Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.11 22/11"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E:223 C00 : Arne Hoffmann Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 FORDELING AV TILSKUDDSMIDLER KULTURMINNEVERN 2010 Bakgrunn Sandnes kommune opprettet i 2007 (Sak 35/06) en årlig tilskuddsordning på kr ,- for tiltak innen kulturminnevern. Retningslinjer for tildeling ble vedtatt av bystyret i forbindelse med oppretting av ordningen (BS Sak 25/07), i samsvar med intensjonene i Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes Vel bevart i Sandnes?. Informasjon om tilskuddsordninger er annonsert i dagspressen (Stavanger Aftenblad og Sandnesposten) og gjort tilgjengelig på Sandnes kommunes hjemmeside. Tilskuddsordningen for kulturminnevern skal motivere til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer i privat eie i samsvar med kommunenes vedtatte kulturminneforvaltning. Det presiseres at eiere av kulturminner ikke har krav på tilskudd, men kan tildeles tilskudd etter faglig vurdering av tiltakets art. Det er alltid eierne selv som har ansvar for vedlikehold og utbedring av egen eiendom (jf Pl-b loven 89). Tilskuddsordningen skal dekke eventuelle merkostnader ved restaurering, tilbakeføring og istandsetting ut over vanlig vedlikehold, under forutsetning av at slike arbeider utføres i samsvar med gjeldende antikvariske prinsipper. Redegjørelse om krav til utførelse følger som eget vedlegg til selve søknadsskjemaet, og søker erkjenner at innhold er kjent. Generelt til søknadene Antallet søknader om støtte til kulturminnetiltak i 2010 er åtte, og det søkes til sammen om kr ,-, en betydelig større sum enn selve tilskuddsordningen totalt sett. Ordningen er opprettet for et klart definert formål med klare retningslinjer med kriterier for tildeling. Hovedregel for restaurering er å bevare mest mulig av bygningens opprinnelige og eldste bygningselementer, og dessuten foreta så lite endringer som mulig. Ved eventuelle utskiftninger av bygningselementer skal det brukes høvlet materiale, i samme korrekte dimensjoner i samsvar med antikvariske retningslinjer. Bygningens karakter skal opprettholdes, eventuelle ujevne størrelser på panel o.l skal ikke erstattes med jevne og like. Erfaring fra antikvarisk faglig restaureringsarbeid kan dokumenteres med referanser av tidligere gjennomførte prosjekter. I tilfeller hvor bygninger/fasader skal tilbakeføres til opprinnelig utseende skal tidligere utseende dokumenteres (f. eks eldre foto) og fremgå av arbeidstegninger som vedlegg (jf. søknadsskjema). Dette anses som nødvendig for å kunne vurdere om tiltaket skal utføres i samsvar med antikvarisk restaurering/rehabilitering. Side 1 av 6

2 Oversikt innkomne søknader Nr. Gnr/bnr Tiltakets art Kulturminnebeskrivelse Søknadsum 1 111/ 799 Restaurering/ Bolighus, oppført Del av ,- Snorresgate rehabilitering av kulturmiljøet Norestraen. 3 fasade Regulert til spesialområde bevaring 2 111/ 294 Høylandsgat en 16 Ferdigstille restaureringsarbeid. fasade. Trevilla fra begynnelsen av tallet. Sveitserstil med asymetrisk form. Med unntak av noen stilfremmede vindusskift er det opprinnelige preget inntakt. Tidstypisk og representativt. Lite uthus i samme stil og en stor hage med en fin trerekke mot gaten. Huset står i et miljø med bymessig bebyggelse fra samme periode. Inngår i en viktig husrekke mot Elveplassen ,- 3 28/97 Figgenveien 58 Gjenoppbygging etter brann En av de 3 sjølbygde arbeiderboliger på nordsiden av elva langs den gamle Ålgårdsveien. Et marginalt og sterkt kupert område. Husene er bygget med høy sokkeletasje, ligger helt i veien og er på 1 og ½ etasje. Det ene (gnr 28/97) ble bygget av en syerske som arbeidet ved fabrikken. Hun leide ut til andre kvinner som arbeidet ved fabrikken. Disse arbeiderboligene ligger tvers over fabrikkområdet, men på motsatt side av elva. Med sin gruppering ved elva viser fabrikkområdet og arbeiderboligene en type kulturlandskap som er typisk for den tidlige industrialiseringen ,- 4 52/ 24 Skjævelands v 14 Reparasjon av tak Heimahus, ukjent byggeår. Flyttet til Skjæveland og oppført på nåværende eiendom ca , fort. 111/224 m.fl. Gjesdalveien / 224 forts. fasade/ vinduer Murgård bygget 1910 for verkseier Enok Berge. Opprinnelig bolig for eier pluss en leilighet, seinere også butikklokaler. Historisk stilpreg tidstypisk, men relativ sjelden i Sandnes. Med unntak av butikklokalene i 1. etasje og et påbygg her er huset relativt intakt ,- Side 2 av 6

3 Nr. Gnr/bnr Tiltakets art Kulturminnebeskrivelse Søknadsum Huset har en viktig beliggenhet som hjørnegård. Sees i sammenheng med Høyland Forbruks forretningsgård på Gjesdalsveien 26. og andre eldre byhus i området. En del påbygget, men autentisk grunnform er likevel godt synlig. Bygget i pusset tegl. Tidstypisk bygning i senhistorisme med en del nybarokke detaljer på ark med spir og over deler av vinduene / 1130 Langgt. 24 fasade mot Langgata Opprinnelig bolig og forretningsgård oppført 1880 i sveitserstil. Inngår i kulturmiljø Langgata og kvartalene rundt , / 83 Eidsvollgt. 35 fasade Lite bytun fra ca med bolighus/ skomakerverksted og uthus med stall. Stor bakhage. Enkel sveiterstil. Bolighuset er noe bygget om, men representativt for byanlegg tilknyttet mindre håndverksvirksomheter. Inngår i historisk sone Sentrum , / 963 Strandgaten 90 Helhetlig fasade etter støyskjermingsti ltak Bolighus fra Del av kulturhistorisk miljø Norestraen (Spesialområde bevaring 25.6 plan-og bygnsloven ,- Vurdering av innkomne søknader Søknad nr. 3 arbeiderbolig, miljømessig sammenheng Bygningen ble utsatt for brann og sterkt brannskadet. Nåværende eier har hatt kontakt med Sandnes kommune v/ daværende byantikvar og avklart at bygningen kvalifiserer til å søke tilskudd til oppbygging. Det er opprettet samarbeid med herværende byggefirma som har stor kompetanse på rehabilitering og tilbakeføring av verneverdige bygg. Sammen med byantikvar er det laget et program for sikring, riving, og oppbygging. Det søkes midler til prosjekteringsarbeidet knyttet til prosjektvurdering og program for reparasjon. Det er nå utarbeidet et program med kostnadskalkyle for reparasjonsarbeidene. Eier vil ta kontakt med Sandnes kommune og på ny søke om etableringslån. Byantikvar og Boligkontoret har vært i løpende dialog. Det utarbeidede materiale er i samsvar med antikvariske retningslinjer. Byantikvaren anbefaler at det bevilges et tilskudd på Kr ,- For kostnader knyttet til utarbeidelse av reparasjonsprogram inkl. forberedende sikringsog rivingsarbeider. Side 3 av 6

4 Søknad nr. 5 Trevilla fra tidlig 1900-tallet Eier ønsker i første omgang å skifte til originale vinduer, hoveddør og rekkverk på hovedbygningen. Det foreligger korrekte arkitekttegninger med kostnadskalkyle for dette første arbeidet. Byantikvaren anbefaler at det bevilges et tilskudd på Kr ,- Søknad nr. 6 Bolig og forretningsgård i Sentrum Eier ønsker å rehabilitere fasaden mot Langgata i første fase. Deretter fasade mot bakgård. Det har vært tett dialog med byantikvar om selve gjennomføringen av arbeidet. Det poengteres at arbeidene skal utføres i tråd med de føringer og tilrådinger som er gitt av byantikvaren. Byantikvaren anbefaler at det gis et tilskudd på Kr ,- til rehabilitering/tilbakeføring av fasade mot Langgata i samsvar med gjeldende antikvariske retningslinjer. Søknad nr. 7 Bolig tilbakeføring av fasade Bytun Eier ønsker å tilbakeføre 1. etasje fra butikk / verksted til bolig. Bygget er godt dokumentert med de opprinnelige tegninger til arkitekt Ludvig Imsland, og med tegninger av arkitektene Tonning & Øglænd i forbindelse med en senere tilbygging. Byantikvaren anbefaler at det gis et tilskudd på Kr ,- for å tilbakeføre byggets 1. etasje som ledd i tilbakeføring av fasade. Søknad nr. 8 bolighus fra 1850 helhetlig fasade Norestraen Bygget er blitt støysikret som del av byggingen av dobbeltsporet. Fasader mot jernbanelinjen er rehabilitert/ tilbakeført. Det søkes nå om midler til å skifte vindu i fasade mot sør (vei) samt skifte kledning på vegg mot nord.. Ved tilbakeføring av fasade mot sør vil bygningen fremstå som helhetlig og bidra til at området Norestraen forsterker og sikrer sin opprinnelig karakter. Byantikvaren anbefaler å innvilge et tilskudd på Kr ,- Til eiendommen gnr.111, bnr.963 til dekning av kostnaden for tilbakeføringsarbeid av fasade mot sør, samt fasade mot nord i samsvar med antikvariske retningslinjer. Side 4 av 6

5 Oppsummering Tilskuddsordningen til kulturminnevern i Sandnes er opprettet på bakgrunn av situasjonen for kulturhistoriske bygninger i kommunen som fremkom i arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, vedtatt Sandnes kommune har hatt en betydelig høy tapsprosent på faste kulturminner (bygninger) i forhold til andre kommuner. Tapsprosenten er dokumentert gjennom miljøovervåkingsundersøkelse gjennomført av Riksantikvaren i Søknadene til kulturminnetiltak 2010 er vurdert på faglig grunnlag, ut i fra objekttype, tiltakets omfang og relevans. Tiltak som anbefales å gi tilskudd er jevnt fordelt mht bygningstype. Byantikvaren har et tett samarbeid med landbrukssjefen og tildeling av tilskuddsmidler for spesielle tiltak i kulturlandskapet (SMIL-midler), som gi tilskudd til kulturhistoriske bygninger og elementer i kulturlandskapet. Samarbeidet fører til at det er en god oversikt over den totaletilskuddsfordelingen av bymessigbebyggelse og bygninger i tilknytning til landsbruket i kommunen. Det er også presisert i tidligere saksutredning (sak 25/07) at det i innværende periode frem til 2010 (byjubileet) skal objekter innen de definerte kulturhistoriske sonene (sentrum) som er under sterkt press prioriteres i byantikvarens tilskuddsordning. Tilskuddsordningens formål merkostnader ut over vanlig vedlikehold, under forutsetning at tiltaket utføres i samsvar med antikvariske retningslinjer sammen med krav om informasjon med beskrivelser, dokumentasjon, kalkyler etc. som underlag for vurdering av søknadene, er ivaretatt ved den innstillingen som byantikvaren legger frem for utvalget til behandling. Utvalg for kultur og oppvekst fatter endelig vedtak i saken. Vedtak fra utvalget sendes bystyret til orientering. Forslag til VEDTAK: 1. Utvalg for kultur og oppvekst tildeler støtte til kulturminnevern 2010: Søker nr. 3 Gnr/bnr 28/ 97 Bolighus, Figgjo kr ,- Søker nr. 5 Gnr/bnr 111/ 224 Murgård, Gjesdalsveien kr ,- Søker nr. 6 Gnr/bnr 111/ 1130 Kombinert bolig, Sentrum kr ,- Søker nr. 7 Gnr/bnr 111/ 83 Bolighus, Eidsvollsgt kr ,- Søker nr. 8 Gnr/bnr 111/ 963 Bolighus, Norestraen kr ,- 2. Utbetaling av tilskuddsbeløp skjer i etterkant av befaring av utført arbeid under forutsetning av at tiltaket er utført i samsvar med gjeldende retningslinjer. Er ikke arbeidet utført på faglig tilfredstillende måte kan beløpet trekkes. 3. Tilskuddet dekkes over konto 1470/1000/3650. RÅDMANNEN I SANDNES, 18. januar 2011 Hans Kjetil Aas kommunaldirektør Arne Hoffmann Konst. byantikvar Side 5 av 6

6 Utrykte vedlegg: søknader Mappenr Dokumentnr. Gnr/bnr. Tiltakets art / 97 Oppbygging av nedbrent bolig / 224 Murgård, Gjesdalsveien / 1130 Kombinert bolig, Sentrum / 83 Bolighus, Eidsvollsgt / 963 Bolighus, Norestraen Side 6 av 6

HALLÉNGÅRDEN- 228/ 500/ 80577443 THORVALD MEYERS GATE 59 OSLO KOMMUNE

HALLÉNGÅRDEN- 228/ 500/ 80577443 THORVALD MEYERS GATE 59 OSLO KOMMUNE SAKSBEHANDLER Linda Veiby VÅR REF. 06/02916-4 Ark. B - Bygninger 1 (Oslo) Oslo _ Os DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 10.07.2008 TELEFAX +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22.

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Rogaland Fylkeskommune Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Januar 2013 2013-02-01 Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. 2a til 22. 21.02.2013 08.02.2013

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NCK-08/12175-38 PLN 2286P 57830/10 11.10.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Dato: 12.04.2005 Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode: Siri Hoem 200309691-33 A.L. Bye 2001/927 Cornelis Horn Evensen 22 46

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Kulturminnebestanden på Flaskebekk. Statusrapport 2006. Status for SEFRAK-registrert bebyggelse krets 205 Flaskebekk, Nesodden kommune.

Kulturminnebestanden på Flaskebekk. Statusrapport 2006. Status for SEFRAK-registrert bebyggelse krets 205 Flaskebekk, Nesodden kommune. 1 Kulturminnebestanden på Flaskebekk Statusrapport 2006 Status for SEFRAK-registrert bebyggelse krets 205 Flaskebekk, Nesodden kommune 17 januar 2007 Kulturminnekompaniet 2 Innhold Oppdraget... 3 Arbeidet

Detaljer

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse 8000 trehus+ditt europas største trehusbebyggelse Årringer i Trehusbyen Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger. Trehusbyen omfatter i hovedsak Stavangers bebyggelse fram til 2. verdenskrig. Fargene

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Rapport 2/2008 Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171 Longyearbyen Telefon 79 02 43 00 Telefaks 79 02 11 66 E-post firmapost@sysselmannen.no

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Mottakerliste Vår ref. 12/4680-7 ADR C50/HAUD Dato 18.11.2013 Forslag til fredning - offentlig høring - Bandakkanalens bygninger og tekniske installasjoner

Detaljer

GAMLE HUS DA OG NÅ 1973 1994 2006

GAMLE HUS DA OG NÅ 1973 1994 2006 GAMLE HUS DA OG NÅ 1973 1994 2006 Status for SEFRAK-registrerte bygninger Nittedal kommune Akershus fylke 2006 2. omverv Forside: Skyset, foto KMK, 2007 Illustrasjoner: Med unntak for fotografier fra SEFRAK-registreringen

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Nyttige adresser: myraker arkitekter as sivilarkitekter mnal npa. En informasjonsbrosjyre fra Risør kommune

Nyttige adresser: myraker arkitekter as sivilarkitekter mnal npa. En informasjonsbrosjyre fra Risør kommune TREHUSBYEN RISØR Reparasjon, vedlikehold og bevaring Layout: Marit Myraker Preben Bie Nyttige adresser: Risør kommune - Teknisk etat Furumoveien 1, 4950 Risør Telefon: 37149600 Telefax: 37149603 www.risor.kommune.no

Detaljer

FORSLAG TIL VERNEPLAN. for HARSTAD SENTRUM

FORSLAG TIL VERNEPLAN. for HARSTAD SENTRUM FORSLAG TIL VERNEPLAN for HARSTAD SENTRUM Hvorfor verneplan? I reguleringsplanen for Harstad sentrum fra 1995, er en del enkeltbygninger og mindre områder regulert til vern i medhold av Plan- og bygningsloven.

Detaljer

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen.

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen. Veiledning til kommuneplanen Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012 Sørum kommune Kommunedelplan Kulturminnevernplanen for Sørum kommune 2009-2012 Alle fotografier: Petter Tønder Jakobsen Forord Sørum kommunestyre vedtok 19. juni 1997 å igangsette arbeidet med kulturminnevernplan

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-13 Journalnr.: 2013/1029 Møtedato: 26.september 2013 Saksansvarlig: Arne Bjørlykke Sakstittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 18.11.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer