Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1"

Transkript

1 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag av

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Rådmannens generelle vurdering... 2 Budsjetteringsprinsipper... 6 Organiseringen av budsjettarbeidet... 6 Kommunestyrets mål og premisser knyttet til budsjettbevilgningene... 6 Den økonomiske rammen for Inntektsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan Skatt på formue og inntekt... 9 Rammetilskudd... 9 Eiendomsskatt... 9 Andre statlige tilskudd... 9 Renteinntekter og rentemargin... 9 Øvrige inntekter Lønnsbudsjettering Årsverk Disponering av økonomiplanens årsverksøkninger Valg Kontrollutvalget Sørum kommunale eiendomsselskap KF Overføring Sørum kommunalteknikk KF Private barnehager m.v Andre endringer/påplussinger Fjellbovegen barnehage Andre forhold Budsjettering av pensjonskostnader Inndekking av premieavvik pensjon Vikarpool Boliger til flyktninger S-timer Leirskole Frogner- Melvold 1-10 skole med kultursal huskoordinator Beredskapsarbeid Indirekte kostnader Innsparinger Saldering Mulige ytterligere innsparingstiltak/effektiviseringer Endringer på virksomhetsnivå Investeringsbudsjett Investeringer Finansiering Lånegjeldsutvikling /Låneopptak Årsbudsjett 2015 Side 1

3 Innledning Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 omfatter tre separate saker med tilhørende dokumenter: Årsbudsjett rådmannens forslag av Styrebehandlet forslag til årsbudsjett 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrebehandlet forslag til årsbudsjett 2015 for Sørum kommunalteknikk KF I tillegg framlegges et separat dokument som inneholder detaljert tallbudsjett for kommunen. Detaljert tallbudsjett for de kommunale foretakene inngår i foretakenes budsjettforslag. Når kommunestyrets endelige budsjettvedtak for 2015 foreligger vil det bli utarbeidet oppdaterte oversikter og obligatoriske rapporter (KOSTRA-rapporter) som vil bli lagt fram for kommunestyret etter årsskiftet. Deretter vil det også bli utarbeidet en samlet framstilling av kommunens og foretakenes budsjetter i form av et konsernbudsjett. Rådmannens generelle vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes årsbudsjett for Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter og bruk av disse i budsjettåret og skal vise utgifter som kan påregnes. Kommunens økonomiplan som gjelder for perioden , ble vedtatt og er grunnlaget for foreliggende budsjettforslag. Årsbudsjettet inngår som første år i økonomiplanen. Kommunens driftsbudsjett vokser netto med kr til kr i Veksten er knyttet til befolkningsutviklingen og dertil hørende behov for tjenesteutvikling. Økonomiplanen forutsetter om lag kr i investeringer i kommende år. Med dette økes kommunens langsiktige gjeld med om lag 25 %. Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for økonomi- og administrasjonsutvalgets videre arbeid med innstilling til kommunestyret. I henhold til kommunelovens 45 legger ikke rådmannen fram innstilling i saken, kun forslag til innstilling. Kommunestyret har gjennom vedtak av økonomiplanen lagt føringer for budsjettet gjennom krav til effektivisering/reduksjon av nye tiltak i økonomiplanperioden. Det er konkret stilt krav om effektivisering på kr for Salderingsforslaget har medført større utfordringer en forutsett da Statsbudsjettet innebærer reduserte frie inntekter med kr , sammenlignet med inntektsforutsetningene i økonomiplan Årsbudsjett 2015 Side 2

4 ØP 2015 Statsbudsjett 2015 / KS inntektsmodell Avvik Skatteanslag Rammetilskudd SUM Rådmannens budsjettforslag ivaretar både økonomiplanens krav til innsparinger samt endringene i rammen som Statsbudsjettet gir. Vedtatte mål er fulgt opp på følgende måte: Utdanning Utdanningsområdet skal gi barn og elever muligheter til å realisere sine evner og talenter. En god barnehage og skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet. Barn og unge skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. I 2015 vil kommunen intensivere innsatsen for å gi flere barn og unge et godt utgangspunkt for videre studier og deltakelse i arbeidslivet. Samarbeid med foresatte skal styrkes, og samhandling med virksomheter innen familie- og nærmiljø skal styrkes rundt utsatte barn og unge. Fokusområder i 2015 vil være: Styrke etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte og ledere Fortsatt satsing på læring gjennom nettverk, erfaringsdeling, råd og veiledning knyttet til læringsmiljø og fag Implementering av teknologisk og metodisk rammeverk for å optimalisere tilretteleggingen for læring og kvalitetsarbeid i barnehagene og skolene. Fortsette arbeidet med IKT-prosjektene «Fagsystemer utdanning» og «Digitale læringsarenaer i barnehage og skole» Videreutvikle «Barnehage- og skolevandring», et system for observasjon og veiledning knyttet til strategiske områder i virksomheten. Ungdomsskolene deltar i «Ungdomstrinn i utvikling» - en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Virksomhetene reduserer driftsutgiftene noe i 2015, i hovedsak midler til kompetanseutvikling, utvendig vedlikehold og kontor- og undervisningsmateriell. Det forventes at kvaliteten på tjenestene kan opprettholdes på samme nivå som i Omsorg og velferd Kommunestyret har vedtatt at hovedstrategiene innenfor eldreomsorg skal bygge oppunder at alle skal bo lengst mulig hjemme. Dette betyr at fremtidig satsning rettes mot hjemmerelaterte tjenester. I rådmannens budsjett 2015 foreslås det en styrking av hjemmebaserte tjenester med to årsverk. Videre settes det fokus på hverdagsrehabilitering, det vil si at tjenesteyterne skal ha fokus på å sette brukeren i bedre stand til å mestre hverdagen på egen hånd. Det er også opprettet et hjemmerehabiliteringsteam der tidlig innsats skal hjelpe aktuelle brukere tilbake til et høyere funksjonsnivå. Foruten omsorgsbehov, er ensomhet, utrygghet og isolasjon faktorer som hindrer mange eldre i å kunne bo hjemme. Ulike hjelpemidler og velferdsteknologi bidrar til å redusere ensomhet Årsbudsjett 2015 Side 3

5 og utrygghet. For 2015 er det foreslått avsatt kr til investering innenfor velferdsteknologi. I løpet av få år er det påkrevd å skifte ut dagens analoge trygghetsalarmer med digitale alarmer. Dette arbeidet påbegynnes i I denne sammenheng er det naturlig å se på alarmer med flere og mer avanserte funksjoner, f.eks varslings- og sensorteknologi. Stadig mer avansert medisinsk behandling, som tidligere ble utført på sykehus, gis nå av hjemmebaserte tjenester eller på våre institusjoner. Dette stiller krav til medarbeidernes kompetanse, og tjenesteområdet må derfor ha stort fokus på kompetanseutvikling. Sørum kommune deltar i interkommunalt samarbeid om kommunalt akutt døgnenhet (KAD) og 2015 vil være enhetens første hele driftsår. For tjenesteområde Omsorg og velferd er det foreslått lagt inn saldering/effektivisering på tilsammen kr Det er lagt inn en økning på kr på oppholdsbetaling institusjon. Dette er basert på et inntektsanslag og ikke på prisøkning. Det er imidlertid faktorer som gjør det usikkert om inntektsanslaget nås. Den øvrige effektiviseringen gjøres gjennom reduksjon på ulike driftsarter som driftsavtaler, elektrisitet, opplæring ansatte og arbeids- og aktivitetsmatriell. Familie og nærmiljø Virksomhetene i dette tjenesteområdet representerer fagområder som er styrt av ulike lovverk, har føringer fra ulike departement og direktorat og det stilles derfor store krav til gode samhandlingsløsninger på det lokale plan. Noen av virksomhetene er tilført midler for kunne håndtere utgifter som er en direkte konsekvens av befolkningsvekst (f. eks. fastlegeordningen) eller for å dekke drift av lovpålagte tjenester som drives i fellesskap med andre kommuner (f. eks. krisesenter, overgrepsmottak). NAV Sørum er styrket med to millioner for å dekke økte sosialhjelpsutgifter. NAV styrker også arbeidet med fattigdomsproblematikk ved hjelp av eksterne prosjektmidler. Virksomhetene i tjenesteområde Familie og Nærmiljø er i henhold til økonomiplanvedtaket pålagt å omdisponere midler for å finansiere oppjustering av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter som har deltidshjemler og for å finansiere en helsesøsterstilling, begge med halvårseffekt i 2015, til sammen kr Slik omdisponering vil redusere tilbudet innen psykisk helsetjeneste, redusere ungdomsarbeid og noen driftsposter. Omdisponering av midler fremmes som egen sak for SOU tidlig i Virksomhetene effektiviseres i utstrakt grad ved samarbeid og samhandling innenfor tjenesteområdet og med skoler og barnehager for å være tidlig og tett på der barn/unge/familier har utfordringer som krever helhetlig og tverrfaglig tilnærming. Med økende befolkningsvekst følger også flere som trenger ulik bistand for å mestre hverdagen. Forutsatt at det framskaffes egnede og tilstrekkelig antall boliger vil bosetting av flyktninger følge kommunestyrets tidligere vedtak, det tas også høyde for flere familiegjenforeninger. Tiltak i folkehelseplanen gjelder samtlige virksomheter i kommunen, og iverksettes innen gjeldende økonomiske rammer. Arbeid med oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner vil også være en prioritert oppgave på tvers av samtlige tjenesteområder. Årsbudsjett 2015 Side 4

6 Alle forslagene som er innarbeidet i budsjettforslaget grunngis i kommunens visjon og strategiske mål sett i sammenheng med kommunens svært stramme økonomiske situasjon og er gjengitt senere i dokumentet. Innsparingene innenfor de enkelte virksomhetene er også vist senere i dokumentet. Rådmannen vil berømme virksomhetslederne som har jobbet fram de enkelte forslagene innenfor eget budsjettområde. Et generelt tiltak for effektivisering er forslag om innsparinger ved naturlig avgang. Dette følges opp ved vurdering av alternativ til utlysning av hver enkelt ledig stilling i tiden som kommer. Nylig vedtatt evaluering av organisasjonen vil også være viktig for videre effektivisering. Rådmannen foreslår også innsparinger i kommunens to foretak: Sørum kommunale eiendomsforetak og Sørum kommunalteknikk. Kommunen har i mange år hatt en høy kvalitet på vedlikeholdet på bygg og anlegg. Dette har vært gode investeringer for framtiden. Rådmannen kan ikke se at det er økonomisk rom for å opprettholde denne kvaliteten nå og vurderer at en reduksjon i kvalitetsnivået vil være forsvarlig. Kvalitetsnivået for alle deler av kommunens aktiviteter blir et viktig tema i årene som kommer. Samlet sett gir tiltakene et netto driftsresultat på kr Dette er i henhold til bunnlinjen i vedtatt økonomiplan for 2015 og vil gi konsernet et positivt netto driftsresultat tilsvarende + 1,5 %. Sammenliknet med vedtatt netto driftsresultat på -2 % i 2014, er dette et skritt i riktig retning for kommunens økonomi. Men alle store investeringer i årene som kommer vil gi kommunen svært begrenset økonomisk handlefrihet i framtiden. Det vil være av avgjørende betydning for økonomien framover at de investeringer som gjøres kommer til riktig tid og er godt fundert i forhold til framtidige behov. Sørum, 31. oktober 2014 Siri Gauthun Kielland Rådmann Årsbudsjett 2015 Side 5

7 Budsjetteringsprinsipper I henhold til 6 i Forskrift om årsbudsjett skal det redegjøres for de grunnleggende prinsippene kommunen benytter ved framstillingen av årsbudsjettet, herunder en beskrivelse av organiseringen av arbeidet. Organiseringen av budsjettarbeidet Innen utgangen av april hvert år skal rådmannen fremme forslag til økonomiplan for påfølgende fire-årsperiode. Forslaget legges fram for budsjettnemda (= økonomi- og administrasjonsutvalget supplert med representant for partier som ikke er representert i ØA) som innhenter uttalelser fra innstillingsutvalgene og øvrige høringsinstanser, og avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av juni hvert år skal kommunestyret vedta økonomiplanen. Den vedtatte økonomiske rammen for planens første år er styrende for utarbeidelsen av årsbudsjettet. Innen utgangen av oktober hvert år fremmer rådmannen forslag til årsbudsjett for påfølgende budsjettår. Forslaget legges fram for budsjettnemda som innhenter uttalelser fra innstillingsutvalgene og øvrige høringsinstanser, og avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av desember hvert år vedtar kommunestyret årsbudsjettet. Årsbudsjettet er en bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i budsjettåret og er overordnet aktivitetsvedtak. Kommunestyrets mål og premisser knyttet til budsjettbevilgningene I sitt forslag til økonomiplan legger rådmannen inn endringer i tjenesteproduksjonen i forhold til foregående år. Disse foreslåtte endringene kan være en konsekvens av tidligere politiske vedtak, behovsendringer som må hensyntas eller en tilpasning til økonomiske rammer. Kommunestyrets økonomiplanvedtak utgjør deretter basis for rådmannens forslag til årsbudsjett. Imidlertid vil rådmannen også i årsbudsjettforslaget kunne foreslå endringer i tjenesteproduksjonen, basert på oppdatert informasjon og de varslede økonomiske rammer. Endringene i tjenesteproduksjonen i forhold til foregående år er nærmere beskrevet i eget kapittel i dette dokumentet. Årsbudsjett 2015 Side 6

8 Den økonomiske rammen for 2015 REGNSKAP B 2014 B 2015 B 2015 ÅRSVERK TEKST 2013 VEDTAK ØP FORSLAG Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Konsesjonskraftinntekter Premieavvik pensjon Netto renteinntekter Rentemargin finansforvaltning Netto finanstransaksjoner Sum fellesinntekter Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum fellesutgifter Disponibelt til tjenesteproduksjon Folkevalgte organer og partistøtte ,18 2,18 2,48 Kontrollutvalget Sørum kommunale eiendomss. KF ,00 53,61 54,61 Sørum kommunalteknikk KF ,00 33,00 29,00 Nedre Romerike br. og redn. IKS Fellesrådet mv Private barnehager m.v Andre sentrale tilskudd Rådmannsfunksjonen ,00 5,00 5,00 Beredskapsarbeid Idrettsparken barnehage ,00 27,00 26,90 Nordli barnehage ,15 23,15 23,15 Blaker barnehage ,50 8,50 8,50 Frogner barnehage ,00 16,00 16,00 Sennerud barnehage ,40 11,40 12,40 Fjellbovegen barnehage ,00 20,00 Musikk- og kulturskolen ,95 8,15 8,15 Voksenopplæringen ,60 5,60 5,60 Frogner skole ,73 51,03 53,11 Vesterskaun skole ,32 25,62 29,08 Sørum skole ,65 20,65 22,03 Sørumsand skole ,52 47,33 49,51 Haugtun skole ,51 15,51 15,51 Fjuk skole ,21 15,21 15,21 Melvold ungdomsskole ,00 29,00 29,90 Bingsfoss ungdomsskole ,55 43,15 44,05 Årsbudsjett 2015 Side 7

9 REGNSKAP B 2014 B 2015 B 2015 ÅRSVERK TEKST 2013 VEDTAK ØP FORSLAG Familiesenter ,46 6,46 6,46 Skole- og helsestasjonstjeneste ,50 11,50 11,50 Barneverntjeneste ,10 14,10 14,10 Pedagogisk psykologisk tjeneste ,81 10,81 10,81 Levekår ,24 23,24 23,24 Nærmiljø ,10 26,10 27,10 NAV - kommunal del ,00 10,00 11,00 Tildelingsenheten ,90 4,90 6,10 Sørvald bo- og behandlingssenter ,10 6,10 6,10 Sørvald demensenhet ,00 31,00 31,00 Sørum sykehjem ,75 69,75 69,75 Blaker aldersheim ,23 23,23 23,23 Fjuk botilbud ,11 22,11 22,91 Bo- og avlastningstjenesten ,18 102,53 102,53 Hjemmetjenesten ,41 70,41 72,41 Plan, næring og kultur ,20 23,20 23,20 Organisasjons og tjenesteutvikling ,72 16,12 15,42 Kommunikasjon og IKT ,40 19,00 18,50 Økonomi ,30 15,10 15,10 Effektivisering Lønnsjustering 3 % Nye/økte tiltak/oppgaver Bemanningsøkning ,00 Innsparing ved naturlig avgang Sum årsverk 910,78 951,75 980,65 Tjenesteproduksjonens nettoutgifter Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdragsutgifter Netto driftsresultat Inntektsført fra disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Årsbudsjett 2015 Side 8

10 Inntektsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan Skatt på formue og inntekt Skatteanslaget bygger på inntektsanslagene i Regjeringens forslag til statsbudsjett for Anslaget er imidlertid justert gjennom bruk av KS prognostiseringsmodell for frie inntekter som hensyntar Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose pr Inntektsanslaget er kr lavere enn i kommunestyrets økonomiplanvedtak. Rammetilskudd Anslått rammetilskudd bygger også på inntektsanslagene i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, justert gjennom bruk av KS prognostiseringsmodell for frie inntekter. Inntektsanslaget er kr lavere enn i kommunestyrets økonomiplanvedtak. Frie inntekter Skatt på formue og inntekt, sammen med rammetilskudd kalles frie inntekter. Frie inntekter utgjør hovedtyngden av kommunens inntektsside og stilles til kommunens disposisjon gjennom statsbudsjettet. Samlet er frie inntekter kr lavere enn i økonomiplanvedtaket. Rådmannens forslag til hvordan inntektssvikten kan håndteres er omtalt under overskriften «Andre endringer, innsparinger og saldering». Eiendomsskatt Eiendomsskatten for 2015 er videreført med en skattesats på 2 promille og med et bunnfradrag på kr pr boenhet for boligeiendommer. Inntektsanslaget er uendret fra kommunestyrets økonomiplanvedtak. I økonomiplanen er det forutsatt at inntekten fra eiendomsskatt skal øke fra kr i 2015 til kr i 2016 gjennom full retaksering av alle eiendommer 10 år etter forrige taksering. En slik retaksering må gjennomføres i 2015 dersom endrede takster skal ha effekt for inntekten i I rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 er det imidlertid ikke lagt inn budsjettmessig dekning for en retaksering. Kostnadene for en retaksering er ikke beregnet, men den opprinnelige takseringen beløp seg til om lag kr Rådmannen forutsetter at det i stedet gjennomføres en såkalt «kontorjustering», som innebærer at kommunen kan heve takstene med inntil 10 % av opprinnelig skattegrunnlag. Andre statlige tilskudd Inntektsanslagene på tilskuddene kompensasjon for investeringer, kompensasjonstilskudd omsorgsboliger, og rentekompensasjon for skolebygg er holdt uendret fra kommunestyrets økonomiplanvedtak på kr Inntektsanslaget på konsesjonskraftinntekter foreslås imidlertid redusert fra kr til kr , som ansees som et mer realistisk anslag gitt dagens strømpriser. Renteinntekter og rentemargin Anslaget på renteinntekter er holdt uendret fra kommunestyrets økonomiplanvedtak på kr Årsbudsjett 2015 Side 9

11 I 2015 budsjetteres all renterisiko og forventet rentemargin i kommunens budsjett i samsvar med kommunestyrets økonomiplanvedtak. All ekstern lånegjeld ligger i kommunens balanse, med kr Gjennomsnittlig lånerente er budsjettert med 2,2 % til kr Den største delen av kommunens lånegjeld er videreutlånt til de kommunale foretakene. Videreutlånet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF vil utgjøre kr ved årsskiftet. Foretaket vil i 2015 bli fakturert for 5 % internrente på sin konserninterne gjeld. Dette er det samme rentenivået som er lagt til grunn for foretakets husleieberegninger, hvilket medfører at foretaket ikke lenger blir sittende med noen rentemargin. Videreutlånet til Sørum kommunalteknikk KF vil utgjøre kr ved årsskiftet. Foretaket vil i 2015 bli fakturert med 3 % internrente på sin konserninterne gjeld. Dette er det samme rentenivået som kalkulatorisk blir lagt inn i selvkostgrunnlagene for de kommunale avgiftene. Ved regnskapsavslutningen for 2015 justeres rentebelastningen i henhold til den faktiske renten som etter retningslinjene for selvkost skal legges inn i selvkostgrunnlagene. Til sammen budsjetteres det med kr i konserninterne renteinntekter basert på konsernintern lånegjeld ved årsskiftet. For lånemidler som overføres til foretakene i løpet av 2015 vil renter av dette komme i tillegg. Netto renteinntekter vil da utgjøres av Renteinntekter kr Konserninterne renteinntekter kr Rentekostnader kr Netto renteinntekter kr Øvrige inntekter Gebyrregulativet for Plan, næring og kultur (tidligere plan- og utbyggingsseksjonen) indeksreguleres ved hvert årsskifte, men skal foreslås også revidert i egen sak i Forslag til endrede VAR-avgifter framgår av budsjettforslaget til Sørum kommunalteknikk KF. Foreldrebetalingen i barnehagene foreslås økt med kr 175 pr mnd, fra kr til kr i samsvar med forslaget i statsbudsjettet til ny maksimalsats. Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen økes med 2,5 %, kr 60 pr mnd, i samsvar med forutsetningene i kommunestyrets økonomiplanvedtak. For øvrig er det ikke foreslått endringer i betalingssatser, øvrige priser, gebyrer, foreldrebetalinger e. l. i dette budsjettforslaget utover indeksregulering. Årsbudsjett 2015 Side 10

12 Kostnadsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan Lønnsbudsjettering Det er budsjettert med lønn til det antall årsverk som framgår av driftsoversikten. Budsjetteringen er basert på lønnsnivået slik det er fastsatt etter sluttføring av alle sentrale og lokale forhandlinger inneværende år, unntatt lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 4. Til dekning av årets lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 4 er det avsatt en reserve på kr , som skal dekke forhandlingspotten, medfølgende pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Resultatet av de lokale forhandlingene vil foreligge i løpet av oktober, og vil bli registrert og avregnet ved lønnskjøring for november. Rådmannen ønsker å foreta en ny lønnsbudsjettering basert på novemberlønn og oppdatere tabellen over driftsbudsjettets økonomiske rammer forut for kommunestyrets endelige vedtak av årsbudsjett I tillegg er det tatt høyde for 3 % lønnsvekst f.o.m. 1.mai Dette tilsvarer 2 % økning på årsbasis. Årsverk Tabellene viser endringer i bemanningen fra rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 til rådmannens forslag til årsbudsjett Det betyr at tabellen både fanger opp bemanningsendringer med bakgrunn i kommunestyrets endelige budsjettvedtak for 2014 og andre politiske vedtak, samt administrative justeringer innenfor budsjettrammene. Bemanningsøkninger som en konsekvens av vedtatt økonomiplan er også inkludert. I tillegg kommer bemanningsendringer som framgår av de kommunale foretakenes budsjettforslag. Totalt sett øker kommunens bemanning fra 951,75 årsverk i 2014 til 980,65 årsverk i 2015, en økning med 28,90 årsverk. Økningen i antall årsverk fordeler seg med 26,80 årsverk i tjenesteområdet Utdanning, 2,00 årsverk i tjenesteområdet Familie og nærmiljø, 4,00 årsverk i tjenesteområdet Omsorg og velferd. Antall årsverk i de administrative avdelingene reduseres med 1,20 årsverk. Endringene i antall årsverk er nærmere omtalt under den enkelte virksomhet og avdeling. Bemanningen i Sørum kommunalteknikk KF reduseres med 4, 00 årsverk. Dette gjelder ansatte på renseanlegget som overføres til Midtre Romerike Avløpsselskap IKS. Bemanningen i Sørum kommunale eiendomsselskap KF økes med 1,00 årsverk for renhold av Fjellbovegen barnehage. Årsbudsjett 2015 Side 11

13 Disponering av økonomiplanens årsverksøkninger I vedtatt økonomiplan er det for 2015 forutsatt en økning med 18 årsverk, fordelt med 16 årsverk til tjenesteområdet Utdanning og 2 årsverk til tjenesteområdet Omsorg og velferd. I tillegg kommer årsverk knyttet til oppstart av Fjellbovegen barnehage. Med bakgrunn i at antall klasser i grunnskolen ikke øker med mer enn 5 klasser, er 6,9 årsverk tilført de fire barneskolene det gjelder. (Se omtale under den enkelte virksomhet.) Dette er 9,1 årsverk lavere enn forutsatt i vedtatt økonomiplan. Fjellbovegen barnehage er tilført 19 årsverk, slik at bemanningen er 20 årsverk inklusive virksomhetsleder ved oppstart Det er lagt inn lønnsmidler slik at tiltredelser kan skje fra august. Fjellbovegen barnehage er nærmere omtalt i eget avsnitt. Tjenesteområdet Omsorg og velferd er som forutsatt tilført to årsverk til hjemmetjenesten. Valg Det er satt av til sammen kr i budsjettet til Kommunikasjon og IKT-avdelingen til dekning av kostnader til kommunevalg Kontrollutvalget Driftsbudsjettet for kontrollutvalget er beholdt uendret fra 2014 med kr Budsjettert beløp dekker utgiftsrammen kontrollutvalget har vedtatt. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Rentemargin og renterisiko er overført fra foretaket til kommunen, jfr omtale i eget avsnitt. I dette budsjettforslaget har rådmannen lagt inn at eiendomsforetaket skal bidra med kr til kommunens samlede innsparinger gjennom redusert bygningsmessig vedlikehold. Konsekvenser av en slik innsparing er omtalt i foretakets budsjettforslag. Overføring Sørum kommunalteknikk KF I vedtatt økonomiplan er tilskuddet til Sørum kommualteknikk KF fastsatt til kr til drift og vedlikehold av veg. Det er i ettertid avklart at kostnader til vassdragsovervåkning også må dekkes av over denne bevilgningen. Kostnadene er budsjettert til kr som må tilleggsbevilges dersom reduksjon i vegvedlikehold skal unngås. Foretaket har også benyttet sin rentemargin (forskjellen mellom kalkulatoriske renter i selvkostgrunnlagene og faktisk betalte lånerenter) til vegvedlikehold. I og med at rentemarginen nå bortfaller som en konsekvens av hvordan renter avregnes mellom kommuneregnskapet og foretakene, må foretaket også kompenseres for dette inntektsbortfallet dersom reduksjon i vegvedlikehold skal unngås. Rentemarginen er beregnet til kr (Forskjellen mellom 3 % kalkulatorisk rente og 2,2 % budsjettert faktisk rente, av en lånegjeld på kr ) I sitt budsjettforslag har foretaket foreslått en innsparing i vintervedlikeholdet med kr I dette budsjettforslaget har rådmannen lagt inn at foretaket bidrar med ytterligere kr til kommunens samlede innsparinger. Foreslått overføring til Sørum kommunalteknikk KF framkommer da slik: Årsbudsjett 2015 Side 12

14 Overføring i vedtatt økonomiplan kr Finansiering av vassdragsovervåking kr Kompensasjon for bortfall av rentemargin kr Redusert vintervedlikehold kr Ytterligere innsparing på drift av veg/vedlikehold kr Sum overføring kr Private barnehager m.v. Budsjettet for overføringer av tilskudd til ikke-kommunale barnehager er nedjustert med kr i forhold til budsjettert overføring i økonomiplanen. Dette har to årsaker. Misjonshuset barnehage AS er nedlagt og kommunen har midlertidig barnehagedrift i de samme lokalene. Kr er overført fra tilskudd til ikke-kommunale barnehager til driftskostnader for disse midlertidige kommunale plassene (underlagt Fjellbovegen barnehage). I henhold til ny forståelse av forskriften om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager, er det budsjetterte tilskuddsbeløpet redusert med kr Dette har sammenheng med hvordan barn som fyller tre år i 2015 håndteres i tilskuddssammenheng. Forståelsen er avstemt mot Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fastsetting av kommunale tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager og familiebarnehager fremmes som egen sak parallelt med årsbudsjettbehandlingen. Andre endringer/påplussinger I økonomiplan er det forutsatt en del bevilgninger til nye tiltak og økte oppgaver. Innenfor tjenesteområdet Utdanning er de fire skolene som får økte klassetall også, som en engangsbevilgning, tilført driftsmidler til inventar og lærebøker med kr pr klasse. Til sammen kr , som er kr mindre enn avsatt til formålet i økonomiplanen. For Fjellbovegen barnehage henvises til omtale i eget avsnitt. Innenfor tjenesteområdet Familie og nærmiljø er det, som forutsatt, lagt inn økninger i driftsbudsjettene med til sammen kr Virksomheten Levekår er tilført kr til dekning av kostnadsøkninger på overføringer til andre (fastleger, fysioterapeuter, Krisesenter m.v.). Virksomheten Nærmiljø er tilført kr til dekning av underbudsjetterte kostnader til betaling for arbeidsplasser ved Norasonde. Virksomheten NAV - kommunal del er tilført kr til dekning av økte sosialhjelpsutbetalinger. Deler av den økte bevilgningen benyttes til styrking av bemanningen med ett årsverk, jfr kommunestyresak 115/14 i møte Som omtalt i økonomiplanen er det behov for styrking både av skolehelsetjenesten og av fysioterapitjenesten. Rådmannen vil påse at disse tjenestene får nødvendig styrking i 2015 gjennom omprioriteringer innen de økonomiske rammene for virksomhetene i tjenesteområdet Familie og nærmiljø. Innenfor tjenesteområdet Omsorg og velferd er virksomheten Hjemmetjenesten tilført kr til dekning av kostnader til varig tilrettelagte arbeidsplasser og botilbud i annen kommune. Årsbudsjett 2015 Side 13

Årsbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak av 17.12.2014 Sak 147/14

Årsbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak av 17.12.2014 Sak 147/14 Årsbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak av 17.12.2014 Sak 147/14 Årsbudsjett 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Innledning... 6 Rådmannens generelle vurdering... 6 Budsjetteringsprinsipper...

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013. Sak 130/13

Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013. Sak 130/13 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013 Sak 130/13 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Innledning... 6 Rådmannens forord... 6 Budsjetteringsprinsipper... 8 Organiseringen av budsjettarbeidet...

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av Sak 106/12

Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av Sak 106/12 Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012 Sak 106/12 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Innledning... 6 Rådmannens forord... 6 Budsjetteringsprinsipper... 8 Organiseringen av budsjettarbeidet...

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Økonomiplan og budsjett 2017

Økonomiplan og budsjett 2017 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/63-14 Arkiv: 151 Saksbeh: Beate Pettersson Dato: 17.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Rådmannens

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Kommunestyrets vedtak av 14.12.2011

Årsbudsjett 2012 Kommunestyrets vedtak av 14.12.2011 Årsbudsjett 2012 Kommunestyrets vedtak av 14.12.2011 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Innledning... 7 Rådmannens forord... 7 Organisasjon for framtida... 9 Organisasjonsutforming i Sørum

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6904-3 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT 2014 - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer