av tilførsel av mange store boliger i 2010 er det kun 56 husstander som står på ventelisten nå, 43 av disse bor allerede kommunalt. 32 har ventet i mindre enn 6 mnd, de som har ventet lengst har spesielle behov knyttet til både boligutforming (må ha heis, kan ikke gå trapper, etc) og bydelstilhørighet pga skole/tiltak for barna. 4 av husstandene som ikke allerede bor i en kommunal bolig har ventet mer enn 6 mnd., men mindre enn 1 år. Reduksjon av ventetiden Gjennomsnittlig botid i BBB sine boliger er 3,6 år. Imidlertid er det mange bytter av bolig slik at mange husstander har en serie boforhold. Det betyr at den reelle botiden er lengre for disse husstandene. Hvert år meldes det ledig ca 325 boliger (snitt ), dvs boliger som kan tildeles søkere i den kommunale boligkøen, MOKS (mottaks -og kompetansesenteret) eller andre kommunen har forpliktet seg å tildele bolig til(typisk i forbindelse med ulike prosjekter, eksempelvis ut fra fengsel, botrening m.m.). Det utgjør ca 10,4 % av boligmassen, og har blitt redusert de siste årene. Det antas å ha sammenheng med at færre leieforhold termineres pga manglende betaling eller brudd på husordensregler, noe som må ses i sammenheng med utviklingen av bo-oppfølgingstjeneste i regi av sosialkontorene og prosjekt knyttet å forhindre utkastelse. Av de boligene som blir ledigmeldt går ca 1/3 til MOKS / andre formål, 2/3 går til de som står på venteliste. Ventelisten innbefatter også de som søker bytte av bolig, boligen de flytter fra vil bli ledigmeldt og fremkommer som en av de 325 ledige boligene for tildeling. Årlig registreres omlag 400 nye søkere på venteliste for kommunal utleiebolig. 25 % av disse faller ut av listen før de får tilbud om konkret bolig, hovedsakelig da de finner bolig på egenhånd. Årlig tilvekst i køen er da 300 husstander. For at køen faktisk skal minke, må det således kunne tildeles mer enn 300 boliger til husstander i køen årlig. Som nevnt over har det de siste årene kun blitt ledigmeldt 325 boliger, og 1/3 av disse tildeles andre enn de som står i kø(moks, prosjekter m.m.). For å sikre en reell nedgang i køen, må tallet på boliger for tildeling økes. Flere igangsatte tiltak vil bidra i positiv retning her. For det første er boligprosjektet "400/2012" igang for å anskaffe 400 nye utleiboliger i porteføljen. Gitt en fortsatt ledigmeldingsandel på 10,4 % av alle boliger, vil antallet ledigmeldte boliger øke med 42 pr år som følge av dette. Videre er det igangsatt et prosjekt for å fange opp husstander med inntektsøkning, med tanke på å få disse så langt mulig etablert i eide boliger ved hjelp av startlån og boligtilskudd. Et langsiktig mål vil her være å doble antall husstander som får slik hjelp i dag, slik at ytterligere boliger årlig blir ledig. 3

4 Boligtildelingskriteriene Reduksjon av ventetidene og bedring av treffsikkerheten i fht de prioriterte gruppene har fokus og kan også påvirkes positivt ved å revidere kriteriene for tildeling av kommunal bolig. Eksisterende kriterier er i stor grad sammenfallende med tilsvarende regelverk i de andre store byene, men er noe mer liberale på noen punkter. Dette åpner for at noen flere grupper tilfredsstiller kriteriene i Bergen. I tillegg har man i Bergen særlige regler ifm alder. Dette er til hinder for en mer fleksibel bruk av de kommunale boligene, noe som særlig går ut over boligsøkende barnefamilier. I det følgende gjennomgås de konkrete justeringer etaten nå foreslår. Søkeberettigede/målgrupper Vanskeligstilte på boligmarkedet Hele avsnittet er omarbeidet, for bedre å være i samsvar med nasjonal terminologi innen fagfeltet. Husbank og departement benytter begrepet "vanskeligstilte på boligmarkedet" som hovedmålgruppe, og supplerer dette med forklarende og utdypende tekst. Videre er det tidligere avsnittet vedr mislighold innarbeidet her. Det foreslås ingen reell endring i konsekvens av tidligere mislighold nå. Det presiseres imidlertid at dersom søkeren har offentlig gjeldsordning, kan kommunen ikke kreve at husleierestanse skal innfris/nedbetales. Inntektsgrenser I Bergen aksepteres for de fleste søkergruppene en høyere inntekt enn for eksempel i Oslo og Trondheim. Det foreslås ikke noen endring av inntektsgrensene i denne saken, men en presisering av at lav inntekt alene ikke kvalifiserer for at søknaden innvilges, søker må også være uten bolig og ellers vurderes å være i målgruppen for kommunal bolig. Inntektsgrensen for en enslig person er i dag kr pr år, en ungdom i arbeid ansees ikke å være sosial vanskeligstilt selv om inntekten er under denne grensen. Studenter og skoleelever ansees som tidligere heller ikke å være i målgruppen for kommunal utleiebolig. Kriteriene i Bergen innebærer også at inntekten påplusses 10 % av husstandens formue når formuen er høyere enn kr for en énpersonhusstand og kr for flerpersonhusstander. Det presiseres at det regnes 10 % av hele formuen. Andre kriterier "Sosiale indikasjoner" I dagens retningslinjer heter det at et av kriteriene er at man på sosiale indikasjoner har behov for å få redusert sine boutgifter. Dette slettes slik at det inngår i begrepet vanskeligstilt på boligmarkedet. Høy husleie alene danner ikke grunnlag for søknad om kommunal bolig, kommunale boliger har i dag en markedstilpasset leie (gjengs leie), og Husbankens bostøtteordning kommer også beboere i private leieforhold til gode. Uegnet bolig Dagens retningslinjer har videre et kriterium som tilsier at man er søkergod dersom boligen er erklært sunnhetsskadelig, kondemnabel, kondemnert eller overbefolket. Det finnes ikke lenger noen nemnd som kan fatte denne type vedtak, og dagens tekst erstattes derfor av at boligen er uegnet i forhold til søkers helse eller familiesituasjon. 4

5 Vedr flyktninger I retningslinjene som gjelder i dag heter det at flyktninger må ha varig oppholdstillatelse og at boligbehovet må være identifisert og politisk prioritert. Dette samsvarer ikke helt med dagens regelverk/begreper knyttet til flyktninger eller innvandrere. MOKS vil få boliger for tildeling til asylsøkere som er innvilget opphold, enten de bor på asylmottak eller er kvoteflyktninger. Hvor mange Bergen skal tas i mot bestemmes årlig av bystyret. Flyktninger som søker direkte til Boligetaten gjør som oftest dette fordi at boligen er for liten grunnet f eks familiegjenforening, misnøye med tildelt bolig, eller at de har flyttet fra et privat leieforhold og i dag står uten bolig. Varig oppholdsrett gis først etter 5 års bosetting. Det innebærer at andre innvandrergrupper vil være kvalifisert til å søke når de har en oppholdstillatelse som danner grunnlag for varlig bosetting, og har vært bosatt sammenhengende i 5 år. Arbeidssøkere som omfattes av EØS-regelverket er ikke i målgruppen for kommunal bolig, da det forutsettes i regelverket at man ikke skal være en byrde for offentlige velferdsordninger i Norge. Kommunal utleiebolig ansees som en velferdsordning. Klageadgang Om husstanden ikke tilfredsstiller kriteriene gis et avslag. Dette vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til klagenemnden etter forvaltningslovens bestemmelser. Om husstanden tilfredsstiller kriteriene fattes et vedtak som gir husstanden rett til å få tildelt en kommunal bolig som tilfredsstiller husstandens behov, men ikke en konkret bolig. Dvs at vedtaket er knyttet til denne retten og ikke til en konkret bolig. Siden konkrete boliger ikke kan tilvises før disse fristilles fra utleier er det ventetider. Tilvisning av en konkret bolig finner sted når en passende bolig er ledig. Tilvisning av denne er ikke påklagbart. Unntak fra dette er om husstandens sammensetning er endret i fht søknadstidspunktet, evt at søkers helse stiller krav til boligens tilgjengelighet, og disse hensyn ikke er ivaretatt ved tilvisningen. Normer for tildeling Tildelingskriteriene har bestemmelser om hvilken boligstørrelse som normalt kan tildeles de forskjellige husstandsstørrelsene - jo større husstanden er jo større bolig er det behov for og kan tildeles. I tildelingskriteriene er normene for husstandsstørrelse og boligstørrelse identifisert. Imidlertid er det store størrelsesvariasjoner mellom forskjellige leiligheter, også mellom leiligheter med samme antall rom. Når ordlyden er slik den er valgt i tildelingskriteriene fører dette ofte til at husstander forlanger det høyeste antall rom ift egen husstand og på dette grunnlag ikke aksepterer en tildeling. Oftest vil slike saker til slutt ende med aksept fra husstanden, men ikke uten klager og ekstra runder. Dette fører til unødvendig ressursbruk og en lengre tomgang enn nødvendig. En omformulering i retning av en mindre kategorisk normangivelse vil lette denne prosessen. Videre presiseres det at det kun gis 1 tilbud om bolig, og dersom dette ikke aksepteres tas man ut av køen, og får en karantenetid på 1 år, før ny søknad vil bli behandlet. Etaten opplever relativt ofte at tilvist bolig blir gjenstand for kritikk, oftest pga beliggenhet i annen bydel, kvaliteter i fht rominndeling, solforhold, avstand til butikk, trapper, bakker m.m.. I mange saker tar det lang tid før søkeren aksepterer boligen, og i en del saker takker søker nei, og krever en annen bolig i stedet. Slike prosesser tar lang tid, skaper merarbeid, og kan føre til at boliger blir stående tomme over lengre tidsrom Leietap påløper, men viktigere er det at bolig-ressursen ikke utnyttes på en effektiv måte. 5

6 Så lenge boligen er tilfredsstillende i fht husstandens helse og størrelse kan det ikke aksepteres at søker takker nei, det foreslås derfor at husstanden i slike tilfeller ikke vil få behandlet en ny søknad før etter 1 år. Leieforholdets varighet Ordinær kontrakt Bystyret vedtok i sak 90/93 Utleieboliger i Bergen kommune behovsvurdering og justering av tildelingskriterier strategi for kommunens bruk av ordinære utleieboliger til vanskeligstilte boligsøkere. I forbindelse med iverksettelsen av husleie- og bostøttereformen i september 1995, jfr bystyresak 13/95, ble samtlige leiekontrakter fornyet. Med noen unntak ble alle gitt tidsbestemt leiekontrakt etter Husleielovens bestemmelser. For å tilfredsstille ordlyden i den gamle husleieloven er dette en kontrakt på 3 år og 1 mnd. Dagens lovtekst angir korteste varighet til 3 år. Dette bør gjenspeiles i de nye kriteriene. Kortere leietid Videre åpnes det, igjen i de nåværende retningslinjer, for at det i særlige forhold kan gis kontrakter på 5 mnd. Dagens husleielov åpner i særlige situasjoner for slike kortere leieforhold ( 11.1), men det kan kun gis 1 leieavtale som er kortere enn 3 år. Det er ikke lenger mulig å kreve en tilleggsavtale om oppfølging i boligen knyttet opp til leieavtalen slik det var tidligere, da brudd på tilleggsavtalen ville kunne føre til oppsigelse av leieforholdet. Det er likevel ønskelig å opprettholde et krav om at det skal være en avtale om oppfølging i boligen der det ansees som nødvendig. Vilkår om oppfølging må da presiseres i vedtaket om kommunal bolig og i tildelingsbrevet av bolig. Avtale må være inngått før det skrives kontrakt, men dersom avtalen opphører vil dette ikke kunne terminere leieforholdet. Kriteriene må gis formuleringer som samsvarer med Husleieloven. Fornyelse av leieforhold Som det fremgår over er tre år korteste kontraktslengde. Ved kontraktstidens utløp må husstanden søke om forlengelse av leieforholdet. Det blir da foretatt en ny fullstendig vurdering av husstanden opp mot tildelingskriteriene. Om disse fremdeles tilfredsstilles forlenges kontrakten, eventuelt at det gis tilbud om mindre bolig om husstandsstørrelsen er redusert. Leietakere over 60 år I Bergen har en særlige bestemmelser for eldre leietakere. Det innebærer at om leietaker er over 60 år vil den tidsbestemte husleieavtalen, som normalt må fornyes hvert tredje år, gå over i en tidsubestemt avtale. Også leietakere som har fornyet en tre-årig tidsbestemt avtale før fylte 60 år vil automatisk gå over på en tidsubestemt avtale om leietakeren fyller seksti år i løpet av gjeldende avtaletid. Bakgrunnen for denne særlige bestemmelsen er at det i BBB sin boligportefølje også er boliger fra eldre boligselskap. I disse har det vært ordinære beboere som fra denne tiden av, av forskjellige årsaker, har valgt leieformen og ikke investert i egen bolig. Det har derfor vært vurdert som urimelig om disse skulle måtte fraflytte hjemmet sitt når nye kriterier for utleieboliger for vanskeligstilte ble innført. Imidlertid er denne generasjonen nå i det alt vesentlige ute av disse boligene og de bebos primært av beboere som er blitt tildelt bolig etter overnevnte kriterier for vanskeligstilte. Når disse husstandene etter hvert består av færre personer, og disse ikke flytter, betyr det at det er færre leiligheter tilgjengelig for barnefamiliene. For barnefamilier har en også de siste årene erfart lengre ventetider før bolig kan tildeles. En endring av kriteriene slik at også disse små husstandene skal ha tidsbestemt 6

7 leieavtale vil ikke gi flere boliger, men større fleksibilitet og en mulighet til bedre å tilby den rette boligen til den rette husstanden. I slike tilfeller vil det være urimelig å terminere et leieforhold uten å tilby en annen, men mindre bolig. Det må presiseres at dette ikke vil gjøres gjeldende for eksisterende tidsubestemte leieforhold, kun for leieforhold der en fyller 60 år etter at nye kriterier er vedtatt. En annen problemstilling som også dukker opp er knyttet til den nye Husleielovens bestemmelser om opptak av husstandsmedlemmer og husstandsmedlemmers inntreden i opprinnelig leietakers leieavtale. Dvs at en utleiebolig, anskaffet av kommunen for vanskeligstilte boligsøkere, finansiert av Husbankens særlige låneordninger for denne målgruppen, tildelt en vanskeligstilt husstand etter særlige kriterier vil, med hjemmel i Husleieloven, kunne overtas av personer som ikke tilfredsstiller kriteriene dersom vedkommende er opptatt i husstanden. De store kommunene har påpekt dette overfor departementet i flere sammenhenger og ønsker gjeninnført en særlig bestemmelse som kan regulere husstandsmedlemsopptak i ikke-kommersielle kommunale boliger, men loven er foreløpig ikke endret. Med en tidsbestemt leieavtale vil denne selvfølgelig kunne opphøre når den utløper, men om den opprinnelige leietakeren har vært over 60 år, vil leieavtalen som husstandsmedlemmet trer inn i, være tidsubestemt og således ikke mulig for kommunen å terminere. En person på 60 år er ikke å betrakte som gammel i dagens samfunn, men en aktiv deltaker i samfunnet. En 60 år gammel mann fra Hordaland vil i snitt leve til han er over 81, mens en 60 år gammel kvinne i snitt vil leve til hun er over 85(SSB's levealder-kalkulator). Det meste av denne tiden vil en være bosatt i egen bolig, og det vil være en dårlig utnyttelse av fellesskapets ressurser dersom dette kan skje i en bolig tilpasset en større husstand. En fjerning av bestemmelsen om tidsubestemt leieavtale for leietakere over 60 vil således være et vesentlig bidrag til en mer hensiktsmessig bruk av boligene. På den annen side vil det ikke være hensiktsmessig å kreve fornyelse av leiekontrakt hvert 3 år, for husstander som åpenbart ikke vil få en endret situasjon. I praksis vil dette være eldre beboere, der barn er flyttet ut. En antar at når leietaker fyller 70 år vil fremtidig inntektssituasjon være avklart, og barn i hovedsak flyttet ut. Det foreslås derfor at praksisen med tidsubestemt leiekontrakt når beboer fyller 60 avsluttes, og erstattes med tilsvarende praksis ved fylte 70 år, der husstanden ikke har hjemmeboende barn. Nærmere om boligstørrelse og anmodning om flytting Terminering av tidsbestemte leieforhold grunnet husstandens reduserte størrelse er vanskelig. En opplever at husstanden som må flytte fra en kommunal bolig, uavhengig om det skjer frivillig eller etter anmodning fra Boligetaten, stiller store og ofte urimelige krav for å akseptere bytte. Det stilles krav om høy standard, geografisk lokalisering, solforhold, uteområder, altaner osv. Samtidig er det for de fleste av disse husstandene ingen særlige incitament til bytte. De har oftest kommunal bostøtte som innebærer at den egenadelen som husstanden betaler henger sammen med deres inntektsnivå. Dvs at husleien, hele eller betydelige deler av denne dekkes av kommunal bostøtte og ikke blir lavere om boligen blir mindre. Den eneste fordelen som kan oppnås er at en ny bolig vil være nyoppusset, og siden den er mindre, sannsynligvis få lavere strøm/fyringsutgifter. Boligetaten har i noen enkeltsaker og samarbeid med BBB tilbudt husstanden å sørge for hele 7

8 flytteprosessen, praktisk og kostnadsmessig. Etaten har vurdert om en skal utvide dette til at en i alle saker med pålagt bytte skal tilby en engangssum som kompensasjon for å dekke flyttekostnader. Vi velger imidlertid å ikke foreslå dette nå, men vil følge enkelttilfellene fremover, for på et senere tidspunkt å vurdere om en slik kompensasjon vil være hensiktsmessig. Bytte av bolig I kriteriene settes som vilkår for bytte av bolig at husstanden har bodd i boligen i ett år. I tillegg må det i husstanden være familieforøkelse, sykdom eller andre dokumenterte sosiale forhold. Det legges til grunn streng behovsvurdering. Boligetaten mottar et stort antall byttesøknader. I 2010 søkte 322 om bytte av bolig, 122 saker (38 %) ble innvilget, i 2009 var det 308 saker hvor 92 (30%) ble innvilget. I de tilfellene hvor det er husstandsøkning er søknadene mer eller mindre uproblematiske, men disse utgjør ikke hovedtyngden. Mange ønsker ny bolig fordi de ønsker bedre standard, andre naboer eller annen beliggenhet og slike søknader fremmes på bakgrunn av at kravet om ett års botid er oppfylt og at byttesøknad derfor er legitim. Byttesøknader utgjør en uforholdsmessig stor andel av søknadsbehandlingen, krever ofte mange runder med søkerne og ender ofte i klagesaker hvor skjønn og rimelighetsbetraktninger får fokus fremfor totalbildet. Bytte av bolig, som for de fleste boligeiere eller leietakere er et spørsmål om eget handlingsrom og valgmuligheter, blir en sak som får konsekvenser for søkeren, for forvaltningen, for utleier og for andre boligsøkere som venter på å få tildelt bolig. Et boligbytte innebærer at boligen blir stående ubrukt en periode. Tomgang pga akseptansetiden ved tildelingen og tomgang pga klargjøring av den tildelte leiligheten og den fraflyttede leiligheten. Tomgangen fører igjen til at boligkøen ikke avvikles like fort som ønsket og inntektstap for utleier. Klargjøringskostnadene utgjør i snitt kr ,-. Selv om en legger streng behovsvurdering til grunn bør ett-årsregelen fjernes da denne av mange oppfattes som et selvstendig grunnlag for byttesøknaden. Bytte av bolig bør kun innvilges når boligen er uegnet i forhold til husstandens størrelse i henhold til den romnorm som er vedtatt, og når boligen er uegnet i forhold til søkers eller andre i husstandens helsesituasjon. Det kan f eks være at noen i husstanden ikke kan gå i trapper lenger, eller på annen måte trenger mer tilrettelagt bolig. Dette må i så fall dokumenteres med uttalelse fra lege, ergoterapeut eller lignende. Forhold knyttet til bomiljø, slitasje på boligen eller inneklima er forhold som må tas opp med utleier, Bergen Bolig og Byfornyelse. Kriteriet "andre dokumenterte sosiale forhold" er for uklart, og det presiseres derfor klarere i retningslinjene hva som kan danne grunnlag for bytte. Det er ønskelig at det er bedre samsvar mellom regelverket knyttet til bytte av bolig og beboernes forventninger, slik at åpenbart ubegrunnede søknader kan unngås. Rådgivning om boligfinansiering Ved utløp av kontrakten skal leieboeren få tilbud om rådgivning om boligmarkedet og ulike finansieringsordninger. I dagens boligmarked er det ikke sjelden at husstander har en økonomisk og sosial situasjon som diskvalifiserer for kommunal utleiebolig, men som vil få problemer ved kjøp av egen eiebolig. Det er en målsetting, både sentralt og lokalt, at kommunale leieforhold ikke skal være permanente, men at husstanden så fort som mulig skal over i det ordinære boligmarkedet. Kommunen er kun én aktør eller tilbyder på boligmarkedet og de private tilbyderne er også de største. Kommunen er således ikke en totalleverandør av boligtjenester fra døgnovernatting via forskjellige utleieboliger til finansiering av egen eiet bolig, men finansieringsordningene inklusive etableringstilskudd, benyttes der det er mulig. 8

9 Videre går det fram av kriteriene at det skal vurderes om beboer skal få mulighet til å kjøpe boligen vedkommende bor i eller annen bolig som Bergen kommune eier. Salg av utleiebolig til beboere har ikke vært praksis på svært mange år, og ikke siden utleievirksomheten ble klarere rettet inn mot vanskeligstilte på åttitallet. BBB KF er kommunens eier og forvalter av utleieboliger. De fleste av disse er i egne flerboliganlegg. Ca 700 er eierandeler i forskjellige borettslag. Salg av enkeltboliger i egne anlegg er vanskelig, da dette vil innebære at salgsobjektet må seksjoneres, med de praktiske hindre som oppstår juridisk og økonomisk. Det antas videre at de færreste beboere faktisk vil være interessert i å erverve slike boliger, da naboer og bomiljø ofte ikke er det beste i kommunens egne anlegg. Kommunen eier som nevnt også en del boliger i ordinære borettslag. Både boligene i egne anlegg og i borettslag er det viktig å beholde, for å kunne tilby som utleiebolig til de husstander som i dag står i køen/nye søkere. Kriteriene endres derfor på dette punkt, slik at beboer ikke gis adgang til å kunne kjøpe den bolig en leier fra kommunen. Boligetaten har i 2 halvår 2011 startet et prosjekt, «Fra leie til eie», for å kunne tilby boligfinansiering til husstander, også før leiekontrakten utløper. En benytter bla data fra bostøttesøknader til å kartlegge hvorvidt husstander har fått inntektsøkning etter innflytting, deretter tar en kontakt med, og veileder husstandene til hvordan en kan gå frem for å oppnå boligfinansiering og erverve en hensiktsmessig bolig. Fornying av søknad Pr i dag stilles det krav om at boligsøkere som venter på å få tildelt en utleiebolig, må fornye sin søknad hver 4 måned. Dette for å sikre at køen er reell, og at alle søkere i køen faktisk har behov for kommunens hjelp til å få et tilfredsstillende botilbud. Hvert år er det flere titalls søkere som finner bolig på egenhånd, og som derfor slettes fra køen før en får tildelt utleiebolig. Det hender imidlertid også noen ganger at søkere glemmer å fornye sin søknad, og dermed mister sin plass i køen. Boligetaten må håndtere dette skjønnsomt, og ikke være striks i sin håndheving av dette. Det bør etableres gode rutiner i forhold til sosialtjenestene, slik at disse enkelt kan fornye søknader på vegne av søkere de har dialog med og oppfølging av. Det foreslås nå å endre praksis, og kreve fornying av søknad kun hver 6 måned. Dette vil medføre mindre arbeid for både søkere, sosialtjeneste og boligetat. En hyppighet på 6 måneder vurderes likevel til å være ofte nok til å sikre god oversikt, og tilstrekkelig kvalitet på boligkøen. Under følger forslag til justerte tildelingskriterier: 9

10 Retningslinjer for tildeling av ordinær utleiebolig fra Bergen kommune Søkeberettigede Målgrupper for kommunens ordinære boligtilbud omfatter: Vanskeligstilte på boligmarkedet Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, dårlige kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold. Søker må være fylt 18 år og uten tidligere misligholdte låneforpliktelser, uoppgjorte husleierestanser eller krav om tilbakebetaling av bostøtte til kommunen. Det må være inngått en nedbetalingsavtale før søker kan registreres. Husleierestanse må være oppgjort før det kan skrives ny leieavtale. Er søkeren i offentlig gjeldsordning, kan kommunen ikke kreve innfrielse/nedbetaling av husleierestanse. Tidligere brudd på leiekontrakt som har medført utkastelse, vil medføre en karantenetid på inntil ett år. Inntektsgrenser Øvre brutto inntektsgrense avhenger av husstandsstørrelse, og skal reguleres i takt med endringer i Folketrygdens grunnbeløp (G). Husstandsstørrelse: 1 person 2 personer 3 personer 4 personer Øvre brutto inntektsgrense: 4,5G 5G 5,5G 6G Fra mai 2011: kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- Er husstandens samlede nettoformue over kr ,- for husstander med 1 person, og over kr ,- for husstander med 2 eller flere personer, gis inntekten en påplussing på 10 % av hele formuen. Ved fornyelse av leieforhold kan administrasjonen dispensere fra inntektsgrensene dersom dette er ønskelig ut fra bomiljøhensyn/beboersammensetning. Andre kriterier Videre må søker oppfylle og dokumentere følgende kriterier: Søker må ha bodd i Bergen det siste året i hht Folkeregisteret Søker er uten egnet bolig o Bor midlertidig hos andre, på hospits, i institusjon eller lignende o Bor på tidsbestemt leiekontrakt uten rett til fornyelse og mindre enn 6 måneder igjen av leietid o Boligen er klart uegnet i forhold til søkers helse eller familiesituasjon Dersom søker er utenlandsk statsborger, må det være innvilget asyl/opphold på humanitært grunnlag eller gitt varig oppholdsrett. Klageadgang Vedtak om rett til kommunal bolig er et enkeltvedtak og kan påklages til klagenemnden. Klagen må fremsettes 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Tilvisning av den konkrete boligen kan ikke påklages. 10

11 Normer for tildeling Den aktuelle boligen skal være nøktern i forhold til husstandens størrelse. Antall rom pr. husstandstype: Enslige/par: 1-2 rom Enslige/par med dokumenterte besøksbarn: 2 rom Enslige/par med barn 3 rom og større Det gis kun ett tilbud om bolig, både ved ordinær tildeling og bytte av bolig. Ønsker ikke søker å ta i mot tilbudt bolig tas søker ut av ventelisten for kommunal bolig. Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til klagenemnden. Det gis også en karantenetid på ett år før ny søknad kan fremmes. Eksisterende leieforhold kan i saker vedr. bytte av bolig, på samme grunnlag termineres. Leieforholdets varighet Det gis som hovedregel ordinær tidsbegrenset leiekontrakt i tre år etter husleielovens 9-3. Dersom særlige forhold tilsier det, f eks når det er inngått avtale om oppfølging/behandling med andre deler av det kommunale tjenesteapparat, kan det gis leiekontrakt med kortere varighet etter husleielovens Det kan kun inngås 1 avtale av kortere varighet. Tidsubestemt leiekontrakt tilbys ved første fornying etter fylte 70 år, til husstander som ikke har hjemmeboende barn, og som fortsatt oppfyller øvrige kriterier. Fornyelse av leieforhold Ved fornyelse av leieforholdet gjelder de samme kriterier som for tildeling av bolig. Leietakere i alle ordinære utleieboliger orienteres skriftlig før leiekontrakten utløper og orienteres om muligheten for å søke om forlengelse. Har husstanden inntekt over inntektsgrensen vil leieforholdet ikke bli forlenget. Avslag på forlengelse av leieforholdet er et enkeltvedtak som kan påklages til Bystyrets klagenemnd. Reduksjon av husstandsstørrelse vil, om kriteriene for tildeling av kommunal utleiebolig fremdeles er tilfredsstilt, normalt føre til tilbud om mindre bolig. Bytte av bolig Ved større endringer i husstandens situasjon kan det søkes om bytte av bolig dersom følgende kriterier er oppfylt: Familieforøkelse Sykdom Søknader om bytte skal behandles på samme måte som ordinær søknad om kommunal utleiebolig. Det legges til grunn en streng behovsvurdering. Fornying av søknad Søknad om bolig må fornyes hver 6 måned. Rådgivning om boligfinansiering Ved utløp av leiekontrakten vil husstanden få tilbud om rådgivning om kjøp av egen bolig. Kommunens ordning med Startlån og boligtilskudd vektlegges. Dispensasjonsadgang Når særlige forhold tilsier det kan administrasjonen dispensere fra disse kriteriene. 11

Tildelingskriteriene for kommunale utleieboliger ble sist oppdatert i byrådssak 1015/12.

Tildelingskriteriene for kommunale utleieboliger ble sist oppdatert i byrådssak 1015/12. Byrådssak 325/16 Kommunale utleieboliger - Kriterier for tildeling TONA ESARK-8170-201612097-2 Hva saken gjelder: Antall kommunalt disponerte boliger har vært stigende de senere år, som en effekt av boligprogrammet,

Detaljer

Bergen bystyre behandlet i møte sak og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr. 38:

Bergen bystyre behandlet i møte sak og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr. 38: BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og inkludering/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201612097-1 Emnekode: ESARK-8170 Saksbeh: TJT Til: BSBI Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 27. juni 2016 Kommunale

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Rapport Bergen kommune. Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosiale tiltak»

Rapport Bergen kommune. Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosiale tiltak» Rapport Bergen kommune Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosiale tiltak» November 2012 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Problemstillinger... 3 1.3

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Oslo kommune Forskrift Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og sosiale tjenester Ikrafttredelse: 01.01.2004 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

Prosjektplan Bergen kommune. Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosial politikk»

Prosjektplan Bergen kommune. Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosial politikk» Prosjektplan Bergen kommune Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosial politikk» Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Problemstillinger... 3 3 Oversikt over anbefalinger og utdrag

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. mai 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 539 Forskrift om tildeling

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE

SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE Møte i bydelsutvalget 15. desember 2011 SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE Bydelsdirektørens opprinnelige forslag til vedtak: Bydel Grünerløkka

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11 Arkivsak: Arkivkode: 371 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Helse- og sosialkomiteen Bydelsutvalget Møtedato 30.11.2011 15.12.2011

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Saksframlegg. Tomgangstap i kommunale boliger hittil i Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076

Saksframlegg. Tomgangstap i kommunale boliger hittil i Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076 Saksframlegg Tomgangstap i kommunale boliger hittil i 2010. Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Vedtatt av Rana kommunestyre: Trer i kraft: Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel 2. Omsorgsboliger

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing sine kommentarer til rapporten (saksfremstilling til byrådssak 1253-3/12)

Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing sine kommentarer til rapporten (saksfremstilling til byrådssak 1253-3/12) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 1 1.2 Formål og problemstillinger... 1 1.3 Revidert enhet... 2 1.4 Begrepsavklaringer... 2 1.5 Avgrensninger... 3 1.6 Metode... 3 1.6.1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Gran kommune Eiendom SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Søker kommunal bolig Etternavn, Fornavn Adresse Søker kommunal bolig med oppfølging Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnummer Poststed: Når reg.

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET mellom Meløy kommune og (navn på eier/utleier).. (heretter omtalt som eier/utleier) Organisasjonsnr.: Meløy kommune har med

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig Opplysninger om søker: Etternavn, Fornavn: Adresse: Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnr: Poststed: Når folkeregistrert/bosatt i Lunner Sivilstand (separasjon/skilsmisse dokumenteres): Ugift: Gift/samboer:

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen Tilvisingsavtaler v/birger Jensen Kommunal involvering Ulike boligpolitiske strategier Tilrettelegger Utøver Kommunen leier - private eier Boligpolitiske løsninger i tett samarbeid med private aktører-

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

SVOLVÆR 2015 SØKNADSBEHANDLING OG ENKELTVEDTAK VED TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG TILBUD OM BOLIG OG KONTRAKTSINNGÅELSE.

SVOLVÆR 2015 SØKNADSBEHANDLING OG ENKELTVEDTAK VED TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG TILBUD OM BOLIG OG KONTRAKTSINNGÅELSE. KBL s BOLIGKONFERANSE SVOLVÆR 2015 SØKNADSBEHANDLING OG ENKELTVEDTAK VED TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG TILBUD OM BOLIG OG KONTRAKTSINNGÅELSE v/ Per Bonesmo VEIEN FRAM TIL KOMMUNAL BOLIG Søknad Vedtak Ventetid

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE

RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE Sist endret: 26.06.2017 Utarbeidet av Samarbeidsutvalget i Tromsø bestående av representant fra BoNord, representant for Borettslag og representant

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3193-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Saksframlegg. REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 11/37026

Saksframlegg. REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 11/37026 Saksframlegg REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 11/37026 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER 1. Formål Formålet med samarbeidsavtalen (SA) er å sørge for at utleieeiendommen utvikler seg til et stabilt, godt og trygt bomiljø for alle parter,

Detaljer

13. Boliger som kommunen disponerer 2015

13. Boliger som kommunen disponerer 2015 som kommunen har leid inn til fremleie. Herunder innleid fra selskap og 13. Boliger som kommunen disponerer 2015 Opplysninger om kommunen 1. Hva er kommunens navn? 2. Hva er kommunenummeret? 3. Har kommunen

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april 2013 02.05.2013 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn NAV STRAND Søknad om leie av kommunal bolig Søknad om (kryss av for det tilbudet som det søkes om) Ordinær bolig Bytte av bolig Forlenget botid Omsorgsbolig 1. Personopplysning Søker: Navn (etternavn,

Detaljer

Drammen kommune HSO Tjenestetildeling & samordning

Drammen kommune HSO Tjenestetildeling & samordning Tjenestetildeling & samordning 2012-2015 HJEMMESYKEPLEIE Antall tjenestemottakere siste dag i perioden 1343 1371 1363 1392 Antall søknader 1461 1566 1295 1365 Innvilgelsesprosent 2) 99 % 99 % 99 % 99 %

Detaljer

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Oslo kommunes arbeid med tilvisningsavtaler for fremskaffelse av leieboliger til vanskeligstilte Snorre Førli, Velferdsetaten KBL-konferanse

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

SOSIALTJENESTENS FORMIDLING OG BETALING AV DØGNOVERNATTING

SOSIALTJENESTENS FORMIDLING OG BETALING AV DØGNOVERNATTING Oslo kommune Byrådet Fellesskriv til bydelene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 7/2004 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 199906340-636 Saksbeh.: Harald Nævdal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Ny søknad Søknad om forlengelse av leie Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7. Boliger til vanskeligstilte Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Ordningen har siden vært justert en rekke ganger, både i forhold til inntekts- og formuesgrenser og mottakergrupper.

Ordningen har siden vært justert en rekke ganger, både i forhold til inntekts- og formuesgrenser og mottakergrupper. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201429630-1 Emnekode: ESARK-8117 Saksbeh: TJT Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 16. oktober 2014

Detaljer

Ullensaker kommune NAV Ullensaker

Ullensaker kommune NAV Ullensaker Ullensaker kommune NAV Ullensaker SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/12 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 25.04.2012 ORIENTERING OM STATUS FOR HUSLEIEKOSTNADER I KOMMUNEN Vedtak Hovedutvalg

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG KOMMUNAL UTLEIEBOLIG AKUTT-/MIDLERTIDIG BOLIG Ny søknad Søknad om forlengelse av leie Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7. Boliger til vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning. Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012. 1. Formål

Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning. Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012. 1. Formål Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012 1. Formål Trondheim kommune vil med utleie av lokaler til kunstnere legge til rette for at byens kunstnere

Detaljer

BYRÅDET. Saksbehandler:

BYRÅDET. Saksbehandler: BYRÅDET Byrådssak /17 Saksframstilling Vår referanse: Saksbehandler: Klikk her for å skrive inn tekst. Kommunal bostøtte, retningslinjer Hva saken gjelder: Kommunal bostøtte har siden midten av 1990-tallet

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2 Byrådssak 52/15 Nye retningslinjer for kommunal bostøtte TRST ESARK-8117-201429630-2 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i sak 13/95 innføring husleie- og bostøtteordning for kommunale boliger. Ordningen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer