DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN"

Transkript

1 DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Suksessfaktorer som bør være på plass for å få et godt resultat ved lån av datautstyr fra folketrygden brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen i Nord Trøndelag og Trøndelag kompetansesenter Prosjektleder Olav Skogseth

2 Trøndelag kompetansesenter ISBN

3 INNHOLDSLISTE Innledning 3 Oppsummering av spørreundersøkelsen trinn 1 3 Oppsummering av mulige suksessfaktorer 4 Trinn 2 oppfølging av undersøkelsen 5 Hovedproblemstilling 5 Delproblemstillinger 5 Resultater fra intervju 6 Resultater fra intervju med mor og lærer til elev A 6 Resultater fra intervju med far og lærer til elev B 7 Resultater fra intervju med far og lærer til elev C 8 Oppsummering og konklusjon 9 Suksessfaktorer 11 1

4 2

5 INNLEDNING I tidsrommet oktober 2000 februar 2001 gjennomførte Trøndelag kompetansesenter i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Nord Trøndelag en spørreundersøkelse til skole og bruker/heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden ble brukt i undervisningssammenheng. Utvalget var alle elever mellom 6 18 år som hadde fått innvilget lån av datautstyr gjennom Hjelpemiddelsentralen i Nord Trøndelag i perioden mars 1998 mars Spørreskjemaet ble sendt både til ansvarlig lærer på skolen og til bruker/heim. På bakgrunn av svarene som ble gitt i spørreundersøkelsen kom vi fram til mulige suksessfaktorer som bør være tilstede for å få et vellykket resultat. Dette er trinn 1 i undersøkelsen. I etterkant av spørreundersøkelsen plukket vi ut tre brukere der resultatet av databruken har vært vellykket (såkalte gode eksempler). Vi intervjuet ansvarlig lærer og heimen til alle tre elever. Intervjuene ble gjennomført våren Målet med intervjuene var å få en bekreftelse på om de mulige suksessfaktorer vi fant i spørreundersøkelsen i trinn 1 var på plass i disse tre tilfellene, og eventuelt finne nye suksessfaktorer. Dette benevnes som trinn 2 i undersøkelsen. For å få sammenhengen i dette vil jeg først redegjøre litt fra selve spørreundersøkelsen (trinn 1) og resultatene fra denne. Rapporten fra spørreundersøkelsen er i sin helhet lagt ut på hjemmesidene til Trøndelag kompetansesenter OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN TRINN 1 Resultatbeskrivelsen og oppsummeringen fra de lukkede spørsmålene gir et hovedinntrykk av at datahjelpemidlene for svært mange fungerer bra. Et sentralt spørsmål i spørreundersøkelsen var om eleven hadde fått en bedre skolehverdag etter at datamaskina ble tatt i bruk. Både bruker og skole svarer positivt på dette spørsmålet. 88% av brukerne mener at de har fått en bedre skolehverdag etter at datamaskina ble tatt i bruk mot skolens 77%. Et annet sentralt spørsmål var hvorvidt det er samsvar mellom forventningene i forkant og det som hittil er erfart ved bruk av datamaskin i skolearbeidet. Her avgir også de fleste positive svaralternativer. 77% av brukerne svarer positivt mot skolens 63%. Som før nevnt gir resultatbeskrivelsen og oppsummeringen fra de lukkede spørsmålene et hovedinntrykk av at datahjelpemidlene for svært mange fungerer bra. På den annen side viser resultatene fra undersøkelsen at det for en del brukere ikke har lykkes å oppnå de forventningene som ble stilt i forkant. De som er minst fornøyd har kommet med flest kommentarer i det åpne spørsmålet i slutten av spørreskjemaet. Etter kategorisering av kommentarene kan de oppsummeres som følger: Mange respondenter mener at opplæringen i bruk av datautstyr og pedagogisk programvare er mangelfull, dette gjelder både på skolen og i hjemmet. Dette kan tyde på at det er uklare ansvarsforhold når det gjelder opplæringen. Andre respondenter nevner mangel på rutiner for informasjon ved overgang til annet trinn i skolesystemet. 3

6 Mangel på eller liten fornyelse av programvare oppleves som et problem for mange. Kommunene har i dag ansvar for innkjøp av pedagogisk programvare brukt i undervisningssammenheng. Hjelpemiddelprogrammer ligger under folketrygdens ansvarsområde. Mange kommuner har ikke fulgt opp sitt ansvar på dette området. Mange peker på uklare ansvarsforhold. Hvem skal jeg henvende meg til når noe går galt? Kan det være en generell mangel på informasjon om dette? Eller er det mangel på etablerte ordninger i forhold til ansvarsfordeling? En del respondenter påpeker at den generelle datakunnskapen i skolen er for dårlig. Dette kan ha mange årsaker. Mangel på ressurser (både tidsmessige og økonomiske) er ofte nevnt i denne sammenhengen. Ledelsen legger ikke til rette for at lærerne får avsatt nok ressurser til kompetansebygging. Noen mener at de får for lite hjelp i utredningsfasen. Det er vanskelig å få forståelse for at data er det rette for eleven. Dette kan føre til at prosessen blir betydelig forsinket. En del respondenter klager over uklare ansvarsforhold når det gjelder den tekniske biten. Det er forskjellige personer som har ansvar avhengig av problemets vanskegrad. Da er det lett å skylde på hverandre, noe som igjen fører til lengre ventetid. Dataansvarlige på skolen får avsatt alt for liten tidsressurs for å ha mulighet til å gjøre en god jobb på dette feltet. Oppgaven de gjør fungerer mer som brannslukking. Det ser ut som bruk av data i skolen ennå ikke er løftet opp på det nivået det hører hjemme rent beslutningsmessig og ressursmessig. Det er viktig å være klar over at beslutninger om å ta i bruk data i undervisningen kan medføre ekstra utgifter for skolen. Noen klager på lang saksbehandlingstid og tilfeldige løsninger når det gjelder organiseringen av bruken av data. Et siste negativt punkt er dårlige samarbeidsrutiner. Det er spesielt samarbeidet mellom skolen og heimen som blir nevnt. Datamaskina brukes i skolearbeid både i heimen og på skolen, og da er det selvsagt viktig med gode samarbeidsrutiner mellom skole og heim. En del av de positive kommentarene viser at mange har stor nytte av datamaskina i skolearbeidet. Motivasjonen for skolearbeid har økt betraktelig. Mange påpeker at det er et godt hjelpemiddel i skrivearbeid. Mange nevner at de har god erfaring med at det kommer inn folk utenom skolen, f. eks fra kompetansesentra. Noen nevner at maskina har en sosial funksjon, de får bedre kontakt med de andre. Ellers er det noen som nevner at bærbar PC er kjempebra når de driver med gruppearbeid. OPPSUMMERING AV MULIGE SUKSESSFAKTORER Ut fra kommentarene i spørreundersøkelsen (trinn 1) kan følgende sies: Faktorer som ser ut til å spille en avgjørende rolle for suksess kan være: god utredning om behov for utstyr og programvare aktiv deltakelse av lærere, PPT og foreldre 4

7 gode rutiner for opplæring i bruk av utstyr og programvare forankring i den individuelle læreplanen rutiner for overgang mellom skoleslagene rutiner for overføring av kompetanse når lærere slutter ansvarsforankring for tiltaka på skolen rutiner for oppdatering av programvare og utstyr gode samarbeidsrutiner TRINN 2 OPPFØLGING AV UNDERSØKELSEN I etterkant av undersøkelsen ble det på bakgrunn av svarene som ble gitt i spørreundersøkelsen plukket ut tre brukere der resultatet av databruken har vært vellykket (såkalte gode eksempler). Vi intervjuet ansvarlig lærer og heimen til alle tre elever. Målet med dette var i første omgang å få en bekreftelse (kvalitetssikring) på om de mulige suksessfaktorer vi fant i spørreundersøkelsen var på plass i disse tre tilfellene, og eventuelt finne nye suksessfaktorer. HOVEDPROBLEMSTILLING Hvilke suksessfaktorer bør være på plass for å få et godt resultat ved lån av datautstyr fra folketrygden brukt i undervisningssammenheng? DELPROBLEMSTILLINGER a) Hvordan vurderer bruker/heim og skole prosessen som foregår lokalt med tanke på utredning, behovsvurdering og valg av utstyr og programvare? b) Hvordan vurderer bruker/heim og skole deltakelsen fra foreldre, skole, PPT og andre nødvendige samarbeidsparter i denne saken? c) Hvordan vurderer bruker/heim og skole de rutiner som praktiseres i forhold til opplæring i bruk av utstyr og programvare? d) Hvordan vurderer bruker/heim og skole hvorvidt bruken av data er beskrevet i den individuelle læreplanen? e) Hvordan vurderer bruker/heim og skole rutinene skolen har ved overføring av kompetanse mellom skoleslag og overføring av kompetanse når lærere slutter? f) Mener bruker/heim og skole at det er klare ansvarsforhold på skolen i forhold til de tiltak som må settes i verk? g) Hvordan vurderer bruker/heim og skole rutinene som praktiseres ved oppdatering av utstyr og programvare? h) Hvordan vurderer bruker/heim og skole samarbeidet mellom skolen og heimen? 5

8 RESULTATER FRA INTERVJU Intervju foregikk våren Intervju med heimen og skolen omkring den enkelte elev ble gjort uavhengig av hverandre med identisk intervjuguide. Ved gjennomgang av intervju viste det seg at svarene fra heim og skole i hver enkelt sak var svært like. På bakgrunn av dette har jeg i resultatbeskrivelsen valgt å se begge parter sammen. Der det er forskjellig syn på saken blir det kommentert. RESULTATER FRA INTERVJU MED MOR OG LÆRER TIL ELEV A Eleven fikk datautstyr allerede i barnehagen. Eleven har store motoriske vansker og er avhengig av datamaskin som skriveredskap. Hovedutredningen ble gjennomført eksternt ved hjelp av 2. linjetjenesten. I tillegg til pedagogisk kompetanse var det nødvendig med hjelp både fra fysio- og ergoterapeut. Det var nødvendig med tverrfaglig kompetanse spesielt i forhold til tilpasninger av utstyr og sittestilling. All utredning ble foretatt på ett sted i form av et ukesopphold, noe mor påpeker var en styrke i denne saken spesielt i forhold til tidsperspektivet. I etterkant av oppholdet ble det raskt søkt om utstyr og programvare på grunnlag av rapport fra ukesoppholdet. Mor var godt fornøyd med denne prosessen. Det ble aldri nødvendig å mase på at ting tok tid. Nåværende lærer var ikke involvert på dette tidspunktet. Mor følte at det var aktiv deltakelse fra alle parter fra starten av. Både foreldre, lærere og PPT var enige at dette var noe å satse på. Det at alle parter får et eierforhold til saken er viktig for å få et godt resultat. Opplæringen i bruk av utstyr og programvare ble i startfasen gjennomført av folk fra 2. linjetjenesten gjennom det forannevnte ukesoppholdet. Senere fikk nåværende lærer som har vært med helt fra overgangen barnehage skole ansvaret for dette. Dette har fungert godt. Målet med bruk av data har vært beskrevet i den individuelle læreplanen som er godt kjent av alle involverte parter inkludert skolens ledelse. Når det gjelder rutiner ved overgang mellom skoleslagene, har det i dette tilfelle fungert meget godt. Lærer fra skolen deltok på møter i barnehagen siste året før overgang til skolen. På denne måten ble det en myk overgang. Begge parter er enige i at stabilitet vedrørende personale er en viktig faktor i denne saken. Det har aldri vært noen tvil om hvem som har ansvar for de forskjellige tiltakene som må settes i verk. Lærer innehar god kompetanse både i forhold til utstyr og programvare. De føler også at ledelsen på skolen alltid er med på å legge forholdene til rette. På skolen er det aldri tvil om hvem som har ansvar for programvare og tilleggsutstyr. Eleven i denne saken bruker data mest som skriveredskap. Begge parter mener det er greit å finne programvare for norsk og engelsk, men de kunne ønsket seg et større utvalg i matematikk fra 5. klasse og videre opp. Fra skolens side har det aldri vært problemer med 6

9 å få penger til nødvendig programvare. Mor nevner videre at det kan være vanskelig å finne programmer til aktivisering og stimulering til bruk hjemme. I denne saken har det vært et meget godt samarbeid mellom heim og skole. Mor føler at alle brydde seg. De har gjennomført faste evalueringsmøter i tillegg til jevnlig telefonkontakt. Lærer uttaler at det må gå bra for foreldrene er født posititive. På den annen side uttaler mor seg meget positivt om lærer. Ser vi på de mulige suksessfaktorene vi fant gjennom spørreundersøkelsen (trinn 1) så er begge aktører enig i at alle er svært viktige og at de i stor grad er på plass i deres sak. Ved en eventuell gradering av suksessfaktorer ville de gitt 1 på alle. De kunne ikke finne nye suksessfaktorer. RESULTATER FRA INTERVJU MED FAR OG LÆRER TIL ELEV B Eleven har store lærevansker/kognitive vansker og kommunikasjonsvansker. Utredningen i forhold til utstyr og programvare foregikk hovedsakelig i skolens regi. PPT var ikke så sentral i denne perioden. Det at PPT var litt perifer i denne fasen, har med at behovet for deres hjelp ikke var så stor. PPT deltok på møtene, men skolen og foreldre tok mye ansvar da de hadde bra kompetanse på feltet. De to sistnevnte hadde skaffet seg en del kompetanse gjennom besøk og informasjon fra et kompetansesenter i regionen. Far mener at det var foreldrene som kom med ideen om å ta i bruk data først. Det var ikke vanskelig å få med seg skole, PPT og andre involverte på denne ideen. Både lærere og ledelse har hele tiden vært positive til tiltaket. Det ble påpekt at det var svært viktig å få med seg ledelsen helt fra starten av. Opplæringen i bruk av programvare og utstyr har fungert tilfredsstillende. Lærerne har vært interesserte og oppdaterte. I tillegg har heimen god kompetanse på feltet. Begge parter har dessuten vært flinke til å skaffe seg informasjon gjennom brosjyrer og besøk på et kompetansesenter i regionen. Målet med bruk av data har vært beskrevet i den individuelle læreplanen som er godt kjent av alle involverte parter. Det har vært stabilitet rundt eleven når det gjelder hovedansvarlig lærer. Dermed har de ikke erfart mangel på rutiner ved eventuelle overganger mellom skoleslag eller skifte av lærer. Begge parter er enige i at stabilitet vedrørende personale er en viktig faktor for å lykkes fullt ut. I og med at lærer og foreldre har god kompetanse på området, blir det sjelden spørsmål om hvem som har ansvar for de enkelte tiltak. De ordner det meste selv. Ledelsen på skolen har vært positiv og lagt forholdene til rette. Når det gjelder oppdatering av programvare og utstyr er det aldri noen tvil om hvem som har hovedansvaret på skolen. I tillegg til hovedansvarlig lærer i denne saken er det en meget flink IT-ansvarlig på skolen. Det har aldri vært vanskelig å få midler til innkjøp av nødvendig programvare. Skolens ledelse har vist ansvar. 7

10 Det har vært et meget godt samarbeid mellom heim og skole. Samarbeidet har foregått i form av formelle møter og hyppig kontakt ellers. Partene uttaler seg for øvrig svært positivt om hverandre. Intervjuer får inntrykk av at det er et svært positivt klima mellom heim og skole. Heim og skole er videre svært enig i de mulige suksessfaktorene vi fant gjennom spørreundersøkelsen. De synes at disse til sammen danner et godt grunnlag for å lykkes, og de mener at alle disse i stor grad er på plass i denne saken. I tillegg nevner de positive lærere og foreldre i denne saken. RESULTATER FRA INTERVJU MED FAR OG LÆRER TIL ELEV C Det var på bakgrunn av diskusjoner i ansvarsgruppa at ideen kom om å søke om datautstyr. Eleven har diagnosen Downs syndrom. I denne saken ble det søkt assistanse fra et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter i regionen. I samarbeid med kompetansesenteret ble det gjennomført en 3 måneders utprøvingsperiode ved skolen før søknad ble sendt til Hjelpemiddelsentralen. Utstyr og programvare ble lånt ut fra kompetansesentret. På denne måten ble søknadsprosedyre godt forberedt. Begge parter var godt fornøyd både med denne prosessen og søknadsprosedyrer. Det å ha utprøving i forkant av søknad syntes begge parter var svært positivt. I denne saken var det full enighet blant alle involverte parter fra starten av. Både foreldre, lærere og PPT var enig i at data var noe å satse på. Det at ledelsen var med fra starten av ble pekt på som svært viktig. Opplæring i bruk av programvare og tilpasning av utstyr ble i startfasen gjennomført med god hjelp fra et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter i regionen. Senere fikk nåværende lærer ansvaret for dette. Ansvaret har senere vært tydelig definert på skolen. Bruk av data og målsettingen med bruken har vært beskrevet i den individuelle læreplanen som er godt kjent av alle involverte parter. I denne saken har de vært heldige med stabilitet i lærerpersonalet. Assistent har fulgt eleven siden hun var 2 år, noe foreldrene er svært fornøyd med. Dermed har det vært myke overganger ved skifte av klassetrinn og skoleslag. Det har vært klar ansvarsforankring i forhold til tiltakene. Ledelsen har i tillegg fulgt opp på en positiv måte der det har vært nødvendig. Lærer/assistent har tatt ansvar med fornying av programvare og utstyr. Ledelsen har på den annen side støttet godt opp om godt begrunnede investeringer. Både foreldre og lærer beskriver samarbeidsforholdet mellom heim og skole som godt i denne saken. Skolen har i følge foreldrene stor forståelse for elevens vansker. Ansvarsgruppen evaluerer opplegget jevnlig. I tillegg er det jevnlig kontakt mellom skole og heim. Foreldre er meget godt fornøyde med opplegget. De uttaler at fordi kompetanse og motivasjon er til stede hos opplæringsansvarlig, smitter det over på alle. Hele prosessen 8

11 kommer inn i en god sirkel. Begge parter mener at i denne saken er resultatet i overkant av det de hadde forventet. Både heim og skole er enige i at de mulige suksessfaktorene vi fant gjennom spørreundersøkelsen er svært viktige faktorer og at de i stor grad er på plass i deres sak. Ved en eventuell gradering av suksessfaktorer ville de gitt 1 på alle. De kunne ikke finne andre suksessfaktorer. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Delproblemstilling a Hvordan vurderer bruker/heim og skole prosessen som foregår lokalt med tanke på utredning, behovsvurdering og valg av utstyr og programvare? I de tre nevnte saker ble utredning og behovsvurdering og valg av utstyr og programvare gjennomført av ulike aktører. I sak A ble hovedutredningen gjennomført ved hjelp av 2. linjetjenesten i form av et ukesopphold for elev og familie. I tillegg til pedagogisk kompetanse var det nødvendig med hjelp både fra fysioterapeut og ergoterapeut, spesielt i forhold til tilpasninger av utstyr og sittestilling. I etterkant av oppholdet ble det raskt søkt om utstyr og programvare på grunnlag av rapport fra ukesoppholdet. Rapport fra 2. linjetjenesten la grunnlaget for de tiltak som ble satt i gang lokalt. I sak B foregikk utredningen i forhold til utstyr og programvare hovedsakelig i skolens regi. PPT var ikke så sentral i denne perioden, men de deltok på møtene. Skolen og foreldrene hadde god kompetanse på feltet, og tok hovedansvaret i denne fasen. Mye av kompetansen hadde de skaffet seg gjennom besøk og informasjon fra et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter i regionen. I sak C ble det søkt assistanse fra et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter i regionen. I samarbeid med kompetansesenteret ble det gjennomført en 3 måneders utprøvingsperiode ved skolen før søknad ble sendt til Hjelpemiddelsentralen. Utstyr og programvare ble lånt ut fra kompetansesentret. På denne måten ble søknadsprosedyre godt forberedt. Begge parter var godt fornøyd både med denne prosessen og søknadsprosedyrer. Det å ha utprøving i forkant av søknad syntes begge parter var svært positivt. Som vi ser har utredningene foregått på forskjellige måter. Ulike aktører har deltatt i prosessen. Dette har sin bakgrunn i at sakene er ulike og at kompetansen er ulik i kommunene. Det som er viktig i en slik prosess er at de lokale aktører deltar fra starten av og på denne måten får kompetanseheving gjennom prosessen. Som konklusjon kan det sies at foreldre og lærer i alle tre saker har vært godt fornøyd med den utredning og behovsvurdering som er foretatt i disse sakene. Delproblemstilling b Hvordan vurderer bruker/heim og skole deltakelsen fra foreldre, skole, PPT og andre nødvendige samarbeidsparter i denne saken? Helt fra idéstadiet var det full enighet både blant foreldre, lærere og PPT om å utrede mulighetene for å ta i bruk datautstyr for disse elvene. Det at alle parter får et eierforhold til 9

12 saken fra starten av er viktig for å få et godt resultat. I tillegg var ledelsen på skolen positiv til tiltakene i alle tre sakene. Det ble påpekt at det var svært viktig å få med seg ledelsen fra den tidligste fasen. Et vedtak om å ta i bruk datautstyr i undervisningen for en elev vil ofte medføre økt behov for ressurser i en eller annen form etter at utstyret er på plass. Det at ledelsen har vært med aktivt i saken fra starten av, gjør at slike behov blir enklere å løse. Delproblemstilling c Hvordan vurderer bruker/heim og skole de rutiner som praktiseres i forhold til opplæring i bruk av utstyr og programvare? For elev A ble opplæring i bruk av utstyr og programvare i startfasen gjennomført av folk fra 2. linjetjenesten med bakgrunn i et ukesopphold for elev og familie. Etter hvert fikk nåværende lærer hovedansvaret for opplæringen. Denne ordningen har fungert godt for denne eleven. Eleven har hatt samme lærer fra overgang barnehage grunnskole. For elev B har lærer hatt hovedansvaret fra starten. I tillegg har heimen god kompetanse på bruk av utstyr og programvare. Dataansvarlig på skolen er også hjelpsom hvis det er behov for hjelp. Både heim og skole har dessuten vært flinke til å skaffe seg informasjon gjennom brosjyrer og besøk på et kompetansesenter i regionen. Lærersituasjonen for denne eleven har også vært preget av stabilitet. Både skolen og heimen synes dette har fungert godt. For elev C ble opplæring i bruk av programvare og tilpasning av utstyr i startfasen gjennomført med god hjelp fra et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter i regionen. Senere fikk nåværende lærer i samarbeid med klassestyrer ansvaret for denne biten. Ansvaret har senere vært tydelig definert på skolen. Begge parter (heim og skole) er godt fornøyd med rutinene som praktiseres. Delproblemstilling d Hvordan vurderer bruker/heim og skole hvorvidt bruken av data er beskrevet i den individuelle læreplanen? For elever med særskilte behov skal det utarbeides individuell opplæringsplan. Planen skal blant annet vise mål for og innholdet i opplæringen. Målet med bruk av data, og hvordan det skal brukes, har for alle tre elever vært beskrevet i den individuelle læreplanen som er godt kjent av alle involverte parter inkludert skolens ledelse. Delproblemstilling e Hvordan vurderer bruker/heim og skole rutinene skolen har ved overføring av kompetanse mellom skoleslag og overføring av kompetanse når lærere slutter? Lærersituasjonen har vært preget av stabilitet i alle tre saker. Overgangene mellom klassetrinn og skoleslag har derfor fungert smertefritt i forhold til kompetanseoverføring. Kompetansen har fulgt eleven. Stabilitet vedrørende personale ble pekt på som en viktig faktor. Avklaring av lærersituasjon for kommende år har også vært klarert i god tid slik at tidsrammen for eventuell overføring av kompetanse var tilstrekkelig. 10

13 Delproblemstilling f Mener bruker/heim og skole at det er klare ansvarsforhold på skolen i forhold til de tiltak som må settes i verk? Et gjennomgående synspunkt er at både lærerne og foreldrene innehar god kompetanse på feltet. Dermed blir det sjelden noe spørsmål hvem som har ansvar for det ene eller andre tiltaket. Lærer tar ansvar og har kompetanse på det meste innen bruk av data. I tillegg har skolen IT ansvarlig som stilller opp ved behov. Ledelsen ved skolen har bestandig hatt stor forståelse for saken og lagt forholdene til rette. Delproblemstilling g Hvordan vurderer bruker/heim og skole rutinene som praktiseres ved oppdatering av utstyr og programvare? Når det gjelder oppdatering av programvare og utstyr er det aldri noen tvil om hvem som har hovedansvaret på skolene i disse sakene. Lærerne har god kompetanse innen området og er i tillegg flinke til å oppdatere kunnskapen sin. God kompetanse hos foreldrene er også en viktig faktor. De IT ansvarlige ved skolene er også ressurspersoner. Fra 1. januar 1997 overtok folketrygden finansieringsansvaret for skolehjelpemidler. Nødvendig fornyelse av utstyr finansieres gjennom folketrygden for elever som har fått innvilget lån av utstyr derfra. Pedagogisk programvare er skoleeiers ansvar. Fra skolens side har det aldri vært problemer med å få penger til nødvendig fornyelse av programvare i de nevnte saker. Delproblemstilling h Hvordan vurderer bruker/heim og skole samarbeidet mellom skolen og heimen? Både foreldre og lærere beskriver samarbeidsforholdet mellom heim og skole som godt i disse sakene. Faste evalueringsmøter ble gjennomført jevnlig i ansvarsgruppene. I tillegg var det jevnlig kontakt (møte) mellom lærere og foreldre. Foreldrene følte at skolen brydde seg. En av foreldrene uttaler følgende: Fordi kompetanse, forståelse og motivasjon er til stede hos opplæringsansvarlig, smitter det over på alle. Hele prosessen kommer inn i en god sirkel. På den annen side uttaler lærerne seg positivt om foreldrene. Lærerne uttaler at foreldrene er født positive, med dette grunnlag må det gå bra. SUKSESSFAKTORER Både heim og skole er enige i at de mulige suksessfaktorerene vi fant i trinn 1 i undersøkelsen er svært viktige faktorer og at de i stor grad er på plass i deres sak. Partene synes det er vanskelig å gradere disse faktorene med tanke på viktighet. Alle hører med i en slik prosess og virker inn på hverandre, men startfasen med en grundig utredning og behovsanalyse er svært viktig for å få et godt resultat. I denne fasen bør alle involverte parter delta og dermed få et eierforhold til saken. 11

14 Respondentene ble også bedt om å finne eventuelle andre suksessfaktorer enn de vi fant i spørreundersøkelsen trinn 1. Det var ikke lett å finne nye suksessfaktorer, men det var enighet både blant foreldre og lærere at den positive atmosfæren mellom dem fra første dag var en viktig faktor i alle tre sakene. Det at lærerne var motiverte og forståelsesfulle gjorde at prosessen kom inn i en positiv sirkel. Nye utfordringer ble sett på som nye muligheter. Dette ga videre en smitteeffekt til alle som var med i prosessen. Lærerne omtalte foreldrene som svært positive. I tillegg hadde foreldrene god datakompetanse og var aldri redde for å tilegne seg ny. 12

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

BEDRE UTNYTTELSE AV IKT- HJELPEMIDLER

BEDRE UTNYTTELSE AV IKT- HJELPEMIDLER BEDRE UTNYTTELSE AV IKT- HJELPEMIDLER Et samarbeidsprosjekt mellom NONITE (Nord-norsk IT-enhet for funksjonshemmede), Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag, Habiliteringstjenesten for barn i Nord-Trøndelag

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Saker til behandling. 39/13 13/02937-1 Orientering om ny barnevernlov 2. 40/13 13/02937-2 Orientering om brukerundersøkelse 4

Saker til behandling. 39/13 13/02937-1 Orientering om ny barnevernlov 2. 40/13 13/02937-2 Orientering om brukerundersøkelse 4 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

TIMSS 2011. Skolespørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

TIMSS 2011. Skolespørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 i k Identification Identifikasjonsboks Label TIMSS 2011 Skolespørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 j l Innledning Din skole har sagt seg villig til

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

IT-sikkerhet i skoler og barnehager i Valdres og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012

IT-sikkerhet i skoler og barnehager i Valdres og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012 KOMMUNEREVISJON IKS Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS IT-sikkerhet i skoler og barnehager i - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012 Formål: Undersøke om kommunene i Hallingdal

Detaljer

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

Elevene trenger tilbakemelding ofte. Alle elevene skjønner kanskje ikke at det de får er veiledning. Alle må få tilpasset sitt nivå.

Elevene trenger tilbakemelding ofte. Alle elevene skjønner kanskje ikke at det de får er veiledning. Alle må få tilpasset sitt nivå. Referat fra Dialogmøte Sylling krets 14.mars 2017 Tilstede: Leder av grunnskole, barnehage og kulturutvalget Marianne Berg, Sylling Skole ved Vibeke Haugen (rektor), Rita Jonassen (inspektør), Richard

Detaljer

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen ITU monitor 2005 Om ITU-Monitor En longitudinell undersøkelse Gjennomføres hvert annet år (første gang 2003) Mål: kartlegge pedagogisk bruk av IKT i skolen Målgruppe: elever, foresatte, lærere, rektorer

Detaljer

Erfaringer fra gjennomføring av planleggingsmøter, evaluering og tiltaksmøter

Erfaringer fra gjennomføring av planleggingsmøter, evaluering og tiltaksmøter Erfaringer fra gjennomføring av planleggingsmøter, evaluering og tiltaksmøter Skrivet er ment som støtte, og ikke som en fastlåst mal Planleggingsmøte(r) Antall møter, møteinnhold og struktur vil være

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2013/1981-7 Saksbehandler: Svein-Arild Rye Saksframlegg Spesialundervisning og. Oppfølging av rapport fra KomRev Trøndelag IKS og kommunestyrets vedtak

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner

Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner Frambu, senter for sjeldne funksonshemninger Sandbakkveien 18 1404 Siggerud Frambu 4.1. 2006 HØRINGSUTTALELSE Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet Til Kunnskapsdepartementet HØRINGSVAR angående forslag om lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring Bokhandlerforeningen Tlf.

Detaljer

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog. Barnehage

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog. Barnehage 1 Barnehage og skole Noen barn med mindre omfattende dysmeli har lite behov for spesiell tilrettelegging i barnehage eller skole. Barn som har mer omfattende mangler på arm og/eller ben kan imidlertid

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Svar - Tydal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: mona.moan.lien@tydal.kommune.no Innsendt av: Mona Moan

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Arbeidslivsfaget status september 2012

Arbeidslivsfaget status september 2012 Arbeidslivsfaget status september 2012 135 skoler i 83 kommuner (2 priv.skoler) Første kull gikk ut våren 2012 NOVA følger forsøket, 2 delrapporter levert og sluttrapport høsten 2013 Videreføring av faget

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN

INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN Selbu kommune Sektor oppvekst INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN Utviklingsplan 2017 2018 Utarbeidet april 2017 Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Gjelbakken 15, 7580 Selbu Gjelbakken 15 73816700

Detaljer

Skole ID: Skolespørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Skole ID: Skolespørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Skole ID: Skolespørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Den naturlige skolesekken har blitt evaluert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)

Den naturlige skolesekken har blitt evaluert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) Den naturlige skolesekken har blitt evaluert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) Fra oktober 2013 til oktober 2014 Datainnsamling: Samtaler med utdanningsmyndigheter

Detaljer

Trivselsundersøkelsene 2012-13

Trivselsundersøkelsene 2012-13 Trivselsundersøkelsene 2012-13 FORELDREUNDERSØKELSEN Mail til foreldre 7/1-13 Til alle foreldre ved Steinerskolen i Stavanger! Minner om foreldreundersøkelsen som vi håper dere tar dere tid til å svare

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for 2015 Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene Lunner barneskole Innledning Oppvekstkomiteen i Lunner utarbeider hvert år en rapport om kvalitet

Detaljer

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland.

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland. Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268 IT klinikken blinde og svaksynte på nett Norges Blindeforbund Rogaland Forord Prosjektet «IT Klinikken blinde og svaksynte på nett» ble initiert etter

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (20.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger.

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Lærerundersøkelse Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage ULLENSAKER Kommune SAKSUTSRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.11.2016 HØRINGSSVAR PÅ NOU 2016:14 MER Å HENTE Vedtak Ullensaker kommune oversender høringsinnspill

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

Identification Label. School ID: School Name: Skolespørreskjema. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. School ID: School Name: Skolespørreskjema. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label School ID: School Name: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2008

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss av

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. RANHEIMSPROSJEKTET FORSØK MED TILPASSET SKOLESTART Arkivsaksnr.: 07/39942

Saksframlegg. Trondheim kommune. RANHEIMSPROSJEKTET FORSØK MED TILPASSET SKOLESTART Arkivsaksnr.: 07/39942 Saksframlegg RANHEIMSPROSJEKTET FORSØK MED TILPASSET SKOLESTART Arkivsaksnr.: 07/39942 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering Saksfremlegg - arkivsak 07/39942 1 Bakgrunn for saken

Detaljer

Overgang fra barnehage til skole - læring og muligheter ved skolestart

Overgang fra barnehage til skole - læring og muligheter ved skolestart Overgang fra barnehage til skole - læring og muligheter ved skolestart Forberedelse i barnehagen og samarbeid med skolen for å få til kontinuerlig og god skolestart og læring. Landskonferansen om Down

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir NAV Hjelpemiddelsentral Troms Tromsø 13.11.2013 Brynja Gunnarsdóttir Oppdrag: Fysioterapeuters rolle og oppgaver i samarbeid mellom NAV hjelpemiddelsentral og kommunene NAV, 13.11.2013 Side 2 Kommunens

Detaljer

Realfagsstrategi Trones skole

Realfagsstrategi Trones skole Realfagsstrategi Trones skole 2016-2019 1 2 Bakgrunn for planen Sandnes er en av 34 kommuner som Utdanningsdirektoratet har valgt ut til å være realfagskommuner i 2015. I følge kunnskapsminister Torbjørn

Detaljer

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge «ALL- UNDERSØKELSEN»- EGIL GABRIELSEN, LESESENTERET: KRISE!

Detaljer

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers

Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers Alle foto: Elisabeth Tønnessen Kjære foresatte Barnet ditt skal begynne i første klasse på en skole som har takket ja til å være

Detaljer

FYSISK INAKTIVITET. Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem

FYSISK INAKTIVITET. Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem FYSISK INAKTIVITET Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem (World Health Report 2002) Fysisk inaktivitet er en minst like viktig risikofaktor som røyking, overvekt, høyt h

Detaljer

Skole ID: Skolespørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Skole ID: Skolespørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Skole ID: Skolespørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Om skolekonkurranser i Nordland

Om skolekonkurranser i Nordland Om skolekonkurranser i Nordland Informasjon utarbeidet av koordinator seniorrådgiver Gunnar Pedersen 1 Fylkesutdanningssjefen har invitert de videregående skoler til å la elever få delta i yrkeskonkurranser

Detaljer

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13 Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte 06.11.13 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Andel på trygde- og stønadsordninger (24 år i 2007) Fullført vgo Ikke fullført vgo Uføretrygd 0,1

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Rapport mars lærere. Utdanningsforbundets medlemspanel. Oppfølging og tiltak for elever med særskilte behov Samarbeid mellom skole og SFO

Rapport mars lærere. Utdanningsforbundets medlemspanel. Oppfølging og tiltak for elever med særskilte behov Samarbeid mellom skole og SFO Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport mars 2008 - lærere Oppfølging og tiltak for elever med særskilte behov Samarbeid mellom skole og SFO www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundets medlemspanel

Detaljer

1.0 Hvordan kan en få støtte til aktivitetshjelpemidler? 2.0 Hvem kan få hjelpemidler til lek og sportsaktiviteter, og hva kan en få?

1.0 Hvordan kan en få støtte til aktivitetshjelpemidler? 2.0 Hvem kan få hjelpemidler til lek og sportsaktiviteter, og hva kan en få? Innholdsliste 1.0 Hvordan kan en få støtte til aktivitetshjelpemidler?... 2 2.0 Hvem kan få hjelpemidler til lek og sportsaktiviteter, og hva kan en få?... 2 3.0 Hva skjer etter at man har fått vedtak

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/151 Lnr.: 1455/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Sommerskole i Lunner Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Det innføres ikke frivillig sommerskole i Lunner Side 1

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse Kirsten S. Worum Cato R.P. Bjørndal Forskningsspørsmål Hvilke

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1419 B43 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1419 B43 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1419 B43 Jan Samuelsen FORELDREVEILEDNING RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering. Vedlegg: Opplegg i 8. klasse som eksempel Saksopplysninger:

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole STRATEGISK PLAN 2015 SKOLENS SATSNINGSOMRÅDER Utdanningsetaten i Oslo gir føringer for skolene m.h.t. utviklingsarbeid. Til vanlig kan skolene måle sin

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Lindeberg skole STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Lindebergveien 33 1069 Oslo Tlf: 23 46 52 00 Faks: 22 30 12 11 E-post: Lindeberg@ude.oslo.kommune.no Hjemmeside:

Detaljer

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere Innledning: Tidsbrukutvalgets rapport er et konkret og godt dokument. Her er det forslag til tiltak som alle kan ta tak i. Nå

Detaljer