SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1926 SAMLET SAKSFREMSTILLING - VINDUSPROGRAMMET 2014 I RØROS KOMMUNE Arkiv: GID L 42 Arkivsaksnr.: 13/1926 Saksbehandler: Marit Gilleberg Saksnr. Utvalg Møtedato 67/13 Utvalg for plansaker /14 Kommunestyret Vedlegg: Kort informasjon om varme og lydisolasjon av gamle vinduer Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: Røros kommune har i 2013 hatt en del saker der huseiere i antikvarisk kulturhistorisk spesialområde ønsker å skifte ut eksisterende vinduer med nyproduserte vinduer. Reguleringsplanbestemmelser for antikvarisk kulturhistorisk spesialområde Med henvisning til reguleringsbestemmelsene for antikvarisk kulturhistorisk spesialområde kan utskifting av eksisterende vinduer med nyproduserte vinduer i utgangspunktet ikke aksepteres, begrunnet med målsettingen om bevaring og reparasjon av eksisterende bygningsdeler; "Formålet med plan og reguleringsbestemmelser for antikvarisk og kulturhistorisk spesialområde er å bevare den kulturhistorisk og antikvarisk verdifulle bebyggelse, bygningsmiljøet og landskapets særegne karakter gjennom en hensiktsmessig brukstilpassing. 23 De eksisterende bygninger kan istandsettes, om- og påbygges forutsatt at karakteren med hensyn til utforming, materialbruk og farger opprettholdes, eller eventuelt tilbakeføres til det som har vært tidligere." I reguleringsbestemmelser til senere planer er en nøyere presisering av hva 23 innebærer: "De eksisterende bygninger kan ombygges under forutsetning av at bygningens hovedstruktur og eksteriøret bevares uendret. Med bevaring forstås bevaring av eksisterende konstruksjoner, materiale, form og farge. (...) Dersom reparasjoner er påkrevet i vedlikehold, forutsettes det minst mulig utskifting av eksisterende materiale. Nye bygningsdeler og bygningselementer skal kopiere de gamle med hensyn på materiale, dimensjon, utførelse, form og farge." (fra Tufta-planen 1998.) Utskifting av gamle eller originale bygningsdeler er heller ikke i samsvar med almene bevaringsprinsipper slik de praktiseres av Riksantikvaren og andre aktører innenfor

2 Side 2 av 5 kulturminnevernet. Det er heller ikke i samsvar med anbefalinger fra ICOMOS om reparasjons- og utbedringsarbeider på eksisterende historiske bygninger i verdenskulturminnet Røros og det har fra ICOMOS vært påpekt at dersom en ukritisk utskifting av vinduer og originale bygningsdeler fortsetter, er det fare for at verdenskulturminnets autentiske verdi blir svekket. "Vindusprogrammet" For å hjelpe og rettlede huseiere til å sette i stand gamle vinduer og andre eldre bygningsdeler fremfor å skifte dem ut har Røros kommune tatt initiativet til et "vindusprogram" i samarbeid med Antikvarisk verksted, Bygningsvernsenteret / Rørosmuseet. "Vindusprogrammet" innebærer at huseiere som vurderer og skifte vinduer/ønsker og restaurere vinduer får tilbud om tilstandsvurdering. Dette arbeidet skal utføres av Bygningsvernsentret i samarbeid med Røros kommune. Røros kommune dekker kostnadene med tilstandsanalysen. Røros kommune ønsker på denne måten å sette fokus på viktigheten av å bevare vinduer og andre gamle eller originale bygningsdeler. Røros kommune oppfordrer videre eiere av hus i antikvarisk og kulturhistorisk spesialområde til å sette i stand og ta vare på eksisterende vinduer så langt det er mulig. Kommunen ønsker å være en aktiv og deltagende part i denne prosessen ved å tilby huseiere tilstandsvurdering og gi bistand til å søke om tilskudd. Målsettingen med dette arbeidet er - bortsett fra å lage en tilstands-/ tiltaksrapport for det enkelte vindu - å skaffe et faktagrunnlag basert på lokale forhold og erfaringer. På bakgrunn av en tilstands- og tiltaksrapport er det mulig å vurdere å bedømme på et sikrere grunnlag vinduers verneverdi sett i forhold til deres tilstand og utbedringspotensiale og i forhold til omkostninger ved istandsetting og utbedring. Istandsetting og utbedring i forhold til reguleringsplanbestemmelsene I.h.t. reguleringsbestemmelsene for antikvarisk kulturhistorisk spesialområde er det ikke nødvendig å søke om tillatelse til å sette istand vinduer, dersom eksteriøret ikke endres. Utskifting av vinduer krever søknad og tillatelse. Reguleringsbestemmelsene legger ikke føringer for utforming av innervinduer, antall glass o.l. Utbedring i forhold til energikrav Nye undersøkelser (og 30 års erfaring) viser at det er mulig å reparere og utbedre gamle vinduer til en standard som tilsvarer nyproduserte vinduer, jfr. Sintefs rapport for ENOVA om "Energieffektive bevaringsverdige vinduer". Se Bygningsvernsenterets sammendrag "Kort informasjon om varme- og lydisolasjon av gamle vinduer". Kopier av gamle vinduer I ett av tilfellene der huseier har søkt om tillatelse til vindusutskifting er konklusjonen i tilstandsrapporten fra Bygningsvernsenteret at det ikke er regningssvarende å sette i stand. Bygningsvernsenteret anbefaler derfor at et representativt utvalg av de gamle blir satt i stand og at huseier får tillatelse til å skifte ut de resterende.

3 Side 3 av 5 Når en huseier får tillatelse til vindusutskifting i antikvarisk kulturhistorisk spesialområde må det settes som krav at nye vinduer utseendemessig skal være lik de gamle. Det gjelder rammeinndeling og rutestørrelser (proporsjoner), materialdimensjoner og størrelse på spalte (fuge) mellom karm og ramme både i bunn og i side / topp, slagretning og hengsling / hengsler, ytre rute satt inn med kitt, fargesetting (kitt malt i samme farge) osv, jfr. Byantikvaren i Oslo: "Momentliste for gode vinduskopier". Mange nyproduserte vinduer har et utseende som ikke samsvarer med gamle vinduer. Dimensjoner på rammer og poster er forskjellige, ruteinndeling er endret, sprosser er utenpåliggende, glasset er satt inn med lister av tre eller aluminium og det er brede spalter mellom karm og ramme. Røros kommune har hatt kontakt med lokale vindusprodusenter med det som mål at de kan tilby kopier av tradisjonelle vinduer som kan aksepteres av kulturminneforvaltningen. Kostnader - tilskudd Omkostningene ved istandsetting og utbedring av gamle vinduer kan bli høye sammenlignet med vinduer framstilt gjennom en industrielt automatisert masseproduksjon. Eller for å si det på en annen måte, håndverksmessig kvalitetsarbeid er dyrt, industriell automatisert produksjon er billigere. Røros kommune vil derfor arbeide for at huseiere som skal sette i stand og utbedre sine vinduer får rådgivning og bistand til å søke om tilskudd fra de fond som måtte være aktuelle; først og fremst Norsk Kulturminnefond. Røros kommune vil dessuten prioritere at tildeling av tilskudd fra "Riksantikvarens midler til istandsetting av bevaringsverdige bygninger og anlegg i og utenfor bergstaden", de såkalte "frie midler", blir styrt i retning av tilskudd til istandsetting av vinduer. Røros kommune vil også arbeide for at det på sikt opprettes en tilskuddsordning som er direkte rettet mot bevaring og utbedring av eksisterende vinduer. Enova gir nå tilskudd til vindusutskifting i forbindelse med energiøkonomiseringstiltak i bygninger. Det burde også være en tilskuddsordning til oppgradering av eksisterende vinduer, på like linje med tilskudd til vindusutskifting. Innstilling: Planutvalget slutter seg til vindusprogrammet som inneholder følgende vinduskopier i samarbeid med vindusprodusenter.

4 Side 4 av 5 Saken sendes over til kommunestyret. Behandling i Utvalg for plansaker den sak 67/13 Einar Aasen foreslo: Periode for vindusprogrammet settes til: Innstillingen enstemmig vedtatt med tidsangivelse og med følgende tillegg: Saken sendes over til kommunestyret Vedtak: Planutvalget slutter seg til vindusprogrammet som inneholder følgende vinduskopier i samarbeid med vindusprodusenter. Saken sendes over til kommunestyret. Behandling i Kommunestyret den sak 8/14 Repr. B. Salvesen (SV foreslo ekstra kulepunkt til innstillingen. Røros kommune vil også arbeide for at det på sikt opprettes en statlig og fylkeskommunal tilskuddsordning som er direkte rettet mot bevaring og utbedring av eksisterende vinduer. Repr. H. Wendelbo (AP foreslo følgende tillegg til strekpkt. 1. Det primære må være å ta vare på den kulturhistoriske /visueelle utforming. Repr. R. Rolansd (RL. foreslo følgende tillegg til kulpunkt juli det enkelte år uten krav om gebyr. Forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Repr. B. Salvesen tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

5 Side 5 av 5 Repr. H. Wendesbo tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Repr. R. Roland forslag ble avvist med 13 mot 14 stemmer. 4 repr. fra AP- 2 fra H- 3 fra SV- 2 fra RL- 1 fra FrP og 1 fra V utgjorde mindretallet. Vedtak i kommunestyreet den saak 8/14: Røros kommunestyre slutter seg til vindusprogrammet som inneholder følgende vinduskopier i samarbeid med vindusprodusenter. Det primære må være å ta vare på den kulturhistoriske /visueelle utforming. Røros kommune vil også arbeide for at det på sikt opprettes en statlig og fylkeskommunal tilskuddsordning som er direkte rettet mot bevaring og utbedring av eksisterende vinduer.

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Vinduer. Informasjonsark. Hvorfor ta vare på gamle vinduer? Hvordan sikre at de gamle vinduene gir en god miljøløsning? Nye vinduer i gamle hus

Vinduer. Informasjonsark. Hvorfor ta vare på gamle vinduer? Hvordan sikre at de gamle vinduene gir en god miljøløsning? Nye vinduer i gamle hus Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Vinduer INNHOLD HVORFOR TA VARE PÅ GAMLE VINDUER? KULTURHISTORISK VERDI s 2 BRUKSVERDI s 2 LEVETID/KVALITET s 2 MILJØHENSYN s 3 ØKONOMI s 4 VINDUSHISTORIKK s 5

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.11 22/11

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.11 22/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000248 : E:223 C00 : Arne Hoffmann Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.11 22/11 FORDELING AV TILSKUDDSMIDLER

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 18.11.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

Forvaltningsplan Veksthuset Molde

Forvaltningsplan Veksthuset Molde Forvaltningsplan Veksthuset Molde Rusbehandling Midt-Norge HF Utarbeidet av Asplan Viak AS mai 2011, revidert januar 2012 2 Innholdsfortegnelse Generell del Veksthuset Molde... 4 1 Godkjenning... 4 2 Overordnet...

Detaljer

Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljøer. Nedre Eiker kommune 2015-2027

Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljøer. Nedre Eiker kommune 2015-2027 Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljøer Nedre Eiker kommune 2015-2027 1 Del I Rammer, mål og innhold...3 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Organisering og finansiering...4 1.3 Målsetting...5

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1791 Saksbehandler: Morten Lysheim Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Uttalelse til planvedtak samt høringsuttalelse til

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Nyttige adresser: myraker arkitekter as sivilarkitekter mnal npa. En informasjonsbrosjyre fra Risør kommune

Nyttige adresser: myraker arkitekter as sivilarkitekter mnal npa. En informasjonsbrosjyre fra Risør kommune TREHUSBYEN RISØR Reparasjon, vedlikehold og bevaring Layout: Marit Myraker Preben Bie Nyttige adresser: Risør kommune - Teknisk etat Furumoveien 1, 4950 Risør Telefon: 37149600 Telefax: 37149603 www.risor.kommune.no

Detaljer

Vel bevart i Sandnes?

Vel bevart i Sandnes? Vel bevart i Sandnes? Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2005-2017 [ Kulturminner - alle spor av menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø] Vel bevart Bydel: Sted: Datering: Verneverdi:

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING

FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING Larvik kommune Feyersgt. 7 3256 Larvik Tønsberg 4. november 2009 KLAGE PÅ LARVIK KOMMUNES VEDTAK: KIRKEGATA 9 - GBNR. 3020/1103 - TILBYGG ENEBOLIG - DISPENSASJON FRA AREALBESTEMMELSER I KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIG BEBYGGELSE I FLEKKEFJORD SENTRUM

VEDLIKEHOLD OG UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIG BEBYGGELSE I FLEKKEFJORD SENTRUM klassisisme empire 1700-talls-/tidlig 1800-tallshus Funksjonalisme jugendstil dragestil Veileder VEDLIKEHOLD OG UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIG BEBYGGELSE I FLEKKEFJORD SENTRUM Kirkegt. 5 Brogt. 21 Elvegt.

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200605090 : O: : L12-57 : Ingvild Kjosavik : Marco Zanussi Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - 1. gangsbehandling

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Datert: 27.05.2008 Sist revidert: 18.08.2015 Vedtatt i kommunestyret sak 63/15, 03.09.2015. 1 Generelt 1.1 Planområdet Det

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 NY ORGANISERING AV REVISJON - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN NORDLAND REVISJON Rådmannens innstilling: Herøy kommune

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 12.05.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Pbl 31-2 endring på eksisterende bebyggelse Oslo kommunes erfaring så langt. Per-Arne Horne

Pbl 31-2 endring på eksisterende bebyggelse Oslo kommunes erfaring så langt. Per-Arne Horne Pbl 31-2 endring på eksisterende bebyggelse Oslo kommunes erfaring så langt. Per-Arne Horne Terminologi Man gjør et unntak Man gir en dispensasjon Man kan fravike en bestemmelse, men ikke gi et fravik

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet DEN NORSKE KIRKE KR 72/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo 05.-06. desember 2013 Referanser: Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer