1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen Program / aktiviteter / informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon"

Transkript

1 TRYGGLEIKSDOKUMENT

2 Innhold 1)Innleiing og mål ) Om Bratt Moro AS ) Om Fjellsportfestivalen Program / aktiviteter / informasjon... 3 Gjennomføring/organisering av einskilde aktiviteter og ansvar for ulike arenaer ) Planlegging ) Analyse og risikovurderingar... 5 ROS- analyse:... 6 Risikodiagram: Risikovurderingar: ) Organisering Organisasjonsplan: Kontaktliste for arrangementsansvarlege for dei ulike arrangementa under festivalen: Kommunikasjon Arrangementsansvarlege og frivillige sitt ansvar for tryggleik ) Regelverk og arrangørtiltak ) Å sette plan ut i praksis Fylgjande tiltak skal gjennomførast: ) Beredskap for alvorlege hendingar ) Oversikt over vedlegg Vedlegg A Vedlegg B Vedlegg C Vedlegg D Vedlegg E Vedlegg F Vedlegg G

3 1)Innleiing og mål Dette dokumentet er utarbeida for å samle tryggleiksarbeidet i forbindelse med arrangementet Fjellsportfestivalen den februar Det er eit overordna mål at arrangementet skal gjennomførast innafor så trygge rammer som mogleg for alle involverte. Det vert vidare lagt til grunn at ein satsar på ein høg standard for festivaldeltakarane og med visjon om eit miljøvennleg arrangement med minimal belastning for naturen. Derfor skal arbeidet med arrangementet ha eit fokus på tryggleik frå idé, gjennom planlegging og til slutt gjennomføring av alle aktivitetar. 2) Om Bratt Moro AS Bratt moro AS er hovudarrangør av arrangementet Fjellsportfestivalen Fjellsportfestivalen 2015 har eigen organisasjonsstruktur leia av festivalsjef Rosa Marie Skovli Øyrehagen. Her ligg også hovudansvaret for tryggleiksarbeidet under planlegging og gjennomføringa av festivalen. Sjå elles kapittel 6 for organisering av dette arbeidet. Det er Bratt Moro AS ved dagleg leiar Torgeir Skålid som har hovudansvaret for at målsettinga om eit sterkt fokus på tryggleik vert gjennomført og at det vert lagt rutinar for arbeidet. Systematikk for tryggleiksarbeidet og dette dokumentet er handsama og vedteke i styret i Bratt Moro den Arrangementet har mange sjølvstendige samarbeidspartar. Tryggleiksfokuset til festivalen skal orienterast om og forankrast i størst mogleg grad for alle samarbeidsavtalar i arrangementet. Det er tryggleiksansvarleg sitt ansvar å formidle tryggleiksdokumentet til relevante samarbeidspartar. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015 Program / aktiviteter / informasjon 3

4 Festivalen nyttar nettsidene aktivt til informasjonsdeling. Komplett program med alle opplysningar knytt til det respektive delarrangement ligg oppdatert på nettsidene. Det er og utvikla ein eigen fjellsport- app som er tilgjengeleg for nedlasting. Oppdatert informasjon vil kontinuerleg bli lagt ut også her. Sekretariat for festivalen vert etablert på Quality Hotel Sogndal. Opningstider, servicetelefon, e- post osv. ligg på nettsidene til festivalen. Leiar for sekretariatet er: Natalie Kristiansen, mobil: , E- post: Gjennomføring/organisering av einskilde aktiviteter og ansvar for ulike arenaer Gjennomføringa av dei einskilde aktivitetar er organisert med ein arrangementsansvarleg for kvart arrangement, jf. organisasjonsplan og ansvars- og kontaktliste i kapittel 6 i dette dokument. Ulike arenaer som ver teke i bruk under gjennomføringa av festivalen har eigne ansvarlege, sjå også kapittel 6. Nettsidene skal ha oppdatert informasjon om tryggleikskrav for å delta på dei ulike arrangementa. På Fjellsportfestivalen nyttar vi som utgangspunkt berre godkjente tindevegleiarar og tindevegleiaraspirantar på toppturar, laussnøjakt og ulike kurs. Tindevegleiarar har gjennomgått ein treårig kvalifisering hos NorTIND, noe som gjer dei ein internasjonal IVBV/UIGAM/IFMGA godkjenning. På fjellsportkveldane vil NVE v/markus Landrø ha ein gjennomgang av skredvarsel. 4) Planlegging God planlegging aukar føresetnadane for gjennomføring av eit trygt arrangement. Det er viktig at ein i planleggingsfasen hentar kunnskap om kva farar og truslar som er aktuelle for det aktuelle arrangementet. Festivalen sine arrangementsansvarlege må vurdere kva som skal til for at deltagarar, publikum, arrangørar, osv. skal få ei god og trygg oppleving i tråd med målsettinga til festivalen. For å redusere risiko skal planlegginga fylgje desse grunnprinsipp: Føre var Handlingsberedskap 4

5 Robust organisasjon Å vere varsam i)føre var Vi skal komme hendingane i forkjøpet. Dette skal vi gjere gjennom god planlegging og risikoanalysar. ii)handlingsberedskap Gjennom systematisk fokus på tryggleik i alle ledd, og mellom anna gjennom dette dokumentet, skal alle involverte rustast opp til å handtere både føresette og uføresette hendingar. iii)robust organisasjon Vi skal planlegge for det uføresette slik at ikkje organisasjonen vert sett ut av spel av den grunn. Dette skal skje gjennom å ha tilstrekkeleg kapasitet i organisasjonen, tydleg informasjon om tryggleik og enkle planar/organisasjonsstrukturar. iv)å vere varsam Vårt prinsipp er å vere forsiktig. Dersom det er tvil om ei handling eller hending er forsvarleg, skal vi sjå på denne som usikker og undersøke nærare, gjere handlinga/hendinga forsvarleg eller ikkje gjennomføre den i det heile. 5) Analyse og risikovurderingar Fjellsportfestivalen 2015 er ein festival som har hovudaktivitetar knytt til ferdsel, leik, moro og uhøgtidleg konkurranse i bratt vinterterreng. Fleire delarrangement har ein risikoprofil og krev derfor tryggleiksarbeid som er tilpassa for å redusere faren for ikkje- ønska hendingar. Målsettinga for Fjellsportfestivalen 2015 er som referert innleiingsvis (kapittel 1) gjennomføring av aktivitetar innafor så trygge rammer som mogleg for alle involverte. 5

6 Konkretisert vil dette seie: Akseptabelt risikonivå er fastlagt til: INGEN PERSONSKADER INGEN ALVORLEGE PERSONSKADER Desse kriteria legg ramma for alle vurderingane som vert gjort i høve å gjennomføre eit trygt arrangement gjennom heile prosessen. Risikovurdering er etterpåklokskap i forkant. Gjennom ei grundig risikovurdering skal Fjellsportfestivalen ved sine arrangementsansvarlege kartlegge farar og sette lys på: 1. Kva kan skje? 2. Årsak? 3. Kor er det at det kan skje? 4. Kva konsekvensar kan dette få? 5. Korleis kan vi unngå dette / tiltak? ROS- analyse: Etterfylgjande analyse er ei heilskapleg vurdering av arrangement etter ein gjennomgang av planlagde aktivitetar/delarrangement i festivalen. Analysen er gjort etter beste skjøn og på bakgrunn av erfaringar frå tilsvarande og tidlegare arrangement. Nr/ Sak 1 Aktivitet Kva uønska hendingar kan skje? PIRRuettisk opning av Fjellsportfestiv alen Skiballett Årsak Fall Kollisjon Sannsynl- egheit Lite Konse- kvens Farleg Konsekvens- og heitsred userande tiltak i planleggingsfase Tilrettelegging av arena Informasjon om utstyr Konsekvens- og heits reduserande tiltak i gjennomførings fase Førstehjelpsutsty r er tilgjengeleg Arrangement skjer i Sogndal sentrum, nær naudetatar. Deltakarar kan bli påført personskadar: Hovudskade Vridningsskade Brottskade 6

7 Topptur kurs Personskade - brottskade - bløtvevskade Laussnøjakt i Sogndalsdalen (middels/lang) og i Jostedalen (lang) Personskade - brottskade - bløtvevskade Skredkurs berre for jenter Personskade - brottskade - bløtvevskade Ikkje ver ung og dum - ta deg eit skredkurs: Skredkurs for ungdom Personskade - brottskade - bløtvevskade Frå fjell til fjord med overnatting Personskade - brottskade - bløtvevskade - froskader Brattkøyringsk urs med Tormod Granheim Personskade - brottskade - bløtvevskade Klimatiske høve: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Lite Lite Lite Lite Lite Lite Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Bre og fjell har ansvar for planlegginga. Festivalen forventar at arrangementsansvarle g planlegge i samråd med lokalkjente og godkjent tindevegleiar Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Separat vurdering og planlegging av Tormod Granheim Godkjent tindevegleiar leiar turen Guiding av lokalkjent vegleiar Godkjent tindevegleiar leiar turen Godkjent tindevegleiar leiar turen Godkjent tindevegleiar leiar turen Tormod Granheim leiar turen Turen har maksimum 6 deltakarar 7

8 8 9 Ekspedisjons- trening med deltakar frå «Expedition Amundsen» Personskade - brottskade - bløtvevskade Bål og servering i Rindabotn Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Nærkontakt med bål Gnist frå bål Lite Lite Kritisk farleg Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Bålplassering vert planlagt ut frå terreng og publikumsområde Godkjent tindevegleiar leiar turen Røde kors er tilstades på arena 10 Personskade - brannskade - augeskade Åsnes Speedriding Boogie Personskade på deltakarar som følgje av - ukontrollert landing/fall - ukontrollert start/takeoff Klimatiske høve Feil på utstyr. Feilvurdering av landingsområ de/ fart Utøver feil (feilvurdering av vindforhold, gradient, takeoff bane) Felles for alle høva ovanfor er at dei fører til ukontrollert fall, kollisjon, ol. Lite sannsynlig Kritisk Separat risikovurdering og planlegging av speed rider med lisens. Planlegge etter forbundet sine rutiner Arrangementsansvarli ge bestemmer om forhold er gode nok. Enkelt vurdering for nivå Berre speed ridere med godkjent lisens får delta på turen. Tilgjengelig førstehjelp Arrangementsans varleg gjer vurderinga om høva er gode nok Sjokkskader hjå publikum Skredkurs - open for deg og meg og alle Personskade - brottskade - bløtvevskade Toppturkurs Personskade - brottskade - bløtvevskade Vitne til ulukke hjå deltakarar Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med Lite Lite Lite Ein viss fare Kritisk Kritisk Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Godkjent tindevegleiar leiar turen Godkjent tindevegleiar leiar turen 8

9 Helly Hansen Guided Topptur med BreogFjell Personskade - brottskade - bløtvevskade Overnattingstu r med Sigrid Henjum Personskade - brottskade - bløtvevskade - frostskader Åsnes Speedriding Topptur Personskade - brottskade - bløtvevskade annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Klimatiske høve som snøskred og vær Feil på utstyr. Feilvurdering av landingsområ de/ fart. Lite Lite Lite Kritisk Kritisk Kritisk Separat vurdering og planlegging av godkjent vegleiar Separat vurdering og planlegging av vegleiar Separat vurdering og planlegging av speed rider med lisens. Berre speedridere med godkjent lisens får delta på turen. Speedriderane møter sjølv på eige initiativ og eige ansvar under fjellsportfestivalen. Godkjent tindevegleiar leiar turen Erfaren turleiar leiar turen Ansvarleg speedrider med lisens leiar turen Utøver feil (feilvurdering av vindforhold, gradient, takeoff bane) Turen omfattar reise med FjordVsisjon, og dette skjer på eigen risiko og for eiga rekning for deltakarane. Felles for alle høva ovanfor er at dei fører til ukontrollert fall, kollisjon, ol. Fjellsportfestivalen har ikkje ansvar for toppturen med dei elementa den vil innehalde. Det er ikkje krav om fjellsportfestival eller kjøp av tur gjennom festivalen for deltakarane på dette arrangementet 16 VEKAO: Den ultimate SKREIEkonkurr- ansen Personskade på deltakarar, publikum og frivillige: - brottskade Fall Kollisjon med annan deltakar, publikum, stein eller tre. Mindre Farleg Avsperring av konkurranse område. Avsperra Buffer område etter målområde. Eigenerklæring- skjema Planlegge trasè mtp. Mogleg toppfart og potensielle utkøyringar Røde Kors er tilstade Avgrensing av deltakar pr. heat. Inndeling i heat etter kva skreie- reiskap deltakarane har, og etter alder. Krav om 9

10 - bløtvevskade tryggleiksutstyr: hjelm. 17 Sykkel Utfor Personskade på deltakarar - brottskade - bløtvevskade Personskade på publikum, her også sjokkskade Sykling på snø Flere startene. (4-8 pers.) Dette kan føre til: Fall Kollisjon med annan deltakar, publikum, stein eller tre. Sannsynleg Kritisk Separat risikovurdering (Jostein Authen)? Tilstrekkeleg med frivillige(vekao- komiteen stiller) Krav om beskyttelses- utstyr Avsperring av området Røde Kors er tilgjengeleg 18 KlatreChalleng e for barn Personskade på deltakande barn: - brottskade Presse og publikum kan stå i løypa Ukontrollert fall Utstyrssvikt- eks. feil på tau, sele eller sikringsbrems Menneskelig svikt grunna uoppmerkso mheit, stress eller distraksjon. Mindre Farleg Kontrollere utstyr som brukas før arrangementet. Sjekk av madrass Sjekke at taka ikkje er lause eller er knekt. Sikre oversiktlege omgjevnader under arrangementet. Tryggleikskoordinator samt arrangementansvarlig er tistades for å sjå til arrangementet.. - Berre topptauklatring. - Dei som sikrar er kvalifiserte og skal sjekke sele og knute for kvar gong det klatrast. - Sikrar sjekkar utstyr hjå klatrar. Ansvarsfordeling på de ulike postene vil fører til ikkje- kaotiske forhold for sikrarane. Krav om brattkort 19 KlatreChalleng e Campus (for vaksne) Buldring: Fallulukker som fører til personskade: 18.1 ankelbrot, overtråkk ol. Klatring: Fall som fører til personskade: 18.2 bruddskader - knusingsskader (ankel) død Landing mellom tjukkasar Fall utanfor tjukkas Fall frå stor høgde grunna: - tau ikkje riktig knytt - sikringsfeil - feil på tau - feil klipping på led - feilkopling Mindre Sannsynleg Lite Farleg Kitisk - Sjekk av madrass - Sjekke at taka ikkje er lause eller er knekt. - Sjekk av tau som skal brukast under konkurransen - Lage sjekklister for kvar post. - Gå gjennom sjekklister slik at det er felles forståing for gjennomføring. - Ein ansvarleg pr. post som har oversikt og kunnskap om korrekt bruk av utstyr. - Krav om brattkort - Sikrere må som minimum ha brattkort. Disse har òg ansvar for å sikre at utstyret som brukes er Godkjent instruktør /tryggleiksansvarl eg er til stades under arrangementet og rigging av utstyr før arrangement. Tilgjengelig førstehjelpsutstyr og personell med kompetanse innan førstehjelp. 10

11 Personskade på deltakarar - brottskade Rindabotn Open Lettare skadar for Utøvar: - brottskade - bløtvevskade Alvorlige skadar for Utøvar: - brottskade - bløtvevskade - død Snøskred Skade for frivillige eller publikum - brottskade - bløtvevskade - død Musikk på ein Fjelltopp: Stein Torleif Bjella av utstyr - Fall under konkurransen - Klimatiske forhold (snøforhold: hardt/ mjukt?) - Klimatiske forhold (ustabile snøforhold) snøskred - Sammenstøt mellom utøvarar og publikum/frivi llige - Snøskuter som går løpsk mot publikum eller frivillige Lettare skadar: Sannsynleg Alvorlege skadar: Lite Lite sannsnleg Lite Lettare skadar: Ein viss fare Alvorlege skadar: Katastrofalt Kritisk Kritisk tilfredsstilleade. - Utstyr gjennomgås før arrangementet for å utelukke tekniske feil. - To sikrarar på kvar post. Spesielt viktig på «speedclimbing»- posten. På denne posten får også sikrare innføring i bruk av «petzl grigri» - Tydelig kommunikasjon og oversiktlighet i gjennomføring av arrangementet. Trygg løype: - Tilpasset størrelser på hopp for ulike vanskelighetsgrader - Tilpasset løype etter snøforhold - Førstehjelp (Rødkors på staden) Holde Konkurransearenae n under 30 grader bratthet i terrenget. Holde publikumsarenaen i trygg avstand fra bratt terreng og konkurransearenae n - Evt snøskuterløype ( utøvar- skyss ) på god avstand. - God kommunikasjon mellom frivillige - førstehjelp (rødekors) Avsperring/ begrensing av konkurransearen a - Krav om beskyttelseutstyr (hjelm, ryggbeskytter). - Tilgjenglig Førstehjelp Holde konkurransearen a en i preparert løype. - Flytting av publikumsarena - Førstehjelp (rødekors) - God kommunikasjon med walki- talkie Personskade På Artist, Frivillige og publikum Klimatiske forhold Vær Snøskred Fall Kollisjon Fall i heis Lite Farleg Planlegge område for musikkarrangement, både mtp. adkomst og publikumsområde: Kalvavatni på veg mot Vardafjell. Rødekors er på plass i skisenteret, nær musikkarenaen. 11

12 22 Fjord Visjon Hop on hop off skicruise Personskade på utøvar/stavplukkar - brottskade - bløtvevskade - frostskader ved fall i vatn - drukning Klimatiske forhold: Snøskred Vær Fall Kollisjon med annan deltakar, stein eller tre. Fall av- /påstigning av båt Lite Farleg Eksternt opplegg der FjordVisjon sjølv gjer risikovurderingar knytt til dei aktivitetar dei tilbyr. Fjellsportfestivalen 2015 har ingen ansvar for det FjordVisjon tilbyd av turar og aktivitetar under festivalen. Eksternt opplegg der FjordVisjon sjølv gjer risikovurderingar knytt til dei aktivitetar dei tilbyr. 23 Sogndal Freeride Personskade på deltakarar - kuttskader - brudd - ytre fysiske skader - vridninger - hodeskader - sjokk - død Personskade på publikum og andre frivillige: - brottskade - bløtvevskade - død - sjokkskader Klimatiske forhold Vær Snøskred i løypetrase, publikumsom råde, tilkomstvegar Fall etter drop Samanstøyt med tre/stein Klimatiske forhold Snøskred i publikumsson e Vitne til ulukke for deltakar Trafikkulykker rv 5 Sannsynleg Kritisk Separat risikovurdering av delarrangementet, sjå mellom anna tiltaksplan nr. 23, vedlegg: redningsplan for frikøyringa. Erfarne deltagarar Planlegge publikums- område i sikkert terreng Godkjenning av ekstern tryggleikskoordin ator. Krav om tryggleiksutstyr for deltakarar Tilgjengeleg førstehjelp i form av lege og Røde Kors Merking/skilting av tilkomst/retur for deltakarar og publikum Frivillige som rettleiar publikum Frostskader på deltakarar, publikum, frivillige 24 After ski/fjellsportkv eld Personskade: - brottskader - bløtvevskader - kuttskader - alkoholrelatert skade På - fall - vald - trengsel - alkoholkonsu m Sannsynleg Farleg Dialog med hotellet: tryggleiksdokumentet med festivalen sine mål knytt til tryggleik skal formidlast til hotellet som samarbeidspart Planlegging i samarbeid med hotellet. Separat arrangements- avtale med hotellet. Hotellet har ansvar - følgje hotellet sine rutinar for vakthald og kontroll 25 Publikum Frivillige Hotellet sitt personale Rattkjelke- race Utkøyring av løype Mindre Farleg Holde konkurransen i løypa Lage god overrenne og 12

13 og hoppkonkurran se Personskade: - brottskader - bløtvevskader - kuttskader For høg fart/liten kontroll Krasj i publikum/træ r/andre hindringar Klimatiske høve: Vær snøskred Markere løype med bånd Lage et godt hopp Påbudt med hjelm under konkurranse Påbudt med kjelke med god styrefunksjon og gode bremser underrenne, holde publikum på avstand Ha vakter stående nedover løypa Risikodiagram: Resultatet av ROS analysen er sett inn i diagram for kartlegging av faregrad slik: SANNSYNLEG Svært Sannsynleg 20/24 17/23 Mindre 16/18/19/25 Lite 10 1/9/21/22 2/3/4/5/6/7/8/10/11/12/13/14/15 U Ufarleg Ein viss Farleg Kritisk Katastrofalt fare KONSEKVENS = stor faregrad Krav om risikoreduserande tiltak = moderat faregrad Risikoreduserande tiltak skal vurderast = liten faregrad Akseptabelt risikonivå utan spesielle tiltak Analysen viser fire 4 aktivitetar med stor faregrad ( nr 17, 20, 23 og 24) og sytten 17 aktivitetar med moderat faregrad (nr. 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19 og 25). Fem 5 aktivitetar er rekna for å ha liten faregrad (nr. 1, 9, 10, 21 og 22). Målsetting er å ha alle aktivitetar i kategori liten faregrad, men moderat faregrad kan aksepterast, jf. kapittel 5. Det skal derfor gjerast separate risikovurderingar av dei aktuelle aktivitetane som har moderat eller stor faregrad. I vurderinga skal det leggast fram forslag og settast i verk risikoreduserande tiltak. Risikovurderingar: Nr 2/3/4/5/6/7/8/11/12/13/14 Alpine toppturar / toppturkurs Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Risiko etter tiltak Snøskred / uvær / skade Godkjent tindevegleiar (og/el aspirant) leiar planlegging og leiar aktiviteten. Sjå eigen arbeidsinstruks med vurdering, samt 13

14 vilkår og eigenmeldingsskjema som ligg ved tryggleiksdokumentet. Nr. 10 og 15 Åsnes speedriding boogie oppvisning og topptur Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Risiko etter tiltak Fall på landing - Lander medvinds, overskyter landing, for lav siste sving. Gi god brief før flight, alle må ha sett landing, (vind vimpel på landing). Oppfordre alle til å fly på sitt nivå. Ukontrollert take off - Skjermkollaps, fall (spesielt farlig for stupstart). Plukke ut «enkle» starter, ikke gi tilatelse til å fly ved ustabil eller feil vindretning. Snøskred - Utløsning av flakskred på vei opp til start. Velge gode ruter for veien opp, sørge for at alle har utstyr i orden. Ellers normale rutiner for ferdsel i skredfarlig terreng. Fast flyvning - En utøver flyr seg fast i fjellet. Alle har telefon tilgjengelig, og nr til respektive. God breif og en god flyplan vil unngå dette. Ansvarlige legger godt tilrette for dette. I tillegg skal det være folk på landing som kan spote flyvere. Kraftig vind, feil vindretning Sjekk værvarslel, vindstyrke Hard landing Planlegg landing, sjekk vindretning nøye Land alltid på beina, aldri på rompa(rygg) Feil utført manøver Vurder eigen kompetanse, ikkje ta sjanser 14

15 Kollisjon i lufta Luftvett, sjå deg for, planlegg turen din Konflikt med øvrig lufttrafikk Sjekk lokale forhold, radio ved behov Bruk av ski Fangreim mellom ski/sko, vær obs på graslanding med ski og ved kiting i vind Feil/Svikt på utstyr Sjekk alltid at utstyret ditt tilfredstiller krav og er i god flymessig stand Nr. 16 VEKAO Skreiekonkurranse Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Fall av akebrett etc. under konkurranse Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når - Før arrangement: Avgrensing av deltakar pr. heat. Inndeling i heat etter kva skreie- reiskap deltakarane har, og etter alder. Risiko etter tiltak Krav om tryggleiksutstyr- hjelm. - På arrangementdagen: Avsperring av konkurranse område. Avsperra Buffer område etter målområde. Frivillige som er i heile løypeområde. Tilgjengeleg førstehjelp/personell tilstade. Krasj med andre deltakarar - Før arrangment: Avgrensing av deltakar pr. heat. Inndeling i heat etter kva skreie- reiskap deltakarane har, og etter alder. Krav om tryggleiksutstyr- hjelm. 15

16 - På arrangemenstdagen: Vurderingar om kven som konkurrerer mot kvarandre mtp. utstyr og alder blir tatt på arrangementsdagen ettersom påmelding skjer på staden. Tilgjengeleg førstehjelp/personell tilstade. Nr. 17 Sykkel Utfor Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Utkøyring ovenfor tregrense Utkjøring under tregrensa Fall Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Sikre de hinder som måtte være tilstede. (tryggleiksnett, annen polstring) Tryggleiksnett og polstring på trær Før arrangement: - Påbudt med hjelm og ryggplate. - Lagt traseen i en relativt brei trase hvor man har plass til å gjøre unnamanøver. Løype utformet mtp begrenset fart. Risiko etter tiltak På arrangementdagen: - Bortvise deltakere uten beskyttelse. - Informere deltakere om løypa og regelverket. Fall i sammenheng med innlagte hindere Skade fra sammenstøt/fall - Ha Røde Kors personell i løypa. Åpen løype i forkant av konkurranse. Alternativ enklere linjevalg rundt hindere. Lagt traseen i en relativt brei trase hvor man har plass til å gjøre unnamanøver. Før arrangement: - Påbudt med hjelm og ryggplate. Ikkje lov med piggdekk. - Lagt traseen i en relativt brei trase hvor man har plass til å gjøre unnamanøver. På arrangementdagen: - Bortvise deltakere uten beskyttelse. - Informere deltakere om løypa og regelverket. Publikum/uvedkommede i løypa - Ha Røde Kors personell i løypa. Løypevakter som har ansvar for å holde folk vekke. Radio- forbindelse og flagg. Stopp ved rødt flagg. Krasj med publikum, arrangører, presse eller skikjørere. Før arrangement: Klare retningslinjer hvor det er lov å bevege seg under løpet. Dette vil vi informere om i det obligatoriske 16

17 kjøremøte. Sperre av område fysisk, slik at ingen kjører inn i løypa. Under arrangementet: Ha en frivillig til å passe på at ingen beveger seg inn i løypa. Holde publikum på avstand. Nr 18 KlatreChallenge for born Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Risiko etter tiltak Ukontrollert fall Berre topptauklatring. Dei som sikrar er kvalifiserte og skal sjekke sele og knute for kvar gong det klatrast. Utstyrssvikt- eks. feil på tau, sele eller sikringsbrems. Kontrollere utstyr som brukas før arrangementet. Sikrar sjekkar utstyr hjå klatrar. Menneskelig svikt grunnet uoppmerksomhet, stress eller distraksjon. Sikre oversiktlege omgjevnader under arrangementet. Tryggleikskoordinator samt arrangementansvarlig er tilstades for å sjå til arrangementet.. Ansvarsfordeling på de ulike postene vil fører til ikkje- katotiske forhold for sikrarane. Kameratsjekk. Nr. 19 KlatreChallenge for vaksne Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Ukontrollert fall Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når Sertifiserte sikrare (brattkortinnehavar). Kameratsjekk. Risiko etter tiltak Utstyrssvikt- eks. feil på tau, sele eller sikringsbrems. Madrass under buldrevegg Kontrollere utstyr som brukast før arrangementet. Sikraaren sjekkar utstyr hjå klatrar. Menneskelig svikt grunnet uoppmerksomhet, stress eller distraksjon. Sikre oversiktlege omgjevnader under arrangementet. Tryggleikskoordinator ok arrangementsansvarlig er tilstades for å sjå til arrangementet. Ansvarsfordeling på de ulike postene vil føre til 17

18 Deltakarar kan ha behov for mindre eller større assistanse medisinsk eller ved små traume som for eksempel overtråkk i buldrevegg. Ikkje erfaren med utstyr ein ikkje bruker til vanlig fall på grunn av dette. Landing mellom tjukkas Fall utanfor tjukkas ikkje- katotiske forhold for sikrene. Kameratsjekk. Tilgjengeleg personell med kompetase innan førstehjelp og grunnleggande førstehjelpsutstyr. Ved «speedclimbing» posten må sikrar bruke «petzl grigri» til sikring. Grundig innføring i bruk av denne før konkurransen, samt to sikrare på denne post. Deltakarane må ha Bratt Kort for å delta på konkurransen. Bruke utstyr som ein er kjend med Sjekk av madrass. Spotting ved buldring som skjer høgt og der det er fare for pendel. Nr. 20 Rindabotn Open 18

19 19

20 Nr 23 Sogndal Frikøyring Risiko før tiltak Risikotilhøve Kva kan skje? Snøskred i løypetrase - fysisk traume/død på utøvar/stavplukkar - sjokk for utøvar/stavplukkar Kompenserande tiltak Handlingsplan kven/når - Før arrangement: Skredvurdering frå Tindevegleiar Stein F Møller m.fl. Løpermøte om tryggleik kvelden før Risiko etter tiltak 20

21 - sjokk/utrygg kjensle for utøvarar og frivillige som står på toppen arrangementet. Tryggleiksmøte med frivillige i forkant av arrangementet. Tryggleiksmøte stab dagen før. Info skriv om HMS- dokument til alle frivillige. Informere om App. Etablere trygg /alternativ veg ned for utøvarar/frivillige i sjokk på toppen. Informere frivillige om dette. Gjennomgang av kommunikasjon, mellomanna på radio, på tryggleiksmøte i forkant av arrangemetet - På arrangementdagen: Krav om tryggleiksutstyr for delt. og frivillige. Utsjekk av sender mottakar for alle som skal vere i bakken. Ekstra batteri. Kontroll på innsjekking og utsjekk av frivillige som har funksjonar utanom publikumsområde. God kommunikasjon med radio min 15 stk. Ved hending: SMS liste for å holde frivillige/stab informerte ved ulykker. God kommunikasjon med radio min 15 stk. Behandling ved spesialistlege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og Redningsgruppe Snøskred i tilkomstveg til fjellsiden/toppen - fysisk skade på utøvarar/frivillige - sjokk for utøvarar/frivillige - død - Før arrangement: Vurdering frå Tindevegleiar Stein F Møller m.fl. Løpermøte om tryggleik kvelden før arrangementet. Tryggleiksmøte med frivillige i forkant av arrangementet. Tryggleiksmøte stab dagen før. Info skriv om HMS- dokument til alle frivillige. Informere om APP. - På arrangementdagen: Krav om tryggleiksutstyr. Kontroll på innsjekking og utsjekk av frivillige som har funksjonar utanom publikumsområde. SMS- liste for å holde frivillige/stab informerte ved ulykker. God kommunikasjon med radio min 15 stk. Utsjekk av sender mottakar for alle som skal vere i bakken. Ekstra batteri. - Ved hending: Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og godkjent tindevegleiar Snøskred i tilkomstveg til arena - fysiske menneskelige traumer/død - sjokk - Før arrangement: Skredvurdering frå Tindevegleiar Stein F Møller m.fl. Velge arena med kort tilkomst uten skredfeller. Markere tilkomstveg med tråkk og skilting. - På arrangementdagen: 21

22 SMS- liste for å holde frivillige/stab informerte ved ulykker. God kommunikasjon med radio min 15 stk. - Ved hending: Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og godkjent tindevegleiar Snøskred i publikumsområde - fysiske menneskelige skader - sjokk - død - Før arrangement: Skredvurdering frå Tindevegleiar Stein F Møller m.fl. Definere og avgrense publikumsområde i trygt areal. Tryggleiksmøte med frivillige i forkant av arrangementet. Tryggleiksmøte stab dagen før. Info skriv om HMS- dokument til alle frivillige. Informere om APP. - På arrangementsdagen: Informere publikum kontinuerlig om utrygge områder og avgrensede områder. God kommunikasjon med radio min 15 stk. - Ved hending: Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og godkjent tindevegleiar Skade på utøvarar ved fall - kuttskader - brudd - ytre fysiske skader - vridninger - hodeskader Frostskader Trafikkulykker rv 5 Krav om tryggleiksutstyr: Hjelm+sekk Behandling ved spesialist lege Camilla Underland Søk/Redning ved Røde Kors og godkjent tindevegleiar God kommunikasjon med radio min 15 stk. AMK sentralen er informert Andreas Gjerde stiller scooter tilgjengeleg Behandling ved spesialist lege Camilla Underland - Før arrangement: Informere vegvesen og politi om arrangement. Søke om nødvendig skilting. - Under arrangement: Skilting redusert fartsgrense og «arrangement pågår» Busstransport av utøvarar, frivillige og publikum Informasjon om transport til deltakarar og publikum Løyve frå grunneigarar Erstatningskrav frå deltakarar Sentral organisasjon FSF ansvarleg Ansvarserklæringsskjema 22

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9. Nr. 01-2008. Foto: Scanpix

Samfunnssikkerhet. Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9. Nr. 01-2008. Foto: Scanpix Samfunnssikkerhet Nr. 01-2008 Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9 Foto: Scanpix 2 Kalender Innhold April M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 6 32 7 8 9 10 11 12 13 33 14 15 16 17 18 19 20 34 21 22 23 24 25 26

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer