UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM stimulerer og synliggjør ungdoms kulturaktivitet. UKM er landsomfattende og åpen for alle. UKM synliggjør hele kulturspekteret og fanger opp nye strømninger. UKM pirrer nysgjerrighet og kreativitet. UKM tar et spesielt ansvar for kunst og kulturuttrykk som ikke ivaretas av andre. Hva er UKM? UKM (Ungdommens Kulturmønstring) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKMfestivalen. UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltagerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

2 Kjerneverdier UNGDOM UKM skal ha en form og et innhold som appellerer til ungdom. Dette sikres bl.a. gjennom å gi ungdom aktiv medbestemmelse i alle ledd og prosesser. KVALITET I alle ledd skal UKM være gjennomtenkt, gjennomarbeidet og gjennomført på best mulig måte. Kvalitet betyr at teknikk fungerer, tidsplaner overholdes, samarbeid fungerer og at alle deltakere blir ivaretatt. MANGFOLD ungdommer deltar hvert år med et bredt spekter av kunst og kulturuttrykk. Mangfold er UKM s eksistensgrunnlag. Derfor er UKM også en arena for ungdom som er interessert i sceneteknikk, journalistikk, foto journalistikk, videodokumentar, webdesign, arrangement og festivalplanlegging. Målsettinger UKM Norge har på vegne av Kultur og kirkedepartementet ansvaret for UKM på landsbasis og skal sørge for at utviklingen av UKM er i tråd med oppdraget som formuleres slik i tildelingsbrevet fra staten: UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement åpent for all ungdom UKM Norge ønsker å oppfylle visjonene om stimulans og synliggjøring gjennom UKM s hovedprodukt som er visninger av, med og for ungdom. Det er en målsetting at UKM s visninger presenterer alle kulturelle ytringer og fanger opp nye strømninger i ungdomsmiljøene. UKM Norge arbeider for økt oppslutning, ungdomsmedvirkning og bedre og bredere nettverk. Utviklingsarbeidet rettes i hovedsak mot prosjekter som bidrar til å synliggjøre ungdommens kulturaktivitet på en bredest mulig måte for et størst mulig publikum. UKM Norge har som mål at ungdom i alle Norges kommuner skal være med i UKM. Organisering av UKM LOKALT Det viktigste UKM arbeidet skjer lokalt i kommuner og bydeler. Det er her ungdommer får sin UKMopplevelse hvert år, derfor er det viktig at kvaliteten på arrangementet er god, og at det lokale samarbeidet mellom UKM, kulturskole og andre ressursmiljøer fungerer best mulig. På lokalt plan organiseres UKM på mange ulike måter. Kommunen / bydelen står sentralt i gjennomføringen av mønstringen og de tiltak som ellers er knyttet opp mot UKM. I noen kommuner arrangeres UKM i samarbeid med frivillige organisasjoner, mens andre legger større vekt på medvirkning og delaktighet fra ungdom. Det ser ut til at UKM har størst deltakelse og entusiasme der UKM er en del av en kontinuerlig prosess, hvor mange voksne og unge er engasjert i planlegging og gjennomføring, og hvor UKM er en definert del av en helhetlig kulturpolitikk for barn og unge. I 2011 ble det arrangert 372 lokalmønstringer. Dette er første nivå i UKM, hvor alle som har lyst kan delta. De fleste kommuner arrangerer sin egen mønstring, men noen velger å gå sammen med 2 3 andre kommuner og lage en felles kommunemønstring. Side 2

3 REGIONALT Fylkeskommunen har ansvar for UKM på regionalt plan. Det praktiske gjennomføringsansvaret forvaltes på ulike måter. Fylkesadministrasjonen samarbeider gjerne med en kommune, Barne og ungdomsrådet eller Musikkrådet i fylket. I noen fylker opprettes det en hovedkomité bestående av aktuelle kulturorganisasjoner og institusjoner. Det er et ønske at flere fylkeskommuner skal ta en mer aktiv rolle i arbeidet med kvalitetsutvikling av UKM lokalt, og at fylkeskontakten blir gitt de nødvendige ressurser og mandat til å bidra til et styrket UKM i kommunene. Det ble arrangert 19 fylkesmønstringer i løpet av våren Alle fylker arrangerer sin egen mønstring. Fylkesmønstringene varierer både i omfang og antall deltakere, men totalt er det ca 6600 ungdommer som sendes videre til dette andre trinnet i UKM systemet. De fleste fylkeskommuner samler sine lokale arrangører til et UKM seminar på høsten, og i 2011 har UKM Norge deltatt på flere fylkessamlinger for å komme i direkte dialog med lokalkontaktene. Denne typen møter er svært nyttige for alle parter, og vi oppfordrer alle fylker om å legge dette inn i sine planer. Fylkeskontaktene Fylkeskontakten er ansvarlig for nettverket i sitt fylke, og sørger for at lokale arrangører får den informasjon og det materiellet de trenger for å avvikle mønstringer. Fylkeskontakten er også ansvarlig for å gjennomføre fylkesmønstringen. Det er fylkeskontakten som er hovedleder for sine ungdommer på UKM festivalen, og som eventuelt følger opp internasjonal utveksling fra sitt fylke. Fylkeskontaktene spiller en sentral rolle i nettverket som arrangører, informatører, ledere og koordinatorer. UKM Norge retter en varm takk til alle ansvarlige på fylkesplanet! I 2011 har UKM hatt følgende fylkeskontakter: AKERSHUS Akershus musikkråd Leif Lillejordet AUST AGDER Aust Agder Bibliotek og kulturformidling Kristine Norberg /Nils Goderstad BUSKERUD Buskerud musikkråd Kari Helene Steen FINNMARK Finnmark fylkeskommune Karoline Andreassen HEDMARK Turneorganisasjonen for Hedmark Bjarte Ytre Arne HORDALAND Hordaland barne og ungdomsråd Astrid Marthinussen MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal musikkråd Else Marie Outzen / Jonas Høgseth NORD TRØNDELAG Nord Trøndelag Barne og ungdomsråd Solbjørg Eggen /Øyvind Kveli NORDLAND Nordland Fylkeskommune Kathrine Schjem OPPLAND Oppland fylkeskommune Sigrun Tomt Ulset OSLO Oslo musikkråd Iver Waage ROGALAND Rogaland Fylkeskommune Kurt Lisø SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane fylkeskommune Aud Jonstad Baardsen SØR TRØNDELAG Holtålen commune / STFK Olve Morken / Øystein Eide / TELEMARK Telemark kulturnettverk Kjell Stundal TROMS UKM Arctic Odd Halvdan Jakobsen VEST AGDER Vest Agder fylkeskommune Inga Lauvdal VESTFOLD Barne og ungdomsråd i Vestfold Tone Jørgensen ØSTFOLD Østfold Kulturproduksjon José Leguina NASJONALT UKM Norge har ansvar for tilrettelegging og utvikling av UKM på nasjonalt plan. Administrasjonen utarbeider informasjonsmateriell, yter tjenester til fylker og kommuner, har kontakt med kulturorganisasjoner, Side 3

4 riksdekkende media og andre aktuelle samarbeidspartnere. UKM Norge har ansvar for internasjonale og nasjonale utviklingsprosjekter og for gjennomføring av UKM festivalen. UKM Norge er organisert som et fylkeskommunalt foretak, eid av Sør Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskultursjefkollegiet har status som nasjonalt fagråd for UKM Norge, og sikrer dermed at alle landets fylkeskommuner har mulighet til å påvirke utviklingen. Foretaket har et nasjonalt sammensatt styre og en administrasjon med daglig leder, administrasjonskonsulent, IT konsulent og prosjektmedarbeider. Administrasjonen har kontor i Trondheim sentrum. Sør Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune er medarrangører av UKM festivalen. STYRET I UKM NORGE 2011: Styreleder Bård Eidet Trondheim Nestleder Torgeir B. Ødegården Oslo Styremedlem Torkel Øien Oslo Styremedlem Kathrine Schjem Bodø Styremedlem Tormod Gangfløt Fredrikstad Styremedlem Hilde Vistnes Trondheim Styremedlem Anita Solbakken Florø Daglig leder Torstein Siegel Trondheim Observatør Marie Tungevåg/Sindre Holberg Leder i ungdommens referansegruppe (URG) UKM året Side 4

5 Styrets beretning for UKM Norge fkf, 2011 I henhold til tildelingsbrev for 2011 fra Norsk Kulturråd er UKM Norge pålagt følgende to hovedmålsettinger: UKM skal være et landsomfattende kulturtiltak åpent for all ungdom UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette er i 2011 gjort gjennom 372 mønstringer på lokal og regionalplan deltakere og 405 kommuner og bydeler har vært involvert i disse mønstringene. En rekke av mønstringene er dokumentert med lyd, video, bilder og artikler på internett. I 2011 fortsatte UKM Norge et omfattende kvalitetsarbeid, hvor hensikten er å trekke fylkes og kommunenettverket mer inn i utviklingsprosessene, samt å kvalitetssikre lokalmønstringene. Gjennom en vedtektsendring foretatt i desember 2009 ble fylkeskultursjefkollegiet oppnevnt som nasjonalt fagråd for UKM Norge, og i løpet av året er det utformet skriftlige samarbeidsavtaler med 5 fylker. Alle fylker arrangerer UKM, og noen har gjort dette i over 20 år. Det er bygget opp stor erfaring og kompetanse i disse miljøene. Det gjennomføres flere samlinger på ulike nivåer hvert år, og dette er viktige forum for demokrati, kompetanseheving og ideutvikling i UKM systemet. I 2011 er det videreført fire store utviklingsprosjekter sammen med UKM Troms, UKM Oslo, UKM Hedmark. Det ble gjennomført to nettverkssamlinger for fylkeskontaktene i henholdsvis Trondheim og London. Samarbeid med andre nasjonale kulturaktører har hatt høy prioritet, med særlig fokus på oppfølging av intensjonsavtalen mellom Den kulturelle skolesekken, Norsk kulturskoleråd og UKM. UKM festivalen skal være en demonstrasjonsfestival og et nasjonalt utstillingsvindu, og arrangeres i nært samarbeid med Sør Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og NTNU. På årets festival som gikk av stabelen i Trondheim fire dager i juni deltok 550 ungdommer fra alle landets 19 fylker. Det var et omfattende workshop og seminarprogram for deltakerne. UKM Norge utvikler og drifter på helårlig basis et nasjonalt nettsted for påmelding og arrangementsadministrasjon for alle UKM arrangører. Nettstedet er også digitalt arkiv for all dokumentasjon av UKM mønstringer som er publisert de siste 9 årene. UKM Troms har gjennom partnerskap med UKM Norge utvidet sin virksomhet, og tatt navnet UKM Arctic. Kontoret er en aktiv entreprenør for ungdomsprosjekter i hele Nord Norge. UKM Arctic er aktivt involvert i Barentssamarbeidet, og har fått tildelt midler direkte fra Kulturdepartementet til et samarbeidsprosjekt med Arkhangelsk. UKM Norge er medlem av Norske festivaler, og har tatt initiativet til et faglig samarbeid med de største festivalene i Norge. Dette har tre hovedmålsettinger: kvalitetsheving av UKM, synliggjøring av UKM og mulighet til å sende UKM deltakere til stadig flere av landets profilerte festivaler. UKM Norge har et godt arbeidsmiljø, og forurenser ikke det ytre miljø gjennom sin virksomhet. I 2011 har kvinneandelen i styret vært 43%. UKM Norge har for tiden ingen ansatte med flerkulturell bakgrunn. Det ble avholdt 4 styremøter i Det regnskapsmessige overskudd er et akkumulert mindreforbruk fra 2010 og Side 5

6 Årsregnskap Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto finansinntekter Bruk av tidl. års overskudd Resultat Trondheim, Bård Eidet, styreleder Torgeir Bryge Ødegården, nestleder Hilde Vistnes Anita Solbakken Tormod Gangfløt Torkel Øien Katrine Schjem Torstein Siegel Side 6

7 Forankring av UKM UKM Norge har i 2011 arbeidet i samarbeid med fylkeskultursjefkollegiet for å styrke forankringen av UKM på alle nivå. For første gang er det utarbeidet en skriftlig avtale mellom UKM Norge og den enkelte fylkeskommune. Avtalen skal sikre at både kommuner og fylker har fokus på kvalitetsutvikling i UKM. Ved inngangen til 2012 hadde fem fylkeskommuner behandlet og signert samarbeidsavtalen. Dette er Nord Trøndelag, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestfold og Østfold. Gjennom avtalen forplikter fylkeskommunene seg til å sette utvikling av UKM i fylket på dagsorden og å ha fokus på strategier, møteplasser og ordninger som bidrar til å stimulere og synliggjøre ungdommens kulturuttrykk i fylket. Videre signaliserer avtalen at dette er et fylke som ønsker å gå foran i arbeidet med å koordinere og hente ut synergieffekter av de tre offentlig finansierte satsingene på barne og ungdomskultur; DKS, Kulturskoler og UKM. UKM Norge arbeider videre med flere fylkeskommuner, og ambisjonen er å få på plass avtaler med ytterligere 8 10 fylkeskommuner i løpet av Vest Agder fylkeskommune har allerede skriftlige avtaler med sine kommuner, og ligger dermed først i løypa når det gjelder å skriftliggjøre denne ambisjonen helt ut i kommunene. Samarbeid med kulturskolene og den kulturelle skolesekken Det er i år gjennomført flere samhandlings og dialogmøter med UKM, etter initiativ fra fylkesavdelinger i Norsk Kulturskoleråd. Flere fylker har laget avtaler, og UKM Norge har inntrykk av at det lokale samarbeidet mellom UKM og kulturskolene stort sett fungerer godt, og at kulturskolen stadig flere steder har en viktig rolle i gjennomføringen av UKM. Dette er svært gledelig, og i tråd med den inngåtte intensjonsavtalen mellom UKM, DKS og Norsk Kulturskoleråd. URG Ungdommens referansegruppe UKM er til for ungdom og UKM Norge skal sikre at flest mulig av de arbeidsoppgavene som etableres skal kunne påvirkes og utføres av ungdom. UKM Norge har derfor siden 2006 benyttet seg av en referansegruppe bestående av ungdom. Å bli oppnevnt til URG representant er et tillitsverv. URG skal tilføre UKM nettverket økt kunnskap om hva målgruppen (13 20 år) er opptatt av og hva de ønsker seg av UKM. URG vil dermed bidra til bedre kvalitet på UKM arrangementene og forhåpentligvis økt rekruttering og synlighet. Det er fylkesleddene som oppnevner representanter til URG, og representantene oppnevnes for to år om gangen. Det er en ambisjon at også fylkene på sikt oppretter egne regionale referansegrupper bestående av ungdom fra alle kommunene. Fylkeskontaktene har fra oktober 2010 ansvaret for å bestille flybilletter for sin URG representant, og har gjennom dette oftere kontakt og kan lettere følge med på hva URG jobber med. Side 7

8 Arbeidet med URG er fullt ut finansiert over UKM Norges budsjett. URG har fra en observatørplass i styret, etter at UKM Norges vedtekter ble endret ved utgangen av UKM Norge har oppfølgningen av URG, og prosjektleder er Marius Mandal. URG har i 2011 jobbet mye tettere med UKM Norge. Mange av oppgavene har URG og UKM Norge funnet i fellesskap, og URG delte seg i 3 grupper for å jobbe med sine prosjekter. Det største prosjektet var festivalfølelse, hvor URG var kaninguider under festivalen, for å vise vei i et stort festivalområde. En morsom og kontaktskapende måte å kommunisere med deltakerne på, og en stor suksess for URG. To mindre prosjekter var infovideoene og Radio UKM. Infovideoene, ble av URG og deltakerne veldig godt mottatt, og bidro i stor grad til å forklare bedre alt som skjer i festivalen. Radio UKM skulle ha litt en lignende rolle, med å først vekke deltakerne, for så å drive infotainment i foajeen. Dessverre druknet lyden på grunn av for dårlig lydanlegg, og det ble bare støy av det hele. UKM Festivalen UKM Festivalen ble avholdt i Trondheim 24. til 28. Juni ungdommer fra hele landet overnattet fire netter i Trondheim Spektrum, opptrådte i Olavshallen og flere andre scener i byen. Spektrum Hovedinngangen til Trondheim Spektrum ble for første gang tatt i bruk, i stedet for inngangen på nedsiden av huset. I tillegg ble hele arealet ved inngangen / ved sovesalene brukt som vrimlearealet og spiseområdet. Dette viste seg å fungere meget bra, og ga en mye større festivalfølelse på Spektrum, så deltagerne kunne prate, bli kjent og delta på aktiviteter. I C hallen var det en blackbox, som hyppig ble brukt til jamrom av deltagerne. Sumobryting med sumodrakter var nytt av året, og så ut til å være ganske morsomt. URG kjørte bli kjent leker utpå kvelden fredag og en del ungdommer deltok, mens mange sto og så på. En velkomstkonsert med noen UKM ere ble kjørt på scenen i C hallen. Den teknologiske underholdningen var samlet i B hallen, hvor nettcafeen var plassert. I tillegg var det XBOX dansematter, XBOX bilspill/fotball og XBOX Rockband alle populære aktiviteter for ungdommene. Side 8

9 Workshops Et kickoff på lørdag satte startskuddet for workshopene, med både informasjon og gjøglerier ledet av Are Sende Olsen. Programmet for kickoffet var en kombinasjon av infospredning og underholdning, og bruken av artister som senere skulle holde workshops var en god løsning som lett kan videreføres til senere festivaler. Det ble gjennomført 32 workshops fordelt på 3 dager. Samtlige workshops ble i forkant av festivalen presentert på UKMs nettsider. Nettbasert påmelding fungerte greit, og mange fikk på den måten innblikk i hva de kunne delta på før de ankom. Noen av workshopene som har utmerket seg som spesielt gode i følge evaluerings skjemaene var Metallklinikk med Keep of Kallessin, Jazzrockklinikk, livespilling og scenetrøkk med Magnus Børmark, Mix og Scratch med DJ Final, sangteknikk og stemmebruk, Rap med Gatas Parlament og danseworkshop med Tabanca Crew. Kunstworkshoppene monotopy, kullstift/blyanttegning, akrylmaling og skulptur falt også i smak, da omtrent 92% har gitt kursene terningkast 4, 5 og 6. Under workshopene var det konkrete ønsker om tegneserieworkshop og gjerne grafitti, noe det kanskje er mulig å tilby til neste år. Kunstutstilling Kunstutstillingen ble holdt i hele 3. etage i Olavshallen, og åpningen fulgte samme modell som i fjor med en intern vernissage for kunstnerne først. Den offisielle åpningen ble innledet med fanfare, etterfulgt av snorklipping og tale av UKM s styreleder, og det ble servert saltstenger og Mozell. Samtlige kunstnere ble presentert med navn og kunstverk på scenen i forestilling B presentasjonen var forprodusert med både bilde og tale. Kunstnerne entret i opplest rekkefølge scenen, mottok hver sin røde rose og ble geleidet til reserverte plasser i salen. Kunstkatalogen hadde i år den samme rekkefølgen som i selve utstillingen, etter forslag fra i fjor. Det ble på denne måten lettere å finne igjen kunstverkene i utstillingen. Kunstnerne fikk som ønsket tilbakemelding på sine verk av workshoplederne. Side 9

10 Stand på Nova I år hadde følgende organisasjoner stand i workshopområdet på NOVA: NTNU Estetiske fag, kunst og musikkfag, Natur og Ungdom, Frifond, Barn og Unge, Coop, Uredd og URG. Erfaring tilsier at nytteverdien ikke er særlig stor, da ungdommene er dedikerte til workshops når de er der, og har liten tid til å besøke standene. Det kan kanskje være aktuelt å etablere stands i fellesarealene i Spektrum på en kveld hvor ungdommene oppholder seg. Litteratur Det ble i år åpnet for å sende en egen kvote med litteratur deltagere til UKM Festivalen. Det var 7 litteratur deltagere som deltok. Noen valgte å fremføre sitt bidrag på scenen, mens noen kun ville la sitt bidrag ligge i litteraturkroken i kunstutstillingen. Rockheim Konsertarena og rockemuseum Rockheim ble for første gang benyttet i år. Det viste seg å bli en veldig riktig og flott arena for rockeband under UKM Festivalen. Det var konsert parallelt med mulighet til å gå rundt i museet, og veldig få var klare for å avslutte kvelden etter to timer. Trondheim Kommune (FARK) hadde ansvaret som produsent på Rockheim, i tillegg til at unge arrangører skulle være med å bidra. Utekonsert på Solsiden Det ble i år i samarbeid med Melodi Grand Prix Junior arrangert utekonsert på Solsiden lørdag kl. 15. Innslag fra årets og tidligere års MGPjr startet konserten, og spilte i ca. 45 minutter før UKM deltagerne ankom Dokkparken. Deretter tok UKM over stafettpinnen og holdt konserten gående i over en time til. Været var bra og stemningen veldig god, og i følge tilbakemeldingene var dette en fin konsertarena. Unge arrangørers festkveld på Studentersamfundet Det nasjonale prosjektet Unge Arrangører hadde i år for første gang hele ansvaret for festkvelden på Studentersamfundet. 20 deltagere fra prøvefylkene og 7 fra andre fylker var med, i tillegg til 4 instruktører. Deltagerne hadde en viktig samling i mai i Trondheim, for å forberede festkvelden de skulle ha ansvaret for. Søndag var den store festkvelden på Studentersamfundet, og de unge arrangørene hadde et travelt program fra fredag kveld til etter festforestillingen på søndag. De organiserte 5 scener med nærmere 80 innslag samtidig, og de hadde stor innflytelse på utformingen av arrangementet. Trondheim Kommune (Fark) og URG jobbet for Unge arrangører, og bidro som vertskap og vakter. Før festkvelden startet ble det servert deilige burgere ute, og det fine været medførte at det ikke ble krise til tross for svært lange kø for å få servert maten. En uheldig omorganisering av backstageløsningen under oppstart medførte unødig kommunikasjonsproblemer, og mange opplevde dette som rotete og dårlig organisert. Kanskje er løsningen å begrense antall innslag til neste år, slik at det er lettere å holde tidsskjema. Mange opplevde kvelden litt kaotisk, samtidig syntes mange det var en utrolig bra drømmekonsert, at det var kjempegøy, at DJ Final var fantastisk, at det ble litt sent men at vi må fortsette med dette! Side 10

11 Seminar for UKM arrangører Under UKM Festivalen ble det arrangert et seminar for landets UKM arrangører, med workshops, forestillinger, nyttig erfaringsutveksling og 5 faglige økter: presentasjon av Unge arrangører, storbyprosjektet, UKM Arctic, URG og diskusjon/idemyldring rundt problemstillinger for UKM arrangører. Seminaret ble ledet av styrerepresentant Anita Solbakken. Blant de 18 deltagerne og foredragsholderne var det stort engasjement, det kom i gang gode diskusjoner, nye ideer kom på bordet og viktige spørsmål ble stilt. Oppslutningen på seminaret var noe lavere enn forventet, noe som kan skyldes at programmet ikke var helt klart før påmeldingen begynte. Nominasjon av årets UKM kommune 2011 Under UKM festivalen 2011 ble prisen årets UKM kommune utdelt til to kommuner som har hatt en særlig satsing på UKM i Det var Sandnes kommune og Marnardal kommune som gikk av med seieren. De mottok et diplom samt kroner , fra UKM Norge. Det var ni kommuner som var nominert, og hensikten med prisen var å motivere landets kommuner til økt satsing på barne og ungdomskultur. Følgende kommuner ble nominert i 2011: Sandnes (Rogaland), Skien (Telemark), Hol (Buskerud), Stjørdal (Nord Trøndelag), Melhus (Sør Trøndelag), Marnardal (Vest Agder), Nordre Land (Oppland) Vefsn (Nordland), Lardal (Vestfold). Begrunnelsen for tildeling til Sandnes og Marnardal Årets UKM kommuner har utmerket seg i eget fylke gjennom en særlig satsning på UKM i Kommunene kjennetegnes av kvalitet på UKM mønstringen og et målbevisst arbeid for å forankre, stimulere og synliggjøre ungdomskulturen. Kommunene bruker ungdom i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av UKM, og har et godt samarbeid med kulturskole og lokale kulturaktører. Side 11

12 UKM konferansen Den årlige samlingen for UKM Norges nettverk ble i 2011 holdt 22. til 25. september i London. Alle fylkeskontakter, URG s leder og nestleder, UKM s styre og ansatte, samt noen kolleger fra kulturstillinger i fylkene, totalt 35 stk deltok på konferansen. Mange interne saker sto på programmet, som status for samarbeidet med COOP, evaluering av UKM Festivalen, Norsk /russisk samarbeid i regi av UKM Arctic, Unge Arrangører oppsummering fra prosjektet og veien videre. Det ble også gjennomført en gruppeprosess som skulle munne ut i 10 punkts veiledning for regionalt URG arbeid, bl.a. hvordan fylkene vil bruke URG, lokale URG, fylkesbesøk URG/fylkeskontakt. Det ble fortalt og vist bilder fra festivalopplevelser i Edinburg til inspirasjon for alle. Det ble også oppsummering og videreføring av arbeidet med fylkesmønstringene fra Værnes i mai, et arbeidsseminar som fylkeskontaktene ønsker UKM Norge skal holde hvert år. Innimellom alle øktene ble det tid til litt sightseeing og sosialt kollegialt samvær. Det ble også mulighet for å la seg inspirere av en av Londons mange musikaler. Alle deltagerne var godt fornøyd med årets UKMkonferanse, og de ser gjerne at flere UKM konferanser legges til utlandet. Samarbeid med Melodi Grand Prix jr. UKM Norge fikk gjennom godt samarbeidet med MGP jr. muligheten til å kjøre et oppvarmingsshow før selve finalen av MGP jr. i september En arbeidsgruppe i UKM Norge ble startet for å planlegge hva UKM kunne gjøre på MGP jr. finalen i Oslo Spektrum, da evalueringen fra 2010 viste at UKM kunne gjøre mye mer enn å ha en stand, og vise UKM artister på en stor TV skjerm. Og med så mange potensielle UKM deltagere som tilskuere på finalen, var det viktig å vise alt hva UKM står for. Arbeidsgruppen besto av Elisabeth Trøan Johansen, Sverre Bøgh, Marius Mandal og Benedicte Naper. Etter flere møter med NRK, ble de enige om å ha en scene og en stand i foajeen, i tillegg til oppvarmingsshow på hovedscenen, før TV sending. Det ble rigget en UKM stand i foajeen, hvor ca voksne og barn mellom 7 og 17 år gikk forbi på vei inn til plassene sine. Noen representanter fra URG og unge arrangører delte ut «meld deg på» flyers, T skjorter, UKM drops og brosjyrer. Noen UKM deltagere var utkledd som kaniner, til stor glede for de minste barna. På biscenen i mesaninen i foajeen sang seks UKM artister fra UKM festivalen og fylkesmønstringen i UKM Oslo, valgt ut av NRK. UKM fikk hele 30 min scenetid for å kjøre oppvarmingsshowet, og hovedmålet ble å vise sjangerbredde, kvalitet og plukke artister som lå litt utenfor Oslo området. Fem artistgrupper fikk sin store mulighet til å stå på Oslo Spektrums scene foran 3000 publikummere. Thea Blossom ble brukt som en del av pauseunderholdninger, og ble presentert som er UKM artist. Side 12

13 Samarbeidet med MGP jr. har gitt UKM mye, blant annet mer synlighet, ett tett samarbeid med NRK, en ny og stor arena for både artister og unge arrangører. Vi takker NRK for dette. UKM Arctic Young Art Connection UKM Troms startet i 2010 prosjektet Young Art Connection, hvor målet har vært å skape et utvidet samarbeid for ungdomskultur på tvers av landegrensene i nordområdet. Dette inkluderer et langsiktig samarbeid med organisasjoner og kulturmyndigheter i Russland, Finland og Sverige. UKM Arctic mottok kr , direkte fra kulturdepartementet for oppstart av UKM prosjektet, og arbeidet vil etter hvert også inkludere de to nordligste UKM fylkene Finnmark og Nordland. Prosjektet er delt i to utviklingstrinn, hvor trinn 1 om handler utvikling av samarbeid med Nordvest Russland. ( ) Trinn 2 er en utvidelse av samarbeidet med involvering av Finland og Sverige ( ) Det første store kulturtreffet med ungdom fra Norge og Russland fant sted under fylkesmønstringen i Troms april ungdommer fra Arkhangelsk hadde en ukes samling på ungdomstreffet «Young Arctic Dialouge», gjennomført som en internasjonal del av fylkesmønstringen. I juli fikk 20 norske ungdommer muligheten til å delta i en uke på den største ungdomskulturfestivalen i Koriszhma / Arkhangelsk. Ungdomstreffene har hatt store positive effekter i forhold til det både det kunstneriske og sosiale aspektet, hvor inspirasjon, utfordringer og erfaring er sentrale begreper. Ungdommene som var delaktig i prosjektet har i etterkant holdt kontakten med hverandre via kommunikasjonsnettverk, noe som viser at nordområdesatsingene og folk til folk perspektivet fungerer. UKM Storbyprosjektet Storbyprosjektet er et treårig prosjekt som ble igangsatt i 2008 og avsluttet våren Det ble drevet av Oslo musikkråd og sameid av UKM Norge og UKM Oslo. Prosjektet har hatt som mål å finne ut hvordan UKM kan bli mer populært i større byer, hvor et variert kulturtilbud og mange kulturaktører allerede foreligger. Dette gjennom å lage en rekrutteringsplan for økt deltagelse på UKM blant storbyungdom. Øke synligheten til UKM ved å arrangere skoleturneer eller stå på stand ved andre ungdomsarrangement. Få UKM bedre fundamentert lokalt og regionalt, og å oppgradere lokalmønstringer og fylkesmønstringer. Det er gitt ut et idehefte angående storbyprosjektet, som et bidrag til å møte de utfordringene en by arrangør står overfor. Dette heftet kan mottas ved henvendelse til UKM Norge. Side 13

14 Unge arrangører UKM skal jobbe systematisk for å øke ungdomsmedvirkning. Organisasjonen er til for ungdom og skal sikre at flest mulig av de arbeidsoppgavene som etableres skal kunne påvirkes og utføres av ungdom. UKM Norge initierte i 2011 en stor satsing på unge arrangører. Satsingen har som mål å bidra til å bidra til at unge arrangører som deltakere blir en normal del av UKM på alle nivåer. I 2011 var fylkene Oslo, Hedmark, Aust Agder, Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Vestfold med i prosjektet. Disse fem fylker med til sammen 20 kommuner satset på unge arrangører i egne rekker gjennom pilotprosjektet Unge arrangører Høydepunktet var en produksjon på Studentersamfundet under UKMfestivalen gjennomført av 27 unge arrangører fra 9 fylker. På festkvelden var 5 scener i bruk samtidig, og det skulle mye koordinering og samarbeid til for å få den store produksjonen til å bli en suksess. Til tross for sen omorganisering av backstage og noen kommunikasjonsproblemer underveis ble det en flott festkveld, som alle deltagerne ønsker videreført. Unge arrangører 2012 er en videreføring av dette prosjektet der utarbeidet metodikk og materiell benyttes for å satse på unge arrangører i 5 nye fylker; Møre og Romsdal, Hordaland, Østfold, Troms og Akershus. 5 veteranarrangører fra 2011 kullet som skal være med i opplæringen i 2012 og representere prosjektets hukommelse. Veteranarrangørene kurses i ulike kulsledermoduler og følger prosjektet som kursledere og veiledere. Utvikling av en egen kurslederstab av unge UKM arrangører vil være et suksesskriterium for å kunne opprettholde et bærekraftig ungt arrangørapparat i fullskala for fremtiden. Litteratursatsing Turneorganisasjonen for Hedmark startet våren 2010 arbeidet med å få mer litteratur som sjanger inn i UKM. De mottok kr , i støtte fra UKM Norge, da prosjektet på sikt skal føre til vekst og utvikling i flere fylker, og ideelt sett i hele UKM systemet. De gikk ut til alle kommunene med tilbud om skriveverksted/dagskurs til bruk i ungdomsklubben, i samarbeid med kulturskolen, DKS lokalt eller andre i kommunen. 4 kommuner meldte seg, og det ble organisert en miniturne i samråd med forfatter Arne Hugo Stølan og kommunene. Kursene ble gjennomført i løpet av januar og februar, disse kommunene hadde bra pågang av deltakere som leverte og presenterte litteratur på sin lokalmønstring. Det er laget en egen rapport på litteratursatsingen, og denne kan fås ved henvendelse til UKM Norge. Nettsider og sosiale medier Siden 2008 har nettsidene jevnlig byttet design og struktur, en prosess som har ført til stadig bedre brukervennlighet, selv om man fortsatt har noe å strekke seg etter. UKM Norge ønsker videre fremover å satse enda mer på sosiale medier, og kan vise til en sterkt voksende facebook gruppe, hvor UKM deltakere søker hjelp og støtte, og kontakt med andre UKM'ere. Nettsidene har gjennom flere utgaver fått en mer brukertilpasset utforming, og årets utgave er delt i kategoriene (faner) for ungdom, der du bor, for voksne og presse, for arrangører og på facebook. For å enklere kunne følge med på trender og å gjøre det lettere for ungdommer å oppdatere nettsidene, byttet UKM Norge i 2011 til wordpress, en meget kjent bloggplattform. Dette har ført til mange flere oppdaterte lokal og fylkessider, noe som gjør UKM.no enda mer levende! UKM Norge ønsker å styrke utviklingen på nett, og har brukt mye tid på å utvikle bedre systemer for bilde og nyhetspublisering, og har i tillegg investert i en buss som skal bygges om til en nettredaksjonsbuss`. Side 14

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM side 1 Side: 4 5 5 5 6 6 7 9 9 9 9 11 13 13 15 16 17 19 DEL 1: BAKGRUNN INNHOLD Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM DEL 2: RETNINGSLINJER FOR LOKALMØNSTRINGENE

Detaljer

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent.

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent. MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008 2010 Landsmøtet 2010 For første gang i Norsk kulturskoleråds historie er landsmøtet lagt til Østfold, nærmere bestemt Quality Hotel Fredrikstad. Det er denne gangen ikke en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS KULTARR RAPPORT 2011 2012 På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS 1 RAPPORT KULTARR-PILOTEN 2010 2011 1. INNLEDNING Foto: Rikskonsertene Etter at Den kulturelle skolesekken (DKS) så dagens lys

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE kultur TRØKK Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:08 KULTURLAUGET - EN TILDELINGSVINNER s:10 NYE SPILLERE PÅ KULTURSKOLERÅDLAGET s:16 ELEVRÅD - EN SJELDENHET I KULTURSKOLEN FORSIDEMOTIV:

Detaljer

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere!

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere! 1/2013 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM & FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår:

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

ung& fri Quick er Norges nye talenter Bigbang: Setter pris på 100 % hengivenhet Du er tagget! Ungdomsinfo i vinden Viktige forstyrrelser

ung& fri Quick er Norges nye talenter Bigbang: Setter pris på 100 % hengivenhet Du er tagget! Ungdomsinfo i vinden Viktige forstyrrelser ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Quick er Norges nye talenter Bigbang: Setter pris på 100 % hengivenhet Du er tagget! Ungdomsinfo i vinden Viktige forstyrrelser

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 2 INNHOLD 1.0 OPPSUMMERING AV FESTIVALEN 3 2.0 PROGRAM 4 2.1 Programråd 4 2.2 Artister 6 3.0 SPILLESTEDER 9 4.0

Detaljer

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid 2/2013 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Ungdom & Fritids pris til musikalungdom Fritidsklubbenes dag over hele landet Øyeblikk ( œjeblik): En fotokonkurranse

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell 2/2015 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM OG FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Nr. 4:2010 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: SIRKUSELEV VED KULTURSKOLEN I FREDRIKSTAD. FOTO: EGIL HOFSLI

Nr. 4:2010 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: SIRKUSELEV VED KULTURSKOLEN I FREDRIKSTAD. FOTO: EGIL HOFSLI Nr. 4:2010 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:05 100 SEKUNDER MED 100 MILLIONER PUBLIKUMMERE s:12 HEDERSPRIS TIL ODD EIKEMO OG ODDVIN VATLESTAD s:14 JUBILEUMSPRODUKT: KULTURSKOLEKALENDEREN 2011

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Nr. 3:2009 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 3:2009 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 3:2009 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:05 PROGRAM SKREDDERSYDD FOR KULTURSKOLELEDERE s:10 NY VEILEDNING: GODE EKSEMPLER TIL Å LÆRE AV s:24 KJENDISDANSER BLIR KULTURSKOLELÆRER FOTO: STOCK

Detaljer

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å:

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å: D U S T O R E V E R D E N! Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KULTURNETTVERKET DU STORE VERDEN! INNHOLD Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer