Budsjett 2013 og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016"

Transkript

1 Forslag fra Ap, Krf og SV Budsjett 2013 og økonomiplan Melhus kommunes økonomi har forverret seg, men den er fortsatt god nok til å gi gode tjenester til innbyggerne. Gjeldsgraden er forholdsvis stor og kommunens økonomi er følsom overfor økning i rentenivået. Det er derfor viktig at rådmannen fortsatt har god budsjettstyring, samtidig som kommunestyret tar høyde for de kostnader man vet kommer i perioden. En forutsetning for fortsatt å gi gode tjenester er at eiendomsskatten beholdes. Imidlertid skal eiendomsskatten beholdes på dagens nivå, og ikke økes. Rammeområde 1 (Administrasjon, støtte og utvikling) Det settes av kr 000 for å etablere løsning for streaming (lyd- og bildeoverføring på nettet) av kommunestyremøtene. Dette er et tiltak som vil være positivt for lokaldemokratiet og gjøre kommunestyremøtene mer tilgjengelig for befolkningen i Melhus. Rammeområde 2 (Kultur og opplæring) Det har vært satset på skolen i Melhus de siste årene, særlig gjennom nybygg og rehabilitering av skolebygg. Den nylig vedtatte skolebruksplanen viser at det fortsatt er både rehabiliteringsbehov og kapasitetsutfordringer, særlig i nedre Melhus. Men også innholdet i skolen er viktig, og det er fortsatt et behov for å styrke lærertettheten i Melhusskolen. Derfor settes det av kr årlig til økt lærertetthet. I Melhus er det fire private barnehager. To får likeverdig finansiering som de kommunale, mens to er fortsatt under opptrappingsplanen til kommunen. I et enstemmig vedtak i Komité for Liv og Lære legges det opp til at Melhus kommune skal trappe opp kompensasjonen til ikke-kommunale barnehager fra og med En likebehandling forutsetter at ansatte i kommunale og private barnehager har like lønns og arbeidsvilkår. For 2013 er beregnet driftsvirkning kr , og for 2014 kr Videre kompensasjon er varslet over statsbudsjettet. Det innføres en samordning av søskenmoderasjon for de som har barn både i SFO og barnehager. Her er årlig driftsvirkning estimert til kr Kultursalen er nedslitt og trenger en opprustning så snart som mulig. En investering i nye stoler og nytt teppe antas å være i størrelsesorden kr Beløpet lånefinansieres, noe som gir en årlig driftsvirkning på kr

2 For 2013 settes det av kr til tiltak for uorganisert ungdom i kommunen. Ungdomsrådet utfordres til å innhente forslag fra ungdom i kommunen, og innstille videre på hvordan disse midlene best kan benyttes. I Melhus er det tre fritidsklubber pluss ungdomstorget, og stadig flere ungdommer benytter seg av dette tilbudet. Ettersom det er et stort behov for innkjøp av utstyr og inventar, settes det av kr fra disposisjonsfondet til dette formålet. Rammeområde 3 (Helse og omsorg) I rådmannens forslag er det lagt opp til at egenbetalingen av tjenester innenfor pleie og omsorg skal økes med ca en million fra 2013, i tillegg til at det legges opp til flate satser på flere områder. Dette er usosialt og vil medføre et altfor kraftig hopp, særlig for de brukerne som har minst i inntekt (pensjon). Det legges derfor opp til at en gradering av satsene utfra inntekt beholdes, og at endringen innføres gradvis. I forhold til rådmannens forslag har dette en driftsvirkning på kr for 2013, kr for 2014 og kr for Rammeområde 4 (Forebygging, aktivitet og læring) Melhus kommune står foran store utfordringer innenfor forebygging for barn og unge, og særlig barnevern, som har fått tilført økte ressurser de siste årene. Barnevernet må nå få den nødvendige arbeidsroen for å få etterslepet av saker under kontroll og dreie fokus mer over på forebygging. Det er derfor svært positiv til at et enstemmig kommunestyre har vedtatt etablering av et familiesenter, noe som vil gi positive effekter i åra framover. Satsene for sosialhjelp har blitt økt hvert år i forrige periode gjennom den politiske behandlingen av budsjettet. For 2013 (og videre framover) foreslås en økning på kr..000 Støttekontaktene i kommunen gjør en viktig jobb, samtidig har lønnen ligget stille over flere år. Derfor foreslås det kr 000 til økt lønn for støttekontakter. Rammeområde 5 (Landbruk, miljø og tekniske tjenester) I rådmannens forslag var det kommunale tilskuddet til private veier i kommunen tatt ut. Dette er viktig for mange av kommunens innbyggere som bor utenfor sentrumsområdene, og vil derfor opprettholdes i budsjettperioden. Årlig driftsvirkning er kr

3 Bruken av elbil må oppmuntres, både blant private og når det gjelder kommunens egen bilpark. Det settes derfor av kr på disposisjonsfondet til kommunens andel i finansiering av en ladestasjon for elbil i Melhus sentrum. Dette er et viktig tiltak for å nå målene i energi- og klimastrategien for Melhus kommune. Rammeområde 6 (Virksomheter utenom kommunen) Melhus kommune opprettholder sin avtale med Gaula Natursenter AS, med tilhørende årlig tilskudd på kr Melhus har ambisjoner om å få økt turisme, spesielt knyttet til Gaula og laksefiske, men også på områder som gårdsmat, småindustri osv. For å oppnå dette er Melhus blant annet avhengig av tilgang til turistinformasjon, noe som løses på en rimelig måte gjennom Gaula Natursenter AS. Rammeområde 9 (Overordnede inntekter/utgifter) Det foreslås å oppjustere utbytteanslaget fra Trønderenergi AS i 2013 til det beløp som følger av styrets vedtak om utbytte som en andel av verdijustert egenkapital i selskapet. Det vil gi en forventet merinntekt i 2013 på 5 mill. Fra og med 2014 er det varslet endringer i utbyttepolitikken til Trønderenergi AS som vil gi et lavere utbytte enn tidligere år. Likevel kan det forventes at utbyttet blir større enn rådmannens anslag. Dermed foreslås det en mindre oppjustering av utbytteanslaget fra Trønderenergi AS for resten av perioden. Det vil gi en forventet merinntekt i på kr årlig. I forslaget er det lagt opp til at eiendomsskatten skal videreføres, men skal ikke økes i perioden. Forslagsstillerne anser eiendomsskatten som nødvendig for å opprettholde et godt tjenestetilbud i kommunen.

4 Forslagets innvirkning på driftsbudsjettet (beløp i hele kr) Bunnlinje fra rådmann Økt utbytte Trønderenergi Gaula Natursenter AS Styrking skolen - økt lærertetthet Egenbetalingsregulativet Økte sosialhjelpssatser Økt avlønning støttekontakter Søskenmoderasjon, samordning SFO-bhg Tilskudd private veger Driftsvirkning kultursalen Tilskudd private barnehager - likebehandling Ny bunnlinje (overskudd vist som +) Disposisjonsfond (ikke disponert) ib Tiltak uorganisert ungdom -300 Fritidsklubber, utstyr og inventar -400 Ladestasjon elbil -200 Streaming kommunestyremøter - Overført fra fjorårets drift Disposisjonsfond ub Investeringer som belaster driften - endringer Oppgradering kultursalen Sum endringer

5 Verbalforslag: 1. Rådmannen bes legge fram en plan for asfaltering av kommunale gårdsplasser, veg i boligfelt og kommunale veger. Planen skal inneholde prioritert liste over tiltak. 2. Rådmannen bes utrede en utbedring av kultursalen som omfatter nødvendig vedlikehold, samt ønsker/krav fra brukerne, herunder Riksteatret. 3. For å bedre kommunens informasjon til egne innbyggere bes rådmannen legge fram en plan (med kostnadsoverslag) for overføring av kommunestyremøtene over internett. 4. Rådmannen bes legge fram en redegjørelse for hvordan Melhus kommune kan få inn elbiler i kommunens bilpark. 5. Rådmannen bes legge fram en redegjørelse for hva det vil koste Melhus kommune å innføre to barnehageopptak i året.

6 Økonomi- og handlingsplan Forslag fra Høyre, Frp og SP Budsjettet for 2013 og økonomi- og handlingsplan skal gjenspeile hovedpunkter fra de politiske flertallspartiers satsningsområder for kommunen de kommende år, samt være retningsgivende i en borgerlig politikk der vi ønsker i finne innsparinger til fordel for å sikre tjenesteyting og et ansvarlig økonomisk arbeid i årene fremover. Melhus Kommune er en bærekraftig kommune på kort og lang sikt, men står som stor vekstkommune ovenfor endel utfordringer innenfor de fleste tjenesteområder rettet mot barn, unge og eldre. I tillegg til at vi har en stor bygningsmasse som krever tilpasninger, rehabiliteringer og nybygg for å håndtere både vekst og de behov som er i dag for et forsvarlig opplærings- og arbeidsmiljø. Salg av kommunale eiendommer vi ikke ser oss tjent til å eie, skal brukes til nedbetaling av lån og til egenkapital i nye investeringer.. For perioden var det, før rådmannens forslag, en underdekning på 25,4 millioner. I tillegg har kommunen bla. usikkerhet omkring utbytte fra Trønder-Energi, der selskapet har varslet betydelige endringer. Melhus Kommune må dermed se kritisk på drifta av kommunen, og husholdere med de midlene vi har til rådighet på beste måte til innbyggernes beste. Samtidig må vi se fremover, og være forberedt på den veksten og de utfordringer vi står overfor. Det er naturlig, med jevne mellomrom, å se på om noe kan gjøres smartere, mer effektivt eller annerledes. Vi vil innarbeide følgende endringer til rådmannens forslag til budsjett: Rammeområde 1 Administrasjon, støtte og utvikling Vi vil legge inn en reduksjon på 3,5 % av rådmannens forslag på rammeområde 1. Eksempler på mulige besparelser: generell besparelse på kurs, møter, arrangement og lignende, omstrukturering av mannskap på internasjonalt arbeid. Vi sier ikke at verken Viseminar eller vennskapsprogrammet med Taveta skal opphøre, men at det kan sees på kostnadsreduksjoner i forbindelse med dette. Besparelse kr ,00 I tillegg skal område for politikk reduseres med ,- Rammeområde 2 Opplæring Vi vil prioritere nylig behandlet Skolebruksplan og Barnehageplan og sette i gang, slik rådmannen foreslår, utredninger og utbedringer innenfor disse feltene. Vi vil vektlegge kapasitet og standard innenfor skole og barnehage for å mestre de utfordringer Melhus møter som en vekstkommune. Full barnehagedekning skal videreføres, og private og offentlige barnehager skal likebehandles ang tilskuddssats, til utjevningen er lovet fra regjeringen høsten 2014.

7 Flertallet ønsker samtidig å tilpasse det kommunale barnehagetilbudet uten å måtte si opp ansatte, slik at en øker sannsynligheten for at de private barnehagene må ta inn de som har lovfestet rett til barnehageplass, altså de som fyller 1. år før 1. september Antall nullåringer i private barnehager må reduseres med anslagsvis 18 barn ifht Dette er barn Melhus Kommune ikke mottar rammetilskudd for fra staten, og koster 4,4 mill i manglende kompensasjon årlig. Besparelse på rammeområde blir 0,45% - redusere 0-åringer konto 29995, kr ,-. Tilskudd private barnehager økes med 440.ooo,- i 2013 og i Rammeområde 3 Helse og omsorg Vi vil legge inn en opptrappingsplan over tre år på satsene hjemmehjelp og trygghetsalarm. Dette er de områdene prisene økes mest, og vi vil derfor innføre en mer sosial profil på dette. Dette koster 500 i 2013 og 250 i Rammeområde 4 Fafo, Lota, Vi vil i tillegg til rådmannens innstilling, gi en økning i sosialhjelpssatser på 000,- samt en økning til lønn til støttekontakter på 000,-. Dette innbakes i ramma. Rammeområde 5 Bygg og eiendom, arealforvaltning og teknisk drift Innsparing på ramma på 1,5 % - kr ,- Dette vil vi ta som generell innsparing, på naturlig avgang og rutineendring ved at kommunen går over til flere prosjekt i egenregi. Tilskudd på private veger legges inn igjen; kr ,- Rammeområde 7 Virksomheter utenfor kommunen Tilskudd Gaula Natursenter på kr ,- taes inn igjen

8 Dette fører til følgende endringer til Rådmannens forslag på drift: Tall i 0 kroner Bunnlinje fra Rådmann R.omr 1. 3,5% red. adm/st/utv Reduksjon politik R.omr 2. 3,0% red. Bhg Tilskudd private Bhg R.omr.3; helse/ omsorg Egenbetalingsregulativ Opptrapping 3 år hj.hjelp/ trygghetsalarm R. omr 4; Fafo Sosialhjelpssatser Lønn støttekontakt R.omr. 5. B/E,areal, teknisk; reduksjon 1,5% Private veger inn R.omr. 6 Virk, utenfor kommunen Gaula Natursenter R.omr. 9 Virk, utenfor kommunen Forskutering av tippemidler til Gåsbakken lysløype, oppgradering av skiskytteranlegg Forkuttering av tippemidler til Kvennabakken idrettshus Ny bunnlinje KAP. 07 Investeringsregnskapet Investeringer som ikke belaster driften i Melhus Kommune og som trenger bevilgning: Nytt prosjekt 5; Overflatevann Kvål sentrum kr Avdragstid 20 år Totalsum prosjekt 1 5 blir kr ,- Disposisjonsfond Saldo overført fra 31/ Endring i disposisjonsfond UB- disponibelt

9 Ikke Økonomiske mål verbalforslag 1. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheter/løsninger for å utvide åpningstiden på Ungdomstorget. Spesielt fredager er ønsket sett på. 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede andre lokaliteter til kulturskolen, slik at vi igjen kan ta i bruk den gamle kommunestyresalen til interne og eksterne møter og besøk. Dette må gjøres i tett samarbeid med Kulturskolen, som må finne nye, og minst like gode lokaliteter som de har i dag. Kommunestyret ber rådmannen komme med et grovt overslag på hva en slik omlegging vil innebære, både pris- og bygningsmessig. Dette gjelder flytting av kulturskole, tilrettelegging av gammel kommunestyresal og evt alternativ bruk av dagens sal. 3. Melhus kommunestyre har som intensjon å bevilge penger til tråkkemaskin for Flå IL når avtale og plan for løypetrase er fremlagt. I tillegg bes det se på muligheter for samarbeid med andre lokale aktører som feks Bollandsmoen, Flå Sameie og Klæbu IL for felles drifting av ny tråkkemaskin. 4. Melhus Kommune er snart den eneste kommune som ikke har direkteoverføring og dekning fra kommunestyremøtene til innbyggerne. Kommunestyret ber rådmannen sette i gang arbeid for å utrede investeringsbehov og drifting sett i sammenheng med/ eller evt en forskuttering av tiltak i IKT strategiplan for å streame kommunestyremøter. Saken bes lagt frem for formannskapet snarest. 5. For å bedre skolens fokus på læring, bes rådmannen inngå et samarbeid med Konfliktrådet i Sør Trøndelag for håndtering av konflikt og mobbesaker i skolen idet skolen blir kjent med at mobbing foregår. Konfliktrådet er en gratis tjeneste som har lang erfaring som nøytral tilrettelegger i denne type saker. Mobbesaker krever en stor innsats og konfliktrådets verktøy og ressurser vil kunne være til stor hjelp og avlastning for skolen. Det påpekes at skolen fortsatt skal delta aktivt i prosessen. Ordningen evalueres etter to år.

10 Venstres alternative budsjett for Melhus kommune

11 Alternativt budsjett 2012 Miljø, familieøkonomi og rettferdighet Melhus Venstre leverer et alternativt budsjett der skjevheter for barnefamilier rettes opp, der miljøet settes på agendaen og der de fattigste familiene får hjelp til å kunne delta i kulturlivet. I utgangspunktet mener vi Rådmannens forslag er godt og vi gjør få, men viktige endringer der disposisjonsfondet bygges ned i mindre grad enn i Rådmannens forslag, samtidig som vi unngår kutt i skole og helse. Som sosialliberalt parti ønsker Venstre å gi alle like muligheter til fri utfoldelse. Vi legger derfor vekt på at foreldres økonomi ikke må tynges for mye av gebyrer og vi mener alle barn i størst mulig grad må få tilgang til de samme aktivitetene, uavhengig av foreldrenes inntekt. Vi legger også vekt på fleksibilitet i skolehverdagen. Miljøpolitikken skal fortsatt være en del av kommunens aktivitet internt, men fokuset må også bres mot befolkningen og næringslivet. I vårt budsjettforslag ligger det derfor innfasing av elbiler for kommunen, tilrettelegging for elbiler for private aktører og næringsliv, redusert energibruk av kommunen og bruk av sykkel til trygg transport og fritid. Miljø på agendaen i Melhus Melhus mangler en miljøprofil på budsjettene sine. Kommunens miljøstrategi er en god start, men er langt fra så ambisiøs som den burde være og tiltakene som tas er i altfor stor grad begrenset til kommunens egne virksomheter. Venstre ønsker å løfte miljøet høyere på agendaen i Melhus-politikken og i budsjettene. I Orkdal har man begynt å ta i bruk elbiler i kommunen, Skaun vil komme etter, og Trondheim er landsledende. Dette gir en betraktelig miljømessig gevinst. Elbiler forurenser ikke lokalt og i og med at Norge primært forbruker fornybar energi over kraftnettet forurenser elbiler svært lite. Sammenlignet med bensin/diesel er miljøgevinsten svært stor. Kommuneadministrasjonen har tidligere uttalt at man vil kjenne kostnadene av å ta i bruk elbiler før man tar en beslutning. Etter Venstres skjønn er det en strategi som faller dårlig sammen med kommunens motto å satse på miljøet uten fullstendig oversyn over økonomien vil være å fremvise rett type mot. Å satse på elbil handler om mer enn at kommunen tar de i bruk. Det handler også om tilrettelegging for innbyggernes elbilbruk. Antallet ladestasjoner i Melhus er relativt lavt sammenlignet med kommuner som Klæbu. Antallet elbiler solgt i Melhus i 2012 tyder på at disse bilene nå endelig er i ferd med å bli allemannseie. Kommunen bør derfor følge opp trenden blant innbyggerne og øke antallet ladere. Den største ulempen med elbiler er rekkevidden. For å øke bruken av elbiler i Trondheimsregionen er det derfor viktig at elbilene når fra en ende til en annen. Med en ordinær lader tar det 6-8 timer å lade en elbil, men med en hurtiglader tar det 20 minutter å nå 80 %. Med utplassering av slike ladere i kommunene rundt Trondheim kan elbil-taxier fungere i hele området, og transport mellom Værnes og Melhus blir uproblematisk (man finner hurtigladere på steder som Værnes og Lade). Ved slike punkter betaler kunden for påfyllingen, til gjengjeld kan ferden fortsette raskt. Melhus 2

12 Alternativt budsjett 2012 bør søke TransNova og fylkeskommunen om midler til å plassere en hurtiglader i Melhus sentrum. Vi legger frem forslag som vil gjøre elbil-bruk i Trondheimsområdet lettere for private så vel som for kommersielle aktører. Dette er miljøvennlig og vil også knytte Melhus tettere opp mot miljøvennlige aktører og næringer i byen. Melhus kommune har blitt en foregangskommune på energisparing. Venstre tror en videre satsning med energijegere, konsulenter som leter etter områder man kan spare energi på, kan fordoble besparelsen man har hatt hittil. Et moderat mål kan plasseres til 0,5 GWh årlig. Dette vil gi spare kommunen med omtrent kr årlig i strømutgifter, basert på stipulasjoner i andre kommuner som for eksempel Gjøvik. Hovedsykkelveinett Melhus kommune er både en stor kommune med stor befolkningsvekst og en kommune med mye gjennomgående tungtransport. Mengden trafikk og antallet barn i trafikken øker samtidig. Transportårene i kommunen preges på samme tid av historien til Melhus av ulike sentra og veier som tidligere hadde enten få biler eller få myke trafikanter. Nå må disse transportårene tilpasses fremtiden. Venstre vil sikre at myke, miljøvennlige trafikanter først og fremst har trygg ferdsel, men også effektiv ferdsel. Slik blir det attraktivt å benytte seg av sykkel. Dette innebærer en tilrettelegging for miljøvennlig transport til og fra jobb og skole, en mer opplevelsesrik fritid og en bedre folkehelse. Melhus Venstre mener det derfor er et stort behov for at kommunen lager en plan for et hovedsykkelveinett der transport på sykkel utenom veibanen og adskilt fra fotgjengere, gjøres mulig i hele kommunen ikke bare innenfor skolesonene. Urettferdighet i foreldrebetalingen av SFO Rådmannen foreslår en økning i satsene til SFO på 5 % på bakgrunn av prisene i bl.a. i Trondheim. For en familie med ett barn i barnehagen innebærer dette en økning på 1kr i året. Venstre mener det blir feil av rådmannen å sammenligne med prisene til Trondheim kommune på denne måten når det da ikke tas hensyn til at Trondheim kommunen fører en annen moderasjonspraksis. Der får familier med barn i både barnehage og SFO også søskenmoderasjon. I Trondheim foreligger dette reglementet: Familier med barn i barnehage og SFO, gis 25 % moderasjon for hvert av barna i SFO. Moderasjon gis på den rimeligste plassen. Søskenmoderasjon gis når søsken tilhører samme husstand/bopeladresse. Der søsken har plass i barnehage og SFO med kommunalt opptak, skal det ikke søkes om søskenmoderasjon. Denne moderasjonen beregnes automatisk i vårt datasystem. En familie i Melhus med et barn i barnehage og et barn i SFO vil fra neste år betale 2133 for SFO-plassen og 2330 for barnehageplassen, altså 4460 kr totalt. I Trondheim, derimot, som altså er sammenligningsgrunnlaget for rådmannen, får en tilsvarende familie 25 % moderasjon. En full SFO-sats der koster 2328kr (p.t.). Etter moderasjonen vil den totale månedssummen for Trondheimsfamilien være 4076 kr. Forskjellen 3

13 Alternativt budsjett 2012 mellom Melhusfamilien og Trondheimsfamilien blir med dette på 4227 kr i året. Det blir altså helt feil å forsvare prisøkningen med at gebyrene nærmer seg nivået i kommunene rundt, når Melhusfamilien må betale 4200kr mer i året. I dag gis det søskenmoderasjon når søsknene går på barnehage sammen. Prisen for begge to på barnehage er under 4000 kr. Når det eldste barnet begynner på SFO i 2013 øker prisen for Melhusfamilien imidlertid med 5500 kr i året. Senere, når begge barna er sammen på SFO gis familien igjen søskenmoderasjon. Ordningen er urettferdig og usosial og vi mener derfor kryssende søskenmoderasjon etter modell av Trondheims reglement bør innføres. En bedre og mer tilpasset skoledag Venstre ønsker en skole tilpasset den enkeltes behov, som gir hver elev best mulighet til å utvikle seg. Det er derfor et viktig prinsipp at alle skal få tilgang til de vanlige læringsarenaene og sosiale arenaene på skolen. Barn med atferdsproblemer er ikke noe unntak. Samtidig peker ansatte Venstre har vært i kontakt med ved barneskolene i Melhus at det er behov for alternative læringsarenaer som slike elever kan få benytte i små doser. For elever på ungdomsskolen har man allerede en slik arena i Haugen gård. Venstre ser det er et behov for en alternativ læringsarena også på barneskolen og vil ha en utredning av muligheten for å opprette et tilbud etter samme modell som Haugen gård. Det er ikke tale om å ta elever ut av klassen over lang tid, men i enkeltdager. Slik vil de få variasjon og en egen arena, mens deres medelever også kan få noe mer kvalitetstid med sin lærer og noen skoledager som er roligere. Grep for barn i lavinntektsfamilier Lønnsnivået blant innbyggerne i Melhus er bra, noe som også fører til større forskjeller mellom de som har lite og de som har mye. Dette kan føre til svært ulike muligheter for barn til å oppleve det samme som sine skolevenner og store forskjeller i berikende opplevelser som teater, kino eller et besøk i svømmehallen. Et viktig liberalt prinsipp er at barn ikke velger sine foreldre heller ikke deres foreldres inntektsnivå. Vi er ikke imot inntektsforskjeller, men vi mener alle barn skal ha like muligheter fra grunnen av. Dette gjelder kulturopplevelser så vel som skole. Opplevelseskortet er et samarbeidsprosjekt som ble startet i Ålesund på privat initiativ og som har spredd seg til flere andre kommuner. Med denne løsningen mottar innehaveren av kortet et visst antall gratis besøk til kulturtilbud i kommunen sammen med en annen person. Kortet er et samarbeidsprosjekt mellom private aktører, NAV og kommunen og gir barn og unge fra lavinntektsfamilier gratis inngang (opptil fem ganger per arena) til flere aktiviteter. Ordningen har vært så stor suksess at kulturministeren ønsker å gjøre løsningen nasjonal. Melhus Venstre ser ingen grunn til å vente og mener kommunen bør se på muligheten for å bli med på ordningen. 4

14 Alternativt budsjett 2012 Budsjettendringer driftsbudsjett Innføring av kryssende søskenmoderasjon barnehage/sfo, merutgiftene er ifølge assisterende rådmann vanskelig å beregne, men kan beløpe seg opp til 0,2 mill. Ikke fjerne støtten til Gaula natursenter, 0,25 mill. Venstre ønsker ikke en brå økning i gebyrsatsene for eldre og halverer Rådmannens forslag til økning i 2013, med en videre innfasing av satser som ligger nærmere gebyrstørrelsene i kommunene i omegn. Selv om det finnes grunnlag for en økning kan ikke kommunen innføre dette over natten slik Rådmannen foreslår, men innfases over en fireårsperiode. Kutt i støtte til Melhus kirkelige fellesråd, 0,35 mill. Sammenlignet med andre kommuner i samme KOSTRA-gruppe, og med kommuner som Skaun og Klæbu, får fellesrådet i Melhus svært godt støtte, og har hatt en stor økning siden Støtten kan ses i sammenheng med en kirke som sterkt i Melhus kommune, men når forbruket må tilpasses i så mange deler av kommunens økonomi må fellesrådet også ta sin del. Kuttet tilsvarer omkring 5 % og annen religiøs virksomhet får i henhold til lovverket et kutt på tilsvarende størrelse. Innsparing energibruk i kommunen på 0,5 GWh hvert år, årlig besparelse på 0,5 mill. I andre deler av landet ser man på inntjeningsmuligheter ved å leie inn konsulenter for å etterse energibruken i kommunen. For eksempel ser Gjøvik Venstre at man kan spare opp til 10 GWh i året og dermed omtrent 10 mill. kroner. Trekke tilbake økningen i varaordførerens stilling ettersom vi allerede betaler og deltar i Trondheimsregionen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Melhus. Venstre ønsker å se en kost-nytte vurdering av de investeringer som allerede er gjort innen næringsutvikling i Melhus før vi tilføyer flere kostnader eller stillingsandeler her. I Rådmannens forslag foreligger det en økning på 1. mill. til variabel lønn i Rådmannens ramme 3. Venstre mener kommunebudsjettet ikke bør ha slike vage poster og kommunen bør heller ikke budsjettere med en økning i variabel lønn Melhus Venstre ønsker et budsjett som ikke bygger ned disposisjonsfondet i det tempoet rådmannens forslag legger opp til. En beregning av lønnsveksten på 4 % er sannsynligvis et forsiktig anslag og de usikre utsiktene til inntekter gjennom TrønderEnergi gjør at fondet som buffer bør bevares i perioden. Det påpekes samtidig at verbalforslagene også vil tære noe på disposisjonsfondet. 5

15 Alternativt budsjett 2012 Venstres alternative budsjettforslag Sammenstilling, endringer i driftsbudsjett Bunnlinje fra rådmann Kutt i støtte Melhus kirkelig fellesråd Kutt annen religiøs virksomhet Kutt energibruk 0,5 GWh årlig Redusere varaordførerens stilling Ikke bevilge egen post for økt variabel lønn Mindre kutt i gebyrsatser Ikke kutte støtte til Gaula natursenter Innføre kryssende søskenmoderasjon Sum Ny bunnlinje (overskudd vist som +) Budsjettets påvirkning felles disposisjonsfond Disposisjonsfond (ikke disponert) ib Overført fra fjorårets drift Disposisjonsfond ub Melhus Venstres verbalforslag 1. Rådmannen bes legge frem en plan for innfasing av elbiler i Melhus kommunes bilpark. 2. Det utredes muligheter for å etablere hurtiglader for elbil for kommersiell bruk i Melhus sentrum, i spleiselag med fylkeskommunen og TransNova. 3. Det utredes muligheten for å etablere en alternativ læringsarena på barneskolen etter modell av Haugen gård. 4. Det utredes muligheten for å innføre Opplevelseskortet, et tilbud for barn i lavinntektsfamilier. 5. Det legges frem en plan for hovedsykkelveinett i Melhus Kommune. 6

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vedtatt i Kommunestyret 16.12.14 i sak 80/14 Innhold 0 UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1 Røyken kommune Budsjett Økonomiplan og handlingsplan til 2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Side 1 Kommunestyret 2011 15 behandlet saken den 11.12.2014, møtesak nr. 98/14 Behandling: Gruppelederne

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Innholdsfortegnelse... 0 Innledning... 2 1. Kommunens administrasjon... 4 2. Politisk organisering og kostnader

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 15. januar 2009 Innhold RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 OPPFØLGING AV POLITISKE PRIORITERINGER... 3 PLANFORUTSETNINGER... 8 KOMMUNENS

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 Vedtatt av bystyret 19. juni 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 5 PLANFORUTSETNINGER... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 KOMMUNENS MÅLEKORT...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015. Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015. Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011 Røyken kommune Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015 Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011 1 Innhold Kommunestyrets behandling... 7 Innledning... 21 Langsiktig bærekraft... 22 Risiko...

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Budsjett Trondheim 2014 1 innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer