TRANSPORTPLAN NORDLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRANSPORTPLAN NORDLAND"

Transkript

1 TRANSPORTPLAN NORDLAND

2

3 I JUNI 2012 BEHANDLET FYLKESTINGET SAK 82/12 TRANSPORTPLAN NORDLAND , HVOR FØLGENDE BLE VEDTATT: 1. Fylkestinget vedtar prinsippene med visjoner og mål slik de er skissert i Transportplan Nordland Fylkestinget vedtar at det utarbeides, og forelegges for fylkestinget, handlingsprogram for følgende områder: Fylkesveg og ferjesamband Kollektivtransport Aktiv transport Intermodale godstransporter

4 Innhold TRANPORT FOR FRAMTIDEN 6 1. INNLEDNING TRANSPORTPLAN NORDLAND TRANSPORTPLANENS FUNKSJON FYLKESKOMMUNEN SOM PLANMYNDIGHET PROSESS 8 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER NASJONALE FØRINGER REGIONALPOLITISKE FØRINGER BEFOLKNING OG NÆRINGSLIV DEMOGRAFI Utviklingen i regionene Befolkningssammensetning Prognostisert befolkningsutvikling fordelt på store og små kommuner Pendling Demografi - Relevans for samferdsel / transport NÆRINGSLIV Sysselsetting Eksportutvikling Fiske og havbruk Bergverksdrift og utvinning Prosessindustrien Bygge- og anleggssektoren Reiseliv Petroleum Landbruk Andre bransjer VEKSTREGIONER Helgeland Bodø - Salten Midtre Hålogaland TILSTAND - TRANSPORTINFRASTRUKTUR VEGENE OG FERJENE Samlet vegnett i Nordland FYLKESVEGNETTET I NORDLAND Vegnettet Tunneler Bruer og ferjekaier Skred Trafikkulykker Fylkesvegferjer RIKSVEGENE FLYPLASSENE Avinors vurderinger og anbefalinger for Lofoten Avinors anbefalinger for Helgeland Framtidig lufthavnstruktur - behandling 27 4

5 4.5 FARLEDER OG HAVNER Farleder Havner JERNBANEN TILSTAND - TRANSPORTARBEID OM TRANSPORTARBEID GODSTRANSPORT Biltransport Jernbanetransport Sjøtransport PERSONTRANSPORT Buss Hurtigbåt Drosje Jernbane Hurtigruta Fly Gang- og sykkelveg TRANSPORTUTFORDRINGER I NORDLAND OVERORDNEDE UTFORDRINGER Transportinfrastruktur- og tilbud Statlig transportinfrastruktur- og tilbud Samordning og samarbeid om transporttilbud UNIVERSELL UTFORMING NÆRINGSLIVETS UTFORDRINGER BYOMRÅDENES SÆRSKILTE UTFORDRINGER DISTRIKTENES SÆRSKILTE UTFORDRINGER REISELIVETS UTFORDRINGER HELSEUTFORDRINGER FLERE FYSISK AKTIV TRAFIKKSIKKERHETSUTFORDRINGER TRANSPORTKORRIDORER OG KNUTEPUNKTER Transportkorridorer Intermodale knutepunkter MÅLSETTINGER OG STRATEGIER VISJON, MÅL OG STRATEGIER HANDLINGSPROGRAM OM HANDLINGSPROGRAMMENE HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEG OG FERJESAMBAND HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT HANDLINGSPROGRAM FOR AKTIV TRANSPORT HANDLINGSPROGRAM FOR INTERMODALE GODSTRANSPORTER 49 5

6 TRANSPORT FOR FRAMTIDEN Å skape en positivt regional utvikling er et overordnet mål i regionalpolitikken. Dette kan oppnås gjennom å stimulere til en bærekraftig næringsutvikling, skape bolyst, forbedre livskvaliteten og styrke den generelle folkehelsen. Livskraftige og levedyktige lokalsamfunn, med vekst i befolkningstallet og økt verdiskaping, forutsetter en moderne transportinfrastruktur og effektive transportsystemer. Større bo- og arbeidsmarkedsregioner, som knytter regionsentra og omland tidsmessig nærmere sammen, skal gi et mer robust arbeidsmarked samt bedre service- og tjenestetilbud. Det vil kreve en betydelig innsats innenfor samferdselsektoren for å sikre arbeidsplasser, opprettholde skoletilbud og tilby et mangfoldig fritids- og kulturtilbud. Ressursrikdommen i Nordland gir fylket naturgitte fortrinn. Transportinfrastruktur og -tilbud skal legge til rette for en god og framtidsrettet næringsutvikling og verdiskaping innenfor områder som marin sektor, prosessindustri, petroleumsvirksomhet og reiseliv. Næringsaktiviteten foregår ofte i distriktene og gir viktige arbeidsplasser. Et effektivt transportsystem er ikke bare en viktig forutsetning for eksisterende næringer, men også for at nye næringer skal vokse fram. Transportsystemer må utformes slik at de sikrer viktige samfunnsinteresser i et lokalt og regionalt perspektiv og samtidig ivaretar trafikantenes sikkerhet. Økonomisk vekst og økt transport gir også utfordringer, og krever et økonomisk og økologisk bærekraftig transportsystem i framtiden. Næringslivsaktører er avhengig av et forutsigbart transportnett som sikrer godsframføring og styrker konkurranseevnen gjennom redusererte avstandsulemper. Mange steder er vegen den eneste transportåren og dermed avgjørende for å nå markeder. Fylkeskommunen har ansvaret for tilstanden på fylkesvegnettet, og må sikre at tiltak gir gode betingelser for næringsvirksomhet. I andre tilfeller innebærer frakt av gods en kombinasjon av transportformer, for eksempel bil, ferje og jernbane og noen ganger hurtigbåt eller Hurtigruta. Dette krever samarbeid mellom fylkeskommunen og statlige transportetater. viktige samfunnsoppgaver må være avgjørende for hva som skal defineres som transportkorridorer. Funksjonelle transportknutepunkter og tilførselslinjer til disse må etableres innenfor korridorene, slik at godstransporter over lengre avstander kan overføres fra veg til bane og/eller kjøl. Vi må også evne og se det store bildet og helheten i transportsystemet. Det betyr at investeringsprosjekter i økende grad må ses i sammenheng, for å bedre kunne utnytte potensielle synergieffekter. Slik vil føringene i Nordområdesatsingen, miljøutfordringer og det vekstpotensial som er i Nordland, gjøres synlig gjennom investering i infrastruktur. Dagens transportsystem er under press og vokser, samtidig som utslippene av klimagasser fra transport øker. I tettbebygde områder bør veksten i biltrafikken reduseres gjennom å satse på kollektive og mer miljøvennlige transportløsninger. Utbygging av kollektivtrafikk vil også bidra til en mer effektiv arealbruk. I byene og mellom tettsteder må buss- og togtilbudet bedres, mens det i distriktskommunene bør videreutvikles nye tilbud hvor ulike transportløsninger samordnes og inngår i felles tilbud. Det skal være trygt å ferdes på vegene i Nordland. Arbeidet med trafikksikkerhet er en prioritert oppgave, og krever et konstant fokus på tiltak som bidrar til å redusere antall ulykker i trafikken. Trafikksikkerhet gjelder for alle trafikantgrupper. Et viktig satsningsområde vil være tiltak for å hindre ulykker med barn og unge i trafikken ved blant annet å styrke trafikkopplæringen gjennom mer holdningsskapende arbeid. Bygging av gang- og sykkelveg som en del av nye vegprosjekter, er et annet tiltak som kan bidra til mindre privatbilisme og samtidig legge til rette for økt aktivitet blant befolkningen. Likeledes er det det viktig å få til et sammenhengende gang- og sykkelvegnett, der dette er mulig. For å opprettholde bosettingen, og la Nordland få del i befolkningsøkningen som skjer på landsbasis, og for å gi næringslivet mulighet til å opprettholde sin konkurranseevne, må Nordland bindes sammen og avstandsulempene reduseres. For at verdiskaping skal finne sted er aktørene avhengig av at effektive transportkorridorer og knutepunkter utvikles. Næringslivets behov og andre 6

7 VISJON: Samferdsel skal binde sammen Nordland og Nordland med resten av verden

8 1. INNLEDNING 1.1 TRANSPORTPLAN NORDLAND Gode transportløsninger angår oss alle. Samferdsel er trådene som knytter Nordland sammen, og fylket med resten av verden, og som gjør det mulig å bo, arbeide og stifte familier i alle våre kommuner. Økonomisk vekst og velferd forutsetter effektive transporter. Nordland og resten av Nord-Norge skiller seg ut fra resten av landet med store avstander. Dette fører til at det blir viktig å kompensere for avstandsulempene. I tillegg skal det være trygt, effektivt og forutsigbart og ferdes i fylket. Målsettingen med en regional transportplan for Nordland er å skape en mer effektiv og enhetlig transportpolitikk, gjennom å sikre en planmessig utvikling av gode transportløsninger på tvers av kommuner, landsdeler og over landegrenser. Nordland fylkeskommune ble gjennom forvaltningsreformen fylkets største vegeier med ansvar for vel 80 % av det samlede fylkes- og riksvegnettet, samt ferjesamband på fylkesvegnettet. Fylkeskommunene skal foreta investeringer, drifte og vedlikeholde fylkesvegene og tilhørende transportinfrastruktur. Det er derfor behov for å se sammenhengen mellom drift og investeringer på vegnettet og det totale transportsystemet. 1.2 TRANSPORTPLANENS FUNKSJON Den regionale transportplanen Transportplan Nordland har flere funksjoner. Som mål- og strategidokumentet skal den først og fremst trekke opp transportpolitiske linjer for fylket, og slik fungere som premissgiver for prioriteringer og valg som ligger i mer detaljerte handlingsprogrammer. Av lovforarbeidet til plan- og bygningsloven framgår det at regionale planer og planbestemmelser skal følge opp nasjonale mål og statlige retningslinjer. På samme tid skal nasjonale planprosesser fange opp regionale behov, og planlegging på regionalt nivå blir derfor et viktig grunnlag for statlige planprosesser. Transportplan Nordland skal bidra til å utvikle et mer effektivt og helhetlig transporttilbud i fylket gjennom en sterkere samordning av regionale og nasjonale planprosesser. Transportplan Nordland blir revidert hvert fjerde år og vil bli koordinert med prosessen knyttet til Nasjonal Transportplan (NTP). Slik kan en regional transportplan fungere som et effektivt innspill til NTP. Transportplan Nordland vil være et viktig referansedokument for planleggere på alle forvaltningsnivå. 1.3 FYLKESKOMMUNEN SOM PLANMYNDIGHET Etter ny plan og bygningslov (Pbl) skal fylkeskommunen, i samarbeid med flere, minst en gang i hver valgperiode, utarbeide en regional planstrategi innen ett år etter konstituering. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging i en fireårsperiode, jf. pbl 7-1. I denne valgperioden ble planstrategien og Transportplan Nordland utarbeidet parallelt, og begge ble behandlet i fylkestinget i juni PROSESS Alle regionale planer skal i følge plan- og bygningsloven ha et planprogram, som angir rammer for, og organisering av planprosessen. Dette ble utarbeidet med bakgrunn i innspill fra de sju regionrådene i Nordland. Planprogrammet for Transportplan Nordland ble vedtatt i fylkesrådet 28. juni Samtidig ble det vedtatt at Transportplan Nordland skulle legges fram for fylkestinget juni Planprosessen har i all hovedsak pågått høsten og vinteren 2011/2012. Fylkesrådet har vært styringsgruppe for planarbeidet. En administrativ prosjektgruppe med representanter fra Avdeling for næring og regional utvikling og Samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune samt Statens vegvesen har hatt ansvaret for framdriften i planprosessen, og har stått for organisering av arbeidet. Et innleid sekretariat har ytt faglig og praktisk bistand med samordning av skriftlige innspill fra regionale arbeidsgrupper. Plandokumentet bygger på innspill fra regionale arbeidsgrupper om hovedutfordringene innen samferdselssektoren fram mot Dette arbeidet hadde utgangspunkt i en bestilling fra fylkesrådet. Ungdommens fylkesting har bidratt med innspill til Transportplan Nordland gjennom UNGplan, som er fylkeskommunens styringsdokument for ungdomspolitikk i Nordland. I tillegg har interne arbeidsgrupper kvalitetssikret planen på fagområder som folkehelse, kollektivtransport, klima/miljø samt areal og transportplanlegging. Det er etablert en referansegruppe bestående av representanter fra regionrådene, NHO, LO, transportetater og andre relevante organisasjoner. Denne gruppen ble i januar 2012 invitert til dialogmøtet for å kommentere utkastet og gi innspill til tema og spørsmål. 8

9 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER Regional transportplanlegging må ivareta flere interesser og ta hensyn til nasjonal og regional politikk, nasjonale lover/forskrifter, reguleringer og planer, som vil ha indirekte og direkte konsekvenser for omfang og utforming av transportsystemet. 2.1 NASJONALE FØRINGER Nasjonale lover og forventninger får betydning for valg og dimensjonering av regionale transportløsninger. Det er først og fremst den nasjonale transportplanen som trekker opp de nasjonale målsetningene innenfor transportsektoren. Året etter at Nasjonal transportplan vedtas blir transportetatenes handlingsprogram utarbeidet. Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med regional og kommunal planlegging. Forventningene dekker flere områder, herunder transportsektoren. Om samferdsel og infrastruktur heter det blant annet: Det overordnede målet for regjeringens transportpolitikk er i henhold til Nasjonal transportplan å tilby et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Fylkeskommunens plikt til samordning mellom egne ansvarsområder blir vektlagt i Folkehelseloven av 1. januar Norge er det landet i OECD som har hatt størst økning i overvektige voksne de siste ti årene. Negative helseeffekter for befolkningen, det økte press på helsetjenestene og de økte helse- og samfunnskostnadene er betydelige. Årsakene til økt fedme blant voksne skyldes i stor grad inaktivitet, at flere velger bil som framkomstmiddel og tilsvarende at antall gående og syklende til og fra jobb, skole og daglige gjøremål blir færre. For å redusere veksten i biltrafikken er det nødvendig med gode kollektive transportløsninger og et godt utbygd gang- og sykkelvegnett. Det er et nasjonalt mål å øke sykkelandelen fra 4-5 prosent i dag til 8 prosent i planperioden, noe som også gir sterke føringer for mål og strategier for transportsystemet. Det er likeledes et mål at jernbanen og sjøtransport skal ta mer av godstrafikken. Tilrettelegging for utvikling av jernbane, effektive godsterminaler og havner og trygge og effektive farleder er nødvendig for å nå dette. På vegnettet er det viktig å sikre fremkommeligheten for næringstransport. Som følge av klimaendinger vil belastningene på infrastrukturen øke. Dette gir store utfordringer for planlegging, utbygging og vedlikehold av infrastrukturen, ikke minst knyttet til rassikring. Likeledes blir det i de nasjonale føringene pekt på at transportsystemet må oppgraderes slik at det så 9

10 langt som mulig kan brukes av alle, og slik at behovet for individuelle løsninger reduseres. Universell utforming skal, uavhengig av folks funksjonsevne, bidra til å oppnå likeverd og større deltakelse i samfunnet. All ny infrastruktur skal utformes etter prinsippet om universiell utforming. Plan- og bygningsloven 29-3 stiller krav til universell utforming. Regjeringen har som mål at samfunnet skal være universelt utformet i 2025, og vil med denne målsetningen gjøre tilgangen til viktige fellesskapsarenaer bedre for et bredere lag av folket. 2.2 REGIONALPOLITISKE FØRINGER Fylkespolitiske vedtak og sektorplaner legger premisser for arbeidet med Transportplan Nordland. Av relevante dokumenter vises det spesielt til gjeldende politisk plattform og fylkesrådets tiltredelseserklæring. Videre vil forslag til regional planstrategi for Nordland , være førende. Regionalt må det også tas hensyn til de økonomiske rammene som til enhver tid gjelder. Et viktig regionalpolitisk verktøy i dag er gjeldende fylkesplan for Nordland med tilhørende arealpolitiske retningslinjer. Det er også vedtatt oppstart av arbeidet med en ny fylkesplan (regional plan). Planprogram for den nye fylkesplanen for Nordland ble vedtatt av fylkesrådet våren Det er allerede klart at den nye fylkesplanen vil omfatte arealpolitiske retningslinjer. Det er derfor naturlig at retningslinjer for areal- og transportplanlegging inkluderes i disse. Regional plan Klimautfordringene i Nordland ble vedtatt av fylkestinget i 2011 og inkluderer en rekke relevante tiltak som berører transportsektoren. Hovedmålsetningene for sektoren i planen er følgende: 1) Arealplanleggingen i Nordland fylke skal gjennom en effektiv arealbruk bidra til å minimere behovet for transport og utslipp av klimagasser. 2) Innenfor by- og tettstedsstrukturene skal kollektive reisetilbud utvikles for å øke andelen som reiser kollektivt. 3) Det skal søkes gode løsninger for tilgjengelighet til offentlig transport og overgang mellom ulike transportmidler. 4) Godsstrømmen i regionen skal tilrettelegges slik at mer av transporten kan skje med bane fremfor vei. Relevante problemstillinger knyttet til klimautfordringene og samordnet areal- og transportplanlegging omfatter en utbyggings- og lokaliseringspolitikk, som reduserer transportbehovet og gir grunnlag for en økt satsing på gang- og sykkelveg og kollektivtransport. Transport til og fra de største byene i fylket, økt sentralisering og satsing på regionsentre er en særlig utfordring i forhold til klimagassutslipp. Mange av tiltakene i planen skal vurderes i forbindelse med den nye fylkesplanen og arealpolitiske retningslinjer i den. 10

11 3. BEFOLKNING OG NÆRINGSLIV 3.1 DEMOGRAFI Nordland har i perioden 1995 til 2012 hatt den nest svakeste befolkningsutviklingen i landet. Som figuren nedenfor viser har Norge i denne perioden hatt en befolkningsvekst på 14,7%, mens Nordland har hatt en nedgang på 1,3%. Med en vekst tilsvarende landsgjennomsnittet ville Nordland ha hatt flere enn dagens innbyggerne. BEFOLKNINGSUTVIKLING I NORGE OG NORDLAND* siste 17 år. Også på Helgeland er forskjellene store. Befolkningsutviklingen er stabil i Rana med omland og i Brønnøysund/Sandnessjøen med omland, mens Vefsn med omland, har hatt en nedgang på 3,3 %. Sterk økning i petroleumsaktiviteten bidrar til vekst i Sandnessjøen, Brønnøysund og Rana. Totalt er nedgangen 2,8 % på Helgeland. Det er særlig kommuner utenom de regionale sentrene som har forårsaket nedgangen i folketallet. BEFOLKNINGSUTVIKLING I REGIONENE I NORDLAND* Norge Salten Indre Helgeland Sør-Helgeland Nordland Lofoten Helgeland Ofoten Vesterålen Norge Nordland Går en lengre tilbake i tid, til 1951, utgjorde Nordlands befolkning omtrent 6,8 % av den totale befolkningen, mens den i 2010 var redusert til 4,9 %. Det argumenteres ofte med at perifere regioners negative befolkningsutvikling skyldes den globale sentraliseringstrenden. I land med næringssvake regioner kan dette være riktig, men i nærings- og ressursrike regioner som Nordland og Nord-Norge, burde denne effekten være langt mindre. Etter en periode med negativ befolkningsutvikling, har Nordland de siste fire årene hatt befolkningsvekst. Dette skyldes i hovedsak to forhold; økt innvandring og mindre netto utflytting enn tidligere år UTVIKLINGEN I REGIONENE Utviklingen innad i Nordland viser store forskjeller. Kun Salten har i perioden hatt vekst i folketallet med 5,8%. Dette er likevel lavt i forhold til landsgjennomsnittet på 14,7 %. Svakest utvikling har Ofoten og Vesterålen med en reduksjon i folketallet på 6,7%. Lofoten har lavest befolkningsnedgang i nordre del av fylket, med en nedgang på 4,1% de BEFOLKNINGSSAMMENSETNING 2011 Figuren viser status for Nordland i Med unntak for aldersklassene over 71 år er det flere menn enn kvinner i Nordland. Antall eldre i Nordland er relativt høy. Dette gjelder spesielt i små kommuner. I kommende tiår forventes en relativt sterk økning i andelen av eldre personer spesielt i regionsentrene i Nordland Menn Kvinner Befolkningsendringene i Nordland skyldes alt vesentlig flytting (summen av utenlands nettoinnvandring og innenlands flytting). Fødselsoverskuddet er lavt i de fleste kommunene, bortsett fra Bodø. 29 kommuner hadde i 2011 et negativt fødselsoverskudd. *Kilde: SSB 11

12 3.1.3 PROGNOSTISERT BEFOLKNINGS UTVIKLING FORDELT PÅ STORE OG SMÅ KOMMUNER* Sum innbyggere i 31 kommuner < 5000 innb. Figuren over viser samme tendens for perioden , hvor prognosen for alle kommunene er basert på tallmateriale fra SSB (MMMM-alternativet). Erfaringsmessig vil dette alternativet gi et noe for høyt befolkningstall spesielt i de små kommunene. Vi ser følgende: - Folketallet forventes å øke med 5,7 % i perioden. - Folketallet i de største kommunene vil øke med 8,4 % mens det forventes en nedgang på 2,5 % i de minste kommunene. - Andelen av befolkningen som bor i store kommuner vil fortsette å øke fra 75,4 % i 2011 til 77,3 % i 2024, og forsterke den regionale sentraliseringen i perioden PENDLING Definisjonen av pendler er en person som krysser minst én kommunegrense mellom bosteds- og arbeidsstedskommune. Pendlingsstatistikken slik den utarbeides av Statistisk Sentralbyrå viser at det i 2010 var personer som pendlet mellom to kommuner mot 9073 i I tillegg kommer pendling til andre fylker i landet. Statistikken skiller ikke mellom daglig arbeidspendling og annen pendling. Pendlingen er klart størst rundt våre senterkommuner. Dersom vi ser antall pendlere i relasjon til antall arbeidsplasser i fylket, viser statistikken at 90,4 % av arbeidstakerne i 2010 bodde og jobbet i samme kommune. Tilsvarende tall i 2001 var 91,4 %. Andel av de sysselsatte som pendler over en kommunegrense viser således en svak økning. Bo- og arbeidsmarkedsregioner som omfatter mer enn to kommuner: Brønnøy, Sømna, Vevelstad, Vega Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Herøy Sum innbyggere i 13 kommuner > 5000 innb. Vefsn, Grane Rana, Hemnes Fauske, Sørfold, Saltdal Bodø, Gildeskål Narvik, Ballangen, Evenes, Gratangen Flakstad, Vestvågøy Sortland, Hadsel, Øksnes, Bø Harstad, Kvæfjord, Skånland, Tjeldsund De øvrige kommunene i Nordland danner, på grunn av avstand, egne bo-og arbeidsmarkedsregioner DEMOGRAFI - RELEVANS FOR SAMFERDSEL / TRANSPORT Følgende demografiske prosesser er relevante i forhold til transportutviklingen i Nordland: - Det pågår en regional sentralisering der en stadig økende andel av befolkningen vil bo i byer og tettsteder. - Pendling vil alt vesentlig være til/fra byer, regionsentra og steder med større institusjoner og industri. - Det kan forventes en økning i folketallet etter MMMM-alternativet - Andelen eldre vil øke dette aktualiserer behovet for universell utforming av transporttilbudet. 3.2 NÆRINGSLIV Nordland har et allsidig næringsliv, og stod i 2011 for 63 % av det samlede driftsresultatet i de tre nordligste fylkene. De viktigste næringene i Nordland er og vil også framover mest sannsynlig være fiskeog havbruk, skog- og jordbruk, industri, bygge- og anleggsvirksomhet, bergverksdrift og utvinning, reiseliv og privat/offentlig tjenesteyting SYSSELSETTING Antall ansatte i de ulike hovednæringene i 2011 gir et bilde av næringenes størrelse og betydning i Nordland sammenlignet med tilsvarende i de andre fylkene i Nord-Norge. De viktigste næringene i forhold til sysselsetting er: - Helse- og sosialtjenester - Varehandel og motorvognverksted - Undervisning - Industri - Bygge- og anleggsvirksomhet - Offentlig administrasjon, Forsvaret mv. - Transport og lagring - Olje- og gassvirksomhet - Landbruk/skogbruk 12 *Kilde: SSB

13 Sysselsatte personer etter næring* Nordland Troms Finnmark Nord-Norge Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og servicevirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt EKSPORTUTVIKLING** Eksporten av tradisjonelle varer fra Nordland var 19,3 milliarder i 2011, og fylket står for 71,1 % av eksporten fra Nord-Norge FISKE OG HAVBRUK Nordland er det fylket etter Møre og Romsdal som lander mest fisk, og marin sektor er en vekstnæring. Det tradisjonelle fisket har vært og er en viktig næring for befolkningen i kyst- og fjordstrøk i Nordland. Torsk og annen hvitfisk har fram til i dag hatt størst betydning, men pelagisk fiske har hatt økt betydning de siste 20 årene Likevel har oppdrettsnæringen tatt større og større andel av markedet de siste årene, først og fremst gjennom eksport av laks til Europa og Asia. Viktigste markeder for hvitfisk (torskefisk) er Portugal, andre EU-land og Brasil. Pelagisk fisk og tradisjonelle produkter av hvitfisk, som klippfisk og frossen filet, fraktes i all hovedsak sjøveien til markedene. Tørrfisk, fersk rundfisk og filet fra Nordland transporteres i hovedsak med bil til markedet. Indeks Nordland Indeks fisk Nordland Indeks metall Nordland Indeks Norge Produsent Eksportør Bil hele veien UTVIKLING I EKSPORT FRA NORDLAND OG NORGE Indeks år 2002 = 100 Bil og tog Bil og båt Bil og fly 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% En undersøkelse gjennomført av Handelshøgskolen *Kilde: SSB, **Kilde: Indeks Nordland

14 i Bodø (2009) viser at nesten 70% av all ferskfisk fra Nordland fraktes med bil hele veien til markedene på kontinentet. Ca. 70% av eksportvolumet av fersk laks og ørret går til EU. Det pågår også en god del transport av ferskfisk internt i lands-delen, for eksempel transporteres torsk som landes i Finnmark til Lofoten for tørrfiskproduksjon mv. EU (27 land) Russland Resten Øvrige Asia Japan Kina og Hong Kong Laks Ørret Fersk laks fra slakteriene i Vesterålen og Lofoten går i økende grad med bil til Narvik og derfra med tog (ARE) gjennom Sverige til Alnabru for videre omlasting. Marin sektor på Helgeland er av betydelig størrelse, også her benyttes i stor grad bil til transport. I og med at en stor del av ferskfisktransporten går med bil hele/deler av strekningen fram til markedet, er flaskehalsene i første rekke knyttet til ferjekapasitet, vanskelige vegstrekninger og grenseoverganger BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING Som ett av Norges viktigste bergverksfylker og landets største produsent av malmer og industrimetaller, er gruve- og bergverksnæringen viktig i Nordland. Det produseres årlig om lag 3,3 millioner tonn industrimineraler, 3 millioner tonn konsentrat av jernmalm og om lag 2,8 millioner tonn byggeråstoff i fylket. Industrimineraler transporteres delvis på offentlig veg og videre med båt, og delvis skipes mineralene fra private anlegg med båt. Jernmalmen transporteres med jernbane fram til kai for skiping videre med båt. Det er potensial for å øke produksjonskvantumet i eksisterende bedrifter. Rana Gruber har planer om å doble kvantumet i løpet av få år. Byggerråstoff produseres mange steder i fylket, transporten foregår både på bil og båt og i kombinasjon bil/båt. I Nordland driver Elkem med prøvedrift av høyrein kvarts på Saltfjellet, mens talkressursene i Linnajavri (Hamarøy) nå vurderes kommersielt av Sibelco. Andre forekomster undersøkes også av aktører innenfor industrien. Over havnen i Narvik fraktes store mengder jernmalm, som kommer med tog fra Kiruna og fraktes videre ut med båt PROSESSINDUSTRIEN Prosessindustrien stod i 2010 for 75 % av all eksport fra Nordland og er fylkets viktigste eksportindustri. Tidligere ble det i hovedsak produsert metall i Nordland, men produksjonen har i dag flyttet i retning av industrimineraler. Det er likevel verdt å merke seg at 94 % av all metall i de tre nordligste fylkene i dag blir produsert i Nordland. Typiske produkter er aluminium, sement, kvartspulver, ferrosilisium, manganlegeringer, mikrosilika, armeringsstål og kunstgjødsel. Produktene blir transport med bil (kortere avstander) eller med intermodal transport, for eksempel i en kombinasjon av tog og båt eller bil. I tillegg til transport av egne produkter, genererer denne industrien et stort transportbehov i form av pendling, vedlikeholdstjenester og inntransport av varer og tjenester BYGGE- OG ANLEGGSSEKTOREN Bygge- og anleggsektoren er betydelig i Nordland, og det er en økende trend at de største selskapene innen denne bransjen konkurrerer internasjonalt. Bygge- og anleggsektoren er i økende grad aktiv innen gruvedrift og utvinning av mineraler. I forbindelse med økt aktivitet innen bergverksdrift og olje/gassvirksomhet, må det forventes økt aktivitet innen samme sektor. Dette utfordrer spesielt vegnettet i form av at det må kunne bære større/ tyngre utstyr og mer last i områder som får økt anleggsvirksomhet REISELIV Nordland har en lang og attraktiv kyst med en spennende kystnatur og -kultur. Lofoten er en kjent destinasjon for reisende fra både inn- og utland. Nye områder har de siste årene hatt stor økning i antall besøkende, her kan Helgelandskysten, Vesterålen og Hamsuns rike trekkes fram. Utfordringen for aktører i næringa er store sesongmessige svingninger, men det jobbes for å etablere helårsturisme, blant annet i Lofoten. Videre ser vi en oppadgående trend i cruisetrafikk og en klar trend i retning av at etterspørselen etter korte reiser til bestemte destinasjoner øker. Dette utfordrer transportsektoren i form av at stadig flere ønsker direkte og sammenhengende ruter helt fram til destinasjonen. 14

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

Transportplan Helgeland

Transportplan Helgeland TRANSPORTPLAN HELGELAND FASE 1 Transportplan Helgeland Fase 1 Beskrivelse og faktagrunnlag Januar 2006 Transportutvikling AS 2006 Side 1 av 75 Rapport utarbeidet av Transportutvikling AS P.O.Box 26, N-8501

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander 30. NOVEMBER 2010 Forord I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet Regjeringen en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Som en oppfølging av dette

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje-

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG...

INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN, MANDAT OG OPPDRAGSSPESIFIKASJON... 6 1.2 METODISK TILNÆRMING OG PROBLEMSTILLINGER... 7 2. AVSTANDER, KJØRETIDER OG TRANSPORTKOSTNADER...

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2011-05-19 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE r TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV 3 (57)

Detaljer

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 FFD: 2/2006 FORORD Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 er en sammenslåing av tidligere planer, bl.a. Fylkesvegplan 1999-2007 med handlingsprogram 2002-2005, Transportplan

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola VEDLEGG Samfunn Versjon 1.1 april 2013 1 Forord...4 INNHOLD 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10 2.3

Detaljer

Samferdselsanalyse for Ofoten

Samferdselsanalyse for Ofoten Utarbeidet av Transportutvikling AS www. transportutvikling.no 9. mars 2012 Innhold Innhold 2 1 Innledning 5 1.1 Dokumentets oppbygging og struktur 5 1.2 Problemstilling og bakgrunn 5 1.3 Prosjektmål 5

Detaljer

Innledning - sammendrag

Innledning - sammendrag Næringsbarometer for Narvikregionen 211 1 Innhold Innledning - sammendrag 3 Demografi 4 Sysselsetting 5 Yrkesdeltaking 7 Næringsutvikling 8 Nyskaping 21 1 Bokommunen 12 Midt i opplevelsen 14 Det går alltid

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 9.mai 2014 SAKENE 8/14-12/14 Regionalplan for Hadeland 2014 2021 Utkast mai 2014 Utkast per 18.4.14 Innhald: 1. Bakgrunn og mål... 4 2. En del av Osloregionene

Detaljer

Banekorridoren for fremtiden

Banekorridoren for fremtiden Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Foto: Foto: Hilde Hilde Lillejord Lillejord 2 Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Mars 2015 3 Forord

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya Konseptvalgutredning Bergsøya Valsøya Ålesund Skei Region midt Oktober 2011 Forord Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Bergsøya Liabø omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Handlingsprogram 2011-14 Høringsutkast mars 2010 1 Forord 3 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN 4 1.1 Generelt 4 1.2 Fylkesvegnettet 5 2. FØRINGER 9 2.1 Nasjonale

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

Utredningsnotat C Salten regionråd

Utredningsnotat C Salten regionråd Utredningsnotat C Salten regionråd Oslo, 17. juni 2015 Det finnes ingen kilder i gjeldende dokument. Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Mandat og metodisk tilnærming... 3 2. Kommunikasjon

Detaljer

Innhold. Fylkesvegplan 2014-2017, vedtatt juni 2013

Innhold. Fylkesvegplan 2014-2017, vedtatt juni 2013 Innhold 1 Om fylkesvegplanen... 3 2 Transportsystemet i Nord -Trøndelag... 3 2.1 Fylkesvegnettet... 4 2.2 Fylkeskommunens øvrige transportansvar... 6 2.3 Andre aktører i transportsystemet... 6 3 Mål...

Detaljer