Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill"

Transkript

1 Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill Oppsummering av innspill tematisk organisert Sentrum i dag - Bygdeby og bildominert i dag =>? I framtida? - Det er skyggefullt og støvete å bo i sentrum i dag. - Folk flytter til sentrum for det er kort veg til tjenester, service, handel, jobb, lege, tannlege osv - Folk flytter ikke til sentrum i dag for det er triste arealer, trafikk og støv. Bevaring kontra nybygging Ta vare på: - Beholde noe av det gamle preget - Beholde litt av det gamle særpreget - Bevare mest mulig av byen som i dag - Ta vare på gammel bebyggelse i «gata». Verne disse mot for store kontraster i bygg. - Bevare lavere, eldre trehus - Ta vare på gamle hus - Bevare byggene i Kjøpmannsgata Blandet: - Gi rom for forretningsmessig bruk av verneverdige bygg - Blanding nytt gammelt - Ikke høyhus mellom gamle hus - Ikke høye hus nær gammel «fredet» bygning - Benytt gamle hus i Kjøpmannsgata til å skape gamme/ny bebyggelse if Trondheim torg (glassoverbygg) - Kjøpmannsgata blir omgjort til en verdi med mye liv, gamle bygninger brukes til for eksempel restauranter - Bygg ny bydel med høyhus nedre del av sentrum

2 Nybygging: - Fortsette bygging av nye bygg til erstatning for gamle trehus - Småhus i Kjøpmannsgata kan rives hvis eier ønsker det Kirkevegen : - Fortsett bevaring og få til et miljø som «gamlebyen» - Ta vare på Kirkevegens arkitektur la østre/øvre del av sentrum bli «Gamle Stjørdal». Flytt gjerne andre gammel bevaringsverdige bygg til «Gamle Stjørdal» Stikkord: - Brostein Trivsel i sentrum (for alle) Grønt inkl. vann: - Grønt, vann/fontener, grøntområder er viktige, større grøntområder vandreruter gjennom parker - Utvide grøntområdene - Bedre byrom grønn kvalitet - Grøntområder er viktige - Utvikle park og grøntområder - Parker og lekeplasser - Grønne parker /lunger - Meget viktig med grønne lunger - Grønne lunger for et triveligere sentrum. Tilrettelegge for barn i sentrum sommer og vinter (oppgradere de vi har og lage flere grønne lunger) - Grønne lunger barn i sentrum sommer som vinter utvide med lekepark - Flere grønne oaser/små parker/løkker ala Blinkbaneforslaget - Gjør det beste ut av parken på Husbyjordet selv om det ikke kan plantes store trær på taket av et parkeringshus - Vann på møteplasser større innslag av vann i sentrum - Vann på møteplasser - Byen søker vannet - Byen søker vannspeilet - Vannspeil - Større innslag av vann i sentrum, gjerne ifm sjøtilknytning - Sørge for lett adgang til sjøen - Knytte byen opp mot vannet/fjorden - Tenke ut muligheter for å koble sentrum til sjøen for myke trafikanter og etablering av parkområde mot sjøen - Beplanting av Sandskogan endre til løv og høye trær

3 - Myke forbindelser sjø og vann, turveger og promenader - Sammenhengende grøntstrukturer og tur/sykkelveger Byrom: - Kunst i sentrum - Tenk universell utforming på alle nivå, det som er bra for funksjonshemmede er bra for alle - Tenk vedlikehold både i gater og hus, særlig vinter og strøing - Mye arrangement i sentrum - Byens karakter - utnytt alle naturelementer i nærområdet - Utendørs scene/atrium - Plass til aktivitet /fritid i sentrum - Tilrettelegger for småbarnsfamilier i sentrum - Opptatt av helhetlige bybilde, luft og rom for mennesker - Plasser for lek - Halsenbanen for aktivitet - Treningsapparater - Ballbane - Skøytebane - Halsenbanen som aktivitetspark - Bygg aktivitetspark for eldre /unge sammen - Husbyparken - med is, skøytebane for små - Ting som tiltrekker seg barn og unge i gatene og dermed også foreldrene og eldre som kan sitte og passe på, gå på kaffe, handle mens de venter - Lag arr ute i sentrum med kommunen som aktiv part - Bygge aktivitetspark for eldre/unge sammen - Kimen møteplass - Lage et «hjerte» i sentrum (kulturhuset?) - Sitteplasser/benker, fortauskafeer - Liv i sentrum - Pulserende liv til enhver tid, liv i sentrum - Skape et torg med liv - Torg folk sol og aktiviteter, benker og bord uten biler - Utvikle torget - Utnytte torget, aksen torget gågata Kimen - Åpne opp torget mot Husbyjordet - Torget må bli attraktivt for de som ønsker å bruke det - Gjøre torget større med lekeplass og tær, blomster. Ev fjerne Kveldskvile? - Bevare torgområdet som et hjerteområde med kafeer - Skape et torg med liv, utvide torget - Bevare torgområdet som et hjerteområde med kafeer - Bruk av torget må skisseres og gågata

4 - Gjøre det gamle torget tilgjengelig for torghandel uten at det koster noe for brukerne - Kafeer og restauranter - Fortauskafeer - Mer trivsel i gågata/torget - Hensynta gågata som miljøfaktor - Mere tilvære i gaten - mere liv - Få bort flystripepreget i gågata - Hensynta gågata som en god miljøfaktor - Utvide gågata med beplantning - Skap naturlige samlingssteder i sentrum - Bevisst utforming av uterom - Varierte byrom - Bevisst utforming av uterom - Kvalitet i uterom - Sette av arealer til gode byrom - Små glassoverbygde områder - Overbygde områder - Lag kobling mellom «hjertet» i byen og sjøen og friluftsområdene - Det kan være åpne rom til lek hvile benker skulpturer - vannspeil - Bygg parken på Husbyjordet som planlagt inkl. is - Tema gjennomgående, eks profilere bergkunst - Byrommets kvalitet er den viktigste fokus (forran bygningshøyde og sol/skygge analyser) Sol og klima: - Sol på møteplassene, le for vind, i gågata - Sol i gågata - Hensynta sol/skyggeforhold med hensyn til trivsel - Sørg for sol/lys - Sørge for luft og sol i og rundt «hjertet» (Kimen?) - Sol på møteplassene, le for vind - Hensynta sol og skyggeforhold -

5 Handel - Sørge for variert handel i sentrum - Små kafeer - Restauranter - Spesialbutikker, spennende små butikker - Flere butikksenter - Torghandel - Gjøre det gamle torget tilgjengelig for torghandel uten at det koster noe for brukerne - Vitalisering av Kjøpmannsgata finne akser som skal brukes i sentrum - Også rom for større aktører. De utfyller de små (eller omvendt) og fungerer som trekkplaster på publikum. Hvor kan de etablere seg i sentrum?: Evja og sør for E14 for større aktører (fortsatt sentrum) - Konsentrere byfunksjonene Samarbeid - Etablere et samarbeidsråd med kommunen og større aktører/grunneiere - Framtidas arbeidsplasser tiltrekke seg kommende regionale funksjoner, viktige arbeidsplasser - Trafikk- knutepunktet - Samarbeid med Trondheim - Kommunen må jobbe sammen med private utbyggere for å få til et helhetlig utseende på bygg - Aktivitet i sentrum styrker handel uansett hva det er - Mer arrangement sentralt - Stor utfordring å få folk til å bli værende i sentrum etter kl 16 - Masse arrangement sentralt. Tilrettelegges av kommunen -

6 Mobilitet Overordnet trafikkbilde: - Endre biltrafikkbildet - Overordnet trafikkløsning - Flytte E14 sørover - Flytte 14 og søndre planavgrensning sørover inn i flyplassområdet - Flytte E14 - Fjerne E14 (flytte ut av sentrum) - Begrense biltrafikken i sentrum - Miljøgater i sentrum - Bruk aktiv gateprofiler, bilder, skisser som verktøy for å styre innholdet i disse gatene - Framtidig trafikkmønster/biltetthet i / på de forskjellige gater må kartlegges/hensyntas/forandres - Legge jernbanen i tunnel - Legge NSB i tunnel - Stasjonsområdet må utvikles til et trafikknutepunkt med plass til kollektiv/biler og boliger - Flytter til sentrum for nærhet til service og kollektivtrafikk, for å slippe hage og andre villaoppgaver, opplevelser, slippe bil. - Mer kompakt sentrum - Parkering: - Regulere parkeringen ytterligere / bedre parkeringstilbudet - Parkering er en av sentrums større utfordringer, parkeringshus er nødvendig - Parkeringsregime (innføring av parkeringsavgift) som ivaretar byrommene som mer enn trafikk/parkering og et bedre kollektivtilbud - Parkeringsproblematikken må løses (alle biler inne i sentrumskjernen for parkering under jorda på Husbyjordet) >= ikke tilfredssstillende i et lengre perspektiv - Sørge for bedre parkeringsmuligheter - Ytterligere regulering av parkeringen - P-hus, mindre biler på gatenivå - Samle bilene i p-hus - Parkeringshus - Parkeringshus med betaling ved hotellet og på jernbanen - Samle bilene i parkeringshus - Parkeringshus mindre biler på gatenivå - P-hus nødvendig - Parkeringshus i sentrum - Bygge parkeringshus - Større parkeringshus i randsonen gå inn i sentrum

7 - Fjerne p-plasser rundt torget, torgkvartalet og vernede bygninger gir mer plass til torg og park og grønt og lekeplasser, handelsboder som er bygget fast - Tilrettelegge for parkering (likt regime) få plass til menneskene, fjerne bilene => parkeringshus og kollektivtilbud - Få bygd parkeringshus slik at vi kan bruke byrommet til andre rom enn biler - Parkeringshus litt i utkanten, men må også være plass til campingvogner, bobiler osv med tanke på turisme (Halsenbanen?) - Gode parkeringsmuligheter ved jernbane/buss - Økt kapasitet for bussparkering ved jernbanen - Flytte bilparkeringen fra stasjonsområdet til vest for jernbanen for stasjonen - Parkeringshus med betaling bak hotellet og på jernbanen - Pendlerparkering - Gode parkeringsmuligheter nær stasjonsområdet. Jernbane og buss. - Økt kapasitet for bussparkering ved jernbanen. - Parkering på jernbanestasjonen er det mulig å transportere disse med buss? Pendlere må registreres. - Gatebilde: - Smalere kjøregater, med beplantning og plass til aktiviteter, benker, kafeer osv - Grøntareal, brede gater - Vitalisering av Kjøpmannsgata - Åpne rom for mere gågatefunksjoner - Miljøgater i sentrum - Bestemme aksene som skal brukes i sentrum - Danne et nytt rom til torg foran Kulturhuset - Gjøre gatekryssene større ved å ikke bygge inn til gaten i krysset. Kollektivtrafikk: - Enkel og effektiv offentlig kommunikasjon - Effektiv og enkel offentlig kommunikasjon - Sanere biltrafikk, økt kollektivtilbud - Utvikle stasjonsområdet - Kollektivtilbudet fra bygdene til sentrum må bli bedre. - Kun kollektiv i Stokmoveien og nedkjøring til underjordisk parkering Gående og syklende: - Bedre for gående og syklende utvide gågata - Bedre tilrettelegging for sykling - Bygg ett nett av sykkelstier - Tilrettelegge ytterligere for g/s-trafikken - Bedre nett av sykkelstier

8 - Bedre tilrettelegging for sykling - Tilrettelegge for sykkel i hele sentrum - Gang- og sykkelveger - Sykkelby fullføre bru over Gråelva med fortau sykkelveg ut til badeplassen Molovika og Storvika - Sykkelby - tilrettelegge for ferdsel til Storvika osv - Bedre forbindelsen til Stjørdalselva motarbeide barrierer virkningen fra flyplass/forsvaret - Etablere jernbaneplass med forbindelse vestover (gangforbindelse) - Tilrettelegging for sykling og gåing bedre enn i dag - En by for mennesker fjerne bilene - Sammenbinding kulturhus gåtata med tverrgate Bebyggelse Generelt: - God utnyttelse av sentrale tomter - Kraftig fortetting - Mer kompakt sentrum - Fortetting som gjør at sentrum kan overleve kjøpesentrene, økt handler, flere boliger for alle typer folk. - Fortetting må være byromsbasert. Uterom må avgjøre høyden. Planen iht høyden. - Varierte bygninger, fasader som gir liv (ikke vender ryggen til fotgjengerne) - Normbasert bindende byggelinjer - Utnyttelse av rom (ute/inne) - Gjøre gatekryssene større ved å ikke bygge inn til gaten i krysset - Bygge hus og leiligheter med muligheter for sol og åpenhet - Bygg med særpreg - Styrt/strukturert fortetting av boligkvartalene dvs beholde åpne kjerner inne i kvartalene - Utformingen av høye bygg. Hva med bygg ala Hundervasserhaus eller noe som viser særpreget ved Stjørdal? - Bystruktur mot E14 - Butikkeierne legger frem byggeplaner som kommunen må godkjenne - Arkitekturmessig helhet og estetikk - Vektlegge kvalitet i byggeriet og gaterommene - Bygg som skal bygges må vurderes om det kan oppstå uønskede effekter for eksempel vind, solreflekser, støy eller andre ting. - Målestokk i rom (tilpasser stedets behov) - Ikke for trangt - Små glassoverbygde områder

9 - Ikke bygg glasstak over Kjøpmannsgata - Kan det være en tanke å bygge ut med trebebyggelse? Husbyjordet og Kimen - Flytte nedkjøringsrampe i vest (til kulturhuskjelleren) styre trafikken til parkeringskjeller fra Ole Vigs gt - Åpne Torgkvartalet mot Husbyjordet - Ikke bygge mer på Husbyjordet la det bli en del av en stor park - Helhetlig og gjennomtenkt arkitektur kontinuitet, særlig Husbyjordet - Møteplassen vil bli Kimen bygg rundt den - Sammenbinding av kulturhus og gågata med tverrgate - Droppe planene om å bygge hotell på hotell tomta og i stedet bygge et terassehus for boliger i stedet og sørge for å legge til rette med parkerte biler Funksjoner: - Sentrale tomter utnyttes godt - Konsentrasjon av formål/funksjoner - Konsentrer byfunksjonene (butikker/kontorer) - Blandede funksjoner - Sammenheng mellom formål og funksjoner - Sammenheng formål funksjon beliggenhet - Variert bebyggelse - Flere fellesfunksjoner enn butikk - Butikker i første etasje - Unngå introverte kjøpesentre. Legg forretninger i 1.eg - Publikumsrettede funksjoner på gateplan - Handel/kontor/boliger - Flere butikksenter - Aktivitet kafeer kveld/helg - Varierte bygninger, fasader som gir liv til gatene (ikke vender ryggen til fotgjengerne) - Fortetting som gjør at sentrum kan leve og overleve kjøpesentre; økt handel, flere boliger for alle typer folk - Utvide funksjonene på hotelltomta med flere funksjoner inkl. hotell - Universell utforming på alle nivå bra for alle - Bosenter i sentrum - Alle skal kunne bo i sentrum. - Boliger for alle også unge - Variert alder på bosetting i sentrum, skal også være for barn - Trekke industri bort fra sentrumsnære områder - Etablere VO senter sentralt i byen/nær skole, idretts og kulturtilbud, gjerne i bygg/område regulert til både forretning/næring/offentlig tilbud. - Flere kontorbygg med butikk i 1. etg

10 - Fjerne offentlige kantiner til flere private i stedet (kafe) - Ta i bruk areal sør for E14 til utstillingsområde - Ta i bruk nordre side av Værnes som messe og utstillingsområde - Skape naturlige samlingsteder i sentrum Byggehøyde: - Hvor/hvorfor høyhus? - Hvorfor høyhus? - Ikke nødvendig med høybygg - Maks 5 etasjer med øverste etasje på sørside tilbaketrukket - Høyde 5 etasjer og tilbaketrukket leilighet, åpenhet - Ikke ønskelig med såkalte signalbygg - Nei til høyhus som ødelegger solforhold etasjer også utenfor sentrum - Hvor mange etasjer må vi har for å ivareta litt småbypreg? - Byggehøyder etter faglige og miljøbetingede premisser - Ikke steng utsikt mot sjøen med høyhus - Unngå punkthus på tilfeldige punkter - Ikke nødvendig med høye signalbygg - Ikke trangt og nærhet med høye høyhus - Nei til høyhus som ødelegger solforhold - Bygge ny bydel med høye hus, nedre del av sentrum. Ikke høyhus mellom gamle hus. Større kontekst - Få til et godt bade friluftsområde på Langøra, tilgang med gangbru - Stjørdal må legge til rette for at folk kan bruke Langøra: Parkanlegg, toaletter og kiosk - Bruke alle naturelementene i nærområdet - Byen må møte sjøen / boliger ved sjøen. Det er mulig selv om det er utenfor sentrumsplan. - Åpne opp mot sjøen - Kontakt med sjøen / promenader - Kontakt med elva / promenader - Byen må møte sjøen, boliger v/sjø - Skulle ha vært kontakt med sjø - Tenke muligheter for å koble sentrum til sjøen for myke trafikanter og etablering av parkområde mot sjøen - Parker i tilknytning til vandreruter gjennom byen - Bedre forbindelse til Stjørdalselva motvirke barriere fra flyplass / forsvaret

11 - Bygge sammen skole Kimen ØM Sandskogan. Gjøre området attraktivt etter skole/arbeidstid. - Sandskogan streng mot Kjøpmannsgata - Definer klare akser i gatenettet som skal gi / åpne sentrum ut mot tilgrensende naturområder - Markere byen på gangbru over E14 = byport fra vest og byport ved innkjøring til Stokkmovegen fra sør - Visjon og identitet - Finne Stjørdals unike karakter, og utvikle bevisst for å forsterke denne - hva det nå måtte være => identitet og stolthet - Hva skal byen/sentrum være (i forhold til seg selv og omgivelsene) - Definere stedet / særpreget - Tema gjennomgående, profilere bergkunst - Bygge videre på det som er best - Må ha en visjon i bunnen - En visjon først! - Lokalpatriotisme må balanseres mot framtidsutviklingen - Kommunalt styrt utbygging varierte boligtyper til en overkommelig penge - Tverrpolitisk enighet slik at planen står seg - Kommunen må engasjere seg mer i sentrum - Spørre ungdomskoleelever og vg skole elever hva de ønsker seg i byen Stjørdal - Stjørdals store mulighet tiltrekke seg de kommende administrative regionfunksjonene i framtidas Midt-Norge av transportmessige grunner - Spesiell innretning for framtidas arbeidsplasser - Sett konkrete målsettinger om kvalitet for disse byrommene (ikke «godt liv i byen», men «en by for de gående,..» Planlegging - Ved planlegging av sentrumskjernen; ta hensyn til og inkluder naboområdene - Må forholde oss til omverdenen - Avgrens planområdene og underdelene med gatene, uterommene og tilgrensende bygningsmasse på begge sider - Arealplanen må omfatte Stokmoen og muligheter for 3-4 etasjer og tilbaketrukket leilighet. - Skikkelig byplan - Fra overordnet til detaljnivå - Forsterk med en sammenhengende og helhetlig plan (ikke bare tegning) den grønne og blå strukturen - Forutsigbarhet - viktig

12 - Lang planleggingshorisont - Planleggingshorisonten må være år - Kommunen må kjøpe opp ikke selge. - Må bryne oss på Fylkesmannens restriksjoner - Kvalifisert planprosess og politisk ledelser, styre utbyggingen - Ansette parksjef med bakgrunn som landskapsarkitet, både solid teoretisk og praktisk - Tenke vedlikehold og drift - Trygghet

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 01 Selbu kommune Selbu kommune 2014 MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 02 Selbu kommune Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Selbu kommune Rapporttittel: sentrum Utgave/dato: 1 / 2014-02-28 Oppdrag: Oppdragsleder:

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006

Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006 Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006 Kommunedelplan Stavern 2006 2018 Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik kommune, 14. juni 2006 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS 1 Vedlegg 1 Forslagsstillers saksfremstilling Brugata 1-11, Christian Krohgsgate 1-13 og Storgata 34-36 Prinds Christian Augusts Minde (PCAM), bydel Grünerløkka Planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan

Detaljer

LOOK TO STRØMSØ A3-hefte til konkurranseforslag til BEDRE BYLIV på STRØMSØ 8. februar 2010

LOOK TO STRØMSØ A3-hefte til konkurranseforslag til BEDRE BYLIV på STRØMSØ 8. februar 2010 LOOK TO STRØMSØ A3-hefte til konkurranseforslag til BEDRE BYLIV på STRØMSØ 8. februar 2010 INNHOLD PLANSJER SOLDIAGRAMMER SUPPLERENDE TEKSTER: TRANSPORTSTRATEGI ENERGISTRATEGI GENE IDÉ LOOK TO STRØMSØ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

Sentrumsutvikling Mysen byområde

Sentrumsutvikling Mysen byområde Sentrumsutvikling Mysen byområde Historisk utviklingstrekk og fremtidig utvikling Diskusjonsgrunnlag Innledning Byutvikling Mysen sentrum/ Mysen byområde Mysen sentrumsområde har hatt en omfattende utvikling

Detaljer

HVORDAN FORME GODE BYROM I NORDLAND?

HVORDAN FORME GODE BYROM I NORDLAND? Nordland Fylkeskommune HVORDAN FORME GODE BYROM I NORDLAND? REFERAT FRA SEMINAR OG WORKSHOP 31/5 og 1/6-2010 Asplan Viak / Arkitekturverkstedet Oslo 12.07. 2010 FORORD I regi av Nordland fylkeskommune

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 Designmanual for Marviksletta Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 INNHOLD Designmanual for Marviksletta... 3 En bydel i bevegelse... 5 Overordnede føringer... 6 Bydelens ROM... 9 Byrom

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Teknisk Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Høyhus i Kristiansand 1 FORORD HØYHUSUTREDNING I forbindelse med behandling av detalj- og områdeplaner

Detaljer

NYE UTSIKTER FUGLEPERSPEKTIV FRA NORDØST NYE UTSIKTER BOLIGER OG BOKVALITET

NYE UTSIKTER FUGLEPERSPEKTIV FRA NORDØST NYE UTSIKTER BOLIGER OG BOKVALITET NYE UTSIKTER C.F. MØLLER NORGE DRONNINGA LANDSKAP VISTA ANALYSE TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT FUGLEPERSPEKTIV FRA NORDØST FOTGJENGERBYEN NYE UTSIKTER BOLIGER OG BOKVALITET ELVEAKSE RADIUS 500 METER STASJONEN

Detaljer