1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen Program / aktiviteter / informasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon"

Transkript

1 TRYGGLEIKSDOKUMENT

2 Innhold 1)Innleiing og mål ) Om Bratt Moro AS ) Om Fjellsportfestivalen Program / aktiviteter / informasjon... 3 Gjennomføring/organisering av einskilde aktiviteter og ansvar for ulike arenaer ) Planlegging ) Analyse og risikovurderingar... 5 ROS- analyse:... 6 Risikodiagram: Risikovurderingar: ) Organisering Organisasjonsplan: Kontaktliste for arrangementsansvarlege for dei ulike arrangementa under festivalen: Kommunikasjon Arrangementsansvarlege og frivillige sitt ansvar for tryggleik ) Regelverk og arrangørtiltak ) Å sette plan ut i praksis Fylgjande tiltak skal gjennomførast: ) Beredskap for alvorlege hendingar ) Oversikt over vedlegg Vedlegg A Vedlegg B Vedlegg C Vedlegg D Vedlegg E Vedlegg F Vedlegg G

3 1)Innleiing og mål Dette dokumentet er utarbeida for å samle tryggleiksarbeidet i forbindelse med arrangementet Fjellsportfestivalen den februar Det er eit overordna mål at arrangementet skal gjennomførast innafor så trygge rammer som mogleg for alle involverte. Det vert vidare lagt til grunn at ein satsar på ein høg standard for festivaldeltakarane og med visjon om eit miljøvennleg arrangement med minimal belastning for naturen. Derfor skal arbeidet med arrangementet ha eit fokus på tryggleik frå idé, gjennom planlegging og til slutt gjennomføring av alle aktivitetar. 2) Om Bratt Moro AS Bratt moro AS er hovudarrangør av arrangementet Fjellsportfestivalen Fjellsportfestivalen 2015 har eigen organisasjonsstruktur leia av festivalsjef Rosa Marie Skovli Øyrehagen. Her ligg også hovudansvaret for tryggleiksarbeidet under planlegging og gjennomføringa av festivalen. Sjå elles kapittel 6 for organisering av dette arbeidet. Det er Bratt Moro AS ved dagleg leiar Torgeir Skålid som har hovudansvaret for at målsettinga om eit sterkt fokus på tryggleik vert gjennomført og at det vert lagt rutinar for arbeidet. Systematikk for tryggleiksarbeidet og dette dokumentet er handsama og vedteke i styret i Bratt Moro den Arrangementet har mange sjølvstendige samarbeidspartar. Tryggleiksfokuset til festivalen skal orienterast om og forankrast i størst mogleg grad for alle samarbeidsavtalar i arrangementet. Det er tryggleiksansvarleg sitt ansvar å formidle tryggleiksdokumentet til relevante samarbeidspartar. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015 Program / aktiviteter / informasjon 3

4 Festivalen nyttar nettsidene aktivt til informasjonsdeling. Komplett program med alle opplysningar knytt til det respektive delarrangement ligg oppdatert på nettsidene. Det er og utvikla ein eigen fjellsport- app som er tilgjengeleg for nedlasting. Oppdatert informasjon vil kontinuerleg bli lagt ut også her. Sekretariat for festivalen vert etablert på Quality Hotel Sogndal. Opningstider, servicetelefon, e- post osv. ligg på nettsidene til festivalen. Leiar for sekretariatet er: Natalie Kristiansen, mobil: , E- post: Gjennomføring/organisering av einskilde aktiviteter og ansvar for ulike arenaer Gjennomføringa av dei einskilde aktivitetar er organisert med ein arrangementsansvarleg for kvart arrangement, jf. organisasjonsplan og ansvars- og kontaktliste i kapittel 6 i dette dokument. Ulike arenaer som ver teke i bruk under gjennomføringa av festivalen har eigne ansvarlege, sjå også kapittel 6. Nettsidene skal ha oppdatert informasjon om tryggleikskrav for å delta på dei ulike arrangementa. På Fjellsportfestivalen nyttar vi som utgangspunkt berre godkjente tindevegleiarar og tindevegleiaraspirantar på toppturar, laussnøjakt og ulike kurs. Tindevegleiarar har gjennomgått ein treårig kvalifisering hos NorTIND, noe som gjer dei ein internasjonal IVBV/UIGAM/IFMGA godkjenning. På fjellsportkveldane vil NVE v/markus Landrø ha ein gjennomgang av skredvarsel. 4) Planlegging God planlegging aukar føresetnadane for gjennomføring av eit trygt arrangement. Det er viktig at ein i planleggingsfasen hentar kunnskap om kva farar og truslar som er aktuelle for det aktuelle arrangementet. Festivalen sine arrangementsansvarlege må vurdere kva som skal til for at deltagarar, publikum, arrangørar, osv. skal få ei god og trygg oppleving i tråd med målsettinga til festivalen. For å redusere risiko skal planlegginga fylgje desse grunnprinsipp: Føre var Handlingsberedskap 4

5 Robust organisasjon Å vere varsam i)føre var Vi skal komme hendingane i forkjøpet. Dette skal vi gjere gjennom god planlegging og risikoanalysar. ii)handlingsberedskap Gjennom systematisk fokus på tryggleik i alle ledd, og mellom anna gjennom dette dokumentet, skal alle involverte rustast opp til å handtere både føresette og uføresette hendingar. iii)robust organisasjon Vi skal planlegge for det uføresette slik at ikkje organisasjonen vert sett ut av spel av den grunn. Dette skal skje gjennom å ha tilstrekkeleg kapasitet i organisasjonen, tydleg informasjon om tryggleik og enkle planar/organisasjonsstrukturar. iv)å vere varsam Vårt prinsipp er å vere forsiktig. Dersom det er tvil om ei handling eller hending er forsvarleg, skal vi sjå på denne som usikker og undersøke nærare, gjere handlinga/hendinga forsvarleg eller ikkje gjennomføre den i det heile. 5) Analyse og risikovurderingar Fjellsportfestivalen 2015 er ein festival som har hovudaktivitetar knytt til ferdsel, leik, moro og uhøgtidleg konkurranse i bratt vinterterreng. Fleire delarrangement har ein risikoprofil og krev derfor tryggleiksarbeid som er tilpassa for å redusere faren for ikkje- ønska hendingar. Målsettinga for Fjellsportfestivalen 2015 er som referert innleiingsvis (kapittel 1) gjennomføring av aktivitetar innafor så trygge rammer som mogleg for alle involverte. 5

6 Konkretisert vil dette seie: Akseptabelt risikonivå er fastlagt til: INGEN PERSONSKADER INGEN ALVORLEGE PERSONSKADER Desse kriteria legg ramma for alle vurderingane som vert gjort i høve å gjennomføre eit trygt arrangement gjennom heile prosessen. Risikovurdering er etterpåklokskap i forkant. Gjennom ei grundig risikovurdering skal Fjellsportfestivalen ved sine arrangementsansvarlege kartlegge farar og sette lys på: 1. Kva kan skje? 2. Årsak? 3. Kor er det at det kan skje? 4. Kva konsekvensar kan dette få? 5. Korleis kan vi unngå dette / tiltak? ROS- analyse: Etterfylgjande analyse er ei heilskapleg vurdering av arrangement etter ein gjennomgang av planlagde aktivitetar/delarrangement i festivalen. Analysen er gjort etter beste skjøn og på bakgrunn av erfaringar frå tilsvarande og tidlegare arrangement. Nr/ Sak 1 Aktivitet Kva uønska hendingar kan skje? PIRRuettisk opning av Fjellsportfestiv alen Skiballett Årsak Fall Kollisjon Sannsynl- egheit Lite Konse- kvens Farleg Konsekvens- og heitsred userande tiltak i planleggingsfase Tilrettelegging av arena Informasjon om utstyr Konsekvens- og heits reduserande tiltak i gjennomførings fase Førstehjelpsutsty r er tilgjengeleg Arrangement skjer i Sogndal sentrum, nær naudetatar. Deltakarar kan bli påført personskadar: Hovudskade Vridningsskade Brottskade 6

7 Topptur kurs Personskade - brottskade - bløtvevskade Laussnøjakt i Sogndalsdalen (middels/lang) og i Jostedalen (lang) Personskade - brottskade - bløtvevskade Skredkurs berre for jenter Personskade - brottskade - bløtvevskade Ikkje ver ung og dum - ta deg eit skredkurs: Skredkurs for ungdom Personskade - brottskade - bløtvevskade Frå fjell til fjord med overnatting Personskade - brottskade - bløtvevskade - froskader Brattkøyringsk urs med Tormod Granheim Personskade - brottskade - bløtvevskade Klimatiske høve: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Lite Lite Lite Lite Lite Lite Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Bre og fjell har ansvar for planlegginga. Festivalen forventar at arrangementsansvarle g planlegge i samråd med lokalkjente og godkjent tindevegleiar Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Separat vurdering og planlegging av Tormod Granheim Godkjent tindevegleiar leiar turen Guiding av lokalkjent vegleiar Godkjent tindevegleiar leiar turen Godkjent tindevegleiar leiar turen Godkjent tindevegleiar leiar turen Tormod Granheim leiar turen Turen har maksimum 6 deltakarar 7

8 8 9 Ekspedisjons- trening med deltakar frå «Expedition Amundsen» Personskade - brottskade - bløtvevskade Bål og servering i Rindabotn Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Nærkontakt med bål Gnist frå bål Lite Lite Kritisk farleg Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Bålplassering vert planlagt ut frå terreng og publikumsområde Godkjent tindevegleiar leiar turen Røde kors er tilstades på arena 10 Personskade - brannskade - augeskade Åsnes Speedriding Boogie Personskade på deltakarar som følgje av - ukontrollert landing/fall - ukontrollert start/takeoff Klimatiske høve Feil på utstyr. Feilvurdering av landingsområ de/ fart Utøver feil (feilvurdering av vindforhold, gradient, takeoff bane) Felles for alle høva ovanfor er at dei fører til ukontrollert fall, kollisjon, ol. Lite sannsynlig Kritisk Separat risikovurdering og planlegging av speed rider med lisens. Planlegge etter forbundet sine rutiner Arrangementsansvarli ge bestemmer om forhold er gode nok. Enkelt vurdering for nivå Berre speed ridere med godkjent lisens får delta på turen. Tilgjengelig førstehjelp Arrangementsans varleg gjer vurderinga om høva er gode nok Sjokkskader hjå publikum Skredkurs - open for deg og meg og alle Personskade - brottskade - bløtvevskade Toppturkurs Personskade - brottskade - bløtvevskade Vitne til ulukke hjå deltakarar Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med Lite Lite Lite Ein viss fare Kritisk Kritisk Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Godkjent tindevegleiar leiar turen Godkjent tindevegleiar leiar turen 8

9 Helly Hansen Guided Topptur med BreogFjell Personskade - brottskade - bløtvevskade Overnattingstu r med Sigrid Henjum Personskade - brottskade - bløtvevskade - frostskader Åsnes Speedriding Topptur Personskade - brottskade - bløtvevskade annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske høve som snøskred og vær Feil på utstyr. Feilvurdering av landingsområ de/ fart. Lite Lite Lite Kritisk Kritisk Kritisk Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Separat vurdering og planlegging av vegleiar Separat vurdering og planlegging av speed rider med lisens. Berre speedridere med godkjent lisens får delta på turen. Speedriderane møter sjølv på eige initiativ og eige ansvar under fjellsportfestivalen. Godkjent tindevegleiar leiar turen Erfaren turleiar leiar turen Ansvarleg speedrider med lisens leiar turen Utøver feil (feilvurdering av vindforhold, gradient, takeoff bane) Turen omfattar reise med FjordVsisjon, og dette skjer på eigen risiko og for eiga rekning for deltakarane. Felles for alle høva ovanfor er at dei fører til ukontrollert fall, kollisjon, ol. Fjellsportfestivalen har ikkje ansvar for toppturen med dei elementa den vil innehalde. Det er ikkje krav om fjellsportfestival eller kjøp av tur gjennom festivalen for deltakarane på dette arrangementet 16 VEKAO: Den ultimate SKREIEkonkurr- ansen Personskade på deltakarar, publikum og frivillige: - brottskade Fall Kollisjon med annan deltakar, publikum, stein eller tre. Mindre Farleg Avsperring av konkurranse område. Avsperra Buffer område etter målområde. Eigenerklæring- skjema Planlegge trasè mtp. Mogleg toppfart og potensielle utkøyringar Røde Kors er tilstade Avgrensing av deltakar pr. heat. Inndeling i heat etter kva skreie- reiskap deltakarane har, og etter alder. Krav om 9

10 - bløtvevskade tryggleiksutstyr: hjelm. 17 Sykkel Utfor Personskade på deltakarar - brottskade - bløtvevskade Personskade på publikum, her også sjokkskade Sykling på snø Flere startene. (4-8 pers.) Dette kan føre til: Fall Kollisjon med annan deltakar, publikum, stein eller tre. Sannsynleg Kritisk Separat risikovurdering (Jostein Authen)? Tilstrekkeleg med frivillige(vekao- komiteen stiller) Krav om beskyttelses- utstyr Avsperring av området Røde Kors er tilgjengeleg 18 KlatreChalleng e for barn Personskade på deltakande barn: - brottskade Presse og publikum kan stå i løypa Ukontrollert fall Utstyrssvikt- eks. feil på tau, sele eller sikringsbrems Menneskelig svikt grunna uoppmerkso mheit, stress eller distraksjon. Mindre Farleg Kontrollere utstyr som brukas før arrangementet. Sjekk av madrass Sjekke at taka ikkje er lause eller er knekt. Sikre oversiktlege omgjevnader under arrangementet. Tryggleikskoordinator samt arrangementansvarlig er tistades for å sjå til arrangementet.. - Berre topptauklatring. - Dei som sikrar er kvalifiserte og skal sjekke sele og knute for kvar gong det klatrast. - Sikrar sjekkar utstyr hjå klatrar. Ansvarsfordeling på de ulike postene vil fører til ikkje- kaotiske forhold for sikrarane. Krav om brattkort 19 KlatreChalleng e Campus (for vaksne) Buldring: Fallulukker som fører til personskade: 18.1 ankelbrot, overtråkk ol. Klatring: Fall som fører til personskade: 18.2 bruddskader - knusingsskader (ankel) død Landing mellom tjukkasar Fall utanfor tjukkas Fall frå stor høgde grunna: - tau ikkje riktig knytt - sikringsfeil - feil på tau - feil klipping på led - feilkopling Mindre Sannsynleg Lite Farleg Kitisk - Sjekk av madrass - Sjekke at taka ikkje er lause eller er knekt. - Sjekk av tau som skal brukast under konkurransen - Lage sjekklister for kvar post. - Gå gjennom sjekklister slik at det er felles forståing for gjennomføring. - Ein ansvarleg pr. post som har oversikt og kunnskap om korrekt bruk av utstyr. - Krav om brattkort - Sikrere må som minimum ha brattkort. Disse har òg ansvar for å sikre at utstyret som brukes er Godkjent instruktør /tryggleiksansvarl eg er til stades under arrangementet og rigging av utstyr før arrangement. Tilgjengelig førstehjelpsutstyr og personell med kompetanse innan førstehjelp. 10

11 Personskade på deltakarar - brottskade Rindabotn Open Lettare skadar for Utøvar: - brottskade - bløtvevskade Alvorlige skadar for Utøvar: - brottskade - bløtvevskade - død Snøskred Skade for frivillige eller publikum - brottskade - bløtvevskade - død Musikk på ein Fjelltopp: Stein Torleif Bjella av utstyr - Fall under konkurransen - Klimatiske forhold (snøforhold: hardt/ mjukt?) - Klimatiske forhold (ustabile snøforhold) snøskred - Sammenstøt mellom utøvarar og publikum/frivi llige - Snøskuter som går løpsk mot publikum eller frivillige Lettare skadar: Sannsynleg Alvorlege skadar: Lite Lite sannsnleg Lite Lettare skadar: Ein viss fare Alvorlege skadar: Katastrofalt Kritisk Kritisk tilfredsstilleade. - Utstyr gjennomgås før arrangementet for å utelukke tekniske feil. - To sikrarar på kvar post. Spesielt viktig på «speedclimbing»- posten. På denne posten får også sikrare innføring i bruk av «petzl grigri» - Tydelig kommunikasjon og oversiktlighet i gjennomføring av arrangementet. Trygg løype: - Tilpasset størrelser på hopp for ulike vanskelighetsgrader - Tilpasset løype etter snøforhold - Førstehjelp (Rødkors på staden) Holde Konkurransearenae n under 30 grader bratthet i terrenget. Holde publikumsarenaen i trygg avstand fra bratt terreng og konkurransearenae n - Evt snøskuterløype ( utøvar- skyss ) på god avstand. - God kommunikasjon mellom frivillige - førstehjelp (rødekors) Avsperring/ begrensing av konkurransearen a - Krav om beskyttelseutstyr (hjelm, ryggbeskytter). - Tilgjenglig Førstehjelp Holde konkurransearen a en i preparert løype. - Flytting av publikumsarena - Førstehjelp (rødekors) - God kommunikasjon med walki- talkie Personskade På Artist, Frivillige og publikum Klimatiske forhold Vær Snøskred Fall Kollisjon Fall i heis Lite Farleg Planlegge område for musikkarrangement, både mtp. adkomst og publikumsområde: Kalvavatni på veg mot Vardafjell. Rødekors er på plass i skisenteret, nær musikkarenaen. 11

12 22 Fjord Visjon Hop on hop off skicruise Personskade på utøvar/stavplukkar - brottskade - bløtvevskade - frostskader ved fall i vatn - drukning Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Fall av- /påstigning av båt Lite Farleg Eksternt opplegg der FjordVisjon sjølv gjer risikovurderingar knytt til dei aktivitetar dei tilbyr. Fjellsportfestivalen 2015 har ingen ansvar for det FjordVisjon tilbyd av turar og aktivitetar under festivalen. Eksternt opplegg der FjordVisjon sjølv gjer risikovurderingar knytt til dei aktivitetar dei tilbyr. 23 Sogndal Freeride Personskade på deltakarar - kuttskader - brudd - ytre fysiske skader - vridninger - hodeskader - sjokk - død Personskade på publikum og andre frivillige: - brottskade - bløtvevskade - død - sjokkskader Klimatiske forhold Vær Snøskred i løypetrase, publikumsom råde, tilkomstvegar Fall etter drop Samanstøyt med tre/stein Klimatiske forhold Snøskred i publikumsson e Vitne til ulukke for deltakar Trafikkulykker rv 5 Sannsynleg Kritisk Separat risikovurdering av delarrangementet, sjå mellom anna tiltaksplan nr. 23, vedlegg: redningsplan for frikøyringa. Erfarne deltagarar Planlegge publikums- område i sikkert terreng Godkjenning av ekstern tryggleikskoordin ator. Krav om tryggleiksutstyr for deltakarar Tilgjengeleg førstehjelp i form av lege og Røde Kors Merking/skilting av tilkomst/retur for deltakarar og publikum Frivillige som rettleiar publikum Frostskader på deltakarar, publikum, frivillige 24 After ski/fjellsportkv eld Personskade: - brottskader - bløtvevskader - kuttskader - alkoholrelatert skade På - fall - vald - trengsel - alkoholkonsu m Sannsynleg Farleg Dialog med hotellet: tryggleiksdokumentet med festivalen sine mål knytt til tryggleik skal formidlast til hotellet som samarbeidspart Planlegging i samarbeid med hotellet. Separat arrangements- avtale med hotellet. Hotellet har ansvar - følgje hotellet sine rutinar for vakthald og kontroll 25 Publikum Frivillige Hotellet sitt personale Rattkjelke- race Utkøyring av løype Mindre Farleg Holde konkurransen i løypa Lage god overrenne og 12

13 og hoppkonkurran se Personskade: - brottskader - bløtvevskader - kuttskader For høg fart/liten kontroll Krasj i publikum/træ r/andre hindringar Klimatiske høve: Vær snøskred Markere løype med bånd Lage et godt hopp Påbudt med hjelm under konkurranse Påbudt med kjelke med god styrefunksjon og gode bremser underrenne, holde publikum på avstand Ha vakter stående nedover løypa Risikodiagram: Resultatet av ROS analysen er sett inn i diagram for kartlegging av faregrad slik: SANNSYNLEG Svært Sannsynleg 20/24 17/23 Mindre 16/18/19/25 Lite 10 1/9/21/22 2/3/4/5/6/7/8/10/11/12/13/14/15 U Ufarleg Ein viss Farleg Kritisk Katastrofalt fare KONSEKVENS = stor faregrad Krav om risikoreduserande tiltak = moderat faregrad Risikoreduserande tiltak skal vurderast = liten faregrad Akseptabelt risikonivå utan spesielle tiltak Analysen viser fire 4 aktivitetar med stor faregrad ( nr 17, 20, 23 og 24) og sytten 17 aktivitetar med moderat faregrad (nr. 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19 og 25). Fem 5 aktivitetar er rekna for å ha liten faregrad (nr. 1, 9, 10, 21 og 22). Målsetting er å ha alle aktivitetar i kategori liten faregrad, men moderat faregrad kan aksepterast, jf. kapittel 5. Det skal derfor gjerast separate risikovurderingar av dei aktuelle aktivitetane som har moderat eller stor faregrad. I vurderinga skal det leggast fram forslag og settast i verk risikoreduserande tiltak. Risikovurderingar: Nr 2/3/4/5/6/7/8/11/12/13/14 Alpine toppturar / toppturkurs Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Risiko etter tiltak Snøskred / uvær / skade Godkjent tindevegleiar (og/el aspirant) leiar planlegging og leiar aktiviteten. Sjå eigen arbeidsinstruks med vurdering, samt 13

14 vilkår og eigenmeldingsskjema som ligg ved tryggleiksdokumentet. Nr. 10 og 15 Åsnes speedriding boogie oppvisning og topptur Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Risiko etter tiltak Fall på landing - Lander medvinds, overskyter landing, for lav siste sving. Gi god brief før flight, alle må ha sett landing, (vind vimpel på landing). Oppfordre alle til å fly på sitt nivå. Ukontrollert take off - Skjermkollaps, fall (spesielt farlig for stupstart). Plukke ut «enkle» starter, ikke gi tilatelse til å fly ved ustabil eller feil vindretning. Snøskred - Utløsning av flakskred på vei opp til start. Velge gode ruter for veien opp, sørge for at alle har utstyr i orden. Ellers normale rutiner for ferdsel i skredfarlig terreng. Fast flyvning - En utøver flyr seg fast i fjellet. Alle har telefon tilgjengelig, og nr til respektive. God breif og en god flyplan vil unngå dette. Ansvarlige legger godt tilrette for dette. I tillegg skal det være folk på landing som kan spote flyvere. Kraftig vind, feil vindretning Sjekk værvarslel, vindstyrke Hard landing Planlegg landing, sjekk vindretning nøye Land alltid på beina, aldri på rompa(rygg) Feil utført manøver Vurder eigen kompetanse, ikkje ta sjanser 14

15 Kollisjon i lufta Luftvett, sjå deg for, planlegg turen din Konflikt med øvrig lufttrafikk Sjekk lokale forhold, radio ved behov Bruk av ski Fangreim mellom ski/sko, vær obs på graslanding med ski og ved kiting i vind Feil/Svikt på utstyr Sjekk alltid at utstyret ditt tilfredstiller krav og er i god flymessig stand Nr. 16 VEKAO Skreiekonkurranse Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Fall av akebrett etc. under konkurranse Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når - Før arrangement: Avgrensing av deltakar pr. heat. Inndeling i heat etter kva skreie- reiskap deltakarane har, og etter alder. Risiko etter tiltak Krav om tryggleiksutstyr- hjelm. - På arrangementdagen: Avsperring av konkurranse område. Avsperra Buffer område etter målområde. Frivillige som er i heile løypeområde. Tilgjengeleg førstehjelp/personell tilstade. Krasj med andre deltakarar - Før arrangment: Avgrensing av deltakar pr. heat. Inndeling i heat etter kva skreie- reiskap deltakarane har, og etter alder. Krav om tryggleiksutstyr- hjelm. 15

16 - På arrangemenstdagen: Vurderingar om kven som konkurrerer mot kvarandre mtp. utstyr og alder blir tatt på arrangementsdagen ettersom påmelding skjer på staden. Tilgjengeleg førstehjelp/personell tilstade. Nr. 17 Sykkel Utfor Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Utkøyring ovenfor tregrense Utkjøring under tregrensa Fall Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Sikre de hinder som måtte være tilstede. (tryggleiksnett, annen polstring) Tryggleiksnett og polstring på trær Før arrangement: - Påbudt med hjelm og ryggplate. - Lagt traseen i en relativt brei trase hvor man har plass til å gjøre unnamanøver. Løype utformet mtp begrenset fart. Risiko etter tiltak På arrangementdagen: - Bortvise deltakere uten beskyttelse. - Informere deltakere om løypa og regelverket. Fall i sammenheng med innlagte hindere Skade fra sammenstøt/fall - Ha Røde Kors personell i løypa. Åpen løype i forkant av konkurranse. Alternativ enklere linjevalg rundt hindere. Lagt traseen i en relativt brei trase hvor man har plass til å gjøre unnamanøver. Før arrangement: - Påbudt med hjelm og ryggplate. Ikkje lov med piggdekk. - Lagt traseen i en relativt brei trase hvor man har plass til å gjøre unnamanøver. På arrangementdagen: - Bortvise deltakere uten beskyttelse. - Informere deltakere om løypa og regelverket. Publikum/uvedkommede i løypa - Ha Røde Kors personell i løypa. Løypevakter som har ansvar for å holde folk vekke. Radio- forbindelse og flagg. Stopp ved rødt flagg. Krasj med publikum, arrangører, presse eller skikjørere. Før arrangement: Klare retningslinjer hvor det er lov å bevege seg under løpet. Dette vil vi informere om i det obligatoriske 16

17 kjøremøte. Sperre av område fysisk, slik at ingen kjører inn i løypa. Under arrangementet: Ha en frivillig til å passe på at ingen beveger seg inn i løypa. Holde publikum på avstand. Nr 18 KlatreChallenge for born Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Risiko etter tiltak Ukontrollert fall Berre topptauklatring. Dei som sikrar er kvalifiserte og skal sjekke sele og knute for kvar gong det klatrast. Utstyrssvikt- eks. feil på tau, sele eller sikringsbrems. Kontrollere utstyr som brukas før arrangementet. Sikrar sjekkar utstyr hjå klatrar. Menneskelig svikt grunnet uoppmerksomhet, stress eller distraksjon. Sikre oversiktlege omgjevnader under arrangementet. Tryggleikskoordinator samt arrangementansvarlig er tilstades for å sjå til arrangementet.. Ansvarsfordeling på de ulike postene vil fører til ikkje- katotiske forhold for sikrarane. Kameratsjekk. Nr. 19 KlatreChallenge for vaksne Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Ukontrollert fall Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Sertifiserte sikrare (brattkortinnehavar). Kameratsjekk. Risiko etter tiltak Utstyrssvikt- eks. feil på tau, sele eller sikringsbrems. Madrass under buldrevegg Kontrollere utstyr som brukast før arrangementet. Sikraaren sjekkar utstyr hjå klatrar. Menneskelig svikt grunnet uoppmerksomhet, stress eller distraksjon. Sikre oversiktlege omgjevnader under arrangementet. Tryggleikskoordinator ok arrangementsansvarlig er tilstades for å sjå til arrangementet. Ansvarsfordeling på de ulike postene vil føre til 17

18 Deltakarar kan ha behov for mindre eller større assistanse medisinsk eller ved små traume som for eksempel overtråkk i buldrevegg. Ikkje erfaren med utstyr ein ikkje bruker til vanlig fall på grunn av dette. Landing mellom tjukkas Fall utanfor tjukkas ikkje- katotiske forhold for sikrene. Kameratsjekk. Tilgjengeleg personell med kompetase innan førstehjelp og grunnleggande førstehjelpsutstyr. Ved «speedclimbing» posten må sikrar bruke «petzl grigri» til sikring. Grundig innføring i bruk av denne før konkurransen, samt to sikrare på denne post. Deltakarane må ha Bratt Kort for å delta på konkurransen. Bruke utstyr som ein er kjend med Sjekk av madrass. Spotting ved buldring som skjer høgt og der det er fare for pendel. Nr. 20 Rindabotn Open 18

19 19

20 Nr 23 Sogndal Frikøyring Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Snøskred i løypetrase - fysisk traume/død på utøvar/stavplukkar - sjokk for utøvar/stavplukkar Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når - Før arrangement: Skredvurdering frå Tindevegleiar Stein F Møller m.fl. Løpermøte om tryggleik kvelden før Risiko etter tiltak 20

21 - sjokk/utrygg kjensle for utøvarar og frivillige som står på toppen arrangementet. Tryggleiksmøte med frivillige i forkant av arrangementet. Tryggleiksmøte stab dagen før. Info skriv om HMS- dokument til alle frivillige. Informere om App. Etablere trygg /alternativ veg ned for utøvarar/frivillige i sjokk på toppen. Informere frivillige om dette. Gjennomgang av kommunikasjon, mellomanna på radio, på tryggleiksmøte i forkant av arrangemetet - På arrangementdagen: Krav om tryggleiksutstyr for delt. og frivillige. Utsjekk av sender mottakar for alle som skal vere i bakken. Ekstra batteri. Kontroll på innsjekking og utsjekk av frivillige som har funksjonar utanom publikumsområde. God kommunikasjon med radio min 15 stk. Ved hending: SMS liste for å holde frivillige/stab informerte ved ulykker. God kommunikasjon med radio min 15 stk. Behandling ved spesialistlege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og Redningsgruppe Snøskred i tilkomstveg til fjellsiden/toppen - fysisk skade på utøvarar/frivillige - sjokk for utøvarar/frivillige - død - Før arrangement: Vurdering frå Tindevegleiar Stein F Møller m.fl. Løpermøte om tryggleik kvelden før arrangementet. Tryggleiksmøte med frivillige i forkant av arrangementet. Tryggleiksmøte stab dagen før. Info skriv om HMS- dokument til alle frivillige. Informere om APP. - På arrangementdagen: Krav om tryggleiksutstyr. Kontroll på innsjekking og utsjekk av frivillige som har funksjonar utanom publikumsområde. SMS- liste for å holde frivillige/stab informerte ved ulykker. God kommunikasjon med radio min 15 stk. Utsjekk av sender mottakar for alle som skal vere i bakken. Ekstra batteri. - Ved hending: Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og godkjent tindevegleiar Snøskred i tilkomstveg til arena - fysiske menneskelige traumer/død - sjokk - Før arrangement: Skredvurdering frå Tindevegleiar Stein F Møller m.fl. Velge arena med kort tilkomst uten skredfeller. Markere tilkomstveg med tråkk og skilting. - På arrangementdagen: 21

22 SMS- liste for å holde frivillige/stab informerte ved ulykker. God kommunikasjon med radio min 15 stk. - Ved hending: Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og godkjent tindevegleiar Snøskred i publikumsområde - fysiske menneskelige skader - sjokk - død - Før arrangement: Skredvurdering frå Tindevegleiar Stein F Møller m.fl. Definere og avgrense publikumsområde i trygt areal. Tryggleiksmøte med frivillige i forkant av arrangementet. Tryggleiksmøte stab dagen før. Info skriv om HMS- dokument til alle frivillige. Informere om APP. - På arrangementsdagen: Informere publikum kontinuerlig om utrygge områder og avgrensede områder. God kommunikasjon med radio min 15 stk. - Ved hending: Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og godkjent tindevegleiar Skade på utøvarar ved fall - kuttskader - brudd - ytre fysiske skader - vridninger - hodeskader Frostskader Trafikkulykker rv 5 Krav om tryggleiksutstyr: Hjelm+sekk Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og godkjent tindevegleiar God kommunikasjon med radio min 15 stk. AMK sentralen er informert Andreas Gjerde stiller scooter tilgjengeleg Behandling ved spesialist lege Camilla Underland - Før arrangement: Informere vegvesen og politi om arrangement. Søke om nødvendig skilting. - Under arrangement: Skilting redusert fartsgrense og «arrangement pågår» Busstransport av utøvarar, frivillige og publikum Informasjon om transport til deltakarar og publikum Løyve frå grunneigarar Erstatningskrav frå deltakarar Sentral organisasjon FSF ansvarleg Ansvarserklæringsskjema 22

INNHALD: Sist revidert: 18.02.14 Side 2

INNHALD: Sist revidert: 18.02.14 Side 2 SIKKERHEITSDOKUMENT INNHALD: 1. Innleiing og mål 2. Om Bratt Moro AS 3. Om Fjellsportfestivalen 2014 4. Planlegging 5. Analyse og risikovurdering 6. Organisering 7. Regelverk og arrangørtiltak 8. Å sette

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Rapport Camp Svalbard vinter 2015

Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Side 2 av 5 Innleiing Camp Svalbard vinter starta som eit prøveprosjekt mellom Longyearbyen Lokalstye, enhet barn og unge (LL), Arktisk Naturguide (ANG) og Longyearbyen

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Krisesituasjonar kva gjer vi?

Krisesituasjonar kva gjer vi? Krisesituasjonar kva gjer vi? Krise er definert som: Dødsfall på trening/ i kamp Alvorleg skade på trening/kamp Ulukke til/frå kamp med dødsfall/ alvorleg skade(r) Den einskilde krets/klubb må ha ein beredskap

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1 Beredskapsplan Hårfagreritt Versjon 1 2014 Ritt trase... 3 Sikkerhet og Beredskap... 3 Beredskaps organisasjon... 3 Ritt leder... 3 Leder sikkerhet... 3 Definert person som skal være bekjentgjort for alle

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune.

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune. BEREDSKAPSPLAN i Jølster Kommune. Vedlegg 3: Plan for psykososial støttegruppe. Vedteken i kommunestyret 01.03.05, K sak 09/05. Revidert juni 2006. 1 Innhald: 1.0 Generelt om støttegruppa:... 3 1.1 Innkalling

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE TURNE MED I SOGN OG FJORDANE Hei! Starten på turneen nærmar seg, og vi er glade for at du/de er ein del av tilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Vedlagt finn du/de: Kontrakt for oppdrag/engasjement

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

ROS-analyse til reguleringsplan

ROS-analyse til reguleringsplan ROS-analyse til reguleringsplan Av Fylkesmannen i Rogaland, Beredskapslaget A. Innleiing Dette skrivet er til hjelp for kommunar og andre som skal lage og kontrollere ROS-analyse til reguleringsplanar,

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 Ny brannordning Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyre godkjenner ny brannordning

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS Vedrørande leige av Ørskog Kulturhus gjeld fylgjande reglar: Orden: Vinduer og dører skal haldast lukka ved høg musikk Ventilasjon i sidesal skal i utgangspunktet vere på under

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiar i beredskapsplanlegging Rettleiar i beredskapsplanlegging for barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiaren er overordna, men

Detaljer

Brekurs - Fjellsportkurs - Klatrekurs - Firmaturar

Brekurs - Fjellsportkurs - Klatrekurs - Firmaturar NF-BREINSTRUKTØRKURS(I) - METODEKURS Dette kurset er eit samarbeid mellom Breoppleving Jostedalen Breførarlag. Kurset går over 5 dagar. Deltakarane skal bli medvitne om kor viktig sikre vegval på bre og

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule Rutinar for overgangen frå barnehage til skule FORORD Hausten 2008 oppretta Lindås kommune ei gruppe Tidleg innsats, som mellom anna skulle utarbeida rutinar for overgangen frå barnehage til skule. Gruppa

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08. 2015 Nord-Fron kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.15 ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer