UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM stimulerer og synliggjør ungdoms kulturaktivitet. UKM er landsomfattende og åpen for alle. UKM synliggjør hele kulturspekteret og fanger opp nye strømninger. UKM pirrer nysgjerrighet og kreativitet. UKM tar et spesielt ansvar for kunst og kulturuttrykk som ikke ivaretas av andre. Hva er UKM? UKM (Ungdommens Kulturmønstring) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKMfestivalen. UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltagerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

2 Kjerneverdier UNGDOM UKM skal ha en form og et innhold som appellerer til ungdom. Dette sikres bl.a. gjennom å gi ungdom aktiv medbestemmelse i alle ledd og prosesser. KVALITET I alle ledd skal UKM være gjennomtenkt, gjennomarbeidet og gjennomført på best mulig måte. Kvalitet betyr at teknikk fungerer, tidsplaner overholdes, samarbeid fungerer og at alle deltakere blir ivaretatt. MANGFOLD ungdommer deltar hvert år med et bredt spekter av kunst og kulturuttrykk. Mangfold er UKM s eksistensgrunnlag. Derfor er UKM også en arena for ungdom som er interessert i sceneteknikk, journalistikk, foto journalistikk, videodokumentar, webdesign, arrangement og festivalplanlegging. Målsettinger UKM Norge har på vegne av Kultur og kirkedepartementet ansvaret for UKM på landsbasis og skal sørge for at utviklingen av UKM er i tråd med oppdraget som formuleres slik i tildelingsbrevet fra staten: UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement åpent for all ungdom UKM Norge ønsker å oppfylle visjonene om stimulans og synliggjøring gjennom UKM s hovedprodukt som er visninger av, med og for ungdom. Det er en målsetting at UKM s visninger presenterer alle kulturelle ytringer og fanger opp nye strømninger i ungdomsmiljøene. UKM Norge arbeider for økt oppslutning, ungdomsmedvirkning og bedre og bredere nettverk. Utviklingsarbeidet rettes i hovedsak mot prosjekter som bidrar til å synliggjøre ungdommens kulturaktivitet på en bredest mulig måte for et størst mulig publikum. UKM Norge har som mål at ungdom i alle Norges kommuner skal være med i UKM. Organisering av UKM LOKALT Det viktigste UKM arbeidet skjer lokalt i kommuner og bydeler. Det er her ungdommer får sin UKMopplevelse hvert år, derfor er det viktig at kvaliteten på arrangementet er god, og at det lokale samarbeidet mellom UKM, kulturskole og andre ressursmiljøer fungerer best mulig. På lokalt plan organiseres UKM på mange ulike måter. Kommunen / bydelen står sentralt i gjennomføringen av mønstringen og de tiltak som ellers er knyttet opp mot UKM. I noen kommuner arrangeres UKM i samarbeid med frivillige organisasjoner, mens andre legger større vekt på medvirkning og delaktighet fra ungdom. Det ser ut til at UKM har størst deltakelse og entusiasme der UKM er en del av en kontinuerlig prosess, hvor mange voksne og unge er engasjert i planlegging og gjennomføring, og hvor UKM er en definert del av en helhetlig kulturpolitikk for barn og unge. I 2011 ble det arrangert 372 lokalmønstringer. Dette er første nivå i UKM, hvor alle som har lyst kan delta. De fleste kommuner arrangerer sin egen mønstring, men noen velger å gå sammen med 2 3 andre kommuner og lage en felles kommunemønstring. Side 2

3 REGIONALT Fylkeskommunen har ansvar for UKM på regionalt plan. Det praktiske gjennomføringsansvaret forvaltes på ulike måter. Fylkesadministrasjonen samarbeider gjerne med en kommune, Barne og ungdomsrådet eller Musikkrådet i fylket. I noen fylker opprettes det en hovedkomité bestående av aktuelle kulturorganisasjoner og institusjoner. Det er et ønske at flere fylkeskommuner skal ta en mer aktiv rolle i arbeidet med kvalitetsutvikling av UKM lokalt, og at fylkeskontakten blir gitt de nødvendige ressurser og mandat til å bidra til et styrket UKM i kommunene. Det ble arrangert 19 fylkesmønstringer i løpet av våren Alle fylker arrangerer sin egen mønstring. Fylkesmønstringene varierer både i omfang og antall deltakere, men totalt er det ca 6600 ungdommer som sendes videre til dette andre trinnet i UKM systemet. De fleste fylkeskommuner samler sine lokale arrangører til et UKM seminar på høsten, og i 2011 har UKM Norge deltatt på flere fylkessamlinger for å komme i direkte dialog med lokalkontaktene. Denne typen møter er svært nyttige for alle parter, og vi oppfordrer alle fylker om å legge dette inn i sine planer. Fylkeskontaktene Fylkeskontakten er ansvarlig for nettverket i sitt fylke, og sørger for at lokale arrangører får den informasjon og det materiellet de trenger for å avvikle mønstringer. Fylkeskontakten er også ansvarlig for å gjennomføre fylkesmønstringen. Det er fylkeskontakten som er hovedleder for sine ungdommer på UKM festivalen, og som eventuelt følger opp internasjonal utveksling fra sitt fylke. Fylkeskontaktene spiller en sentral rolle i nettverket som arrangører, informatører, ledere og koordinatorer. UKM Norge retter en varm takk til alle ansvarlige på fylkesplanet! I 2011 har UKM hatt følgende fylkeskontakter: AKERSHUS Akershus musikkråd Leif Lillejordet AUST AGDER Aust Agder Bibliotek og kulturformidling Kristine Norberg /Nils Goderstad BUSKERUD Buskerud musikkråd Kari Helene Steen FINNMARK Finnmark fylkeskommune Karoline Andreassen HEDMARK Turneorganisasjonen for Hedmark Bjarte Ytre Arne HORDALAND Hordaland barne og ungdomsråd Astrid Marthinussen MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal musikkråd Else Marie Outzen / Jonas Høgseth NORD TRØNDELAG Nord Trøndelag Barne og ungdomsråd Solbjørg Eggen /Øyvind Kveli NORDLAND Nordland Fylkeskommune Kathrine Schjem OPPLAND Oppland fylkeskommune Sigrun Tomt Ulset OSLO Oslo musikkråd Iver Waage ROGALAND Rogaland Fylkeskommune Kurt Lisø SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane fylkeskommune Aud Jonstad Baardsen SØR TRØNDELAG Holtålen commune / STFK Olve Morken / Øystein Eide / TELEMARK Telemark kulturnettverk Kjell Stundal TROMS UKM Arctic Odd Halvdan Jakobsen VEST AGDER Vest Agder fylkeskommune Inga Lauvdal VESTFOLD Barne og ungdomsråd i Vestfold Tone Jørgensen ØSTFOLD Østfold Kulturproduksjon José Leguina NASJONALT UKM Norge har ansvar for tilrettelegging og utvikling av UKM på nasjonalt plan. Administrasjonen utarbeider informasjonsmateriell, yter tjenester til fylker og kommuner, har kontakt med kulturorganisasjoner, Side 3

4 riksdekkende media og andre aktuelle samarbeidspartnere. UKM Norge har ansvar for internasjonale og nasjonale utviklingsprosjekter og for gjennomføring av UKM festivalen. UKM Norge er organisert som et fylkeskommunalt foretak, eid av Sør Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskultursjefkollegiet har status som nasjonalt fagråd for UKM Norge, og sikrer dermed at alle landets fylkeskommuner har mulighet til å påvirke utviklingen. Foretaket har et nasjonalt sammensatt styre og en administrasjon med daglig leder, administrasjonskonsulent, IT konsulent og prosjektmedarbeider. Administrasjonen har kontor i Trondheim sentrum. Sør Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune er medarrangører av UKM festivalen. STYRET I UKM NORGE 2011: Styreleder Bård Eidet Trondheim Nestleder Torgeir B. Ødegården Oslo Styremedlem Torkel Øien Oslo Styremedlem Kathrine Schjem Bodø Styremedlem Tormod Gangfløt Fredrikstad Styremedlem Hilde Vistnes Trondheim Styremedlem Anita Solbakken Florø Daglig leder Torstein Siegel Trondheim Observatør Marie Tungevåg/Sindre Holberg Leder i ungdommens referansegruppe (URG) UKM året Side 4

5 Styrets beretning for UKM Norge fkf, 2011 I henhold til tildelingsbrev for 2011 fra Norsk Kulturråd er UKM Norge pålagt følgende to hovedmålsettinger: UKM skal være et landsomfattende kulturtiltak åpent for all ungdom UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette er i 2011 gjort gjennom 372 mønstringer på lokal og regionalplan deltakere og 405 kommuner og bydeler har vært involvert i disse mønstringene. En rekke av mønstringene er dokumentert med lyd, video, bilder og artikler på internett. I 2011 fortsatte UKM Norge et omfattende kvalitetsarbeid, hvor hensikten er å trekke fylkes og kommunenettverket mer inn i utviklingsprosessene, samt å kvalitetssikre lokalmønstringene. Gjennom en vedtektsendring foretatt i desember 2009 ble fylkeskultursjefkollegiet oppnevnt som nasjonalt fagråd for UKM Norge, og i løpet av året er det utformet skriftlige samarbeidsavtaler med 5 fylker. Alle fylker arrangerer UKM, og noen har gjort dette i over 20 år. Det er bygget opp stor erfaring og kompetanse i disse miljøene. Det gjennomføres flere samlinger på ulike nivåer hvert år, og dette er viktige forum for demokrati, kompetanseheving og ideutvikling i UKM systemet. I 2011 er det videreført fire store utviklingsprosjekter sammen med UKM Troms, UKM Oslo, UKM Hedmark. Det ble gjennomført to nettverkssamlinger for fylkeskontaktene i henholdsvis Trondheim og London. Samarbeid med andre nasjonale kulturaktører har hatt høy prioritet, med særlig fokus på oppfølging av intensjonsavtalen mellom Den kulturelle skolesekken, Norsk kulturskoleråd og UKM. UKM festivalen skal være en demonstrasjonsfestival og et nasjonalt utstillingsvindu, og arrangeres i nært samarbeid med Sør Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og NTNU. På årets festival som gikk av stabelen i Trondheim fire dager i juni deltok 550 ungdommer fra alle landets 19 fylker. Det var et omfattende workshop og seminarprogram for deltakerne. UKM Norge utvikler og drifter på helårlig basis et nasjonalt nettsted for påmelding og arrangementsadministrasjon for alle UKM arrangører. Nettstedet er også digitalt arkiv for all dokumentasjon av UKM mønstringer som er publisert de siste 9 årene. UKM Troms har gjennom partnerskap med UKM Norge utvidet sin virksomhet, og tatt navnet UKM Arctic. Kontoret er en aktiv entreprenør for ungdomsprosjekter i hele Nord Norge. UKM Arctic er aktivt involvert i Barentssamarbeidet, og har fått tildelt midler direkte fra Kulturdepartementet til et samarbeidsprosjekt med Arkhangelsk. UKM Norge er medlem av Norske festivaler, og har tatt initiativet til et faglig samarbeid med de største festivalene i Norge. Dette har tre hovedmålsettinger: kvalitetsheving av UKM, synliggjøring av UKM og mulighet til å sende UKM deltakere til stadig flere av landets profilerte festivaler. UKM Norge har et godt arbeidsmiljø, og forurenser ikke det ytre miljø gjennom sin virksomhet. I 2011 har kvinneandelen i styret vært 43%. UKM Norge har for tiden ingen ansatte med flerkulturell bakgrunn. Det ble avholdt 4 styremøter i Det regnskapsmessige overskudd er et akkumulert mindreforbruk fra 2010 og Side 5

6 Årsregnskap Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto finansinntekter Bruk av tidl. års overskudd Resultat Trondheim, Bård Eidet, styreleder Torgeir Bryge Ødegården, nestleder Hilde Vistnes Anita Solbakken Tormod Gangfløt Torkel Øien Katrine Schjem Torstein Siegel Side 6

7 Forankring av UKM UKM Norge har i 2011 arbeidet i samarbeid med fylkeskultursjefkollegiet for å styrke forankringen av UKM på alle nivå. For første gang er det utarbeidet en skriftlig avtale mellom UKM Norge og den enkelte fylkeskommune. Avtalen skal sikre at både kommuner og fylker har fokus på kvalitetsutvikling i UKM. Ved inngangen til 2012 hadde fem fylkeskommuner behandlet og signert samarbeidsavtalen. Dette er Nord Trøndelag, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestfold og Østfold. Gjennom avtalen forplikter fylkeskommunene seg til å sette utvikling av UKM i fylket på dagsorden og å ha fokus på strategier, møteplasser og ordninger som bidrar til å stimulere og synliggjøre ungdommens kulturuttrykk i fylket. Videre signaliserer avtalen at dette er et fylke som ønsker å gå foran i arbeidet med å koordinere og hente ut synergieffekter av de tre offentlig finansierte satsingene på barne og ungdomskultur; DKS, Kulturskoler og UKM. UKM Norge arbeider videre med flere fylkeskommuner, og ambisjonen er å få på plass avtaler med ytterligere 8 10 fylkeskommuner i løpet av Vest Agder fylkeskommune har allerede skriftlige avtaler med sine kommuner, og ligger dermed først i løypa når det gjelder å skriftliggjøre denne ambisjonen helt ut i kommunene. Samarbeid med kulturskolene og den kulturelle skolesekken Det er i år gjennomført flere samhandlings og dialogmøter med UKM, etter initiativ fra fylkesavdelinger i Norsk Kulturskoleråd. Flere fylker har laget avtaler, og UKM Norge har inntrykk av at det lokale samarbeidet mellom UKM og kulturskolene stort sett fungerer godt, og at kulturskolen stadig flere steder har en viktig rolle i gjennomføringen av UKM. Dette er svært gledelig, og i tråd med den inngåtte intensjonsavtalen mellom UKM, DKS og Norsk Kulturskoleråd. URG Ungdommens referansegruppe UKM er til for ungdom og UKM Norge skal sikre at flest mulig av de arbeidsoppgavene som etableres skal kunne påvirkes og utføres av ungdom. UKM Norge har derfor siden 2006 benyttet seg av en referansegruppe bestående av ungdom. Å bli oppnevnt til URG representant er et tillitsverv. URG skal tilføre UKM nettverket økt kunnskap om hva målgruppen (13 20 år) er opptatt av og hva de ønsker seg av UKM. URG vil dermed bidra til bedre kvalitet på UKM arrangementene og forhåpentligvis økt rekruttering og synlighet. Det er fylkesleddene som oppnevner representanter til URG, og representantene oppnevnes for to år om gangen. Det er en ambisjon at også fylkene på sikt oppretter egne regionale referansegrupper bestående av ungdom fra alle kommunene. Fylkeskontaktene har fra oktober 2010 ansvaret for å bestille flybilletter for sin URG representant, og har gjennom dette oftere kontakt og kan lettere følge med på hva URG jobber med. Side 7

8 Arbeidet med URG er fullt ut finansiert over UKM Norges budsjett. URG har fra en observatørplass i styret, etter at UKM Norges vedtekter ble endret ved utgangen av UKM Norge har oppfølgningen av URG, og prosjektleder er Marius Mandal. URG har i 2011 jobbet mye tettere med UKM Norge. Mange av oppgavene har URG og UKM Norge funnet i fellesskap, og URG delte seg i 3 grupper for å jobbe med sine prosjekter. Det største prosjektet var festivalfølelse, hvor URG var kaninguider under festivalen, for å vise vei i et stort festivalområde. En morsom og kontaktskapende måte å kommunisere med deltakerne på, og en stor suksess for URG. To mindre prosjekter var infovideoene og Radio UKM. Infovideoene, ble av URG og deltakerne veldig godt mottatt, og bidro i stor grad til å forklare bedre alt som skjer i festivalen. Radio UKM skulle ha litt en lignende rolle, med å først vekke deltakerne, for så å drive infotainment i foajeen. Dessverre druknet lyden på grunn av for dårlig lydanlegg, og det ble bare støy av det hele. UKM Festivalen UKM Festivalen ble avholdt i Trondheim 24. til 28. Juni ungdommer fra hele landet overnattet fire netter i Trondheim Spektrum, opptrådte i Olavshallen og flere andre scener i byen. Spektrum Hovedinngangen til Trondheim Spektrum ble for første gang tatt i bruk, i stedet for inngangen på nedsiden av huset. I tillegg ble hele arealet ved inngangen / ved sovesalene brukt som vrimlearealet og spiseområdet. Dette viste seg å fungere meget bra, og ga en mye større festivalfølelse på Spektrum, så deltagerne kunne prate, bli kjent og delta på aktiviteter. I C hallen var det en blackbox, som hyppig ble brukt til jamrom av deltagerne. Sumobryting med sumodrakter var nytt av året, og så ut til å være ganske morsomt. URG kjørte bli kjent leker utpå kvelden fredag og en del ungdommer deltok, mens mange sto og så på. En velkomstkonsert med noen UKM ere ble kjørt på scenen i C hallen. Den teknologiske underholdningen var samlet i B hallen, hvor nettcafeen var plassert. I tillegg var det XBOX dansematter, XBOX bilspill/fotball og XBOX Rockband alle populære aktiviteter for ungdommene. Side 8

9 Workshops Et kickoff på lørdag satte startskuddet for workshopene, med både informasjon og gjøglerier ledet av Are Sende Olsen. Programmet for kickoffet var en kombinasjon av infospredning og underholdning, og bruken av artister som senere skulle holde workshops var en god løsning som lett kan videreføres til senere festivaler. Det ble gjennomført 32 workshops fordelt på 3 dager. Samtlige workshops ble i forkant av festivalen presentert på UKMs nettsider. Nettbasert påmelding fungerte greit, og mange fikk på den måten innblikk i hva de kunne delta på før de ankom. Noen av workshopene som har utmerket seg som spesielt gode i følge evaluerings skjemaene var Metallklinikk med Keep of Kallessin, Jazzrockklinikk, livespilling og scenetrøkk med Magnus Børmark, Mix og Scratch med DJ Final, sangteknikk og stemmebruk, Rap med Gatas Parlament og danseworkshop med Tabanca Crew. Kunstworkshoppene monotopy, kullstift/blyanttegning, akrylmaling og skulptur falt også i smak, da omtrent 92% har gitt kursene terningkast 4, 5 og 6. Under workshopene var det konkrete ønsker om tegneserieworkshop og gjerne grafitti, noe det kanskje er mulig å tilby til neste år. Kunstutstilling Kunstutstillingen ble holdt i hele 3. etage i Olavshallen, og åpningen fulgte samme modell som i fjor med en intern vernissage for kunstnerne først. Den offisielle åpningen ble innledet med fanfare, etterfulgt av snorklipping og tale av UKM s styreleder, og det ble servert saltstenger og Mozell. Samtlige kunstnere ble presentert med navn og kunstverk på scenen i forestilling B presentasjonen var forprodusert med både bilde og tale. Kunstnerne entret i opplest rekkefølge scenen, mottok hver sin røde rose og ble geleidet til reserverte plasser i salen. Kunstkatalogen hadde i år den samme rekkefølgen som i selve utstillingen, etter forslag fra i fjor. Det ble på denne måten lettere å finne igjen kunstverkene i utstillingen. Kunstnerne fikk som ønsket tilbakemelding på sine verk av workshoplederne. Side 9

10 Stand på Nova I år hadde følgende organisasjoner stand i workshopområdet på NOVA: NTNU Estetiske fag, kunst og musikkfag, Natur og Ungdom, Frifond, Barn og Unge, Coop, Uredd og URG. Erfaring tilsier at nytteverdien ikke er særlig stor, da ungdommene er dedikerte til workshops når de er der, og har liten tid til å besøke standene. Det kan kanskje være aktuelt å etablere stands i fellesarealene i Spektrum på en kveld hvor ungdommene oppholder seg. Litteratur Det ble i år åpnet for å sende en egen kvote med litteratur deltagere til UKM Festivalen. Det var 7 litteratur deltagere som deltok. Noen valgte å fremføre sitt bidrag på scenen, mens noen kun ville la sitt bidrag ligge i litteraturkroken i kunstutstillingen. Rockheim Konsertarena og rockemuseum Rockheim ble for første gang benyttet i år. Det viste seg å bli en veldig riktig og flott arena for rockeband under UKM Festivalen. Det var konsert parallelt med mulighet til å gå rundt i museet, og veldig få var klare for å avslutte kvelden etter to timer. Trondheim Kommune (FARK) hadde ansvaret som produsent på Rockheim, i tillegg til at unge arrangører skulle være med å bidra. Utekonsert på Solsiden Det ble i år i samarbeid med Melodi Grand Prix Junior arrangert utekonsert på Solsiden lørdag kl. 15. Innslag fra årets og tidligere års MGPjr startet konserten, og spilte i ca. 45 minutter før UKM deltagerne ankom Dokkparken. Deretter tok UKM over stafettpinnen og holdt konserten gående i over en time til. Været var bra og stemningen veldig god, og i følge tilbakemeldingene var dette en fin konsertarena. Unge arrangørers festkveld på Studentersamfundet Det nasjonale prosjektet Unge Arrangører hadde i år for første gang hele ansvaret for festkvelden på Studentersamfundet. 20 deltagere fra prøvefylkene og 7 fra andre fylker var med, i tillegg til 4 instruktører. Deltagerne hadde en viktig samling i mai i Trondheim, for å forberede festkvelden de skulle ha ansvaret for. Søndag var den store festkvelden på Studentersamfundet, og de unge arrangørene hadde et travelt program fra fredag kveld til etter festforestillingen på søndag. De organiserte 5 scener med nærmere 80 innslag samtidig, og de hadde stor innflytelse på utformingen av arrangementet. Trondheim Kommune (Fark) og URG jobbet for Unge arrangører, og bidro som vertskap og vakter. Før festkvelden startet ble det servert deilige burgere ute, og det fine været medførte at det ikke ble krise til tross for svært lange kø for å få servert maten. En uheldig omorganisering av backstageløsningen under oppstart medførte unødig kommunikasjonsproblemer, og mange opplevde dette som rotete og dårlig organisert. Kanskje er løsningen å begrense antall innslag til neste år, slik at det er lettere å holde tidsskjema. Mange opplevde kvelden litt kaotisk, samtidig syntes mange det var en utrolig bra drømmekonsert, at det var kjempegøy, at DJ Final var fantastisk, at det ble litt sent men at vi må fortsette med dette! Side 10

11 Seminar for UKM arrangører Under UKM Festivalen ble det arrangert et seminar for landets UKM arrangører, med workshops, forestillinger, nyttig erfaringsutveksling og 5 faglige økter: presentasjon av Unge arrangører, storbyprosjektet, UKM Arctic, URG og diskusjon/idemyldring rundt problemstillinger for UKM arrangører. Seminaret ble ledet av styrerepresentant Anita Solbakken. Blant de 18 deltagerne og foredragsholderne var det stort engasjement, det kom i gang gode diskusjoner, nye ideer kom på bordet og viktige spørsmål ble stilt. Oppslutningen på seminaret var noe lavere enn forventet, noe som kan skyldes at programmet ikke var helt klart før påmeldingen begynte. Nominasjon av årets UKM kommune 2011 Under UKM festivalen 2011 ble prisen årets UKM kommune utdelt til to kommuner som har hatt en særlig satsing på UKM i Det var Sandnes kommune og Marnardal kommune som gikk av med seieren. De mottok et diplom samt kroner , fra UKM Norge. Det var ni kommuner som var nominert, og hensikten med prisen var å motivere landets kommuner til økt satsing på barne og ungdomskultur. Følgende kommuner ble nominert i 2011: Sandnes (Rogaland), Skien (Telemark), Hol (Buskerud), Stjørdal (Nord Trøndelag), Melhus (Sør Trøndelag), Marnardal (Vest Agder), Nordre Land (Oppland) Vefsn (Nordland), Lardal (Vestfold). Begrunnelsen for tildeling til Sandnes og Marnardal Årets UKM kommuner har utmerket seg i eget fylke gjennom en særlig satsning på UKM i Kommunene kjennetegnes av kvalitet på UKM mønstringen og et målbevisst arbeid for å forankre, stimulere og synliggjøre ungdomskulturen. Kommunene bruker ungdom i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av UKM, og har et godt samarbeid med kulturskole og lokale kulturaktører. Side 11

12 UKM konferansen Den årlige samlingen for UKM Norges nettverk ble i 2011 holdt 22. til 25. september i London. Alle fylkeskontakter, URG s leder og nestleder, UKM s styre og ansatte, samt noen kolleger fra kulturstillinger i fylkene, totalt 35 stk deltok på konferansen. Mange interne saker sto på programmet, som status for samarbeidet med COOP, evaluering av UKM Festivalen, Norsk /russisk samarbeid i regi av UKM Arctic, Unge Arrangører oppsummering fra prosjektet og veien videre. Det ble også gjennomført en gruppeprosess som skulle munne ut i 10 punkts veiledning for regionalt URG arbeid, bl.a. hvordan fylkene vil bruke URG, lokale URG, fylkesbesøk URG/fylkeskontakt. Det ble fortalt og vist bilder fra festivalopplevelser i Edinburg til inspirasjon for alle. Det ble også oppsummering og videreføring av arbeidet med fylkesmønstringene fra Værnes i mai, et arbeidsseminar som fylkeskontaktene ønsker UKM Norge skal holde hvert år. Innimellom alle øktene ble det tid til litt sightseeing og sosialt kollegialt samvær. Det ble også mulighet for å la seg inspirere av en av Londons mange musikaler. Alle deltagerne var godt fornøyd med årets UKMkonferanse, og de ser gjerne at flere UKM konferanser legges til utlandet. Samarbeid med Melodi Grand Prix jr. UKM Norge fikk gjennom godt samarbeidet med MGP jr. muligheten til å kjøre et oppvarmingsshow før selve finalen av MGP jr. i september En arbeidsgruppe i UKM Norge ble startet for å planlegge hva UKM kunne gjøre på MGP jr. finalen i Oslo Spektrum, da evalueringen fra 2010 viste at UKM kunne gjøre mye mer enn å ha en stand, og vise UKM artister på en stor TV skjerm. Og med så mange potensielle UKM deltagere som tilskuere på finalen, var det viktig å vise alt hva UKM står for. Arbeidsgruppen besto av Elisabeth Trøan Johansen, Sverre Bøgh, Marius Mandal og Benedicte Naper. Etter flere møter med NRK, ble de enige om å ha en scene og en stand i foajeen, i tillegg til oppvarmingsshow på hovedscenen, før TV sending. Det ble rigget en UKM stand i foajeen, hvor ca voksne og barn mellom 7 og 17 år gikk forbi på vei inn til plassene sine. Noen representanter fra URG og unge arrangører delte ut «meld deg på» flyers, T skjorter, UKM drops og brosjyrer. Noen UKM deltagere var utkledd som kaniner, til stor glede for de minste barna. På biscenen i mesaninen i foajeen sang seks UKM artister fra UKM festivalen og fylkesmønstringen i UKM Oslo, valgt ut av NRK. UKM fikk hele 30 min scenetid for å kjøre oppvarmingsshowet, og hovedmålet ble å vise sjangerbredde, kvalitet og plukke artister som lå litt utenfor Oslo området. Fem artistgrupper fikk sin store mulighet til å stå på Oslo Spektrums scene foran 3000 publikummere. Thea Blossom ble brukt som en del av pauseunderholdninger, og ble presentert som er UKM artist. Side 12

13 Samarbeidet med MGP jr. har gitt UKM mye, blant annet mer synlighet, ett tett samarbeid med NRK, en ny og stor arena for både artister og unge arrangører. Vi takker NRK for dette. UKM Arctic Young Art Connection UKM Troms startet i 2010 prosjektet Young Art Connection, hvor målet har vært å skape et utvidet samarbeid for ungdomskultur på tvers av landegrensene i nordområdet. Dette inkluderer et langsiktig samarbeid med organisasjoner og kulturmyndigheter i Russland, Finland og Sverige. UKM Arctic mottok kr , direkte fra kulturdepartementet for oppstart av UKM prosjektet, og arbeidet vil etter hvert også inkludere de to nordligste UKM fylkene Finnmark og Nordland. Prosjektet er delt i to utviklingstrinn, hvor trinn 1 om handler utvikling av samarbeid med Nordvest Russland. ( ) Trinn 2 er en utvidelse av samarbeidet med involvering av Finland og Sverige ( ) Det første store kulturtreffet med ungdom fra Norge og Russland fant sted under fylkesmønstringen i Troms april ungdommer fra Arkhangelsk hadde en ukes samling på ungdomstreffet «Young Arctic Dialouge», gjennomført som en internasjonal del av fylkesmønstringen. I juli fikk 20 norske ungdommer muligheten til å delta i en uke på den største ungdomskulturfestivalen i Koriszhma / Arkhangelsk. Ungdomstreffene har hatt store positive effekter i forhold til det både det kunstneriske og sosiale aspektet, hvor inspirasjon, utfordringer og erfaring er sentrale begreper. Ungdommene som var delaktig i prosjektet har i etterkant holdt kontakten med hverandre via kommunikasjonsnettverk, noe som viser at nordområdesatsingene og folk til folk perspektivet fungerer. UKM Storbyprosjektet Storbyprosjektet er et treårig prosjekt som ble igangsatt i 2008 og avsluttet våren Det ble drevet av Oslo musikkråd og sameid av UKM Norge og UKM Oslo. Prosjektet har hatt som mål å finne ut hvordan UKM kan bli mer populært i større byer, hvor et variert kulturtilbud og mange kulturaktører allerede foreligger. Dette gjennom å lage en rekrutteringsplan for økt deltagelse på UKM blant storbyungdom. Øke synligheten til UKM ved å arrangere skoleturneer eller stå på stand ved andre ungdomsarrangement. Få UKM bedre fundamentert lokalt og regionalt, og å oppgradere lokalmønstringer og fylkesmønstringer. Det er gitt ut et idehefte angående storbyprosjektet, som et bidrag til å møte de utfordringene en by arrangør står overfor. Dette heftet kan mottas ved henvendelse til UKM Norge. Side 13

14 Unge arrangører UKM skal jobbe systematisk for å øke ungdomsmedvirkning. Organisasjonen er til for ungdom og skal sikre at flest mulig av de arbeidsoppgavene som etableres skal kunne påvirkes og utføres av ungdom. UKM Norge initierte i 2011 en stor satsing på unge arrangører. Satsingen har som mål å bidra til å bidra til at unge arrangører som deltakere blir en normal del av UKM på alle nivåer. I 2011 var fylkene Oslo, Hedmark, Aust Agder, Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Vestfold med i prosjektet. Disse fem fylker med til sammen 20 kommuner satset på unge arrangører i egne rekker gjennom pilotprosjektet Unge arrangører Høydepunktet var en produksjon på Studentersamfundet under UKMfestivalen gjennomført av 27 unge arrangører fra 9 fylker. På festkvelden var 5 scener i bruk samtidig, og det skulle mye koordinering og samarbeid til for å få den store produksjonen til å bli en suksess. Til tross for sen omorganisering av backstage og noen kommunikasjonsproblemer underveis ble det en flott festkveld, som alle deltagerne ønsker videreført. Unge arrangører 2012 er en videreføring av dette prosjektet der utarbeidet metodikk og materiell benyttes for å satse på unge arrangører i 5 nye fylker; Møre og Romsdal, Hordaland, Østfold, Troms og Akershus. 5 veteranarrangører fra 2011 kullet som skal være med i opplæringen i 2012 og representere prosjektets hukommelse. Veteranarrangørene kurses i ulike kulsledermoduler og følger prosjektet som kursledere og veiledere. Utvikling av en egen kurslederstab av unge UKM arrangører vil være et suksesskriterium for å kunne opprettholde et bærekraftig ungt arrangørapparat i fullskala for fremtiden. Litteratursatsing Turneorganisasjonen for Hedmark startet våren 2010 arbeidet med å få mer litteratur som sjanger inn i UKM. De mottok kr , i støtte fra UKM Norge, da prosjektet på sikt skal føre til vekst og utvikling i flere fylker, og ideelt sett i hele UKM systemet. De gikk ut til alle kommunene med tilbud om skriveverksted/dagskurs til bruk i ungdomsklubben, i samarbeid med kulturskolen, DKS lokalt eller andre i kommunen. 4 kommuner meldte seg, og det ble organisert en miniturne i samråd med forfatter Arne Hugo Stølan og kommunene. Kursene ble gjennomført i løpet av januar og februar, disse kommunene hadde bra pågang av deltakere som leverte og presenterte litteratur på sin lokalmønstring. Det er laget en egen rapport på litteratursatsingen, og denne kan fås ved henvendelse til UKM Norge. Nettsider og sosiale medier Siden 2008 har nettsidene jevnlig byttet design og struktur, en prosess som har ført til stadig bedre brukervennlighet, selv om man fortsatt har noe å strekke seg etter. UKM Norge ønsker videre fremover å satse enda mer på sosiale medier, og kan vise til en sterkt voksende facebook gruppe, hvor UKM deltakere søker hjelp og støtte, og kontakt med andre UKM'ere. Nettsidene har gjennom flere utgaver fått en mer brukertilpasset utforming, og årets utgave er delt i kategoriene (faner) for ungdom, der du bor, for voksne og presse, for arrangører og på facebook. For å enklere kunne følge med på trender og å gjøre det lettere for ungdommer å oppdatere nettsidene, byttet UKM Norge i 2011 til wordpress, en meget kjent bloggplattform. Dette har ført til mange flere oppdaterte lokal og fylkessider, noe som gjør UKM.no enda mer levende! UKM Norge ønsker å styrke utviklingen på nett, og har brukt mye tid på å utvikle bedre systemer for bilde og nyhetspublisering, og har i tillegg investert i en buss som skal bygges om til en nettredaksjonsbuss`. Side 14

15 UKM Nettredaksjonsbuss HD1 UKM Norge kjøpte i 2011 inn en egen buss som skal innredes til et nettredaksjonslokale med full flerkamerarigg. Fra bussen skal man kunne lage en live videosending fra 4 videokameraer + greenroom, og bussen skal i hovedsak besøke 5 mønstringer i året, slik at alle fylker nyter godt av bussen. På denne måten ønsker UKM Norge å styrke kompetansen på nettpublisering og videodokumentasjon i fylkene, slik at det for fremtiden skal være mulig å finne god video og gode bilder av alle som har deltatt på fylkesmønstring og UKM festivalen. Påmeldings og administrasjonssystem UKM Norge har siden høsten 2002 tatt i mot og håndtert alle påmeldinger via sitt egenutviklede nettbaserte påmeldings og administrasjonssystem. Siden 2002 har systemet gjennomgått kontinuerlige oppdateringer, og i 2008 ble det innført et helt nytt system. Med en god del barnesykdommer og innkjøringsproblemer har det vært mer trøbbel enn ønsket, men siden 2010 har utviklingen kommet under kontroll, og systemet fortsetter en stabil utvikling til et bedre verktøy for arrangører og deltakere. Arrangørkommunikasjon For å bedre kommunikasjonen mellom UKM Norge og lokalarrangørene startet UKM Norge i 2009 med å sende ut nyhetsbrev jevnlig. Disse sendes direkte til arrangørene, og informerer om aktuelle nyheter for UKMnettverket. I tillegg har UKM Norge innført en egen fane på ukm.no for arrangører, hvor de samme nyhetene er tilgjengelige, sammen med andre nyttige verktøy. UKM filmkonkurranse UKM Norge fikk via Uredd Reklamebyrå laget to reklamefilmer i 2010/2011 for å få flere deltagere til å melde seg på. Dette ble også starten på UKM s filmkonkurranse som ble satt i gang i januar. Deltagerne ble utfordret til å lage en UKM reklamefilm for å få mer blest om UKM, og dele dem på facebook, youtube og andre sosiale medier. Premien var 2 ipad 16GB Wifi. Filmjuryen besto av Gaute Busch, Anette Hammer, Sylvia P. Helle og Knut Erik Øverjord fra Uredd designkontor, og de har avgjort hvem som vant filmkonkurransen. Juryen sier følgende om konkurransen og juryeringen: Dette var meget spennende og bidragene er generelt veldig kreative. Det er tydelig at mange har lagt mye tid og energi i arbeidet, noe som er imponerende. Det kom mange bidrag, og ved utvelgelsen ble det lagt hovedvekt på idè, kommunikasjon og gjennomføring. Det var filmen «Vis hva du kan!» av MarcyVF som vant konkurransen. Juryens begrunnelse er følgende: Denne filmen skilte seg raskt ut, den har en utradisjonell vinkling på UKM, samtidig som den kommuniserer budskapet veldig tydelig. Den spiller på humor, treffer en bred målgruppe og rekker ikke å bli kjedelig før den avsluttes. Animasjonen er proft gjennomført, klippingen er presis, og musikkbruken bygger godt opp under helheten. Filmen frister til flere avspillinger. Vis hva du kan! av MarcyVF Side 15

16 TV serie om UKM Etter mange års forsøk på samarbeid med NRK, lagde NRK i 2011 en hel TV serie om UKM. AF1 står for Alle For En, og handler om at vi må følge drømmen ikke strømmen. TV serien handler om gruppa AF1, og de er ikke like populære som før. Nå dukker det opp rockeband, metall band og gospelkor, og alle konkurrerer de om det samme øvingslokalet som AF1 bruker. Klubbleder Kjell ønsker av hele sitt hjerte at alle skal samarbeide og være venner. Hans store drøm er å se alle i klubben på scenen samtidig i UKM. AF1 ble sendt på NRK3 seks lørdager, i januar/februar og ligger også ute på nett TV. UKM profilprodukter UKM Norge tilbyr forskjellige profilprodukter til både kommuner og fylker. Daylight Aksess as har lenge vært leverandør av produktene, som kan kjøpes på nettbutikk. De følger årets design, og må forhåndsbestilles i november. Varene leveres i januar. For 2012 er vareutvalget: T skjorter i svart eller turkis, med kanin motiv Deltagerarmbånd med UKM logo en farge pr mønstring: rosa /hvit /turkis Nøkkelbånd i turkis uten årstall Hettegensere i svart UKM banner i gult UKM materiell Hver høst produserer/designer UKM Norge neste års UKM materiell sammen med Uredd reklamebyrå. Dette materiellet blir sendt ut i god tid før påmeldingen starter på nettet, den 1. desember. Pakkene finnes i 3 størrelser for kommunene, og en for fylkene. Kommunene bestiller materialpakken i den størrelsen de selv ønsker via sin fylkeskontakt. Fylkeskontakten lager en bestilling for hele fylket via ukm.no Prisen på pakkene inkluderer også TONO avgift, vedlikehold og utvikling av påmeldingsdatabasen, samt forsendelse av pakken. Gavekortene fra Coop er ikke lenger med, da UKM Norges avtale med COOP NKL er avsluttet. Pakkene inneholder Kampanjeplakat som oppfordrer til påmelding Plakat til promotering av selve mønstringen Klisterark for påtrykk av lokal informasjon Deltakerbevis Lokalmønstring Deltakerbevis Fylkesmønstring Klistremerker med UKM Logo Side 16

17 Internasjonalt I strategiplanen som UKM Norge s styre har utarbeidet, står det at UKM skal jobbe mot å øke internasjonal utveksling for deltagerne. Dette for å gi deltagerne mulighet til å la seg inspirere av andre kulturer, mennesker og annen musikk. Imagine Imagine er det største internasjonale musikknettverket for ungdom, med 42 medlemsland. Inger Lise Johnsen hos UKM Norge sitter i en av styringsgruppene for Imagine festivalene. Landene Belgia, Frankrike, Sverige, Romania, Kroatia, Slovenia og Tyrkia er med i dette samarbeidet, og via denne Imagine gruppen er flere utvekslinger kommet i gang. Blant annet med Musik Direkt i Sverige og Kunstbende i Belgia og Nederland, samt Imagine i Belgia og Romania. Internasjonal Imagine festival i Belgia UKM har et nært samarbeid med Musikk og Ungdom, og ble i vår invitert til å delta med et musikk innslag på den internasjonale Imagine festivalen i Belgia. En jazztrio med 3 gutter fra Møre og Romsdal deltok fra UKM, og var fire dager i Brüssel på festivalen. Deltagerne fikk først oppleve den Belgiske finalen, hvor 10 band var med og konkurrerte. Rundt 8 andre band fra Europa deltok i den internasjonale finalen, og en svensk foilinist gikk av med seieren i konkurransen. Jazzbandet opplevde de fire dagene med workshops, tekniske prøver, opptreden og litt sightseeing som svært positive og lærerike, og utveksla kontaktinfo med flere av de andre ungdommene de fikk god kontakt med. I tillegg til jazztrioen, var Benedicte Naper fra Oslo var med som ung arrangør. Hun fikk oppleve og erfare hvordan en internasjonal festival kan arrangeres. Musik Direkt i Sverige Gruppa The Fect fra Vest Agder var de heldige som fikk reise til Eskilstuna og representere Norge i Sveriges største musikkonkurranse for unge. Musik Direkt hadde forøvrig 25 års jubileum i år, og alle som deltok hadde vunnet delfinalene i sine «län» som tilsvarer fylker. The Fect var spesielt inviterte gjester, sammen med to andre band fra Belgia. De seks guttene deltok ikke i konkurransen, men spilte på samme konsert som de konkurrerende bandene i den flotte konsertsalen «Lokomotivet». De spilte også på utescenen på torget lørdag formiddag, hvor de åpnet med hiten «Vi er The Fect» og avsluttet med «Alle damer elsker meg» som for anledningen ble oversatt til «Alle tjeier elsker mej» til vill jubel. Det 3 dager lange oppholdet var ellers spekket med workshops, jamsessions, tekniske prøver, litt sighseeing og til sist men ikke minst premieutdeling til de 10 beste svenske bandene i finalen. Bandet Beside The Bridge ble valgt ut til å spille under UKM Festivalen i Trondheim i juni. Side 17

18 Imagine festival i Romania Jazz bandet Comic Funktion fra Bærum ble av UKM Norge valgt ut til å representere Norge under Imaginefestivalen i Romania i september. De 7 musikerne fra jazz fusion bandet opplevde 3 dager med konserter, jamsessions, rumenske workshops med engelsk tolk, og de ble kjent med mange unge musikere fra andre land. Imagine festivalen i Sibiu var lagt opp som en rumensk semifinale /finale konkurranse for rumenske musikkgrupper. I tillegg var det utenlandske grupper fra Norge, Sverige, Belgia og Kroatia. Comic Funktion opptreden høstet stor applaus da de opptrådte på utescenen på torget, og på en pub for Imagine deltagere. Gutta var også aktive på lørdagskveldens jamsession, og spilte flere sett sammen med musikere fra andre band og utøvere. De bodde på 4 mannsrom på et studenthjem sammen med de øvrige utenlandske gruppene og en del av de lokale deltagerne under festivalen. Arrangørene hadde god kontakt med media, og det var innslag på TV og radio både fra konsertene og intervju med musikerne. Kunstbende Nederland Dansegruppen Unique fra Oslo fikk æren av å representere UKM på finalen i Amsterdam i april, og Iver Waage fra Oslo Musikkråd var med som leder. Kunstbende Nederland er på flere måter likt UKM i Norge, da de også har mange kategorier deltagerne kan melde seg på med; musikk, DJ, dans, fashion, film, teater, utstilling og fortelling. De fire guttene reiste til Amsterdam på skjærtorsdag i påska, og hadde en spesiell og minnerik opplevelse under finalen. De overnattet tre dager på seilskute, med trange lugarer og høy stemning til sene nattetimer. To unge artistverter, begge drevne unge arrangører, tok vare på gruppen og fortalte mye om Kunstbende og Nederland. Jentene ble invitert av Oslo Musikkråd til å være med som ledere til UKM Festivalen i juni Finalen var på selve påskeaften, og deltagere fra 13 provinser i Nederland opptrådte. Det var 4 scener i den gamle industribygningen, og alle deltagerne møtte opp og opptro, stilte ut og spilte teater hele dagen. Dansegruppa Unique fra Oslo var en av 3 internasjonale gjesteartister i tillegg til dansegrupper fra Belgia og Curacao. Kunstebende ble avsluttet med prisutdeling for alle kategorier, og så var det fest med DJ, mat og drikke ut i de små timer for Crew og utenlandske gjester. Side 18

19 Art Connection Antwerpen var Europas ungdomskulturhovedstad i 2011, og Art Connection (Kunstbende Belgia )inviterte 10 land til å delta på en internasjonal ungdomskulturfestival i august. Totalt 50 ungdommer og 10 gruppeledere fra henholdsvis 7 europeiske land; Sverige, Tyskland, Italia, Spania, Belgia, Nederland og Norge deltok. Deltagerne som representerte de ulike landene besto av 5 8 ungdommer, og skulle vise en bredde av kunstneriske utrykk fra de respektive landene. Ungdommene bodde på Antwerp Hostel, og ble kjent med alle allerede første kveld, etter å ha vært med på en morsom og intensiv speed dating. Starten av uka bestod av workshops, hvor gruppene skulle produsere en forestilling, et musikkstykke, matkunst, en installasjon og lignende. De seks ulike workshopene ble ledet av profesjonelle kunstnere, og varte over fire dager. På den måten kunne deltagerne fordype seg, og de synes det var positiv lærdom i det å få en gruppe til å fungere i en kreativ prosess. Verkstedene opplevdes som produktive og nyskapende. Flere av kveldene var det Open podium, et internt opplegg kun for Art Connexion deltagerne, hvor ungdommene kunne vise frem sine talenter på en åpen scene. Ungdomskulturfestivalen ble avsluttet med en todagers festival på De studio, en årlig begivenhet som var åpen for alle. Her fikk deltagerne fra Art Connexion vist sine produkter eller opptredener på lik linje med profesjonelle artister og kunststudenter. Å stå foran et åpent publikum virker som det ga mye til ungdommene. Oppsummert var det en lærerik, inspirerende og imponerende utveksling. De fleste har fått et unikt nettverk i Europa, masse faglig påfyll og minner for livet. I etterkant av oppholdet ble det laget et eget forum på facebook for gruppelederne, og alle deltagerne kommuniserer jevnlig via en gruppe. Deltagerne håper denne kontakten skal fortsette, slik at man kan gjøre flere lignende arrangement fremover. Samarbeid med Coop Coop har vært UKM s hovedsamarbeidspartner i 6 år. Samarbeidet med UKM er at av Coops fire hovedsponsorater i tillegg til Kreftforeningen, Norway Cup og Frelsesarmeen. Gjennom årene har UKM og Coop hatt ulike samarbeidsprosjekter, kampanjer og markeringer som har gitt UKM økt oppmerksomhet og deltakerne nye arenaer. Lokale UKM arrangører har mottatt gavekort fra Coop som en del av materiellpakken, og på fylkesmønstringene har Coop bidratt med stipender i kategoriene Ferskt og frodig, Rått og godt og Sprekt og sprøtt. I de siste årene har Coops penger blitt brukt til workshops, som gjennom selvutvikling har kommet alle deltagerne til gode. Høsten 2011 avgjorde Coop at de ikke lenger ønsket å være UKMs sponsor, og samarbeidet er nå avsluttet. UKM Norge takker Coop for samarbeidet i de 6 årene. Side 19

20 UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 Side 20

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Side 1 Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Fosnavåg, Herøy kommune, 17.-19.-04.2015 Infohefte nr. 1 Oppdatert 15.12.2014 Møre og Romsdal musikkråd, Fylkeshuset, 6404 Molde, Tlf. 71258851, mobil 90995554 e-post:

Detaljer

Kommunemøte for UKM Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017

Kommunemøte for UKM Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017 Kommunemøte for UKM 2017 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017 Program for dagen 10:00 11:00 Informasjon og oppdateringar 11:00 12:00 UKM-arbeidet i kommunane 12:00-13:00 Lunsj 13:00 14:00 UKM-arbeidet

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

UKM vil ha deg med på laget!

UKM vil ha deg med på laget! UKM vil ha deg med på laget! Meld deg på som Ung Arrangør eller Scenetekniker! og bli med på UA KICK OFF 6.- 7. Desember 2014 i Molde! Mer info på ukm.no/moreogromsdal Eller hos din lokale UKM- kommunekontakt

Detaljer

UKM nettverkssamling Finnmark

UKM nettverkssamling Finnmark UKM nettverkssamling Finnmark 28.09.16 UKM året 2016 UKM året 2016 forts.. På fylkesmønstringa i år: Antall deltagere totalt: Antall deltagere på UKM Festivalen: Antall pr. sjanger: 267 26 18 UA 8 filmer

Detaljer

Fylkesmønstring 2014. Infohefte nr. 1. Oppdatert 14.10.2013

Fylkesmønstring 2014. Infohefte nr. 1. Oppdatert 14.10.2013 Side 1 Fylkesmønstring 2014 Infohefte nr. 1 Oppdatert 14.10.2013 Møre og Romsdal musikkråd, Fylkeshuset, 6404 Molde, Tlf. 71258851, mobil 90995554 e-post: moreogromsdal@musikk.no. Besøksadresse: Sandvegen

Detaljer

Høringsinvitasjon: UKM Norge på vei mot 2020

Høringsinvitasjon: UKM Norge på vei mot 2020 Høringsinvitasjon: UKM Norge på vei mot 2020 I forbindelse med arbeidet med ny strategiplan 2015 2020 for UKM Norge, sender vi herved planen på høring i fylkesnettverket. Planen er utarbeidet av administrasjonen

Detaljer

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM side 1 Side: 4 5 5 5 6 6 7 9 9 9 9 11 13 13 15 16 17 19 DEL 1: BAKGRUNN INNHOLD Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM DEL 2: RETNINGSLINJER FOR LOKALMØNSTRINGENE

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

For å bekrefte at du skal delta må du fylle ut skjemaet nederst etter du har lest infoen snarest.

For å bekrefte at du skal delta må du fylle ut skjemaet nederst etter du har lest infoen snarest. Kjære deltaker! Gratulere med uttaket til UKM Fylkesmønstring 2017! Vi regner med at du er informert om at du/dere er blant de som får reise til UKM fylkesmønstringen for å representere deres kommune.

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

UKM KICK OFF konsert

UKM KICK OFF konsert Meld deg på som Ung Arrangør eller Scenetekniker! og bli med å lage: UKM KICK OFF konsert 26.- 27. November 2016 i Molde! Mer info på ukm.no/moreogromsdal Eller hos din lokale UKM- kommunekontakt Satsing

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Kursrekke i tekst og formidling: skape, skrive og dele Songdalen bibliotek / Songdalen kommune Prosjektansvarlige Ingunn Greibesland og Ane Andersen Seljeseth

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Utgitt av UKM Norge - Hornebergveien 7-7038 Trondheim - Tel: 464 15 500 - E-post: ukm@ukm.no - Web: www.ukm.no. Ungdommens Kulturmønstring UKM Norge

Utgitt av UKM Norge - Hornebergveien 7-7038 Trondheim - Tel: 464 15 500 - E-post: ukm@ukm.no - Web: www.ukm.no. Ungdommens Kulturmønstring UKM Norge Utgitt av UKM Norge - Hornebergveien 7-7038 Trondheim - Tel: 464 15 500 - E-post: ukm@ukm.no - Web: www.ukm.no Ungdommens Kulturmønstring UKM Norge Årsrapport2005 UKM i et nøtteskall: UKM stimulerer og

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20 Årsrapport 2015 Dette har vært andre året med nytt sekretariat for sykkelnettverket. Oppdragsleder i Norconsult er Marit Synnes Lindseth, og Torstein Bremset er kontaktperson i Vegdirektoratet. Vi har

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH

EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH FORMÅL MED EVALUERINGEN Fokus på erfart nytte og verdi for deltakere og fagpersoner Vurdering av suksesskriteterier

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Programlegging og kvalitetskriterier

Programlegging og kvalitetskriterier Programlegging og kvalitetskriterier Frist for innsending av forslag til DKS sitt program er 1. november. Produksjonene behandles i to faser og to programråd. Vurdering av kvalitet gjøres i henhold til

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Sirkus med førskolebarna i samarbeid med kulturskolen

Sirkus med førskolebarna i samarbeid med kulturskolen Utarbeidet av Brundalen barnehager, Trondheim PROSJEKTTITTEL «Sirkus med førskolebarna i samarbeid med kulturskolen» FORANKRING I RAMMEPLANEN I barnehagens samfunnsmandat står det: «Barnehagen skal styrke

Detaljer

Kjære deltaker! Sceneopptreden: Program for sceneforestillingene finner du på. Utstilling: Kunstutstillingen vil finne sted i ARTendal, rett ved

Kjære deltaker! Sceneopptreden: Program for sceneforestillingene finner du på. Utstilling: Kunstutstillingen vil finne sted i ARTendal, rett ved Kjære deltaker! Nå er det straks klart for årets fylkesfestival i Aust-Agder. Vi gleder oss til å møte deg helgen 21.-22. april i Arendal. Vi lover deg innholdsrike dager med forestillinger og ting du

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

ÅPNE OPP OG FINN UT MER

ÅPNE OPP OG FINN UT MER Vi har åpent: Tirsdager - kafeen åpner 17:00 Workshops 18:00 Torsdager: ungdomskafeen er åpen 14:30-21:00 Diverse andre arrangementer i tillegg ÅPNE OPP OG FINN UT MER UNGDOMSKAFEEN MUSIKKVERKSTED MED

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010

ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010 ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010 Bakgrunnen for vårt arbeid og denne orienteringen er fylkestingssak 41/08. Internasjonale samarbeidsfora Engasjement 2008-2010 og

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKESAVDELING All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Utgitt av UKM Norge - Hornebergveien 7-7038 Trondheim - Tel: 72 600 718 - E-post: ukm@ukm.no - Web: www.ukm.no. Ungdommens Kulturmønstring UKM Norge

Utgitt av UKM Norge - Hornebergveien 7-7038 Trondheim - Tel: 72 600 718 - E-post: ukm@ukm.no - Web: www.ukm.no. Ungdommens Kulturmønstring UKM Norge Utgitt av UKM Norge - Hornebergveien 7-7038 Trondheim - Tel: 72 600 718 - E-post: ukm@ukm.no - Web: www.ukm.no Ungdommens Kulturmønstring UKM Norge Årsrapport2004 UKM i et nøtteskall: UKM stimulerer og

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

www.facebook.com/ungdomshusetg60

www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.drammen.kommune.no/g60 HØSTPROGRAM 2013 G60 er en møteplass for ungdom som ønsker å gjøre noe kreativt på fritiden. Her finner du møteplass, seks bandrom, lydstudio,

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Regionalt kultursamarbeid

Regionalt kultursamarbeid Regionalt kultursamarbeid Overordna mål Utvikle samarbeid som synliggjør og fremmer kulturområdets betydning lokalt og regionalt. Kultur som kraft i samfunnsutviklingen - eller; kultur i sentrum! Støtte

Detaljer

Sluttrapport fra HBF Camp 2015 finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektnummer 2015/RB4586

Sluttrapport fra HBF Camp 2015 finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektnummer 2015/RB4586 1 Sluttrapport fra HBF Camp 2015 finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektnummer 2015/RB4586 Organisasjonens navn: Adresse: Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) Postboks 9217

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer