Budsjett 2013 og økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016"

Transkript

1 Forslag fra Ap, Krf og SV Budsjett 2013 og økonomiplan Melhus kommunes økonomi har forverret seg, men den er fortsatt god nok til å gi gode tjenester til innbyggerne. Gjeldsgraden er forholdsvis stor og kommunens økonomi er følsom overfor økning i rentenivået. Det er derfor viktig at rådmannen fortsatt har god budsjettstyring, samtidig som kommunestyret tar høyde for de kostnader man vet kommer i perioden. En forutsetning for fortsatt å gi gode tjenester er at eiendomsskatten beholdes. Imidlertid skal eiendomsskatten beholdes på dagens nivå, og ikke økes. Rammeområde 1 (Administrasjon, støtte og utvikling) Det settes av kr 000 for å etablere løsning for streaming (lyd- og bildeoverføring på nettet) av kommunestyremøtene. Dette er et tiltak som vil være positivt for lokaldemokratiet og gjøre kommunestyremøtene mer tilgjengelig for befolkningen i Melhus. Rammeområde 2 (Kultur og opplæring) Det har vært satset på skolen i Melhus de siste årene, særlig gjennom nybygg og rehabilitering av skolebygg. Den nylig vedtatte skolebruksplanen viser at det fortsatt er både rehabiliteringsbehov og kapasitetsutfordringer, særlig i nedre Melhus. Men også innholdet i skolen er viktig, og det er fortsatt et behov for å styrke lærertettheten i Melhusskolen. Derfor settes det av kr årlig til økt lærertetthet. I Melhus er det fire private barnehager. To får likeverdig finansiering som de kommunale, mens to er fortsatt under opptrappingsplanen til kommunen. I et enstemmig vedtak i Komité for Liv og Lære legges det opp til at Melhus kommune skal trappe opp kompensasjonen til ikke-kommunale barnehager fra og med En likebehandling forutsetter at ansatte i kommunale og private barnehager har like lønns og arbeidsvilkår. For 2013 er beregnet driftsvirkning kr , og for 2014 kr Videre kompensasjon er varslet over statsbudsjettet. Det innføres en samordning av søskenmoderasjon for de som har barn både i SFO og barnehager. Her er årlig driftsvirkning estimert til kr Kultursalen er nedslitt og trenger en opprustning så snart som mulig. En investering i nye stoler og nytt teppe antas å være i størrelsesorden kr Beløpet lånefinansieres, noe som gir en årlig driftsvirkning på kr

2 For 2013 settes det av kr til tiltak for uorganisert ungdom i kommunen. Ungdomsrådet utfordres til å innhente forslag fra ungdom i kommunen, og innstille videre på hvordan disse midlene best kan benyttes. I Melhus er det tre fritidsklubber pluss ungdomstorget, og stadig flere ungdommer benytter seg av dette tilbudet. Ettersom det er et stort behov for innkjøp av utstyr og inventar, settes det av kr fra disposisjonsfondet til dette formålet. Rammeområde 3 (Helse og omsorg) I rådmannens forslag er det lagt opp til at egenbetalingen av tjenester innenfor pleie og omsorg skal økes med ca en million fra 2013, i tillegg til at det legges opp til flate satser på flere områder. Dette er usosialt og vil medføre et altfor kraftig hopp, særlig for de brukerne som har minst i inntekt (pensjon). Det legges derfor opp til at en gradering av satsene utfra inntekt beholdes, og at endringen innføres gradvis. I forhold til rådmannens forslag har dette en driftsvirkning på kr for 2013, kr for 2014 og kr for Rammeområde 4 (Forebygging, aktivitet og læring) Melhus kommune står foran store utfordringer innenfor forebygging for barn og unge, og særlig barnevern, som har fått tilført økte ressurser de siste årene. Barnevernet må nå få den nødvendige arbeidsroen for å få etterslepet av saker under kontroll og dreie fokus mer over på forebygging. Det er derfor svært positiv til at et enstemmig kommunestyre har vedtatt etablering av et familiesenter, noe som vil gi positive effekter i åra framover. Satsene for sosialhjelp har blitt økt hvert år i forrige periode gjennom den politiske behandlingen av budsjettet. For 2013 (og videre framover) foreslås en økning på kr..000 Støttekontaktene i kommunen gjør en viktig jobb, samtidig har lønnen ligget stille over flere år. Derfor foreslås det kr 000 til økt lønn for støttekontakter. Rammeområde 5 (Landbruk, miljø og tekniske tjenester) I rådmannens forslag var det kommunale tilskuddet til private veier i kommunen tatt ut. Dette er viktig for mange av kommunens innbyggere som bor utenfor sentrumsområdene, og vil derfor opprettholdes i budsjettperioden. Årlig driftsvirkning er kr

3 Bruken av elbil må oppmuntres, både blant private og når det gjelder kommunens egen bilpark. Det settes derfor av kr på disposisjonsfondet til kommunens andel i finansiering av en ladestasjon for elbil i Melhus sentrum. Dette er et viktig tiltak for å nå målene i energi- og klimastrategien for Melhus kommune. Rammeområde 6 (Virksomheter utenom kommunen) Melhus kommune opprettholder sin avtale med Gaula Natursenter AS, med tilhørende årlig tilskudd på kr Melhus har ambisjoner om å få økt turisme, spesielt knyttet til Gaula og laksefiske, men også på områder som gårdsmat, småindustri osv. For å oppnå dette er Melhus blant annet avhengig av tilgang til turistinformasjon, noe som løses på en rimelig måte gjennom Gaula Natursenter AS. Rammeområde 9 (Overordnede inntekter/utgifter) Det foreslås å oppjustere utbytteanslaget fra Trønderenergi AS i 2013 til det beløp som følger av styrets vedtak om utbytte som en andel av verdijustert egenkapital i selskapet. Det vil gi en forventet merinntekt i 2013 på 5 mill. Fra og med 2014 er det varslet endringer i utbyttepolitikken til Trønderenergi AS som vil gi et lavere utbytte enn tidligere år. Likevel kan det forventes at utbyttet blir større enn rådmannens anslag. Dermed foreslås det en mindre oppjustering av utbytteanslaget fra Trønderenergi AS for resten av perioden. Det vil gi en forventet merinntekt i på kr årlig. I forslaget er det lagt opp til at eiendomsskatten skal videreføres, men skal ikke økes i perioden. Forslagsstillerne anser eiendomsskatten som nødvendig for å opprettholde et godt tjenestetilbud i kommunen.

4 Forslagets innvirkning på driftsbudsjettet (beløp i hele kr) Bunnlinje fra rådmann Økt utbytte Trønderenergi Gaula Natursenter AS Styrking skolen - økt lærertetthet Egenbetalingsregulativet Økte sosialhjelpssatser Økt avlønning støttekontakter Søskenmoderasjon, samordning SFO-bhg Tilskudd private veger Driftsvirkning kultursalen Tilskudd private barnehager - likebehandling Ny bunnlinje (overskudd vist som +) Disposisjonsfond (ikke disponert) ib Tiltak uorganisert ungdom -300 Fritidsklubber, utstyr og inventar -400 Ladestasjon elbil -200 Streaming kommunestyremøter - Overført fra fjorårets drift Disposisjonsfond ub Investeringer som belaster driften - endringer Oppgradering kultursalen Sum endringer

5 Verbalforslag: 1. Rådmannen bes legge fram en plan for asfaltering av kommunale gårdsplasser, veg i boligfelt og kommunale veger. Planen skal inneholde prioritert liste over tiltak. 2. Rådmannen bes utrede en utbedring av kultursalen som omfatter nødvendig vedlikehold, samt ønsker/krav fra brukerne, herunder Riksteatret. 3. For å bedre kommunens informasjon til egne innbyggere bes rådmannen legge fram en plan (med kostnadsoverslag) for overføring av kommunestyremøtene over internett. 4. Rådmannen bes legge fram en redegjørelse for hvordan Melhus kommune kan få inn elbiler i kommunens bilpark. 5. Rådmannen bes legge fram en redegjørelse for hva det vil koste Melhus kommune å innføre to barnehageopptak i året.

6 Økonomi- og handlingsplan Forslag fra Høyre, Frp og SP Budsjettet for 2013 og økonomi- og handlingsplan skal gjenspeile hovedpunkter fra de politiske flertallspartiers satsningsområder for kommunen de kommende år, samt være retningsgivende i en borgerlig politikk der vi ønsker i finne innsparinger til fordel for å sikre tjenesteyting og et ansvarlig økonomisk arbeid i årene fremover. Melhus Kommune er en bærekraftig kommune på kort og lang sikt, men står som stor vekstkommune ovenfor endel utfordringer innenfor de fleste tjenesteområder rettet mot barn, unge og eldre. I tillegg til at vi har en stor bygningsmasse som krever tilpasninger, rehabiliteringer og nybygg for å håndtere både vekst og de behov som er i dag for et forsvarlig opplærings- og arbeidsmiljø. Salg av kommunale eiendommer vi ikke ser oss tjent til å eie, skal brukes til nedbetaling av lån og til egenkapital i nye investeringer.. For perioden var det, før rådmannens forslag, en underdekning på 25,4 millioner. I tillegg har kommunen bla. usikkerhet omkring utbytte fra Trønder-Energi, der selskapet har varslet betydelige endringer. Melhus Kommune må dermed se kritisk på drifta av kommunen, og husholdere med de midlene vi har til rådighet på beste måte til innbyggernes beste. Samtidig må vi se fremover, og være forberedt på den veksten og de utfordringer vi står overfor. Det er naturlig, med jevne mellomrom, å se på om noe kan gjøres smartere, mer effektivt eller annerledes. Vi vil innarbeide følgende endringer til rådmannens forslag til budsjett: Rammeområde 1 Administrasjon, støtte og utvikling Vi vil legge inn en reduksjon på 3,5 % av rådmannens forslag på rammeområde 1. Eksempler på mulige besparelser: generell besparelse på kurs, møter, arrangement og lignende, omstrukturering av mannskap på internasjonalt arbeid. Vi sier ikke at verken Viseminar eller vennskapsprogrammet med Taveta skal opphøre, men at det kan sees på kostnadsreduksjoner i forbindelse med dette. Besparelse kr ,00 I tillegg skal område for politikk reduseres med ,- Rammeområde 2 Opplæring Vi vil prioritere nylig behandlet Skolebruksplan og Barnehageplan og sette i gang, slik rådmannen foreslår, utredninger og utbedringer innenfor disse feltene. Vi vil vektlegge kapasitet og standard innenfor skole og barnehage for å mestre de utfordringer Melhus møter som en vekstkommune. Full barnehagedekning skal videreføres, og private og offentlige barnehager skal likebehandles ang tilskuddssats, til utjevningen er lovet fra regjeringen høsten 2014.

7 Flertallet ønsker samtidig å tilpasse det kommunale barnehagetilbudet uten å måtte si opp ansatte, slik at en øker sannsynligheten for at de private barnehagene må ta inn de som har lovfestet rett til barnehageplass, altså de som fyller 1. år før 1. september Antall nullåringer i private barnehager må reduseres med anslagsvis 18 barn ifht Dette er barn Melhus Kommune ikke mottar rammetilskudd for fra staten, og koster 4,4 mill i manglende kompensasjon årlig. Besparelse på rammeområde blir 0,45% - redusere 0-åringer konto 29995, kr ,-. Tilskudd private barnehager økes med 440.ooo,- i 2013 og i Rammeområde 3 Helse og omsorg Vi vil legge inn en opptrappingsplan over tre år på satsene hjemmehjelp og trygghetsalarm. Dette er de områdene prisene økes mest, og vi vil derfor innføre en mer sosial profil på dette. Dette koster 500 i 2013 og 250 i Rammeområde 4 Fafo, Lota, Vi vil i tillegg til rådmannens innstilling, gi en økning i sosialhjelpssatser på 000,- samt en økning til lønn til støttekontakter på 000,-. Dette innbakes i ramma. Rammeområde 5 Bygg og eiendom, arealforvaltning og teknisk drift Innsparing på ramma på 1,5 % - kr ,- Dette vil vi ta som generell innsparing, på naturlig avgang og rutineendring ved at kommunen går over til flere prosjekt i egenregi. Tilskudd på private veger legges inn igjen; kr ,- Rammeområde 7 Virksomheter utenfor kommunen Tilskudd Gaula Natursenter på kr ,- taes inn igjen

8 Dette fører til følgende endringer til Rådmannens forslag på drift: Tall i 0 kroner Bunnlinje fra Rådmann R.omr 1. 3,5% red. adm/st/utv Reduksjon politik R.omr 2. 3,0% red. Bhg Tilskudd private Bhg R.omr.3; helse/ omsorg Egenbetalingsregulativ Opptrapping 3 år hj.hjelp/ trygghetsalarm R. omr 4; Fafo Sosialhjelpssatser Lønn støttekontakt R.omr. 5. B/E,areal, teknisk; reduksjon 1,5% Private veger inn R.omr. 6 Virk, utenfor kommunen Gaula Natursenter R.omr. 9 Virk, utenfor kommunen Forskutering av tippemidler til Gåsbakken lysløype, oppgradering av skiskytteranlegg Forkuttering av tippemidler til Kvennabakken idrettshus Ny bunnlinje KAP. 07 Investeringsregnskapet Investeringer som ikke belaster driften i Melhus Kommune og som trenger bevilgning: Nytt prosjekt 5; Overflatevann Kvål sentrum kr Avdragstid 20 år Totalsum prosjekt 1 5 blir kr ,- Disposisjonsfond Saldo overført fra 31/ Endring i disposisjonsfond UB- disponibelt

9 Ikke Økonomiske mål verbalforslag 1. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheter/løsninger for å utvide åpningstiden på Ungdomstorget. Spesielt fredager er ønsket sett på. 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede andre lokaliteter til kulturskolen, slik at vi igjen kan ta i bruk den gamle kommunestyresalen til interne og eksterne møter og besøk. Dette må gjøres i tett samarbeid med Kulturskolen, som må finne nye, og minst like gode lokaliteter som de har i dag. Kommunestyret ber rådmannen komme med et grovt overslag på hva en slik omlegging vil innebære, både pris- og bygningsmessig. Dette gjelder flytting av kulturskole, tilrettelegging av gammel kommunestyresal og evt alternativ bruk av dagens sal. 3. Melhus kommunestyre har som intensjon å bevilge penger til tråkkemaskin for Flå IL når avtale og plan for løypetrase er fremlagt. I tillegg bes det se på muligheter for samarbeid med andre lokale aktører som feks Bollandsmoen, Flå Sameie og Klæbu IL for felles drifting av ny tråkkemaskin. 4. Melhus Kommune er snart den eneste kommune som ikke har direkteoverføring og dekning fra kommunestyremøtene til innbyggerne. Kommunestyret ber rådmannen sette i gang arbeid for å utrede investeringsbehov og drifting sett i sammenheng med/ eller evt en forskuttering av tiltak i IKT strategiplan for å streame kommunestyremøter. Saken bes lagt frem for formannskapet snarest. 5. For å bedre skolens fokus på læring, bes rådmannen inngå et samarbeid med Konfliktrådet i Sør Trøndelag for håndtering av konflikt og mobbesaker i skolen idet skolen blir kjent med at mobbing foregår. Konfliktrådet er en gratis tjeneste som har lang erfaring som nøytral tilrettelegger i denne type saker. Mobbesaker krever en stor innsats og konfliktrådets verktøy og ressurser vil kunne være til stor hjelp og avlastning for skolen. Det påpekes at skolen fortsatt skal delta aktivt i prosessen. Ordningen evalueres etter to år.

10 Venstres alternative budsjett for Melhus kommune

11 Alternativt budsjett 2012 Miljø, familieøkonomi og rettferdighet Melhus Venstre leverer et alternativt budsjett der skjevheter for barnefamilier rettes opp, der miljøet settes på agendaen og der de fattigste familiene får hjelp til å kunne delta i kulturlivet. I utgangspunktet mener vi Rådmannens forslag er godt og vi gjør få, men viktige endringer der disposisjonsfondet bygges ned i mindre grad enn i Rådmannens forslag, samtidig som vi unngår kutt i skole og helse. Som sosialliberalt parti ønsker Venstre å gi alle like muligheter til fri utfoldelse. Vi legger derfor vekt på at foreldres økonomi ikke må tynges for mye av gebyrer og vi mener alle barn i størst mulig grad må få tilgang til de samme aktivitetene, uavhengig av foreldrenes inntekt. Vi legger også vekt på fleksibilitet i skolehverdagen. Miljøpolitikken skal fortsatt være en del av kommunens aktivitet internt, men fokuset må også bres mot befolkningen og næringslivet. I vårt budsjettforslag ligger det derfor innfasing av elbiler for kommunen, tilrettelegging for elbiler for private aktører og næringsliv, redusert energibruk av kommunen og bruk av sykkel til trygg transport og fritid. Miljø på agendaen i Melhus Melhus mangler en miljøprofil på budsjettene sine. Kommunens miljøstrategi er en god start, men er langt fra så ambisiøs som den burde være og tiltakene som tas er i altfor stor grad begrenset til kommunens egne virksomheter. Venstre ønsker å løfte miljøet høyere på agendaen i Melhus-politikken og i budsjettene. I Orkdal har man begynt å ta i bruk elbiler i kommunen, Skaun vil komme etter, og Trondheim er landsledende. Dette gir en betraktelig miljømessig gevinst. Elbiler forurenser ikke lokalt og i og med at Norge primært forbruker fornybar energi over kraftnettet forurenser elbiler svært lite. Sammenlignet med bensin/diesel er miljøgevinsten svært stor. Kommuneadministrasjonen har tidligere uttalt at man vil kjenne kostnadene av å ta i bruk elbiler før man tar en beslutning. Etter Venstres skjønn er det en strategi som faller dårlig sammen med kommunens motto å satse på miljøet uten fullstendig oversyn over økonomien vil være å fremvise rett type mot. Å satse på elbil handler om mer enn at kommunen tar de i bruk. Det handler også om tilrettelegging for innbyggernes elbilbruk. Antallet ladestasjoner i Melhus er relativt lavt sammenlignet med kommuner som Klæbu. Antallet elbiler solgt i Melhus i 2012 tyder på at disse bilene nå endelig er i ferd med å bli allemannseie. Kommunen bør derfor følge opp trenden blant innbyggerne og øke antallet ladere. Den største ulempen med elbiler er rekkevidden. For å øke bruken av elbiler i Trondheimsregionen er det derfor viktig at elbilene når fra en ende til en annen. Med en ordinær lader tar det 6-8 timer å lade en elbil, men med en hurtiglader tar det 20 minutter å nå 80 %. Med utplassering av slike ladere i kommunene rundt Trondheim kan elbil-taxier fungere i hele området, og transport mellom Værnes og Melhus blir uproblematisk (man finner hurtigladere på steder som Værnes og Lade). Ved slike punkter betaler kunden for påfyllingen, til gjengjeld kan ferden fortsette raskt. Melhus 2

12 Alternativt budsjett 2012 bør søke TransNova og fylkeskommunen om midler til å plassere en hurtiglader i Melhus sentrum. Vi legger frem forslag som vil gjøre elbil-bruk i Trondheimsområdet lettere for private så vel som for kommersielle aktører. Dette er miljøvennlig og vil også knytte Melhus tettere opp mot miljøvennlige aktører og næringer i byen. Melhus kommune har blitt en foregangskommune på energisparing. Venstre tror en videre satsning med energijegere, konsulenter som leter etter områder man kan spare energi på, kan fordoble besparelsen man har hatt hittil. Et moderat mål kan plasseres til 0,5 GWh årlig. Dette vil gi spare kommunen med omtrent kr årlig i strømutgifter, basert på stipulasjoner i andre kommuner som for eksempel Gjøvik. Hovedsykkelveinett Melhus kommune er både en stor kommune med stor befolkningsvekst og en kommune med mye gjennomgående tungtransport. Mengden trafikk og antallet barn i trafikken øker samtidig. Transportårene i kommunen preges på samme tid av historien til Melhus av ulike sentra og veier som tidligere hadde enten få biler eller få myke trafikanter. Nå må disse transportårene tilpasses fremtiden. Venstre vil sikre at myke, miljøvennlige trafikanter først og fremst har trygg ferdsel, men også effektiv ferdsel. Slik blir det attraktivt å benytte seg av sykkel. Dette innebærer en tilrettelegging for miljøvennlig transport til og fra jobb og skole, en mer opplevelsesrik fritid og en bedre folkehelse. Melhus Venstre mener det derfor er et stort behov for at kommunen lager en plan for et hovedsykkelveinett der transport på sykkel utenom veibanen og adskilt fra fotgjengere, gjøres mulig i hele kommunen ikke bare innenfor skolesonene. Urettferdighet i foreldrebetalingen av SFO Rådmannen foreslår en økning i satsene til SFO på 5 % på bakgrunn av prisene i bl.a. i Trondheim. For en familie med ett barn i barnehagen innebærer dette en økning på 1kr i året. Venstre mener det blir feil av rådmannen å sammenligne med prisene til Trondheim kommune på denne måten når det da ikke tas hensyn til at Trondheim kommunen fører en annen moderasjonspraksis. Der får familier med barn i både barnehage og SFO også søskenmoderasjon. I Trondheim foreligger dette reglementet: Familier med barn i barnehage og SFO, gis 25 % moderasjon for hvert av barna i SFO. Moderasjon gis på den rimeligste plassen. Søskenmoderasjon gis når søsken tilhører samme husstand/bopeladresse. Der søsken har plass i barnehage og SFO med kommunalt opptak, skal det ikke søkes om søskenmoderasjon. Denne moderasjonen beregnes automatisk i vårt datasystem. En familie i Melhus med et barn i barnehage og et barn i SFO vil fra neste år betale 2133 for SFO-plassen og 2330 for barnehageplassen, altså 4460 kr totalt. I Trondheim, derimot, som altså er sammenligningsgrunnlaget for rådmannen, får en tilsvarende familie 25 % moderasjon. En full SFO-sats der koster 2328kr (p.t.). Etter moderasjonen vil den totale månedssummen for Trondheimsfamilien være 4076 kr. Forskjellen 3

13 Alternativt budsjett 2012 mellom Melhusfamilien og Trondheimsfamilien blir med dette på 4227 kr i året. Det blir altså helt feil å forsvare prisøkningen med at gebyrene nærmer seg nivået i kommunene rundt, når Melhusfamilien må betale 4200kr mer i året. I dag gis det søskenmoderasjon når søsknene går på barnehage sammen. Prisen for begge to på barnehage er under 4000 kr. Når det eldste barnet begynner på SFO i 2013 øker prisen for Melhusfamilien imidlertid med 5500 kr i året. Senere, når begge barna er sammen på SFO gis familien igjen søskenmoderasjon. Ordningen er urettferdig og usosial og vi mener derfor kryssende søskenmoderasjon etter modell av Trondheims reglement bør innføres. En bedre og mer tilpasset skoledag Venstre ønsker en skole tilpasset den enkeltes behov, som gir hver elev best mulighet til å utvikle seg. Det er derfor et viktig prinsipp at alle skal få tilgang til de vanlige læringsarenaene og sosiale arenaene på skolen. Barn med atferdsproblemer er ikke noe unntak. Samtidig peker ansatte Venstre har vært i kontakt med ved barneskolene i Melhus at det er behov for alternative læringsarenaer som slike elever kan få benytte i små doser. For elever på ungdomsskolen har man allerede en slik arena i Haugen gård. Venstre ser det er et behov for en alternativ læringsarena også på barneskolen og vil ha en utredning av muligheten for å opprette et tilbud etter samme modell som Haugen gård. Det er ikke tale om å ta elever ut av klassen over lang tid, men i enkeltdager. Slik vil de få variasjon og en egen arena, mens deres medelever også kan få noe mer kvalitetstid med sin lærer og noen skoledager som er roligere. Grep for barn i lavinntektsfamilier Lønnsnivået blant innbyggerne i Melhus er bra, noe som også fører til større forskjeller mellom de som har lite og de som har mye. Dette kan føre til svært ulike muligheter for barn til å oppleve det samme som sine skolevenner og store forskjeller i berikende opplevelser som teater, kino eller et besøk i svømmehallen. Et viktig liberalt prinsipp er at barn ikke velger sine foreldre heller ikke deres foreldres inntektsnivå. Vi er ikke imot inntektsforskjeller, men vi mener alle barn skal ha like muligheter fra grunnen av. Dette gjelder kulturopplevelser så vel som skole. Opplevelseskortet er et samarbeidsprosjekt som ble startet i Ålesund på privat initiativ og som har spredd seg til flere andre kommuner. Med denne løsningen mottar innehaveren av kortet et visst antall gratis besøk til kulturtilbud i kommunen sammen med en annen person. Kortet er et samarbeidsprosjekt mellom private aktører, NAV og kommunen og gir barn og unge fra lavinntektsfamilier gratis inngang (opptil fem ganger per arena) til flere aktiviteter. Ordningen har vært så stor suksess at kulturministeren ønsker å gjøre løsningen nasjonal. Melhus Venstre ser ingen grunn til å vente og mener kommunen bør se på muligheten for å bli med på ordningen. 4

14 Alternativt budsjett 2012 Budsjettendringer driftsbudsjett Innføring av kryssende søskenmoderasjon barnehage/sfo, merutgiftene er ifølge assisterende rådmann vanskelig å beregne, men kan beløpe seg opp til 0,2 mill. Ikke fjerne støtten til Gaula natursenter, 0,25 mill. Venstre ønsker ikke en brå økning i gebyrsatsene for eldre og halverer Rådmannens forslag til økning i 2013, med en videre innfasing av satser som ligger nærmere gebyrstørrelsene i kommunene i omegn. Selv om det finnes grunnlag for en økning kan ikke kommunen innføre dette over natten slik Rådmannen foreslår, men innfases over en fireårsperiode. Kutt i støtte til Melhus kirkelige fellesråd, 0,35 mill. Sammenlignet med andre kommuner i samme KOSTRA-gruppe, og med kommuner som Skaun og Klæbu, får fellesrådet i Melhus svært godt støtte, og har hatt en stor økning siden Støtten kan ses i sammenheng med en kirke som sterkt i Melhus kommune, men når forbruket må tilpasses i så mange deler av kommunens økonomi må fellesrådet også ta sin del. Kuttet tilsvarer omkring 5 % og annen religiøs virksomhet får i henhold til lovverket et kutt på tilsvarende størrelse. Innsparing energibruk i kommunen på 0,5 GWh hvert år, årlig besparelse på 0,5 mill. I andre deler av landet ser man på inntjeningsmuligheter ved å leie inn konsulenter for å etterse energibruken i kommunen. For eksempel ser Gjøvik Venstre at man kan spare opp til 10 GWh i året og dermed omtrent 10 mill. kroner. Trekke tilbake økningen i varaordførerens stilling ettersom vi allerede betaler og deltar i Trondheimsregionen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Melhus. Venstre ønsker å se en kost-nytte vurdering av de investeringer som allerede er gjort innen næringsutvikling i Melhus før vi tilføyer flere kostnader eller stillingsandeler her. I Rådmannens forslag foreligger det en økning på 1. mill. til variabel lønn i Rådmannens ramme 3. Venstre mener kommunebudsjettet ikke bør ha slike vage poster og kommunen bør heller ikke budsjettere med en økning i variabel lønn Melhus Venstre ønsker et budsjett som ikke bygger ned disposisjonsfondet i det tempoet rådmannens forslag legger opp til. En beregning av lønnsveksten på 4 % er sannsynligvis et forsiktig anslag og de usikre utsiktene til inntekter gjennom TrønderEnergi gjør at fondet som buffer bør bevares i perioden. Det påpekes samtidig at verbalforslagene også vil tære noe på disposisjonsfondet. 5

15 Alternativt budsjett 2012 Venstres alternative budsjettforslag Sammenstilling, endringer i driftsbudsjett Bunnlinje fra rådmann Kutt i støtte Melhus kirkelig fellesråd Kutt annen religiøs virksomhet Kutt energibruk 0,5 GWh årlig Redusere varaordførerens stilling Ikke bevilge egen post for økt variabel lønn Mindre kutt i gebyrsatser Ikke kutte støtte til Gaula natursenter Innføre kryssende søskenmoderasjon Sum Ny bunnlinje (overskudd vist som +) Budsjettets påvirkning felles disposisjonsfond Disposisjonsfond (ikke disponert) ib Overført fra fjorårets drift Disposisjonsfond ub Melhus Venstres verbalforslag 1. Rådmannen bes legge frem en plan for innfasing av elbiler i Melhus kommunes bilpark. 2. Det utredes muligheter for å etablere hurtiglader for elbil for kommersiell bruk i Melhus sentrum, i spleiselag med fylkeskommunen og TransNova. 3. Det utredes muligheten for å etablere en alternativ læringsarena på barneskolen etter modell av Haugen gård. 4. Det utredes muligheten for å innføre Opplevelseskortet, et tilbud for barn i lavinntektsfamilier. 5. Det legges frem en plan for hovedsykkelveinett i Melhus Kommune. 6

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden. Behandling i Kommunestyre - 21.06.2017: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Saldering: Økt eiendomsskatt, Redusert politikerlønn ( ), Kjølnesfondet DRIFT Beløp Saldering

Saldering: Økt eiendomsskatt, Redusert politikerlønn ( ), Kjølnesfondet DRIFT Beløp Saldering Arne Sandum (SV) tok opp sine forslag fra formannskapet slik: Forslag 1 Barn, unge og kultur Tiltaket gjelder: A. Barnevernet 100.000 B. Pedagogisk-psykologiske tjenester 300.000 C. Full priskompensasjon

Detaljer

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det

Detaljer

Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF:

Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF: Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Ordføreren foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF: Merutgifter/Mindreinntekt

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2017-2020 Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 15.11.2017 102/17 Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.11.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 29.11.2017 006/17 Formannskap 29.11.2017 116/17 Kommunestyret Saksansv.:

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT

DRIFTSBUDSJETT DRIFTSBUDSJETT 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Økte utgifter og reduserte inntekter er pluss Reduserte utgifter og økte inntekter er minus Beløp i 1 000 kr Sum endringer FLERTALL - - - - Kultur og Fritid

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune.

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2009 Utvalgsak: 38/09 Arkivsak: 09/1855-16 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 47/15 01.12.2015 Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 47/15 01.12.2015 Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2015/8394-2 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2018 2021 Gjøvik kommunestyre PRIORITERINGER OG VEIVALG FOR PERIODEN 2018 2021 Samarbeidspartienes 3. økonomiplan, 10. november 2017 1 INNLEDNING Våre budsjettforslag

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/8298-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2012 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger: Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2006 OG ØKONOMIPLAN FOR 2006-2009 FORSLAG TIL ENDRINGER SOM FØLGE AV ST.PRP. NR. 1 TILLEGG NR. 1 Arkivsaksnr.: 05/33322 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Disse partiene har fokusert på å bedre kommunenes økonomi og soliditet. Totalt er økonomiplanen gjort opp med ett overskudd

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

Saksprotokoll - Formannskapet sak 101/15. Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF:

Saksprotokoll - Formannskapet sak 101/15. Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF: Saksprotokoll - Formannskapet - 01.12.2015 - sak 101/15 Behandling: Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF: Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag vedtas med

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Endring av rådmannens kulepunkt 2: Endres til «( ) og Startlån til videreformidling med kr.»

Endring av rådmannens kulepunkt 2: Endres til «( ) og Startlån til videreformidling med kr.» Behandling i Kommunestyret - 14.12.2016 Jørgen Firing (A) fremmet følgende endringsforslag på vegne av A, Sp, SV og MDG: Tillegg til rådmannens kulepunkt 1: Kr. 600 disponeres til toleransereisene i ungdomsskolen.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 151 Lnr.: 7924/13 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: 151 Lnr.: 7924/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 151 Lnr.: 7924/13 Arkivsaksnr.: 13/1111-10 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES STRATEGIPLAN FOR 2014 2017 INKL. BUDSJETT FOR 2014, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: 03.01.2014 REDUKSJON I KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER 2014/2015 Vedlegg: Reduksjon i kommunale barnehageplasser 2014/15 Uttrykte

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

2.1. Driftstiltak Ansv. Område 2. Oppvekst 6. Ansv Etterutdanning lærere kr ,- hvert år i øk.perioden

2.1. Driftstiltak Ansv. Område 2. Oppvekst 6. Ansv Etterutdanning lærere kr ,- hvert år i øk.perioden Behandling i Formannskapet - 18.11.2013 Forslag fra Lars Græsli (A/SV): (forslagene er nummerert fra 1-11, og det ble gjort votering over hvert forslag) Handlingsprogrammet ansvarsomr. 1 II Generelle mål

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Sak: 141/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1490-12 Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Repr. Willy Pedersen,

Detaljer

Saksprotokoll. Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre:

Saksprotokoll. Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre: Saksprotokoll Utvalg Formannskapet Møtedato 23.11.2016 Sak 92/16 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 16/3284 Tittel BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Behandling Representantene presenterte sine

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer