Veiledning til utfylling Norsk Kulturminnefonds søknadsskjema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til utfylling Norsk Kulturminnefonds søknadsskjema"

Transkript

1 Veiledning til utfylling Norsk Kulturminnefonds søknadsskjema 1. Prosjektnavn Legg inn et prosjektnavn. Her utfylles navn på objektet/anlegget/området. Bruk et kort beskrivende navn. F.eks: Naustet i Naustfjoren. Dette vil sammen med prosjektnummer, som Kulturminnefondet gir hver enkelt søknad, følge prosjektet om det gis tilskudd Søknadsskjema Søknadsskjema 2014 Søknadsskjema 2014 For utfylling av skjemaet: Se eget veiledningsdokument 1. Prosjektnavn Prosjektnummer Mottatt dato Utfylles av Kulturminnefondet Datert Utfylles av søker 2. Søker/eier Her skal du skrive inn persondata og adresser for deg som søker. Dersom du er eier av det objektet som det søkes tilskudd til, kan du hake av for dette i skjemaet. Dersom det er annen eir enn søker, skal eiers persondata fylles ut. Husk å legge ved bekreftelse på at annen eier godkjenner det som du søker tilskudd til. 3. Geografisk beliggenhet Her skal du skrive inn kulturminnets adresse/sted, gnr./bnr., kommune og fylke. Bygningsnummer og SEFRAKnummer føres hvis du har disse opplysningene. For fartøyer føres objektets Idnummer. Askeladden-ID bør fylles ut for fredete kulturminner. Du finner mer informasjon på nettsidene til Se Eiendom: som er Norges offisielle register over fast eiendom. Du kan også ta kontakt med kommunen som kulturminnet befinner seg i. 4. Søknaden gjelder Punkt 4A. Oppgi hvilken type kulturminne det søkes tilskudd til. I punkt 4B krysses det av for hvilken vernestatus kulturminnet har. For de kulturminner som ikke har formell vernestatus, settes det kryss for udefinert. I punkt 4C krysses det av for kulturminnets eierform. 2. Søker Eier Navn Navn Postnr./sted Postnr./sted E-postadresse E-postadresse Telefon Telefon Mobiltelefon Mobiltelefon Bankkontonummer Org.nr Org.nummer 3. Geografisk beliggenhet Kommune SEFRAK-nummer Askeladden-ID (ved fredet kulturminne) Gnr/bnr Fylke Bygningsnummer 4. Søknaden gjelder A. Hovedkategori sett kryss B. Formell status sett kryss C. Eierform sett kryss Arkeologi Fredet Privat Bygg og anlegg Regulert til bevaring / Hensynssone vern Selskap/foretak Utomhusanlegg Definert verneverdig Forening Fartøy Udefinert Stiftelse Andre kulturminner Offentlig 5. Beskrivelse av kulturminnet/kulturmiljøet 6. Dagens bruk 7. Framtidig bruk 5. Beskrivelse av kulturminnet/kulturmiljøet Gi en kort beskrivelse av kulturminnet og hvilket kulturmiljø det befinner seg i. For eksempel: Våningshus i 2 etasjer som er bygd på slutten av 1800-tallet. Huset er en del av et tun med til sammen 5 bygninger. Gården ligger i et jordbrukslandskap med dyrka mark som omgir selve tunet Dagens bruk og 7. Framtidig bruk Gi kortfattet beskrivelse av hva kulturminnet brukes til i dag. Hvis det skal ha annen bruk i framtida skal det opplyses om det. 1

2 8. Tilstand Gi en kortfattet beskrivelse av dagens tilstand etter beste skjønn. Detaljert og beskrivende tilstandsrapport kan vedlegges. Beskrivelsen må følges av god fotodokumentasjon av kulturmiljøet, objektet og detaljbilder. 8. Beskrivelse av dagens tilstand 9. Planlagte tiltak - stikkordsmessig Lag en stikkordsmessig opplisting av de tiltakene du planlegger å gjennomføre. 9. Planlagtetiltak (kort beskrivelse stikkordsmessig) 10. Planlagte tiltak utfyllende beskrivelse Gi en utfyllende beskrivelse av de planlagte tiltak. Detaljert beskrivelse av hele prosjektet kan vedlegges i egen prosjektbeskrivelse om det er ønskelig. Gi beskrivelse av hva som bevares og hva som skiftes, og gjør rede for valg av materialer og håndverksteknikker. Hvis det skal gjøres inngrep og endring bør disse drøftes i forhold til bevaring og ses i sammenheng med eventuell ny bruk. Ved søknad om flytting er det viktig at disse begrunnes godt. Dette kan gjøres på eget vedlegg. Kreves det godkjenning fra kommune eller fylkeskommune må dette legges ved. 11. Framdriftsplan Her oppføres prosjektets planlagte oppstartingstidspunkt og planlagt avslutningstidspunkt. 12. Beskrivelse av framdriftsplan Her kan du gi en mer detaljert beskrivelse av planlagte arbeider i de tilfellene hvor disse er oppdelt i faser. Alle beskrivelser gjelder de tiltakene som du søker om støtte til. 13. Tidligere mottatt tilskudd til samme kulturminnet/ kulturmiljøet Hvis du tidligere har fått tilskudd det samme kulturminnet eller kulturmiljøet, skal det oppgis hvem som har gitt tilskudd, hva det er gitt til, tilskuddets størrelse og hvilket tilsagnsår det ble gitt. 10. Planlagtetiltak (utfyllende beskrivelse) 11. Framdriftsplan Prosjektets start Dato Prosjektets slutt Dato 12. Beskrivelse av framdriftsplan 13.Tidligere mottatt tilskudd Fra Prosjekt/objekt År -2-2

3 14 Budsjett A. Kostnadsoverslag Egeninnsats/frivillig innsats beregnes etter en sats fastsatt til kr. 200,- pr. time. Egne materialer til bruk i prosjektet skal beregnes. Egeninnsats og egne materialer skal inntekstføres, jf pkt 14 B. Kostnadsoverslag eller tilbud håndverkere og/ eller rådgivere for de forskjellige fagområdene skal følge med som vedlegg. For enkle tiltak kan søker eller eier utarbeide kostnadsoverslag. Husk at mva skal spesifiseres hva kjøp av tjenester og materialer. B. Finansieringsplan Egeninnsats/frivillig innsats beregnes etter en sats fastsatt til kr. 200,- pr. time. Egne materialer fra kostnadsoverslaget skal føres som inntekt. Egeninnsats/frivillig innsats + Egenkapital + Private tilskudd gir prosjektets private medfinansiering. Gjennomsnittskravet til privat medfinansiering er 50%, og minimumskravet er 30% av prosjektets totale kostnader. Tilskudd direkte fra Riksantikvaren vil normalt ikke kunne utløse tilskudd fra Norsk kulturminnefond, jf Vedtekter for Norsk kulturminnefond. 14. Budsjett A. Kostnadsoverslag inklusiv mva, eksklusiv mva for søkere med refusjon for mva Beløp avrundet 500 kr Dugnad (føres også i B. Finansieringsplan) Sats timer Beløp Egeninnsats 200,- Dugnad andre 200,- Sum dugnad Egne materialer/maskiner (føres også i B. Finansieringsplan) Materialkostnader Direkte lønnsutgifter (inkl.sos. utg.) Kjøp/leie av tjenester (håndverkere, konsulenter m.m) Beløp Sum kjøp/leie av tjenester Fraktkostnader Diverse kostnader Totale kostnader B. Finansieringsplan Beløp avrundet 500 kr Dugnad (fra A. Kostnadsoverslag ) Sats Timer Beløp Egeninnsats 200,- Dugnad andre 200,- Sum dugnad Egne materialer/maskiner (fra A. Kostnadsoverslag ) Egenkapital Beløp Egne midler Lån (långiver) Sum egenkapital Private tilskudd Hvilke Beløp Sum private tilskudd Offentlige tilskudd Hvilken Beløp Kommune SMIL-tilskudd Fylkeskommune Andre offentlige bidragsytere Sum øvrige offentlige tilskudd Omsøkes fra Norsk kulturminnefond Totalfinansiering -3-3

4 15. Tilleggsinformasjon Her krysses det av for om kulturminnet er omfattet av andre vernebestemmelser enn oppgitt i pkt 4 B. 15. Tilleggsinformasjon sett kryss Kommunedelplan for k.minner Statlig verneplan Landskapsvernområde Fylkesdelplan for kulturminner Nasjonalpark Verdensarv Regionalplan for kulturminner Naturreservat Annet (spesifiser): 16. Obligatoriske vedlegg Flere vedlegg skal følge søknad om støtte til gjennomføring av tiltak. Dette er særlig: Fotodokumentasjon Legg ved foto som viser kulturminnet med sine omgivelser for å vise beliggenhet, tilkjørselsveier og naturlige avgrensninger. Legg også ved bilder av kulturminnet fra flere himmelretninger som viser alle fasader og to fasader sammen. Det er viktig å legge ved bilder eksteriør og interiør. Eksteriørdetaljer for å vise generell konstruksjon, byggemåte, overflater, spesielle trekk og utbedringsbehov. Interiør som viser generelt konstruksjon, byggemåte, overflate, spesielle trekk og utbedringsbehov. Du kan også legge ved historiske bilder av anlegget eller kulturminnet. Legg ved kart som viser den geografiske lokaliseringen og situasjonskart for eiendommen. Du kan også legge ved oppmålingstegninger hvis slik finnes eller andre tegninger f.eks ombygging og ny bruk. Detaljert tilstandsvurdering jf. pkt. 8. Legg ved beskrivelser som omfatter nåværende tilstand, skader på kulturminner, årsak til disse og hvilke konsekvenser det har fått. Detaljert tiltaksbeskrivelse, jf pkt 10 Tiltaksbeskrivelsen bygger på tilstandsbeskrivelsen. Lag derfor konkret tiltaksbeskrivelse som viser planlagt materialbruk, metoder og håndverksteknikker. Spesifisert kostnadsoverslag Legg ved kostnadsoverslag eller tilbud fra utførende håndverker og/eller rådgivere jf.pkt.14.a. 16. Obligatoriske vedlegg Nummerering Fotodokumentasjon eldre bilder, oversiktsbilder og detaljbilder Oppmåling/tegninger Detaljert tilstandsvurdering jfr pkt 8 Detaljert tiltaksbeskrivelse jfr pkt 10 Kostnadsoverslag/tilbud fra utførende håndverker og/eller rådgivere jf pkt 14. A Redegjørelse for hvordan det sikres nødvendig kompetanse i prosjektet 17. Andre obligatoriske vedlegg der det er relevant for søknaden Kopi av lån, garantier og tilsagnsbrev for privat/offentlig tilskudd jf pkt 14. B. Bekreftelse formell status jf pkt 4.B. Dispensasjon/godkjenning av tiltak på fredet anlegg fra antikvarisk myndighet Byggetillatelse/dispensasjon fra kommunen Redegjørelse for andre tiltak som planlegges på kulturminnet, jf pkt 10 i veiledningen Fullmakter der det er flere eiere og ikke alle har signert søknaden Kulturminnefaglig uttalelse om prosjektet og kulturminnet Kulturminnets historie Dokumentasjon av tidligere gjennomførte prosjekter Annen relevant dokumentasjon Søker 17. Andre obligatoriske vedlegg der det er relevant for søknaden Legg ved bekreftelse på formell status jf.pkt.4.b. Legg ved bekreftelse på lån, garantier og tilsagnsbrev for private og/eller offentlige tilskudd jf.pkt.14.b. Det skal vedlegges godkjenning fra antikvarisk myndighet henholdsvis Riksantikvaren, Byantikvaren i Oslo, fylkeskommunene, Sametinget i de tilfeller hvor søknaden gjelder tiltak på fredede anlegg. Eier Dato Underskrift Dato Underskrift -4- Det skal vedlegges byggetillatelse eller dispensasjon fra kommunen hvis tiltaket som er planlagt gjennomført er søknadspliktig. Ta kontakt med kommunen om tiltaket er søknadspliktig. Det skal vedlegges fullmakter i de tilfeller hvor det er flere eiere og ikke alle har signert søknaden. 4

5 15. Tilleggsinformasjon sett kryss Kommunedelplan for k.minner Statlig verneplan Landskapsvernområde Fylkesdelplan for kulturminner Nasjonalpark Verdensarv Regionalplan for kulturminner Naturreservat Annet (spesifiser): Du kan gjerne legge ved kulturminnefaglig uttalelse om objektet/anlegget/området og prosjektet. Dette kan være uttalelse fra Riksantikvaren, fylkeskommuner, byantikvar, museer, bygningsvernsentre eller andre med kompetanse innen kulturminnevern og kulturhistorie. Gi også beskrivelse av anleggets historie. Kopier av bygdebøker, uttalelser fra historielag og museer gir utfyllende informasjon om kulturminnet og kulturmiljøets historie. Det kan også legges ved dokumentasjon av tidligere gjennomførte prosjekter i regi av søker, eier, utførende håndverkere og rådgivere. 16. Obligatoriske vedlegg Nummerering Fotodokumentasjon eldre bilder, oversiktsbilder og detaljbilder Oppmåling/tegninger Detaljert tilstandsvurdering jfr pkt 8 Detaljert tiltaksbeskrivelse jfr pkt 10 Kostnadsoverslag/tilbud fra utførende håndverker og/eller rådgivere jf pkt 14. A Redegjørelse for hvordan det sikres nødvendig kompetanse i prosjektet 17. Andre obligatoriske vedlegg der det er relevant for søknaden Kopi av lån, garantier og tilsagnsbrev for privat/offentlig tilskudd jf pkt 14. B. Bekreftelse formell status jf pkt 4.B. Dispensasjon/godkjenning av tiltak på fredet anlegg fra antikvarisk myndighet Byggetillatelse/dispensasjon fra kommunen Redegjørelse for andre tiltak som planlegges på kulturminnet, jf pkt 10 i veiledningen Fullmakter der det er flere eiere og ikke alle har signert søknaden Kulturminnefaglig uttalelse om prosjektet og kulturminnet Kulturminnets historie Dokumentasjon av tidligere gjennomførte prosjekter Annen relevant dokumentasjon Søknaden skal være underskrevet av ansvarlig for prosjektet og av eier. Feltene for søker og for eier skal fylles ut selv om søker og eier er samme. Søker bærer det formelle ansvar for søknaden og et eventuelt tilsagn. Eier bekrefter ved sin underskrift at det kan søkes om tilskudd til det eller de tiltak som beskrives i søknaden, og at eier er kjent med søknadens innhold. Søker SMIL-tilskudd fra kommuner Kontakt kommunen der tiltaket skal gjennomføres for mer informasjon om tilskuddsordningen. Søknadsskjema og forskrift for SMIL ligger også på Landbruksdirektoratets nettsider: Telefon sentralbord: Eier Dato Underskrift Dato Underskrift -4- Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond Kontakt fondets rådgivere for mer informasjon om tilskuddsordningen, eller besøk fondets nettsider. Telefon sentralbord: Norsk Kulturminnefond Bergmannsgata 17, 7374 Røros 5

SØKNADSSKJEMA HØST 2012

SØKNADSSKJEMA HØST 2012 SØKNADSSKJEMA HØST 2012 Prosjektnummer Mottatt dato Fylles ut av Svalbards miljøvernfond Søknadsfrist 15. SEPTEMBER 2012 1. Kort informasjon om søker og prosjektet/tiltaket Prosjektnavn Navn på søker Organisasjon

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet.

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledning høst 2011 Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledningen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt Veiledning til søknadsskjema i elektronisk søknadssenter Svalbards miljøvernfond samarbeider med Miljødirektoratet for håndtering og prosjektstyring av søknader om tilskudd. For å få åpnet og sendt inn

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

Norsk Kulturminnefond. Norsk Forening for Fartøyvern Gardermoen 19.september 2014.

Norsk Kulturminnefond. Norsk Forening for Fartøyvern Gardermoen 19.september 2014. Norsk Kulturminnefond Norsk Forening for Fartøyvern Gardermoen 19.september 2014. Norsk Kulturminnefond ved Torstein Arisholm og Sophie Gjesdahl Noach Hva er Norsk Kulturminnefond Statlig organ underlagt

Detaljer

Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013

Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013 Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013 Prosjekttittel: Skriv inn tittel her. Søker: Navn på kommune, fylkeskommune, eventuelt regionråd Oppgi eventuelt organisasjonsnummer. Kapittelinndeling:

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg)

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Denne malen er ment å være et verktøy i utarbeidelsen av forvaltningsplaner for grøntanlegg (utomhusanlegg). Malen vil kunne benyttes i arbeidet

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2015-17 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 07.04.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 7/2005

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Veiledning i bruk av bygningsregister

BRUKERVEILEDNING. Veiledning i bruk av bygningsregister BRUKERVEILEDNING Veiledning i bruk av bygningsregister Versjon 1.2 03.05.2005 Brukerveiledning bygningsregister Side 2 av 40 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...4 2 OPPSTART - LES DETTE FØRST!...5 2.1 HVORDAN

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Retningslinjer og søknadsskjema Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Tromsø kommune, Kulturavdelinger, Mellomvn. 33, Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon 77 60 50 00, telefax 77 602019

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Aust-Agder f.o.m. 2015

Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Aust-Agder f.o.m. 2015 Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Aust-Agder f.o.m. 2015 Aust-Agder fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer. Målet med tilskuddsordningen for

Detaljer

Veiledning til bruk av registreringsskjema og dokumentasjonsmal

Veiledning til bruk av registreringsskjema og dokumentasjonsmal Veiledning til bruk av registreringsskjema og dokumentasjonsmal Riksantikvaren ønsker å samle inn informasjon om kommunenes utvalg av verneverdige og vernede kulturminner. Informasjonen som samles inn

Detaljer

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 MOI Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 Prisantydning: 2.350.000,- Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Gamle Vossebanen - Tilskudd kulturminnevern - Tilsagn om tilskudd til vedlikehold og istandsetting av bygninger og infrastruktur i 2012

Gamle Vossebanen - Tilskudd kulturminnevern - Tilsagn om tilskudd til vedlikehold og istandsetting av bygninger og infrastruktur i 2012 Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen Postboks 638 Sentrum 5807 BERGEN Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer