INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM"

Transkript

1 side 1

2 Side: DEL 1: BAKGRUNN INNHOLD Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM DEL 2: RETNINGSLINJER FOR LOKALMØNSTRINGENE Lokalmønstringen er hovedsaken! Hvem har ansvaret for ukm lokalt? Sjangere på mønstringen Aldersgrense Rett til deltakelse Varighet på innslag Antall deltakere i et innslag Informasjon og påmelding Innsamling av bidrag og informasjon God deltakerinformasjon Teknikk og gjennomføring HMS-rutiner Grafisk profil og visuelt uttrykk Videresending til fylkesmønstring DEL 3: TIPS TIL UTVIKLING AV DET LOKALE UKM Økt ungdomsmedvirkning Mer intern kommunikasjon Planer og forankring Priser og stimuleringsmidler Samarbeid med andre Workshops DEL 4: HVOR KAN DU FÅ HJELP? Fylkeskontaktene UKM Norge På nettsiden side 2 side 3

3 DEL 1: BAKGRUNN HVA ER UKM UKM er Norges største kulturarena for ungdom, en ramme for utvikling, inspirasjon og eksponering. Hver vinter gjennomføres det over 350 lokale mønstringer hvor det deltar ungdommer. Mange deltar med ulike former for musikk, men UKM handler også om dans, visuell kunst, teater, litteratur, film, design, akrobatikk og ulike former for ung delaktighet, som arrangør, fotograf, konferansier eller tekniker. VISJON FOR UKM UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter. MÅL FOR ARBEIDET MED UKM UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet - lokalt, regionalt og nasjonalt. VERDIER I ARBEIDET MED UKM Mangfold UKM skal stimulere til mangfold i alle betydninger av ordet, gjennom rekruttering i ulike miljøer, satsing på nye sjangere, og interesse for kulturuttrykk som ikke løftes fram av andre. Medvirkning UKM skal jobbe systematisk for økt ungdomsmedvirkning. UKM er til for ungdom og målet er at flest mulig av de arbeidsoppgavene som etableres skal kunne påvirkes og utføres av ungdom. Kvalitet En UKM-mønstring skal planlegges og gjennomføres på en ordentlig måte, slik at deltakerne føler seg ivaretatt og respektert. Vi skal alltid la ungdommene stå i fokus, og huske at det er ungdommenes opplevelser og prestasjoner som er vårt produkt. side 4 side 5

4 DEL 2: RETNINGSLINJER FOR LOKALMØNSTRINGENE SJANGERE PÅ MØNSTRINGEN Det er ingen hemmelighet at mange lokale UKM arrangementer har mye smalere og mer ensidig deltakelse enn man skulle ønsket. Ofte skyldes det at UKM har fått et spesielt «image» i lokalmiljøet, og det er en stor oppgave å forandre på det. Det er din oppgave som lokalkontakt å kommunisere ut at UKM er åpen for alle slags uttrykk. (Husk at «mangfold» er en av våre verdier) Lokalmønstringen bør åpne for alle sjangere som lokale forhold gjør det mulig å ta imot, og i tillegg bruke deltakere i gjennomføring og dokumentasjon. Eksempler på sjangere og aktiviteter er: Musikk, dans, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film, design, nettredaksjon, sceneteknikk, arrangementsproduksjon, programledelse og matkultur. LOKALMØNSTRINGEN ER HOVEDSAKEN! Lokalmønstringen er UKMs viktigste arrangement. De fleste får bare dette møtet med UKM, og vi må derfor ha fokus på kvalitetsheving og kvalitetssikring, slik at alle ungdommer får best mulig utbytte av dette møtet. Lokalarrangøren bestemmer, i samråd med de involverte ungdommene, hvilke typer deltakelse som er mulig (scene, film og kunst er obligatorisk), og legger dette inn når mønstringen registreres i påmeldingssystemet på nett. HVEM HAR ANSVARET FOR UKM LOKALT? UKM er et offentlig tiltak og kommunen er ansvarlig for det lokale UKM-arbeidet. Organisering er ulik fra sted til sted, og må ta utgangspunkt i de ressurser som er tilgjengelige. Det er naturlig at det lokale kulturlivet involveres og at ungdommen trekkes inn som ressurser, ikke bare som utøvere. Kommunen utpeker en lokalarrangør som skal stå for det praktiske arbeidet, og sørge for at dette er i tråd med UKMs verdier. Lokalarrangøren skal, så langt det er mulig, bidra til lokal oppmerksomhet, politisk støtte og finansiering gjennom kontakt med lokale medier, politikere og næringsliv. side 6 side 7

5 ALDERSGRENSE UKM er for ungdommer mellom år (det er fødselsåret som gjelder). På lokalmønstringen kan nedre aldersgrense settes til 10 år. Når det gjelder deltagende grupper må minst halvparten være innenfor aldersspennet. RETT TIL DELTAKELSE Deltagere må ha tilhørighet til kommunen/bydelen, enten ved å være bosatt eller gå på skole der. I deltakende grupper må minst en deltager ha slik tilhørighet. Innslag som har tilhørighet til flere kommuner/bydeler kan delta på flere mønstringer, men de berørte lokalarrangører må da informeres, og godkjenne dette. Innslag kan ikke sendes videre fra mer enn én mønstring, og lokalarrangør må godta at dette innslaget representerer dem videre i systemet. VARIGHET PÅ INNSLAG Den lokale arrangør står fritt til å bestemme maksimal varighet på sceneinnslag og filmer. Vi gjør oppmerksom på at UKM-festivalen og de fleste fylkesmønstringer av arrangementstekniske grunner har satt en begrensning på 5 min for film- og sceneinnslag. Ved videresending må man ha dette i bakhodet. Ved påmelding skal deltager opplyse om lengde på innslag og arrangør av lokalmønstring vurderer om innslag må kortes ned før deltagelse lokalt. ANTALL DELTAKERE I ET INNSLAG Det er i utgangspunktet ingen begrensning for hvor mange personer som kan være med i ett innslag, men på mange fylkesmønstringer er det kvoter som begrenser antall personer som kan representere en kommune. Dette vil i praksis si at små og mellomstore grupper har større sjanse til å bli videresendt. side 8 side 9

6 INFORMASJON OG PÅMELDING Bruk av nettmedier Lokalmønstringen skal registreres som et arrangement på Ved å gjøre dette får lokalmønstringen en egen åpen nettside, en inngangsportal for påmelding, og et administrasjonssystem. Når mønstringen er registrert kan deltakerne melde seg på i de tilgjengelige kategoriene, og all administrasjon av mønstringen, inkludert programarbeid, deltakerkommunikasjon og videresending, kan i prinsippet gjøres ved å logge seg på denne nettsiden. Facebook har de siste årene blitt en viktig kommunikasjonskanal for mange UKM-arrangører, her kan det lages egne sider for arrangementet og organiseres grupper med ulike deltakere. Det finnes også flere regionale og nasjonale UKM-facebooksider som kan brukes. Personlig oppfølging Husk at selv om mye informasjon og kommunikasjon nå kan foregå via nettet, så er det fortsatt viktig å følge opp med «gammeldagse» metoder som å besøke skoler, henge opp plakater, dele ut foldere, annonsere osv. Bruk ungdom til å informere Den beste kilden for spredning av informasjon om UKM er ungdommen selv. Det er etablert et nasjonalt «ambassadørkorps» med ivrige ungdommer som ønsker å gjøre en innsats med å informere om UKM. Via arrangørsiden på nettet kan du selv finne ut om det er noen registrerte ambassadører i din kommune, og du kan også invitere dyktige ungdommer til å bli ambassadører. side 10 side 11

7 INNSAMLING AV BIDRAG OG INFORMASJON Når påmelding er mottatt via nettsiden vil det være behov for å få tak i de filmene som skal vises, kunsten som skal stilles ut, playback som skal brukes, utfyllende teknisk informasjon osv. Avhengig av størrelsen på mønstringen og andre lokale forhold så blir dette gjort på ulike måter. Noen lar deltakerne ta med seg dette ved oppmøte, andre samler det inn fysisk, og noen får dette tilsendt eller lastet opp digitalt. Ved videresending til UKM-festivalen skal filmer, bilder og playback lastes opp på nett i forkant, og all informasjon legges i det nettbaserte systemet. Dette praktiseres også av flere fylkesmønstringer, og det er lokalkontaktens ansvar å gjøre dette. GOD DELTAKERINFORMASJON Etter at deltakere har meldt seg på er det viktig at de får all informasjon om mønstringen i god tid. Program, oppmøtetidspunkt, tekniske prøver, regler, tekniske fasiliteter, kjøreplaner, verkstedstilbud etc. Husk at «kvalitet» er en av UKMs verdier. side 12 side 13

8 TEKNIKK OG GJENNOMFØRING Scene Scenemønstringen bør foregå i et best mulig egnet lokale sal, klubb eller idrettshall, hvor de tekniske scenefasiliteter tilfredsstiller et kulturarrangement med omrigg av backline mellom innslag, fasiliteter for teknisk rigg samt garderober. Lyd og lys må fungere, og det bør være minimum to scenearbeidere med erfaring fra scenearbeid eller som har hatt god opplæring. Utstilling Hvis det er mulig bør lokaler bygd for utstilling benyttes, og det anbefales å leie inn utstillingsfaglig kompetanse for å få forberedt lokalene. I mange tilfeller må andre lokaler benyttes, og tilpasses best mulig. Viktige faktorer er rene rom med minst mulig visuell støy, god belysning og nok rom. Film Film er best på kino, sies det. I UKM er vi generelt sett enig i det. På samme måte som rock, dans og kunstobjekter skal film ha best mulig visningsforhold. Der mønstring foregår i kinosal eller kulturhus kan filmvisning være en naturlig del av scenemønstringen. Dersom mønstringen foregår i gymsal el.l kan film med fordel ofte vises i egen tilrettelagt forestilling, med god blending og best mulig lyd- og bildekvalitet. Dokumentasjon Vi anbefaler at en nettredaksjon med ungdom får i oppdrag å dokumentere mønstringen med tekst, bilder og video på nettet. Ved å kontakte fylkeskontakt eller UKM Norge kan du få hjelp til å komme i gang med en ung nettredaksjon. Andre deltakere Gjennom å involvere ungdom som arrangører, teknikere, konferansierer, artistverter osv. får du et bedre arrangement hvor ungdommen selv har eierfølelse, samtidig som du bidrar til å bygge opp denne kompetansen i lokalmiljøet, noe som kommer flere til gode på sikt. side 14 side 15

9 HMS-RUTINER Som UKM-arrangør er du ansvarlig for sikkerheten til deltakere og publikum på din mønstring, og dette må ha høyeste prioritet. Vi anbefaler derfor at du lager en enkel risikoanalyse med oversikt over hvilke tiltak som skal forebygge og forhindre skade, og at du utarbeider vakt- og brannrutiner. Husk å ta kontakt med brannvernsleder eller tilsvarende når det gjelder bruk av røykmaskiner eller pyroteknikk. Det samme gjelder ved eventuell utkobling av brannsløyfer. Ved bruk av eksterne leverandører er det viktig at også disse undertegner en HMS-erklæring. Noen eksempler og maler til dette finner du på arrangørsidene på ukm.no. GRAFISK PROFIL OG VISUELT UTTRYKK Alle UKM-arrangører kjøper hver høst en ny materiellpakke gjennom UKM Norge. Denne pakken inneholder det grunnleggende for å komme i gang med synliggjøring og rekruttering, og dekker i tillegg TONO-avgiften for arrangementet. Det er fullt tillatt å lage eget PR-materiell, t-skjorter og andre effekter, men alle arrangører plikter å bruke den grafiske profilen og de visuelle virkemidler som UKM Norge har valgt i samråd med fylkeskontaktene. Via arrangørnettsiden har du tilgang til verktøy for å lage slikt PR-materiell. Velkommen til UKM designgenerator. Velkommen Her får til UKM du mulighet designgenerator. Velkommen for å skreddersy til Her UKM får designgenerator. du ditt mulighet for å Her skreddersy får du mulighet ditt for å skreddersy ditt eget promoteringsmateriell på eget en enkel promoteringsmateriell og oversiktelig eget måte, på promoteringsmateriell en og enkel få ut og filer oversiktelig klare på en måte, enkel og og få oversiktelig ut filer klare måte, og få ut filer klare for trykk, print eller skjermbruk. for trykk, print eller skjermbruk. for trykk, print eller skjermbruk. TILPASS MATERIELL TILPASS FILARKIV MATERIELL TILPASS MATERIELL FILARKIV FILARKIV Her kan du tilpasse UKM materiell Her kan du Her tilpasse får du UKM tilgang Her materiell til kan alt du av tilpasse filer Her og får UKM du materiell tilgang til alt av Her filer får og du tilgang til alt av filer og etter eget ønske. Legge inn egen etter eget designmateriel ønske. Legge etter inn for egen fri eget bruk ønske. i designmateriel Legge inn egen for fri bruk designmateriel i for fri bruk i tekst, velge farger, og få ferdig tekst, fil velge promotering farger, og få av tekst, ferdig UKM velge arrangementer. fil farger, promotering og få ferdig av UKM fil arrangementer. promotering av UKM arrangementer. klar for trykk eller printe selv. klar for trykk eller printe klar selv. for trykk eller printe selv. Dette inkluderer: Dette inkluderer: Dette inkluderer: Dette inkluderer: Dette inkluderer: Dette inkluderer: plakater, diplomer, annonser, plakater, diplomer, logo, illustrasjon, annonser, plakater, farger, diplomer, ikoner, logo, annonser, illustrasjon, farger, logo, ikoner, illustrasjon, farger, ikoner, rollup, skjermreklame, rollup, skjermreklame, film, etc. rollup, skjermreklame, film, etc. film, etc. kinoreklame, avisannonser etc. kinoreklame, avisannonser kinoreklame, etc. avisannonser etc. side 16 side 17

10 VIDERESENDING TIL FYLKESMØNSTRING Rammer Fylkeskontakten fastsetter rammene for kommunens/bydelens deltakelse på fylkesmønstring. En gruppe som sendes videre kan i utgangspunktet ikke skifte besetning før fylkesmønstring. Dette kan fravikes etter avtale med fylkesarrangør ved sykdom, flytting eller lignende. Når noen sendes videre er det ikke bare deltakeren / gruppen, men selve innslaget som plukkes ut. (For eksempel et av flere musikkstykker). Derfor skal i utgangspunktet det samme vises / framføres på fylkesmønstringen. Juryens oppgaver Juryens oppgave er todelt. For det første skal juryen plukke ut de som skal representere kommunen/bydelen på fylkesmønstring. (Det er lokalarrangørens ansvar å informere juryen godt, slik at det er helt avklart hvilke rammer kommunen har på fylkesmønstringen). Juryens andre oppgave er å gi deltakerne en tilbakemelding. Denne skal holdes i en positiv tone og bidra til at deltakerne kan utvikle seg videre. Tilbakemeldingen kan være skriftlig eller muntlig. Det er en fordel at man tar tiden på alle innslag. Dette vil lette juryens arbeid med å forholde seg til rammene for fylkesmønstringen. Sammensetting av jury Fylkeskontakten har det overordnede ansvaret for juryordningen i sitt fylke, men det er lokalarrangørens ansvar å sette sammen sin jury. Lokalarrangør bestemmer om én jury skal bedømme alt eller om det skal deles i flere juryer. Arrangør kan selv stå for juryering av ungdom som deltar på nettredaksjon eller som unge arrangører. Det skal oppnevnes en juryleder, og det bør minimum oppnevnes 2 ungdommer til juryen. Disse bør selv ha kulturbakgrunn. Det bør videre minimum oppnevnes 2 voksne fagpersoner til juryen. Eksempler på fagpersoner kan være kulturskolelærere, distriktsmusikere, kunstnere og artister. side 18 side 19

11 Kriterier for juryering Ved uttak til fylkesmønstringen skal det legges vekt på at bidragene gjenspeiler den kulturelle bredden i den enkelte kommune/bydel. Juryen skal særlig være oppmerksom på det nyskapende, innslag som bygger på en kreativ idé, og vurdere originalitet, tolkning og formidling. Andre stikkord er kommunikasjon, formidlingsevne, og mot til å gå nye veier. UKM er ikke en talentiade, men juryen kan likevel ikke unnlate å se på teknisk- og kunstnerisk kvalitet. Det er også naturlig å vurdere kvalitet i forhold til alder og andre forutsetninger. Det skal brukes et juryskjema. På ukm.no ligger det forslag til slike skjema, eller arrangøren kan selv utforme et skjema. Tenk nytt om jury! Dersom man er redd for å få en inhabil jury kan det være en løsning å bytte jury med en annen kommune/bydel. Når flere arrangerer mønstring sammen, er det en fordel at alle kommunene er representert i juryen. En del fylker har positive erfaringer med å bruke samme jury på flere mønstringer. Dette bidrar til helhetstenkning og oppleves som svært rettferdig av deltakerne. side 20 side 21

12 DEL 3: TIPS TIL UTVIKLING AV DET LOKALE UKM MER INTERN KOMMUNIKASJON Politikerne er sjefene for UKM. De må være med på laget! Dersom UKM er flaggskipet for godt ungdomsarbeid og framtidsrettet politikk for kommunen er det også enklere å melde inn behov for ressurser, menneskelige så vel som økonomiske. PLANER OG FORANKRING Sørg for at UKM er forankret i de kommunale planene, og jobb for at det er en fast budsjettpost øremerket til UKM. Mange fylkeskommuner arbeider nå med å forankre UKM i samarbeidsavtaler med sine kommuner, og her kan du som lokalarrangør være en pådriver. ØKT UNGDOMSMEDVIRKNING Tør å gi ansvar og oppgaver til ungdom! Deltagere som viser stor entusiasme må tas vare på og vies oppmerksomhet. Bruk disse gjennom året og i planlegging av neste mønstring. At ungdommene selv er aktive utvikler eierskap og engasjement. UKM skal være ungdommenes egen myldreplass! UKM Norge har, i samarbeid med fylkene, etablert URG (Ungdommens referansegruppe) som skal fungere som ungdommens talerør inn mot arrangørene. Det er oppnevnt en URG-representant i hvert fylke og vi anbefaler at kommunene også oppnevner egne URG-representanter. UKM Norge driver prosjektet «Unge arrangører» som er et tilbud til de kommunene som virkelig ønsker å involvere ungdom i hele prosessen med UKM. Målet er at dette skal bli «normaltilstanden» i alle kommuner i løpet av noen år. Du kan lese mer om unge arrangører på ukm.no PRISER OG STIMULERINGSMIDLER Har du gode ideer til utvikling av UKM i din kommune så kan du søke UKM Norge om stimuleringsmidler. Mange fylker er også i gang med utviklingsprosjekter som er delfinansiert av UKM Norge. Snakk med din fylkeskontakt om dette! UKM Norge deler hvert år ut prisene «årets turbokommune» til 19 kommuner, og «årets UKM kommune» til 2-3 kommuner. Litt ekstra innsats med UKM gjør kanskje at fylkeskommunen ønsker å nominere din kommune neste år! side 22 side 23

13 SAMARBEID MED ANDRE På lokalt plan organiseres UKM på mange ulike måter, men kommunen er ansvarlig for å få gjennomført de lokale mønstringene. Det er rom for stor variasjon både med hensyn til deltakelse og organisering, og vi anbefaler samarbeid mellom det offentlige og det frivillige kulturlivet WORKSHOPS Inviter ungdom til forskjellige kurs og workshops i forkant av UKM. Dette er en fin anledning til samarbeid med kulturskolen og DKS, og det er mulig å søke om stimuleringsmidler via UKM Norge. Eksempler på samarbeidspartnere UKM, DKS og Norsk Kulturskoleråd har signert en intensjonsavtale om samarbeid for å skape et best mulig kulturelt oppvekstmiljø for ungdom. Det bør derfor ha høy prioritet å få til et godt samarbeid med DKS og kulturskolen også lokalt. Andre viktige samarbeidspartnere er skole, bibliotek, fritidsklubb, elevråd, rockeverksted, teaterlag, kunstforening, kor, korps, forfatterlag og ungdomsråd. Samarbeid mellom kommuner/bydeler Lokalmønstringen er grunnpilaren i UKM. Det er en målsetting at UKM arrangeres i alle kommuner/bydeler, og at alle lokalmønstringer favner så bredt sjangermessig som mulig. I praksis vil ikke dette alltid være gjennomførbart, og ulike former for samarbeid på tvers av kommunegrensene kan da sørge for at alle ungdommer får et best mulig tilbud. Eksempler på samarbeid kan være felles kurs i forkant av mønstring, eller felles nettredaksjon. Dersom det ikke arrangeres lokalmønstring kan det gjøres avtale med annen arrangør om deltagelse. side 24 side 25

14 DEL 4: HVOR KAN DU FÅ HJELP? FYLKESKONTAKTENE Fylkeskontaktene har ansvaret for fylkesmønstringen og for koordinering og utvikling av UKM i sitt fylke. Fylkeskontakten arrangerer møter med kommunene og andre involverte. I noen fylker er dette formalisert gjennom et kommunenettverk kalt «UKM Forum». Fylkeskontakten skal fungere som rådgiver og koordinator for lokale arrangører, og du kan når som helst kontakte dem for å diskutere hvordan UKM kan bli bedre. UKM NORGE UKM Norge har på vegne av Kulturdepartementet det nasjonale ansvaret for UKM og skal sørge for at utviklingen er i tråd med oppdraget. I tillegg til å arrangere den årlige UKM-festivalen har UKM Norge ansvar for nettsider, påmeldingssystemer, nasjonal informasjon, internasjonalt arbeid og skal være et ressurssenter for de lokale UKM-arrangørene. Nøl ikke med å kontakte oss hvis vi kan hjelpe deg! PÅ NETTSIDEN På ukm.no finner du flere nyttige maler og skjema. Her er det artikler og nyheter som UKM Norge og andre arrangører har publisert, og du finner også kontaktinfo til alle dine 400 arrangør-kollegaer. URG har en egen seksjon på nettsiden, og de vil gjerne bidra hvis du har ideer eller spørsmål. side 26 Utgitt av UKM side Norge

15 side 28

VEILEDNING FOR UKM ARRANGØRER

VEILEDNING FOR UKM ARRANGØRER VEILEDNING FOR UKM ARRANGØRER INNHOLD: 3 Visjon og verdier..................4 Hvem har ansvaret for UKM........5 Samarbeidspartnere...............8 Retningslinjer for mønstringer.......9 Samarbeid mellom

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Side 1 Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Fosnavåg, Herøy kommune, 17.-19.-04.2015 Infohefte nr. 1 Oppdatert 15.12.2014 Møre og Romsdal musikkråd, Fylkeshuset, 6404 Molde, Tlf. 71258851, mobil 90995554 e-post:

Detaljer

UKM nettverkssamling Finnmark

UKM nettverkssamling Finnmark UKM nettverkssamling Finnmark 28.09.16 UKM året 2016 UKM året 2016 forts.. På fylkesmønstringa i år: Antall deltagere totalt: Antall deltagere på UKM Festivalen: Antall pr. sjanger: 267 26 18 UA 8 filmer

Detaljer

Kommunemøte for UKM Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017

Kommunemøte for UKM Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017 Kommunemøte for UKM 2017 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017 Program for dagen 10:00 11:00 Informasjon og oppdateringar 11:00 12:00 UKM-arbeidet i kommunane 12:00-13:00 Lunsj 13:00 14:00 UKM-arbeidet

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

UKM vil ha deg med på laget!

UKM vil ha deg med på laget! UKM vil ha deg med på laget! Meld deg på som Ung Arrangør eller Scenetekniker! og bli med på UA KICK OFF 6.- 7. Desember 2014 i Molde! Mer info på ukm.no/moreogromsdal Eller hos din lokale UKM- kommunekontakt

Detaljer

Høringsinvitasjon: UKM Norge på vei mot 2020

Høringsinvitasjon: UKM Norge på vei mot 2020 Høringsinvitasjon: UKM Norge på vei mot 2020 I forbindelse med arbeidet med ny strategiplan 2015 2020 for UKM Norge, sender vi herved planen på høring i fylkesnettverket. Planen er utarbeidet av administrasjonen

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Case: UKM Krasjtest for unge arrangører. Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:.

Case: UKM Krasjtest for unge arrangører. Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:. Case: UKM Krasjtest for unge arrangører Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:. Denne casen er delt inn i 4 bolker: Høst (november og desember) hvor dere

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG TEVLINGSREGLEMENT KULTURMØNSTRING Revidert 09 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG Regel og retningslinjer for kulturmønstring i NBU Mål med mønstringa: Målet med kulturmønstringa er i hovedsak å vise frem allsidighet,

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Fylkesmønstring 2014. Infohefte nr. 1. Oppdatert 14.10.2013

Fylkesmønstring 2014. Infohefte nr. 1. Oppdatert 14.10.2013 Side 1 Fylkesmønstring 2014 Infohefte nr. 1 Oppdatert 14.10.2013 Møre og Romsdal musikkråd, Fylkeshuset, 6404 Molde, Tlf. 71258851, mobil 90995554 e-post: moreogromsdal@musikk.no. Besøksadresse: Sandvegen

Detaljer

UKM KICK OFF konsert

UKM KICK OFF konsert Meld deg på som Ung Arrangør eller Scenetekniker! og bli med å lage: UKM KICK OFF konsert 26.- 27. November 2016 i Molde! Mer info på ukm.no/moreogromsdal Eller hos din lokale UKM- kommunekontakt Satsing

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden VELKOMMEN til produksjonsguiden Begrunnelser Tilrettelegging Kvalitet Muligheter Ressurser Vertskap Omsorg Rammer Verktøy Begrunnelser, rammer og mål Kan vi formulere en tydeligere målsetting og en klarere

Detaljer

For å bekrefte at du skal delta må du fylle ut skjemaet nederst etter du har lest infoen snarest.

For å bekrefte at du skal delta må du fylle ut skjemaet nederst etter du har lest infoen snarest. Kjære deltaker! Gratulere med uttaket til UKM Fylkesmønstring 2017! Vi regner med at du er informert om at du/dere er blant de som får reise til UKM fylkesmønstringen for å representere deres kommune.

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

- KulturArrangør i kulturskolen

- KulturArrangør i kulturskolen - KulturArrangør i kulturskolen KultArr Pedagogdagene 2012 2. KULTURSKOLENS MÅL 2.1 Formål og oppgaver arrangere konserter, utstillinger, forestillinger og andre former for framvisning av elevenes virksomhet..

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN

Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN Litt om bank og prosjekt Fremføring og formidling Omsorg - lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Vertskap - kunsten å få mennesker til å føle

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Kursrekke i tekst og formidling: skape, skrive og dele Songdalen bibliotek / Songdalen kommune Prosjektansvarlige Ingunn Greibesland og Ane Andersen Seljeseth

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar Velkommen! Kulturarrangement og festivalar 10:15 11:00 Ide og konseptutvikling 11:00 11:30 Pause med kaffi & frukt Utsjekk av rom 11:30 12:30 Arrangementsteknikk, gjennomføring og evaluering Stikkord for

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Lokal plan for Fet kommune Den kulturelle skolesekken 2016-2020 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1. Innledning. 2 2. Lokal organisering nettverk... 3 3. Tiltak fordelt

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb Program 22-28.Feb 22.-24. Feb 13:00 konferansierkurs Lær deg å snakke til publikum på scenen! Kurset er ikke bare for de som ønsker å være konferansier under UKM, men for alle som ønsker å lære mer om

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Innledning, dette dokument inneholder følgende punkter: 1. Strategisk forankring. 2. Tilknytning til programmet 07/2014

Innledning, dette dokument inneholder følgende punkter: 1. Strategisk forankring. 2. Tilknytning til programmet 07/2014 Prosjekt 07/14 Bydelsfestivalen Blokkrock OPPSTART: 1.mai 2014 1 Prosjektnavn: Blokkrock Inkl. delprosjektet familie-og aktivitetsdag Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 4.mars 2014, konklusjon

Detaljer

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f Den kulturelle skolesekken i Østfold, håndbok for kulturkontaktene 09/10 Skolen som kulturarrangør en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing. Den

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Verdigrunnlag Kunst og kultur som metode Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Kunstens egenverdi Læreren

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Sjekklister. Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet

Sjekklister. Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet Sjekklister Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet 15 Arbeidsfordeling Produksjon Sted Dato Ansvarlige Navn Telefon E-post Hovedansvarlig *) Produksjonsleder

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Til foreldre som vil arrangere

Til foreldre som vil arrangere Til foreldre som vil arrangere Å forske vekker begeistring Barn stiller de beste spørsmålene. Når de får undersøke egne spørsmål, bruker de nysgjerrigheten sin, er kreative og løser problemer de interesserer

Detaljer

www.facebook.com/ungdomshusetg60

www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.drammen.kommune.no/g60 HØSTPROGRAM 2013 G60 er en møteplass for ungdom som ønsker å gjøre noe kreativt på fritiden. Her finner du møteplass, seks bandrom, lydstudio,

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Elisabet S. Hauge, prosjektleder Vegard Solhjem Knudsen, analytiker Marthe Rosenvinge Ervik, analytiker

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

M E D L E M S F O R D E L E R

M E D L E M S F O R D E L E R MEDLEMSFORDELER NORSK KULTURSKOLERÅDS VISJON: KULTURSKOLE FOR ALLE Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og ivareta både bredde og talent Denne brosjyren forteller hva Norsk kulturskoleråd

Detaljer

ungdom mellom 12 og 17 år i Oppland Thomas Bjerke, Filmverkstedet i Oppland

ungdom mellom 12 og 17 år i Oppland Thomas Bjerke, Filmverkstedet i Oppland PROSJEKTBESKRIVELSE Arrangør: Målgruppe: Kontaktperson: Filmverkstedet i Oppland ungdom mellom 12 og 17 år i Oppland Thomas Bjerke, Filmverkstedet i Oppland Innhold 1. Om Filmverkstedet i Oppland 2. Om

Detaljer

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling Kulturskolen i Ås Etablert i 1970 - ny utvikling basert på 47 års erfaring Utnevnt til - Årets kulturskolekommune 2017 og Fyrtårnkulturskole 2012-2014 Undervisning av barn og unge 0-20 år i - Musikk Dans

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Håndbok. for kulturkontakter

Håndbok. for kulturkontakter Håndbok for kulturkontakter 1 KULTURKONTAKTENS ROLLE Hva er en kulturkontakt På hver skole er det en ansvarlig kulturkontakt. Kulturkontakten er kontaktpersonen og bindeleddet mellom kommunekontakten for

Detaljer

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 1 Om ordningen / formål

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Arrangør. hefte. Heftet tilhører:

Arrangør. hefte. Heftet tilhører: Arrangør hefte Heftet tilhører: INNHOLD INNLEDNING 3 OVERSIKT 4 SJEKKLISTE 5 ORGANISERING 6 MARKEDSFØRING 7 TEKNIKK OG LOKALE 8 EVALUERE 10 TILLEGG: TIPS TIL EGNE PROSJEKT 11 2 INNLEDNING Dette heftet

Detaljer

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Nordea-prosjektet KUL-TUR Kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling praktisk utviklingsarbeid i samarbeid med utvalgte kulturskoler og lokale Nordea-aktører Resultater og kompetanse overføres underveis og på sikt til

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013.

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran kommune 7790 Malm Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05231-50 Gunn Mogseth Skrove 10.10.2012 Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran

Detaljer

Hvordan sende søknad. Oslo kommune Utdanningsetaten. - tilgang til søknadsskjema

Hvordan sende søknad. Oslo kommune Utdanningsetaten. - tilgang til søknadsskjema Hvordan sende søknad - tilgang til søknadsskjema Hva er en god beskrivelse av en kulturproduksjon? - tips til utfylling av skjema - kvalitetsvurdering av din produksjon Behandling av forslag til DKS Oslo

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Kulturskolebanken innholdsoversikt

Kulturskolebanken innholdsoversikt Kulturskolebanken innholdsoversikt Hvordan bruke listen: Oversikten er satt opp hierarkisk på samme måte som Kulturskolebanken. Hovedemnene er nummerert 1-8. Alle kategorier under det, slik de fremkommer

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-16

HANDLINGSPLAN 2014-16 Målsetting: STRATEGI FOR SAMHANDLING MELLOM DET FRIVILLIGE KULTURLIVET I NORD- TRØNDELAG OG FYLKESKOMMUNEN HANDLINGSPLAN - 16 27.03.14 «Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være en aktiv medspiller i samarbeidet

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

Jorid Vaagland, Halvor Fauske, Hilde Lidén, Roel Puijk og Hanne Riese KULTURPOLITIKKEN OG DE UNGE

Jorid Vaagland, Halvor Fauske, Hilde Lidén, Roel Puijk og Hanne Riese KULTURPOLITIKKEN OG DE UNGE Jorid Vaagland, Halvor Fauske, Hilde Lidén, Roel Puijk og Hanne Riese KULTURPOLITIKKEN OG DE UNGE NORSK KULTURRÅD 2000 INNHOLD DEL I INNLEDNING 13 1. Oppdraget for Norsk kulturråd 14 Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

DELTAGERINFORMASJON UKM FYLKESFESTIVALEN 31. MARS - 2. APRIL

DELTAGERINFORMASJON UKM FYLKESFESTIVALEN 31. MARS - 2. APRIL DELTAGERINFORMASJON UKM FYLKESFESTIVALEN 31. MARS - 2. APRIL Gratulerer som deltager på UKM fylkesfestivalen for Oppland! Håper du gleder deg og snart er klar for å ta turen til Hadeland. Vi som arrangører

Detaljer

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar Invitasjon Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar MARSIMARTNAN ER EN AV TRØNDELAGS STØRSTE BEGIVENHETER VINTERSTID Påmelding snarest

Detaljer

UKM Hordaland Info til kommunekontaktane

UKM Hordaland Info til kommunekontaktane UKM Hordaland Info til kommunekontaktane 1. Kort om arbeidet mot UKM-festivalen i Hordaland 2016 1.1 Nytt namn og vidare satsing Styret i UKM har med sin strategiplan for åra 2015 2020 oppgradert visjon

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

RESULTATVURDERING 2010

RESULTATVURDERING 2010 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 42/11 vedlegg RESULTATVURDERING 2010 SANDNES KULTURSKOLE Kulturskolen er et bra sted :-) (elevuttalelse ved brukerundersøkelse) 1 INNLEDNING Visjon En modig kulturskole

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 16. april, Høgskolen i Ålesund Ajuda SB og Erkna SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2014. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer