Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1"

Transkript

1 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag av

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Rådmannens generelle vurdering... 2 Budsjetteringsprinsipper... 6 Organiseringen av budsjettarbeidet... 6 Kommunestyrets mål og premisser knyttet til budsjettbevilgningene... 6 Den økonomiske rammen for Inntektsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan Skatt på formue og inntekt... 9 Rammetilskudd... 9 Eiendomsskatt... 9 Andre statlige tilskudd... 9 Renteinntekter og rentemargin... 9 Øvrige inntekter Lønnsbudsjettering Årsverk Disponering av økonomiplanens årsverksøkninger Valg Kontrollutvalget Sørum kommunale eiendomsselskap KF Overføring Sørum kommunalteknikk KF Private barnehager m.v Andre endringer/påplussinger Fjellbovegen barnehage Andre forhold Budsjettering av pensjonskostnader Inndekking av premieavvik pensjon Vikarpool Boliger til flyktninger S-timer Leirskole Frogner- Melvold 1-10 skole med kultursal huskoordinator Beredskapsarbeid Indirekte kostnader Innsparinger Saldering Mulige ytterligere innsparingstiltak/effektiviseringer Endringer på virksomhetsnivå Investeringsbudsjett Investeringer Finansiering Lånegjeldsutvikling /Låneopptak Årsbudsjett 2015 Side 1

3 Innledning Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 omfatter tre separate saker med tilhørende dokumenter: Årsbudsjett rådmannens forslag av Styrebehandlet forslag til årsbudsjett 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrebehandlet forslag til årsbudsjett 2015 for Sørum kommunalteknikk KF I tillegg framlegges et separat dokument som inneholder detaljert tallbudsjett for kommunen. Detaljert tallbudsjett for de kommunale foretakene inngår i foretakenes budsjettforslag. Når kommunestyrets endelige budsjettvedtak for 2015 foreligger vil det bli utarbeidet oppdaterte oversikter og obligatoriske rapporter (KOSTRA-rapporter) som vil bli lagt fram for kommunestyret etter årsskiftet. Deretter vil det også bli utarbeidet en samlet framstilling av kommunens og foretakenes budsjetter i form av et konsernbudsjett. Rådmannens generelle vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes årsbudsjett for Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter og bruk av disse i budsjettåret og skal vise utgifter som kan påregnes. Kommunens økonomiplan som gjelder for perioden , ble vedtatt og er grunnlaget for foreliggende budsjettforslag. Årsbudsjettet inngår som første år i økonomiplanen. Kommunens driftsbudsjett vokser netto med kr til kr i Veksten er knyttet til befolkningsutviklingen og dertil hørende behov for tjenesteutvikling. Økonomiplanen forutsetter om lag kr i investeringer i kommende år. Med dette økes kommunens langsiktige gjeld med om lag 25 %. Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for økonomi- og administrasjonsutvalgets videre arbeid med innstilling til kommunestyret. I henhold til kommunelovens 45 legger ikke rådmannen fram innstilling i saken, kun forslag til innstilling. Kommunestyret har gjennom vedtak av økonomiplanen lagt føringer for budsjettet gjennom krav til effektivisering/reduksjon av nye tiltak i økonomiplanperioden. Det er konkret stilt krav om effektivisering på kr for Salderingsforslaget har medført større utfordringer en forutsett da Statsbudsjettet innebærer reduserte frie inntekter med kr , sammenlignet med inntektsforutsetningene i økonomiplan Årsbudsjett 2015 Side 2

4 ØP 2015 Statsbudsjett 2015 / KS inntektsmodell Avvik Skatteanslag Rammetilskudd SUM Rådmannens budsjettforslag ivaretar både økonomiplanens krav til innsparinger samt endringene i rammen som Statsbudsjettet gir. Vedtatte mål er fulgt opp på følgende måte: Utdanning Utdanningsområdet skal gi barn og elever muligheter til å realisere sine evner og talenter. En god barnehage og skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet. Barn og unge skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. I 2015 vil kommunen intensivere innsatsen for å gi flere barn og unge et godt utgangspunkt for videre studier og deltakelse i arbeidslivet. Samarbeid med foresatte skal styrkes, og samhandling med virksomheter innen familie- og nærmiljø skal styrkes rundt utsatte barn og unge. Fokusområder i 2015 vil være: Styrke etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte og ledere Fortsatt satsing på læring gjennom nettverk, erfaringsdeling, råd og veiledning knyttet til læringsmiljø og fag Implementering av teknologisk og metodisk rammeverk for å optimalisere tilretteleggingen for læring og kvalitetsarbeid i barnehagene og skolene. Fortsette arbeidet med IKT-prosjektene «Fagsystemer utdanning» og «Digitale læringsarenaer i barnehage og skole» Videreutvikle «Barnehage- og skolevandring», et system for observasjon og veiledning knyttet til strategiske områder i virksomheten. Ungdomsskolene deltar i «Ungdomstrinn i utvikling» - en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Virksomhetene reduserer driftsutgiftene noe i 2015, i hovedsak midler til kompetanseutvikling, utvendig vedlikehold og kontor- og undervisningsmateriell. Det forventes at kvaliteten på tjenestene kan opprettholdes på samme nivå som i Omsorg og velferd Kommunestyret har vedtatt at hovedstrategiene innenfor eldreomsorg skal bygge oppunder at alle skal bo lengst mulig hjemme. Dette betyr at fremtidig satsning rettes mot hjemmerelaterte tjenester. I rådmannens budsjett 2015 foreslås det en styrking av hjemmebaserte tjenester med to årsverk. Videre settes det fokus på hverdagsrehabilitering, det vil si at tjenesteyterne skal ha fokus på å sette brukeren i bedre stand til å mestre hverdagen på egen hånd. Det er også opprettet et hjemmerehabiliteringsteam der tidlig innsats skal hjelpe aktuelle brukere tilbake til et høyere funksjonsnivå. Foruten omsorgsbehov, er ensomhet, utrygghet og isolasjon faktorer som hindrer mange eldre i å kunne bo hjemme. Ulike hjelpemidler og velferdsteknologi bidrar til å redusere ensomhet Årsbudsjett 2015 Side 3

5 og utrygghet. For 2015 er det foreslått avsatt kr til investering innenfor velferdsteknologi. I løpet av få år er det påkrevd å skifte ut dagens analoge trygghetsalarmer med digitale alarmer. Dette arbeidet påbegynnes i I denne sammenheng er det naturlig å se på alarmer med flere og mer avanserte funksjoner, f.eks varslings- og sensorteknologi. Stadig mer avansert medisinsk behandling, som tidligere ble utført på sykehus, gis nå av hjemmebaserte tjenester eller på våre institusjoner. Dette stiller krav til medarbeidernes kompetanse, og tjenesteområdet må derfor ha stort fokus på kompetanseutvikling. Sørum kommune deltar i interkommunalt samarbeid om kommunalt akutt døgnenhet (KAD) og 2015 vil være enhetens første hele driftsår. For tjenesteområde Omsorg og velferd er det foreslått lagt inn saldering/effektivisering på tilsammen kr Det er lagt inn en økning på kr på oppholdsbetaling institusjon. Dette er basert på et inntektsanslag og ikke på prisøkning. Det er imidlertid faktorer som gjør det usikkert om inntektsanslaget nås. Den øvrige effektiviseringen gjøres gjennom reduksjon på ulike driftsarter som driftsavtaler, elektrisitet, opplæring ansatte og arbeids- og aktivitetsmatriell. Familie og nærmiljø Virksomhetene i dette tjenesteområdet representerer fagområder som er styrt av ulike lovverk, har føringer fra ulike departement og direktorat og det stilles derfor store krav til gode samhandlingsløsninger på det lokale plan. Noen av virksomhetene er tilført midler for kunne håndtere utgifter som er en direkte konsekvens av befolkningsvekst (f. eks. fastlegeordningen) eller for å dekke drift av lovpålagte tjenester som drives i fellesskap med andre kommuner (f. eks. krisesenter, overgrepsmottak). NAV Sørum er styrket med to millioner for å dekke økte sosialhjelpsutgifter. NAV styrker også arbeidet med fattigdomsproblematikk ved hjelp av eksterne prosjektmidler. Virksomhetene i tjenesteområde Familie og Nærmiljø er i henhold til økonomiplanvedtaket pålagt å omdisponere midler for å finansiere oppjustering av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter som har deltidshjemler og for å finansiere en helsesøsterstilling, begge med halvårseffekt i 2015, til sammen kr Slik omdisponering vil redusere tilbudet innen psykisk helsetjeneste, redusere ungdomsarbeid og noen driftsposter. Omdisponering av midler fremmes som egen sak for SOU tidlig i Virksomhetene effektiviseres i utstrakt grad ved samarbeid og samhandling innenfor tjenesteområdet og med skoler og barnehager for å være tidlig og tett på der barn/unge/familier har utfordringer som krever helhetlig og tverrfaglig tilnærming. Med økende befolkningsvekst følger også flere som trenger ulik bistand for å mestre hverdagen. Forutsatt at det framskaffes egnede og tilstrekkelig antall boliger vil bosetting av flyktninger følge kommunestyrets tidligere vedtak, det tas også høyde for flere familiegjenforeninger. Tiltak i folkehelseplanen gjelder samtlige virksomheter i kommunen, og iverksettes innen gjeldende økonomiske rammer. Arbeid med oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner vil også være en prioritert oppgave på tvers av samtlige tjenesteområder. Årsbudsjett 2015 Side 4

6 Alle forslagene som er innarbeidet i budsjettforslaget grunngis i kommunens visjon og strategiske mål sett i sammenheng med kommunens svært stramme økonomiske situasjon og er gjengitt senere i dokumentet. Innsparingene innenfor de enkelte virksomhetene er også vist senere i dokumentet. Rådmannen vil berømme virksomhetslederne som har jobbet fram de enkelte forslagene innenfor eget budsjettområde. Et generelt tiltak for effektivisering er forslag om innsparinger ved naturlig avgang. Dette følges opp ved vurdering av alternativ til utlysning av hver enkelt ledig stilling i tiden som kommer. Nylig vedtatt evaluering av organisasjonen vil også være viktig for videre effektivisering. Rådmannen foreslår også innsparinger i kommunens to foretak: Sørum kommunale eiendomsforetak og Sørum kommunalteknikk. Kommunen har i mange år hatt en høy kvalitet på vedlikeholdet på bygg og anlegg. Dette har vært gode investeringer for framtiden. Rådmannen kan ikke se at det er økonomisk rom for å opprettholde denne kvaliteten nå og vurderer at en reduksjon i kvalitetsnivået vil være forsvarlig. Kvalitetsnivået for alle deler av kommunens aktiviteter blir et viktig tema i årene som kommer. Samlet sett gir tiltakene et netto driftsresultat på kr Dette er i henhold til bunnlinjen i vedtatt økonomiplan for 2015 og vil gi konsernet et positivt netto driftsresultat tilsvarende + 1,5 %. Sammenliknet med vedtatt netto driftsresultat på -2 % i 2014, er dette et skritt i riktig retning for kommunens økonomi. Men alle store investeringer i årene som kommer vil gi kommunen svært begrenset økonomisk handlefrihet i framtiden. Det vil være av avgjørende betydning for økonomien framover at de investeringer som gjøres kommer til riktig tid og er godt fundert i forhold til framtidige behov. Sørum, 31. oktober 2014 Siri Gauthun Kielland Rådmann Årsbudsjett 2015 Side 5

7 Budsjetteringsprinsipper I henhold til 6 i Forskrift om årsbudsjett skal det redegjøres for de grunnleggende prinsippene kommunen benytter ved framstillingen av årsbudsjettet, herunder en beskrivelse av organiseringen av arbeidet. Organiseringen av budsjettarbeidet Innen utgangen av april hvert år skal rådmannen fremme forslag til økonomiplan for påfølgende fire-årsperiode. Forslaget legges fram for budsjettnemda (= økonomi- og administrasjonsutvalget supplert med representant for partier som ikke er representert i ØA) som innhenter uttalelser fra innstillingsutvalgene og øvrige høringsinstanser, og avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av juni hvert år skal kommunestyret vedta økonomiplanen. Den vedtatte økonomiske rammen for planens første år er styrende for utarbeidelsen av årsbudsjettet. Innen utgangen av oktober hvert år fremmer rådmannen forslag til årsbudsjett for påfølgende budsjettår. Forslaget legges fram for budsjettnemda som innhenter uttalelser fra innstillingsutvalgene og øvrige høringsinstanser, og avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av desember hvert år vedtar kommunestyret årsbudsjettet. Årsbudsjettet er en bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i budsjettåret og er overordnet aktivitetsvedtak. Kommunestyrets mål og premisser knyttet til budsjettbevilgningene I sitt forslag til økonomiplan legger rådmannen inn endringer i tjenesteproduksjonen i forhold til foregående år. Disse foreslåtte endringene kan være en konsekvens av tidligere politiske vedtak, behovsendringer som må hensyntas eller en tilpasning til økonomiske rammer. Kommunestyrets økonomiplanvedtak utgjør deretter basis for rådmannens forslag til årsbudsjett. Imidlertid vil rådmannen også i årsbudsjettforslaget kunne foreslå endringer i tjenesteproduksjonen, basert på oppdatert informasjon og de varslede økonomiske rammer. Endringene i tjenesteproduksjonen i forhold til foregående år er nærmere beskrevet i eget kapittel i dette dokumentet. Årsbudsjett 2015 Side 6

8 Den økonomiske rammen for 2015 REGNSKAP B 2014 B 2015 B 2015 ÅRSVERK TEKST 2013 VEDTAK ØP FORSLAG Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Konsesjonskraftinntekter Premieavvik pensjon Netto renteinntekter Rentemargin finansforvaltning Netto finanstransaksjoner Sum fellesinntekter Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum fellesutgifter Disponibelt til tjenesteproduksjon Folkevalgte organer og partistøtte ,18 2,18 2,48 Kontrollutvalget Sørum kommunale eiendomss. KF ,00 53,61 54,61 Sørum kommunalteknikk KF ,00 33,00 29,00 Nedre Romerike br. og redn. IKS Fellesrådet mv Private barnehager m.v Andre sentrale tilskudd Rådmannsfunksjonen ,00 5,00 5,00 Beredskapsarbeid Idrettsparken barnehage ,00 27,00 26,90 Nordli barnehage ,15 23,15 23,15 Blaker barnehage ,50 8,50 8,50 Frogner barnehage ,00 16,00 16,00 Sennerud barnehage ,40 11,40 12,40 Fjellbovegen barnehage ,00 20,00 Musikk- og kulturskolen ,95 8,15 8,15 Voksenopplæringen ,60 5,60 5,60 Frogner skole ,73 51,03 53,11 Vesterskaun skole ,32 25,62 29,08 Sørum skole ,65 20,65 22,03 Sørumsand skole ,52 47,33 49,51 Haugtun skole ,51 15,51 15,51 Fjuk skole ,21 15,21 15,21 Melvold ungdomsskole ,00 29,00 29,90 Bingsfoss ungdomsskole ,55 43,15 44,05 Årsbudsjett 2015 Side 7

9 REGNSKAP B 2014 B 2015 B 2015 ÅRSVERK TEKST 2013 VEDTAK ØP FORSLAG Familiesenter ,46 6,46 6,46 Skole- og helsestasjonstjeneste ,50 11,50 11,50 Barneverntjeneste ,10 14,10 14,10 Pedagogisk psykologisk tjeneste ,81 10,81 10,81 Levekår ,24 23,24 23,24 Nærmiljø ,10 26,10 27,10 NAV - kommunal del ,00 10,00 11,00 Tildelingsenheten ,90 4,90 6,10 Sørvald bo- og behandlingssenter ,10 6,10 6,10 Sørvald demensenhet ,00 31,00 31,00 Sørum sykehjem ,75 69,75 69,75 Blaker aldersheim ,23 23,23 23,23 Fjuk botilbud ,11 22,11 22,91 Bo- og avlastningstjenesten ,18 102,53 102,53 Hjemmetjenesten ,41 70,41 72,41 Plan, næring og kultur ,20 23,20 23,20 Organisasjons og tjenesteutvikling ,72 16,12 15,42 Kommunikasjon og IKT ,40 19,00 18,50 Økonomi ,30 15,10 15,10 Effektivisering Lønnsjustering 3 % Nye/økte tiltak/oppgaver Bemanningsøkning ,00 Innsparing ved naturlig avgang Sum årsverk 910,78 951,75 980,65 Tjenesteproduksjonens nettoutgifter Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdragsutgifter Netto driftsresultat Inntektsført fra disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Årsbudsjett 2015 Side 8

10 Inntektsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan Skatt på formue og inntekt Skatteanslaget bygger på inntektsanslagene i Regjeringens forslag til statsbudsjett for Anslaget er imidlertid justert gjennom bruk av KS prognostiseringsmodell for frie inntekter som hensyntar Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose pr Inntektsanslaget er kr lavere enn i kommunestyrets økonomiplanvedtak. Rammetilskudd Anslått rammetilskudd bygger også på inntektsanslagene i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, justert gjennom bruk av KS prognostiseringsmodell for frie inntekter. Inntektsanslaget er kr lavere enn i kommunestyrets økonomiplanvedtak. Frie inntekter Skatt på formue og inntekt, sammen med rammetilskudd kalles frie inntekter. Frie inntekter utgjør hovedtyngden av kommunens inntektsside og stilles til kommunens disposisjon gjennom statsbudsjettet. Samlet er frie inntekter kr lavere enn i økonomiplanvedtaket. Rådmannens forslag til hvordan inntektssvikten kan håndteres er omtalt under overskriften «Andre endringer, innsparinger og saldering». Eiendomsskatt Eiendomsskatten for 2015 er videreført med en skattesats på 2 promille og med et bunnfradrag på kr pr boenhet for boligeiendommer. Inntektsanslaget er uendret fra kommunestyrets økonomiplanvedtak. I økonomiplanen er det forutsatt at inntekten fra eiendomsskatt skal øke fra kr i 2015 til kr i 2016 gjennom full retaksering av alle eiendommer 10 år etter forrige taksering. En slik retaksering må gjennomføres i 2015 dersom endrede takster skal ha effekt for inntekten i I rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 er det imidlertid ikke lagt inn budsjettmessig dekning for en retaksering. Kostnadene for en retaksering er ikke beregnet, men den opprinnelige takseringen beløp seg til om lag kr Rådmannen forutsetter at det i stedet gjennomføres en såkalt «kontorjustering», som innebærer at kommunen kan heve takstene med inntil 10 % av opprinnelig skattegrunnlag. Andre statlige tilskudd Inntektsanslagene på tilskuddene kompensasjon for investeringer, kompensasjonstilskudd omsorgsboliger, og rentekompensasjon for skolebygg er holdt uendret fra kommunestyrets økonomiplanvedtak på kr Inntektsanslaget på konsesjonskraftinntekter foreslås imidlertid redusert fra kr til kr , som ansees som et mer realistisk anslag gitt dagens strømpriser. Renteinntekter og rentemargin Anslaget på renteinntekter er holdt uendret fra kommunestyrets økonomiplanvedtak på kr Årsbudsjett 2015 Side 9

11 I 2015 budsjetteres all renterisiko og forventet rentemargin i kommunens budsjett i samsvar med kommunestyrets økonomiplanvedtak. All ekstern lånegjeld ligger i kommunens balanse, med kr Gjennomsnittlig lånerente er budsjettert med 2,2 % til kr Den største delen av kommunens lånegjeld er videreutlånt til de kommunale foretakene. Videreutlånet til Sørum kommunale eiendomsselskap KF vil utgjøre kr ved årsskiftet. Foretaket vil i 2015 bli fakturert for 5 % internrente på sin konserninterne gjeld. Dette er det samme rentenivået som er lagt til grunn for foretakets husleieberegninger, hvilket medfører at foretaket ikke lenger blir sittende med noen rentemargin. Videreutlånet til Sørum kommunalteknikk KF vil utgjøre kr ved årsskiftet. Foretaket vil i 2015 bli fakturert med 3 % internrente på sin konserninterne gjeld. Dette er det samme rentenivået som kalkulatorisk blir lagt inn i selvkostgrunnlagene for de kommunale avgiftene. Ved regnskapsavslutningen for 2015 justeres rentebelastningen i henhold til den faktiske renten som etter retningslinjene for selvkost skal legges inn i selvkostgrunnlagene. Til sammen budsjetteres det med kr i konserninterne renteinntekter basert på konsernintern lånegjeld ved årsskiftet. For lånemidler som overføres til foretakene i løpet av 2015 vil renter av dette komme i tillegg. Netto renteinntekter vil da utgjøres av Renteinntekter kr Konserninterne renteinntekter kr Rentekostnader kr Netto renteinntekter kr Øvrige inntekter Gebyrregulativet for Plan, næring og kultur (tidligere plan- og utbyggingsseksjonen) indeksreguleres ved hvert årsskifte, men skal foreslås også revidert i egen sak i Forslag til endrede VAR-avgifter framgår av budsjettforslaget til Sørum kommunalteknikk KF. Foreldrebetalingen i barnehagene foreslås økt med kr 175 pr mnd, fra kr til kr i samsvar med forslaget i statsbudsjettet til ny maksimalsats. Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen økes med 2,5 %, kr 60 pr mnd, i samsvar med forutsetningene i kommunestyrets økonomiplanvedtak. For øvrig er det ikke foreslått endringer i betalingssatser, øvrige priser, gebyrer, foreldrebetalinger e. l. i dette budsjettforslaget utover indeksregulering. Årsbudsjett 2015 Side 10

12 Kostnadsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan Lønnsbudsjettering Det er budsjettert med lønn til det antall årsverk som framgår av driftsoversikten. Budsjetteringen er basert på lønnsnivået slik det er fastsatt etter sluttføring av alle sentrale og lokale forhandlinger inneværende år, unntatt lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 4. Til dekning av årets lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 4 er det avsatt en reserve på kr , som skal dekke forhandlingspotten, medfølgende pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Resultatet av de lokale forhandlingene vil foreligge i løpet av oktober, og vil bli registrert og avregnet ved lønnskjøring for november. Rådmannen ønsker å foreta en ny lønnsbudsjettering basert på novemberlønn og oppdatere tabellen over driftsbudsjettets økonomiske rammer forut for kommunestyrets endelige vedtak av årsbudsjett I tillegg er det tatt høyde for 3 % lønnsvekst f.o.m. 1.mai Dette tilsvarer 2 % økning på årsbasis. Årsverk Tabellene viser endringer i bemanningen fra rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 til rådmannens forslag til årsbudsjett Det betyr at tabellen både fanger opp bemanningsendringer med bakgrunn i kommunestyrets endelige budsjettvedtak for 2014 og andre politiske vedtak, samt administrative justeringer innenfor budsjettrammene. Bemanningsøkninger som en konsekvens av vedtatt økonomiplan er også inkludert. I tillegg kommer bemanningsendringer som framgår av de kommunale foretakenes budsjettforslag. Totalt sett øker kommunens bemanning fra 951,75 årsverk i 2014 til 980,65 årsverk i 2015, en økning med 28,90 årsverk. Økningen i antall årsverk fordeler seg med 26,80 årsverk i tjenesteområdet Utdanning, 2,00 årsverk i tjenesteområdet Familie og nærmiljø, 4,00 årsverk i tjenesteområdet Omsorg og velferd. Antall årsverk i de administrative avdelingene reduseres med 1,20 årsverk. Endringene i antall årsverk er nærmere omtalt under den enkelte virksomhet og avdeling. Bemanningen i Sørum kommunalteknikk KF reduseres med 4, 00 årsverk. Dette gjelder ansatte på renseanlegget som overføres til Midtre Romerike Avløpsselskap IKS. Bemanningen i Sørum kommunale eiendomsselskap KF økes med 1,00 årsverk for renhold av Fjellbovegen barnehage. Årsbudsjett 2015 Side 11

13 Disponering av økonomiplanens årsverksøkninger I vedtatt økonomiplan er det for 2015 forutsatt en økning med 18 årsverk, fordelt med 16 årsverk til tjenesteområdet Utdanning og 2 årsverk til tjenesteområdet Omsorg og velferd. I tillegg kommer årsverk knyttet til oppstart av Fjellbovegen barnehage. Med bakgrunn i at antall klasser i grunnskolen ikke øker med mer enn 5 klasser, er 6,9 årsverk tilført de fire barneskolene det gjelder. (Se omtale under den enkelte virksomhet.) Dette er 9,1 årsverk lavere enn forutsatt i vedtatt økonomiplan. Fjellbovegen barnehage er tilført 19 årsverk, slik at bemanningen er 20 årsverk inklusive virksomhetsleder ved oppstart Det er lagt inn lønnsmidler slik at tiltredelser kan skje fra august. Fjellbovegen barnehage er nærmere omtalt i eget avsnitt. Tjenesteområdet Omsorg og velferd er som forutsatt tilført to årsverk til hjemmetjenesten. Valg Det er satt av til sammen kr i budsjettet til Kommunikasjon og IKT-avdelingen til dekning av kostnader til kommunevalg Kontrollutvalget Driftsbudsjettet for kontrollutvalget er beholdt uendret fra 2014 med kr Budsjettert beløp dekker utgiftsrammen kontrollutvalget har vedtatt. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Rentemargin og renterisiko er overført fra foretaket til kommunen, jfr omtale i eget avsnitt. I dette budsjettforslaget har rådmannen lagt inn at eiendomsforetaket skal bidra med kr til kommunens samlede innsparinger gjennom redusert bygningsmessig vedlikehold. Konsekvenser av en slik innsparing er omtalt i foretakets budsjettforslag. Overføring Sørum kommunalteknikk KF I vedtatt økonomiplan er tilskuddet til Sørum kommualteknikk KF fastsatt til kr til drift og vedlikehold av veg. Det er i ettertid avklart at kostnader til vassdragsovervåkning også må dekkes av over denne bevilgningen. Kostnadene er budsjettert til kr som må tilleggsbevilges dersom reduksjon i vegvedlikehold skal unngås. Foretaket har også benyttet sin rentemargin (forskjellen mellom kalkulatoriske renter i selvkostgrunnlagene og faktisk betalte lånerenter) til vegvedlikehold. I og med at rentemarginen nå bortfaller som en konsekvens av hvordan renter avregnes mellom kommuneregnskapet og foretakene, må foretaket også kompenseres for dette inntektsbortfallet dersom reduksjon i vegvedlikehold skal unngås. Rentemarginen er beregnet til kr (Forskjellen mellom 3 % kalkulatorisk rente og 2,2 % budsjettert faktisk rente, av en lånegjeld på kr ) I sitt budsjettforslag har foretaket foreslått en innsparing i vintervedlikeholdet med kr I dette budsjettforslaget har rådmannen lagt inn at foretaket bidrar med ytterligere kr til kommunens samlede innsparinger. Foreslått overføring til Sørum kommunalteknikk KF framkommer da slik: Årsbudsjett 2015 Side 12

14 Overføring i vedtatt økonomiplan kr Finansiering av vassdragsovervåking kr Kompensasjon for bortfall av rentemargin kr Redusert vintervedlikehold kr Ytterligere innsparing på drift av veg/vedlikehold kr Sum overføring kr Private barnehager m.v. Budsjettet for overføringer av tilskudd til ikke-kommunale barnehager er nedjustert med kr i forhold til budsjettert overføring i økonomiplanen. Dette har to årsaker. Misjonshuset barnehage AS er nedlagt og kommunen har midlertidig barnehagedrift i de samme lokalene. Kr er overført fra tilskudd til ikke-kommunale barnehager til driftskostnader for disse midlertidige kommunale plassene (underlagt Fjellbovegen barnehage). I henhold til ny forståelse av forskriften om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager, er det budsjetterte tilskuddsbeløpet redusert med kr Dette har sammenheng med hvordan barn som fyller tre år i 2015 håndteres i tilskuddssammenheng. Forståelsen er avstemt mot Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fastsetting av kommunale tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager og familiebarnehager fremmes som egen sak parallelt med årsbudsjettbehandlingen. Andre endringer/påplussinger I økonomiplan er det forutsatt en del bevilgninger til nye tiltak og økte oppgaver. Innenfor tjenesteområdet Utdanning er de fire skolene som får økte klassetall også, som en engangsbevilgning, tilført driftsmidler til inventar og lærebøker med kr pr klasse. Til sammen kr , som er kr mindre enn avsatt til formålet i økonomiplanen. For Fjellbovegen barnehage henvises til omtale i eget avsnitt. Innenfor tjenesteområdet Familie og nærmiljø er det, som forutsatt, lagt inn økninger i driftsbudsjettene med til sammen kr Virksomheten Levekår er tilført kr til dekning av kostnadsøkninger på overføringer til andre (fastleger, fysioterapeuter, Krisesenter m.v.). Virksomheten Nærmiljø er tilført kr til dekning av underbudsjetterte kostnader til betaling for arbeidsplasser ved Norasonde. Virksomheten NAV - kommunal del er tilført kr til dekning av økte sosialhjelpsutbetalinger. Deler av den økte bevilgningen benyttes til styrking av bemanningen med ett årsverk, jfr kommunestyresak 115/14 i møte Som omtalt i økonomiplanen er det behov for styrking både av skolehelsetjenesten og av fysioterapitjenesten. Rådmannen vil påse at disse tjenestene får nødvendig styrking i 2015 gjennom omprioriteringer innen de økonomiske rammene for virksomhetene i tjenesteområdet Familie og nærmiljø. Innenfor tjenesteområdet Omsorg og velferd er virksomheten Hjemmetjenesten tilført kr til dekning av kostnader til varig tilrettelagte arbeidsplasser og botilbud i annen kommune. Årsbudsjett 2015 Side 13

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Kommentarer. til. budsjett 2012

Kommentarer. til. budsjett 2012 Kommentarer til budsjett 2012 Vedtatt i kommunestyret i sak 113/11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. BUDSJETTPRIORITERINGER... 4 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT, GENERELLE BETRAKTNINGER

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 1 Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 4.desember 2013 Sande kommune -

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 1 Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 31. oktober 2014 Sande kommune - Handlingsprogram

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 Respekt, ansvar, utvikling, service Aurskog-Høland kommune Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold 1. Innledning... 3 2. Kommunens sentrale plansystem og styringssystem... 4 Kommunal planstrategi...

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer