Referat fra idédugnaden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra idédugnaden 14.03.2006"

Transkript

1 Sluttrapportens vedlegg II Referat fra idédugnaden Prosjektgruppens oppsummering basert på referater fra Tema 1-12

2 Tema 01 Fyrtårn Marsimartnan: Sats på Marsimartnan. Det er et arrangement som allerede er befestet, den er forankret i Levanger og den har åpenbart stort nasjonalt potensial. De andre: Sykkelbyen og Fotobyen har en mye lengre vei å gå. Mye utredningsarbeid trengs, og det må forankres (det er ingen knagg å henge dette på). Andre: Andre fyrtårn med nasjonalt potensial innenfor en noenlunde fornuftig tidshorisont finnes ikke.

3 Tema 02 Det gjestfrie og trivelige Levanger Det er åpenbart sammenheng mellom fysisk tilrettelegging (trivselstiltak) og vår egen trivsel, som igjen påvirker våre holdninger til tilreisende. Det er foreslått en rekke tiltak, både myke og faste, som alle på sitt vis har betydning for hvordan gjestfrihet og trivsel oppfattes. Referatet er forsøkt dratt sammen til to punkter: 1. Felles ansvar for vedlikehold av byen vår Håndteres videre i ei fast gruppe samarbeidsprosjekt mellom gårdeiere, handelsstand og kommune 2. Fysisk tilrettelegging. Det er beskrevet og kommet med forslag til mange trivselstiltak, men hvordan håndtere disse? Mulig å etablere faste strukturer her også?

4 Tema 03 Bolyst og trivsel (1) 1. Skape god trafikkavvikling på kort og lang sikt Sikre areal for framtidige vegløsninger i sentrum som avlastning til Kirkegata og Brugata Trygge myke trafikkanter gjennom universell utforming for syklister, gående og kollektivtrafikk. Etablere gode og sikre P-plasser utenfor bykjernen med gode forbindelseslinjer inn til sentrum 2. Livet i sentrum styrke bo-kvalitetene i sentrum Trygge lekeareal med trygge forbindelseslinjer fra/til anleggene Fysiske og sosiale møteplasser både utendørs og inne for alle grupper Sikre sykehusets eksistens og derigjennom beboernes trygghet. Opprette en gågate med leke- og sitteareal Sikre almennhetens tilgang og bruk av Sundet, Eidsbotn mm Etablere en fast utescene Samordning av åpningstider i sentrum forutsigbarhet. Sikre tilstrekkelig antall parkeringsplasser i sentrum 3. Arealbruk og arkitektur / estetikk Gjenoppdage og utnytte vann som en grunnleggende identitet for byen Byens avgrensning ivaretas (elv/sund) Oppnå sammenhengende grønstruktur og kontakt til grøntareal utenom sentrumskjernen (Staup, Røstad, Eidsbotnområdet mm) Ivareta estetikk/arkitektur v/alle bygg og anlegg

5 Tema 04 Møteplasser og sosiale aktiviteter i sentrum (1) Det er viktig å samkjøre dette gruppearbeidet med Citta Slow Ungdom og arena hvor det er gjort mye godt arbeid. 1. Utvikle eksisterende møteplasser spesielt for barn og unge - inne og ute. Skape gode aktivitetsmiljø for alle aldersgrupper (Ungdomshus, skatepark mm) Sikre, sammenhengende bruksareal for barn/unge og andre på stadion Skape en ny trafikkultur og aktivitetsarena - Håkongata gågate sommerstid og fotgjengerprioritert gjennomkjøring vinterstid. 2. Utvikle arrangement for ulike aldersgrupper Etablere faste arrangement - forusigbarhet Byvandring og kultursti aktivere de ressurser byen har Levanger kirkes romantiske orgel - ha faste åpningstider med orgelspill Økt kulturbruk i sentrum - faste kulturarrangement på torget mm Båtfestival Sundet - gjenoppdage sjøen og aktivere Sundet som en ressurs Arrangere matfestival med mat fra Levangers ulike kulturer Dette skjer - løpende tilgang på info om hva som skjer i byen til enhver tid

6 Tema 05 Levanger som gang- og sykkelby Generelle tiltak: Utvikle plan for universell utforming av sentrum Etablere en fartsgrense (sone) i Sentrum; 30 eller 40 km/t Etablere arbeidsgruppe som utvikler nye løsninger for bilparkering i og nært sentrum Legge bedre til rette for syklister i sentrum Ferdigstille gang- og sykkeltraseen langs Sundet fra Moan til Røstad, med fokus på distansen fra Bryggestua til Holmgangen Merking av sykkeltrassene Etablere arbeidsgruppe som utvikler strategi for Sykkelbyen Levanger Utvikle Håkongata som gågate / miljøgate prøveordning sommeren 2006 med Håkongata som gågate lørdager og søndager utfordre Levanger kommune og Coop Inn-Trøndelag til spleiselag om oppgradering av Håkongata fra x til y, og åpning av midlertidig gang- og sykkelsti gjennom Stadion til Sykehuse

7 Tema 06 Den Grønne byen Parkaksen og resten av sentrum Utvikle Parkaksen som en grønn lunge i sentrum med aktiviteter Utvikle Dueparken (mellom Dampskipsbrygga og Mama Rosa) Badeplass? Kople grønne arealer til Sundet og Havna / Utnytte bedre vår nærhet til sjøen Håkongata med Parkaksen og tverrgater som gågate nå Jernbaneområdet, Parkanlegget ved Sykehuset og Stadion som grønne lunger med liv Grønne lunger utenom sentrum: Staup og Røstad er SVÆRT viktige for Levanger Legge til rette for mer bruk av Levangerelva og Sundet (badeplasser i Eidsbotn/Sundet) Utvikle turløyper med vekt på estetikk og samhandling / Tilgjengelighet for alle Utvikle sammenhengen mellom sentrum og de grønne områdene Grøntområde fra Magneten til Sentrum Staup - grønne områder og grønne aktiviteter Arena for utdanning og rekreasjon / Arena for hagebruk og økologisk landbruk Sentrumsområdet og Staup som felles arena Staup og Arboretet som attraksjon Undervisningssted for grønne fag i skolen unik mulighet Bedre tilgjengelighet Tilgjengelighet for rullestolbrukere Prioritering / tiltak nr 1: Ta vare på Staup!!!!!

8 Tema 07 Næring i sentrum (1) En by må ha handel: Handel trenger folk og folk skaper handel / Utvikle lojalitet og holdninger Handelssenteret i Levanger er kvartalene på begge sider av Håkongata fra Torget til Stadion, det betyr at først etasje i alle byggene (også Rådhuset) skal være fylt opp av handelsvirksomheter (samarbeid i kvartalene for å få større butikkareal) Forutsigbare og enhetlige åpningstider / Utvikle byen som et kjøpesenter Servicetilbud: Offentlige servicetjenester langs Håkongata (fra Torget til Sykehuset) Private tjenester (optiker, bank, advokat, tannlege, helsetjenster etc.) langs Håkongata Overnatting, servering og matglede: Utvikle opplevelses- og reiselivsprodukter Utvikle konferansekonsept og -fasliliteter Utvikle eksisterende og nye hotell og overnattingsvirksomheter i sentrum Utvikle nye café- og restaurantkonsept sentralt i byen Utvikle torghandel og Bondens marked / Utvikle lokal mat i moderne tapning

9 Tema 07 Næring i sentrum (2) Næringskluster rundt bykjernen: Større handelskonsept på Moan FoU-basert virksomhet i trekanten Havna- Røstad-Frol Bilkluster Trekanten/Frol Lett industrivirksomhet på Frol og Havna Tung industrivirksomhet på Gråmyra/Skogn og Verdal Parkering: Sammenligna med store byer har ikke Levanger parkeringsproblem Nødvendig med økt parkeringskapasitet nært Håkongata Mennesker som arbeider i sentrum utfordres til å parkere utenfor sentrum Parkeringshus på Stadion og Løvåssagtomta / utnytt høgdeforskjellene

10 Tema 08 Stadion og Jernbaneområdet (1) Stadion: Stadion er en viktig ressurs, med et stort areal midt i sentrum, og utviklingen av Stadion er svært viktig for Levanger Bør være mange ulike aktiviteter (ikke bare en stor stadion) Kan og bør skje raskt Aksen Torget-Sykehuset må utvikles ( Forlenge Håkongata som gang-/sykkelveg gjennom stadion Tilgjengelighet gangbru over elva ved elvestien mot stadion/sykehusområdet + undergang jernbanen undergang under kirkegata mot byskole-bygget (avh. av aktivitetene der) Ønskelige aktiviteter Tomleplass for store og små Fra gammelt av har vi brukt Stadion til balleik, skøyter og sykkel, og det vil vi fortsette med (balløkke, skating, sykkelleik, kunstfrossen skøyteflate, basket, sandvolley etc.) Park Rekreasjonsområde for sykehuset Skulpturpark / Tropisk hage / Vann/fontener / Grøntområde Parkmessig behandling mot Bakkegata Parkering (i 2 plan?) i Nordre Sving

11 Tema 08 Stadion og Jernbaneområdet (2) Jernbaneområdet: Enormt areal midt i byen, som i dag mer eller mindre ligger brakk Park- og turområde: Tursti med stoppesteder som motiverer til aktivitet Området må bevares som et grøntområde Skulpturpark Folkeparkområde rundt utescene Tursti knytte sammen elvestien og Holmgangen, med gangbru over elva til Elberg Lokstallen: Foreningshus stilles til disposisjon til lag og foreninger Kulturaktiviteter, Kunstnerverksted, Konsertlokale, Kafé og galleri Utstillingslokale/kunstutstillinger Parkering: Kople området til sentrum med undergang ved Nedre Torg Tilrettelegge for parkering mellom Jernbanesporene og Elva Parkeringshus i 3 etasjer på Løvåstomta

12 Tema 09 Havna og Sundet Overordnet perspektiv: Profilere Levanger som fjordbyen gjennom aktiviteter og økt tilgjengelighet til sjøen Innhold: Havneområdet utvikles til en ny og moderne bydel med en kombinasjon av bolig og næring i godt samspill bygge signalbygg (hotell) som føring for ønsket utvikling Skape ny virksomhet i tilknytning til handel, kultur, og maritime næringer Formidle Sjeteen som turistattraksjon Skape opplevelse, trivsel og rekreasjon i tilknytning til sjøen som Tilgjengelighet - trappetrinn ned til vannspeilet, servering, fontene En unik gang-, sykkelsti og promenade langs sjøen (Moan - Røstad) Sentrumsnære bademuligheter (Eidsbotn og Røstad)

13 Tema 10 Torget og Parkaksen Status: Torget og Parkaksen har en rekke kvaliteter som kan videreutvikles til en perle i Levanger Nye elementer framtidig bruk: Redusere/fjerne parkering langs parkdraget omformes til handle, myldre- og opplevelsesområde Satse på utsmykking, statuer, fontene Legge til rette for allsidige kulturaktiviteter og leik for barn og unge, attraktiv møteplass og veltilpasset infrastruktur (permanent scene, glassoverbygg etc.) aktivitet hele året Utvikle grønn lunge (NB! Godt vedlikehold!) Nærhet/tilgjengelighet til Sundet i forlengelsen av parkdraget Planfri kryssing av jernbanespor til Lokstallen og parkering-/friområde

14 Tema 11 Kirkegata og Håkongata Kirkegata: Kirkegata er (på mellomlang sikt) hovedtrafikkåra i Levanger for biltrafikk. Kirkegata kan på lang sikt bli trivsels og handelsgate, under forutsetning av at gjennomgangstrafikk (påkryss og tvers) ledes bort fra sentrum Håkongata: Vi vil ha denne gata som gågate Defineres som strekningen fra Sykehuset til Tollbugata Koplet med tverrgående gater (Torgaksen, Sverresgata, Sundgata, Brugata) Off. tjenesteyting / bank / butikker / restauranter / opplevelser I miljøgata vil vi ha næringsområder (spesialbutikker som representerer varemerket for Levanger, småbutikker, ungdomsklær, herreklær), lekeområder, ikke biler, kunstutstillingsområder, kulturelle møteplasser, uteservering med inneklima hele året. Gateløp, butikkene må være tilrettelagt for alle brukere (rullestoler, rullatorer) Forutsetning bilgater og parkering i tett nærhet til Håkongata (Jernbanegt, Kirkegt) Viser for øvrig til referat fra tema 11.

15 Tema 12 Sammenbinding av Moan / Sentrum / Røstad Binde sammen med bygg og bruk av bygg / parker / offentlige rom: Idrettshall Røstad og/eller Idrettshall Moan / Kongresshotell Havna / Kulturhus Magneten / Moan / Levanger vgs / Sykehuset har vokst sammen med sentrum Viktige politiske beslutninger som vil påvirke bruk / oppfatning / trafikkmønstre Røstadområdet og andre offentlige rom som Sykehuset/vgs åpnes for alle Trafikal sammenbinding: Sammenhengende gang-/sykkelveinett fra Magneten til Røstad, langs sjøen/sundet og langs elva. Fokus: ved Levanger vg.skole og mellom bryggestua og fergeleiet Binde sammen sør og nord via Kirkegata - I dag for stor trafikk for myke trafikanter Forlenge Håkongata over stadion til sykehuset (som gågate) Bygge vei langs jernbanen mellom Magneten og byen Annen sammenbinding: Bruke dekorasjoner og enhetlig utsmykking (felles uttrykk) Merking / Informasjon / Skilting / Åpningstider Annonsering / Merkebygging (framstå som en by)

16 Åpen Post Åpen Post Utgangspunkt for diskusjonen Store bedrifter og institusjoner har stor betydning for sysselsetting og bosetting i Levanger. Kan vi gjøre noe for å stoppe en eventuell nedbygging av disse? Under arbeidet med næringsplanen i Verdal ble alle næringsdrivende invitert til å være med. 140 næringsdrivende ga følgende beskjed til kommunen: gi oss kultur og identitet og vi gjør resten! Kan vi lære av Verdal? Tiltak for å opprettholde bosetting Bygge ut jernbanen slik at reisetida blir kortere for pendlere Trådløst nettverk i sentrum (som forsøket i Trondheim), aktuelle brukere er Hint, videregående skole, rådhuset/kommuneadministrasjonen, skoler i sentrum, sykehuset, næringsliv i sentrum, innbyggere i sentrum. Hva er Citta Slow? Ta hensyn til Citta Slow i alle avgjørelser knyttet til sentrum, gjøre Citta Slow - prosjekt kjent for innbyggere og tilreisende. Kulturhus i sentrum og flere små kulturarenaer mer særpreg Kvartalet Kirkegata overfor kirka (blant annet Vandvik): hele eller deler av kvartalet bygges om som permanent utsalgssted for Bondens Marked og Ungdomsbedrifter. Serveringsmuligheter i bakgården. Faste åpningstider. Landet til byen

Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill

Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill Oppsummering av innspill tematisk organisert Sentrum i dag - Bygdeby og bildominert i dag =>? I framtida? - Det er skyggefullt og

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 01 Selbu kommune Selbu kommune 2014 MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 02 Selbu kommune Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Selbu kommune Rapporttittel: sentrum Utgave/dato: 1 / 2014-02-28 Oppdrag: Oppdragsleder:

Detaljer

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Strategisk del Datert 07.06.06, revidert 07.01.07 og sist revidert 22.02.07 KOMMUNEDELPLAN FOR MYSEN 2006-2018 STRATEGISK DEL DATERT 07.06.06 REVIDERT 07.01.07 SIST REVIDERT

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

Legge til rette for og positivt utnytte de muligheter og ringvirkninger en industriutbygging og et kraftvarmeverk på Fiborgtangen gir.

Legge til rette for og positivt utnytte de muligheter og ringvirkninger en industriutbygging og et kraftvarmeverk på Fiborgtangen gir. STRATEGI 1 Legge til rette for og positivt utnytte de muligheter og ringvirkninger en industriutbygging og et kraftvarmeverk på Fiborgtangen gir. 1 Påvirkning Gassmeldingen 2a) Markedsføring 2b) Fjernvarmenett

Detaljer

Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006

Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006 Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006 Kommunedelplan Stavern 2006 2018 Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik kommune, 14. juni 2006 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Stedsutvikling Veggli et Husbankfinansiert utviklingsprosjekt

Stedsutvikling Veggli et Husbankfinansiert utviklingsprosjekt Stedsutvikling Veggli et Husbankfinansiert utviklingsprosjekt I samarbeid med: Rollag kommune Innholdsfortegnelse side 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål for stedutviklingsprosjektet 1.3 Fokusområder

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 27.06.2007 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

Sentrumsutvikling Mysen byområde

Sentrumsutvikling Mysen byområde Sentrumsutvikling Mysen byområde Historisk utviklingstrekk og fremtidig utvikling Diskusjonsgrunnlag Innledning Byutvikling Mysen sentrum/ Mysen byområde Mysen sentrumsområde har hatt en omfattende utvikling

Detaljer

OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035

OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035 OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035 1 OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE

Detaljer

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 Designmanual for Marviksletta Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 INNHOLD Designmanual for Marviksletta... 3 En bydel i bevegelse... 5 Overordnede føringer... 6 Bydelens ROM... 9 Byrom

Detaljer

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT STATUS 2011 OG HANDLINGSPLAN 2012 /// AUGUST 2011 OPPDRAGSGIVER Hurum kommune Prestegårdsalleen 4 3490 Klokkarstua www.hurum.kommune.no KONSULENT Plan Urban

Detaljer

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 innhold og forord innhold forord Forord Sammendrag Grunnlag Fokusområder Gjennomføring og bestemmelser Plankart og temakart Vedlegg

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt 04.06.09 Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Illustrasjon Byrådets vedtak av 04.06.2009: Byrådet slutter seg til innholdet

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret Vedlagt følger: 1. Informasjonsskriv som ble sendt til gjestebudvertene. 2. Hjelpespørsmål og referatmal. 3. Referater fra gjestebudene,

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema - del 2 4. februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne attraktive

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer