Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1"

Transkript

1 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag av

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Rådmannens generelle vurdering... 2 Budsjetteringsprinsipper... 6 Organiseringen av budsjettarbeidet... 6 Kommunestyrets mål og premisser knyttet til budsjettbevilgningene... 6 Den økonomiske rammen for Inntektsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan Skatt på formue og inntekt... 9 Rammetilskudd... 9 Eiendomsskatt... 9 Andre statlige tilskudd... 9 Renteinntekter og rentemargin... 9 Øvrige inntekter Lønnsbudsjettering Årsverk Disponering av økonomiplanens årsverksøkninger Valg Kontrollutvalget Sørum kommunale eiendomsselskap KF Overføring Sørum kommunalteknikk KF Private barnehager m.v Andre endringer/påplussinger Fjellbovegen barnehage Andre forhold Budsjettering av pensjonskostnader Inndekking av premieavvik pensjon Vikarpool Boliger til flyktninger S-timer Leirskole Frogner- Melvold 1-10 skole med kultursal huskoordinator Beredskapsarbeid Indirekte kostnader Innsparinger Saldering Mulige ytterligere innsparingstiltak/effektiviseringer Endringer på virksomhetsnivå Investeringsbudsjett Investeringer Finansiering Lånegjeldsutvikling /Låneopptak Årsbudsjett 2015 Side 1

3 Innledning Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 omfatter tre separate saker med tilhørende dokumenter: Årsbudsjett rådmannens forslag av Styrebehandlet forslag til årsbudsjett 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrebehandlet forslag til årsbudsjett 2015 for Sørum kommunalteknikk KF I tillegg framlegges et separat dokument som inneholder detaljert tallbudsjett for kommunen. Detaljert tallbudsjett for de kommunale foretakene inngår i foretakenes budsjettforslag. Når kommunestyrets endelige budsjettvedtak for 2015 foreligger vil det bli utarbeidet oppdaterte oversikter og obligatoriske rapporter (KOSTRA-rapporter) som vil bli lagt fram for kommunestyret etter årsskiftet. Deretter vil det også bli utarbeidet en samlet framstilling av kommunens og foretakenes budsjetter i form av et konsernbudsjett. Rådmannens generelle vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes årsbudsjett for Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter og bruk av disse i budsjettåret og skal vise utgifter som kan påregnes. Kommunens økonomiplan som gjelder for perioden , ble vedtatt og er grunnlaget for foreliggende budsjettforslag. Årsbudsjettet inngår som første år i økonomiplanen. Kommunens driftsbudsjett vokser netto med kr til kr i Veksten er knyttet til befolkningsutviklingen og dertil hørende behov for tjenesteutvikling. Økonomiplanen forutsetter om lag kr i investeringer i kommende år. Med dette økes kommunens langsiktige gjeld med om lag 25 %. Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for økonomi- og administrasjonsutvalgets videre arbeid med innstilling til kommunestyret. I henhold til kommunelovens 45 legger ikke rådmannen fram innstilling i saken, kun forslag til innstilling. Kommunestyret har gjennom vedtak av økonomiplanen lagt føringer for budsjettet gjennom krav til effektivisering/reduksjon av nye tiltak i økonomiplanperioden. Det er konkret stilt krav om effektivisering på kr for Salderingsforslaget har medført større utfordringer en forutsett da Statsbudsjettet innebærer reduserte frie inntekter med kr , sammenlignet med inntektsforutsetningene i økonomiplan Årsbudsjett 2015 Side 2

4 ØP 2015 Statsbudsjett 2015 / KS inntektsmodell Avvik Skatteanslag Rammetilskudd SUM Rådmannens budsjettforslag ivaretar både økonomiplanens krav til innsparinger samt endringene i rammen som Statsbudsjettet gir. Vedtatte mål er fulgt opp på følgende måte: Utdanning Utdanningsområdet skal gi barn og elever muligheter til å realisere sine evner og talenter. En god barnehage og skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet. Barn og unge skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. I 2015 vil kommunen intensivere innsatsen for å gi flere barn og unge et godt utgangspunkt for videre studier og deltakelse i arbeidslivet. Samarbeid med foresatte skal styrkes, og samhandling med virksomheter innen familie- og nærmiljø skal styrkes rundt utsatte barn og unge. Fokusområder i 2015 vil være: Styrke etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte og ledere Fortsatt satsing på læring gjennom nettverk, erfaringsdeling, råd og veiledning knyttet til læringsmiljø og fag Implementering av teknologisk og metodisk rammeverk for å optimalisere tilretteleggingen for læring og kvalitetsarbeid i barnehagene og skolene. Fortsette arbeidet med IKT-prosjektene «Fagsystemer utdanning» og «Digitale læringsarenaer i barnehage og skole» Videreutvikle «Barnehage- og skolevandring», et system for observasjon og veiledning knyttet til strategiske områder i virksomheten. Ungdomsskolene deltar i «Ungdomstrinn i utvikling» - en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Virksomhetene reduserer driftsutgiftene noe i 2015, i hovedsak midler til kompetanseutvikling, utvendig vedlikehold og kontor- og undervisningsmateriell. Det forventes at kvaliteten på tjenestene kan opprettholdes på samme nivå som i Omsorg og velferd Kommunestyret har vedtatt at hovedstrategiene innenfor eldreomsorg skal bygge oppunder at alle skal bo lengst mulig hjemme. Dette betyr at fremtidig satsning rettes mot hjemmerelaterte tjenester. I rådmannens budsjett 2015 foreslås det en styrking av hjemmebaserte tjenester med to årsverk. Videre settes det fokus på hverdagsrehabilitering, det vil si at tjenesteyterne skal ha fokus på å sette brukeren i bedre stand til å mestre hverdagen på egen hånd. Det er også opprettet et hjemmerehabiliteringsteam der tidlig innsats skal hjelpe aktuelle brukere tilbake til et høyere funksjonsnivå. Foruten omsorgsbehov, er ensomhet, utrygghet og isolasjon faktorer som hindrer mange eldre i å kunne bo hjemme. Ulike hjelpemidler og velferdsteknologi bidrar til å redusere ensomhet Årsbudsjett 2015 Side 3

5 og utrygghet. For 2015 er det foreslått avsatt kr til investering innenfor velferdsteknologi. I løpet av få år er det påkrevd å skifte ut dagens analoge trygghetsalarmer med digitale alarmer. Dette arbeidet påbegynnes i I denne sammenheng er det naturlig å se på alarmer med flere og mer avanserte funksjoner, f.eks varslings- og sensorteknologi. Stadig mer avansert medisinsk behandling, som tidligere ble utført på sykehus, gis nå av hjemmebaserte tjenester eller på våre institusjoner. Dette stiller krav til medarbeidernes kompetanse, og tjenesteområdet må derfor ha stort fokus på kompetanseutvikling. Sørum kommune deltar i interkommunalt samarbeid om kommunalt akutt døgnenhet (KAD) og 2015 vil være enhetens første hele driftsår. For tjenesteområde Omsorg og velferd er det foreslått lagt inn saldering/effektivisering på tilsammen kr Det er lagt inn en økning på kr på oppholdsbetaling institusjon. Dette er basert på et inntektsanslag og ikke på prisøkning. Det er imidlertid faktorer som gjør det usikkert om inntektsanslaget nås. Den øvrige effektiviseringen gjøres gjennom reduksjon på ulike driftsarter som driftsavtaler, elektrisitet, opplæring ansatte og arbeids- og aktivitetsmatriell. Familie og nærmiljø Virksomhetene i dette tjenesteområdet representerer fagområder som er styrt av ulike lovverk, har føringer fra ulike departement og direktorat og det stilles derfor store krav til gode samhandlingsløsninger på det lokale plan. Noen av virksomhetene er tilført midler for kunne håndtere utgifter som er en direkte konsekvens av befolkningsvekst (f. eks. fastlegeordningen) eller for å dekke drift av lovpålagte tjenester som drives i fellesskap med andre kommuner (f. eks. krisesenter, overgrepsmottak). NAV Sørum er styrket med to millioner for å dekke økte sosialhjelpsutgifter. NAV styrker også arbeidet med fattigdomsproblematikk ved hjelp av eksterne prosjektmidler. Virksomhetene i tjenesteområde Familie og Nærmiljø er i henhold til økonomiplanvedtaket pålagt å omdisponere midler for å finansiere oppjustering av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter som har deltidshjemler og for å finansiere en helsesøsterstilling, begge med halvårseffekt i 2015, til sammen kr Slik omdisponering vil redusere tilbudet innen psykisk helsetjeneste, redusere ungdomsarbeid og noen driftsposter. Omdisponering av midler fremmes som egen sak for SOU tidlig i Virksomhetene effektiviseres i utstrakt grad ved samarbeid og samhandling innenfor tjenesteområdet og med skoler og barnehager for å være tidlig og tett på der barn/unge/familier har utfordringer som krever helhetlig og tverrfaglig tilnærming. Med økende befolkningsvekst følger også flere som trenger ulik bistand for å mestre hverdagen. Forutsatt at det framskaffes egnede og tilstrekkelig antall boliger vil bosetting av flyktninger følge kommunestyrets tidligere vedtak, det tas også høyde for flere familiegjenforeninger. Tiltak i folkehelseplanen gjelder samtlige virksomheter i kommunen, og iverksettes innen gjeldende økonomiske rammer. Arbeid med oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner vil også være en prioritert oppgave på tvers av samtlige tjenesteområder. Årsbudsjett 2015 Side 4

6 Alle forslagene som er innarbeidet i budsjettforslaget grunngis i kommunens visjon og strategiske mål sett i sammenheng med kommunens svært stramme økonomiske situasjon og er gjengitt senere i dokumentet. Innsparingene innenfor de enkelte virksomhetene er også vist senere i dokumentet. Rådmannen vil berømme virksomhetslederne som har jobbet fram de enkelte forslagene innenfor eget budsjettområde. Et generelt tiltak for effektivisering er forslag om innsparinger ved naturlig avgang. Dette følges opp ved vurdering av alternativ til utlysning av hver enkelt ledig stilling i tiden som kommer. Nylig vedtatt evaluering av organisasjonen vil også være viktig for videre effektivisering. Rådmannen foreslår også innsparinger i kommunens to foretak: Sørum kommunale eiendomsforetak og Sørum kommunalteknikk. Kommunen har i mange år hatt en høy kvalitet på vedlikeholdet på bygg og anlegg. Dette har vært gode investeringer for framtiden. Rådmannen kan ikke se at det er økonomisk rom for å opprettholde denne kvaliteten nå og vurderer at en reduksjon i kvalitetsnivået vil være forsvarlig. Kvalitetsnivået for alle deler av kommunens aktiviteter blir et viktig tema i årene som kommer. Samlet sett gir tiltakene et netto driftsresultat på kr Dette er i henhold til bunnlinjen i vedtatt økonomiplan for 2015 og vil gi konsernet et positivt netto driftsresultat tilsvarende + 1,5 %. Sammenliknet med vedtatt netto driftsresultat på -2 % i 2014, er dette et skritt i riktig retning for kommunens økonomi. Men alle store investeringer i årene som kommer vil gi kommunen svært begrenset økonomisk handlefrihet i framtiden. Det vil være av avgjørende betydning for økonomien framover at de investeringer som gjøres kommer til riktig tid og er godt fundert i forhold til framtidige behov. Sørum, 31. oktober 2014 Siri Gauthun Kielland Rådmann Årsbudsjett 2015 Side 5

7 Budsjetteringsprinsipper I henhold til 6 i Forskrift om årsbudsjett skal det redegjøres for de grunnleggende prinsippene kommunen benytter ved framstillingen av årsbudsjettet, herunder en beskrivelse av organiseringen av arbeidet. Organiseringen av budsjettarbeidet Innen utgangen av april hvert år skal rådmannen fremme forslag til økonomiplan for påfølgende fire-årsperiode. Forslaget legges fram for budsjettnemda (= økonomi- og administrasjonsutvalget supplert med representant for partier som ikke er representert i ØA) som innhenter uttalelser fra innstillingsutvalgene og øvrige høringsinstanser, og avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av juni hvert år skal kommunestyret vedta økonomiplanen. Den vedtatte økonomiske rammen for planens første år er styrende for utarbeidelsen av årsbudsjettet. Innen utgangen av oktober hvert år fremmer rådmannen forslag til årsbudsjett for påfølgende budsjettår. Forslaget legges fram for budsjettnemda som innhenter uttalelser fra innstillingsutvalgene og øvrige høringsinstanser, og avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av desember hvert år vedtar kommunestyret årsbudsjettet. Årsbudsjettet er en bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i budsjettåret og er overordnet aktivitetsvedtak. Kommunestyrets mål og premisser knyttet til budsjettbevilgningene I sitt forslag til økonomiplan legger rådmannen inn endringer i tjenesteproduksjonen i forhold til foregående år. Disse foreslåtte endringene kan være en konsekvens av tidligere politiske vedtak, behovsendringer som må hensyntas eller en tilpasning til økonomiske rammer. Kommunestyrets økonomiplanvedtak utgjør deretter basis for rådmannens forslag til årsbudsjett. Imidlertid vil rådmannen også i årsbudsjettforslaget kunne foreslå endringer i tjenesteproduksjonen, basert på oppdatert informasjon og de varslede økonomiske rammer. Endringene i tjenesteproduksjonen i forhold til foregående år er nærmere beskrevet i eget kapittel i dette dokumentet. Årsbudsjett 2015 Side 6

8 Den økonomiske rammen for 2015 REGNSKAP B 2014 B 2015 B 2015 ÅRSVERK TEKST 2013 VEDTAK ØP FORSLAG Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Konsesjonskraftinntekter Premieavvik pensjon Netto renteinntekter Rentemargin finansforvaltning Netto finanstransaksjoner Sum fellesinntekter Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum fellesutgifter Disponibelt til tjenesteproduksjon Folkevalgte organer og partistøtte ,18 2,18 2,48 Kontrollutvalget Sørum kommunale eiendomss. KF ,00 53,61 54,61 Sørum kommunalteknikk KF ,00 33,00 29,00 Nedre Romerike br. og redn. IKS Fellesrådet mv Private barnehager m.v Andre sentrale tilskudd Rådmannsfunksjonen ,00 5,00 5,00 Beredskapsarbeid Idrettsparken barnehage ,00 27,00 26,90 Nordli barnehage ,15 23,15 23,15 Blaker barnehage ,50 8,50 8,50 Frogner barnehage ,00 16,00 16,00 Sennerud barnehage ,40 11,40 12,40 Fjellbovegen barnehage ,00 20,00 Musikk- og kulturskolen ,95 8,15 8,15 Voksenopplæringen ,60 5,60 5,60 Frogner skole ,73 51,03 53,11 Vesterskaun skole ,32 25,62 29,08 Sørum skole ,65 20,65 22,03 Sørumsand skole ,52 47,33 49,51 Haugtun skole ,51 15,51 15,51 Fjuk skole ,21 15,21 15,21 Melvold ungdomsskole ,00 29,00 29,90 Bingsfoss ungdomsskole ,55 43,15 44,05 Årsbudsjett 2015 Side 7

9 REGNSKAP B 2014 B 2015 B 2015 ÅRSVERK TEKST 2013 VEDTAK ØP FORSLAG Familiesenter ,46 6,46 6,46 Skole- og helsestasjonstjeneste ,50 11,50 11,50 Barneverntjeneste ,10 14,10 14,10 Pedagogisk psykologisk tjeneste ,81 10,81 10,81 Levekår ,24 23,24 23,24 Nærmiljø ,10 26,10 27,10 NAV - kommunal del ,00 10,00 11,00 Tildelingsenheten ,90 4,90 6,10 Sørvald bo- og behandlingssenter ,10 6,10 6,10 Sørvald demensenhet ,00 31,00 31,00 Sørum sykehjem ,75 69,75 69,75 Blaker aldersheim ,23 23,23 23,23 Fjuk botilbud ,11 22,11 22,91 Bo- og avlastningstjenesten ,18 102,53 102,53 Hjemmetjenesten ,41 70,41 72,41 Plan, næring og kultur ,20 23,20 23,20 Organisasjons og tjenesteutvikling ,72 16,12 15,42 Kommunikasjon og IKT ,40 19,00 18,50 Økonomi ,30 15,10 15,10 Effektivisering Lønnsjustering 3 % Nye/økte tiltak/oppgaver Bemanningsøkning ,00 Innsparing ved naturlig avgang Sum årsverk 910,78 951,75 980,65 Tjenesteproduksjonens nettoutgifter Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdragsutgifter Netto driftsresultat Inntektsført fra disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Årsbudsjett 2015 Side 8

10 Inntektsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan Skatt på formue og inntekt Skatteanslaget bygger på inntektsanslagene i Regjeringens forslag til statsbudsjett for Anslaget er imidlertid justert gjennom bruk av KS prognostiseringsmodell for frie inntekter som hensyntar Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose pr Inntektsanslaget er kr lavere enn i kommunestyrets økonomiplanvedtak. Rammetilskudd Anslått rammetilskudd bygger også på inntektsanslagene i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, justert gjennom bruk av KS prognostiseringsmodell for frie inntekter. Inntektsanslaget er kr lavere enn i kommunestyrets økonomiplanvedtak. Frie inntekter Skatt på formue og inntekt, sammen med rammetilskudd kalles frie inntekter. Frie inntekter utgjør hovedtyngden av kommunens inntektsside og stilles til kommunens disposisjon gjennom statsbudsjettet. Samlet er frie inntekter kr lavere enn i økonomiplanvedtaket. Rådmannens forslag til hvordan inntektssvikten kan håndteres er omtalt under overskriften «Andre endringer, innsparinger og saldering». Eiendomsskatt Eiendomsskatten for 2015 er videreført med en skattesats på 2 promille og med et bunnfradrag på kr pr boenhet for boligeiendommer. Inntektsanslaget er uendret fra kommunestyrets økonomiplanvedtak. I økonomiplanen er det forutsatt at inntekten fra eiendomsskatt skal øke fra kr i 2015 til kr i 2016 gjennom full retaksering av alle eiendommer 10 år etter forrige taksering. En slik retaksering må gjennomføres i 2015 dersom endrede takster skal ha effekt for inntekten i I rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 er det imidlertid ikke lagt inn budsjettmessig dekning for en retaksering. Kostnadene for en retaksering er ikke beregnet, men den opprinnelige takseringen beløp seg til om lag kr Rådmannen forutsetter at det i stedet gjennomføres en såkalt «kontorjustering», som innebærer at kommunen kan heve takstene med inntil 10 % av opprinnelig skattegrunnlag. Andre statlige tilskudd Inntektsanslagene på tilskuddene kompensasjon for investeringer, kompensasjonstilskudd omsorgsboliger, og rentekompensasjon for skolebygg er holdt uendret fra kommunestyrets økonomiplanvedtak på kr Inntektsanslaget på konsesjonskraftinntekter foreslås imidlertid redusert fra kr til kr , som ansees som et mer realistisk anslag gitt dagens strømpriser. Renteinntekter og rentemargin Anslaget på renteinntekter er holdt uendret fra kommunestyrets økonomiplanvedtak på kr Årsbudsjett 2015 Side 9

11 I 2015 budsjetteres all renterisiko og forventet rentemargin i kommunens budsjett i samsvar med kommunestyrets økonomiplanvedtak. All ekstern lånegjeld ligger i kommunens balanse, med kr Gjennomsnittlig lånerente er budsjettert med 2,2 % til kr Den største delen av kommunens lånegjeld er videreutlånt til de kommunale foretakene. Videreutlånet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF vil utgjøre kr ved årsskiftet. Foretaket vil i 2015 bli fakturert for 5 % internrente på sin konserninterne gjeld. Dette er det samme rentenivået som er lagt til grunn for foretakets husleieberegninger, hvilket medfører at foretaket ikke lenger blir sittende med noen rentemargin. Videreutlånet til Sørum kommunalteknikk KF vil utgjøre kr ved årsskiftet. Foretaket vil i 2015 bli fakturert med 3 % internrente på sin konserninterne gjeld. Dette er det samme rentenivået som kalkulatorisk blir lagt inn i selvkostgrunnlagene for de kommunale avgiftene. Ved regnskapsavslutningen for 2015 justeres rentebelastningen i henhold til den faktiske renten som etter retningslinjene for selvkost skal legges inn i selvkostgrunnlagene. Til sammen budsjetteres det med kr i konserninterne renteinntekter basert på konsernintern lånegjeld ved årsskiftet. For lånemidler som overføres til foretakene i løpet av 2015 vil renter av dette komme i tillegg. Netto renteinntekter vil da utgjøres av Renteinntekter kr Konserninterne renteinntekter kr Rentekostnader kr Netto renteinntekter kr Øvrige inntekter Gebyrregulativet for Plan, næring og kultur (tidligere plan- og utbyggingsseksjonen) indeksreguleres ved hvert årsskifte, men skal foreslås også revidert i egen sak i Forslag til endrede VAR-avgifter framgår av budsjettforslaget til Sørum kommunalteknikk KF. Foreldrebetalingen i barnehagene foreslås økt med kr 175 pr mnd, fra kr til kr i samsvar med forslaget i statsbudsjettet til ny maksimalsats. Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen økes med 2,5 %, kr 60 pr mnd, i samsvar med forutsetningene i kommunestyrets økonomiplanvedtak. For øvrig er det ikke foreslått endringer i betalingssatser, øvrige priser, gebyrer, foreldrebetalinger e. l. i dette budsjettforslaget utover indeksregulering. Årsbudsjett 2015 Side 10

12 Kostnadsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan Lønnsbudsjettering Det er budsjettert med lønn til det antall årsverk som framgår av driftsoversikten. Budsjetteringen er basert på lønnsnivået slik det er fastsatt etter sluttføring av alle sentrale og lokale forhandlinger inneværende år, unntatt lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 4. Til dekning av årets lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 4 er det avsatt en reserve på kr , som skal dekke forhandlingspotten, medfølgende pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Resultatet av de lokale forhandlingene vil foreligge i løpet av oktober, og vil bli registrert og avregnet ved lønnskjøring for november. Rådmannen ønsker å foreta en ny lønnsbudsjettering basert på novemberlønn og oppdatere tabellen over driftsbudsjettets økonomiske rammer forut for kommunestyrets endelige vedtak av årsbudsjett I tillegg er det tatt høyde for 3 % lønnsvekst f.o.m. 1.mai Dette tilsvarer 2 % økning på årsbasis. Årsverk Tabellene viser endringer i bemanningen fra rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 til rådmannens forslag til årsbudsjett Det betyr at tabellen både fanger opp bemanningsendringer med bakgrunn i kommunestyrets endelige budsjettvedtak for 2014 og andre politiske vedtak, samt administrative justeringer innenfor budsjettrammene. Bemanningsøkninger som en konsekvens av vedtatt økonomiplan er også inkludert. I tillegg kommer bemanningsendringer som framgår av de kommunale foretakenes budsjettforslag. Totalt sett øker kommunens bemanning fra 951,75 årsverk i 2014 til 980,65 årsverk i 2015, en økning med 28,90 årsverk. Økningen i antall årsverk fordeler seg med 26,80 årsverk i tjenesteområdet Utdanning, 2,00 årsverk i tjenesteområdet Familie og nærmiljø, 4,00 årsverk i tjenesteområdet Omsorg og velferd. Antall årsverk i de administrative avdelingene reduseres med 1,20 årsverk. Endringene i antall årsverk er nærmere omtalt under den enkelte virksomhet og avdeling. Bemanningen i Sørum kommunalteknikk KF reduseres med 4, 00 årsverk. Dette gjelder ansatte på renseanlegget som overføres til Midtre Romerike Avløpsselskap IKS. Bemanningen i Sørum kommunale eiendomsselskap KF økes med 1,00 årsverk for renhold av Fjellbovegen barnehage. Årsbudsjett 2015 Side 11

13 Disponering av økonomiplanens årsverksøkninger I vedtatt økonomiplan er det for 2015 forutsatt en økning med 18 årsverk, fordelt med 16 årsverk til tjenesteområdet Utdanning og 2 årsverk til tjenesteområdet Omsorg og velferd. I tillegg kommer årsverk knyttet til oppstart av Fjellbovegen barnehage. Med bakgrunn i at antall klasser i grunnskolen ikke øker med mer enn 5 klasser, er 6,9 årsverk tilført de fire barneskolene det gjelder. (Se omtale under den enkelte virksomhet.) Dette er 9,1 årsverk lavere enn forutsatt i vedtatt økonomiplan. Fjellbovegen barnehage er tilført 19 årsverk, slik at bemanningen er 20 årsverk inklusive virksomhetsleder ved oppstart Det er lagt inn lønnsmidler slik at tiltredelser kan skje fra august. Fjellbovegen barnehage er nærmere omtalt i eget avsnitt. Tjenesteområdet Omsorg og velferd er som forutsatt tilført to årsverk til hjemmetjenesten. Valg Det er satt av til sammen kr i budsjettet til Kommunikasjon og IKT-avdelingen til dekning av kostnader til kommunevalg Kontrollutvalget Driftsbudsjettet for kontrollutvalget er beholdt uendret fra 2014 med kr Budsjettert beløp dekker utgiftsrammen kontrollutvalget har vedtatt. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Rentemargin og renterisiko er overført fra foretaket til kommunen, jfr omtale i eget avsnitt. I dette budsjettforslaget har rådmannen lagt inn at eiendomsforetaket skal bidra med kr til kommunens samlede innsparinger gjennom redusert bygningsmessig vedlikehold. Konsekvenser av en slik innsparing er omtalt i foretakets budsjettforslag. Overføring Sørum kommunalteknikk KF I vedtatt økonomiplan er tilskuddet til Sørum kommualteknikk KF fastsatt til kr til drift og vedlikehold av veg. Det er i ettertid avklart at kostnader til vassdragsovervåkning også må dekkes av over denne bevilgningen. Kostnadene er budsjettert til kr som må tilleggsbevilges dersom reduksjon i vegvedlikehold skal unngås. Foretaket har også benyttet sin rentemargin (forskjellen mellom kalkulatoriske renter i selvkostgrunnlagene og faktisk betalte lånerenter) til vegvedlikehold. I og med at rentemarginen nå bortfaller som en konsekvens av hvordan renter avregnes mellom kommuneregnskapet og foretakene, må foretaket også kompenseres for dette inntektsbortfallet dersom reduksjon i vegvedlikehold skal unngås. Rentemarginen er beregnet til kr (Forskjellen mellom 3 % kalkulatorisk rente og 2,2 % budsjettert faktisk rente, av en lånegjeld på kr ) I sitt budsjettforslag har foretaket foreslått en innsparing i vintervedlikeholdet med kr I dette budsjettforslaget har rådmannen lagt inn at foretaket bidrar med ytterligere kr til kommunens samlede innsparinger. Foreslått overføring til Sørum kommunalteknikk KF framkommer da slik: Årsbudsjett 2015 Side 12

14 Overføring i vedtatt økonomiplan kr Finansiering av vassdragsovervåking kr Kompensasjon for bortfall av rentemargin kr Redusert vintervedlikehold kr Ytterligere innsparing på drift av veg/vedlikehold kr Sum overføring kr Private barnehager m.v. Budsjettet for overføringer av tilskudd til ikke-kommunale barnehager er nedjustert med kr i forhold til budsjettert overføring i økonomiplanen. Dette har to årsaker. Misjonshuset barnehage AS er nedlagt og kommunen har midlertidig barnehagedrift i de samme lokalene. Kr er overført fra tilskudd til ikke-kommunale barnehager til driftskostnader for disse midlertidige kommunale plassene (underlagt Fjellbovegen barnehage). I henhold til ny forståelse av forskriften om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager, er det budsjetterte tilskuddsbeløpet redusert med kr Dette har sammenheng med hvordan barn som fyller tre år i 2015 håndteres i tilskuddssammenheng. Forståelsen er avstemt mot Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fastsetting av kommunale tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager og familiebarnehager fremmes som egen sak parallelt med årsbudsjettbehandlingen. Andre endringer/påplussinger I økonomiplan er det forutsatt en del bevilgninger til nye tiltak og økte oppgaver. Innenfor tjenesteområdet Utdanning er de fire skolene som får økte klassetall også, som en engangsbevilgning, tilført driftsmidler til inventar og lærebøker med kr pr klasse. Til sammen kr , som er kr mindre enn avsatt til formålet i økonomiplanen. For Fjellbovegen barnehage henvises til omtale i eget avsnitt. Innenfor tjenesteområdet Familie og nærmiljø er det, som forutsatt, lagt inn økninger i driftsbudsjettene med til sammen kr Virksomheten Levekår er tilført kr til dekning av kostnadsøkninger på overføringer til andre (fastleger, fysioterapeuter, Krisesenter m.v.). Virksomheten Nærmiljø er tilført kr til dekning av underbudsjetterte kostnader til betaling for arbeidsplasser ved Norasonde. Virksomheten NAV - kommunal del er tilført kr til dekning av økte sosialhjelpsutbetalinger. Deler av den økte bevilgningen benyttes til styrking av bemanningen med ett årsverk, jfr kommunestyresak 115/14 i møte Som omtalt i økonomiplanen er det behov for styrking både av skolehelsetjenesten og av fysioterapitjenesten. Rådmannen vil påse at disse tjenestene får nødvendig styrking i 2015 gjennom omprioriteringer innen de økonomiske rammene for virksomhetene i tjenesteområdet Familie og nærmiljø. Innenfor tjenesteområdet Omsorg og velferd er virksomheten Hjemmetjenesten tilført kr til dekning av kostnader til varig tilrettelagte arbeidsplasser og botilbud i annen kommune. Årsbudsjett 2015 Side 13

Årsbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak av 17.12.2014 Sak 147/14

Årsbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak av 17.12.2014 Sak 147/14 Årsbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak av 17.12.2014 Sak 147/14 Årsbudsjett 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Innledning... 6 Rådmannens generelle vurdering... 6 Budsjetteringsprinsipper...

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013. Sak 130/13

Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013. Sak 130/13 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013 Sak 130/13 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Innledning... 6 Rådmannens forord... 6 Budsjetteringsprinsipper... 8 Organiseringen av budsjettarbeidet...

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Kommunestyrets vedtak av 14.12.2011

Årsbudsjett 2012 Kommunestyrets vedtak av 14.12.2011 Årsbudsjett 2012 Kommunestyrets vedtak av 14.12.2011 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Innledning... 7 Rådmannens forord... 7 Organisasjon for framtida... 9 Organisasjonsutforming i Sørum

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Utdanningsområdet Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Nøkkeltall barnehage 2014 145 000 Netto driftsutgifter pr innbygger 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 20.01.15

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer