INNHALD: Sist revidert: Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHALD: Sist revidert: 18.02.14 Side 2"

Transkript

1 SIKKERHEITSDOKUMENT

2 INNHALD: 1. Innleiing og mål 2. Om Bratt Moro AS 3. Om Fjellsportfestivalen Planlegging 5. Analyse og risikovurdering 6. Organisering 7. Regelverk og arrangørtiltak 8. Å sette plan ut i praksis 9. Beredskap for alvorlege hendingar 10. Vedlegg a. Varslingsplan ved alvorleg ulykke b. Eigenmeldingsskjema for kvar deltagar c. Vilkår for påmelding kurs og turar d. Eigenmeldingsskjema fellesliste kurs og turar e. Arbeidsinstruks for førarar under Fjellsportfestivalen 2014 f. Risikoanalyse Kinesisk utfor g. Redningsplan Sogndal frikøyring h. Registreringsskjema Sogndal frikøyring Sist revidert: Side 2

3 1) Innleiing og mål Dette dokumentet er utarbeida for å samle sikkerheitsarbeidet i f.b.m. arrangementet Fjellsportfestivalen den februar 2014 Det er eit overordna mål at arrangementet skal gjennomførast innafor så trygge rammer som mogleg for alle involverte. Det vert vidare lagt til grunn at ein satsar på ein høg standard for festivaldeltakarane og med visjon om eit miljøvennleg arrangement med minimal belastning for naturen. Derfor skal arbeidet med arrangementet ha eit fokus på sikkerheit frå ide, gjennom planlegging og til slutt utøvinga av alle aktivitetar. 2) Om Bratt Moro AS Bratt moro AS er hovudarrangør av arrangementet Fjellsportfestivalen Fjellsportfestivalen 2014 har eigen organisasjonsstruktur leia av festivalsjef Magnus Aasheim. Her ligg og hovudansvaret for sikkerheitsarbeidet under planlegging og gjennomføringa av festivalen. Sjå elles kap 6 for organisering av dette arbeidet. Det er Bratt Moro AS ved dagleg leiar Torgeir Skålid som har hovudansvaret for at målsettinga om eit sterkt fokus på sikkerheit vert gjennomført og at det vert lagt rutinar for arbeidet. Systematikk for sikkerheitsarbeidet og dette dokumentet er handsama og vedtatt i styret i Bratt Moro den Arrangementet har mange sjølvstendige samarbeidspartar. Sikkerheitsfokuset skal orienterast om og forankrast i størst mogleg grad for alle samarbeidsavtalar i arrangementet. 3) Om Fjellsportfestivalen 2014 Program / aktiviteter / informasjon Festivalen nyttar nettsidene svært aktivt til informasjonsdeling. Komplett program med alle opplysningar knytt til det respektive delarrangement ligg oppdatert på nettsidene. Det er og utvikla ein eigen fjellsport-app som er tilgjengeleg for nedlasting. Oppdatert informasjon vil kontinuerleg bli lagt ut også her. Sekretariat for festivalen vert etablert på Quality Sogndal Hotel. Opningstider, servicetelefon, e-post osv. ligg på nettsidene Sist revidert: Side 3

4 Leiar for sekretariatet er: Lisa Kvålshaugen Bjærum, telf Gjennomføring/organisering Gjennomføringa av dei einskilde aktivitetar er organisert med ein arrangementsansvarleg og ein sikkerheitskoordinator for kvart arrangement, jmf org plan og ansvars- og kontaktliste i kapittel 6 i dette dokument. Nettsidene skal ha oppdatert informasjon om krav i høve sikkerheit for å delta. 4) Planlegging God planlegging aukar føresetnadane for gjennomføring av eit trygt arrangement. Det er viktig at ein i planleggingsfasen hentar kunnskap om kva farar og truslar som er aktuelle for arrangementet. Ein må vurdere kva som skal til for at deltagarar, publikum, arrangørar, osv skal få ei god og trygg oppleving i tråd med målsettinga. For å redusere risiko skal planlegginga fylgje desse grunnprinsipp: i) Føre var ii) Handlingsberedskap iii) Robust organisasjon iv) Å være forsiktig Føre var Vi skal komme hendingane i forkjøpet. Dette skal vi gjere gjennom god planlegging og risikoanalysar. Handlingsberedskap Gjennom systematisk fokus på sikkerheit i alle ledd, og m.a. gjennom dette dokumentet, skal alle involverte rustast opp til å handtere både føresette og uføresette hendingar. Robust organisasjon Vi skal planlegge for det uføresette slik at ikkje organisasjonen vert sett ut av spel av den grunn. Dette skal skje gjennom å ha tilstrekkeleg kapasitet i organisasjonen, tydleg informasjon om sikkerheit og enkle planar/organisasjonsstrukturar. Sist revidert: Side 4

5 Vær varsom Vårt prinsipp er å være forsiktig. Dersom det er tvil om ei handling eller hending er forsvarlig, skal vi sjå på henne som usikker og undersøke nærare, gjere henne forsvarleg eller ikkje gjennomføre henne i det heile. 5) Analyse og risikovurderingar Fjellsportfestivalen 2014 er ein festival som har hovudaktivitetar knytt til ferdsel, leik, moro og uhøgtidleg konkurranse i bratt vinterterreng. Fleire delarrangement har ein risikoprofil og krev sikkerheitsarbeid som er tilpassa det for å redusere faren for ikkje ønska hendingar. Målsettinga for Fjellsportfestivalen 2014 er som referert innleiingsvis (kap 1,) gjennomføring innafor så trygge rammer som mogleg for alle involverte. Konkretisert vil dette sei: Akseptabelt risikonivå er fastlagt til: INGEN PERSONSKADER INGEN ALVORLEGE PERSONSKADER Desse kriteria legg malen for alle vurderingane for eit trygt arrangement gjennom heile prosessen. Risikovurdering er etterpåklokskap i forkant. Gjennom ei grundig risikovurdering skal Fjellsportfestivalen 2014 kartlegge farar og sette lys på: i) Kva kan skje? ii) Årsak? iii) Kor sannsynleg er det at det kan skje? iv) Kva konsekvensar kan dette få? v) Korleis kan vi unngå dette / tiltak? Sist revidert: Side 5

6 ROS analyse: Etterfylgjande analyse er ei heilskapleg vurdering av arrangement etter ein gjennomgang av planlagde aktivitetar/delarrangement i festivalen. Analysen er gjort etter beste skjøn og på bakgrunn av erfaringar frå tilsvarande og tidlegare arrangement. Nr/Sa Aktivitet k Kva kan skje? 1 Isklatring -Ras is/stein -Fall 2 Laussnøjakt I Sogndalsdalen / Frå fjell til Fjord -snøskred -skade 3 Alpin toppturar / toppturkurs -snøskred -uanmeldt uvær 4 Flat Moro/ Fjellsportkveld (Arrangement på Sogndal Qality Hotel) -skade etter trengsel/vald 5 Sogndal Frikøyring -snøskred -skade 6 Klatre-konkurranse I klatreveggen Ukontrollert fall som fører til personskade. Ukontrollert nedfiring. Overtråkk i buldrevegg. Årsak Dårleg is/mildvær Feil/dårleg sikrin Klimatiske forhold Fall etter drop/ køyre på stein/tre Klimatiske forhold Panikk og/el. for mange personar i lokale Klimatiske forhold Fall etter dropp Feil på utstyr Feil på kammeratsjekk (innbinding, sele og brems) Utilfredsstillend e sikringsarbeid. Manglende kunnskap/ erfarig hos sikrerer. Sannsynleg -heit Lite sannsynleg Lite sannsynleg Lite sannsynleg Lite sannsynleg Konsekvens Kritisk Farleg Kritisk Ein viss fare Tiltak i planlegging Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Planlegge i samråd med lokalkjente og godkjent tindevegleiar Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Planlegging i samarbeid med hotellet. Separat arrangements-avtale med hotellet Sannsynleg Farleg Separat risikovurdering av delarrange-mentet Erfarne deltagarar Planlegge publikumsområde i sikkert terreng Lite sannsynleg Farleg Kan føre til alvorlig personskad e ved fall. -Kun topptausklatring. - Sikrere må som minimum ha brattkort. Disse har og ansvar for å sikre at utstyret som brukes er tilfredsstillende. - Utstyr gjennomgås før arrangementet for å utelukke tekniske feil. -To sikrerer på hver post. Spesielt viktig på «speedclimbing» posten. På denne post får også sikrere innføring i bruk av «petzl grigri» - Tydelig kommunikasjon og oversiktlighet i gjennomføring av arrangementet. Tiltak i gjennomføring Godkjent vegleiar/instruktø r Guiding av lokalkjent vegleiar Godkjent tindevegleiar leiar turen Hotellet har ansvar - følgje hotelet sine rutinar for vakthald og kontroll Godkjenning av ekstern tryggleikskoordin ator. Krav om tryggleiksutstyr Tilgjengeleg førstehjelp Godkjent instruktør /sikkerhetsansvar lig overvåker arrangementet og rigging av utstyr før arrangement. Tilgjengelig førstehjelpsutstyr og personell med kompetanse innen førstehjelp. Sist revidert: Side 6

7 7 Utforsykling på snø -fall -kollisjon 8 Speedriding boogie -ukontrollert landing/fall - ukontrollert start/takeoff 9 Kinesisk utfor -fall -kollisjon 10 Padling på fjorden Sykling på snø Flere startene. (4-8 pers.) Feil på utstyr. Feilvurdering av landingsområde / fart Utøver feil (feilvurdering av vindforhold, gradient, takeoff bane) Fellesstart Høg fart Sannsynleg Ein viss fare Separat risikovurdering Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Kritisk Kritisk Separat risikovurdering Planlegge etter forbundet sine rutiner Ansvarlige bestemmer om forhold er gode nok. Enkelt vurdering for nivå Sannsynleg Farleg Separat risikovurdering Krav om beskyttelsesutstyr Avsperring av området Tilgjengelig førstehjelp Kontroll av trase av erfaren tindevegleiar Krav om tryggleiksutstyr Tilgjengeleg førstehjelp Kantring/frost/druk ning Vind/bølger Lite sannsynleg Farleg Stille krav til deltakarar Påbudt med tryggleiksutstyr - Risikodiagram: Resultatet av ROS analysen er sett inn i diagram for kartlegging av faregrad slik: SANNSYNLEG Svært sannsynleg Sannsynleg 7 5 / 9 Mindre sannsynleg 6 Lite sannsynleg 4 2/10 1 / 3 / 8 Usannsynleg Ufarleg Ein viss fare Farleg Kritisk Katastrofalt KONSEKVENS = stor faregrad Krav om risikoreduserande tiltak = moderat faregrad Risikoreduserande tiltak skal vurderast = liten faregrad Akseptabelt risikonivå utan spesielle tiltak Analysen viser 2 stk aktivitetar med stor faregrad ( nr 5 og 9 ) og 5 stk aktivitetar med moderat faregrad (nr 1,3,6,7,8 ). Målsetting er å ha alle aktivitetar i kategori liten faregrad, men moderat kan aksepterast. Det skal derfor gjerast separate risikovurderingar av dei aktuelle aktivitetane og leggast fram forslag og settast i verk risikoreduserande tiltak. Sist revidert: Side 7

8 Desse aktivitetane er vurdert slik: Nr 1 Isklatring Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Kompenserande tiltak Handlingsplan - kven/når Risiko etter tiltak Ras/fall Godkjent tindevegleiar (og/el aspirant) leiar planlegging og leiar aktiviteten. Sjå eigen arbeidsinstruks med vurdering, samt vilkår og eigenmeldingsskjema 8 (vedlegg c,d,e) Nr 3 Alpine toppturar / toppturkurs Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Risiko etter tiltak Snøskred / uvær / skade Godkjent tindevegleiar (og/el aspirant) leiar planlegging og leiar aktiviteten. Sjå eigen arbeidsinstruks med vurdering, samt vilkår og eigenmeldingsskjema 8 (vedlegg c,d,e) Nr 5 Sogndal Frikøyring Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Snøskred i løypetrase - fysisk skade på utøvar/stavplukkar - sjokk for utøvar/stavplukkar - sjokk/utrygg kjensle for utøvarar og frivillige som står på toppen - død Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når - Før arrangement: Vurdering frå Tindevegleiar Stein F Møller m.fl. Løpermøte om tryggleik kvelden før arrangementet. Tryggleiksmøte med frivillige i forkant av arrangementet. Tryggleiksmøte stab dagen før. Info skriv om HMS dokument til alle frivillige. Informere om APP. Etablere trygg /alternativ veg ned for utøvarar/frivillige i sjokk på toppen. Informere frivillige om dette. Risiko etter tiltak - På arrangementdagen: Krav om sikkerhetsutstyr. Kontroll på innsjekking og utsjekk av frivillige som har funksjonar utanom publikumsområde. SMS liste for å holde frivillige/stab informerte ved ulykker. God kommunikasjon med radio min 15 stk. Utsjekk av sender mottakar for alle som skal vere i bakken. Ekstra batteri. Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og Redningsgruppe Sist revidert: Side 8

9 Snøskred i tilkomstveg til fjellsiden/toppen - fysisk skade på utøvarar/frivillige - sjokk for utøvarar/frivillige - død - Før arrangement: Vurdering frå Tindevegleiar Stein F Møller m.fl. Løpermøte om tryggleik kvelden før arrangementet. Tryggleiksmøte med frivillige i forkant av arrangementet. Tryggleiksmøte stab dagen før. Info skriv om HMS dokument til alle frivillige. Informere om APP. - På arrangementdagen: Krav om sikkerhetsutstyr. Kontroll på innsjekking og utsjekk av frivillige som har funksjonar utanom publikumsområde. SMS liste for å holde frivillige/stab informerte ved ulykker. God kommunikasjon med radio min 15 stk. Utsjekk av sender mottakar for alle som skal vere i bakken. Ekstra batteri. Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og godkjent tindevegleiar Snøskred i tilkomstveg til arena - fysiske menneskelige skader - sjokk - død Snøskred i publikumsområde - fysiske menneskelige skader - sjokk - død - Før arrangement: Vurdering frå Tindevegleiar Stein F Møller m.fl. Velge arena med kort tilkomst uten skredfeller. Markere tilkomstveg med tråkk og skilting. - På arrangementdagen: SMS liste for å holde frivillige/stab informerte ved ulykker. God kommunikasjon med radio min 15 stk. Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og godkjent tindevegleiar - Før arrangement: Vurdering frå Tindevegleiar Stein F Møller m.fl. Definere og avgrense publikumsområde i trygt areal. Tryggleiksmøte med frivillige i forkant av arrangementet. Tryggleiksmøte stab dagen før. Info skriv om HMS dokument til alle frivillige. Informere om APP. - På arrangementdagen: Informere publikum kontinuerlig om utrygge områder og avgrensede områder. God kommunikasjon med radio min 15 stk. Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og godkjent tindevegleiar Sist revidert: Side 9

10 Skade på utøvarar ved fall - kuttskader - brudd - ytre fysiske skader - vridninger - hodeskader Frostskader Trafikkulykker rv 5 Løyve frå grunneigarar Erstatningskrav frå deltakarar Krav om sikkerhetsutstyr. Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og godkjent tindevegleiar God kommunikasjon med radio min 15 stk. AMK sentralen er informert Andreas Gjerde stiller scooter tilgjengeleg Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Skilting redusert fartsgrense og arrangement pågår Informere vegvesen og politi om arrangement. Busstransport av utøvarar, frivillige og publikum Informasjon om transport til deltakarar og publikum Sentral organisasjon FSF Ansvarserkleringsskjema Nr 6 Klatrekonkurrase Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Ukontrollert fall Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Topptausklatring. Sertifiserte sikrare (brattkortinnehavar). Kameratsjekk. Risiko etter tiltak Utstyrssvikt- eks. feil på tau, sele eller sikringsbrems. Kontrollere utstyr som brukas før arrangementet. Sikreren sjekker utstyr hos klatrer. Menneskelig svikt grunnet uoppmerksomhet, stress eller distraksjon. Deltakar kan ha behov for mindre eller større assistanse medisinsk eller ved små traumar som for eksempel overtråkk i buldrevegg. Sikre oversiktlege omgjevnader under arrangementet. Sikkerhetskoordinator samt arrangementansvarlig er til stede og overvære. Ansvarsfordeling på de ulike postene vil fører til ukatotiske forhold for sikrene. Kammeratsjekk. Tilgjengeleg personell med kompetase innan førstehjelp og grunnleggande førstehjelpsutstyr. Ikkje erfaren med utstyr ein ikkje bruker til vanlig fall på grunn av dette. Kun topptausklatring. Ved «speedclimbing» posten må sikrer bruke «petzl grigri» til sikring. Grundig innføring i bruk av denne før konurransen, samt to sikrere på denne post. Sist revidert: Side 10

11 Nr 7 Kinesisk DH sykling Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Utkøyring ovenfor tregrense Utkjøring under tregrensa Fall Fall i sammenheng med innlagte hindere Skade fra sammenstøt/fall Publikum/uvedkommede i løypa Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Sikre de hinder som måtte være tilstede. (sikkerhetsnett, annen polstring) Sikkerhetsnett og polstring på trær Utøvere må bruke beskyttelsesutstyr. Løype utformet mtp begrenset fart. Åpen løype i forkant av konkurranse. Alternativ enklere linjevalg rundt hindere. Utøvere må bruke sikkerthetutstyr. Ikke lov med piggdekk. Røde kors og lege er tilstede i konkurranseområdet. Løypevakter som har ansvar for å holde folk vekke. Radio-forbindelse og flagg. Stopp ved rødt flagg. Risiko etter tiltak Nr 8 Speedriding boogie Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Risiko etter tiltak Fall på landing -Lander medvinds, overskyter landing, for lav siste sving. Gi god brief før flight, alle må ha sett landing, (vind vimpel på landing). Oppfordre alle til å fly på sitt nivå. Ukontrollert take off -Skjermkollaps, fall (spesielt farlig for stupstart). Plukke ut «enkle» starter, ikke gi tilatelse til å fly ved ustabil eller feil vindretning. Snøskred -Utløsning av flakskred på vei opp til start. Velge gode ruter for veien opp, sørge for at alle har utstyr i orden. Ellers normale rutiner for ferdsel i skredfarlig terreng. Fast flyvning -En utøver flyr seg fast i fjellet. Alle har telefon tilgjengelig, og nr til respektive. God breif og en god flyplan vil unngå dette. Ansvarlige legger godt tilrette for dette. I tillegg skal det være folk på landing som kan spote flyvere. Kraftig vind, feil vindretning Sjekk værvarslel, vindstyrke Sist revidert: Side 11

12 Hard landing Planlegg landing, sjekk vindretning nøye Land alltid på beina, aldri på rompa(rygg) Feil utført manøver Vurder eigen kompetanse, ikkje ta sjanser Kollisjon i lufta Luftvett, sjå deg for, planlegg turen din Konflikt med øvrig lufttrafikk Sjekk lokale forhold, radio ved behov Bruk av ski Fangreim mellom ski/sko, vær obs på graslanding med ski og ved kiting i vind Feil/Svikt på utstyr Sjekk alltid at utstyret ditt tilfredstiller krav og er i god flymessig stand Nr 9 Kinesisk Utfor Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Risiko etter tiltak Sjå eigen analyse, vedlegg f Sist revidert: Side 12

13 6) Organisering Fjellsportfestivalen 2014 har ei enkel hierarkist oppbygging av sikkerheitsarbeidet ( sjå org kart under), men sikkerheit er heile organisasjonen sitt ansvar. Festivalleiar Magnus Aasheim ( telf ), er organisasjonen sin øverste leiar og er ansvarleg for at det systematiske sikkerheitsarbeidet vert innført og utøvd i samanheng med heile arrangementet. Vidare har kvart delarrangement i festivalen ein arrangementsansvarleg og ein sikkerheitskoordinator. Under planlegging skal dei gjennomføre sjølvstendige risikovurderingar tilpassa det spesifikke arrangement og under gjennomføringa av arrangementet pliktar begge å være til stades for å ivareta det overordna sikkerheitsarbeidet. Kommandolinja er illustrert i organisasjonsplanen. Den skal ikkje brytast og ein ordre frå festivalleiar skal raskt fylgje linja nedover i organisasjonen til den når aktuell medarbeidar. Bratt Moro AS er eigar og styret fungerer som kriseorganisasjon ( jmf pkt 9). Bratt Moro AS har vidare utpeika eigne uavhengige kontrollørar (Gunnar Solbakken og Jan Tore Rosenlund) til sikkerheitsarbeidet. Dei rapporterer direkte til styret i Bratt Moro AS. Organisasjonsplan: Bratt moro Torgeir Skålid Kvalitetskontroll tryggleik JTR & GS Fjellsport festivalen Magnus Aasheim Klatring Kristoffer Hansen Topptur/kurs/ isklatring Gjert Grødal Sogndal Frikøyring Tove Knutsen Kinesisk Downhill Roald Eidsheim Speedriding boogie Morten Knapstad Kinesisk utfor Per Øvreseth Sist revidert: Side 13

14 Det er utarbeidd ei eige ansvars- og kontaktliste for arrangementet slik: Aktivitet Klatring ( innandørs) Alpin topptur/kurs/isklatring Frikjøyring Kinesisk down hill sykkel Speedrieding-boogie Arrangementsansvarleg Sikkerheitskoordinator E-post Mob nr A: Kristoffer Hansen S: Erlend Vindenes A: Gjert Grødal S: Aktuell tindevegleiar sjå eiga liste A: Tove Knutsen A: Linn Hagberg Torgersen S: Stein Falsen Møller A: Roald Eidsheim S: Kristian Ertnes A: Morten Knapstad S: Eilif U Rosnæs Padling på fjorden A: Eilif U Rosnæs S: Kristian R. Knudsen Kinesisk utfor A: Per Øvreseth S: Magne Hofslundsengen Kommunikasjon Kommunikasjon i planleggingsfasen skjer via møter, e post, mobiltelefon og sosiale medium. Når det gjeld saker som handlar om dokumentsjon av tryggleiksarbeidet skal festivalleiar ha kopi av all korrespondanse, men det er den einskilde arrangementsansvarlege som deltar i planlegging og samlar informasjon og dokumentasjon i denne fasen. I utføringsfasen, dvs i festivalperioden, vil ein nytte dei same kommunikasjonskanalane, men viktig informasjon skal alltid være skriftleg. Informasjonen skal når det gjeld sikkerheitssaker alltid fylgje ansvarslinja i organisasjonsplanen. For kvart arrangement skal det vurderast eige samband. Som regel vil det arrangementteknisk være naudsynt for den praktiske avviklinga. Dersom det ikkje er mobildekning i eit arrangementsområde, skal det etablerast eige samband som kan nå naudetatane. Sist revidert: Side 14

15 Frivillige Organisasjonen er etablert med eigen leiar for dei frivillige. Dette er: Rosa Marie Øyrehagen, telf , e-post Frivillige som skal arbeide med sikkerheita i eit arrangement pliktar å kjenne til sikkerheitsrutinane under festivalen. Dette gjeld dette dokument samt dei spesifikke arrangementsrutinane som evt. er relevante og utarbeidde for sikkerheita for kvart arrangement. Arrangementsansvarleg skal vurdere sitt arrangement med fokus på om ein skal rekruttere spesielle frivillige til sikkerheitsoppgåver under gjennomføring av det spesifikke arrangement. Ein skal og spesielt ta omsyn til sikkerheita til dei frivillige, slik at dei ikkje vert utsett for unødig fare. Krev eit einskild arrangement sikringsarbeid med høg risiko skal dette avklarast med festivalleiinga og etablerast av profesjonelle med spesialkompetanse. Det skal arrangerast informasjonsmøtet med dei frivillige, der sikkerheit/sikkerheitsrutinar under festivalen skal være tema. Alle frivillige skal registrerast med namn, telefon- og e postadresse. Dei frivillige under fjellsportfestivalen 2014 skal orienterast om arbeidstilhøve, kontaktpersonar, plikter og rettar. Publikum Det er venta ein del publikum til dei ulike arrangement. Arena og arrangement skal dimensjonerast og tilpassast forventa publikum. Ein skal spesielt ta omsyn til sikkerheit til publikum dersom ein har ein arena som kan være utsett for spesielle risiko som f. eks. snøskred. Ved slike arrangement skal dette momentet takast med i risikovurderinga/handlingsplan for ei trygg gjennomføring. Presse Fjellsportfestivalen ynskjer eit ope og godt tilhøve til presse og media. Festivalen ynskjer omtale og må planlegge for det. Presseansvarleg og kontaktperson for festivalen er festivalleiar Magnus Aasheim. Media sin interesse aukar dersom det skjer ei alvorleg hending. Då er det viktig at pressa vert informert godt. I ein krisesituasjon er det spesielt viktig at media får rett informasjon og at det er tydleg kven som uttalar seg i organisasjonen. Pressekontakt i ein krisesituasjon er styreleiar, Tor Yttri, i Bratt Moro AS. Sist revidert: Side 15

16 7) Regelverk og arrangørtiltak Grunneigarar Det fyl av grunnleggande reglar om eigedomsretten at det skal hentast inn løyve hjå aktuell grunneigar dersom det skal avviklast eit arrangement på annan manns grunn. Politi/alarmsentral Festivalleiinga skal i god til varsle det lokale politikontor om arrangementet. I dialog skal ein avklare om arrangementet har ein slik karakter at det er meldeplikt etter politilova (og/eller lokale/kommunale politivedtekter). Ein skal avklare om det er naudsynt med eigen søknad eller melding er nok. Vidare må det drøftast om det er trong for bistand, beredskap, spesielle ordenstiltak, osv. Likeeins skal alarmsentralen i Florø varslast om arrangementet slik at sentralen er kjent med arrangementet og organisasjonen. Kontaktperson er festivalleiar. Kommunen Planlegginga av arrangementet skal skje i samråd med Sogndal kommune. Sentrale punkt for avklaring skal være: Er det kommunale reglar/retningslinjer for denne type arrangement? Er kommunen off grunneigar på nokre av arrangementsplassane løyve til bruk? Alkohol og matservering krev normalt avklaring og løyve. Det skal ligge føre løyve om ferdsel i utmark i f.b.m. naudsynt transport til/frå arrangement i fjellet. Er det naudsynt med spesielle avtalar om vegar/p plassar når det gjeld bruk, brøyting o.l.? Aktuelle meldeplikt etter brann- og eksplosjonsvernsloven eller lokale føresegner om dette? Krav om helseberedskap og melding til den kommunale helsetenesta? Har kommunen ein kontaktperson på tekniske tenester under arrangementdagane? Forbrukartenester Lov om kontroll med produkt og forbrukartenester (produktkontrolloven) stiller krav til sikkerheit på slike tenester som ikkje gjennom anna lovgjeving er regulert på sikkerheitsområdet. Som arrangør har Fjellsportfestivalen 2014 ansvar for at sikkerheiten er best mogleg. Tiltak er m.a. arbeidet og vurderingane som vert lagt gjennom rutinane beskrive i dette dokumentet. Kvar einskild deltagar på arrangement er sjølv ansvarleg for eigen sikkerheit og pliktar å gjere sjølvstendige vurderingar omkring dette. Sist revidert: Side 16

17 Trafikktryggleik / transport Statens Vegvesen har sektoransvar for veg og vegtrafikk. Det skal opprettast ein dialog med vegvesenet om aktuell vegstrekning, Rv 5, gjennom Sogndalsdalen. Dette vil være for vurdering av evt aktuelle løyver og sikringstiltak i festivaldagane. Aktuelle løyver kan t.d. være knytt til skiltplanar og regulering av parkering ( jmf Skiltforskriften kap 14, Vegtrafikkloven 7). Forsikring Fjellsportfestivalen AS har ordinær bedriftsansvarsforsikring. Alle deltagarar skal signere eigenerklæringsskjema (sjå vedlegg) i fbm påmelding for dei forskjellige aktivitetane. Alle aktivitetar er på eigen risiko. Røde Kors / frivillige organisasjonar Alle frivillige organisasjonar som Fjellsportfestivalen 2014 samarbeider med skal orienterast om reglar for arrangementa, krav til opptreden og kjenne rutinane i dette dokumentet. Frivillige organisasjonar er underlagt festivalleiinga, dvs festivalleiar og den einskilde arrangementsansvarleg/tryggleiksansvarlege på kvart delarrangement Det er innleia eit lokalt samarbeid med Sogndal Røde Kors Hjelpekors (SRKH) for bistand under festivalen. Festivalen har og samarbeid med Hafslo Røde Kors Hjelpekorps (HRHK) som kan supplere ved behov. Fjellsportfestivalen vurderer det slik at desse har tilfredsstillande kompetanse til redningsoppdrag i f.b.m. arrangementa. Kontaktpersonar er: SRHK Vegard H Pettersen telf e post: HRHK Lars Solsnes, telf e post: Hodlekve Skisenter AS Det er eit tett samarbeid med Hodlekve skisenter AS under festivalen. Det er gjort ein eigen avtale med skisenteret som regulerer aktivitetar og bruk i heile festivalperioden. Når det gjeld sikkerheita er skisenteret sjølv ansvarleg for alle naudsynte tiltak til all aktivitet/alle arrangement i anlegget i festivaldagane. Quality Sogndal Hotel Quality Sogndal Hotel har mange funksjonar under Fjellsportfestivalen 2014 og er «festivalhotellet» og senter for sekretariat, fjellsportkveldane, mm. Det er gjort ein eigen avtale med hotellet som regulerer aktivitetar og bruk i heile festivalperioden. Når det gjeld sikkerheit er hotellet sjølv ansvarleg for alle naudsynte tiltak til all aktivitet/alle arrangement i festivaldagane. Sist revidert: Side 17

18 Sponsorturar/-arrangement Fjellsportfestivalen sine sponsorar har høve til å arrangere ulike tilstellingar og arrangement under festivalen. Alle desse skal være avtalt med festivalleiinga på førehand. Sponsorane er sjølve ansvarlege for desse arrangementa og vurderingar omkring sikkerheit. 8) Å sette plan ut i praksis Sikkerheitstiltaka og oppfylging av desse er sjølvsagt heilt avgjerande for at det skal fungere i praksis under arrangementet. For å sikre dette fokuserer vi på hovudelementa kommunikasjon og kvalitetssikring. Fylgjande tiltak skal gjennomførast: Kommunikasjon Sikkerheitsdokumentet skal være distribuert og kjent hjå alle arrangements- og sikkerheitskoordinatorar. Dokumentet skal og leggast tilgjengeleg på nettsidene. Kvar einskild arrangements- og sikkerheitskoordinator skal utføre eiga risikovurdering av «sitt» arrangement. Dette arbeidet skal implementerast i dette dokumentet. Det skal haldast eige møte på førehand der arrangements- og sikkerheitskoordinatorar har fått ei innføring og gjennomgang av sikkerheitsrutinane /-dokumentet Frivillige for festivalen skal ha fått informasjon om hovudtrekka i dette dokumentet og kvar dokumentet er tilgjengeleg. Kvalitetssikring Bratt Moro AS har utpeika eigne uavhengige kontrollørar til sikkerheitsarbeidet. Dei har som oppgåve å kvalitetssikre arbeidet og rapporterer direkte til styret i Bratt Moro AS. 9) Beredskap for alvorlege hendingar Beredskap inneber å vera førebudd på at ei alvorleg hending kan skje, å vite kva som skal gjerast, og kven som gjer kva. Målet er å kunne handle raskt og ta gode avgjerder snarast mogleg etter hendinga. Politiet har i Norge ansvar for å handtere alvorlege situasjonar. Dei har eit kompetent og erfarent samvirke med dei andre naudetatane. Politiet leiar innsatsen på skadestaden. Der arrangementet har planlagt bistand frå andre, raude kors og tilsvarande, vil dei og opptre under leiing av politiet. Det vil alltid ta litt tid før det profesjonelle apparat tek over på ulykkesstaden. Den første tida i ein akuttsituasjon kan være kritisk og kaotisk. Målet med planlegginga er å redusere kaosperioden til eit minimum og handtere hendinga på ein ryddig og effektiv måte. Sist revidert: Side 18

19 Kriseorganisasjon Styret i Bratt Moro AS fungerar saman med dagleg leiar og festivalleiar som kriseorganisasjon. Styreleiar Tor Yttri leiar kriseorganisasjonen. Kriseorganisasjonen trer straks saman ved alvorleg ulykke og på innkalling frå dagleg leiar eller styreleiar. Arrangementsansvarleg ( evt sikkerheitskoordinator dersom ikkje arrangementsansvarleg er tilstades) fungerer som leiar på skadestaden til profesjonell hjelp (politi) kjem og som kontakt til kriseorganisasjonen. Samarbeid med naudetatane Sogndal Politistasjon ( telf ) og Sogn Brann og Reredning IKS ( telf ) skal kontaktast på førehand av arrangementet. Målet er å avklare/drøfte samarbeid og korleis dei evt skal være til stades under festivalen. Saker som skal drøftast på førehand: Naudetatane si deltaking / kvar dei er til stades Kontaktpersonar festivaldagane ( begge vegar) Gjere festivalen sitt sikkerheitsdokument kjent og gjere evt naudsynte korreksjonar/justeringar. Tilgjenge til arrangement for ambulanse/redningskøyretøy Landingsplass helikopter Evakuering av eit område/arrangement / Samling og kontroll på evakuerte Krisekommunikasjon Eit stressa menneske har lett for å misforstå informasjon og kan ha vanskeleg for å formidle informasjon til andre på ein tilfredsstillande måte. Informasjonen i ein krisesituasjon skal derfor være: kort, klar og tydeleg repeter informasjonen Arrangementsansvarleg er ansvarleg for informasjon til festivalleiar arrangementsorganisasjonen på plassen publikum Informasjon til presse og media skal kun gå gjennom styreleiar og presseansvarleg Tor Yttri. Informasjon til pårørande skal kun gå gjennom politi. Etterarbeid Det er kriseorganisasjonenen sitt ansvar å etablere eit system som tek i vare eige personell som kan ha blitt påverka og traumaitisert av hendinga. I tillegg skal ein syte for at allmenta får korrekt informasjon om kva som har skjedd. Dersom krisa eller hendinga fører til politietterforsking eller andre typar undersøkingar, er det naturleg å vente til desse er avslutta med å uttale seg. Sist revidert: Side 19

20 10) Vedlegg a. Varslingsplan ved alvorleg ulykke b. Eigenmeldingsskjema for kvar deltagar c. Vilkår for påmelding kurs og turar d. Eigenmeldingsskjema fellesliste kurs og turar e. Arbeidsinstruks for førarar under Fjellsportfestivalen 2014 f. Risikoanalyse Kinesisk utfor g. Redningsplan Sogndal frikøyring h. Registreringsskjema Sogndal Frikøyringskonkuranse Sist revidert: Side 20

1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon

1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon TRYGGLEIKSDOKUMENT Innhold 1)Innleiing og mål... 3 2) Om Bratt Moro AS... 3 3) Om Fjellsportfestivalen 2015... 3 Program / aktiviteter / informasjon... 3 Gjennomføring/organisering av einskilde aktiviteter

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS Fjellsportfestivalen 2016 Innhold 1. FORMÅL 2. GENERELL INFORMASJON 3. GENERELLE VILKÅR Arbeidskontrakt og lønn Plikter i forbindelse med arrangementet Breogfjells plikter

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Krisesituasjonar kva gjer vi?

Krisesituasjonar kva gjer vi? Krisesituasjonar kva gjer vi? Krise er definert som: Dødsfall på trening/ i kamp Alvorleg skade på trening/kamp Ulukke til/frå kamp med dødsfall/ alvorleg skade(r) Den einskilde krets/klubb må ha ein beredskap

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Brekurs - Fjellsportkurs - Klatrekurs - Firmaturar

Brekurs - Fjellsportkurs - Klatrekurs - Firmaturar NF-BREINSTRUKTØRKURS(I) - METODEKURS Dette kurset er eit samarbeid mellom Breoppleving Jostedalen Breførarlag. Kurset går over 5 dagar. Deltakarane skal bli medvitne om kor viktig sikre vegval på bre og

Detaljer

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiar i beredskapsplanlegging Rettleiar i beredskapsplanlegging for barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiaren er overordna, men

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune.

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune. BEREDSKAPSPLAN i Jølster Kommune. Vedlegg 3: Plan for psykososial støttegruppe. Vedteken i kommunestyret 01.03.05, K sak 09/05. Revidert juni 2006. 1 Innhald: 1.0 Generelt om støttegruppa:... 3 1.1 Innkalling

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE TURNE MED I SOGN OG FJORDANE Hei! Starten på turneen nærmar seg, og vi er glade for at du/de er ein del av tilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Vedlagt finn du/de: Kontrakt for oppdrag/engasjement

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Arrangere randoneekonkurranse

Arrangere randoneekonkurranse Arrangere randoneekonkurranse Denne veilederen er ment å være et notat som gir en del tips, og danner et rammeverk for hvordan randoneekonkurranser bør gjennomføres i Norge. Dette er med andre ord en idebank

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

ROS-analyse til reguleringsplan

ROS-analyse til reguleringsplan ROS-analyse til reguleringsplan Av Fylkesmannen i Rogaland, Beredskapslaget A. Innleiing Dette skrivet er til hjelp for kommunar og andre som skal lage og kontrollere ROS-analyse til reguleringsplanar,

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Rapport Camp Svalbard vinter 2015

Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Side 2 av 5 Innleiing Camp Svalbard vinter starta som eit prøveprosjekt mellom Longyearbyen Lokalstye, enhet barn og unge (LL), Arktisk Naturguide (ANG) og Longyearbyen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08. 2015 Nord-Fron kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.15 ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS Vedrørande leige av Ørskog Kulturhus gjeld fylgjande reglar: Orden: Vinduer og dører skal haldast lukka ved høg musikk Ventilasjon i sidesal skal i utgangspunktet vere på under

Detaljer

Webhotell, e-post og webløysing vilkår

Webhotell, e-post og webløysing vilkår Webhotell, e-post og webløysing vilkår WEBHOTELL, E-POST OG WEBLØYSING VILKÅR...1 KVA OMFATTAR TENESTA?...1 AVGRENSINGAR...2 LEVERANDØREN SINE PLIKTER...2 TEIEPLIKT OG SIKRING AV DATA...3 AVGRENSING AV

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule Rutinar for overgangen frå barnehage til skule FORORD Hausten 2008 oppretta Lindås kommune ei gruppe Tidleg innsats, som mellom anna skulle utarbeida rutinar for overgangen frå barnehage til skule. Gruppa

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer