Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til Rådmannens forslag. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1"

Transkript

1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1

2 Side 2

3 Innhold 1 Innledning Ansattes innsats Hovedprioriteringer Risiko og økonomisk bærekraft Administrative ressurser Dokumentets oppbygging Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Økonomisk status i Røyken kommune Likviditet/behovet for kassakreditt Sentrale budsjettforutsetninger Statsbudsjettet 2014 Hovedtrekk Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Andre statstilskudd Utbytte fra eierandeler Pensjonskostnad Barnehager Vedlikehold Avsetning til disposisjonsfond Finansinntekter Gjeldsutviklingen Finansutgifter Hovedoversikter Sammendrag driftsbudsjett Finansiering av programområdenes budsjett (finansområdet) Enhetenes driftsbudsjett Antall årsverk utlønnet pr enhet Side 3

4 4.2 Sammendrag investeringsbudsjett Investeringsbudsjett Skatt og finans Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Finansieringssiden i investeringsbudsjettet Folkevalgte organer og politisk sekretariat Utviklingstrekk Risikoområder Visjon Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Administrasjon, eiendom og fellesfunksjoner Administrasjon, eiendom og fellesfunksjoner Utviklingstrekk Risikoområder Visjon Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Økonomiske rammer investeringsbudsjett Oppvekst og utdanning Visjon Grunnskole Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Økonomiske rammer investeringsbudsjett Barnehage Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Pedagogisk psykologisk tjeneste Side 4

5 8.3.1 Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Barnevern og tiltaksbase i Røykenmodellen Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Helse, sosial og omsorg Visjon Nav Sosialtjenester Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Helsetjenester Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Pleie og omsorg Utviklingstrekk Risikoområder Bestiller utfører modellen Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Økonomiske rammer investeringsbudsjett Plan og tekniske tjenester Visjon Kommunale veier Utviklingstrekk Risikoområder Mål Side 5

6 Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Økonomiske rammer investeringsbudsjett Vann og avløp Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Økonomiske rammer investeringsbudsjett Brann- og redningstjenesten Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Økonomiske rammer investeringsbudsjett Plan, bygg og oppmåling Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Økonomiske rammer, investeringsbudsjett Kultur, idrett og næringsutvikling Utviklingstrekk Risikoområder Visjon Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomisk utvikling driftsbudsjettet Økonomiske rammer investeringsbudsjett Sektorovergripende innsatsområder Trygghet i lokalsamfunnet, kriminalitetsforebygging og kriminalitetsbekjempelse Visjon Mål Miljø Visjon Mål Røykenmodellen Side 6

7 Visjon Mål Spesifikasjon av budsjetter, gebyrsatser og fond for selvkostområdene Vann Avløp Plan Bygg Oppmåling Feiing og brannforebyggende aktivitet Økonomireglement Vedlegg KOSTRA tjenesteproduksjonstall Overordnede nøkkeltall Grunnskole Barnehage Barnevern Sosialtjenester Helsetjenester Pleie og omsorg Kommunale veier Vann og avløp Brann- og redningstjenesten Plan, bygg og oppmåling Kultur, idrett og næringsutvikling Side 7

8 1 Innledning Røyken kommunes økonomi har som følge av stram økonomistyring og solid innsats fra politikere og ansatte forbedret seg vesentlig de siste årene. Alt for ett år siden var gamle underskudd nedbetalt og vi har nå bak oss et kalenderår der vi ikke har behøvd å fremme nye kuttvedtak. I dette budsjettforslag ser vi at vi nå har skaffet oss et lite handlingsrom til å se fremover. Dette skyldes at Røyken kommune nå har: - God styring på økonomien og god skatteinngang - Ledere som holder sine budsjettrammer - Svært effektiv tjenesteproduksjon på de fleste områder. - Svært lave administrasjonskostnader - Høy vekst Derfor kan vi i år fremlegge et budsjettforslag uten å foreslå noen kutt. Vi kan tvert imot kompensere fullt ut for vekst i barnetall i skoler og barnehager, samt foreta enkelte høyst etterlengtede styrkinger i helse og sosial. Vi kan også legge inn flere nye tiltak som er omtalt under hovedprioriteringer. Det er fremdeles mange gode formål som ikke får alt det vi ideelt sett kunne ønsket, men for at alle brukergrupper skal sikres tilstrekkelige velferdstjenester også i de kommende år er det viktig at den stramme styringen videreføres og at virksomhetene fortsatt holder sine budsjettrammer. Økonomien gir ikke rom for overskridelser. Rådmannen vil for øvrig fremheve at administrasjonen har jobbet mye med å bedre prognosene i budsjettet. Det er anskaffet nye prognoseverktøy og lagt inn en mer offensiv befolkningsvekst enn tidligere. Videre har man tatt mer hensyn til historiske positive avvik på skatteinngang i prognosene. 1.1 Ansattes innsats En rekke undersøkelser viser at våre ansatte leverer svært gode resultater innen de midler kommunen har til disposisjon. Det er i denne sammenheng viktig å huske at staten mener Røyken skal klare sin drift langt billigere enn en gjennomsnittskommune pr. innbygger. Vi får gjennom inntektssystemet ca 3 % mindre midler til disposisjon fra staten enn en gjennomsnittskommune og vårt tjenestenivå må sees i lys av dette. 1.2 Hovedprioriteringer Det er mange områder som får styrket budsjettene. Rådmannen vil særlig peke på: Svømmehall Det settes av midler til å bygge ny svømmehall i Røyken. Side 8

9 Veivedlikehold Politiske føringer knyttet til veivedlikehold er fulgt opp med til sammen ca. 50 mill kr. over 4 år. Sammen med ca. 10. mill kr. som brukes i år hever dette standarden vesentlig på kommunens veier. Rehabilitering av skoler Det foreslås bevilget 140 mill. kr. til Spikkestad ungdomsskole og 10 mill. til ventilasjonsanlegg på Røyken ungdomsskole. I tillegg foreslås en omfattende rehabilitering av Røykenhallen. Flere omsorgsplasser og bedre legevakt Alt i 2013 har vi åpnet 2 nye sykehjemsplasser og 4 nye akuttplasser knyttet til legevakten. De politiske prioriteringer følges nå opp gjennom en gradvis innfasing av 10 nye sykehjemsplasser på Bråset og 24 omsorgsleiligheter på Spikkestad fra 2015 eller Videre får legevakten nye lokaler som muliggjør rask utvidelse av driften. I tillegg er det verd å merke seg at kommunen åpner 8 nye plasser for funksjonshemmede nå i høst. Forebyggende arbeid og helsearbeid. Budsjettet prioriterer forebyggende arbeid. I tillegg til fullfinansieringer av nye stillinger til ergoterapeut og ny stilling på hjelpemiddelsentralen som kom inn i høst legges det opp til to nye stillinger knyttet til forebyggende arbeid blant eldre og en mill. kr til lavterskeltiltak overfor barn. Folkehelsesamarbeidet styrkes også ved at det legges inn videreføring av frisklivssentralen selv om staten overraskende trakk sin støtte til dette. Det ligger dessuten økte midler til skiløyper jamfør politiske vedtak. Gode uteområder Røyken vokser. Som en følge av dette er det nå i ferd med å dannes to nye bysentrum, Slemmestad og Spikkestad. Om kommunen ikke deltar aktivt i sentrumsutformingen vil vi i uoverskuelig fremtid miste muligheten til å utforme gode uterom, og våre sentra vil for mange tiår fremover bli preget av kortsiktige løsninger som gir dårligere livskvalitet for innbyggerne. Det settes derfor av i overkant av 20 mill. kr til sentrumsutvikling, hovedsakelig på Spikkestad da behovene her kommer først i tid. Ved å gjøre dette nå kan vi også antakelig utløse betydelige midler fra fylkeskommunen og Jernbaneverket i forbindelse med satsingen på Spikkestadbanen. Avløp Det er lagt inn midler til nytt renseanlegg til erstatning for dagens anlegg på Lahell. Dette anlegget er nedslitt og har ikke kapasitet til å ta befolkningsvekst. Det er følgelig tvingende nødvendig å erstatte dette med nytt anlegg eller med overføringsanlegg til VEAS for vestre del av kommunen. Side 9

10 1.3 Risiko og økonomisk bærekraft Som påpekt i flere år har budsjettet til Røyken hatt en rekke risikoområder. Risikobildet er nå redusert, men er fremdeles til stede. Etter risikoanalyser er også flere nye punkter lagt inn. En foreløpig ROS-analyse vil bli sendt ut sammen med budsjettsaken som eksempel på hvordan man vil arbeide med dette området fremover. Dette vedlegg inngår dog ikke i det formelle underlag for årets budsjett, men metodikken med fullstendige risikoanalyser av driften vil brukes mer systematisk inn mot neste års budsjett. Områder der risikoen etter rådmannens mening er vesentlig redusert: I forhold til budsjettene fra 2012 og 2013 er nå flere store risikoområder tatt bort: - Vedlikehold av bygg - Underskudd inneværende år som eventuelt vil dras med videre. - Veivedlikehold. - Disposisjonsfond. Kommunen må ha en buffer for å takle plutselig økonomiske endringer. Uten dette vil f. eks en rask økning i antall sterkt pleietrengende føre til at vi må kutte brått i skoler, barnehager eller omsorg (nesten alle utgiftene våre går til disse sektorene). For få år siden hadde vi ikke et slikt fond. Gjennom stram styring og god skatteinngang øker fondet nå raskt, og ved slutten av perioden vil fondet etter rådmannens forslag være høyt nok. Det vil si at fra 2018 frigjøres betydelige midler til nødvendig styrking av f.eks eldreomsorgen. - Økning i antall innbyggere med behov for kommunale tjenester (barn): Her er det nå satt av penger til økt innbyggertall. Prognoseverktøyet er også nytt og mer presist. Områder der risikoen er redusert, men fremdeles er til stede: - Gjeldsgrad og behov for store investeringer i infrastruktur: Kommunens samlede gjeld (inkl. REAS) er på ca 1 mrd. Langsiktig er det en utfordring at vi ikke har egenkapital til investeringer. Gjennom mange år har kommunen også lånt penger selv til kortsiktige investeringer og dels driftsrelaterte tiltak. Vi har nå gjennom flere år fjernet alt av småkjøp (som er mer løpende drift) fra investeringsbudsjettet og ført det på driften. Det samme gjelder løpende veivedlikehold. Dette styrker langsiktigheten og gir et riktigere bilde av driften. Samtidig burde vi hatt midler til egenkapital til investeringer (bl.a. pc-kjøp til skoler), som nå lånefinansieres 100 %, for å ha en tilfredsstillende langsiktighet. - Renterisiko: Gjelden eksponerer kommunen for renterisiko. I fireårsperioden er denne risikoen lav pga fastrenteavtaler, men på sikt er risikoen stor. - Økning i antall innbyggere med behov for kommunale tjenester (sosial og pleietrengende): Det er tidligere ikke satt av penger til for eksempel å møte den store økningen i antall eldre. I dette langtidsbudsjett er det satt av noen midler til dette, men enda ikke nok. Områder der risikoen ikke er redusert - Situasjonen i verdensøkonomien er som kjent anstrengt. Norge er her i en særstilling, men dersom krisen når oss har Røyken liten mulighet til å møte dette uten velferdskutt jamfør punktene over. Side 10

11 - Rekruttering av spesialistkompetanse: På flere områder ser vi at det er vanskelig å rekruttere høyskoleutdannet personell og ledere. Nye områder: - Store pensjonsforpliktelser truer nivået på antall ansatte (gjelder hele offentlig sektor) - Manglende bruk av ny omsorgsteknologi. - Endringer i skatteregimet. Røyken avviker på mange områder fra landssnittet, og varslede endringer i skatteregimet kan slå relativt mye ut for Røyken avhengig av vektingen av de ulike parameterne. Eksempler er kommunalt skatteøre og redusert småkommunetillegg som vi kan tjene på, mens omlegging av selskapsskatten er noe vi kan tape på. - Kommunens kloakksystemer ikke er i stand til å takle befolkningsøkningen, men her er det lagt inn nok penger i handlingsprogrammet. 1.4 Administrative ressurser Røyken kommune bruker nå svært lite midler på administrasjon. Vi er her nr. 10 av landets 427 kommuner, og samtlige kommuner over oss på listen er større kommuner som da har flere ansatte å spille på. Handlingsprogrammet legger opp til fortsatt å bruke lite ressurser på dette området, slik at vi ikke binder unødvendige midler som kan brukes til brukerrettet arbeid. Samtidig vokser innbyggertallet nå med 2 til 2,5 % i året, hvilket indirekte medfører en tilsvarende effektivisering av administrasjonen. Kutt i personal- og økonomiavdeling mot slutten av perioden, som ble lagt inn etter fjorårets budsjettbehandling anbefales derfor reversert. Uten dette vil vi bl.a. ikke klare systematisk sykefraværsoppfølging og økonomikontrollen vil bli svekket. Dette vil påføre kommunen større utgifter enn potensiell innsparingsgevinst. I tråd med sak til administrasjonsutvalget, og kontrollutvalgets oppfølging av rapportene rundt internkontroll, foreslår også rådmannen å sette inn noe ressurser de to første årene til ytterligere å styrke internkontrollen, vedtaksoppfølging og ledelsesstøtte. Røyken kommune har alt oppnådd gode resultater på disse områder sammenlignet med de fleste andre kommuner. Det synes likevel å være enighet mellom politikere og rådmann om at dette ikke er noen målestokk og at Røyken kommune skal ha ambisjoner om å være ledende på dette området. Tiltaket vil også bedre den politiske mulighet for effektiv vedtakskontroll. Det understrekes at det for øvrig ikke er lagt opp til administrativ styrking som følge av den forventede befolkningsveksten på 10 % i perioden, og at budsjettet reelt sett derfor legger opp til en administrativ effektivisering i forhold til dagens status. 1.5 Dokumentets oppbygging Del 2 og 3 av dokumentet gir en overordnet gjennomgang av den økonomiske utviklingen i kommunen og hvilke sentrale budsjettforutsetninger som er lagt til grunn i perioden. Kommunens virksomhet er inndelt i 17 programområder. Denne inndelingen er brukt på resten av dokumentet. Under hvert programområde finnes: Side 11

12 Kort omtale av området og hvilke utviklingstrekk og risikofaktorer administrasjonen ser for programområdet. Overordnet visjon for utviklingen av tjenesten i programområdet. Mål for området (handlingsplan for 2014 til 2017). Handlingsplanen er bygd på vedtatt handlingsplan for 2013 til Hovedregelen er at eksisterende mål videreføres, så fremt det ikke er oppfylt i Som vedlegg til budsjettsaken finnes en oversikt over mål fra forrige handlingsplan som er foreslått tatt ut. Økonomiske driftsrammer for programområdet i perioden 2014 til Tabellene viser alle endringer fra opprinnelig budsjett Negative tall innebærer at en kostnad reduseres, eller at en inntekt øker. Positive tall innebærer at en utgift øker, eller at en inntekt reduseres. Alle enheter får kompensert forventet lønns- og prisvekst. Dette fremkommer i tiltak nr 1 i tabellene. Tiltak 1 inneholder også en justering mellom enhetene og finansområdet når det gjelder andelen av pensjonskostnaden som belastes enhetene. Denne pensjonstrekken på enhetene er nedjustert i budsjett Flyttingen av kostnader fra enhetene til finansområdet gjør at tiltak 1 fremkommer med negativt tall for flere programområder. Den økonomiske utviklingen i driftsutgifter i perioden for programområdet, samt utviklingen for den enkelte enhet innenfor programområdet. Økonomiske rammer for investeringsbudsjettet. For at det skal bli lettere å se den historiske utviklingen i investeringsbudsjettet, er det tatt med beløp og status, også for prosjekter som allerede er vedtatt og under gjennomføring. Beløpene som er foreslått i er nye årlige bevilgninger, i tillegg til eventuell overføring av ubrukte midler fra Ifølge investeringsreglementet skal kommunestyret vedta en investeringsramme pr prosjekt. Det skal ikke budsjetteres med samlesummer. Alle beløp i 2014 er derfor konkretisert til enkeltprosjekter. I vil det kunne være enkelte samlesummer som må konkretiseres gjennom rullering av planer i løpet av Kostra nøkkeltall gir et godt innblikk i økonomiske prioriteringer og produktivitet for de enkelte programområdene. Slike nøkkeltall er derfor tatt med som vedlegg til dokumentet. Flere nøkkeltall og sammenligninger med andre kommuner finnes på Alle beløp i dokumentet er i hele tusen der det ikke står noe annet. Alle beløp er i 2014-priser. Side 12

13 2 Kommunens rammebetingelser 2.1 Befolkningsutvikling Tabellen nedenfor gjengir befolkningen pr i Røyken kommune de siste 5 årene år Totalt % vekst årlig 2,84 % 0,77 % 1,96 % 1,71 % 2,47 % Befolkningsutviklingen i kommunen er en av de mest sentrale budsjettforutsetningene. Utviklingen i skatt og rammetilskudd (se kapittel 3.2) avgjøres i stor grad av antall innbyggere og sammensetningen av befolkningen. På samme måte er befolkningssammensetningen avgjørende for hvilke utgifter og investeringer kommunen må sette av penger til de neste årene. Statistisk sentralbyrå (SSB) utgir årlig en prognose for befolkningsutviklingen fremover i Norge og den enkelte kommune. Tidligere år har rådmannen basert seg på middelsalternativet til SSB som grunnlag for å beregne utgifter og inntekter i budsjettet. Det bygges relativt mange boliger i Røyken. Dette fører både til intern flytting og netto innflytting til kommunen. De senere årene har vi sett at befolkningsprognosene til SSB ikke fanger opp slike lokale forhold godt nok. Kommunen har derfor anskaffet et prognoseprogram (KOMPASS fra COWI AS). I dette programmet beregnes befolkningsveksten som en tidsstyrt fremskriving hvor kommunens egne planer for boligbygging legges inn. Denne modellen gir heller ingen fasit, men kan være et alternativ til SSB sin modell. Det kan legges inn selvvalgte vekstrater i KOMPASS. Rådmannen baserer budsjettforslaget på en modell som gir gjennomsnittlig 2,0 % årlig vekst i perioden frem til For økonomiplanperioden er den årlige veksten ca 2,4 %. Dette gir følgende befolkningsutvikling frem mot Får å se trendene tydelig, er det tatt med historiske tall fra 2008 i figuren. Side 13

14 I SSBs prognose beregnes det ca 1,9 % befolkningsvekst årlig, mens det i KOMPASS-modellen legges opp til 2,4 %. De siste årene har vi sett at SSBs befolkningsprognoser har truffet dårlig når det gjelder utviklingen i antall barn og unge. Det er også her forskjellen er størst mellom de to prognosemodellene. Tabellen nedenfor viser antall barn 0-5 år. Det vil si brukerne av bl.a. barnehagetilbudet. De siste årene har denne gruppen vært relativt stabil i antall, men vært noe økende det siste året. SSBs prognose indikerer liten endring i antallet fremover, mens KOMPASS indikerer en årlig vekst på 2-3 %. Tabellen nedenfor viser antall barn 6-15 år. Det vil si brukerne av bl.a. skole og sfo. Side 14

15 Her er trenden i SSBs prognose og KOMPASS-prognosen den samme, men trenden i KOMPASS er noe kraftigere. Den årlige veksten i KOMPASS-prognosen er ca 1-2 %. Tabellen nedenfor sammenligner veksten i de to prognosene for aldersgruppen over 80 år. Det vil si gruppen som er største mottaker av pleie- og omsorgstjenester. Figuren viser at de to prognosene er relativt sammenfallende. Begge prognosene viser en årlig vekst på hele 4-6 %. Rådmannen har basert seg på KOMPASS sin befolkningsprognose i økonomiplanen for når det gjelder beregning av skatteinntekter, rammetilskudd, barnehageutgifter, utgifter til skole og utgifter til pleie- og omsorg. Side 15

16 2.2 Økonomisk status i Røyken kommune Røyken kommune har nå en stram, men bærekraftig økonomi. I løpet av 2011 og 2012 har kommunen opparbeidet et disposisjonsfond på 29,2 mill. Dette fondet bør styrkes ytterligere i årene som kommer. Midlene vil komme innbyggerne til gode gjennom at kommunen får noe egenkapital til investeringer, og blir noe mer robust til å takle uforutsette kostnader uten at det medfører kutt i tjenestetilbud. I inneværende år er de fleste virksomhetene i kommunen i økonomisk balanse innenfor stramme, men realistiske rammer. I hjembaserte tjenester er det imidlertid fortsatt en utfordring å få samsvar mellom utgifter og tilgjengelige rammer. Dette blir avgjørende å få til i løpet av 2014, spesielt med tanke på at eldrebefolkningen vokser kraftig, og vil kreve mer av tjenesteapparatet. Innenfor barnehageområdet opplever vi at en økende andel av gruppen 0-5 år benytter barnehagetilbudet. Dette vil medføre et merforbruk innen barnehageområdet i Samlet ligger driften an til et merforbruk på ca 5,0 mill. i 2013 (jfr 2. tertialmelding). Dette merforbruket ser ut til å bli dekket av at skatteinngangen blir høyere enn budsjettert. I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet oppjusterte regjeringen skatteanslaget for 2013 med 1,5 mrd for kommunene. Det vil si at den høye skatteinngangen er et nasjonalt fenomen, og ikke spesiell for Røyken. I Røyken kommune ser det så langt ut til å kunne bli en merinntekt i 2013 på 6-12 mill. Dette er positivt for regnskapsresultatet i inneværende år. Regjeringen har imidlertid ikke videreført merinntekten fra årets skatteinngang til Regjeringen advarer derfor mot å benytte merinntekten fra årets skatteinngang til varige utgiftsøkninger. Røyken kommune har en høy gjeldsgrad sammenlignet med andre kommuner. Se kapittel Dette medfører at en større andel av driftsbudsjettet går til å betjene renter og avdrag. Det gjør også kommunen mer sårbar for fremtidige rentesvingninger. I løpet av de neste fire årene er det budsjettert med ytterligere investeringer (skole, svømmehall, kirke/kulturhus, vei) som vil føre til at en høyere andel av kommunens driftsbudsjett vil gå til finansutgifter og husleie mot slutten av fireårsperioden. I 2014 legges det derfor opp til et fortsatt stramt budsjett, som skal berede grunnen for at kommunen kan gjennomføre de planlagte investeringene med minst mulig påvirkning av den øvrige driften senere i perioden. 2.3 Likviditet/behovet for kassakreditt De siste to årene har kommunen ikke hatt behov for å benytte kassakredittrammen på 50 mill. Likviditeten er i bedring. Dette skyldes at kommunens økonomi har blitt styrket, og at vi nå har et positivt disposisjonsfond. Likviditeten har allikevel vært noe kunstig god fordi kommunen hadde ca 78 mill i ubrukte lånemidler til investeringer og startlån pr Dette er midler som vil bli brukt i løpet av Side 16

17 På bakgrunn av bedringen i økonomien er det ikke budsjettert renteutgifter til kassakreditt i Det foreslås imidlertid at trekkmuligheten opprettholdes også i 2014, ettersom det ikke har noen kostnad så lenge muligheten ikke benyttes. Side 17

18 3 Sentrale budsjettforutsetninger 3.1 Statsbudsjettet 2014 Hovedtrekk Regjeringen Stoltenberg la frem sitt forslag til statsbudsjett Den påtroppende regjeringen har varslet at eventuelle endringer vil bli fremmet Det innebærer at rådmannens budsjettforslag baserer seg på den avgående regjeringens forslag. Eventuelle endringer som påvirker Røyken kommune vil bli lagt frem som tilleggsak av rådmannen. I forslaget til statsbudsjett for 2014 er det en realvekst for kommunesektoren (kommunene og fylkene) på 7,7 mrd., hvorav 5,2 mrd er vekst i frie inntekter. Dette er omtrent som varslet i kommuneproposisjonen i mai (ref. orienteringssak til formannskapet ). For kommunene er det beregnet en realvekst i frie inntekter på 4,3 mrd. Dette skal gå til å dekke følgende: Demografi (kompensasjon for befolkningsvekst): 2,5 mrd. Økte pensjonskostnader: 1,4 mrd (usikkert anslag) Styrking av helsestasjon/skolehelsetjeneste: 0,2 mrd Redusert refusjon for ressurskrevende brukere og asylsøkere: 0,3 mrd Dette innebærer at regjeringens budsjettforslag for kommunesektoren totalt gir kompensasjon for utgifter som følger av befolkningsvekst, men lite rom for nye tiltak. Av budsjettrammen til Buskerud-kommunene er 49,1 mill holdt tilbake, og vil bli fordelt til enkeltkommuner fra fylkesmannen i form av skjønnsmidler. Røyken kommune ligger ikke an til å motta skjønnsmidler i Statsbudsjettet legger opp til enkelte nye oppgaver og omlegginger. Nedenfor følger en kortfattet opplisting av dette, med rådmannens forslag til hvordan dette budsjetteres i Røyken. Tallene viser budsjettkonsekvensen for Røyken, i hele tusen. Side 18

19 Område Makspris i barnehage settes til 2.360,- pr mnd Prosentvis opptrapping av minste tillatte tilskudd til private barnehager økes fra 94 til 96 % fra høsten Innføring av to barnehageopptak i året Barnevern, økt egenandel for kommunene i akuttplasseringer Barnevern, nye regler for samvær under tilsyn og tilsyn i fosterhjem Endret organisering av vergemål Nytt valgfag 9. trinn (helårsvirkning av utvidelse i 2013) Nytt valgfag 10. trinn (halvtårsvirkning i 2014) Kulturskoletilbud i sfo (helårsvirkning av tiltak innført høsten 2013) Korreksjon for at flere elever går i statlige og private skoler Kompensasjon for spesielt kostnadskrevende funksjonshemmede reduseres fra 80 % til 77 % Økt bemanning i skolehelsetjeneste og helsestasjon Kurs for deltidspersonell i brannvesenet Komp. i statsbudsjett Forslag til disponering i Røyken Kommentar Barnehagene kompenseres for inntektsbortfallet Kompenseres. Beløpet er budsjettert på barnehageområdet Røyken kommune har allerede mange 0-åringer i barnehage. Ledige plasser tildeles fortløpende. Dette antas derfor ikke å påvirke kommunens utgift vesentlig Merutgiften avhenger av antallet akuttplasseringer til enhver tid, og er vanskelig å forutse. Kompensasjonen er gitt videre til barnevernet Kompensasjonen er gitt videre til barnevernet Oppgaven er overført til fylket. Midlene inndras fra programområde administrasjon og fellesutgifter Midlene ligger inne i forslag til skolemodell for Midlene er avsatt på programområde Grunnskole, og fordeles enkeltskolene i Beløpet foreslås overført kulturskolen Tiltaket er innarbeidet i skolemodellen, som baserer seg på faktisk antall elever Dette vil medføre en redusert inntekt i bestillerenheten. Kompensasjonen foreslås derfor overført dit Dette er en satsing fra regjeringen, men beløpet er ikke øremerket. Kommunestyret vedtok en styrking av tilbudet med 1,4 mill i 2013, som videreføres i Tas innenfor tildelt ramme i brannvesenet. Side 19

20 I statsbudsjettet har regjeringen anslått lønnsveksten til 3,5 % og veksten i varer og tjenester til 2,0 %. Dette gir en deflator (anslag på samlet lønns- og prisvekst) på 3,0 %. Dette er videreført av rådmannen. Det vil si at alle enheter har fått kompensert lønns- og prisveksten i sine budsjettrammer. Dette innebærer også at alle gebyrer er økt med 3,0 % der ikke annet er oppgitt. 3.2 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Skatt og rammetilskudd kalles med et samlebegrep for frie inntekter og er kommunens hovedinntektskilde. Systemet som bestemmer størrelsen på frie inntekter består av følgende elementer. Tallene i parantes er Røykens andel i mill kr i 2014, slik de er estimert i rådmannens budsjettforslag: Rammetilskudd o Innbyggertilskudd. Lik overføring pr innbygger. Grunnlaget for budsjett 2014 er antall innbyggere pr (464 mill) o Utgiftsutjevning. Omfordeling mellom kommunene som skal sikre at kommuner med innbyggere som krever mye tjenester får større overføringer enn kommuner som er lette å drive. (Trekk på 26 mill). o Inntektsutjevning. Skal utjevne deler av forskjellen i skatt pr innbygger. (Trekk på 11 mill) Skatt. En fastsatt andel av personbeskatningen. Personer som bodde i Røyken pr skal skatte til Røyken i (534 mill) Totalt blir dette ca 961 mill i frie inntekter i Veksten i skatt og rammetilskudd i 2014 bestemmes altså av befolkningsveksten i Befolkningsveksten i Røyken var på 2,6 % i perioden til For landet var veksten i samme periode på 1,2 %. Dette innbeærer at Røyken kommune får en større vekst i frie inntekter i 2014 enn landsgjennomsnittet. Dette er også lagt til grunn i budsjettforslaget. Nedenfor vises nominell vekst i frie inntekter i prosent fra 2013 til 2014 for kommunene i Buskerud. Side 20

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1 Røyken kommune Budsjett Økonomiplan og handlingsplan til 2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Side 1 Kommunestyret 2011 15 behandlet saken den 11.12.2014, møtesak nr. 98/14 Behandling: Gruppelederne

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015. Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015. Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011 Røyken kommune Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015 Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011 1 Innhold Kommunestyrets behandling... 7 Innledning... 21 Langsiktig bærekraft... 22 Risiko...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Vedtatt av kommunestyret 12.12.2013. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Vedtatt av kommunestyret 12.12.2013. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2013 Side 1 Side 2 Innhold 1 Politisk behandling... 6 2 Hovedoversikter... 7 3 Skatt og finans...

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014

ØKONOMIPLAN 2011-2014 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE MOLDE KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 F-SAK: 118/10 K-SAK: 85/10 KOMMUNESTYRE VEDTAK 16. DESEMBER 2010 BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 1 Mål: - HJERTE FOR REGIONEN

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 0 Innhold Innhold... 1 1. Forord... 2 2. Sammendrag og hovedtrekk... 4 3. Forutsetninger og beregninger... 6 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE Rådmannens skisse R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen - Vekst i kvalitet - Alle blir med - Offensiv

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer