Store muligheter. også for de små!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Store muligheter. også for de små!"

Transkript

1 EUs 6. RAMMEPROGRAM KAN GI DIN BEDRIFT BEDRE PRODUKT- OG PROSESSUTVIKLING BEDRE STRATEGISKE ALLIANSER BEDRE INTERNASJONAL MARKEDSTILGANG Store muligheter Hva kan din bedrift oppnå ved å delta i EUs 6. rammeprogram? Hittil har norsk næringsliv aktivt brukt EU-forskningen. Mange bedrifter har hentet gevinster gjennom ikke bare finansielle tilskudd, men også gjennom bedret produkt- og prosessutvikling og internasjonal markedstilgang og nettverksbygging. For mange små og mellomstore bedrifter (SMB) er deltagelse i EU-forskningen en viktig etappe i bedriftens internasjonalisering. Hva tilbys spesielt til små og mellomstore bedrifter? Co-operative Research (CRAFT): Denne type samarbeidsforskning har et stort antall norske bedrifter dratt nytte av i tidligere rammeprogrammer. Formålet med CRAFT er å stimulere SMB til å samarbeide med forskningsmiljøer i utvikling av ny teknologi, prosesser og produkter. EU gir prosjektstøtte for at mindre bedrifter i fellesskap kan få løst felles FoU-utfordringer. Bransjeforskning (Collective Research): Denne prosjektformen er av spesiell interesse for bransjer og bedriftsgrupper. Hensikten med slik bransjeforskning er å finne løsninger på forskningsoppgaver som er felles for et stort antall bedrifter. Resultatene hittil i 6. rammeprogram med prosjektformene CRAFT og Collective Research er ganske oppmuntrende for norske SMBer. Mange små og mellomstore bedrifter har funnet interessante muligheter også innen de tematiske forskningsprioriteringene i EU s 6. rammeprogram (se faktaboks bak i brosjyren). Hva kan passe din bedrift? også for de små!

2 FAKTA OM EUS 6. RAMMEPROGRAM EU s 6. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling skal bidra til å virkeliggjøre visjonen om et felles europeisk forskningsområde et indre marked for forskning. Programmet har et budsjett på hele 17,5 milliarder euro. Det meste av disse midlene går til de sju prioriterte forskningsfeltene: Biovitenskap, genomforskning og bioteknologi for helse Teknologi for utvikling av informasjonssamfunnet Nanoteknologi, multifunksjonelle materialer, nye produksjonsprosesser Flyteknikk og romfart Matvarekvalitet og matvaresikkerhet Bærekraftig utvikling (klima, energi, transport) Innbyggere og styringsformer i et kunnskapsbasert samfunn 15% av budsjettmidlene i disse tematiske prioriteringene er forbeholdt SMB. I tillegg kommer spesielle SMB-tiltak som f.eks. CRAFT og bransjeforskning (Collective Research). Den samlede SMB-satsingen er på over 2,2 milliarder euro. FINN FRAM PÅ NETTET! For å skrive de beste søknadene til 6. rammeprogram, gjelder det å være oppdatert. Internett er et viktig medium. Her har du et utvalg viktige nettsteder: EU-kontorets egen nettside inneholder viktige nyheter om 6. rammeprogram, nye utlysninger, informasjon om tjenester som tilbys av Forskningsrådet, kontaktpersoner, og lenker til andre viktige nettsider. Dette er hjemmesiden til 6. rammeprogram, og den viktigste kilden til offisiell og oppdatert informasjon. Nettsiden er organisert dels etter de tematiske forskningsområdene og de spesielle tiltak for bl.a. SMB og mobilitet, dels etter sentrale aktiviteter i forbindelse med utlysningene (partnersøk, praktisk veiledning osv.) Teknologiorienterte SMB har her fått sitt eget nettsted. I tillegg til informasjon om de spesielle SMB-tiltak i 6. rammeprogram, vil du på SME Techweb finne veiledning steg-for-steg om hvordan du kan utvikle dine idéer til konkrete resultater gjennom deltagelse i EU-forskningen.

3 VILJEN ER VIKTIGST! - Å komme med i et EU-prosjekt, krever både tid og penger. Dersom man ønsker å delta i EU-prosjekter er det derfor viktig at styret og bedriftens ledelse virkelig er villig til å satse på det. Uttalelsen kommer kontant fra forskningsleder Robert Engels i IT-bedriften CognIT. Med sine 17 ansatte er CognIT et eksempel på bedrift innenfor sjiktet små og mellomstore bedrifter (SMB) med særlig gode kvalifikasjoner. Forskningsleder Robert Engels i IT-bedriften CognIT. - Vi arbeider innenfor en kunnskapsbasert økonomi som ikke er underlagt nasjonale grenser. I vår kompetanseoppbygging har det vært helt nødvendig å søke kontakt med internasjonale samarbeidspartnere. EU-prosjektene har spilt en viktig rolle i den sammenhengen, sier Engels. - Gjennom EU-prosjekter har vi fått tilført kompetanse, utvidet nettverkene våre og fått innpass i nye markeder. Det er vanskelig å komme med noen allmenn oppskrift på hva som leder til en vellykket søknadsprosess, ettersom 6. rammeprogram viser store forskjeller fra 5. rammeprogram på visse områder, mener Engels, men erfaringene fra EU-prosjekter peker likevel mot enkelte fellesnevnere. - Det viktigste er at man i bedriften bestemmer seg for at dette vil vi være med på, og at man er villig til å investere i den tid det medfører. En person bør øremerkes til å gjøre research og reise rundt i Europa og knytte kontakter. Det er viktig å sette av noen dager sammen med partnerne til å skrive søknad. I denne fasen er det viktig å være klar over at Norges forskningsråd kan bidra med økonomisk støtte til prosjektutformingen, og jeg oppfordrer alle til å ta kontakt med Forskningsrådet på dette punktet, sier Engels. - Et annet viktig punkt er å finne de rette samarbeidspartnerne. Det kan skje på flere måter, for eksempel tilbyr EU ordninger for partnersøk. Vi valgte bevisst å bruke konferanser som et forum for kontakt, hvor vi lette etter de miljøene som det kunne passe oss å samarbeide med. Når det gjelder søknadsskrivingen er det selvsagt viktig med god dokumentasjon, mener Engels, som viser at man er faglig oppdatert. - Men like viktig er det å finne partnere som har erfaring med søknadsskriving fra tidligere rammeprogram. Det er også en stor fordel å ha med en som behersker engelsk flytende.

4 I BRESJEN FOR EN HEL BRANSJE Abelia vil arbeide for at sine medlemsbedrifter ligger i forkant når det gjelder de miljøutfordringene elektronikkbransjen står foran de nærmeste årene. Vi knytter store forventninger til deltakelse i EUs 6. rammeprogram (6RP), sier Knut Aune i Abelia. Elektronikkbransjen globalt står foran et voksende miljøproblem de nærmeste årene, hvor utfasing av tungmetaller fra produktene blir et av fokusområdene. Abelia og en prosjektgruppe på cirka 30 organisasjoner, forskningsinstitutter og bedrifter har levert prosjektsøknad om denne problemstillingen under den ordningen som kalles Collective Research - en ny ordning i 6RP for bransjeorganisasjoner. - Under utviklingen av den nye ordningen leverte vi en tilsvarende søknad under 5RP, samtidig med Fraunhofer i Tyskland. Kommisjonen syntes begge disse søknadene var så interessante at den ba om at det ble laget en felles søknad. - Dette viser viktigheten av å vite hva som foregår ute i markedet, sier Aune. Nettverk er et viktig stikkord. Dersom vi får gjennomslag for den søknaden vi når har inne, er etablering av nettverk, kunnskapsoverføring og nye markedsmuligheter det viktigste ikke først og fremst de pengene vi får fra Brussel. Den forrige søknaden var langt mer fragmentert enn den som ligger inne nå, forteller Aune. Alle skulle være med på alt. Dette påpekte Kommisjonen i sin tilbakemelding. De foreslo også en opprusting av administrasjonsdelen. - Som koordinator var dette det første jeg gikk løs på. I stedet for at alle skal være med på alt, har vi nå lagt opp til at man skal bidra der man har den beste kompetansen. Det må være den eneste fornuftige strategi. - Vi er i dag 28 deltakere i alt i prosjektgruppen, men regner med at flere vil komme til. Når vi har valgt koordinatorrollen, er det for å bli Prosjektleder Knut Aune i Abelia. mest mulig delaktig i den kunnskapsspredningen som skal utføres i prosjektet. Et viktig mål ved prosjektet er å etablere et virtuelt akademi som skal sørge for spredning av resultater fra prosjektet til bedriftene i bransjen, sier Aune og legger til at hans styrke ligger på management-siden. - Jeg har derfor inngått et tett samarbeid med en person ved Fraunhofer, som gjerne kan kalles prosjektets tekniske koordinator. En fordel ved Collective Research er at de gir rom for store prosjekter og dermed store faglige sprang. En annen fordel er det store nettverket deltakerne får. Videre slipper deltakerbedriftene mye av det arbeidet som ligger i søknadsskriving, partnersøk og administrasjon. - Bransjeorganisasjonen tar den støyten, mens deltakerbedriftene kan konsentrere seg om det faglige innholdet, avslutter Aune.

5 NÅR DU TRENGER ASSISTANSE FOR Å KOMME IGANG... EU-kontoret i Norges forskningsråd bistår norske forsknings-miljøer og bedrifter som vil delta i EU s forskningsprogrammer. Kontoret tilbyr en rekke tjenester, og gir bl.a. råd og informasjon til norske virksomheter som vil utnytte mulighetene i EU s 6. rammeprogram. Teknologisk Institutt (TI) formidler teknologi og kompetanse til næringslivet. Gjennom et samarbeid med Pera Technology Centre i England hjelper TI norske bedrifter til å delta i CRAFT-prosjekter. TI kan bidra med utvikling av prosjektkonsept og søknad, forhandling og gjennomføring av FoU-prosjekter. Innovation Relay Centre (IRC) Norge er en del av et europeisk nettverk, og har som oppgave bl.a. å bistå norske bedrifter og FoUinstitutter som ønsker å delta i 6. rammeprogram med å søke etter relevante teknologiske partnere og kompetansemiljøer. IRC bistår også med internasjonal teknologiformidling. Euro Info Centre (EIC) skal bistå SMB med informasjon og kunnskap om markedsvilkår og samarbeidsmuligheter i EU, og gir også bedriftene assistanse for å delta i EU-programmene. EIC-nettverket omfatter 260 kontorer i Europa, hvorav 5 i Norge, hvor EIC-kontoret ved Norges Eksportråd er nasjonal koordinator.

6 SØK OM PROSJEKTETABLERINGS STØTTE OM MIDLER TIL DISPOSISJON FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Forskningsrådet ser det som så viktig at norske miljøer deltar i 6. rammeprogram at det er satt av midler til prosjektetablering for å stimulere norske miljøer til å fremme prosjektsøknader. Støtten gjelder for alle typer prosjekter i rammeprogrammet. Prosjektetabelingsstøtten (PES) skal være et bidrag til å dekke deler av kostnadene forbundet med utarbeidelse av søknaden, som f.eks. partnersøk, etablering av prosjektkonsortium og utarbeidelse av prosjektforslag til EU. Mer informasjon: utlysninger/pes Randi Aarekol Basmadjian Tlf Hilde Friedl og Vebjørn Walderhaug, rådgivere og NCP er. BRUK FORSKNINGSRÅDETS SMB-KONTAKTER! Forskningsrådet har utpekt spesielle kontaktpersoner National Contact Points (NCP) - som har ansvar for hvert av de tematiske områdene og de tverrgående aktivitetene i 6RP. Disse kontaktpersonene er satt til å hjelpe norske forskningsmiljøer og bedrifter som vil delta i 6RP, og de svarer gjerne på spørsmål om utlysninger, forskningstema, regler og søknader. NCP er for satsingen på små og mellomstore bedrifter er: Rådgiver Hilde Friedl Rådgiver Vebjørn Walderhaug Tlf Tlf Utgiver: EU-kontoret Adresse: Norges Forskningsråd P.b. 2700, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf.:

GRENSELØSE FORSKERE GRENSELØS KUNNSKAP!

GRENSELØSE FORSKERE GRENSELØS KUNNSKAP! EUs programmer for forskermobilitet og kvalitet GRENSELØSE FORSKERE GRENSELØS KUNNSKAP! Har du utferdstrang, er nysgjerrig og kunnskapstørst? Vil du forske i et internasjonalt miljø, og bli kjent med nye

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

PES Prosjektetableringsstøtte

PES Prosjektetableringsstøtte PES Prosjektetableringsstøtte DEL XX / seksjonstittel Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg Innovasjonspolitiske virkemidler En utredning for Kunnskapsdugnaden av Jan Fagerberg Oslo 2009 Innhold 1.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank SPRÅKRÅDET Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006 Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank Brevet

Detaljer

Uforløst potensial i Norges EU-forskning?

Uforløst potensial i Norges EU-forskning? I N N O V I S T A NYHETSBREV FRA STEP - SENTER FOR INNOVASJONSFORSKNING / SINTEF TEKNOLOGILEDELSE ISSN 1503-8319 NR 01 / 2004 ÅRGANG 8 WWW.STEP.NO Evaluering av EUs 5. rammeprogram: Uforløst potensial

Detaljer

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009 Nr 1 Mai 2009 Nova goes green Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe

Detaljer

SPRÅKRÅDET. Norsk språkbank oppdatering av opplysninger og vurderinger

SPRÅKRÅDET. Norsk språkbank oppdatering av opplysninger og vurderinger NOTAT Fra/frå: Til: Torbjørg Breivik, Språkrådet Kultur- og kirkedepartementet Dato: 12.08.2009 Sak: Norsk språkbank oppdatering av opplysninger og vurderinger Innledning Notatet er en gjennomgang og en

Detaljer

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø En rapport fra VRI-sekretariatet i Forskningsrådet Program Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI KOMPETANSEMEGLING -PROAKTIV

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning 1302 1901 US-SAK NR: 175/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av direktørstilling for

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer