temanummer Natur & miljø Bulletin 3 av nye, energieffektive produkter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "temanummer 4 1998 Natur & miljø Bulletin 3 av nye, energieffektive produkter"

Transkript

1 k ri)

2 Dette Til Samtidig 2 Natur & miljø Bulletin temanummer temanummer Natur & miljø Bulletin 3 X Bu11till Redaktøi Tom Erik økland Redaksjon: Jens Petter Toldnæs, Kristian Jahre Bidragsytere: Jon Bjartnes, k Pedersen & Andreas Tjemshaugen Adresse: Postboks 342 Sentrum, 11 Oslo. Tif: Faks: E-post: Nest. t.mautgave: Mars utiti.e N.r I N turv.rnforhurid Abonnoment: I 99/ar (privatpersoner), 5/år (bedrifter) Annonser: TIC laks: Trykklng: Gan Grafisk. Trykket på lo / resirkuhert papir. Norges Naturvornfobund: Samme postadresse som N&M ltiittctimi, VVcb: huip://www.iigo.grida.no/naturvem l:-posi: naturvern(ajnaturvern.no norsk fagpresse Framtidas kraftkarer Søndag 22. november vedtok Arbeiderpartiets Iandsiiiote en uttalelse som innebærer at partiet igjen ønsker gasxkrali i Norge. I partipro grammet heter det at Norges energiforhr<ik skal dekkes av fornybar kraft. En selvmotsigelse, synes du? Neida, i hvert bul ikke for Jens Stoltenberg. Hør bare: «Arbeiderpartiet åpner bare tur gasskraft i en periode, fram til landet igjen er selvforsynt iiiril lornyb:ir kraft.» Sitat nestlederen i Norges største parti. At Stoltenberg tilhører krafilaget i norsk politikk kom neppe som en bombe. At Ap faktisk helt åpenlyst bryter iiued sitt eget program er kanskje mer forunderhig. At partiet prøver å gteiiiiiie seg bak utsagn om en «foreløpig ordning» er direkte pinhig. Vi har hørt Ap og Stoltenberg snakke oiii g:isskratt for. Ikke én gang, men mange ganger. Etter den lærdoniiiieii er det en lekse som sitter: Norsk gasskraft skal selvfølgelig erstatte iiiiieii og mer miljø fiendtlig kraft i Europa. Dette var argumentet soiii gjorde gasskraft verk til miljøtiltak, vel og merke i forkjen<periies øyne. Med andre ord har en god bit av gasskraftfolket kastet sitt siste aigiiinent. For et par uker siden var det teppebull tor kliinakontiransen i Buenos Aires. Alt man sitter igjen med fra dcii ei cii timeplan for vi dere forhandlinger. Deadline er satt til deseniber i år 21). Først da vet man hvordan de gode intensjonene fra Kyoto-kontëransen blir videreført. Ting tar tid. Mens tiden går tømmer vi jordas reserver av ikke fornybar energi. Det er ikke bra, men det koinn<er tur eller siden til å tvinge fram en forandring. Alternative energikilder har knapt nok kommet, men de har i det minste kommet for å bli, Tenk hvis Norge kunne blitt et foregangslaiid ur internasjonal energipolitikk. Vi har ekstremt høy energiprodukson per innbygger, vi har elenclige vaner i forhold til energisparimig og vi utnytter energien dårlig ved blant annet å bruke strøm til oppvarming med et berg av panelovner. Norge har store muligheter til å redusere energi forbruket. Dessuten har vi en forblåst kyst, tidevann og bølger. Investeringer, først i forskning og siden i utbygging, kunne fort Norge til verdenstoppen som eksportor av fornybar energi. Det hadde vært en innsats til det beste for alle. Kanskje en idé tuir fossile politikere? Provoserende atomkraftverk Japan har vedtatt å bygge enda et nytt atomkraftverk. Miljøaktivister er opprørt over at regjeringen har ignorert deres synspunkter. Ips SUVENDRINI KAKLJCHI Det nye anlegget, en trykkvanns reaktor, skal settes opp i I higa shidori i Aomori i det nordlige Japan. Bygget blir det første iv i alt 2 nye atomkraftverk lbre speilet av regjeringen. Den japanske Atomenergi kommisjonen ga prosjektet grønt lys forrige måned. Avgjørelsen kom som et sjokk på mange.l leie ti år har gått siden forrige reaktor startet opp i keiserdømmet. I løpet av denne perioden har motstanden mot atomenel gi vokst i omfang. Flere ulykker i krafiverkene har ført til at liere og flere stiller seg skeptisk til anleggene. Men til tross for dette, ønsker nå regjeringen å satse videre på atomkraft. Ulykker I fjor ble det avslørt strålelekka sjer fra atomavfallsplassen i Tokaimura. Dette viste seg å ha pågått i nesten 3 år. I desember 1995 lekket kjølevæske ut av reaktoren i Monju. er en bitter kamp, forklarer Masalco Sawai, talsmann for Sentret for borgernes atominformasjon. Den fol kestat lige organisasjonen er en av de ivrigste i kampen mot atomkraft i Japan. Dagsavisen «Asahi Shim bun» skriver at det allerede har oppstått bred kritikk i nabolagene hvor det er planer om å bygge de 2 reaktorene. og med lederne på kraftverkene tviler på at det lar seg gjøre å bygge så mange som 2 nye anlegg, hevder avisen. Men Yoichi Fujie, formann i Atomenergikommisjonen, sier at regjeringen vil stå på sitt. Vi vet at flere er imot vårt forslag. Men fordelene ved atom energi kan ikke stikkes under en stol. Det er ingen grunn til å gi opp planene nå, mener Fujie. I dag blir rundt 3 prosent av Japans energi produsert gjennom 5 private kjernekraftverk. Den politiske anerkjennelsen av energiformen skremmer miljø aktivister. PR-offensiv» Flere politikere presenterer atom kraftverkene som mer miljøvennlige enn annen energiutvin ning. Det blir påpekt at anleggene ikke utskiller karbondioksyd, og pa den måten bidrar de ikke til drivhuseffekten. Ved miljøforhandlingene i den japanske byen Kyoto i 1997, ble det enighet om å redusere utslippene av karbondioksyd til 199-nivå innen år 21. Regje ringen i Japan tolket det dithen a. ) de kunne kompensere tapet med atomkraft. Det statlige energirådet i Japan går inn for å skjære ned på bruken av fossilt brennstoff med rundt fem prosent av dagens produksjon. Tiltaket blir spesielt drastisk med tanke på at Japans energibehov vokser sterkt. Det eneste alternativet som regjeringen ser for seg er atomenergi. Aktivister beskylder regjerin gen for å lage sin egen miljøvri for å skrape sammen argumenter for atomkraft. Sawai hevder at utspillet kun må regnes som en PR-offensiv. blir det sett gjennom fingrene med de problemene denne energiformen kan føre med seg, sier han. ( NVE gir tilskudd til markedsintroduksjon av nye, energieffektive produkter Har din bedrift en energieffektiv nyvinning, som du opplever at det er vanskelig å nå ut på markedet med? Da kan du få drahjelp fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NyE. AiweIl AS har fått støtte fra NVE til markedsføring av AiwelI stjernen og Ice-Controti 1., som reduserer energiforbruket på utvendige varmekabler fra 5-95 /o. Siden 1994 har NVE gjennom BSI-programmet gitt støtte til markedsintroduksjon av innovative enøkprodukter. NVE ønsker dermed å stimulere tilbudssiden i enøkmarkedet. Et tilskudd sberettiget prosjekt har: Høy markedsrisiko Mulighet for lønnsom drift og økt energ ieffektivitet Strategisk betydning for bedriften Nyskapende teknologi Liten teknologisk risiko Det kan gis inntil 5 /o støtte til markedsunder søkelser, markedsføringstiltak, demonstrasjons og referanseanlegg, produkttesting samt produktutvikling (ikke forskning). Ta kontakt med NVE s operatør for BSI for søknadsveiledning. KanEnergi AS, Bærumsveien 473, 1351 Rud. Telefon: Faks: e-post: kanenergi.no enøk effektiv energibrok Oslo Enèrgi AS

3 I Storparten l:rmmtidms Mange Atomlobhyistenes Atoinkratt - I Det Beregninger I 4 Natur & miljø Bulletin temanummer temanummer Natur & miljø Bulletin 5 Hver krok sitt kraftverk Norske miljøvernere tror desentraliser ing blir et nøkkel ord for framtidas energiproduksjon. Klimaavtale og alternative energikilder står også sentralt. TOM ERIK ØKLAND Mens vestlige myndigheter har en tendens til a tegne piler som peker rett til værs nar man skal estimere framtidas energipro duksjon, tror miljohevegelsen pa en motsatt utvikling. N&M Bulleim har oppfordret norske miljovernere til å flibulere om frant idas energ isituasj on. Mindre forbruk år 225 har Norge redusert energiforbruket kraftig. Da eks porterer vi store mengder energi, tror I lavard \ åggen Malvik, energiradgiv er i Iramtiden i vare hender. I Inn tror oppvarm ing v il skje ved ljernvarmeanlegg, gjerne basert pa varmepumper. I kyst strokene vil vi finne noen store vindmolleparker. men desto Ilere enkeltstaende inoller. De skal produsere strøm til omradene rett i nærheten. Vannkraftutbygging blir det ogsa slutt på. Endringene pa dette umradet blir nok hoved saklig knyttet til elïktforhedr ende tiltak, tror Malvik. I [an for støtte av Silje Schei Tveitdal, leder i Natur og Ungdom: av var vann kraftproduksjon vil dessuten eks porteres i 225. Da har vi innsett at andre har behov for strømmen enn oss, legger Tveildal til. Desentralisering Malvik tror hele verdens eimerei prodiksjom vil bli atskillig mer desentral isen enn hva som er imlielle i St mmmi v il bli produsert der.. Fo,ssilt ei ut. vind og sol er iii i 225. Det tror i hvert fall norske iniljoi ernere. (Foto: Klaus hlolstiiiç /Sauifolo) bik bor og jobber. I første om produserer strøm og et tilhørende gang vil eksempelvis Europa ga kjempenettverk av kraftledning over fra kull til gass, men vi vil er. I hvert borettslag vil ha sin ikke se store gasskraftverk som energikilde. enten det er en brenselcelle eller el solenergi anlegg, tror Malvik. Tveitdal er igjen enig: energiproduksjon vil besta av en mengde forskjellige løsninger. Flere av disse energi formene fungerer hest som små enheter. Hydrogen er tingen Malvik har ogsa stor tro pa hy drogen som tramtidas energibærer. I lydrogen kan produseres ved elektrolyse, med kraft fra enten vind eller vann. Dermed bruker man fornybare energikilder i produksjonen. I sørlige strøk vil det være mer fornuftig a bruke solenergi. Det er viktig at gså denne produksjonen skjer,nesl mulig lokalt, slik at man slipper tungvint transport. Energipolitisk leder Thoinas Palm i Bellona tror ogsa på hydrogen som en framnlidig energihærer. Men han tror ikke pa noen desent ral i sert løsning i begynnelsen. Først vil man få sentralisert kraftproduksjon i hydrogenverk. I lydrogenet herfra vil i hovedsak brukes i transportsektoren. Etter hvert vil man bane vei for småskalaproduksjon. Atomnedtur Atomlobbyistene var nærmest hyperaktive under savel Kyoto som Buenos Aires-konforansen. Miljøvernerne tror lobbyistene iter forgjeves. land planlegger nedbygging allerede. l3ransjens eneste mulighet er storstilt sats ing mot land som Indonesia, Kina og India. Dette blir lbrhap entligvis stoppet av at resten av verden ser problemet med atoin brensel. Kanskje vil en ulykke på Kola bli spikeren i kmsta for bransjen, mener Malvik. desper asjon peker mot at bransjen er presset opp i et hjørne. l:n ulykke eller to er alt som skal til for a stoppe nyhygginig, tror Tveitdal. har ingen fram tid. I tterhvert som kraftverkene blir utrangert vil de Ileste nasjo ner velge andre krafityper, så sant de finnes. I ar 225 tror jeg v i har funnet jul Igode erstatning er, sier Thomas Palm. Kyoteffekten I dag snakker man om Kyoto protokohlen. I framtida vil man kanskje bruke ordet Kyoto etekten om endringer i den glohale energistrukturen. 225 har vi en global klmmnaavtale. som gjør samtlige av v erdens land ansvarlige for sine egne utslipp. Det er slutt pa at Statoil kan pumpe opp olje sa det suser samtidig som man plan ter noen trær. Presset vil drive var del av verden til kraftig reduksjon i energi forbruket. V landene vil sannsynligvis hoppe over den utviklings perioden vi er inne i. og ga rett over til en mer forsvarlig energipolitikk, tror Tveitdal. blir akkurat som utbyggingen av telesystem i Kina. Der satser man alt på mobilnett, Sol kan varme opp hus allerede i dag. Fra,ntidas modellfor oppvar iiiing? (Foto: Thoinas Raupach/Sainfoto,f Er det slutt på utbygging av vaiinkraft i år 225? (Foto: hans Hvide Bang/Sainjåto) siden man ikke har et lednings nett som er brukbart. Pa samme niate er mange alternative energikilder vel sa aktuelle for u-landene, utdyper Malvik. Bellonas Thomas Palm mener Kyoto-protokohlen blant annet slar beina under en framtidig satsing pa gasskraft. viser at gass kraft som erstatning for mer Ibrurensende fossil kraft vil gi store økninger i C2-utslippene. En slik løsning vil ikke holde i framtida. Dermed ma man fjerne karbonet fra gassen, eksempelvis ved å produsere hydrogen. Kraften vil da bli dyrere, tro Palm. Kun nyttig produksjon Erik Dammann, daglig leder i Forum for Systemdehatt, vil ikke prøve å beskrive en situasjon 25 ar fram i tid. Jeg tror ikke pa trendfrem stillinger. Da vil man måtte uttale seg som enten teknologioptimist eller katastrofevarsler. Personlig tror jeg at vi innen 225 har endret hele vårt økonomiske system. Det vil ogsa endre energmbruken, bade typer og omhtng vil være helt annerledes enn det er idag, tror Dammann. «Forandringsoptmmist» er tittelen han velger å sette på seg selv. dag er det ingen begrensninger på produksjon og energiforbruk i verden. Eks empelvis kan det nevnes at salgseinballasje har større verdi i USA enn produktene fra land bruket. I framtiden kan ikke samfunnet akseptere produksjon som ikke er til nytte for mennes kebeten. Dermed vil produk sjonen, og ogsa energiforbruket, reduseres lbrmmdabelt.

4 Bergermoen, 325 Jevnaker Modernisering og effektivisering av vannkraftverk: Bakgrunnen for dette er at VANNKRAFT INDUSTRI MOller Energi QFFSHORE utbyggingen realiseres mil av grensen til nasjonal Flvis vannkraftanleggg i Melfjord, Bjollånes og Beiarn i Nordland. Stortinget ga denne konsesjonen oppdemte elver langs mer enn ei vil vi sitte igjen med tørre og år gammel konsesjon til å bygge Spar Saltfjellet opp til live igjen. for Saltfjellet-Svartisen nasjonàl Øvre Otta. august våknet Folkeaksjonen KRISTIAN JAHRE N&MBulletin Statkraft har børstet støv av en ti parken, sier Gaute Dahi, leder for Folkeaksjonen Spar Saltfjellet. for naturmiljøet blir enorme, og De betraktelig. høyljell, gjerdet inn av tørre tilgjengeligheten til uberort natur vil stå frem som et vernet konkrete konsekvensene sier han. sier DahI. velstanden. DahI mener nasjonalparken ENii.i ORUGS Fjernvarme igjen. størrelse NVE har inne til be handling, nevner Flatby Kjøsnes Gardermoen Bjøllånes og har børstet støv av prosjekter igjen ii ta fatt på. Folkeaksjonen Spar Saltfjellet truer utbyggingspianer. ti år gamle med sivil ulydighet Beiarn. Statkraft dragene i Melfjord, Den nyopprettede for å redde vass Ny utbygging truer Saltfjellet park ble opprettet. Samlet vil utbyggingen bli på størrelse med 6 Natur & miljø BuIIetin temanummer temanummer Natur & miljø Bulletin 7 Igjen er den,,nike naturen i SaltJjeIlet truet av kraftutbyggere. Statkraft har burstet støv av ti år gamle utbyggingspianer. (Foto: Pål Hermansen, NN/Sa,nfoto) elver og kraftlinjer. Villmarks områdene reduseres dermed utbygging. Det er ikke usann synlig at vi tyr til sivil ulydighet DahI avviser alle påstandene om økt kraftbehov, og slår hardt blir dårligere etter en eventuell for å stoppe utbyggingen, tilbake til de som mener arbeidet med å skane storslagen natur er Varmeinfo for tiden kjøpekraften som styrer kraftbehovet, ikke naturlover. bakstreversk og en trussel for håper vi de kan sta frem. Det som opplever å få for lite strøm, Korriger oss hvis vi tar feil, Hvis det er noen der ute Etter at energiloven som åpner for fritt salg av strøm kom i Norge har ikke mange store vassdrag igjen å bygge ut. Derfor vil stadig flere høye kraftpriser for et par år siden, har interessen tatt seg opp Minikraftverkene kommer bidro til dette. Først etter de utnytte kraften i små bekker og elver. laber interesse for vassdragsut kalde vintrene vi opplevde med bygging i Norge. Lave priser og Trenden mye usikkerhet i kraftmarkedet Rune Flatby ved Norges men små, utbyggingssaker Mange, men smà vassdrags- og energidirektorats til vurdering, sier senioringeniør (NVE) vassdragsavdeling. 1991, var det lenge forholdsvis er at vi får inn mange, AKF Aircon. Kjøl og frys Til tross for at det altså ikke Ringve,en 31, Jessheim hvorvidt den største planlagte vasskraftutbyggingen pa 9- og det er nå opp til Stortinget Av uthyggingssaker med en viss rett og slett ikke er mange kan bygges ut. Som mange vil sagt nei til utbygging i Øvre Otta, rettet mot de store flotte vass Saudautbyggingen og Tyin i Jotunheimen. Dessuten er det stadig ikke KRISTIAN JAHRE Med andre ord er ikke lenger det høyeste utbyggingspresset dragene. Flatby forklarer at det tjorden i Sogn og Fjordane, endelig avgjort om Øvre Otta være kjent med, har regjeringen tallet blir realisert. Po,tbok 233, 251 Jeho,m og meningen er fbrst og fremst å bruk. Slike kraftverk produserer strøm. Eventuelt overskudd av avdelingen hos NYE, bygges det og mindre vassdrag. mmi- og mikrokraftverk i bekker typiske mmi- eller mikrokraft verket i tilknytning til et gårds mindre enn en megawatt strøm, gjøre garden selvforsynt med kraft selges som regel til det lokale kraftselskapet. Rent fysisk Stort siste par årene. ere av kraft vil bygge ut såkalte utbygginger. Private storforbruk Ifølge rådgiver Jens Aabel, vi et jevnt tilsig av søknader om il gjyve løs på, har NVE likevel er aliverdens nye prosjekter igjen er fortsatt ved vassdrags 3 slike saker til vurdering de sakene vi får inn blir krevd Aabel har hatt mellom 2 og vurdert som ikke konsesjons konsesjonsbehandlet, sier han. Ikke konsesjonsphktige en garasje, og skiller seg som Kun omlag 5-1 prosent av størrelse med et lite uthus eller bygningsmasse ved gården. er kraftverkene omtrent på regel ikke vesentlig ut fra øvrig sett er kraftverkene sa små og lite konfliktfylte at de blir pliktige. Dermed sendes de tilbake og behandles som en vanlig planog bygningssak hos kommunen.

5 et 8 Natur & miljø Bulietin temanummer temanummer Natur & miljø Bulletin 9 Trenger du flere eksemplarer av temabulletinen? tesa tetningslister holder på varmen tesa/i gjor dh, hvordg tetto, o Fem for femti - klassesett for 19,- (pluss porto og ekspedisjonsgebyr) Oslo kommune gir deg 4 kroner for den gamle vedovnen din Gamle vedovner bidrar til den høye luftforurensnlngen i Oslo. Moderne ovner er derimot utviklet for å redusere utslippet av partikler og sot, og er mer varme-effektive. Derfor gir kommunen kr. 4.. I støtte til beboerne innenfor Ring 2 (Kirkevel-ringen) dersom de bytter ut sin gamle ved ovn med en ny. Tilbudet gjelder de 1 første som skriver kjopsavtale på ny. rentbrennende vedovn innen VerdisJekken og mer informasjon får du på Enoksenteret I Sommerogt. 1 ved Soili plass. Apningstider: 8-17 (1-14) Vi kan også skaffe tidligere temabul letiner: Miljøgifter (2/96) Primærnæringer (3/96) Sur nedbør (4/96) Samferdsel (1/97) Miljøkriminalitet (2/97) Klimaendringer (3/97) Mat og miljø (4/97) Avfall (1/98) Lokal Aganda 21 (2/98) Miljøteknologi (3/98) - få igjen Send bestilling til: Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 11 OSLO Eventuelt kan du bestille på: faks eller telefon Besøk vår stand på ENØK-senteret for demonstrasjon BDF Beiersdorf AS Tif Fax SI EMENS Sie rvns er!vdvnd, på moclpr,rp dsgr, i) fpsr,, av vår, oppv.rsk;nv.krrr fyr ir rbyåq å kan v krfh v,y :, it nrk Du kan redusere dine energi kostnader ved å tette dører og vinduer med tesa tetningslister Nærmeste farge-, bygg- og/eller jernvare forhandler vil kunne hjelpe deg med et riktig valg for nettopp ditt hjem., Oslo kommune Enøkhedriften Ila,,,, enøk-senteret lllfl Enøksenteret Oslo: Sommerrogt. I, 71t , Fax: Eller stikk innom våre nye lokaler i: Skippergata 33, 4. etasje, Oslo Der hvor det, av miljømessige grunner, ikke er anledning til åpen bruk av kjemikatier ved rydding av løvskog, har man hatt et kontiunerlig og kostbart problem, nemlig dette med Oppskudd, gjenvekst, tennung eller renninger øl: Ja, kjært barn har mange navn Men med den nye revolusjonerende verdenspatent: Ecopiug, oppnås 1% effekt uten å forstyrre miljøet med hensyn til mennesker dyr, fugler, planter, insekter og jordsmonn! Miljøvennlig - skånsom og lønnsom rydding av lauvtrær Kontakt din plan teværnforhandler! Hittil har over 9% av landets Everk gått inn pa konseptet. Ikke bare sparer brukerne omkostninger, men metoden øker også personsikkerheten da man slipper å forsere så ofte utilgjengelige og nsikable områder med fare for både iv og helse. Dessuten kan ryddearbeidet gjennomføres året rundt, uavhengig av vær og temperatur. Med Norsk institutt for Planteforskning - As som samarbeidspartner, må det sies at Ecoplug bokstavelig talt har fått grønt lys innen skogrydding! SIMONOR AS Din partner innen sikkerhet & Miljø PB 8 Arvoll. 59 Oslo. Tif , Fax Ring oss for mer informaslon! Vasker du fremdeles krystallet og de store dekketallerknene for hånd? Siemens har noen av markedets største og mest skånsomme oppvaskmaskiner 11 år har vi gjort husarbeidet eskle e og mer behagelg. Nu har v utvikiet oppvaskmaskiner som tar hele oppvasken og vasker den skånsomt Ved å oke den innvendige hoyden med 5cm, får du plass til de store kjelene, dekketullerknene og bakebrettene. Og vår unke Aqua Sensor, og en spesielt utvrklet varmeveksler, glør at Siemens er blant markedets mest energiøkonomiske oppvaskmaskiner,

6 Vi Det Norges Sviiigninger 1 Natur & miljø Bulletin temanummer Norsk vindkraft i flau bris To nye norske vindkraftprosjekter tredobler elproduksjonen fra vind. Men Norge er stadig en miniputtnasjon i vindsektoren, med en produksjon som er Ørlite større enn ingenting. OLE P. PEDERSEN Ifølge tall fra Statistisk Sentral byra ble det produsert åtte giga wattimer med elekirisitet fra vindmoller i Det er rundt regnet ån titusendel av samlet norsk krafiproduksjon. Vind krafiproduksjonen har stått pa stedet hvil i fom ar. Men endelig begynner det å losne. Fra a ha 16 møller i drift i fjor, hvora mange er svært sma og lite effektive, skal antallet moller dobles i løpet av kort tid. To vindkraftprodusenter har startet opp etter sommeren, pa Flundhammerfjellet i Nord Trondelag og ved Lindesnes. Bare disse to prosjektene sørger for at vindkraftproduksjonen i Norge kan tredobles. Norges Vassdrag.s- og Energi direktorat (NyE) har samtidig tre konsesjonssoknader liggende, for utbygging ved Træna (Nord.. land), Harøy (More og Romsdal) og Mehuken (Sogn og Fjordane). Statkraft blir størst? Den største aktøren i det fram tidige vindkraftmarkedet i Norge kan bli Statkraft. Selskapet har meldt om flere planer for a bygge vindmolleparker pa Smøla, Ilitra, Stadtlandet og i Fræna, hammerfest og Bodø kommune. Vi har plukket ut tre steder som vi skal se nærmere pa; Vindmella «Astrid» på Titran i Fraya kommune er foreløpig ganske ensom i iiorsk energiproduksjon. Statkrafi vurderer imidlertid ü bygge utflere iiioller - li vis økonomien viser seg å være godt (Foto: Tore Wuttudal, Samfoto) Stadtlandet, Hitra og Smola. Fram til over sommeren skal vi drive med detaljmåling av vindforholdenc, forteller infor masjonssjef Geir Fuglset i Statkraft til. økonomi avgjør For målingene avsluttes vil vi nok bestemme oss for hvilket sted vi ønsker a gå videre pa. Statkraft vil ikke nødvendig vis anlegge vindmolleparker pa alle de tre stedene. Den bedrifts økonomiske lonnsomheten avgjør hvor selskapet vil satse. har som ambisjon i nærmeste framtid å ha energiproduksjon fra andre fornybare energikilder enn vann, med et volum som skal bidra i sentral nettet, sier Fuglset. EI-bruk i Norge 9 Grafikken viser bruk av elektrisitet I Norge. for Alle tall i 8 prosent < 92,2,6,7 7,2 KIde Sl.,uMk Vindkraftproduksjon i Norge ( ) Slile: 5i»stk 5en5IbyrA. Umulige temanummer Natur & miljø Bulletin 1.1. rammebetingelser Stortingets bevilgninger til fornybar energi har gjort det umulig å bygge opp en voksende industri, mener energikonsu lent i Naturvernforbundet, Tore Brænd. OLE P. PEDERSEN Naturvernforbundet reagerer på at pengesekken fra politikerne har vært av svært forskjellig stør relse de siste årene. Og nettopp svingningene i tilskuddene har vært ødeleggende. hadde faktisk vært bedre med en liten, stabil pott som økte jevnt hvert år. Nå har det variert voldsomt, og det er ødeleggende. Det er veldig vans kelig for en industri å skulle forholde seg til slike rammebetingelser, som skifter fra år til år, sier Brænd. Milj øve rnorganisasj onen ønsker at Stortinget og regi e ringen binder seg til mer lang siktige programmer. naturgitte forhold ligger til rette for en stor vind kraftproduksjon. Men vi har ikke vært tvunget til å tenke i de baner, med den store vannkrafl produksjonen var. Nå er det imidlertid få vassdrag igjen, og mange av de utbyggingene er svært kontroversielle. Dermed må myndighetene se seg om etter andre alternativer, mener energi konsulenten. Naturvernforbundet foreslår et direkte tilskudd til investe ringer, samt et produksjonstil skudd ut fra hvor mye elektrisitet vindmøllene bidrar med. Fornybare energikilder i tilskudd til få riiybar energi har vært odeleggende, sier energikonsulent Tore Bræizd i Naturvernforbundet. Dette er en fyidig rapport som gir oversikt over de teknologiske, økonomiske og mil jørnessige konse kvensene ved bruk av alternative energikilder for produksjon av elektrisitet. Hensikten nid rapporten er å formidle kunnskap om de mest vanlige fornybare energikildene til et bredt lag av befolkningen, også til ikke-spesialister. Rapporten er utarbeidet av Dr. Baldur Eliasson hos ABB Corporate Research i Sverige. l)en er på engelsk og - kan fs ved henvendelse til ABB Informasjon og Samfunnskontakt, telefon eller fax Rapporten er også tilgjengelig på 5 Internett II II. E

7 På Vi 12 Natur & miljø Bulletin temanummer temanummer Natur & miljø Bulletin 13 Danmark satser videre på vind Helt siden 1991 har vindmøller betydd milliardinntekter for danskene. Om noen år skal halvparten av elektrisiteten komme fra den rene energikilden, ifølge danske politikere. ØDU OLE P. PEDERSEN Danmark får i dag sju prosent av sin elektrisitet fra vindmøllene. I tillegg har landet blitt en betyd elig eksportør av vindmølle teknologi. I 1998 regner vindindustrien med å selge vindmoller for over seks milliarder danske kroner. Salget uker med tjue prosent i året. Mesteparten av møllene går til hjeminemarkedet og Tyskland. Men også en rekke andre euro peiske land og giganten Kina står på leverandørenes eksportlister. Sysselsettingen øker Ifølge Vindmølleindustrien, en interesseforening for mølleprod usentene, er nå 12 menne sker direkte og indirekte syssel satt med å lage vindmøller. Og Omfå år håper danske å hente halvparten av elektrisiteten sin på rene energikilder, blant annet vindkraft. (Foto: Tore Wuttudal, Samfoto) det skal bli flere. Danmarks energiplan, Energi2 1, legger opp til at halvparten av elektrisiteten i Danmark skal komme fra vind møller. Det forutsetter en enorm utbygging til havs. lang sikt skal 3 prosent av det samlede energiforbruket komme fra vindmøller. Det tilsier at 5 prosent av elektrisi teten hentes fra vind, forteller Kai Worsaae ved den danske F.nergistyrelsen til. økningen kommer fordi Danmark skal fase ut all kullkraft i løpet av de neste tiårene. Danmark har i mange år hatt flere forskjellige tiltak for å støtte opp om vindkraften. Den danske CO2-avgiften går ikke inn i det store sluket i statskassen, men brukes som tilskudd for el-produksjon fra fornybare energikilder. 4 MW til havs Nå nærmer det seg imidlertid slutten for Danmarks store vind mølleutbygging på land. skal også ta hensyn til landskapet, så kapasiteten på land er ikke mye større. Men vi kan skifte ut gamle møller med nye og mer effektive. Totalt har vi som mål å ha møller med en total effekt på 15 MW innen 25. Det når vi. Dernest har vi noen ambisiuse planer for utbygging til havs. Der kan vi etablere møller med effekt på i I 4 MW, uten at det går for mye utover andre interesser, sier Worsaae ffaft i Ilanmark Vindkraftproduksjon i Danmark pr. år: 1993: 134 GWh 1994: I137GWh 1995: 1174 GWh 1996: 1217 GWh 1997: 183 GWh fkilde: Vindn1ølleindustrien. Foreløpige talljor 1997.) en ENØK lysendë ide! Vi tilbyr gratis enøk-sjekk av boligen din. Du får råd og veiledning om tiltak for å redusere energikostnadene Akershus i Energi Enøk-avdcsngen 927 Rånå.sfos flf (8) Transaction Technology Creiinq Ilie world s most efficient markets -----

8 Det Når Avviklingen Vi Vi 14 Natur & miljø Bulletin temanummer temanummer Natur & miljø Bulletin 15 Motbør for atonikraften Om Tysklands nye regjering lykkes med å avvikle atornkraften, kan det bli atomindustriens banesår i Europa. Lønnsomheten er allerede dårlig - til tross for sterke subsidier. OLE P. PEDERSEN I løpet av det neste året vil vi lå se om Sosialdemokratene og De (irønne/bundnis-9 kan omgjøre sine politiske løfter til handling. Mer tid bør regjeringen ikke lå, mener Tomas Kåberger, som arbeider med atomsporsmål for den svenske NaturskyddstZiren ingen. virker som om De Grønne forstår hvor viktig det er å se nærmere p atomindustriens økonomiske vilkår. Kjernekrali industrien er redd for miste sine privilegier og få økte krav til sikkerhet, sier Kaberger. I lan mener at det viktigste ikke nødvendigvis er å arbeide hardt for å stenge de enkelte reaktorene, men å endre de økonomiske rammebetingelsene, slik at atomindustrien selv må påkoste avfallshåndtering og skader ved eventuelle ulykker. Stenges i Sverige? I Sverige har atomindustrien fått merke de lave energiprisene, noe som Ibrer til at lonnsomheten for atomkraften er dårlig, til tross for at industrien er subsidiert. Derfor mener Kåberger at industrien ikke vil ha noe i mot at de eldste og minste reaktorene legges ned, mot at eierne Iår kompensasjon. Atomindustnen i Sverige vil heller ha det slik, enn at de øko nomiske betingelsene skjerpes. Kåberger synes ikke Viinster partiet og De Uröna har fått særlig mye makt i den nye Riksdagen. Socialdemokraterna regjerer i en mindretallsregje ring, og de kommer til å søke støtte hos både røde og blå i enkeitsaker. Sveriges forrige Riksdag ved tok for et par år siden å legge ned to reaktorer i Ilarsebåck. Kåberg er tror dette vedtaket kommer til å bli gjennomført, ogsa fordi atomindustrien selv ikke har særlig imot det. Kraftselskapene i Norden synes jo dette er kjempebra, for det kan fjerne en del av den overkapasiteten som finnes i markedet, og kan i det minste hindre at prisene synker ytterligere, sier Kaberger. Sverige har hatt atomkrafi siden sa det svenske folket i en folkeavstemning ja til å avvikle atomkraften. Sviktende sikkerhet også ved de svenske atomkraftverkene 437 atomkraftverk Sveits følger etter Dårlig klima for atom? Ved utgangen av 1997 var det 437 atomkraftverk i verden, ifølge det internasjonale atom byrået, IAEA. USA (17), Frankrike (59) og Japan (54) er landene med flest atomkraftverk. Litauen (81,5%), Frankrike (78,2%) og Belgia (6%) er de landene som er mest avhengig av atomkraft for å dekke sitt elbehov. 17 prosent av verdens el-produksjon kommer fra atomkraften. Også fra Sveits kommer politiske signaler om at atomkraftverkcne skal legges ned. Den sveitiske energiministeren, Moritz Leuen berger, opplyste dette i oktober. Tidsskjemaet skal avgjøres i fellesskap av næringsdeparte mentet. miljøorganisasjoner, de berørte kantoner og bedrifter, ifølge den tyske avisen Die Wclt. Arbeidet som nå settes i gang skal også finne en varig løsning for å oppbevare og behandle atomavfallet. Gaven til oss som har alt! PrØv noe nytt i år! Gi bort opplevelser: Lag et morsomt gavekort på iyggkløing, barnevakter, hyttetur, hilvask etc. Gøy å få, gøy å gi og godt for miljøet. På klimakonferansen i Kyoto så atomindustri en for seg en lysende framtid. Det kan vise seg å ende som en ren illusjon. BAKGRUNN OLE P. PEDERSEN vi først har fått en avtale om klimagasser og folks øyne rettes mot en løsning, er atomkraft ett av alternativene regjeringene bør vurdere, sa informasjonssjef Linda L. Gunter i Foratom, til N&M Bulletin i Kyoto i fjor. Foratom er en sammenslutning av europeisk atomindustri. Men etter den uttalelsen har det blitt regjeringsskifte i Tyskland og Sverige. Sveits varsler nedtrapping og atom industrien begynner å minne om en vaklende kjempe. Nå skjelver til og med atom giganten i Europa, Frankrike, i buksene. Ifølge den tyske avisen Die Welt føler fransk mennene seg «isolert» i atompolitikken, etter at også Tyskland varsler at atom kraftens storhetstid er forbi. av kjernekraften kan skade de franske interessene, sier Frankrikes president, Jaques Chirac. Frankrike er det landet i Vest-Europa som er klart mest avhengig av atomkraft for å forsyne sine egne innbyggere med strøm. Ved nedbygging av atomkraften i andre europeiske land, er det naturlig å tro at presset fra folk om å legge ned også franske atomkraftverk, vil bli større. Atomindustrien er imidler tid mektig, og har kontakter høyt oppe i de politiske sirkler. Det er derfor alt for tidlig for at de europeiske atomkraftmot standerne kan hvile på sine laurbær. Maratonløpet er bare såvidt igang, og utenfor Europa er det stadig mange tilhengere av atomkraften. Også svenskene har hatt bekyinringsinange nu el! ved sine atoinkraftverk, blant aitne ved Ringhals kürnkrafiverk. (Foto: Lars Ilesselniark, Samfoto.) Man skal ikke så langt øst før atom sikkerheten går rett vest. Svenskene er bekymret over alle uhellene på sine egne atomkraftverk. JENS P. TOLDNÆS Oskarshamn i slutten av oktober 1998: Et aggregat skal startes etter et årlig fast vedlikehold på Sveriges eldste kommersielle atonikraftverk. Noe er galt. Det viser seg at to ventiler til et resevesikkerhetssystem er blok kert og stengt. Feilen blir rettet opp. Ingenting alvorlig skjer, og Statens kårnkraftsinspektion karakteriserer hendelsen som en ulykke av «lavere nivå». Med sikkerhet som varemerke Sverige har innarbeidet begrepet sikkerhet nærmest som et varemerke for landet. Det er derfor ikke vanlig at det først og fremst er de svenske atomkraft verkene som kommer i søkelyset når atomsikkerhet diskuteres internasjonalt. Kanskje er dette galt. Ifølge Dagens Nyheter føy er uhellet ved atomkraftverket i Oskarshamn seg inn i en rekke med feil på svenske atomkraft verk de siste årene. Tidligere i år ble det oppdaget at verkets andre reaktor ble kjørt i nærmere et år med en ventil i kjolesystemmet som ikke fung erte. Aggregat to i Oscarshainn ble i tillegg startet opp i 1996 uten at et sprinklersystem, som er meget viktig Iår sikkerheten, var satt på. Det har også vært brist i sikkerhetssystemene ved atom kraftverket i Ringhals. Skarp kritikk Na retter Statens kårnkraftins pektion (SKI) skarp kritikk mot sikkerhetsarbeidet ved atomkraflverket i Oscarshamn. Etter det siste uhellet har SKI kalt sammen ledelsen for Oskarshamn Kraftgrupp (KG) til et oppvaskmøtc i slutten av maneden. skal analysere den rapporten vi nylig har fatt fra KG. Deretter skal vi ta en alvorlig diskusjon med dem, sier Lars I Iågberg, generaldirektør på SKI. KG har allerede levert inn en rapport om uhellet i oktober. I rapporten freingar det at alle forhold ikke var gransket slik de skulle før man startet opp reakto ren. Sikkerhetssjefen ved KG, Jörgen Lundsten, mener det hele kan skyldes menneskelig svikt. trodde vi hadde kommet lenger enn dette. Nå kommer vi til å søke ekstern utrednings kompetanse. sier han. USA håper på Kina Med fortsatt økonomisk vekst vil Kina ha en enorm økning i energibruken. Na apner USA for salg av atomteknologi til Kina. Ameri kanske selskaper antar at kine serne vil investere 6 milliarder dollar i atomteknologi de neste 2 25 årene, skriver den danske avisen Information.

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Hva gjør vi med atmos ren?

Hva gjør vi med atmos ren? Hva gjør vi med atmos ren? j ii_ilii( I3esoksadr: TIf. Postgiro: 2 Natur & miljø Bulletin temanummer 4 1999 temanummer 4 1999 Natur & miljø Bulletin 3 X Redaktør:»ti Irik ()klund Redaksjon: Jens l ctt.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Spar miljø og penger

Spar miljø og penger Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet DITT HJEM - EL OG VARME Lavenergiboligen Den nye trenden på boligmarkedet Miljøvennlig strøm: Kjøp strøm som garantert er produsert med fornybar energi Les mer side

Detaljer

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 1 Sluttrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Hva er en lekfolkskonferanse? 4 Om

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

Fjernvarme gir lønnsomhet

Fjernvarme gir lønnsomhet FJERNVARME 2007 Fjernvarme gir lønnsomhet Foto: STEIN WILHELMSEN Det er lønnsomt med vannbåren varme i næringsbygg. Det installeres nå vannbåren varme i de fleste næringsbygg som forsynes med fjernvarme,

Detaljer

Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund

Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund Natur Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund «Hvis dette ikke er drivhuseffekten, hva i helvete er det da?» GUNTIR WELLR VII) UNivIRsiTr nr i ALASKA Niw SIINIIsl Innhold: Klar

Detaljer

Denne planen er et resultat av et dugnadsarbeid ført i pennen av Rødts klima- og næringspolitiske utvalg som i denne perioden har bestått av:

Denne planen er et resultat av et dugnadsarbeid ført i pennen av Rødts klima- og næringspolitiske utvalg som i denne perioden har bestått av: R Ø D T S P L A N F O R E I F O R N Y B A R F R A M T I D I N D U S T R I P O L I T I S K O F F E N S I V F O R Å M Ø T E K L I M A U T F O R D R I N G E N E 2. V E R S J O N 2 0 1 1 R Ø D T S P L A N

Detaljer

X Bu11tin. Juli11. n livssti &.. 4 / .4. K.rps Il.I.rv.r.lsrb.ad. - 4k

X Bu11tin. Juli11. n livssti &.. 4 / .4. K.rps Il.I.rv.r.lsrb.ad. - 4k X Bu11tin K.rps Il.I.rv.r.lsrb.ad Juli11 n livssti $ 4. i - 4k -r a &.. 4 / 7.4. 2 Natur & miljø Bulletin temanummer 2 1.999 temanummer 2 1999 Natur & miljø Bulletin 3 Redaktør: Tom Erik 5kIand Rodakijon:

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer

Varmere, våtere,villere. Klima og lokalsamfunn Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 10 2007

Varmere, våtere,villere. Klima og lokalsamfunn Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 10 2007 Varmere, våtere,villere Klima og lokalsamfunn Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 10 2007 Noen ganger er det grønnere på den andre siden Nye TH!NK city akselererer raskt. Du vil bli

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET EnergiRike Nr 3, juni 2012 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Energi, miljø og VERDISKAPNING Norge er en energigigant. I tillegg til eksporten av olje og naturgass, eksporterer

Detaljer

JA eller NEI? Ikke råd til å la være Hans Hakkebo side 6. Fare for drikkevannet Ole Rabben side 6. Rammer reiselivet Valborg Bakken

JA eller NEI? Ikke råd til å la være Hans Hakkebo side 6. Fare for drikkevannet Ole Rabben side 6. Rammer reiselivet Valborg Bakken Vindmølleparken på Frøya Informasjon fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og TrønderEnergi august 2005 JA eller NEI? Fare for drikkevannet Ole Rabben side 6 Ikke råd til å la være Hans Hakkebo side 6 Den

Detaljer

Tysklands Energiewende

Tysklands Energiewende Rapport nr. 02/2014 Tysklands Energiewende Hva er bakgrunnen for Energiewende? Hvordan endrer omstillingen tysk og europeisk energimarked? Hvilke utfordringer må Tyskland løse? Jostein Røynesdal INNHOLD

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Vil bygge til havs: Møller til 18 milliarder

Vil bygge til havs: Møller til 18 milliarder NR. 4 2005 Mye å lære av WTO Ap: Regjeringens miljøstøtte Billig lån til miljøhus Vil bygge til havs: Møller til 18 milliarder Innhold Solheim går av som leder Den mangeårige lederen i Norges Naturvernforbund

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

Støtteordning fra SFT lagt ned

Støtteordning fra SFT lagt ned (i ) Hovedproblemct De 2 Natur & miljø Bulletin temanummer 2 1998 temanummer 3 1998 Natur & miljø Bulletin 3 Redaktør: Tom Erik øktand Redaksjon: Jens Petier Toldnæs, Kristian Jahrc Adresse: Posthoks (t)l

Detaljer