Årsmøte i Sør-Trøndelag SV. Innkommende uttalelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Sør-Trøndelag SV. Innkommende uttalelser"

Transkript

1 Innkommende uttalelser

2 Uttalelse 1: Bevar lokale bryggeri nei til engangsflasker. Årsmøtet ber regjeringen: Om å praktisere avfallsforskriften og ikke godta likestilling av forbrenning og gjenvinning som retur Å øke, helst doble, grunnavgiften, og øke den variable miljøavgiften Begrunnelse: Coca Cola har vedtatt å gå fra gjenbruksflasker til engangsflasker og har blitt fulgt av Ringnes. Når de to store går bort fra gjenbruksflasker betyr de at engangsemballasje vil overta alt. Vedtaket fører til: At produksjon sentraliseres og lokale bryggeri over hele landet trues med nedleggelse. Dette øker transporten dramatisk. Istedenfor gjenbruksflasker som brukes 13 til 16 ganger får vi engangsflasker. Dette er ressurssløsing og skaper et avfallsproblem. Ringnes vil omgjøre sitt vedtak dersom engangsflasker ikke slår an hos forbrukerne og dersom avgiftssystemet gjør det ulønnsomt. I dag er det en engangsavgift på kr. 1,06 pr flaske og en miljøavgift som varierer fra 4,10 til 0 etter returprosent. Tross lavere returprosent ble også engangsflasker i 2009 fritatt for miljøavgift ved at forbrenning i fjernvarmeanlegg ble likestilt med materialgjenvinning i strid med avfallsforskriften. Avgiftssystemet er laget for å sikre gjenbruk og materialgjenvinning framfor engangsemballasje og forbrenning. Når avgiftsnivået ikke lenger ivaretar formålet må det justeres. En slik intensjon ligger i Miljøverndepartementets bestilling av en gjennomgang av både avgiftsnivå og likestilling mellom forbrenning og gjenvinning. Men her er fristen satt til oktober 2013 og da er løpet kjørt. Regjeringen må klargjøre dette senest i revidert nasjonalbudsjett. Årsmøte i Sør-Trøndelag SV mener dette er en viktig sak for å bevare lokale bryggerier og arbeidsplasser. SV må som parti jobbe for et godt og utviklende næringsliv lokalt og ikke være med å tilrettelegge for at store kjeder/konsern kan sentralisere og ødelegge lokale industriarbeidsplasser.

3 Uttalelse 2: Pensjon på minst 2/3 av lønn til alle Det er på høy tid å få tariffestet pensjon slik at de ikke kan avvikles eller endres av bedriften uten forhandlinger med de ansatte. Ordningen må bli offentlig eller styres av partene slik at vi slipper at en tredjedel forsvinner i administrasjon og fortjeneste. Banklovkommisjonen har foreslått at hybridpensjonen skal erstatte dagens tjenestepensjonsordninger. Hybridpensjonen er en innskuddspensjon der pensjon er helt avhengig av avkastningen. Mens ytelsesbasert pensjon gir en garanti der ansvaret ligger hos arbeidsgiver og forsikringsselskap legger hybridpensjon all risiko på arbeidstaker. Vi godtar ikke at de gode ytelsesbaserte ordningene skal avvikles i en treårsperiode. Minimum må settes så høyt at målet oppnås, trolig 8,5 % av lønn. Men uansett så vil dette bare gi 2/3 av tidligere lønn til de som er i arbeid til 67 år. Det er de 15 % av Norges befolkning som har god helse og en jobb å bli gammel i. Derfor er det nødvendig med en tilleggspensjon for de som må gis eg i arbeidslivet ved 62, 63 eller 64 år. I dagens OTP-ordninger er det bare 15 % som har uføreforsikring. Når 40 % av oss er ufør den dagen vi fyller 67 år må uførepensjon bli obligatorisk. Ingen kan risikere å tape store deler av den pensjonen de skal leve av på grunn av spekulasjon. Det er da det helt nødvendig at innskutt kapital hvert år reguleres opp i forhold til lønnsstigningen i samfunnet. Først da vet vi hvor mye vi faktisk får når vi blir pensjonister. Årsmøte mener at SV må være med på å skape trygge og forutsigbare pensjonsordninger som er for både sliterne og de som kan stå lenge i jobb. Derfor mener årsmøtet i Sør-Trøndelag SV at følgende krav må være grunnlaget for partiets videre arbeid med pensjonsordninger for alle. 1. Alle tjenestepensjonsordninger må styres av partene slik AFP-ordningen gjør i dag. 2. Alle tjenestepensjonsordninger må inneholde tjenestepensjon 3. Det må sikres en tilleggspensjon til de som ikke har helse eller mulighet til å stå i jobben til de er 67 år slik at også de får 2/3 av tidligere lønn. 4. Forsvar dagens offentlige ordninger som sikrer 66%.Levealdersjustering må begrenses slik at 66 % av sluttlønn beholdes. 5. Dagens ytelsesbaserte pensjonsordninger må videreføres. 6. Både i Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) og den nye tjenestepensjon (Hybridpensjon) må minimumssatsene for innbetaling være så høye at de gir 66 % av lønn etter 37 års opptjening. 7. Oppspart kapital må minst følge lønnstigningen i samfunnet

4 Uttalelse 3: Vi vil ikke importere høyrepolitikk! Sør-Trøndelag SV mener EØS-avtalen bør erstattes av en vanlig tosidig handelsavtale. Det er slike avtaler som er det normale i verden og for Norge, ved samhandel over landegrenser. EØS-avtalen er helt spesiell, da den griper direkte inn i det norske folkestyret, og gir EU indirekte lovgivningsmakt i vårt land. Norge har da også implementert nesten alle EØS-relevante direktiver og forordninger siden avtalen ble inngått for nesten tjue år siden. For første gang er det lagt fram en omfattende evaluering av avtalen gjennom Europautredningen, som kom for et år siden. Alternativrapporten fra 15 organisasjoner som ble lagt fram kort etter viser at Norge kan klare seg godt uten EØS. Regjeringen la i høst fram stortingsmelding nr. 5, om Norges avtaler med EU. Denne er nå til behandling i Stortingets Utenriks- og forsvarskomite. EU på sin side har lagt fram en rapport der EU ønsker en er omfattende EØS-avtale, der EU drastisk vil svekke betydningen av reservasjonsretten og der EU mener Norge mye raskere og mer automatisk bør implementere EU-lovgivning i norsk lov. Sør-Trøndelag SV støtter Regjeringas avvisning av EUs krav om en enda mer omfattende EØSavtale. Vi støtter også en mer aktiv bruk av handlingsrommet i EØS, slik vi har sett i sakene om postdirektivet, tollvernet på landbruksvarer, i hjemfallsretten og i forsvaret av ILO 94 mot EUs lovgivning og domstolsmakt. Likevel er ikke bruk av handlingsrommet i EØS tilstrekkelig. Selve avtalen underminerer det norske folkestyret, og stadig ny EU-lovgivning på arbeidsrettens område svekker faglige rettigheter og angriper både norske tariffavtaler, et anstendig arbeidsliv og kampen mot sosial dumping, slik vi blant annet har sett i samband med vikarbyrådirektivet. Nå står nye kontroversielle saker på trappene, i form av blant annet; - håndhevingsdirektivet (av utstasjoneringsdirektivet), som kan underminere de vedtatte tiltakspakkene mot sosial dumping - en høyesterettssak om allmenngjøringsloven, som viser at NHO ønsker billigst mulig arbeidskraft fra andre land - et jernbanedirektiv som vil påby konkurranseutsetting av nesten all jernbanetransport i Europa og Norge Nok er nok. Det klarer seg lenge at de blå-blå vil gjennomføre høyrepolitikk dersom de kommer til makta, om vi ikke også skal bøye oss for enda mer høyrepolitikk fra Brussel. EØS-avtalen må erstattes av en bilateral handelsavtale. Det vil sikre norsk eksportindustri, samtidig som det nasjonale demokratiet kan gjenopprettes. Dette er et krav Sør-Trøndelag SV vil prioritere høyt inn mot stortingsvalgkampen. Velgerne skal vite hvor de har SV.

5 Uttalelse 4: Avskaff nasjonale prøver i grunnskolen Argumentet for de nasjonale prøvene har vært at de skal være et pedagogisk verktøy for skoler og lærere for å kartlegge kunnskapsnivå og læringsutbytte av undervisningen. I dag ser vi at de nasjonale prøvene brukes for rangering av skoler. Det kommer urovekkende signaler om at skoler fokuserer stadig mer på drilling inn mot prøvene og sørger for at svake elever får fritak. Sør-Trøndelag SV er overbevist om at lærere og skoler er i utmerket stand til å vurdere situasjonen til den enkelte elev og legge opp undervisningen deretter. Til dette virker nasjonale prøver bare forstyrrende. Sør-Trøndelag SV er for en avbyråkratisering av skolen. Vi må la lærerne få tid til det som er kjerneoppgaven undervisning. Vi trenger ikke et testregime på kunnskapsnivå i skolen den beste evalueringen av læring og læringsutbytte skjer hver eneste dag i møtet mellom elev og teamet av lærere og det er dette som må styrkes. I dag er den en økende tendens til at de nasjonale prøvene ukritisk brukes til en ukritisk rangering av skoler uten hensyn til sammensetting av elevmassen og ulik fritakspraksis. Dette skaper et uriktig og stigmatiserende bilde av skoler. Sør-Trøndelag SV mener derfor at de nasjonale prøvene må avskaffes.

6 Uttalelse 5: Felles ultimatum for asylbarna Omlag fem hundre barn og deres familier har bodd i Norge i mange år uten lovlig opphold og lever i en situasjon preget av stor usikkerhet. Etter hvert som årene har gått har barna fått sterk tilknytning til landet mange har levd hele livet sitt her. Det er et stort folkelig engasjement rundt enkeltskjebnene som disse barna representerer og det er nå helt nødvendig å skjære gjennom og sørge for at disse barna får bli. SV ønsker en rettferdig og human asyl- og innvandringspolitikk som tar mer hensyn til folk og den situasjonen de er i. Flere partier har tydelig uttalt at dagens praksis er uholdbar. SV har stått på for å kjempe for en løsning, men tiden er nå inne for å stille et klart ultimatum. Sør-Trøndelag SV krever at SV sentralt tar kontakt med andre partier som deler våre holdninger, i første rekke KrF og Venstre, med sikte på å stille et felles ultimatum til andre partier før Stortingsvalget dersom ikke regelverket tilpasses hensynet til disse barna er det uaktuelt å sitte i eller støtte en regjering. Med et felles ultimatum synliggjør vi for Arbeiderpartiet at en fortsatt rødgrønn regjering ikke er aktuelt uten en ny politikk for asylbarna. De vil heller ikke ha andre steder å finne støtte til en mindretallsregjering. Tilsvarende må KrF og Venstre synliggjøre kravene for Høyre. Saken for asylbarna er nå så prekær at vi må sørge for at saken blir løst, uavhengig av valgutfall. For å lykkes med dette, må SV, KrF og Venstre finne sammen i denne saken om et felles ultimatum før valget.

7 Uttalelse 6: Befolkningsvekst og investeringer Trondheim kommune har hatt en betydelig befolkningsvekst de siste årene. I perioden fra 2002 til 2007 økte befolkninga fra til og fra 2007 til 2012 fra til (9%). Det er bare Oslo av storbyene som har hatt større vekst enn Trondheim og siste kvartal 2012 var det Trondheim som hadde den største veksten med 1,7%. Det er ingenting som tyder på at denne veksten vil bli redusert de kommende årene. SSB sine prognoser viser at Trondheim vil vokse med nye innbyggere fram til Dette innebærer at Trondheim vil ha et betydelig investeringsbehov framover. I Trondheim kommunes studie: Trondheim 2030 blir det anslått at vi må bygge 50 nye barnehager, 10 nye skoler og 22 nye sykehjem. Mestedelen av disse investeringene må lånefinansieres og fører dermed til økende gjeld som resultat. Inntektssystemet for kommunen tar ikke hensyn til investeringsbehov/finanskostnader i fordelingen av frie inntekter. Sør-Trøndelag SV mener vekstkommunetilskuddet, slik det er utformet i dag, ikke er egnet til å fange opp utfordringene i kommuner med vedvarende befolkningsvekst og det er et stort paradoks at verken Trondheim eller andre storbyer med stor vekst vil få vekstkommunetilskudd i Det er også grunn til å anta at rentenivået vil øke i årene som kommer. Både økende finanskostnader og driftskostnader som følge av investeringer vil føre til at handlingsrommet blir mindre for vekstkommunene. Trondheim vil bli rammet av dette. Uten økte overføringer fra staten eller andre kriterier for fordeling av de frie inntektene, vil Trondheim kommune måtte kutte på tjenestetilbudet for å finansiere de økte driftsutgiftene som kommer på grunn av befolkningsveksten. Sør-Trøndelag SV krever at de frie inntektene fra staten til kommunene må økes betraktelig for å kompensere for befolkningsveksten. Trondheim SV krever også at kriteriene for vekstkommunetilskuddet må endres slik at også storbyene, inkludert Trondheim, får overført vekstkommunetilskudd.

8 Uttalelse 7: Elektrifisert regionutvikling Trondheim og Trøndelag står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Folketallet i Trondheim er beregnet å øke med mot Alle disse skal ha et sted å bo og offentlig infrastruktur må på plass. I tillegg er det viktig at veksten i Trondheim blir en drivkraft for hele regionen, både for næringsliv og FOU-miljøer. For å spre veksten og samtidig koble regionen tettere sammen, er det av stor betydning at det i forbindelse med NTP fattes klare vedtak om elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Dette vil gi store miljøgevinster i form av reduserte utslipp, men det er også viktig for å knytte regionen tettere sammen med kortere reisetid og dermed bidra til at veksten i Trondheim kommer hele regionen til gode. Dette vil åpne for nye muligheter for et bedre integrert arbeidsmarked og økt tilgang på kompetanse i hele regionen. Sør-Trøndelag SV ser også betydningen av at jernbanen til Røros og videre til Oslo blir elektrefisert. Det vil også åpne for bedre samarbeid mellom høgskolene og universitet i regionen. Det vil for eksempel ikke ta mer enn ca 30 minutter å komme seg fra HiNT sin campus på Røstad med bl.a. lærer- og sykepleierutdanning til tilsvarende utdanningsretninger i Trondheim. Dette vil åpne for helt nye muligheter. NSB skal om kort tid fatte en investeringsbeslutning for nye togsett. Trondheim SV krever derfor at regjeringen gjennom NTP gir forpliktende lovnader om at banene skal elektrifiseres slik at neste generasjon togsett går på strøm.

Uttalelser og diverse forslag

Uttalelser og diverse forslag LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 05-463 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Det betyr flere som ikke vethvor lenge de har jobb,flere som ikke får huslån fordi de ikke kan garantere at de har lønn neste måned.

Det betyr flere som ikke vethvor lenge de har jobb,flere som ikke får huslån fordi de ikke kan garantere at de har lønn neste måned. 1.maitale Sandefjord 2012 I juni behandler Stortinget spørsmålet om Norge skal godta EUS vikarbyrådirektivet. Saken har vakt et enormt engasjement i fagbevegelsen. SV vil stemme mot, fordi tryggheten som

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11 ... 2... 3... 4... 5... 6... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15 1 Forslag til uttalelse fra Brit Fredriksen (Frogn SV) Regjeringen bestående av Høyre og Frp med støtte fra Krf og Venstre har i

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012 Innledning Ved inngangen til tariffoppgjøret 2010 er det betydelig usikkerhet om hvilke rammebetingelser norsk økonomi vil ha den nærmeste tiden. Vi har bak oss en periode

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Forsvar og styrk FKE!

Forsvar og styrk FKE! Uttalelse 1 2007 Gode fagarbeidere LTK i Kristiansand mener det er store hull i det nye kunnskapsløftet. Denne bransjen har i lang tid kjempet for anerkjennelse og vern av elektrofagene. Styrken har vært

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 Innledning YS anser at det er rom for reallønnsøkning i 2012. Norsk økonomi går fremdeles godt, men krisen i internasjonal økonomi gjør situasjonen usikker. Konkurranseutsatt

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøtet - 2015

Innkomne forslag til årsmøtet - 2015 Innkomne forslag til årsmøtet - 2015 Fra FO Hordaland: Forslag 1 DET ER EN MENNESKERETT Å LEVE ET LIV UTEN VOLD ELLER FRYKT FOR VOLD Menns vold mot kvinner er et globalt menneskerettighetsproblem. Vold

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32)

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) En god skole for alle er bærebjelken i et godt samfunn. I fellesskolen møtes barn fra alle samfunnslag og bakgrunner hverandre og lærer i felleskap.

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 1 13. april kl. 12:00 Innledning YS Kommune Oslo har som målsetting for

Detaljer

Valgt å snakke om hvordan et EU-medlemskap vil påvirke den norske velferdsstaten.

Valgt å snakke om hvordan et EU-medlemskap vil påvirke den norske velferdsstaten. ØMU kvinner og velferd, v/siri Jensen Valgt å snakke om hvordan et EU-medlemskap vil påvirke den norske velferdsstaten. Jeg vil ta utgangspunkt i kvinnenes relativt sterke stilling i Norge i dag. Når jeg

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

Uttalelser vedtatt på årsmøtet 2013 i Melhus Arbeiderparti Samfunnshuset, Korsvegen onsdag 13.02.2013

Uttalelser vedtatt på årsmøtet 2013 i Melhus Arbeiderparti Samfunnshuset, Korsvegen onsdag 13.02.2013 Uttalelser vedtatt på årsmøtet 2013 i Melhus Arbeiderparti Samfunnshuset, Korsvegen onsdag 13.02.2013 Nei til e-valg Melhus Arbeiderparti frykter at e-valg vil redusere sikkerheten mot valgfusk og hemmeligvalg-prinsippet

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi

Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi Trondheim 28.11.2011 Landstariffkonferansene har blitt en arena som ikke bare drøfter tariffstrategi og tariffkrav, men også politikk. Jeg er i

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2006 Pensjonsreformen En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen Av: Henrik Grøneng Nilsen Utredning i fordypningsområdet Finansiell

Detaljer