Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill"

Transkript

1 Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill Oppsummering av innspill tematisk organisert Sentrum i dag - Bygdeby og bildominert i dag =>? I framtida? - Det er skyggefullt og støvete å bo i sentrum i dag. - Folk flytter til sentrum for det er kort veg til tjenester, service, handel, jobb, lege, tannlege osv - Folk flytter ikke til sentrum i dag for det er triste arealer, trafikk og støv. Bevaring kontra nybygging Ta vare på: - Beholde noe av det gamle preget - Beholde litt av det gamle særpreget - Bevare mest mulig av byen som i dag - Ta vare på gammel bebyggelse i «gata». Verne disse mot for store kontraster i bygg. - Bevare lavere, eldre trehus - Ta vare på gamle hus - Bevare byggene i Kjøpmannsgata Blandet: - Gi rom for forretningsmessig bruk av verneverdige bygg - Blanding nytt gammelt - Ikke høyhus mellom gamle hus - Ikke høye hus nær gammel «fredet» bygning - Benytt gamle hus i Kjøpmannsgata til å skape gamme/ny bebyggelse if Trondheim torg (glassoverbygg) - Kjøpmannsgata blir omgjort til en verdi med mye liv, gamle bygninger brukes til for eksempel restauranter - Bygg ny bydel med høyhus nedre del av sentrum

2 Nybygging: - Fortsette bygging av nye bygg til erstatning for gamle trehus - Småhus i Kjøpmannsgata kan rives hvis eier ønsker det Kirkevegen : - Fortsett bevaring og få til et miljø som «gamlebyen» - Ta vare på Kirkevegens arkitektur la østre/øvre del av sentrum bli «Gamle Stjørdal». Flytt gjerne andre gammel bevaringsverdige bygg til «Gamle Stjørdal» Stikkord: - Brostein Trivsel i sentrum (for alle) Grønt inkl. vann: - Grønt, vann/fontener, grøntområder er viktige, større grøntområder vandreruter gjennom parker - Utvide grøntområdene - Bedre byrom grønn kvalitet - Grøntområder er viktige - Utvikle park og grøntområder - Parker og lekeplasser - Grønne parker /lunger - Meget viktig med grønne lunger - Grønne lunger for et triveligere sentrum. Tilrettelegge for barn i sentrum sommer og vinter (oppgradere de vi har og lage flere grønne lunger) - Grønne lunger barn i sentrum sommer som vinter utvide med lekepark - Flere grønne oaser/små parker/løkker ala Blinkbaneforslaget - Gjør det beste ut av parken på Husbyjordet selv om det ikke kan plantes store trær på taket av et parkeringshus - Vann på møteplasser større innslag av vann i sentrum - Vann på møteplasser - Byen søker vannet - Byen søker vannspeilet - Vannspeil - Større innslag av vann i sentrum, gjerne ifm sjøtilknytning - Sørge for lett adgang til sjøen - Knytte byen opp mot vannet/fjorden - Tenke ut muligheter for å koble sentrum til sjøen for myke trafikanter og etablering av parkområde mot sjøen - Beplanting av Sandskogan endre til løv og høye trær

3 - Myke forbindelser sjø og vann, turveger og promenader - Sammenhengende grøntstrukturer og tur/sykkelveger Byrom: - Kunst i sentrum - Tenk universell utforming på alle nivå, det som er bra for funksjonshemmede er bra for alle - Tenk vedlikehold både i gater og hus, særlig vinter og strøing - Mye arrangement i sentrum - Byens karakter - utnytt alle naturelementer i nærområdet - Utendørs scene/atrium - Plass til aktivitet /fritid i sentrum - Tilrettelegger for småbarnsfamilier i sentrum - Opptatt av helhetlige bybilde, luft og rom for mennesker - Plasser for lek - Halsenbanen for aktivitet - Treningsapparater - Ballbane - Skøytebane - Halsenbanen som aktivitetspark - Bygg aktivitetspark for eldre /unge sammen - Husbyparken - med is, skøytebane for små - Ting som tiltrekker seg barn og unge i gatene og dermed også foreldrene og eldre som kan sitte og passe på, gå på kaffe, handle mens de venter - Lag arr ute i sentrum med kommunen som aktiv part - Bygge aktivitetspark for eldre/unge sammen - Kimen møteplass - Lage et «hjerte» i sentrum (kulturhuset?) - Sitteplasser/benker, fortauskafeer - Liv i sentrum - Pulserende liv til enhver tid, liv i sentrum - Skape et torg med liv - Torg folk sol og aktiviteter, benker og bord uten biler - Utvikle torget - Utnytte torget, aksen torget gågata Kimen - Åpne opp torget mot Husbyjordet - Torget må bli attraktivt for de som ønsker å bruke det - Gjøre torget større med lekeplass og tær, blomster. Ev fjerne Kveldskvile? - Bevare torgområdet som et hjerteområde med kafeer - Skape et torg med liv, utvide torget - Bevare torgområdet som et hjerteområde med kafeer - Bruk av torget må skisseres og gågata

4 - Gjøre det gamle torget tilgjengelig for torghandel uten at det koster noe for brukerne - Kafeer og restauranter - Fortauskafeer - Mer trivsel i gågata/torget - Hensynta gågata som miljøfaktor - Mere tilvære i gaten - mere liv - Få bort flystripepreget i gågata - Hensynta gågata som en god miljøfaktor - Utvide gågata med beplantning - Skap naturlige samlingssteder i sentrum - Bevisst utforming av uterom - Varierte byrom - Bevisst utforming av uterom - Kvalitet i uterom - Sette av arealer til gode byrom - Små glassoverbygde områder - Overbygde områder - Lag kobling mellom «hjertet» i byen og sjøen og friluftsområdene - Det kan være åpne rom til lek hvile benker skulpturer - vannspeil - Bygg parken på Husbyjordet som planlagt inkl. is - Tema gjennomgående, eks profilere bergkunst - Byrommets kvalitet er den viktigste fokus (forran bygningshøyde og sol/skygge analyser) Sol og klima: - Sol på møteplassene, le for vind, i gågata - Sol i gågata - Hensynta sol/skyggeforhold med hensyn til trivsel - Sørg for sol/lys - Sørge for luft og sol i og rundt «hjertet» (Kimen?) - Sol på møteplassene, le for vind - Hensynta sol og skyggeforhold -

5 Handel - Sørge for variert handel i sentrum - Små kafeer - Restauranter - Spesialbutikker, spennende små butikker - Flere butikksenter - Torghandel - Gjøre det gamle torget tilgjengelig for torghandel uten at det koster noe for brukerne - Vitalisering av Kjøpmannsgata finne akser som skal brukes i sentrum - Også rom for større aktører. De utfyller de små (eller omvendt) og fungerer som trekkplaster på publikum. Hvor kan de etablere seg i sentrum?: Evja og sør for E14 for større aktører (fortsatt sentrum) - Konsentrere byfunksjonene Samarbeid - Etablere et samarbeidsråd med kommunen og større aktører/grunneiere - Framtidas arbeidsplasser tiltrekke seg kommende regionale funksjoner, viktige arbeidsplasser - Trafikk- knutepunktet - Samarbeid med Trondheim - Kommunen må jobbe sammen med private utbyggere for å få til et helhetlig utseende på bygg - Aktivitet i sentrum styrker handel uansett hva det er - Mer arrangement sentralt - Stor utfordring å få folk til å bli værende i sentrum etter kl 16 - Masse arrangement sentralt. Tilrettelegges av kommunen -

6 Mobilitet Overordnet trafikkbilde: - Endre biltrafikkbildet - Overordnet trafikkløsning - Flytte E14 sørover - Flytte 14 og søndre planavgrensning sørover inn i flyplassområdet - Flytte E14 - Fjerne E14 (flytte ut av sentrum) - Begrense biltrafikken i sentrum - Miljøgater i sentrum - Bruk aktiv gateprofiler, bilder, skisser som verktøy for å styre innholdet i disse gatene - Framtidig trafikkmønster/biltetthet i / på de forskjellige gater må kartlegges/hensyntas/forandres - Legge jernbanen i tunnel - Legge NSB i tunnel - Stasjonsområdet må utvikles til et trafikknutepunkt med plass til kollektiv/biler og boliger - Flytter til sentrum for nærhet til service og kollektivtrafikk, for å slippe hage og andre villaoppgaver, opplevelser, slippe bil. - Mer kompakt sentrum - Parkering: - Regulere parkeringen ytterligere / bedre parkeringstilbudet - Parkering er en av sentrums større utfordringer, parkeringshus er nødvendig - Parkeringsregime (innføring av parkeringsavgift) som ivaretar byrommene som mer enn trafikk/parkering og et bedre kollektivtilbud - Parkeringsproblematikken må løses (alle biler inne i sentrumskjernen for parkering under jorda på Husbyjordet) >= ikke tilfredssstillende i et lengre perspektiv - Sørge for bedre parkeringsmuligheter - Ytterligere regulering av parkeringen - P-hus, mindre biler på gatenivå - Samle bilene i p-hus - Parkeringshus - Parkeringshus med betaling ved hotellet og på jernbanen - Samle bilene i parkeringshus - Parkeringshus mindre biler på gatenivå - P-hus nødvendig - Parkeringshus i sentrum - Bygge parkeringshus - Større parkeringshus i randsonen gå inn i sentrum

7 - Fjerne p-plasser rundt torget, torgkvartalet og vernede bygninger gir mer plass til torg og park og grønt og lekeplasser, handelsboder som er bygget fast - Tilrettelegge for parkering (likt regime) få plass til menneskene, fjerne bilene => parkeringshus og kollektivtilbud - Få bygd parkeringshus slik at vi kan bruke byrommet til andre rom enn biler - Parkeringshus litt i utkanten, men må også være plass til campingvogner, bobiler osv med tanke på turisme (Halsenbanen?) - Gode parkeringsmuligheter ved jernbane/buss - Økt kapasitet for bussparkering ved jernbanen - Flytte bilparkeringen fra stasjonsområdet til vest for jernbanen for stasjonen - Parkeringshus med betaling bak hotellet og på jernbanen - Pendlerparkering - Gode parkeringsmuligheter nær stasjonsområdet. Jernbane og buss. - Økt kapasitet for bussparkering ved jernbanen. - Parkering på jernbanestasjonen er det mulig å transportere disse med buss? Pendlere må registreres. - Gatebilde: - Smalere kjøregater, med beplantning og plass til aktiviteter, benker, kafeer osv - Grøntareal, brede gater - Vitalisering av Kjøpmannsgata - Åpne rom for mere gågatefunksjoner - Miljøgater i sentrum - Bestemme aksene som skal brukes i sentrum - Danne et nytt rom til torg foran Kulturhuset - Gjøre gatekryssene større ved å ikke bygge inn til gaten i krysset. Kollektivtrafikk: - Enkel og effektiv offentlig kommunikasjon - Effektiv og enkel offentlig kommunikasjon - Sanere biltrafikk, økt kollektivtilbud - Utvikle stasjonsområdet - Kollektivtilbudet fra bygdene til sentrum må bli bedre. - Kun kollektiv i Stokmoveien og nedkjøring til underjordisk parkering Gående og syklende: - Bedre for gående og syklende utvide gågata - Bedre tilrettelegging for sykling - Bygg ett nett av sykkelstier - Tilrettelegge ytterligere for g/s-trafikken - Bedre nett av sykkelstier

8 - Bedre tilrettelegging for sykling - Tilrettelegge for sykkel i hele sentrum - Gang- og sykkelveger - Sykkelby fullføre bru over Gråelva med fortau sykkelveg ut til badeplassen Molovika og Storvika - Sykkelby - tilrettelegge for ferdsel til Storvika osv - Bedre forbindelsen til Stjørdalselva motarbeide barrierer virkningen fra flyplass/forsvaret - Etablere jernbaneplass med forbindelse vestover (gangforbindelse) - Tilrettelegging for sykling og gåing bedre enn i dag - En by for mennesker fjerne bilene - Sammenbinding kulturhus gåtata med tverrgate Bebyggelse Generelt: - God utnyttelse av sentrale tomter - Kraftig fortetting - Mer kompakt sentrum - Fortetting som gjør at sentrum kan overleve kjøpesentrene, økt handler, flere boliger for alle typer folk. - Fortetting må være byromsbasert. Uterom må avgjøre høyden. Planen iht høyden. - Varierte bygninger, fasader som gir liv (ikke vender ryggen til fotgjengerne) - Normbasert bindende byggelinjer - Utnyttelse av rom (ute/inne) - Gjøre gatekryssene større ved å ikke bygge inn til gaten i krysset - Bygge hus og leiligheter med muligheter for sol og åpenhet - Bygg med særpreg - Styrt/strukturert fortetting av boligkvartalene dvs beholde åpne kjerner inne i kvartalene - Utformingen av høye bygg. Hva med bygg ala Hundervasserhaus eller noe som viser særpreget ved Stjørdal? - Bystruktur mot E14 - Butikkeierne legger frem byggeplaner som kommunen må godkjenne - Arkitekturmessig helhet og estetikk - Vektlegge kvalitet i byggeriet og gaterommene - Bygg som skal bygges må vurderes om det kan oppstå uønskede effekter for eksempel vind, solreflekser, støy eller andre ting. - Målestokk i rom (tilpasser stedets behov) - Ikke for trangt - Små glassoverbygde områder

9 - Ikke bygg glasstak over Kjøpmannsgata - Kan det være en tanke å bygge ut med trebebyggelse? Husbyjordet og Kimen - Flytte nedkjøringsrampe i vest (til kulturhuskjelleren) styre trafikken til parkeringskjeller fra Ole Vigs gt - Åpne Torgkvartalet mot Husbyjordet - Ikke bygge mer på Husbyjordet la det bli en del av en stor park - Helhetlig og gjennomtenkt arkitektur kontinuitet, særlig Husbyjordet - Møteplassen vil bli Kimen bygg rundt den - Sammenbinding av kulturhus og gågata med tverrgate - Droppe planene om å bygge hotell på hotell tomta og i stedet bygge et terassehus for boliger i stedet og sørge for å legge til rette med parkerte biler Funksjoner: - Sentrale tomter utnyttes godt - Konsentrasjon av formål/funksjoner - Konsentrer byfunksjonene (butikker/kontorer) - Blandede funksjoner - Sammenheng mellom formål og funksjoner - Sammenheng formål funksjon beliggenhet - Variert bebyggelse - Flere fellesfunksjoner enn butikk - Butikker i første etasje - Unngå introverte kjøpesentre. Legg forretninger i 1.eg - Publikumsrettede funksjoner på gateplan - Handel/kontor/boliger - Flere butikksenter - Aktivitet kafeer kveld/helg - Varierte bygninger, fasader som gir liv til gatene (ikke vender ryggen til fotgjengerne) - Fortetting som gjør at sentrum kan leve og overleve kjøpesentre; økt handel, flere boliger for alle typer folk - Utvide funksjonene på hotelltomta med flere funksjoner inkl. hotell - Universell utforming på alle nivå bra for alle - Bosenter i sentrum - Alle skal kunne bo i sentrum. - Boliger for alle også unge - Variert alder på bosetting i sentrum, skal også være for barn - Trekke industri bort fra sentrumsnære områder - Etablere VO senter sentralt i byen/nær skole, idretts og kulturtilbud, gjerne i bygg/område regulert til både forretning/næring/offentlig tilbud. - Flere kontorbygg med butikk i 1. etg

10 - Fjerne offentlige kantiner til flere private i stedet (kafe) - Ta i bruk areal sør for E14 til utstillingsområde - Ta i bruk nordre side av Værnes som messe og utstillingsområde - Skape naturlige samlingsteder i sentrum Byggehøyde: - Hvor/hvorfor høyhus? - Hvorfor høyhus? - Ikke nødvendig med høybygg - Maks 5 etasjer med øverste etasje på sørside tilbaketrukket - Høyde 5 etasjer og tilbaketrukket leilighet, åpenhet - Ikke ønskelig med såkalte signalbygg - Nei til høyhus som ødelegger solforhold etasjer også utenfor sentrum - Hvor mange etasjer må vi har for å ivareta litt småbypreg? - Byggehøyder etter faglige og miljøbetingede premisser - Ikke steng utsikt mot sjøen med høyhus - Unngå punkthus på tilfeldige punkter - Ikke nødvendig med høye signalbygg - Ikke trangt og nærhet med høye høyhus - Nei til høyhus som ødelegger solforhold - Bygge ny bydel med høye hus, nedre del av sentrum. Ikke høyhus mellom gamle hus. Større kontekst - Få til et godt bade friluftsområde på Langøra, tilgang med gangbru - Stjørdal må legge til rette for at folk kan bruke Langøra: Parkanlegg, toaletter og kiosk - Bruke alle naturelementene i nærområdet - Byen må møte sjøen / boliger ved sjøen. Det er mulig selv om det er utenfor sentrumsplan. - Åpne opp mot sjøen - Kontakt med sjøen / promenader - Kontakt med elva / promenader - Byen må møte sjøen, boliger v/sjø - Skulle ha vært kontakt med sjø - Tenke muligheter for å koble sentrum til sjøen for myke trafikanter og etablering av parkområde mot sjøen - Parker i tilknytning til vandreruter gjennom byen - Bedre forbindelse til Stjørdalselva motvirke barriere fra flyplass / forsvaret

11 - Bygge sammen skole Kimen ØM Sandskogan. Gjøre området attraktivt etter skole/arbeidstid. - Sandskogan streng mot Kjøpmannsgata - Definer klare akser i gatenettet som skal gi / åpne sentrum ut mot tilgrensende naturområder - Markere byen på gangbru over E14 = byport fra vest og byport ved innkjøring til Stokkmovegen fra sør - Visjon og identitet - Finne Stjørdals unike karakter, og utvikle bevisst for å forsterke denne - hva det nå måtte være => identitet og stolthet - Hva skal byen/sentrum være (i forhold til seg selv og omgivelsene) - Definere stedet / særpreget - Tema gjennomgående, profilere bergkunst - Bygge videre på det som er best - Må ha en visjon i bunnen - En visjon først! - Lokalpatriotisme må balanseres mot framtidsutviklingen - Kommunalt styrt utbygging varierte boligtyper til en overkommelig penge - Tverrpolitisk enighet slik at planen står seg - Kommunen må engasjere seg mer i sentrum - Spørre ungdomskoleelever og vg skole elever hva de ønsker seg i byen Stjørdal - Stjørdals store mulighet tiltrekke seg de kommende administrative regionfunksjonene i framtidas Midt-Norge av transportmessige grunner - Spesiell innretning for framtidas arbeidsplasser - Sett konkrete målsettinger om kvalitet for disse byrommene (ikke «godt liv i byen», men «en by for de gående,..» Planlegging - Ved planlegging av sentrumskjernen; ta hensyn til og inkluder naboområdene - Må forholde oss til omverdenen - Avgrens planområdene og underdelene med gatene, uterommene og tilgrensende bygningsmasse på begge sider - Arealplanen må omfatte Stokmoen og muligheter for 3-4 etasjer og tilbaketrukket leilighet. - Skikkelig byplan - Fra overordnet til detaljnivå - Forsterk med en sammenhengende og helhetlig plan (ikke bare tegning) den grønne og blå strukturen - Forutsigbarhet - viktig

12 - Lang planleggingshorisont - Planleggingshorisonten må være år - Kommunen må kjøpe opp ikke selge. - Må bryne oss på Fylkesmannens restriksjoner - Kvalifisert planprosess og politisk ledelser, styre utbyggingen - Ansette parksjef med bakgrunn som landskapsarkitet, både solid teoretisk og praktisk - Tenke vedlikehold og drift - Trygghet

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Informasjonsmøte 09.02.2015 Kommuneplanens arealdel utsnitt sentrum Sentrumsplanen dekker lysebrunt areal Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Sentrumsplanen

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

OPPSUMMERING FRA ÅPENT MØTE 19. MARS 2015 PÅ GAUSDAL KULTURHUS

OPPSUMMERING FRA ÅPENT MØTE 19. MARS 2015 PÅ GAUSDAL KULTURHUS OMRÅDEREGULERING SEGALSTAD BRU OPPSUMMERING FRA ÅPENT MØTE 19. MARS 2015 PÅ GAUSDAL KULTURHUS Arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn innleda under tittelen: Kan vi bygge gode tettsteder i Norge? Noen

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM. 1 Innledning...1. 2 Workshop/arbeidsseminar...2. 3 Plangrep for sentrum...2

OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM. 1 Innledning...1. 2 Workshop/arbeidsseminar...2. 3 Plangrep for sentrum...2 Oppdragsgiver: Froland kommune Oppdrag: 532442 Osedalen helhetsplan Dato: 2013-07-17 Skrevet av: Espen Evensen Reinfjord Kvalitetskontroll: Roar Melsom OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM INNHOLD

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Metodikk og verktøy for byutvikling

Metodikk og verktøy for byutvikling Metodikk og verktøy for byutvikling Knut J. Kaspersen, arkitekt Byplan, Bodø kommune Brønnøysund 27. mars 2014 Planer er vårt verktøy Hvordan bruker vi planverktøyet for målrettet byutvikling i Bodø? Kommuneplanens

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Gudbrandsdalsvegen En av gangvegene Randi Sira - Statens vegvesen Industrigata Område Trans Nord Lillehammer Områdets utstrekning.

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

P R O S E S S T O M T

P R O S E S S T O M T PROSESS TOMT Olavshallen Solsiden Nyere Boligområde TOMTAS PLASERING Royal garden Nidelva Viktig trafikkåre Sentrum- Østbyen Kjøpmannsgaata Vernede bryggerekker Trondheim torg 850 m Solsiden 350 m Bakklandet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

Referat fra Gruppe 2 Workshop 26.01.09

Referat fra Gruppe 2 Workshop 26.01.09 Referat fra Gruppe 2 Workshop 26.01.09 Tilstede på gruppa Rolf Arne Skogli Steinar Pedersen Jens Olav Lille-Østerholt Ragnhild Christoffersen Håkon Sundsli Sissel Bakken Ole A Løite Rune Hagestrand Gruppeleder

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen Innherred samkommune Levanger sentrum- E6 utenom byen 1 Levanger sentrum 2www.innherred-samkommune.no Hovedpunkt i foredraget: Bykjerne geografiske utfordringer Historisk utvikling Viktige utfordringer

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Sykkeltellinger parkerte sykler

Sykkeltellinger parkerte sykler STJØRDAL KOMMUNE Sykkeltellinger parkerte sykler STATUSRAPPORT STATUSRAPPORT Side 1 SEPTEMBER Innledning Siden Stjørdal ble sykkelby er det gjort systematiske tellinger av parkerte sykler i sentrum på

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Opprør mot høyhus på Strømmen

Opprør mot høyhus på Strømmen Opprør mot høyhus på Strømmen Strømmen Sparebank presenterte sin planer for planutvalget onsdag 13. mai i Skedsmo Rådhus. Forslaget har fortsatt 14-15 etasjer med boliger. (Kommunepolitikerne var forøvrig

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

Oppsummering innspill som har kommet inn via «Sentrumsplankontoret»

Oppsummering innspill som har kommet inn via «Sentrumsplankontoret» Oppsummering innspill som har kommet inn via «Sentrumsplankontoret» Sentrumsplankontoret har vært et lavterskeltilbud til innbyggerne for å kunne gi innspill til planarbeidet i en tidlig fase. Kontoret

Detaljer

Medvirkningsdokument

Medvirkningsdokument Medvirkningsdokument Medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding av kommunedelplan for Fetsund sentrum Dette dokumentet tar for seg arbeidet som har blitt gjort og innspillene som er kommet i forbindelse

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

Dagali. Hilsen fra Kongsberg

Dagali. Hilsen fra Kongsberg Dagali Hilsen fra Kongsberg Ny giv for Kongsbergs bykjerne i det 21. århundret Byutvikling og strategier for Kongsberg: 1000 nye boliger i sentrum August 2007 Sju strategier for Kongsberg 1. Lågen. Mars

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

eksisterende byrom 1:2500 bygg som rives 1:2500 nye bygg 1:2500

eksisterende byrom 1:2500 bygg som rives 1:2500 nye bygg 1:2500 ,OOXVWUDVMRQHU WLO GHWDOMUHJXOHULQJVSODQ 9HGOHJJ /DQJJDWDNYDUWDOHQH Storgata Storgata Storgata Oalsgata Solaveien E.Skjalgsons gt Flintergata O.J.rochs gt Kirkegata Oalsgata Solaveien E.Skjalgsons gt Flintergata

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer

Områdeplan Ask sentrum

Områdeplan Ask sentrum Områdeplan Ask sentrum Gjerdrum kommune har startet et omfattende planarbeid som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Ask sentrum. Arbeidet er forankret i anbefalingen fra plansmien «Ask 2040»

Detaljer

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 Reguleringsplan for Brumunddal sentrum Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 1820 Jernbane 1894 - reguleringsplan 1902 1949 Reguleringsplan 1948 E6 1980 Brumunddal 21.8.1991 o Stedet gud glemte

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KAFFE Hus & hage 7,0 m 3 m 1,5 4,0 m 7,0 m 3,5 m 10,0 m 20,0 m 60,0 m 4,0 m Buffersone - handel & service Torg Grønt - opphold

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås kommune hadde i tidsrommet 14.-16. juni 2012 stand i Ås sentrum, i forbindelse med de årlige Mart n dagene. Målet ved oppføringen av standen var

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom

VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom Plannettverk: Hordaland Fylkeskommune 25.09.14 v/ Ruth M C Holme Dammann Nolly planen over Roma viser de felles rom og når

Detaljer

Hvaler kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel. Tema Skjærhalden

Hvaler kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel. Tema Skjærhalden Rullering av kommuneplanens arealdel Tema Skjærhalden Agenda 1. Velkommen! 2. Griff Arkitektur presenterer foreløpige ideer for illustrasjonsplan for torget i Skjærhalden diskusjon og innspill 3. Trafikkanalyse

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Sentrumsutvikling i Hammerfest

Sentrumsutvikling i Hammerfest Sentrumsutvikling i Hammerfest - behovet for næringslivet Toto Hagen 1 2 Toto Hagen 51 år Siviløkonom fra NHH - 1985 Eier av G. Hagen AS Overtok bedriften som 4. generasjon i 1989. Styreleder i Nissen

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN RJUKAN vedtatt av Tinn kommunestyre 16.10.97 BYGGEOMRÅDER.

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN RJUKAN vedtatt av Tinn kommunestyre 16.10.97 BYGGEOMRÅDER. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN RJUKAN vedtatt av Tinn kommunestyre 16.10.97 Kommunedelplan for Rjukan skal bidra til å nå overordna og langsiktige mål for utviklingen på Rjukan i fram

Detaljer

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS Fosse Eiendom AS Rapport Skissefase Skisse 5 - illustrasjon ny Kiwi Ulset, Sweco BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi Side 1 av 12 1. SAMMENDRAG... 3 2.

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

gårder i 4-5 et. forretnings - Lukkede kvartalstruktur - som tar utgangspunkt i gatenettet som nedfelt i Sverre

gårder i 4-5 et. forretnings - Lukkede kvartalstruktur - som tar utgangspunkt i gatenettet som nedfelt i Sverre VEDLEGG 2 4.2 Utbyggingsprinsipper Ny bebyggelse skal underordnes et samlende ordensprinsipp en kvartalstruktur - som tar utgangspunkt i gatenettet som nedfelt i Sverre Pedersens byplan fra 1922. Kvartalene

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 HOFFSVEIEN 17 2016 04-05 06-07 08-09 10 11 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 Visjon Porten til Hoff/Skøyen Beliggenhet og området Hoff/Skøyen i dag Byplangrep Skøyen Hoff/Skøyen i morgen Plan U Parkering,

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA 1.gangsbehandling : 22.05.02 Dato for siste revisjon av planen : 02.10.02 Dato for Bystyrets godkjenning : 04.09.03. sak 0048/03 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA ALTERNATIV 1. REGULERINGSBESTEMMELSER.

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Endret iht. 1 gangs behandling, utgave D, 26.11.2010 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Landskonferanse om stedsutvikling 2008: Asker sentrum - en levende småby 15.09.2008 1 v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009 NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD FRITT TILGJENGELIG GRØNTOMRÅDE I NORD, KNUTEPUNKT FOR FOTGJENGERE OG SYKLISTER SKULPTURELL UTFORMET SIGNALBYGG UTSYN NEDOVER ELVEN FERDSEL LANGS VANNET Følgende

Detaljer

Overordnede føringer for byomforming

Overordnede føringer for byomforming Overordnede føringer for byomforming Per Erik Fonkalsrud Arkitekt i Regionalenheten Odysseen: Odyssevs møter Sirenene som vil lokke ham ut i grunnstøting og død, og han velger å la seg binde seg til masten,

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent 17.06.04 1 FORMÅL 1.1 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av bolig, kontor- og forretnings- formål samt offentlige funksjoner

Detaljer

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K FREDRIKSTAD KOMMUNE H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K OPPSUMMERING WORKSHOP med ungdommer fra Frederik II videregående skole og representanter fra ungdomsrådet 6. november 2014 Workshop den

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA INTENSJON: -Utvikle et nytt samlingsted/møteplass der det er naturlig å treffes, som er attraktivt, hyggelig og funksjonelt. For alle aldersgrupper. Hit skal man gå! -Legge opp til et nytt sentrumsområde

Detaljer

Innhold. Segalstad bru 2030 - visjon. Historien. Sæpreg og identitet. Arealbruk og bebyggelse. Grønnstruktur, torg/plasser og gangtrafikk

Innhold. Segalstad bru 2030 - visjon. Historien. Sæpreg og identitet. Arealbruk og bebyggelse. Grønnstruktur, torg/plasser og gangtrafikk Segalstad bru 2030 2/16 Innhold Segalstad bru 2030 - visjon Historien Sæpreg og identitet Arealbruk og bebyggelse Grønnstruktur, torg/plasser og gangtrafikk Biltrafikk og parkering 3/16 Segalstad bru 2030

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet?

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? OBOS Boligkonferanse 2012 Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen 3-delt ansvar for boligbygging Stat Plan-

Detaljer

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser Tandberg Eiendom AS Familieselskap fra Asker, base i Asker og Oslo

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Orientering om rådmannens forslag Kommunedelplan for Stavanger sentrum Grønn by 5.april 2016 Tilgjengelig på: www.stavanger.kommune.no Fra strategi Til plan HAVNEFRONTEN VERN OG FORNYELSE MOBILITET SENTRUMS

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget

Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget MED VERKSTED SOM UTGANGSPUNKT Den 11. juni i år ble det avholdt verksted med fokus på hvilke opplevelser og aktiviteter det er mest viktig å legge

Detaljer

07.06.2016, 15.02 ANNONSE

07.06.2016, 15.02 ANNONSE Hele byhjertet i Sandnes blir bilfritt - Aftenbladet.no "! # ANNONSE % & ' Under sirkelen "Lysning" sett fra nord mot sør, skal det bli masse liv og gjerne handel, til og med torghandel. I sør ses de nye

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

KNUTEPUNKTER OG SENTRUMSUTVIKLING. ARENDAL KOMMUNE V/ Kristin J. Fløystad 23. april -2013

KNUTEPUNKTER OG SENTRUMSUTVIKLING. ARENDAL KOMMUNE V/ Kristin J. Fløystad 23. april -2013 KNUTEPUNKTER OG SENTRUMSUTVIKLING ARENDAL KOMMUNE V/ Kristin J. Fløystad 23. april -2013 1 SAMFUNNSUTFORDRINGER I AREALSAMMENHENG : KLIMA UTSLIPP/TRANSPORT HELSE INAKTIVITET OG ENSOMHET BALANSE MEL.UTBYGGING-

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

SWOT-analyse - Røros sentrum

SWOT-analyse - Røros sentrum SWOT-analyse - Røros sentrum Gruppe 1 Styrker: Sentralt, gangavstand til det meste og mange tilbud i umiddelbar nærhet. Fine bo-områder for barn, nærhet til friområder i sentrum. Trygg plass å bo for alle.

Detaljer

OFFICE OF ARCHITECTURE. værnes sør

OFFICE OF ARCHITECTURE. værnes sør værnes sør mulighetsstudie januar 2017 FORORD Trondheim Lufthavn Værnes utgjør sammen med europaveier og jernbaner et meget sterkt trafikknutepunkt sentralt i det nye Trøndelagsfylket. Værnes sør ligger

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Mandal Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Av Patricia Hartmann September 2014 Mandal er en ferieby, en arkitektonisk attraksjon, et lokalt sentrum for handel og industri, en velstyrt

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

INNOV ASJON JØRPE LAND

INNOV ASJON JØRPE LAND INNOV JØRPE LAND INNOV! Innovasjon Jørpeland AS Børge Oanes, styrets leder Tore Bakken, daglig leder/breeze EiendomAS Kåre Nygård/Skom Holding AS Jan Jansen/Janja Eiendom AS Steinar Skjervik/Steinar Skjervik

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Torsdag 17. mars arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med 85-90 engasjerte deltakere.

Torsdag 17. mars arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med 85-90 engasjerte deltakere. Lund Torv åpent møte Torsdag 17. mars arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med 85-90 engasjerte deltakere. Møtet ble arrangert med følgende dagsorden: I tillegg til innlederne

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

PLANLEGGING AV DET GODE LOKALSAMFUNN

PLANLEGGING AV DET GODE LOKALSAMFUNN Skadeforebyggende forum KONFERANSE PLANLEGGING FOR ET TRYGGERE SAMFUNN 25 APRIL 2013 PLANLEGGING AV DET GODE LOKALSAMFUNN Professor i landskapsarkitektur Kine Halvorsen Thorén Institutt for landskapsplanlegging.

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Innhold. Området. Hasle Tårn. Tidløst Interiør. Plantegninger. Utomhusplan. Nabolagsprofil. Urbanium AS

Innhold. Området. Hasle Tårn. Tidløst Interiør. Plantegninger. Utomhusplan. Nabolagsprofil. Urbanium AS GRENSEVEIEN 51 2 Innhold 4 Området s. 9 Hasle Tårn s. 13 Tidløst Interiør s. s. 14 Plantegninger s. 29 Utomhusplan s. 30 Nabolagsprofil s. 33 Urbanium AS Området Hasle Tårn en del av Hovinbyen Hovinbyen

Detaljer