Kristiansund kommune. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiansund kommune. Møteinnkalling"

Transkript

1 Kristiansund kommune Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad sekretær Saksliste Utvalgssaksnr PS 08/1 PS 08/2 Innhold Saker til behandling Fiskergata 7, 8 B OG 12 - Reguleringsplan for Gundersbrygga - egengodkjenning Etablering av lokalt NAV-kontor og kommunale konsekvenser Unntatt offentlighet Arkivsaksnr 2008/ /297 PS 08/3 Salg av vikan eiendom AS 2008/200 PS 08/4 Nytt kunstgressdekke på Idrettsplassen 2008/379 PS 08/5 Søknad om økonomisk støtte til toppidrettsveka videre arbeid mot VM på rulleski 2010/ /120 PS 08/6 Søknad om midler til skisseprosjekt Familiesenteret i 2008/93

2 Kristiansund PS 08/7 Kristiansund kirkelige fellesråd - tjenesteytingsavtale 2008/380 PS 08/8 Søknad om fritak for verv i perioden Wenche Ludviksen PS 08/9 PS 08/10 Suppleringsvalg for Sosialistisk venstreparti - til erstatning for Kari Wenaas Valg av ny vararepresentant for brukerrepresentant i sundbåtstyret 2008/ / /55 PS 08/11 Valg av nytt medlem til kontrollutvalget etter dødsfall 2008/55

3 Kristiansund kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/60-1 Saksbehandler: Jan Brede Falkevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Bystyret 08/ Reguleringsplan for Fiskergata 7, 8 b og 12 Gundersbrygga m.m. Egengodkjenning. Vedlegg: Plankart, datert , sist revidert Bestemmelser, datert , sist revidert Utomhusplan Tegninger; Gundersenbrygga og tilbygg Ikke vedlagt Planbeskrivelse og øvrige illustrasjoner. Høringsuttalelser offentlig ettersyn. Brev fra Riksantikvaren. Uttalelser innkommet etter offentlig ettersyn. Støyrapport dato Saken gjelder I plan- og bygningsrådets møte den i sak 07/42, ble forslag til reguleringsplan for Fiskergata 7, 8 b og 12 vedtatt oversendt Rådmannen for videre behandling og endelig planvedtak i bystyret. Hensikten med planen er omgjøring av Gundersenbrygga til hotell og tilrettelegging for nye bygg tilknyttet hotellet, opparbeidelse av parkområder og etablering av parkeringsanlegg, kjørevei og fortau. Det fokuseres på at et hotell (127 rom) vil være et positivt bidrag i kulturaktivitetsområdet rundt Dødeladen. Det ønskes å trekke veksler på de bespisningssteder som finnes i dette området, slik at grunnlaget for drift i hele området forsterkes. På grunn av nasjonale verdier innenfor planområdet ble det reist innsigelse fra Riksantikvaren etter den offentlige høringsperioden. Riksantikvaren, Kristiansund kommune og tiltakshaver ble enige i løsninger som medførte at forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ikke ville medføre innsigelse. Planen kan derfor legges fram for bystyret for egengodkjenning.

4 Plansituasjon Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Hønebukta,/Sagerbukta/Garverigata/Kapt. Bothners gate, vedtatt I denne planen er området regulert til industri. Kommuneplanens arealdel viser området som et kombinert formål, byggeområde: bolig/næring. Planforslaget Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Asplan Viak på vegne av tiltakshaver Kristiansund Holding v/e. Gudmundsen. Thongruppen er inne på eiersiden. I tillegg til plankart og bestemmelser følger vedlagt utomhusplan og tegninger av tilbygg til Gundersenbrygga, slik resultatet ble etter godkjenning av Riksantikvaren. Reguleringsplankartet viser følgende; Byggeområder; hotell med tilhørende anlegg. Område H1 Planen har til hensikt å bygge om Gundersenbrygga til hotell. Brygga foreslås regulert til bevaring. Det vil si at eksteriøret på brygga vil bevares, mens interiøret bygges om. Brygga vil inneholde 61 rom. Inntil brygga planlegges oppført nytt hotellbygg med spisesal i 1. etasje, hotellrom i 2. og 3.etasje ( 41 rom) og konferanserom på toppen. Område H1 viser 14 p-plasser. Område H2 2 mindre sjøhus/utleiehytter (ca 40 m 2 ) for overnatting. 4 rom. Område H3 Hotellbygg på 3 etasjer +loft (21 rom). Planlegges opparbeidet i bryggestil. Det planlegges oppført et lett bygg (glassbygg) mellom hotellbygget og den eldre Wirumgården i øst. Dette for å skille den eldre bebyggelse fra den nye. Kombinerte formål K 1 Forretning, kontor og industri Det gamle fengslet skal bevares og benyttes til kunstproduksjon og kunstformidling Kombinerte formål K 2 Bolig, forretning og kontor Bolighuset skal bevares. Det foreslå at bygget eventuelt også kan benyttes til forretning og kontor. Offentlige trafikkområder. Planen tar med seg deler av Fylkesveien, det vil si noe av Fiskergata og bussnuplass i Hønebukta. Planen viser fortausløsning på begge sider av Fiskergata og stopplass for busser til hotellet. Veiføringen er lagt noe mot sør, dette for å oppnå frisiktsoner ved avkjørsel øst for område K 1. Friområder Planen viser friområde i sjø. Spesialområder Privat småbåtanlegg i sjø.

5 Et relativt stort område for anlegg for småbåter er avsatt vest for Gundersenbrygga. Området vil være privat. Område for kommunalteknisk virksomhet SP. Område for kommunal pumpestasjon. Fellesområder FGR1 felles grøntareal for hotellet. Planbeskrivelsen nevner stedvis at felles grøntanlegg/park vil opparbeides parkmessig, og være et framtidig rekreasjonsområde både for hotellgjester og for fastboende. Bygningssjefen vil allerede her bemerke at dette vil være et område eid og driftet av hotellet, og ikke av kommunen. Området vil således juridisk sett ikke betraktes som et offentlig friområde. Felles parkeringsplass for H1, H2, K1 og K2 F1- Parkeringsanlegg med mulighet for parkering på og under dekket. 36 p-plasser F2 parkeringsplass med 3 p-plasser FG1, FG2, FG3 fellesareal for områdene H1, H2, og K2. Oppstart av reguleringsarbeid Oppstart av reguleringsarbeidet ble kunngjort i Tidens Krav 20. april (Planbeskrivelsen opplyser mars 2006, noe som er ukorrekt). Offentlige instanser er varslet ved eget brev datert Det ble avholdt folkemøte på Dødeladen den hvor planforslaget og reguleringsforslag for Port Arthur ble presentert. Samrådsmøte med Kristiansund kommune ble avholdt Samrådsmøte med Møre og Romsdal Fylke ble avholdt Brev (datert ) om reguleringsarbeidet ble sendt ut til 7 av de nærmeste naboer. Det kom da inn 6 innspill til planarbeidet. Møre og Romsdal Fylke (brev datert ) Marinarkeologisk uttalelse fra NTNU, Vitenskapsmuseet (brev datert ) Statens Vegvesen (brev datert ) Kristiansund kommune, Byingeniøren (brev ) Karen og Lyder Jensen (brev ) Codex advokat (datert ) På vegne av nabo/eier av Wirum bryggen. Vegvesenet og Byingeniøren påpekte forhold rundt infrastrukturen. Jensen påpekte tap av utsikt. Codex framhever viktigheten av å etablere strandpromenade langs sjøen, samt kulvert bes fjernet i det den vanskeliggjør vedlikehold av bryggen, og at nybygg ved H2 justeres slik at Wirumbryggen ikke mister for mye av profilen sett fra sjøen. Vitenskapsmuseet viste til at varsling ved arbeid i sjø presiseres i bestemmelsene Møre og Romsdal Fylke vurderte innsigelse dersom planen tok hensyn til følgende punkt; Regulering av Fiskergata 7, Gundersenbrygga, Fiskergata 8b, Vindhuset ved Gundersenbrygga og to slippene til spesialområde bevaring Sløyfe de 6 nye sjøbuene Sløyfe nye veiføringer og parkering i østre del av planområdet Ga også følgende vernefaglige innspill Vil gå mot de foreslåtte 6 nye sjøbuer i området nord for Fiskergata 7.

6 Aksepterer i prinsippet det foreslåtte tilbygget til Gundersenbrygga, men tilrår at høyden blir redusert med minimum 1 etasje. og at byggets lengde reduseres til Gundersenbryggas lengde. Bør vurdere å redusere høyden på bygg H3 (står H2 i brev, men det er H3 som menes). Forutsetter at dette bygget ikke er avhengig av de viste veier og parkeringsanlegg i østre deler av planområdet. Ber om at eksisterende strandlinjen fra med østsiden av bukta mellom Gundersenbrygga og Fiskergata 7 og østover, beholdes. Vil gå imot ny vei og parkering i østre del av området. Bør løse parkeringsbehovet gjennom parkering i fjell. Ber om at følgende kulturminner reguleres til spesialområde bevaring -Fiskergata 7 -Gundersenbrygga -Fiskergata 8b -Vindhuset ved Gundersenbrygga -De to slippene. Plan- og bygningsrådets 1. gangs behandling Planforslaget ble første gang behandlet av plan- og bygningsrådet den i sak 06/41. Bygningssjefen vurderte saken slik; Bygningssjefen er meget positivt til at et av de havnenære områder som har ligget brakk i mange år nå får en revitalisering. Ikke minst er det fint at Gundersenbrygga som er en av byens store og markante brygger blir tatt i mer permanent bruk, og dermed sikres for framtiden. Bygningssjefen synes etablering av hotell i området er bra, da dette vil ligge sentralt i forhold til det aktivitetsog kulturområdet denne delen av Innlandet har utviklet seg til å bli de senere år. Overordnet grep Planen viser at området ønskes utviklet til hotelldrift med tilliggende parkområde og småbåtanlegg. Bygningssjefen synes framlagte disponering av arealene er god, da man i tillegg til å få etablert et fullverdig hotell på området, ivaretar åpningen/utsikten fra Hønebukta mot Piren. Det nye hotellbygget ved H1 er plassert bak og på linje med Gundsersenbrygga. Bygningssjefen er klar over at det nye hotellbygget stenger for utsikt og innsyn mot Hønebukta sett vestfra. Den framlagte løsning hvor man plasserer nybygget på tvers av strandlinjen og ikke langs, gir totalt sett det beste grepet med minst utsiktstap selv om noe av utsikten mot vest forsvinner. En reduksjon av nybyggets lengde vil gi liten økning i utsyn vestover. Kun en halvering av nybyggets lengde vil opprettholde noe vesentlig av utsikten vestover. Tilbygget vil da imidlertid bli for lite til at hotellkonseptet kan realiseres. Framlagte løsning gir mulighet for å skape et fint parkmiljø rundt den kunstige pollen/bukta, som kan nyttes av besøkende og av naboer i området. Nordsiden av Innlandet har få parkområder og få områder med sjøkontakt med slik kvalitet som planen legger opp til. Planen viser gangveisystem, kalt strandpromenade gjennom området som vil gi mulighet til å ferdes nær sjøen. Reguleringsplanen for Port Arthur legger også opp til etablering av strandpromenade. Nordsiden av Innlandet vil da få en sammenhengende strandpromenade fra Aakvikeiendommen nesten til Dødeladen. Lokalisering av hotell her vil følgelig generere mer trafikk langs Fylkesveien. Bygningssjefen vil bemerke at reguleringsplanar for Port Arthur vil inkludere hele Fylkesveien. Bygningssjefen mener derfor at trafikkforholdene langs nordsiden av Innlandet i framtiden vil bli bedre.

7 Hotellbygg ved H1 Gundersenbrygga foreslås regulert til spesialområde vern. Dette betyr at bygningens eksteriør kan restaureres, men skal være lik slik brygga framstår i dag. Deler av bryggas ytterkledning består i dag av plater i metall. Planen åpner for å videreføre dette. Bygningssjefen er av den oppfatning at bryggas ytterkledning i sin helhet bør bestå av tre. Bygningssjefen vil derfor foreslå å endre bestemmelsene slik at kun kledning av tre tillates. Planbestemmelsene åpner for at bryggas takmateriale kan være grå båndtekking eller stein med lavt relieff. Bygningssjefen mener takmaterialet bør være grå båndtekking, og vil forslå at bestemmelsene utformes slik. Det foreslåtte nybygg ved H1 planlegges i fire etasjer (se vedlagt tegning) For utbygger er det avgjørende at nybygget er på 4 etasjer da konferansefasiliteter tenkes plassert i toppetasjen. Bygningskroppens tenkes parallell-forskjøvet. Bygningssjefen ser at tilbyggets gesims og mønehøyde blir like høy som Gundersenbrygga, selv om signaler fra bygningsrådet var at tilbygg bør underordne seg brygga. Nybygget framstår imidlertid som mer moderne i utrykk, og henger sammen med Gundersenbrygga med et lett mellombygg. Bygningssjefen mener at bygget er godt tilpasset Gundersenbrygga selv med samme høyde, da den med sin bakenforliggende plassering og mer moderne utforming lar brygga spille 1.fiolin i havnebildet. Lengden på tilbygget er kommentert både av konservator og nabo. Tilbygget vil få en lengde på maksimum 37 meter (ekskl. mellombygg). Bygget er som nevnt forskjøvet, det vil si brutt opp i to og forskjøvet noe i forhold til hverandre, noe som gjør bygget at bygningen vil framstå som to kortere bygg, enn et langt. Bestemmelsene sier ikke noe om utforming og materialbruk av nybygget. Bygningssjefen mener at nybygget bør oppføres med malte fasader med puss, betong og glass, noe vi kjenner igjen brukt i en rekke større og markante bygninger i Kristiansund. For å harmonere med Gundersebryggas takmateriale, foreslås samme grå båndtekking også brukt på nybygget. Bygningssjefen er opptatt av at garasjedelen i 1.etasje ikke framstår som åpen og med synlig søyler. Parkeringsdelen bør på en utforming slik at bygningskroppen får kontakt med bakken. Parkeringsetasjen må da framstå som lukket. Det foreslås at bestemmelsene også fastsetter dette. Sjøhus H2 Møre og Romsdal fylke vurderer innsigelse blant annet mot sjøhusene. Fylket vektlegger at hele miljøet med eksisterende strandsone og to slipper bør bevares i sin helhet. Planen legger ikke opp til en konservering av ovennevnte miljø, men heller etablering av nye kaikanter og avslutninger mot sjø, selv om planlegger i sin vurdering av fylkets uttalelse sier at eksisterende kaifronter er bevart. Bygningssjefen mener attraktiviteten og bruken av området imidlertid vil bli større ved å fornye området, og mener derfor at lokalisering av to mindre sjøhus ikke vil forringe området negativt, da området likevel vil framstå som nytt. Hotellbygg ved H3 Nytt hotellbygget er trukket noe tilbake for Wirumbrygga, og vist sammenbygd med denne med et lett mellombygg. Bygningen vil få samme høyde som Wirumbrygga. Bygningssjefen forstår at konservator ønsker bygget ned én etasje, da det kan konkurrere med Wirumbrygga. Ved at bygget er trukket tilbake ca 5 meter, og har kontakt med Wirumbrygga via et lett mellombygg, synes bygningssjefen viste løsning er tilfredsstillende. Bygningssjefen vil imidlertid at bestemmelsene skal være noe mer utfyllende når det gjelder materialbruk, og vil forslå å utdype bestemmelsene i så måte.

8 K1 Den gamle bygningen foreslås regulert til bevaring og planlegges restaurert. Bygget planlegges brukt til produksjon, visning og salg av kunst. Området er derfor gitt kombinert formål. Bygningssjefen er opptatt av at bygget blir istandsatt samtidig med bygging av hotellet, og vil foreslå at det innføres rekkefølgebestemmelser som sikrer dette. Felles gangareal Stedvis i planbeskrivelsen kan man få inntrykk av at gangveiene skal være offentlige. Gangveiene planlegges som private fellesområder for hotellet, og vil bli opparbeidet og driftet privat. Det åpnes imidlertid for at folk kan ferdes fritt på disse. Disse områdene vil etter det planen beskriver være åpne for fri ferdsel. Fra utbyggers side er det etter det vi kjenner til ønske om ferdsel videre over Wirumeiendommen og videre ned på sydsiden av den nye scenen. Innkjøringen til Wirumeiendommen er i reguleringsplanen for Hønebukta regulert til offentlig gangareal, men er ikke ervervet av kommunen. For å komme videre østover må brukere av strandpromenaden gå ned (over F2) til fortauet langs fylkesveien, krysse gata og følge fortauet på sørsiden av denne. Bygningssjefen ser at det ideelt sett hadde vært gunstig å fått til korridor østover, et aller annet sted på nordsiden av veien, og oppfordrer aktørene i området til å finne løsninger. Korridor på flytebrygger langs nordsiden av bebyggelsen (Wirumbrygga og Tahitibrygga) er etter bygningssjefens syn ikke gode permanente løsninger. Flytebrygger på yttersiden av Tahitibrygga er etter bygningssjefens syn også et fremmedelement. Det er viktig å beholde de store bryggene fri for slike innretninger, for å få fram det karakteristiske møtet mellom bryggene og sjøen, der bryggas fundamentet går rett i sjøen. Parkanlegg Som vist legger planen opp til å beholde åpningen fra Hønebukta og nordover, ved å etablere et parkanlegg, brukt både for gjester og fastboende. Planens tekst omtaler anlegget som et friområde. Plankart viser imidlertid området som et fellesområde; grøntanlegg for hotellet, og vil bli opparbeidet og driftet privat. Den minste av slippene tenkes bevart. Denne ligger inne i pollen og vil ligge inne i framtidig parkanlegg. Konservator mener også den andre slippen bør bevares og vurderer innsigelse hvis ikke. Denne slippen ligger der som sjøhusene er planlagt. Som nevnt under punktet ovenfor om sjøhusene, sa bygningssjefen at attraktiviteten og bruken av området vil bli større ved å fornye området enn ved å bevare området rundt pollen, slik som det framstå i dag. Bygningssjefen mener således nytteverdien av å få etablert bru, gangveier, badeplass inne i pollen og et stort parkanlegg her, er større enn å bevare begge slippene. Parkering Planen viser en underdekning på antall parkeringsplasser. Området viser 67 p-plasser fordelt på parkering ved H1 (i 1.etasje og på plassen), og i området F1 og F3. F1 har et øvre og nedre parkeringsdekke, med innkjøring fra F2. Etter normen skal antall p-plasser for hotellet være 90 (1 plass pr 2/3 rom). I tillegg kommer p-plasser for K1 og K2. Hotellkonseptet legger opp til at det er langtidsbesøkende som skal bo på hotellet. Rommene vil være utstyrt med kjøkken. Man vurderer det også slik at busser med tilreisende vil komme og overnatte her for noen dager. Bygningssjefen mener planlagte hotellkonsept og den vurdering av de besøkendes reisemåte kan forsvare at det ikke etableres nok p-plasser i henhold til norm. Bygningssjefen vurderer at det ikke er noen løsning å ta av parkområdet eller felles gangareal innenfor planområdet for å kompensere for manglende parkering, da dette vil gå utover planlagt parkområde og felles gangareal.

9 Fylket vurderer innsigelse på opparbeidelse av parkeringsareal ved F1, da man mener at terrenget slik det står i dag bevares. Bygningssjefen deler ikke fylkets mening om at terrenget i øst må bevares. Bygningssjefen mener at terrenget rundt den gamle boligen er sterkt bearbeidet, og består stedvis at stygge skjæringer. Boligen står på en topp, noe høytsvevende og uten bakkekontakt. Området øst for boligen danner en slukt inn mot Wirumbrygga/område H3. Bygningssjefen er klar over at et parkeringsdekke vil bli et nytt og fremmend element i bygningsmiljøet her, men mener terrengformasjonen slik den ligger i dag, på en estetisk akseptabel måte vil integrere parkeringsdekket. Bygningssjefen mener det også er viktigere å beholde arealet rundt pollen og de felles gangarealer som er avsatt fri for biler, og heller etablere et parkeringsdekke i øst som vist. Et parkeringsdekke vil også gi flere sårt tiltrengte p-plasser enn ren flateparkering. Bygningssjefen er opptatt av utforming av den planlagt vertikalforskjellen (muren/forhøyningen) mellom F1 og F3. Denne vil være godt synlig fra parkområdet og fylkesveien. Utforming av den må følgelig vises i situasjonsplanen jmf. Felles bestemmelser punkt 3.1. Trafikale forhold Planen har ikke fulgt tilrådninger fra byingeniøren om det må tilstrebes en veibredde på 6 m til og med bussnuplass. Etter bussnuplass kan veibredden reduseres til 5,5m. Fortau på nordsiden av gata må minimum være 2,5 m unntatt forbi hjørnet på Fiskergata 7, hvor noe mindre bredde kan aksepteres hvis nødvendig på grunn av linjeføring på vei. Bygningssjefen er av den klare oppfatning at planen må revideres i henhold til ovennevnte før utleggelse til offentlig ettersyn. Det medfører at veiformål trekkes noe lengre mot nord, og at dette kan ta noe få parkeringsplasser. Byingeniøren påpeker viktigheten av at ovennevnte veianlegg er ferdig samtidig med hotellbyggingen. Det foreslås at det gis rekkefølgebestemmelser for å sikre dette. Planen viser hele 6 avkjørsler til Fylkesvei. Bygningssjefen ser at det er vanskelig å få redusert antallet. Høringsprosessen vil avklare forhåpentligvis denne problemstilling. Småbåtanlegg Vest for Gundersenbrygga er det tegnet inn et relativt stort område til privat småbåtanlegg. Bygningssjefen synes umiddelbart at området virker noe stort. Høringsprosessen vil avklare mer forholdet til nabo og havnevesen på dette punkt. I dette området vises konturene av flytebrygger langs og helt inntil vestsiden av Gundersenbrygga. Bygningssjefen er noe betenkt over dette, og viser til ovennevnte argumentasjon om at de gamle bryggene bør holdes fri for innretninger av slik karakter. Plassering av flytebryggene vil endelig avgjøres ved byggesaksbehandling. Området rundt pumpestasjonen Utbygger synes området rundt pumpestasjonen (eid av kommunen) er noe stort og spør om muligheten for å snevre dette området noe inn i øst. Det ønskes da at parkområdet går helt fram til fylkesveien. Bygningssjefen er også opptatt av at dekket kan gis et annet materiale enn asfalt, og vil henstille byingeniøren om at utbygger gis mulighet til dette.

10 Offentlig ettersyn Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn ved annonse i Tidens Krav den med frist for merknader til Berørte parter og grunneiere ble underrettet i skriv datert , med kopi av sakens dokumenter. Ved varselfristens utløp var det innkommet til sammen 18 uttalelser til planforslaget. 4 uttalelser kom inn etter Riksantikvaren godkjente vedlagt plandokumenter. Kopi av alle uttalelser er i sin helhet vedlagt saken. Nedenfor gjengis hovedinnholdet i disse med bygningssjefens og planleggers kommentarer under. Først gjengis innholdet i uttalelse fra Møre og Romsdal Fylke og påfølgende behandling av Riksantikvaren, da det pga av nasjonale verdier innenfor planområdet ble reist innsigelse fra sistnevnte. Etter dette følger øvrige uttalelser og bygningssjefens og planleggers kommentar til disse. Møre og Romsdal Fylke (brev datert ) Kulturminner Ga ved melding til oppstart (dato) signal om innsigelse til planen dersom den ikke tok hensyn til merknader på følgende punkt; Regulering til spesialområde bevaring av Fiskergata 7, Gundersenbrygga (Fiskergata 12), Fiskergata 8b, vindhuset ved Gundersenbrygga og de to slippene. Sløyfe de 6 nye sjøbuene. Sløyfe nye veiføringer og parkering i østre del. I tillegg ble det gitt følgende tilrådninger: Tilbygget til Gundersenbrygga reduseres med minst 1. etasje, og lengden reduseres til Gundersenbryggas lengde. Høyden på nybygg hotell 3, vest for Wirumbrygga reduseres Beholde den eksisterende strandlinjen fra og med østsiden av bukta mellom Gundersenbrygga og Fiskergata 7. Fylket bemerker at reguleringsplanen som var til offentlig ettersyn ikke har tatt hensyn til deres signal om innsigelse, og varsler innsigelse på følgende punkter: Spesialområde bevaring De to slippene er ikke regulert til spesialområde bevaring. Innerste slipp er imidlertid beholdt uten markering som spesialområde bevaring. Mener også at bestemmelsene for de kulturminner som er foreslått regulert til spesialområde bevaring ikke gir godt nok vern av de aktuelle forslag. Slutter seg til planforslaget hvis følgende justeres følgende: - Begge slippene reguleres til spesialområde bevaring. Innsigelse hvis ikke planen viser dette. - Areal FG2-FG3-FGR1-F2-F3-K2 og H2 reguleres til spesialområde bevaring, for å markere at de enkelte kulturminner henger sammen som deler i et samlet verneverdig kulturlandskap. - Reguleringsbestemmelsene for de kulturminner som skal reguleres til spesialområde bevaring må plasseres under nytt punkt 6.3 Verneverdige kulturminner, og ha følgende ordlyd:

11 For Gundersenbrygga, vindhuset ved Gundersenbrygga, Fiskergata 7 og Fiskergata 8b. - Bygningen kan settes i stand under forutsetning av at takform fasadeutforming, materialbruk, fargesetting og detaljering beholdes uendret. Opprinnelige bygningsdeler skal størst mulig grad beholdes. Skadde deler kan erstattes av nye i nøyaktig samme kopi. Moderniserte deler kan føres tilbake til tidligere utforming. - For Gundersenbrygga kan det i spesielle tilfeller aksepteres endringer i bygningens eksteriør under forutsetning av at eksteriørets tradisjonelle karakter med hensyn til målestokk, hovedform, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt. Dette gjelder for eksempel taktekking, fasadekledning, vindusplassering og utskifting samt lysinnslipp gjennom portåpninger. - Søknad om byggetillatelse, andre søknader og meldinger innenfor spesialområde bevaring skal forelegges Fylkeskonservator for uttalelse før de behandles i bygningsrådet. For slippene - Alle slipper og tekniske installasjoner (herunder skur og bygninger) skal bevares. For uteområdet mellom kulturminnene: - Utforming av forstøtningsmurer, overflatemateriell på trafikkareal og bakken for øvrig, gjerder, skilt og reklameoppsett samt nødvendig av belysning bør skje under hensynstagen til strøkets karakter. - Eksisterende utomhusanlegg og kulturlandskap som kaier, terrasseringer, trapper med mer skal bevares. De 6 mindre sjøbuene 2 av buene er fortsatt beholdt. Krever også disse fjernet da dette umuliggjør bevaring av den nordligste slippen. Nye veiføringer og parkering østre del Holder fast ved at de foreslåtte vei- og parkeringsløsninger vil være et uheldig innslag i det verneverdige kulturminnemiljøet. Foreslår å: - Redusere vesentlig overflateparkeringen i den østre del av området - Gangbrua beholdes, men gangveien føres til en liten viadukt over slippen og videre østover forbi H3. - Mer terrengtilpasset utforming av veiløsning i østre del av planområdet, tilpasset terreng og den nordligste slippen. Tilrådninger Bemerker at det ikke er foretatt noen reduksjon av hverken Gundersenbrygga eller hotellbygg 3 (nybygg vest for Wirumbrygga). Aksepterer at det ikke blir noe reduksjon av hotellbygg 3, men vil kommer med følgende fornyede tilrådninger: - Tilbygg Gundersenbrygga; Mener en oppdeling av bygget ved en forrykking av fasadeflaten er en forbedring. Mener byggets volum er stort og ber om at byggets lengde reduseres til maks Gundersenbryggas lengde. Alternativt at bygget deles opp i mindre volum som grupperes med en viss avstand og med møneretning vinkelrett på Gundersenbrygga. - Strandlinja: tilrår at man i større grad beholder eksisterende strandlinje. Innerst i pollen kan det legges til rette for natursteinsmur. - De foreslåtte reguleringsbestemmelser for bygningsmessige arbeider i de verneverdige bygningene erstattes av bestemmelser som er foreslått for spesialområde bevaring.

12 Verdiskapningsprogrammet delprosjekt Innlandet Viser til Miljøverndepartementets verdiskapningsprogram der strekningen Bud Kristiansund er utpekt til ett av 10 pilotprosjekt, og der Innlandet er trekt fram som et kulturområde i Kristiansund. I den første tiltakspakken er en fellesplan for uteområdet, mellom Gundersenbrygga og Dødeladen/Kjønnøybrygga tatt med som et viktig enkeltprosjekt. Viser til oppstartmøte der kommunen var representert og at det i møtet ble registeret enighet om verdien av et slikt helhetlig grep. Sier at prosessen vedrørende en fellesplan for uteområdet er kommet i gang, og ber om at reguleringsplanarbeidet blir utsatt. Framhever at dette prosjektet vil kunne løse felles behov og konflikter mellom grunneierne, og bidra til en totalløsning som vil være bedre egnet for alle parter enn separate planer. Støy Fylket uttaler at trafikkmengden i Heinsagata - Garverigata - Fiskergata er så stor, at det er nødvendig med støyvurdering. Aktiviteten som følger av reguleringsplanen vil øke trafikken. Selv om planen omfatter bare deler av gatestrekningen, må det vurderes hvilke konsekvenser den vil ha for trafikkmengden på gatestrekningen og støysituasjonen for tilliggende boliger. Konklusjon Fylket fremmer innsigelse mot planen med bestemmelser. Ber om hurtig tilbakemelding slik at sak om nødvendig kan forelegges fylkeskulturutvalget. Byningssjefens kommentar Bygningssjefen ber i brev datert om at det fremlegges sak til fylkeskulturutvalget. Bygningssjefen viser også til uttalelse fra Statens vegvesen datert (se nedenfor), hvor de ber om at bygningen i Fiskergata 7 (K1 det gamle fengselet) flyttes 5 meter fra kant av prosjektert fortau. Statens vegvesen avslutter sin uttalelse med at forannevnte må følges opp både på plankart og i bestemmelser, slik at innsigelse på kommunal egengodkjenning kan unngås. Bygningssjefen ber om at Møre og Romsdal fylke vurderer veivesenets forslag til flytting av nevnte bygning ved framleggelse av sak til fylkeskulturutvalget. Bygningssjefen ber Asplan Viak (via e-post datert ) om at det utarbeides en støyfaglig utredning før 2 gangs. behandling av planen. Forholdet til støy vil bli nærmere omtalt senere i saksframlegget. Møre og Romsdal Fylke, (brev ) - Fylkeskulturutvalgets behandling - oversendelse til Riksantikvaren Reguleringsplan for Fiskergata 7, 8b og 12 ble som sak Ku18/07 lagt fram for kulturutvalget i møte den Kristiansund Holding As hadde til dette møtet oversendt et skriv (datert ) hvor det ble vist til at man har som intensjon å forsøke å tilnærme seg konservator noe. Blant annet ble det skrevet at begge slipper ønskes bevart. Med 9 mot 2 stemmer ble følgende vedtak fattet; 1. Kulturutvalget vurderer det i utgangspunktet som positivt at tiltakshaveren er villig til å investere i bevaring og bruk av kulturminne i næringssammenheng slik målsettingen er for det igangsatte reguleringsarbeidet. Kulturutvalget vurderer det også som positivt at tiltakshaver i sitt brev datert , har gitt signal om ei viss vilje til justering av reguleringsplanen for å imøtekomme kulturminnevernet. Kulturutvalget ber om at det så langt som råd blir tatt hensyn til utspillene fra fylket. 2. Ut fra en totalvurdering vil ikke fylket gå inn for innsigelse mot reguleringsplanen.

13 Fylket skriver; Når varsel om innsigelse for kulturminner av nasjonal verdi ikke blir tatt til følge av kulturutvalget, må saken oversendes riksantikvaren for endelig avgjøring jmf. rundskriv T- 4/1992 og T2/2003. Møre og Romsdal Fylke vil i eget skriv straks oversende reguleringsplan for Fiskergata 7, 8b og 12, med tilhørende saksdokumenter over til riksantikvaren som vil vurdere saken på selvstendig grunnlag. Riksantikvaren (brev ) Riksantikvaren (RA) viser til oversendelse Møre og Romsdal Fylke, og har følgende konklusjon; Riksantikvaren ser positivt på at tiltakshaver ønsker å ta vare på og videreutvikle de angjeldende områder, og samtidig ta vare på og bruke bevaringsverdige bygninger i det eksisterende kulturmiljøet. Riksantikvaren reiser innsigelse til planforslaget med bakgrunn i at området må sees som en del av gamlebyen Innlandet og er av nasjonal interesse. De foreslåtte bygninger er ute av skala i forhold til disse omgivelsene. Likeledes vil den store bygningskroppen stenge for innsyn mot gamlebyen Innlandet fra Sørsundet og ut mot Sørsundet fra bebyggelsen innenfor. Prosjektet bør bearbeides i størrelse og ses i sammenheng med resten av området hva som gjelder bebyggelse og parkeringsareal. Riksantikvaren begrunner sin innsigelse med å vise til de kulturhistoriske kvaliteter som finnes i denne delen av Innlandet. Spesielt vises til et småskala bygningsmiljø (Hønebukta og Tollbodenområdet), som må sees på under ett, og ikke stykkes opp i mange små biter. Å omforme og bygge ut de arealene som fremdeles ligger åpne rundt det sentrale havnebassenget samt inkorporere deler av den gamle bebyggelsen, vil være utfordrende og kreve helhetlige løsninger. Det sies også at reguleringsplanarbeidet burde vært sett i sammenheng med Miljøverndepartementets pilotprosjekt for strekningen Bud Kristiansund. Riksantikvarens ønske i denne sammenheng er å stimulere til at utforming og utbedring av uteområdene, som knytter hele strekningen fra Kjønnøybrygga til Gunderseneiendommen sammen, skjer i et visst samsvar og med en visuelt sett helhetlig tankegang med hensyn til bygningsmessige detaljer, materialbruk, utemøblering, skilting, belysning osv. Riksantikvaren viser også til prosjektet nasjonale kulturminner i by, hvor fylkets kulturavdeling har meldt inn Innlandet som det eldste og best bevarte bymiljø i Møre og Romsdal. Videre sies at innseilingen fra vest er viktig og at bebyggelsen langs sundet bør bekranses av bebyggelse som tar utgangspunktet i byens byggetradisjoner både med hensyn til former og dimensjoner. Den foreslåtte hotellutvidelsen vil ligge som en vegg for de som kommer inn sundet og som stengsel mot fjorden og broen, og for områdene innenfor. Det foreslåtte nybygget reduserer Gundersenbryggas solitærvirkning og synes lite tilpasset øvrig bebyggelse i skala og volum. Til slutt sies at prosjektet bør bearbeides i størrelse og ses i sammenheng med resten av området hva angår bebyggelse og parkering. Riksantikvaren (brev ) Riksantikvaren (RA) uttaler at mottatt revidert forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ikke vil medføre innsigelse.

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset MØTEINNKALLING ÅLESUND BYSTYRE Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes på telefon 70 16 20 24 eller på epostadresse toreh@alesund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria 09.03.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND DRONNINGENSGATE 34 AS FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 KRISTIANSAND PLANNR. 1345 09.12.2013 REV. 14.04.14 1 SMS ARKITEKTER AS

Detaljer