KOGNITIIVE KRAV TIL SJÅFØRYRKET. Sigurdur Petursson psykolog NSB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOGNITIIVE KRAV TIL SJÅFØRYRKET. Sigurdur Petursson psykolog NSB"

Transkript

1 KOGNITIIVE KRAV TIL SJÅFØRYRKET Sigurdur Petursson psykolog NSB

2 Menneskelige feil og ulykker/nesten ulykker Bil/buss osv og lokførere Kort om kognitive krav i førerkortforskriften og helsekravforskriften Mental kapasitet Informasjonsprosessering og kognitive krav til bilkjøring og togfremføring Aktivering Yerkes/Dodson Utviklingen i jernbaneeuropa på psykologiske minstekrav til lokførere

3 Kognitive krav i førerkortforskriften 1 Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom, annen påvist eller sannsynlig helsesvekkelse eller bruk av medikamenter ikke er i stand til å kjøre på trygg måte 2 Det må ikke være alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller atferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken Gyldighetstid vanlig førerkort livsvarig Øvrige førerkort er gyldighetstiden 10 år 5 år etter fylte 60, etter 66 til fylte 71 og 1 år etter det.

4 Kognitive krav i helsekravforskriften 10 Det skal ikke foreligge sykdom, helseplager eller andre forhold som nedsetter bevissthetsnivå, svekker dømmekraft, nedsetter årvåkenhet eller reduserer bevegelighet i en slik grad at det innebærer en fare for trafikksikkerheten Punkt g) 10 om sykdommer som innebærer fare står det demens eller andre kognitive forstyrrelser som påvirker oppmerksomhet, konsentrasjon, dømmekraft eller hukommelse Helseundersøkelse hvert 5 år til 45, hvert 3. tom 59 og hvert år etter det

5 Andre krav Psykologisk funksjonsvurdering på kognitive og psykomotoriske ferdigheter Periodisk kompetansekontroll hvert 2. år (SJT stiller krav til dokumentert kompetanse for togpersonal med sikkerhetstjeneste hvert 3. år)

6 Menneskelige feilhandlinger 80-90% av ulykker innen transport, industri osv er relatert til menneskets handlinger/utførelse Aktive feilhandlinger Latente årsaker

7 Kategorisering av menneskelige feilhandlinger Ferdighetsstyrte feilhandlinger Uoppmerksomhet Overoppmerksomhet Regelstyrte feilhandlinger Bruker riktig regel men i feil situasjon Bruker feil regel/prosedyre Kunnskapsstyrte feilhandlinger Mangler tilstrekkelig kunnskap for gode vurderinger (heuristics, halo-effekt, bekreftelsesbias, out of sight out of mind, problemer med årsakssammenhenger, korrelasjonsillusjoner, selvgodhet osv)

8 Bilulykker Treat et. al (1977): opptil 95% skjer grunnet feil fra fører Hovedsakelig persepsjonsfeil (ca 80%) Ca. 10% reaksjonsfeil Persepsjonsfeil hovedfaktor i 57% tilfeller

9 Mental kapasitet Hick s lov økt informasjonsmengde i arbeidsoperasjoner resulterer i økt reaksjonstid Cocktail Party fenomenet

10 Informasjonsprosessering Preattentiv nivå og oppmerksomhetsfilter Automatisk og skjer uten vilje og bevissthet Informasjonen blir i sensorisk hukommelse i hundredsdeler av et sekund. Hvis det ikke kommer gjennom oppmerksomhetsfilteret forsvinner det Kun grunnelementer blir analysert (farge, størrelse og lokalisering) Kapasiteten er stor dvs kan fange hele det visuelle området på engang Attentiv nivå og arbeidsminne Informasjonen holder kun i 30 sekunder i arbeidsminnet med mindre det blir brukt eller repetert. Informasjon kan bli kastet ut av ny informasjonsinput. Arbeidsminnet har liten kapasitet.

11 Det er enkelt å kjøre bil eller tog hadde det ikke vært for alle de eksterne faktorene som påvirker våre kognitive evner

12 Bil/buss/trailer Visuell Veien Andre biler Andre trafikkanter Signaler Skilt og omgivelsene Auditiv Radio Samtale med andre i bilen Samtale mellom andre i bilen Snakking i mobil (med eller uten håndsfree)

13 Bil/buss/trailer Indre informasjon Prøve å huske veien dit man skal Hva man skal gjøre senere Hva skiltene betyr Hva andre bilister holder på med I tillegg Økt bilbruk Mer aggressiv kjøring Mindre regelbevissthet

14 Togkjøring Være oppmerksom på signaler, skilt og andre indikatorer langs sporet Ha øye med mennesker samt andre hindringer ved og på sporet Ha øye med og tilpasse farten på toget Være oppmerksom på signaler i toget (både auditivt og visuelt) Reagere på automatiske varslingssystemer Reagere på dødmann (SIFA)

15 Lokførers oppgaver (bla a) Være oppmerksom på signaler, skilt og indikatorer langs sporet Krever årvåkenhet for å se eventuelle signaler, skilt og indikatorer, klare å huske og bruke kunnskapen om ruten, beslutningstaking, hurtig og riktig reaksjoner ut i fra informasjonen Ha øye med mennesker samt andre hindringer ved og på sporet. Årvåkenhet, beslutningstaking, hurtige reaksjoner Ha øye med mennesker som jobber i eller omkring sporet Årvåkenhet, beslutningstaking, hurtige reaksjoner Ha øye med og tilpasse farten på toget Oppmerksom på speedometeret, samle informasjon som er viktig for beslutningstaking om fart og beslutningstaking

16 Lokførers oppgaver (bla a) Være oppmerksom på signaler i toget Årvåkenhet for å være sikker på å få med seg alle aktuelle signaler, huske og bruke kunnskapen om ruten, samle informasjon som er viktig for beslutningtaking, beslutningstaking og hurtige reaksjoner Reagere på automatiske varslingssystemer Årvåkenhet for å være sikker på å få med seg alle aktuelle signaler, huske og bruke kunnskap om ruten, samle informasjon som er viktig for beslutningstaking, beslutningstaking og hurtige reaksjoner Reagere på SIFA Årvåkenhet for å være sikker på å få med seg alle ak tuelle signaler, huske og bruke kunnskap om rute.

17 Mulige feil hos lokfører Klarer ikke å se faresignal i tide for å kunne bremse Klarer ikke å bruke rutekunnskap Klarer ikke å se varsomsignaler (f.eks dvergsignaler) Klarer ikke å få med seg skilt og andre indikatorer langs sporet Klarer ikke å se sporets hellingsgrad eller sporkurvatur (for mye eller for lite fart) Reagerer på automatisk varsel signal system uten å vite hvilke signal en passerer Ser faresignal men forventer at det vil forandres (basert på rutekunnskap på strekning)

18 YERKES-DODSON God U T F Ø R L E S E Optimalt aktiveringsnivå Enkel oppgave Kompleks oppgave Dårlig Lavt AKTIVERINGSNIVÅ Høyt

19 Psykologiske minstekrav Atferd/personlighet Emosjonell selvkontroll Regelbevissthet Autonomy Samvittighetsfull Psykomotoriske kriterier Reaksjonstid hånd/øye/fot koordinasjon Kognitive kriterier Oppmerksomhet (delt og årvåkenhet) Konsentrasjon Hukommelse Persepsjon Dømmekraft Kommunikasjon

20 Testing ved utvelgelse av lokførere To hovedgrupper Problemløsningstester som måler kunnskap og forståelse Håndtering av informasjon som måler evnen til å holde oversikt når informasjonsmengden ligger i overkant av hva en normalt må forholde seg til

21 Tester ved utvelgelse av lokførere Problemløsning Tallbehandling Evnenivå Mekanisk forståelse Rom-oppfattelse Informasjonshåndtering Simultankapasitet Retningsoppfattelse Stresstoleranse Nøyaktighet (viser %andel feilsvar på tester gitt under stressbetingelser)

22 Psychological assessment of staff for the operation of railway safety classified functions Proposals prepared by a UIMC working group

23 Hovedkonklusjoner fra rapporten En bør utvide bruken av psykologisk testing til bli et supplerende verktøy for å øke togsikkerheten. En bør standardisere testmetoder ved hjelp av kvalifiserte psykologer som kan gi svar på individuell dyktighet. Testingen bør være obligatorisk ved utvelgelse og ulykkesgranskning, samt for spesifikke sykdommer og for utvalgte grupper som er involvert i uønsket hendelser og nesten-ulykker. Testing av defektiv kognitiv funksjoner for de rundt år for å identifisere demens eller andre degenerative sykdommer i hjernen bør bli obligatoriske Screening test etterfulgt av fullpsykologisk testing ved avviksskår når det er påvist sykdommer som en vet forårsaker intellektuell funksjonsendring Anbefaler liberal bruk av psykologiske tester og grundige undersøkelser som et verktøy for evaluering av mulige psykologiske faktorer som en del av human faktor interaksjonen med tekniske faktorer med tanke på ulykker, nesten-ulykker og PASS-hendelser

24 Diagnoser som muligens kan føre til intellektuell og/eller personlighetsendringer Cardio-vascular diseases (arterial hypertension (blood pressure > 140/90), heart diseases, autoimmune vascular diseases) Pulmonary diseases (chronic obstructive, fibrosis etc) Hepatic disease (hepatic encephalophaty, cirrhosis, chronic hepatitis) Obesity (sleep apnoea, reduced lung capacity etc) Chronic infectious disease (AIDS/HIV, sarcoidosis, tubercolosis, syphilis etc) Endocrine disease (diabetes, hypothyroidisms, adrenal insufficiency, Cushings disease etc) Vitamin deficiency (vitamin B12, nicotine acid deficiency, thiamine deficiency) Toxic disorders (heavy metals, organic toxins, dialysis dementia) Metabolic diseases (e.g. Storage diseases, homocysteinurea, leucodystrofies)

25 Nevrologiske sykdommer som påvirker intellektuell funksjon og personlighet Degenerative diseases of the brain (parkinsons and related movement disorders such as Multiple system atrophy, Huntington s chorea etc) Epilepsy Tumours within the cranium, all kinds (benign as well as malignant also after surgical or other treatment.) Carcinomatous meningitis. Paraneoplastic encephalitis Acute and chronic infectious diseases (encephalitis, Meningitis, Abscess in the brain, Creutzfeldt-Jacob disease etc) Multiple Sclerosis Cerebro-vascular diseases (all types as thrombosis, emboli, transient cerebral ischemia - e.g. TCL. All types of non-traumatic haemorrhages) Vasculitis (Systemic lupus erythematosus, polyartheritis nodosa etc Space occupying diseases of the brain (chronic subdural heamatoma, traumatic lesions with bleeding or swelling) Alcoholic encephalopathy Traumatic lesions of the cranium and brain with or without structural changes in the brain

26 Viktig å huske Lite synlige symptomer og signaler på psykiatrisk sykdom kan påvirke personers intellektuelle kapasitet og særlig personlighet Psykologiske screening tester kan være nyttig verktøy for vurdering om nærmere psykiatrisk eller psykologisk vurdering Snikende symptomer på demens uten andre signaler eller symptomer er vanskelig for personen selv og ofte også for legen å legge merke til Viktig med BASE-LINE. For hva er normalt? Base-line gir muligheten for å fange opp saktegående svekkelse

27 Dagens budskap Ikke kjør bil TA TOGET

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK Det er normalt at barn synes det er vanskelig å sitte stille, konsentrere seg, og kontrollere impulsene sine. For barn med AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)

Detaljer

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Er gamle, syke og svake - men bil skal dem ha Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Anne Brækhus, nevrolog Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling Nevrologisk avdeling. OUS, Ullevål Aldring og Helse

Detaljer

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet Lysbilde 1 AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening (sted) (dato) http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/aktiv-hverdag Lysbilde 2 Mål for temaet Ha fått forståelse for hvilken rolle mental

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse.

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Stressmestring Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Praksisoppgave for Finn K. Karstensen, våren 2007, Nasjonal Paramedic-utdanning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Hvordan vet du at du har et hørselstap? Sannsynligvis er du den siste som oppdager det. De fleste hørselstap kommer gradvis, og kanskje oppdager du det ikke selv i starten. Mennesker

Detaljer

Eleven med ervervet hjerneskade

Eleven med ervervet hjerneskade Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning ELEVEN MED ERVERVET HJERNESKADE EN VEILEDER basert på nevropedagogisk tenkning Prosjekt Eleven med ervervet hjerneskade Roar

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Førerkortklasse D1 og D1E

Førerkortklasse D1 og D1E Håndbok D1 Håndbok 256 Læreplan Førekortklasse D1 og D1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E 256 12.04 Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Afasi og kommunikasjon

Afasi og kommunikasjon Afasi og kommunikasjon En kvalitativ studie om hvordan kommunikasjonen er påvirket hos ektepar som følge av afasien, og hvilke kommunikasjonsstrategier som blir tatt i bruk. Maren Skisland Masteroppgave

Detaljer

Afasi - på søken etter ordene.

Afasi - på søken etter ordene. Afasi - på søken etter ordene. Om testing og forståelse av benevningsvansker. Mari Petershagen Masteroppgave Masterprogram i helsefag Studieretning Logopedi Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP SMÅ BARN MED HØRSELSTAP INFORMASJON TIL FORELDRE Innhold Forord Hørsel Audiogram Hørselens funksjon Hvordan hører vi Ulike typer hørselstap og årsaker Ulike hørselstester Mulige konsekvenser av ulike grader

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting Du ble antagelig konfrontert med afasi for første gang for ikke så len muligens en del ubesvarte spørsmål. Å bli rammet av afasi fører gje som: hva er afasi, hva er årsaken til afasi og hvilke tilleggsvansker

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), oktober 2010 NOAS ANBEFALINGER

Detaljer

Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger

Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger Thomas Owren er vernepleier, faglig veileder, høgskolelærer i vernepleie og masterstudent i samfunnsarbeid. Han er ansatt ved Høgskolen i Bergen. Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer