INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM"

Transkript

1 side 1

2 Side: DEL 1: BAKGRUNN INNHOLD Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM DEL 2: RETNINGSLINJER FOR LOKALMØNSTRINGENE Lokalmønstringen er hovedsaken! Hvem har ansvaret for ukm lokalt? Sjangere på mønstringen Aldersgrense Rett til deltakelse Varighet på innslag Antall deltakere i et innslag Informasjon og påmelding Innsamling av bidrag og informasjon God deltakerinformasjon Teknikk og gjennomføring HMS-rutiner Grafisk profil og visuelt uttrykk Videresending til fylkesmønstring DEL 3: TIPS TIL UTVIKLING AV DET LOKALE UKM Økt ungdomsmedvirkning Mer intern kommunikasjon Planer og forankring Priser og stimuleringsmidler Samarbeid med andre Workshops DEL 4: HVOR KAN DU FÅ HJELP? Fylkeskontaktene UKM Norge På nettsiden side 2 side 3

3 DEL 1: BAKGRUNN HVA ER UKM UKM er Norges største kulturarena for ungdom, en ramme for utvikling, inspirasjon og eksponering. Hver vinter gjennomføres det over 350 lokale mønstringer hvor det deltar ungdommer. Mange deltar med ulike former for musikk, men UKM handler også om dans, visuell kunst, teater, litteratur, film, design, akrobatikk og ulike former for ung delaktighet, som arrangør, fotograf, konferansier eller tekniker. VISJON FOR UKM UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter. MÅL FOR ARBEIDET MED UKM UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet - lokalt, regionalt og nasjonalt. VERDIER I ARBEIDET MED UKM Mangfold UKM skal stimulere til mangfold i alle betydninger av ordet, gjennom rekruttering i ulike miljøer, satsing på nye sjangere, og interesse for kulturuttrykk som ikke løftes fram av andre. Medvirkning UKM skal jobbe systematisk for økt ungdomsmedvirkning. UKM er til for ungdom og målet er at flest mulig av de arbeidsoppgavene som etableres skal kunne påvirkes og utføres av ungdom. Kvalitet En UKM-mønstring skal planlegges og gjennomføres på en ordentlig måte, slik at deltakerne føler seg ivaretatt og respektert. Vi skal alltid la ungdommene stå i fokus, og huske at det er ungdommenes opplevelser og prestasjoner som er vårt produkt. side 4 side 5

4 DEL 2: RETNINGSLINJER FOR LOKALMØNSTRINGENE SJANGERE PÅ MØNSTRINGEN Det er ingen hemmelighet at mange lokale UKM arrangementer har mye smalere og mer ensidig deltakelse enn man skulle ønsket. Ofte skyldes det at UKM har fått et spesielt «image» i lokalmiljøet, og det er en stor oppgave å forandre på det. Det er din oppgave som lokalkontakt å kommunisere ut at UKM er åpen for alle slags uttrykk. (Husk at «mangfold» er en av våre verdier) Lokalmønstringen bør åpne for alle sjangere som lokale forhold gjør det mulig å ta imot, og i tillegg bruke deltakere i gjennomføring og dokumentasjon. Eksempler på sjangere og aktiviteter er: Musikk, dans, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film, design, nettredaksjon, sceneteknikk, arrangementsproduksjon, programledelse og matkultur. LOKALMØNSTRINGEN ER HOVEDSAKEN! Lokalmønstringen er UKMs viktigste arrangement. De fleste får bare dette møtet med UKM, og vi må derfor ha fokus på kvalitetsheving og kvalitetssikring, slik at alle ungdommer får best mulig utbytte av dette møtet. Lokalarrangøren bestemmer, i samråd med de involverte ungdommene, hvilke typer deltakelse som er mulig (scene, film og kunst er obligatorisk), og legger dette inn når mønstringen registreres i påmeldingssystemet på nett. HVEM HAR ANSVARET FOR UKM LOKALT? UKM er et offentlig tiltak og kommunen er ansvarlig for det lokale UKM-arbeidet. Organisering er ulik fra sted til sted, og må ta utgangspunkt i de ressurser som er tilgjengelige. Det er naturlig at det lokale kulturlivet involveres og at ungdommen trekkes inn som ressurser, ikke bare som utøvere. Kommunen utpeker en lokalarrangør som skal stå for det praktiske arbeidet, og sørge for at dette er i tråd med UKMs verdier. Lokalarrangøren skal, så langt det er mulig, bidra til lokal oppmerksomhet, politisk støtte og finansiering gjennom kontakt med lokale medier, politikere og næringsliv. side 6 side 7

5 ALDERSGRENSE UKM er for ungdommer mellom år (det er fødselsåret som gjelder). På lokalmønstringen kan nedre aldersgrense settes til 10 år. Når det gjelder deltagende grupper må minst halvparten være innenfor aldersspennet. RETT TIL DELTAKELSE Deltagere må ha tilhørighet til kommunen/bydelen, enten ved å være bosatt eller gå på skole der. I deltakende grupper må minst en deltager ha slik tilhørighet. Innslag som har tilhørighet til flere kommuner/bydeler kan delta på flere mønstringer, men de berørte lokalarrangører må da informeres, og godkjenne dette. Innslag kan ikke sendes videre fra mer enn én mønstring, og lokalarrangør må godta at dette innslaget representerer dem videre i systemet. VARIGHET PÅ INNSLAG Den lokale arrangør står fritt til å bestemme maksimal varighet på sceneinnslag og filmer. Vi gjør oppmerksom på at UKM-festivalen og de fleste fylkesmønstringer av arrangementstekniske grunner har satt en begrensning på 5 min for film- og sceneinnslag. Ved videresending må man ha dette i bakhodet. Ved påmelding skal deltager opplyse om lengde på innslag og arrangør av lokalmønstring vurderer om innslag må kortes ned før deltagelse lokalt. ANTALL DELTAKERE I ET INNSLAG Det er i utgangspunktet ingen begrensning for hvor mange personer som kan være med i ett innslag, men på mange fylkesmønstringer er det kvoter som begrenser antall personer som kan representere en kommune. Dette vil i praksis si at små og mellomstore grupper har større sjanse til å bli videresendt. side 8 side 9

6 INFORMASJON OG PÅMELDING Bruk av nettmedier Lokalmønstringen skal registreres som et arrangement på Ved å gjøre dette får lokalmønstringen en egen åpen nettside, en inngangsportal for påmelding, og et administrasjonssystem. Når mønstringen er registrert kan deltakerne melde seg på i de tilgjengelige kategoriene, og all administrasjon av mønstringen, inkludert programarbeid, deltakerkommunikasjon og videresending, kan i prinsippet gjøres ved å logge seg på denne nettsiden. Facebook har de siste årene blitt en viktig kommunikasjonskanal for mange UKM-arrangører, her kan det lages egne sider for arrangementet og organiseres grupper med ulike deltakere. Det finnes også flere regionale og nasjonale UKM-facebooksider som kan brukes. Personlig oppfølging Husk at selv om mye informasjon og kommunikasjon nå kan foregå via nettet, så er det fortsatt viktig å følge opp med «gammeldagse» metoder som å besøke skoler, henge opp plakater, dele ut foldere, annonsere osv. Bruk ungdom til å informere Den beste kilden for spredning av informasjon om UKM er ungdommen selv. Det er etablert et nasjonalt «ambassadørkorps» med ivrige ungdommer som ønsker å gjøre en innsats med å informere om UKM. Via arrangørsiden på nettet kan du selv finne ut om det er noen registrerte ambassadører i din kommune, og du kan også invitere dyktige ungdommer til å bli ambassadører. side 10 side 11

7 INNSAMLING AV BIDRAG OG INFORMASJON Når påmelding er mottatt via nettsiden vil det være behov for å få tak i de filmene som skal vises, kunsten som skal stilles ut, playback som skal brukes, utfyllende teknisk informasjon osv. Avhengig av størrelsen på mønstringen og andre lokale forhold så blir dette gjort på ulike måter. Noen lar deltakerne ta med seg dette ved oppmøte, andre samler det inn fysisk, og noen får dette tilsendt eller lastet opp digitalt. Ved videresending til UKM-festivalen skal filmer, bilder og playback lastes opp på nett i forkant, og all informasjon legges i det nettbaserte systemet. Dette praktiseres også av flere fylkesmønstringer, og det er lokalkontaktens ansvar å gjøre dette. GOD DELTAKERINFORMASJON Etter at deltakere har meldt seg på er det viktig at de får all informasjon om mønstringen i god tid. Program, oppmøtetidspunkt, tekniske prøver, regler, tekniske fasiliteter, kjøreplaner, verkstedstilbud etc. Husk at «kvalitet» er en av UKMs verdier. side 12 side 13

8 TEKNIKK OG GJENNOMFØRING Scene Scenemønstringen bør foregå i et best mulig egnet lokale sal, klubb eller idrettshall, hvor de tekniske scenefasiliteter tilfredsstiller et kulturarrangement med omrigg av backline mellom innslag, fasiliteter for teknisk rigg samt garderober. Lyd og lys må fungere, og det bør være minimum to scenearbeidere med erfaring fra scenearbeid eller som har hatt god opplæring. Utstilling Hvis det er mulig bør lokaler bygd for utstilling benyttes, og det anbefales å leie inn utstillingsfaglig kompetanse for å få forberedt lokalene. I mange tilfeller må andre lokaler benyttes, og tilpasses best mulig. Viktige faktorer er rene rom med minst mulig visuell støy, god belysning og nok rom. Film Film er best på kino, sies det. I UKM er vi generelt sett enig i det. På samme måte som rock, dans og kunstobjekter skal film ha best mulig visningsforhold. Der mønstring foregår i kinosal eller kulturhus kan filmvisning være en naturlig del av scenemønstringen. Dersom mønstringen foregår i gymsal el.l kan film med fordel ofte vises i egen tilrettelagt forestilling, med god blending og best mulig lyd- og bildekvalitet. Dokumentasjon Vi anbefaler at en nettredaksjon med ungdom får i oppdrag å dokumentere mønstringen med tekst, bilder og video på nettet. Ved å kontakte fylkeskontakt eller UKM Norge kan du få hjelp til å komme i gang med en ung nettredaksjon. Andre deltakere Gjennom å involvere ungdom som arrangører, teknikere, konferansierer, artistverter osv. får du et bedre arrangement hvor ungdommen selv har eierfølelse, samtidig som du bidrar til å bygge opp denne kompetansen i lokalmiljøet, noe som kommer flere til gode på sikt. side 14 side 15

9 HMS-RUTINER Som UKM-arrangør er du ansvarlig for sikkerheten til deltakere og publikum på din mønstring, og dette må ha høyeste prioritet. Vi anbefaler derfor at du lager en enkel risikoanalyse med oversikt over hvilke tiltak som skal forebygge og forhindre skade, og at du utarbeider vakt- og brannrutiner. Husk å ta kontakt med brannvernsleder eller tilsvarende når det gjelder bruk av røykmaskiner eller pyroteknikk. Det samme gjelder ved eventuell utkobling av brannsløyfer. Ved bruk av eksterne leverandører er det viktig at også disse undertegner en HMS-erklæring. Noen eksempler og maler til dette finner du på arrangørsidene på ukm.no. GRAFISK PROFIL OG VISUELT UTTRYKK Alle UKM-arrangører kjøper hver høst en ny materiellpakke gjennom UKM Norge. Denne pakken inneholder det grunnleggende for å komme i gang med synliggjøring og rekruttering, og dekker i tillegg TONO-avgiften for arrangementet. Det er fullt tillatt å lage eget PR-materiell, t-skjorter og andre effekter, men alle arrangører plikter å bruke den grafiske profilen og de visuelle virkemidler som UKM Norge har valgt i samråd med fylkeskontaktene. Via arrangørnettsiden har du tilgang til verktøy for å lage slikt PR-materiell. Velkommen til UKM designgenerator. Velkommen Her får til UKM du mulighet designgenerator. Velkommen for å skreddersy til Her UKM får designgenerator. du ditt mulighet for å Her skreddersy får du mulighet ditt for å skreddersy ditt eget promoteringsmateriell på eget en enkel promoteringsmateriell og oversiktelig eget måte, på promoteringsmateriell en og enkel få ut og filer oversiktelig klare på en måte, enkel og og få oversiktelig ut filer klare måte, og få ut filer klare for trykk, print eller skjermbruk. for trykk, print eller skjermbruk. for trykk, print eller skjermbruk. TILPASS MATERIELL TILPASS FILARKIV MATERIELL TILPASS MATERIELL FILARKIV FILARKIV Her kan du tilpasse UKM materiell Her kan du Her tilpasse får du UKM tilgang Her materiell til kan alt du av tilpasse filer Her og får UKM du materiell tilgang til alt av Her filer får og du tilgang til alt av filer og etter eget ønske. Legge inn egen etter eget designmateriel ønske. Legge etter inn for egen fri eget bruk ønske. i designmateriel Legge inn egen for fri bruk designmateriel i for fri bruk i tekst, velge farger, og få ferdig tekst, fil velge promotering farger, og få av tekst, ferdig UKM velge arrangementer. fil farger, promotering og få ferdig av UKM fil arrangementer. promotering av UKM arrangementer. klar for trykk eller printe selv. klar for trykk eller printe klar selv. for trykk eller printe selv. Dette inkluderer: Dette inkluderer: Dette inkluderer: Dette inkluderer: Dette inkluderer: Dette inkluderer: plakater, diplomer, annonser, plakater, diplomer, logo, illustrasjon, annonser, plakater, farger, diplomer, ikoner, logo, annonser, illustrasjon, farger, logo, ikoner, illustrasjon, farger, ikoner, rollup, skjermreklame, rollup, skjermreklame, film, etc. rollup, skjermreklame, film, etc. film, etc. kinoreklame, avisannonser etc. kinoreklame, avisannonser kinoreklame, etc. avisannonser etc. side 16 side 17

10 VIDERESENDING TIL FYLKESMØNSTRING Rammer Fylkeskontakten fastsetter rammene for kommunens/bydelens deltakelse på fylkesmønstring. En gruppe som sendes videre kan i utgangspunktet ikke skifte besetning før fylkesmønstring. Dette kan fravikes etter avtale med fylkesarrangør ved sykdom, flytting eller lignende. Når noen sendes videre er det ikke bare deltakeren / gruppen, men selve innslaget som plukkes ut. (For eksempel et av flere musikkstykker). Derfor skal i utgangspunktet det samme vises / framføres på fylkesmønstringen. Juryens oppgaver Juryens oppgave er todelt. For det første skal juryen plukke ut de som skal representere kommunen/bydelen på fylkesmønstring. (Det er lokalarrangørens ansvar å informere juryen godt, slik at det er helt avklart hvilke rammer kommunen har på fylkesmønstringen). Juryens andre oppgave er å gi deltakerne en tilbakemelding. Denne skal holdes i en positiv tone og bidra til at deltakerne kan utvikle seg videre. Tilbakemeldingen kan være skriftlig eller muntlig. Det er en fordel at man tar tiden på alle innslag. Dette vil lette juryens arbeid med å forholde seg til rammene for fylkesmønstringen. Sammensetting av jury Fylkeskontakten har det overordnede ansvaret for juryordningen i sitt fylke, men det er lokalarrangørens ansvar å sette sammen sin jury. Lokalarrangør bestemmer om én jury skal bedømme alt eller om det skal deles i flere juryer. Arrangør kan selv stå for juryering av ungdom som deltar på nettredaksjon eller som unge arrangører. Det skal oppnevnes en juryleder, og det bør minimum oppnevnes 2 ungdommer til juryen. Disse bør selv ha kulturbakgrunn. Det bør videre minimum oppnevnes 2 voksne fagpersoner til juryen. Eksempler på fagpersoner kan være kulturskolelærere, distriktsmusikere, kunstnere og artister. side 18 side 19

11 Kriterier for juryering Ved uttak til fylkesmønstringen skal det legges vekt på at bidragene gjenspeiler den kulturelle bredden i den enkelte kommune/bydel. Juryen skal særlig være oppmerksom på det nyskapende, innslag som bygger på en kreativ idé, og vurdere originalitet, tolkning og formidling. Andre stikkord er kommunikasjon, formidlingsevne, og mot til å gå nye veier. UKM er ikke en talentiade, men juryen kan likevel ikke unnlate å se på teknisk- og kunstnerisk kvalitet. Det er også naturlig å vurdere kvalitet i forhold til alder og andre forutsetninger. Det skal brukes et juryskjema. På ukm.no ligger det forslag til slike skjema, eller arrangøren kan selv utforme et skjema. Tenk nytt om jury! Dersom man er redd for å få en inhabil jury kan det være en løsning å bytte jury med en annen kommune/bydel. Når flere arrangerer mønstring sammen, er det en fordel at alle kommunene er representert i juryen. En del fylker har positive erfaringer med å bruke samme jury på flere mønstringer. Dette bidrar til helhetstenkning og oppleves som svært rettferdig av deltakerne. side 20 side 21

12 DEL 3: TIPS TIL UTVIKLING AV DET LOKALE UKM MER INTERN KOMMUNIKASJON Politikerne er sjefene for UKM. De må være med på laget! Dersom UKM er flaggskipet for godt ungdomsarbeid og framtidsrettet politikk for kommunen er det også enklere å melde inn behov for ressurser, menneskelige så vel som økonomiske. PLANER OG FORANKRING Sørg for at UKM er forankret i de kommunale planene, og jobb for at det er en fast budsjettpost øremerket til UKM. Mange fylkeskommuner arbeider nå med å forankre UKM i samarbeidsavtaler med sine kommuner, og her kan du som lokalarrangør være en pådriver. ØKT UNGDOMSMEDVIRKNING Tør å gi ansvar og oppgaver til ungdom! Deltagere som viser stor entusiasme må tas vare på og vies oppmerksomhet. Bruk disse gjennom året og i planlegging av neste mønstring. At ungdommene selv er aktive utvikler eierskap og engasjement. UKM skal være ungdommenes egen myldreplass! UKM Norge har, i samarbeid med fylkene, etablert URG (Ungdommens referansegruppe) som skal fungere som ungdommens talerør inn mot arrangørene. Det er oppnevnt en URG-representant i hvert fylke og vi anbefaler at kommunene også oppnevner egne URG-representanter. UKM Norge driver prosjektet «Unge arrangører» som er et tilbud til de kommunene som virkelig ønsker å involvere ungdom i hele prosessen med UKM. Målet er at dette skal bli «normaltilstanden» i alle kommuner i løpet av noen år. Du kan lese mer om unge arrangører på ukm.no PRISER OG STIMULERINGSMIDLER Har du gode ideer til utvikling av UKM i din kommune så kan du søke UKM Norge om stimuleringsmidler. Mange fylker er også i gang med utviklingsprosjekter som er delfinansiert av UKM Norge. Snakk med din fylkeskontakt om dette! UKM Norge deler hvert år ut prisene «årets turbokommune» til 19 kommuner, og «årets UKM kommune» til 2-3 kommuner. Litt ekstra innsats med UKM gjør kanskje at fylkeskommunen ønsker å nominere din kommune neste år! side 22 side 23

13 SAMARBEID MED ANDRE På lokalt plan organiseres UKM på mange ulike måter, men kommunen er ansvarlig for å få gjennomført de lokale mønstringene. Det er rom for stor variasjon både med hensyn til deltakelse og organisering, og vi anbefaler samarbeid mellom det offentlige og det frivillige kulturlivet WORKSHOPS Inviter ungdom til forskjellige kurs og workshops i forkant av UKM. Dette er en fin anledning til samarbeid med kulturskolen og DKS, og det er mulig å søke om stimuleringsmidler via UKM Norge. Eksempler på samarbeidspartnere UKM, DKS og Norsk Kulturskoleråd har signert en intensjonsavtale om samarbeid for å skape et best mulig kulturelt oppvekstmiljø for ungdom. Det bør derfor ha høy prioritet å få til et godt samarbeid med DKS og kulturskolen også lokalt. Andre viktige samarbeidspartnere er skole, bibliotek, fritidsklubb, elevråd, rockeverksted, teaterlag, kunstforening, kor, korps, forfatterlag og ungdomsråd. Samarbeid mellom kommuner/bydeler Lokalmønstringen er grunnpilaren i UKM. Det er en målsetting at UKM arrangeres i alle kommuner/bydeler, og at alle lokalmønstringer favner så bredt sjangermessig som mulig. I praksis vil ikke dette alltid være gjennomførbart, og ulike former for samarbeid på tvers av kommunegrensene kan da sørge for at alle ungdommer får et best mulig tilbud. Eksempler på samarbeid kan være felles kurs i forkant av mønstring, eller felles nettredaksjon. Dersom det ikke arrangeres lokalmønstring kan det gjøres avtale med annen arrangør om deltagelse. side 24 side 25

14 DEL 4: HVOR KAN DU FÅ HJELP? FYLKESKONTAKTENE Fylkeskontaktene har ansvaret for fylkesmønstringen og for koordinering og utvikling av UKM i sitt fylke. Fylkeskontakten arrangerer møter med kommunene og andre involverte. I noen fylker er dette formalisert gjennom et kommunenettverk kalt «UKM Forum». Fylkeskontakten skal fungere som rådgiver og koordinator for lokale arrangører, og du kan når som helst kontakte dem for å diskutere hvordan UKM kan bli bedre. UKM NORGE UKM Norge har på vegne av Kulturdepartementet det nasjonale ansvaret for UKM og skal sørge for at utviklingen er i tråd med oppdraget. I tillegg til å arrangere den årlige UKM-festivalen har UKM Norge ansvar for nettsider, påmeldingssystemer, nasjonal informasjon, internasjonalt arbeid og skal være et ressurssenter for de lokale UKM-arrangørene. Nøl ikke med å kontakte oss hvis vi kan hjelpe deg! PÅ NETTSIDEN På ukm.no finner du flere nyttige maler og skjema. Her er det artikler og nyheter som UKM Norge og andre arrangører har publisert, og du finner også kontaktinfo til alle dine 400 arrangør-kollegaer. URG har en egen seksjon på nettsiden, og de vil gjerne bidra hvis du har ideer eller spørsmål. side 26 Utgitt av UKM side Norge

15 side 28

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt. 7 0133 Oslo Telefon

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS KULTARR RAPPORT 2011 2012 På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS 1 RAPPORT KULTARR-PILOTEN 2010 2011 1. INNLEDNING Foto: Rikskonsertene Etter at Den kulturelle skolesekken (DKS) så dagens lys

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

oslo soul children guide

oslo soul children guide oslo soul children guide Innhold Introduksjon... 3 Historie... 4 Soul Children-bevegelsen... 4 Visjon og verdier... 5 Soul Childrens tre søyler... 5 Identitet og tilhørighet... 6 Ansatte... 6 Soul Children...

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer