Flyktningområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flyktningområdet 2015-2027"

Transkript

1 Planprogram for Flyktningområdet Vedtatt av kommunestyret

2 Innhold Innledning Kommuneplan Vedtak og føringer 3 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune Bosetting av flyktninger Organisering av flyktningarbeidet Økonomi i flyktningarbeidet 6 3 Satsingsområder Organisering av arbeidet med flyktninger Økonomi Mål Integrering God bosetting i egnet bolig Tidlig innsats Kvalifisering Arbeid Integrering gjennom innflytelse, ansvar og frivillighet 9 4 Organisering, planprosess og medvirkning Organisering av planarbeidet Planprosessen 11 5 Sentrale dokumenter/vedlegg Sentrale føringer Lokale føringer 11 Planprogram for flyktningplan Side 2 av 11

3 Innledning 1.1 Kommuneplan Kommunestyret vedtok i planstrategi for Grimstad kommune for valgperioden at eksisterende plan for flyktningarbeidet fra 2005 skal rulleres i I Kommuneplan er det flere områder som berører arbeidet med flyktninger, blant annet at Grimstad skal være et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag. Andre aktuelle områder i planen er boligspørsmål og sosial boligprofil som vil legge føringer for hvor flyktningene kan tilbys boliger. Tema om arbeidsmarked og sysselsetting er viktige for hvilke muligheter flyktningene har for å komme i jobb, og folkehelse og levekår omhandler et område som også er aktuelt for flyktninger. 1.2 Vedtak og føringer Stortingsmelding nr. 6 En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap ( ), danner grunnlaget for arbeidet med flyktninger i Norge. Meldingen stadfester at..det viktigste målet med regjeringens integreringspolitikk er å sørge for at alle som bor i Norge får brukt ressursene sine og tar del i fellesskapet (St.meld. nr. 6, ). Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 4. juli 2003 (Introduksjonsloven) pålegger kommunen å sørge for henholdsvis introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personer i målgruppen. Rundskriv Q-20/2012 gir veiledende retningslinjer til introduksjonsloven og er et hjelpemiddel for kommunene i arbeidet med gjennomføringen av introduksjonsloven. Loven har som mål å styrke grupper av nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Planprogram for flyktningplan Side 3 av 11

4 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune 2.1 Bosetting av flyktninger Kommunen har i årene bosatt totalt 229 flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) og i henhold til kommunestyrets vedtak om bosetting. De fleste som har blitt bosatt har først hatt et opphold på asylmottak, mens noen har kommet som overføringsflyktninger via FN og direkte bosatt i kommunen. I tillegg har noen kommet som familiegjenforente. ÅR Kvote/ K-sak Totalt bosatt Voksne Barn Enslige mindreårige overføringsflyktninger 34 fra asylmottak 18 familiegjenforente overføringsflyktninger 14 fra asylmottak 11 familiegjenforente overføringsflyktninger 28 fra asylmottak 13 familiegjenforente overføringsflyktninger 30 fra asylmottak overføringsflyktninger 17 fra asylmottak 18 familiegjenforente I perioden har de fleste flyktningene som har blitt bosatt kommet fra Eritrea, Afghanistan, Palestina, Somalia og Burma, og noe få fra andre land. 2.2 Organisering av flyktningarbeidet Målet er et helhetlig kommunalt system som gir den nødvendige støtten nybosatte flyktninger trenger for å bli selvhjulpne og integrerte i lokalsamfunnet. Arbeidet med flyktninger i kommunen er organisert innenfor to sektorer: kultur- og oppvekstsektoren og helse- og sosialsektoren. Kvalifiseringstjenesten (kultur- og oppvekstsektoren) består av flyktningtjenesten og voksenopplæringen, og har ansvaret for bosetting og integrering av flyktninger. På flyktningkontoret er det fire årsverk knyttet til dette arbeidet, samt en merkantil stilling og enhetsleder. I tillegg er det 20 pedagogårsverk knyttet til obligatoriske kurs i norsk- og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, ulike kurs i introduksjonsprogrammet for flyktninger, grunnskole og spesialpedagogisk undervisning for voksne. NAV (helse- og sosialsektoren) har ansvaret for økonomisk sosialhjelp og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Veiledere for introduksjonsprogrammet og sosialkonsulent utgjør i ,65 årsverk. Helsestasjonen (helse- og sosialsektoren) har en stilling med oppfølging av psykisk helse for voksne flyktninger. I tillegg er det 0,5 stilling med særlig ansvar for barn i flyktningfamilier. I Planprogram for flyktningplan Side 4 av 11

5 forbindelse med økt bosetting i økes bemanningen med ett årsverk i NAV og ett ved Kvalifiseringstjenesten. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger organiseres av barnevernet. Fra og med desember 2013 ble det en reduksjon i finansieringen fra staten. 80 % av utgiftene dekkes av Bufetat, og resterende med særskilte tilskudd for enslige mindreårige. For å tilpasse utgiftene vil det i løpet av 2014 bli en organisering fra to boliger til en, og bemanningen reduseres. Kultur- og oppvekstsektor KVALIFISERINGSTJENESTEN Flyktningkontor - bosetting og integrering Helse- og sosialsektor NAV Introduksjonsprogram Økonomisk sosialhjelp Voksenopplæring BARNEVERN - opplæring i norsk og samfunnskunnskap - enslige mindreårige flyktninger - grunnskole for voksne HELSETJENESTEN psykisk helsearbeid helsesøster Beskrivelse av arbeidet med flyktninger i Grimstad kommune Det etterstrebes å bosette over hele kommunen, men boligen må ligge slik til at det er mulig å komme til skole og jobb med offentlig transport. Kvalifiseringstjenesten inngår leiekontrakt i kommunal- eller privat bolig, og klargjør med nye hvitevarer og brukte møbler før bosetting. Rett etter bosetting innkaller psykisk helsearbeider til samtale og gjør nødvendige avtaler med lege, optiker o.a. Barna begynner i barnehage så fort det er ledig plass, og alle barnehagene i kommunen er aktuelle. 80 % av utgiftene til barnehage dekkes de første fem årene etter bosetting. Storgata barnehage har et særlig oppdrag som ressursbarnehage for flyktningfamilier, og skal bidra til kompetanseheving og - deling i barnehagene. Barn i skolepliktig alder får sin første opplæring i velkomstklassene på Jappa skole for barnetrinnet, og på Holviga skole for ungdomstrinnet. Barna overføres til sin lokale skole etter ca. ett år. Kvalifiseringstjenesten arrangerer leksehjelp for flyktningbarn- og ungdom på Fagskolen tre kvelder per uke. Alle barn og unge under 18 år får svømmeopplæring og tilbud om og støtte til én fridtidsaktivitet. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger (Introduksjonsloven) regulerer kommunens plikt til å sørge for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personer i målgruppen (18-55 år). Flyktningene har rett og plikt til å delta i Planprogram for flyktningplan Side 5 av 11

6 fulltids introduksjonsprogram hvor formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet (Introduksjonsloven, 1). Introduksjonsprogrammet skal gjennomføres de første to årene etter bosetting i kommunen. Retten til norskopplæring varer i fem år. Programmet tilpasses individuelt, men skal være full tid og 47 uker per år. Programmet skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. Flyktninger i introduksjonsprogrammet får utbetalt stønad på 2 G per år (deltakere under 25 år får 2/3 stønad). Antall start og stopp i Introduksjonsprogrammet i Grimstad kommune År Antall start i introduksjonsprogrammet Antall avsluttet introduksjonsprogrammet Over i arbeid eller utdanning (vgs/høyere) % % % % 2.3 Økonomi i flyktningarbeidet Arbeidet med flyktninger finansieres av statlige tilskudd som kommunen mottar de første fem årene etter bosetting. Kvalifiseringstjenesten administrerer integreringstilskuddet, og fordeler til andre instanser. Tilskuddet brukes til å finansiere driften av kommunens totale arbeid med flyktninger; stillinger, bosettingsutgifter, helseutgifter, lønn (2G per år) og heldags tilbud i introduksjonsprogrammet, samt sosialhjelp innenfor femårsperioden. Stortinget har fastsatt følgende tilskudd for 2014: Bosettingsår Sats År 1 (2014) Kr Kr Kr Kr År 2 Kr År 3 Kr År 4 Kr År 5 Kr Voksne (etter fylte 18 år) Barn Enslige voksne Enslige mindreårige Barnehagetilskudd: Kr (engangstilskudd) Eldretilskudd: Kr (engangstilskudd, over 55 år) Særskilt tilskudd E.M. Kr I tillegg søkes særskilte tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger Opplæring i norsk og samfunnskunnskap dekkes av et norsktilskudd som kommunen mottar i tre år etter bosetting, totalt kr per person. De samlede utgiftene til arbeidet med flyktninger dekkes av de statlige tilskuddsordningene. Det krever tett oppfølging og tilpassing av aktivitetene for at inntektene balanserer utgiftene. Kommunen har ved flere anledninger deltatt i Beregningsutvalget som danner grunnlaget for de statlige tilskuddene. Planprogram for flyktningplan Side 6 av 11

7 3 Satsingsområder Arbeidet med flyktninger berører mange områder og sektorer i kommunen, og i planprogrammet er det spesielt områder med ønske om endring og utvikling det er fokusert på. Arbeidet med planen bidrar til en gjennomgang av kommunens arbeid, og sammenhengen med statlige føringer. Det er ønskelig at planen danner grunnlaget for en omforent forståelse av kommunens arbeid med flyktninger, både for kommunalt ansatte som jobber på feltet, og befolkningen forøvrig. Satsingsområdene er valgt ut etter drøftinger med fagpersoner og andre som er engasjert i flyktningarbeidet. 3.1 Organisering av arbeidet med flyktninger Organiseringen skal bidra til at flyktningene opplever sømløse overganger mellom ulike tiltak, ordninger og instanser i kommunen slik at man oppnår best mulig resultater for den enkelte flyktning og kommunen.. Hvordan kommunene organiserer arbeidet gjøres på mange ulike måter, men diskusjonen går ofte på om hvorvidt kommunens totale arbeid med flyktninger bør ligge i eller utenfor NAV. Dagens organisering i vår kommune (se side 5) byr på utfordringer. Deling av oppgavene mellom to sektorer og flere instanser handler blant annet om målsettinger og prioriteringer, samt informasjonsflyt mellom partene. Koordinert rapportering til politikere og administrasjon blir også utfordrende. Det foregår et evalueringsarbeid parallelt, og resultatene av dette vil bli innlemmet i planen. På hvilken måte bør flyktningarbeidet i Grimstad kommune organiseres til det beste for flyktningene og kommunen? På hvilken måte skal arbeidet med enslige mindreårige flyktninger best ivaretas? 3.2 Økonomi Tilskuddene til Grimstad kommune administreres av Kvalifiseringstjenesten, og fordeles i henhold til tjenester som ytes til målgruppen. Integreringstilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene. De største utgiftene kommunen har de første årene etter bosetting, er introduksjonsstønaden (lønn for deltakelse i introduksjonsprogram), utgifter i forbindelse med bosetting og sosialhjelp i femårsperioden. Det er store variasjoner i bosettingstall, flyktningenes ressurser og hvor tidlig flyktningene blir økonomisk selvstendige. Dette skaper store svingninger i økonomien og varierende suksess med tanke på økonomisk selvstendighet. Hvilken strategi skal kommunen bruke for å bygge opp et fond slik at kommunen kan drive et jevnt og forutsigbart arbeid (K-sak 2010/ , oktober 2013)? Skal kommunen opprette en styringsgruppe for integreringstilskuddet for å bidra til at involverte parter blir hørt i forhold til hvordan integreringstilskuddet disponeres? 3.3 Mål Hvilke indikatorer ønsker kommunen å måle flyktningarbeidet ut fra? Hvor mange flyktninger ønsker kommunen å ta imot i årene framover? Planprogram for flyktningplan Side 7 av 11

8 3.4 Integrering Integrering er en prosess som omfatter både de som bor her fra før, og de som flytter til landet. Nye innbyggere må tilpasse seg samfunnet de kommer til og ta del i arbeids- og samfunnslivet. De som allerede bor i Norge, må anerkjenne og forholde seg til at befolkningen endres og blir mer mangfoldig. (St.meld. nr. 6, ). Kommunens arbeid med flyktninger har som overordnet mål å bidra til integrering av alle flyktninger som bosettes. På hvilken måte kan kommunen arbeide for et lokalsamfunn som favner mangfoldet og er inkluderende? Hvordan kan kommunens administrasjon og enheter bidra i integreringsarbeidet? De følgende satsingsområdene belyser ulike sider ved integrering som er sentrale for å lykkes med å skape et godt grunnlag for integrering. 3.5 God bosetting i egnet bolig Alle skal kunne bo godt og trygt. Boligen er viktig for en stabil tilknytning til arbeidslivet, for å ta utdanning, for å ivareta et sosialt nettverk, for å delta i lokaldemokratiet og for god helse. (St.meld. nr. 6, ) Boligbehovet varierer siden kommunen tar i mot store og små familier, og i den senere tid stadig flere enslige voksne. Når kommunen bosetter enslige voksne flyktninger vil mange av disse har familie i hjemlandet, som de søker familiegjenforening med etter ankomst til kommunen. Hovedregelen er at det gis ett boligtilbud. På hvilken måte ønsker Grimstad kommune å organisere arbeidet med å framskaffe nok og egnede boliger til flyktningene i henhold til kommunale vedtak? Hvordan kan kommunen benytte Husbankens - og andre støtteordninger for målgruppen? Hvordan kan kommunen bidra til å skape en boligkarriere for flyktninger? 3.6 Tidlig innsats Det kommunale arbeidet følger en linje som går ut på at den enkelte skal få den støtte og hjelp som er nødvendig slik at vedkommende kan bli selvstendig. Strategier for tidlig innsats i arbeidet med flyktninger følger to retninger: at tiltak og opplæring kommer i gang så fort som mulig etter bosetting, og ulike integreringsfremmende tiltak som skal virke forebyggende. Det har høy prioritet at barna kommer i gang i barnehage og skole omgående, samt at voksne kommer i gang med introduksjonsprogrammet og annen opplæring så tidlig som mulig og senest innen tre måneder etter ankomst til kommunen. I det forebyggende arbeidet er det blant annet fokus på oppfølging og styrking av helsetilstand for å motvirke negativ utvikling som følge av at flyktinger bærer med seg tap, sorg, konflikter, sykdom og traumer. I tillegg er det tett oppfølging den første tiden etter bosetting for å bidra til en trygg og Planprogram for flyktningplan Side 8 av 11

9 håndterbar livssituasjon for hele familien. Det å ha god helse, både fysisk og psykisk er et viktig aspekt ved gode levekår (st meld. nr. 6, ) På hvilken måte kan kommunen arbeide helsefremmende for flyktninger? Hvordan utvikle arbeidet med fokus på tidlig innsats i kommunens arbeid med flyktninger? 3.7 Kvalifisering Det er et mål for regjeringen at flest mulig kan fullføre den utdanningen de ønsker og har behov for, blir aktive og inkluderte samfunnsdeltakere og tilknyttet arbeidslivet. Utdanning er et av de viktigste virkemidlene for å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet. (St.meld. nr. 6, ) Etter gjennomført obligatorisk norskopplæring, får flyktninger som ikke har grunnskole fra eget hjemland tilbud om dette dersom de ønsker et utdanningsløp i Norge. For flyktninger som ønsker et arbeidsrettet løp, tilbys norsk- og samfunnsfagsundervisning og ulike arbeidsrettede kurs. For begge gruppene er språkpraksis i lokal bedrift et fast element i programmet. Mens noen flyktninger har høyere utdanning, er det en andel som har liten eller ingen utdanning fra hjemlandet. Andre igjen mangler dokumentasjon på utdanningen de har. I Norge stilles det høye krav til arbeidstakernes kompetanse. Personer med mangelfulle kvalifikasjoner kan derfor få problemer med å få stabilt fotfeste i arbeidslivet. Kvalifisering og utdanning av innvandrere er derfor av stor betydning for å øke deltakelsen i arbeidslivet. Hvordan sikre god veiledning og et helhetlig kvalifiseringsløp som er tilpasset den enkeltes behov og mål? 3.8 Arbeid For den enkelte er arbeid en kilde til inntekt, selvrespekt og selvrealisering. Høy sysselsetting er samtidig en forutsetning for å sikre en bærekraftig velferdsstat, redusere sosiale forskjeller, forebygge fattigdom og oppnå kjønnslikestilling. (St. meld. Nr. 6, ). Hvilke tiltak og strategier skal kommunen ha slik at flyktninger får økt mulighet for tilknytning til arbeidslivet og på den måten bli økonomisk selvstendige? På hvilken måte kan kommuneorganisasjonen i større grad bidra til at flyktninger får nødvendig språkpraksis/arbeidspraksis eller ordinært arbeid? 3.9 Integrering gjennom innflytelse, ansvar og frivillighet Frivillige organisasjoner er både viktige kanaler for innflytelse og møteplasser som bidrar til å bygge tillit. Frivilligheten bør være åpen og inkluderende. Alle har et selvstendig ansvar for å ta i bruk, og å delta på, ulike arenaer, ut fra egne interesser og behov. (St.meld.nr. 6, ). Planprogram for flyktningplan Side 9 av 11

10 For å lykkes med integrering kreves det en innsats fra flere hold. Det foregår mye godt arbeid i lag og foreninger, menigheter og andre organisasjoner. Samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner kan økes for å bidra til at det knyttes kontakter mellom lokalbefolkningen og flyktningene. På hvilken måte kan samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner styrkes for at flere flyktninger skal ta del i tilbudet? Hvordan kan man videreutvikle arbeidet med flyktningvenn/-mentor i kommunen? Skal kommunen etablere et innvandrerråd? 4 Organisering, planprosess og medvirkning 4.1 Organisering av planarbeidet En arbeidsgruppe har utarbeidet utkastet til planprogram. Arbeidsgruppen bør videre i prosessen endres/suppleres for å sikre at hvert satsingsområde blir belyst best mulig. I tillegg planlegges det å ha egne temamøter innen hvert satsingsområde hvor et bredere utvalg av aktører blir invitert. I tillegg er det et mål å sikre medvirkning fra flyktninger som selv har vært en del av arbeidet. Ulike innfallsvinkler for å få dette til vil bli et viktig tema for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen: - Elisabeth Lehland, NAV - Anne Gurine Hegnar, Storgaten barnehage - Harald Lindemann, Familiesenteret - Tora Selås Skippervold, Kvalifiseringstjenesten, flyktningkontoret - Hilde Weidemann, Kvalifiseringstjenesten, prosjektleder Administrativ styringsgruppe: Rådmannen + kommunalsjefer Politisk styringsgruppe: Oppvekst- og utdanningsutvalget og Helse- og sosialutvalget. Planprogram for flyktningplan Side 10 av 11

11 4.2 Planprosessen Planprogrammet blir sendt på høring til aktuelle instanser, og blir lagt ut til offentlig ettersyn/høring i tråd med reglene i Plan- og bygningsloven 4-1 og 5-2. Fase Fremdriftsplan Tidsplan Planprogram Etablering av arbeidsgruppe og styringsgruppe Utkast til planprogram til adm. styringsgruppe Utkast til planprogram til politisk styringsgruppe Utkast til planprogram til kommunestyret Høringsfrist på utkast til planprogram Planprogram vedtas av kommunestyret Flyktningplan Oppstart av planarbeidet Temamøter høsten 2014: - NAV, helsetjenesten, kommunelegen, familiesenteret, kvalifiseringstjenesten og barnevernet - Nåværende og tidligere deltakere i introduksjonsprogram o.a. - Representanter fra organisasjoner, menigheter, frivillige, flyktningvenner m.fl. - Storgaten Barnehage, Jappa skole, Holviga skole, Dahlske videregående skole og UiA og veiledningstjenesten - Representanter fra næringsliv, Grimstad Min By, Grimstad Næringsråd, kommuneledelse, politikere og NAV Grimstad adressetidende inviteres til alle møtene. August 2013 Mars 2014 Mars mai august september 2014 August/september 2014 September-november 2014 Forslag til flyktningplan Desember Sentrale dokumenter/vedlegg 5.1 Sentrale føringer - Stortingsmelding nr. 6 ( ) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. (Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement, 2012) - Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement, 2012) - Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (Vox, 2012) - Statistisk sentralbyrå rapport 55/2013 Introduksjonsordningen i kommunene. En sammenligning av kommunenes resultater. 5.2 Lokale føringer - Kommuneplan Kommunal planstrategi for Grimstad kommune Anmodningsbrev fra IMDI Kommunestyresak 2010/ , oktober Flyktningplan i Grimstad av Planprogram for flyktningplan Side 11 av 11

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektgruppe Marthe Abelsen Strømmen (leder) Stein Trygve Petersen (Stjørdal kommune) Dortea Østbyhaug (Tydal kommune) Torgunn

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: 10 000

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Tidspunkt: Daghøyskolen, St. Hansgt. 1. 3. etg (inngang fra Farmannsgate), møterom TIRSDAG 01.03.2011 kl. 18:00 (MERK TID) Eventuelle forfall meldes

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom

Handlingsplan mot fattigdom Handlingsplan Handlingsplan mot fattigdom status 2008 og styrket innsats 2009 Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2008 2009) statsbudsjettet 2009 Forord Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn. Alle

Detaljer

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen Høgskolen i Telemark Introduksjonsordningen veien til inkludering? Marianne B. Øvrebø og Trine Skeie Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen

Detaljer

Røyken kommune. Flyktningplan 2015-2017

Røyken kommune. Flyktningplan 2015-2017 Røyken kommune Flyktningplan 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 27.november 2014 1. Innledning... 3 Flyktninger... 4 2 Arbeidsgruppe bolig... 4 2.1 Boliganskaffelse... 6 2.2 Boligkarrière... 6 2.4 Boevne...

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER...

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... INNHOLD 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... 2 1.2. SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING...

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer

Evaluering av forsøk med linkarbeidere

Evaluering av forsøk med linkarbeidere R Evaluering av forsøk med linkarbeidere Integrering gjennom bruk av ressurser fra eget miljø Rapport 2013-08 Proba-rapport nr. 2013-08, Prosjekt nr. 12050 ISSN: 1891-8093 TT, IE/ HB, 20. mars 2013 Offentlig

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer