SVOLVÆR 2015 SØKNADSBEHANDLING OG ENKELTVEDTAK VED TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG TILBUD OM BOLIG OG KONTRAKTSINNGÅELSE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVOLVÆR 2015 SØKNADSBEHANDLING OG ENKELTVEDTAK VED TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG TILBUD OM BOLIG OG KONTRAKTSINNGÅELSE."

Transkript

1 KBL s BOLIGKONFERANSE SVOLVÆR 2015 SØKNADSBEHANDLING OG ENKELTVEDTAK VED TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG TILBUD OM BOLIG OG KONTRAKTSINNGÅELSE v/ Per Bonesmo

2 VEIEN FRAM TIL KOMMUNAL BOLIG Søknad Vedtak Ventetid Kontrakt/ Bolig

3 FOR Å STARTE MED BEGYNNELSEN Søknad nødvendig? Krav på svar! Skal være skriftlig Fvl. 11a og 23

4 ENKELTVEDTAK? Avgjørelser av søknader om tildeling av kommunal bolig er enkeltvedtak Forvaltningsloven 2 første ledd bokstav a) og b) Forvaltningsloven Sivilombudsmannens uttalelse i sak Hva med tildeling av konkret bolig? Nødvendig med vedtak ved midlertidig botilbud? Sosialtj.l. 27

5 HVA BETYR DET AT AVGJØRELSEN ER ET ENKELTVEDTAK? Vanlige krav i forvaltningen gjelder Taushetsplikt, habilitet osv. Egne regler om enkeltvedtak Regler om form Regler om innhold Klageadgang

6 VEDTAK OG UNDERRETNING Praktisk at dette er samme dokument

7 VEDTAKET BØR ALLTID INNEHOLDE Begrunnelse: Fakta i saken Hvilke regler som gjelder Hovedhensyn bak skjønnet Redegjørelse for hvorfor vilkårene er/er ikke oppfylt Konklusjon Fvl. 24 og 25

8 LITT OM BEGRUNNELSER Hensikten er: At vedtakene skal bli gode og riktige At søkeren skal forstå hvorfor han fikk avslag/tilsagn Støtte for tanken Grunnlag for praksis Gi klageinstansen grunnlag for å vurdere holdbarheten hvis det kommer klage

9 UNDERRETNINGEN BØR ALLTID INNEHOLDE Begrunnelsen Info om Klageadgang Klageinstans Klagefrist Fremgangsmåte ved klage Info om retten til å se sakens dokumenter Fvl. 27

10 UNDERRETNINGEN BØR NOEN GANGER INNEHOLDE INFO OM: Adgangen til å be om utsatt gjennomføring (oppsettende virkning) kreve sakskostnader søke fritt rettsråd Eventuelle vilkår ifm. søksmål Kommunens veiledningsplikt Fvl. 27

11 HVA SKAL VI LEGGE VEKT PÅ? Regler i forvaltningsloven Egne retningslinjer jf. retningslinjene til Trondheim kommune Bergen kommune Harstad kommune Skaun kommune Praksis Ulovfestede forvaltningsrettslige regler Urimelig forskjellsbehandling Vilkårlighet Utenforliggende hensyn

12 LITT OM POSITIVE VEDTAK Hvor detaljert skal vedtaket være? Beliggenhet, størrelse, etasje, heis? Jf. også hva det søkes om Hva hvis søker også skal ha et tjenestetilbud? Ett felles vedtak eller to vedtak?

13 KAN KOMMUNEN SETTE VILKÅR? Godta den boligen de får? Godta oppfølging/trekk i trygd m.v.? Betale gammel husleierestanse? Hva hvis søkeren ikke godtar vilkåret?

14 HVA HVIS SØKEREN FÅR AVSLAG? Vedtak Klage Ny vurdering Klageinstans

15 KLAGE! Hvem skal ta imot klagen? Det forvaltningsorgan som har behandlet saken, fvl. 32 Hvem skal avgjøre i klagesaken? Avhengig av ordningen i kommunen, fvl. 28 Kommunestyret Formannskapet Særskilt klagenemnd

16 NÅR DET KOMMER EN KLAGE Er treukers-fristen overholdt? Hvis ikke, skrive til klager og be om årsaken Vurdere oppreisning Ikke kan lastes Særlige grunner Bare innen ett år fra vedtaket ble truffet (men omgjøring av eget tiltak kan fortsatt skje) Fvl. 29 og 31

17 UNDERSKRIFT PÅ KLAGEN Undertegnet av en annen: Be om at klager undertegner selv Eller fullmakt Ikke undertegnet Be om at klager undertegner Fvl. 32

18 AVVISNING Hvis underskrift mangler eller klagen er for sen uten at oppreisning gis? Da skal klagen avvises Det er klageadgang på avvisningen! Fvl. 34

19 KLAGEN Klagen må opplyse hvilket vedtak det gjelder Må fremgå at det er en klage Dersom det mangler opplysninger, må vi be om det sette kort frist Dersom det er behov for nærmere undersøkelser, må dette gjøres Fvl. 32 og 17

20 KLAGEBEHANDLING I FØRSTEINSTANSEN Førsteinstansen må vurdere om klagen skal avvises Forvaltningsloven krever ikke at underinstansen vurderer realiteten på ny, MEN: Raskere for klager Lokale regler kan bestemme dette Bedre å endre selv enn bli overprøvd Sparer klageinstansen for unødig arbeid

21 UTFALLET AV FØRSTEINSTANSENS BEHANDLING Klager får fullt medhold saken avsluttet Klager får delvis medhold klager må få beskjed, ny tre ukers frist Vedtaket opprettholdes - saken må forberedes og sendes til klageinstansen Klagen avvises klagerett på avvisnings-vedtaket Førsteinstansen kan i klagebehandlingen bare endre vedtaket til FORDEL for klageren!

22 HVA KAN DET KLAGES PÅ? Avslag Ny søknad Forlengelse (ny kontrakt) Bytte

23 OGSÅ TILSAGN KAN DET KLAGES PÅ EKSEMPLER: Egnethet: type bolig/antall rom/fysisk tilgjengelighet Leietidens lengde Eventuelle vilkår Bortfall hvis strykes fra ventelista

24 UTFALLET AV EN KLAGESAK Klagen avvises Klagen tas ikke til følge Vedtaket oppheves Vedtaket omgjøres

25 VEIEN FREM TIL KOMMUNAL BOLIG Søknad Vedtak Ventetid Kontrakt/ Bolig

26 HVORDAN TREFFE MED TILDELINGEN? Den tildelte bolig må oppfylle beskrivelsen i innvilgelsesvedtaket Kartlegging av søkers boligbehov Informasjon om potensielle problemer hos søker Oversikt over forhold knyttet til de aktuelle boliger Spredt eller samlet? Borettslag?

27 HVA REGULERER LEIEFORHOLDET? Lov om Husleieavtaler (husleieloven). Husleieavtalen

28 HUSLEIEKONTRAKTEN OG HUSLEIELOVEN Husleieloven inneholder omfattende bestemmelser om utleie av husrom husleieloven Ved boligutleie kan det ikke avtales vilkår som er mindre gunstig for leietaker enn det som følger av husleielovens 1-2 Avtalen kan gjøres muntlig, men skriftlig hvis en av partene krever det 1-4

29 HVA SKAL KONTRAKTEN INNEHOLDE? Kontraktpartenes navn Identifisering av boligen Husleia Kontraktslengde Utkastelseshjemmel ved mislighold av husleia Utkastelseshjemmel ved utløp av kontrakt Husk partenes underskrift (og sørg for leiers underskrift før innflytting) Husk ett eksemplar til her av partene ER DET ALT?

30 ULIKE KONTRAKTSMALER Nærmeste bokhandel? Forbrukerrådets husleiekontrakt m/ rettledning Jussbuss ved UiO sin kontraktsmal «Din side» s kontraktsmal Huseiernes landsforbunds kontraktsmal Standardkontrakter til ulike kommuner

31 HOVEDFORMÅL MED KONTRAKTEN Utforming av kontrakten som støtte for tanken Dokumentasjon av hva det er enighet om Informasjon om rettigheter og plikter Eventuelle unntak fra husleieloven Hjemler for håndheving av kontrakten

32 GENERELLE SYNSPUNKTER PÅ KONTRAKTSUTFORMING Gjengivelse av husleielovens bestemmelser? Kontrakten som informasjonsskriv? Supplement til leiekontrakt: Husordensregler, regler om dyrehld, regler om parabol, kontaktinfo, behandling av boligen, dvd, ulike språk Annet enn leieforholdet, f.eks. vedtak og avtale om oppfølging

33 LEIETAKERRETTIGHETER VI IKKE KAN AVTALE OSS BORT FRA Regulering av leia 4-2 og 4-3 Dyrehold 5-2 Adgang til boligen 5-6 Opptak i husstand 7-1, jf. 8-1, jf. dog 11-1 Framleie 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6 og 7-7, jf. dog 11-1 Rett til å tre inn i kontrakten 8-2 og 8-3 Oppsigelsesvernet 9-4 flg. Heving 9-9 (Verken de materielle eller formelle reglene)

34 LEIETAKERRETTIGHETER VI KAN AVTALE OSS BORT FRA Tidspunkt for og standard ved overlevering Forfallstid 3-2 Ro og orden 5-2 Tilbakesetting til opprinnelig stand 10-2 Vederlag for forbedringer 10-5

35 FLERE LEIETAKERRETTIGHETER VI KAN AVTALE OSS BORT FRA Oppsigelsesfrister 9-6 Alminnelig adgang til kort kontrakt 9-3 En viss begrensning av opptak og framleie 11-1, 3., 4. og 5. ledd Kommunens adgang til kort kontrakt 9-3, 1. ledd pkt. b, jf Vedlikehold 5-3

36 HVORDAN AVTALER I OSS VEKK FRA HUSLEIELOVEN? I egne avtaler Gjennom faste formuleringer i standardkontrakten Ved å skrive det inn i den enkelte leiekontrakt

37 VEDLIKEHOLD Husleieloven pålegger med enkelte unntak utleier alt indre og ytre vedlikehold samt vedlikehold av uteareal 5-3 Utleier kan imidlertid gjennom avtale overføre alt vedlikeholdsansvar på leietaker Trondheim kommune har (i leiekontrakten) overført alt indre vedlikehold på leietaker

38 BRUK AV TIDSUBESTEMTE KONTRAKTER Større trygghet for leietaker, jf. oppsigelsesvernet 9-5 Sparer arbeid for utleier. Med tidsbestemte kontrakter må man skrive brev om utflytting, begjære utkastelse, behandle søknad om forlenging, vedtak samt ny kontraktsinngåelse

39 TIDSBESTEMTE LEIEKONTRAKTER Løpende vurdering av behovet for kommunal bolig, jf. også boligstørrelse og standard Lettere for kommunen å avvikle leieforholdet. Omgåelse av oppsigelsesvernet?

40 BRUK AV TIDSBESTEMTE KONTRAKTER Det finnes ingen øvre grense for leieperioden, men det finnes en nedre 9-3 En tidsbestemt kontrakt kan avtales oppsagt i leietida 9-2, 2. ledd Husk eksplisitt å opplyse skriftlig hvis leietaker ikke kan si den opp i leietida 9-2, 1. ledd

41 BRUK AV KORTE KONTRAKTER Hovedregelen er minimum 3 år 9-3, 1. ledd Unntak hvis sakliggrunn 9-3, 2. ledd Unntak ved særlige/tungtveiende grunner 11-1, 6. ledd, men husk at i tillegg til de materielle vilkår må også de formelle vilkår i 11-1, 2. ledd være oppfylt

42 NÅR NYTTER KOMMUNENE SEG AV TIDSUBESTEMTE KONTRAKTER? Når boligsøker påregnes å måtte bo kommunalt for resten av sin boligkarriere, f. eks. p.g.a.: - Funksjonshemminger - Alder - Graden av uførhet Kan det likevel argumenteres for tidsbestemte leiekontrakter også i slike tilfeller?

43 SÆRBESTEMMELSER I STANDARDKONTRAKT Korte kontrakter iht Integrerte hvitevarer Vedlikehold av uteareal Utleiers innehav av nøkler

44 AVSLUTNING AV LEIEFORHOLDET Utløp av tidsbestemt leiekontrakt 9-2, 3. ledd jf. tvfl og 13-2, 3. ledd b Leietaker misligholder husleiebetalingen, tvfl. 13-2, 3. ledd a Leietaker sier opp leieforholdet Leietaker hever leieforholdet Leietaker flytter uten å si fra Utleier sier opp leieforholdet 9-5 flg. Utleier hever leieforholdet 9-9 Leietaker dør 8-2

45 KONTRAKTEN SOM SAKSBEHANDLINGSSENTRAL Utleiers eksemplar arkiveres/kontrakt skannes i postjournalen Relevant innhold legges inn i elektronisk bolig/eiendomsregister Registeret nyttes til å sende ut husleiekrav og purringer Registeret nyttes til å sende ut varsel om utløp av kontrakt Kontrakten som ei elektronisk mappe for korrespondansen

46 LØPENDE REVISJON AV KONTRAKTEN Revisjon pga. lovendringer Revisjon pga. egne og andres erfaringer SLUTT

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Vedtatt av Rana kommunestyre: Trer i kraft: Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel 2. Omsorgsboliger

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen 28.02.13 INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Sosialtjenesteloven 20. Vilkår Fylkesmannen hadde opplæring for NAV-ansatte i Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss har sett et stort behov for lett tilgang til informasjon om husleieretten. Derfor har vi laget denne nettutgave av husleiebrosjyren vår som vi har utgitt

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling Internserien 4/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2015 14442/2015 2015/1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd 13.04.2015 15/3 Råd for funksjonshemmede 13.04.2015 Eldrerådet

Detaljer

Rusomsorg og psykisk helse

Rusomsorg og psykisk helse Rusomsorg og psykisk helse Del 1 Tildeling av bolig, oppfølging av nabomiljø og oppfølging i bolig - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii

Detaljer

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04. Rapport Husleierestanser Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.15 sak 30/15 04.03.2015 Stjørdal kommune Anne Lise T. Sætnan 0 Innhold 1. Innledning:...

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer