DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN"

Transkript

1 DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen i Nord Trøndelag og Trøndelag kompetansesenter Prosjektleder Olav Skogseth Rapporten er lagt ut på hjemmesidene til Trøndelag kompetansesenter

2 INNHOLDSLISTE Innledning 1 Hovedproblemstilling 1 Delproblemstillinger 1 Metodevalg 1 Utvalg 2 Forprosjekt 2 Spørreskjema 2 Tidsplan 2 Metode for dataanalyse 2 Svarprosent på spørreundersøkelse 2 Presentasjon av resultater fra spørreundersøkelsen 4 1 Har eleven fått en bedre hverdag etter at datamaskina ble tatt i bruk? 4 2 Har eleven blitt mer selvstendig med arbeidet etter at datamaskina ble tatt i bruk? 6 3 Mener du det er samsvar mellom forventninger i forkant og det som hittil er erfart ved bruk av datamaskin i arbeidet for denne eleven? 7 4 Har eleven fått bedre kontakt med de andre i klassen etter at datamaskina ble tatt i bruk? 8 5 Forut for søknad om datautstyr skal det foretas en behovsvurdering/utredning lokalt. Ble denne utredningen foretatt på en tilfredsstillende måte for denne eleven? 9 6 Det kan ofte være vanskelig å finne og tilrettelegge utstyr som skjerm, mus, tastatur og annet. Var utstyret som ble lånt ut funksjonelt for denne eleven? 1 7 Fikk eleven prøve tilsvarende datautstyr før søknad ble sendt til Hjelpemiddelsentralen? 11 8 Dekker programvaren behovet eleven har i forhold til arbeidet? 12 9 Fikk eleven prøve tilsvarende programvare før søknad ble sendt til Hjelpemiddelsentralen? 13 1 Har eleven en individuell læreplan? Hvis ja, er data beskrevet i den individuelle læreplan? Fikk eleven tilstrekkelig hjelp i forbindelse med behovsutredning og søknad om datautstyr? Når utstyret er på plass er det diverse monteringer som må gjøres. Fikk eleven den hjelpen som var nødvendig for at utstyret fungerte tilfredsstillende? Vet du hvem som skal hjelpe eleven hvis noe går galt med maskinen? Vet du hvem som skal hjelpe eleven hvis noe går galt med programvaren? Er det noen på n som har et spesielt ansvar i forhold til opplæring i bruk av data? 19

3 17 Hadde eleven behov for opplæring i programvaren som ble lånt ut? 18 Hvis ja, tror du eleven var fornøyd med den opplæringa som ble gitt? 19 Har det vært møter underveis for å drøfte erfaringene med bruken av datamaskina? 22 Her kan du komme med utfyllende kommentarer i tilfelle det er erfaringer du har gjort som ikke kommer fram gjennom spørreskjemaet. 23 Oppsummering av undersøkelsen 24 Delproplemstilling a Hvordan vurderer /heim og prosessen som foregår lokalt med tanke på utredning, behovsvurdering og valg av hjelpemiddel? 24 Delproblemstilling b Hvordan vurderer /heim og prosessen som går på opplæring i forhold til nyanskaffet utstyr og programvare? 25 Delproblemstilling c Hvordan vurderer /heim og den nytte har hatt av datautstyret? 26 Delproblemstilling d Opplever /heim og at det er samsvar mellom forventninger i forkant av tildeling og resultater til nå? 27 Delproblemstilling e Mener /heim og at det er tilfredsstillende evaluering/drøfting underveis? 27 Oppsummering av respondentenes utfyllende kommentarer i slutten av spørreskjemaet. 27 Oppsummering av suksessfaktorer 28

4 INNLEDNING Fra 1. januar 1997 overtok folketrygden finansieringsansvaret for hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen i Nord Trøndelag opplevde en betydelig økning i søknader om lån av datamaskiner etter denne reformen. I Nord Trøndelag ble det i 1996 (før den nye ordningen trådde i kraft) lånt ut 44 datamaskiner fra hjelpemiddelsentralen. I 1997 økte tallet til 28. Tallene for 1998, 1999 og er henholdsvis 52, 9 og 455. Det er lett å se at denne politiske beslutningen førte til betydelig merarbeid både for hjelpemiddelsentralene og kommunene, og det kan stilles spørsmål om de var forberedt på å ta konsekvensen av dette. Trøndelag kompetansesenter har i mange år gitt bistand i bruken av datamaskin og programvare til en del elever som har fått innvilget slikt utstyr, da spesielt innenfor målgruppen sammensatte lærevansker. Vi har hatt et nært og fruktbart samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Nord Trøndelag. Det er ikke foretatt noen undersøkelse i Nord- Trøndelag de senere år som viser hvilken betydning datamaskina har hatt for disse elevene i undervisningssammenheng. Dette ble luftet for leder for Hjelpemiddelsentralen i Nord Trøndelag. Hun mente dette var en meget interessant problemstilling, og de kunne tenke seg å samarbeide med Trøndelag kompetansesenter om en slik undersøkelse. På bakgrunn av svarene i denne undersøkelsen håper vi å finne fram til det gode eksempel. Dette fører oss i neste omgang over til trinn 2 i undersøkelsen der vi går i dybden på noen e der resultatet av databruken har vært vellykket. Tanken er deretter å spre informasjon om hvordan en kan organisere søknadsprosedyrer, tildeling, samarbeid, opplæring og bruk av IKT i særskilt tilrettelagt opplæring for å nå fram til et vellykket resultat. HOVEDPROBLEMSTILLING Hvilke erfaringer har /heim og med lånt datautstyr fra folketrygden brukt i undervisningssammenheng? Har bruk av datamaskin gitt den effekten som var forventet? DELPROBLEMSTILLINGER a) Hvordan vurderer /heim og prosessen som foregår lokalt med tanke på utredning, behovsvurdering og valg av hjelpemiddel? b) Hvordan vurderer /heim og prosessen som går på opplæring i forhold til nyanskaffet utstyr og programvare? c) Hvordan vurderer /heim og den nytte har hatt av datautstyret? d) Opplever /heim og at det er samsvar mellom forventninger i forkant av tildeling og resultater til nå? e) Mener /heim og at det er tilfredsstillende evaluering/drøfting underveis? METODEVALG For å innhente opplysninger brukte vi poste-enquete. Ved hjelp av denne metoden fikk vi en kvantifiserbar informasjon. Vi satset på korte og entydige spørsmål etterfulgt av klare og entydige svaralternativer. I slutten av spørreskjemaet ble det gitt anledning til å komme med utfyllende kommentarer. 1

5 UTVALG Alle elever fra 6 18 år (grunn og videregående ) som fikk innvilget søknad om datautstyr gjennom Hjelpemiddelsentralen i Nord Trøndelag i perioden mars 1998 mars 1999 var med i utvalget. Spørreskjemaet ble sendt både til heim og. FORPROSJEKT I forkant av undersøkelsen ble det gjennomført et forprosjekt for å teste spørreskjemaet. Spørreskjemaet ble sendt ut til 5 e som alle svarte på skjemaet. De ble bedt om å kommentere eventuelle mangler, men ingen av disse kom med kommentarer. I tillegg var det en del fagpersoner både på Trøndelag kompetansesenter og Hjelpemiddelsentralen i Nord Trøndelag som vurderte spørreskjemaet. SPØRRESKJEMA Spørreskjema ble sendt til /heim i første omgang. I tillegg til spørreskjemaet ble det vedlagt en forespørsel om godkjenning for å få sendt spørreskjemaet til ansvarlig lærer på n. Denne framgangsmåten var nødvendig med bakgrunn i datatilsynets krav. Skjemaet ble merket slik at det var lett å sammenligne svarene fra og /heim for den enkelte eleven. GJENNOMFØRING Spørreundersøkelsen ble foretatt i tidsrommet oktober februar 1. Svarprosenten økte mye etter at purring ble sendt både til /heim og. METODE FOR DATAANALYSE Svarene ble lagt inn i statistikkprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for videre behandling. SVARPROSENT PÅ SPØRREUNDERSØKELSE SENDT TIL SVAR SVARPROSENT Bruker/heim ,4% Skole ,2% 8% av respondentene som svarte fra /heim ga tillatelse til at n svarte på tilsvarende spørreskjema. Konsekvensen av dette ble at antall skjema sendt til n ble betydelig mindre, men på den annen side ble svarprosenten fra n meget høy. Som vi ser av tabellen ovenfor er svarprosenten på 93,2%. Analyser viser at det er 77% gutter og 23% jenter av ne som har svart på spørreskjemaet. 63% tilhører grunnn og 37% tilhører videregående. 2

6 Ser vi på vanskegrupper viser analyser at prosentvis fordeling er som følger: Funksjonsvanske vis fordeling Lese- og skrivevansker 3,5% Lærevansker/Kognitive vansker 24,8% Motivasjonsvansker 15,8% Kommunikasjonsvansker 1,7% Bevegelseshemning 8,3% Synsvansker 5,8% Konsentrasjonsvansker 2,4% Hørselsvansker 1,7% I spørreskjemaet ble det gitt anledning til å krysse av i flere ruter for vanskegrupper. Resultatene viser at det er mange som har flere vansker eller tilleggsvansker. Det er ingen prioritering av vanskene i denne avkryssingen. fordelingen er beregnet ut fra antall kryss i hver rute. Under rubrikken annet fikk respondentene anledning til å benevne andre vansker enn de på forhånd opplistede. Alle som har benyttet denne rubrikken har svart konsentrasjonsvansker. Ser vi på gruppen motivasjonsvansker, tyder det på at denne vansken er å betrakte som en tilleggsvanske som er avkrysset sammen med andre vansker. I slutten av spørreskjemaet ble det gitt anledning til å komme med utfyllende kommentarer i tilfelle det var gjort erfaringer som ikke kom fram gjennom spørreskjemaet. Her ble det avgitt 61 kommentarer fra /heim og 74 kommentarer fra. Disse blir nærmere behandlet senere i undersøkelsen. 3

7 PRESENTASJON AV RESULTATER FRA SPØRREUNDERSØKELSEN I første omgang analyseres hvert spørsmål for å få fram hovedtendenser. I tillegg ser vi på om det er forskjeller mellom /heim og i synet på tingenes tilstand. I resultatbeskrivelsen brukes betegnelsen for /heim. I en del av spørsmålene går vi videre inn på om det er forskjeller avhengig av elevens funksjonsvanske, slag og kjønn. Presentasjon blir framstilt ved hjelp av stolpediagram og tabeller. 1 Har eleven fått en bedre hverdag etter at datamaskina ble tatt i bruk? nei, absolutt ikke vet ikke ja, absolutt nei, i liten grad ja, i noen grad Bedre hverdag Figuren viser at både og svarer positivt på dette spørsmålet. 88% av ne mener at de har fått en bedre hverdag etter at datamaskina ble tatt i bruk mot ns 77%. Aritmetisk gjennomsnitt for og er henholdsvis 4,24 og 3,93. Svarene er kodet fra er det mest negative svaret (nei, absolutt ikke) og 5 det mest positive (ja, absolutt). Analyser viser videre at det er små forskjeller mellom grunn og videregående med hensyn til dette spørsmålet. Det er heller ingen betydelige kjønnsforskjeller. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell: 4

8 Funksjonsvanske Negative svar Vet ikke Positive svar Synsvansker 3% 3% 94% Kommunikasjonsvansker 5% 8% 87% Bevegelseshemning 3% 11% 86% Lese- og skrivevansker 8% 7% 85% Motivasjonsvansker 12% 9% 79% Lærevansker/Kognitive vansker 8% 13% 79% Hørselsvansker 1% % 7% Konsentrasjonsvansker 14% 21% 65% Tabellen viser at det er grupper som har bedre utbytte av datamaskina enn andre. Gruppen synsvansker kommer best ut tett fulgt av de med kommunikasjonsvansker, bevegelseshemning og lese- og skrivevansker. 5

9 2 Har eleven blitt mer selvstendig med arbeidet etter at datamaskina ble tatt i bruk? nei, absolutt ikke vet ikke ja, absolutt nei, i liten grad ja, i noen grad Mer selvstendig med arbeidet Figuren viser at både og svarer positivt på dette spørsmålet. 73% av ne mener at de har blitt mer selvstendig med arbeidet etter at datamaskina ble tatt i bruk mot ns 66%. Aritmetisk gjennomsnitt for og er henholdsvis 3,77 og 3,64. Analyser viser videre at det er litt forskjell mellom grunn og videregående med hensyn til dette spørsmålet. I videregående avgir 77% av respondentene positivt svar mot 66% fra grunnn. Når det gjelder kjønn så er det jentene som kommer best ut med 71% mot guttenes 65%. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell: Funksjonsvanske Negative svar Vet ikke Positive svar Synsvansker % 6% 94% Bevegelseshemning 13% 13% 74% Lese- og skrivevansker 19% 9% 72% Lærevansker/Kognitive vansker 23% 12% 65% Kommunikasjonsvansker 19% 17% 64% Konsentrasjonsvansker 28% 14% 58% Motivasjonsvansker 33% 1% 57% Hørselsvansker % 3% 5% Vi ser her at det er grupper som har blitt mer selvstendig enn andre med arbeidet etter at datamaskina ble tatt i bruk. Gruppen synsvansker kommer særdeles godt ut. Det er også godt resultat for de med bevegelseshemning og lese- og skrivevansker. 6

10 3 Mener du det er samsvar mellom forventninger i forkant og det som hittil er erfart ved bruk av datamaskin i arbeidet for denne eleven? nei, absolutt ikke vet ikke ja, absolutt nei, i liten grad ja, i noen grad Samsvar med forventninger Figuren viser at både og svarer positivt på dette spørsmålet. 77% av ne mener at det er samsvar mellom forventninger i forkant og det de hittil har erfart med bruken av datamaskinen. 63% av ns svar er positive. Aritmetisk gjennomsnitt for og er henholdsvis 3,93 og 3,68. Analyser viser videre at det er ubetydelig forskjell mellom grunn og videregående med hensyn til dette spørsmålet. Når det gjelder kjønn så er det jentene som kommer best ut med 78% positive svar mot guttenes 65%. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell: Funksjonsvanske Negative svar Vet ikke Positive svar Synsvansker % 12% 88% Bevegelseshemning 4% 13% 83% Lese- og skrivevansker 13% 16% 71% Lærevansker/Kognitive vansker 12% % 68% Kommunikasjonsvansker 13% % 67% Motivasjonsvansker 19% 22% 59% Konsentrasjonsvansker 22% 21% 57% Hørselsvansker % 44% 56% Som vi ser av tabellen er det de med synsvansker og bevegelseshemning som har oppnådd best resultater i forhold til de forventninger som ble stilt på forhånd. 7

11 4 Har eleven fått bedre kontakt med de andre i klassen etter at datamaskina ble tatt i bruk? nei, absolutt ikke vet ikke ja, absolutt nei, i liten grad ja, i noen grad Bedre kontakt med de andre Figuren viser at både og svarer litt under middels på dette spørsmålet. Begge grupper har størst prosentandel på den negative siden. Det er mange som svaralternativet vet ikke. Både og har et aritmetisk gjennomsnitt på 2,91, noe som viser at det er bra samsvar mellom vurderingene til disse to. Analyser viser videre at det er ubetydelig forskjell mellom grunn og videregående med hensyn til dette spørsmålet. Det er små kjønnsforskjeller på dette spørsmålet, men jentene kommer mer positivt ut enn guttene. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell: Funksjonsvanske Negative svar Vet ikke Positive svar Kommunikasjonsvansker 29% 27% 44% Motivasjonsvansker 39% 17% 44% Lærevansker/Kognitive vansker 36% 24% % Synsvansker 29% 32% 39% Lese- og skrivevansker 36% 33% 31% Konsentrasjonsvansker 65% 7% 28% Bevegelseshemning 46% 32% 22% Hørselsvansker 3% 5% % Tabellen viser at det er gruppene kommunikasjonsvansker, motivasjonsvansker, lærevansker/kognitive vansker og synsvansker som har fått best uttelling når det gjelder å få bedre kontakt med de andre i klassen. For de med konsentrasjonsvansker, bevegelseshemning og hørselsvansker er det bare en liten del som oppnår gevinst. På gruppen konsentrasjonsvansker merker vi oss at negative svar utgjør hele 65%. 8

12 5 Forut for søknad om datautstyr skal det foretas en behovsvurdering/utredning lokalt. Ble denne utredningen foretatt på en tilfredsstillende måte for denne eleven? nei, absolutt ikke vet ikke ja, absolutt nei, i liten grad ja, i noen grad Tilfredsstillende utredning Figuren viser at og har merkbart forskjellig syn på dette spørsmålet. 8% av ne svarer positivt på dette spørsmålet mot ns 56%. 42% fra n svaralternativet vet ikke. Aritmetisk gjennomsnitt for og er henholdsvis 4,31 og 3,91. Analyser viser videre at grunnn er mer fornøyd med utredningen enn videregående. Videre viser analyser at utredningen er mer tilfredsstillende for jenter enn gutter. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell: Funksjonsvanske Negative svar Vet ikke Positive svar Hørselsvansker % % 8% Kommunikasjonsvansker % 24% 76% Synsvansker % 24% 76% Motivasjonsvansker 2% 28% 7% Bevegelseshemning 7% 23% 7% Lærevansker/Kognitive vansker 2% 29% 69% Lese- og skrivevansker 4% 28% 68% Konsentrasjonsvansker % 46% 54% Tabellen viser at det er elever med hørselsvansker, kommunikasjonsvansker og synsvansker som får best utredning i forhold til bruk av data. Elever med konsentrasjonsvansker kommer dårligst ut blant vanskegruppene, men vi merker oss at i denne gruppen er svaralternativet vet ikke mye brukt. 9

13 6 Det kan ofte være vanskelig å finne og tilrettelegge utstyr som skjerm, mus, tastatur, brytere og annet. Var utstyret som ble lånt ut funksjonelt for denne eleven? nei, absolutt ikke vet ikke ja, absolutt nei, i liten grad ja, i noen grad Funksjonelt utstyr Figuren viser at både og har et positivt syn på dette spørsmålet. Hele 94% av ne positive svaralternativer på dette spørsmålet mot 9% fra n. En stor del det mest positive svaralternativet. Aritmetisk gjennomsnitt for og er henholdsvis 4,61 og 4,62. Analyser viser videre at det er ingen kjønnsforskjeller i synet på dette spørsmålet. Det er heller ingen merkbare forskjeller med hensyn til slag. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell: Funksjonsvanske Negative svar Vet ikke Positive svar Lærevansker/Kognitive vansker 1% 6% 93% Kommunikasjonsvansker 3% 5% 92% Motivasjonsvansker 1% 8% 91% Lese- og skrivevansker 4% 7% 89% Konsentrasjonsvansker % 15% 85% Hørselsvansker % % 8% Synsvansker % 21% 79% Bevegelseshemning 2% 28% 7% Tabellen viser at det er de som trenger mest avansert utstyr som kommer dårligst ut. De med bevegelseshemning trenger som regel mye tilleggsutstyr, det samme gjelder elever med synsvansker. 1

14 7 Fikk eleven prøve tilsvarende datautstyr før søknad ble sendt til Hjelpemiddelsentralen? nei ja Utprøving av datautstyr Figuren viser at 42% av ne har prøvd datautstyret før søknad ble sendt til Hjelpemiddelsentralen. Skolen mener at 48% av ne har prøvd utstyret før søknad. Dette viser at over halvparten av søkerne har fått datautstyr uten at utstyret er utprøvd på forhånd. Analyser viser videre at det er ingen kjønnsforskjeller i synet på dette spørsmålet. I forhold til slag viser analyser at det er prosentvis flere elever i grunnn som prøver datautstyret før søknad blir sendt. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell. Funksjonsvanske Negative svar Positive svar Konsentrasjonsvansker 22% 78% Hørselsvansker 33% 67% Synsvansker 38% 62% Kommunikasjonsvansker 44% 56% Lærevansker/Kognitive vansker 45% 55% Motivasjonsvansker 58% 42% Lese- og skrivevansker 62% 38% Bevegelseshemning 64% 36% Tabellen viser at det er elever med konsentrasjonsvansker, hørselsvansker og synsvansker som prøver ut utstyret mest før søknad blir sendt til Hjelpemiddelsentralen. Innen gruppen bevegelseshemning er det kun 36% positive svar. 11

15 8 Dekker programvaren behovet eleven har i forhold til arbeidet? nei, absolutt ikke vet ikke ja, absolutt nei, i liten grad ja, i noen grad Funksjonell programvare Figuren viser at både og svarer positivt på dette spørsmålet. 76% av ne mener at programvaren er funksjonell mot ns 92%. Aritmetisk gjennomsnitt for og er henholdsvis 3,95 og 4,. Analysen viser videre at 15% av ne negative svaralternativer. Analyser viser videre at de som tilhører videregående vurderer programvaren mer funksjonell enn de som tilhører grunn. Det er heller ingen betydelige kjønnsforskjeller. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell: Funksjonsvanske Negative svar Vet ikke Positive svar Konsentrasjonsvansker 7% % 93% Lese- og skrivevansker 7% 5% 88% Bevegelseshemning 1% 9% 81% Hørselsvansker % % 8% Lærevansker/Kognitive vansker 11% 1% 79% Motivasjonsvansker 11% 11% 78% Synsvansker 19% 6% 75% Kommunikasjonsvansker 11% 15% 74% Tabellen viser at det er de med kommunikasjonsvansker og synsvansker programvaren er minst funksjonell for. 12

16 9 Fikk eleven prøve tilsvarende programvare før søknad ble sendt til Hjelpemiddelsentralen? nei ja Utprøving av programvare Figuren viser at % av ne har prøvd programvaren før søknad ble sendt til Hjelpemiddelsentralen. Skolen mener at 39% av ne har prøvd programvaren før søknad. Dette viser at over halvparten av søkerne har fått dataprogram uten at programvaren er utprøvd på forhånd. Analyser viser videre at det er ubetydelige kjønnsforskjeller i synet på dette spørsmålet. I forhold til slag viser analyser at det er prosentvis flere elever i videregående som prøver programvaren før søknad blir sendt. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell. Funksjonsvanske Negative svar Positive svar Hørselsvansker 33% 67% Konsentrasjonsvansker 36% 64% Synsvansker 46% 54% Lærevansker/Kognitive vansker 55% 45% Lese- og skrivevansker 61% 39% Kommunikasjonsvansker 62% 38% Motivasjonsvansker 66% 34% Bevegelseshemning 68% 32% Tabellen viser at det er elever med hørselsvansker, konsentrasjonsvansker og synsvansker som prøver ut programvaren mest før søknad blir sendt til Hjelpemiddelsentralen. Innen gruppen bevegelseshemning er det kun 32% positive svar. 13

17 1 Har eleven en individuell læreplan? nei 17 ja Individuell læreplan Figuren viser at 65% av ne svarer ja på dette spørsmålet mot 83% fra n. Analyser viser videre at det er ingen kjønnsforskjeller i forhold til dette spørsmålet. I grunnn svarer 8% av respondentene at de har individuell læreplan mot 59% i videregående. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell. Funksjonsvanske Negative svar Positive svar Hørselsvansker % 1% Kommunikasjonsvansker 3% 97% Lærevansker/Kognitive vansker 11% 89% Motivasjonsvansker 15% 85% Konsentrasjonsvansker 29% 71% Lese- og skrivevansker 3% 7% Synsvansker 31% 69% Bevegelseshemning 33% 67% Tabellen viser at alle elever med hørselsvansker har en individuell læreplan. Videre er det elever med kommunikasjonsvansker, lærevansker/kognitive vansker og motivasjonsvansker som kommer best ut i forhold til ovennevnte spørsmål. 14

18 11 Hvis ja, er bruk av data beskrevet i den individuelle læreplan? nei, absolutt ikke vet ikke ja, absolutt nei, i liten grad ja, i noen grad Data beskrevet i individuell læreplan For å få innvilget datautstyr er det en forutsetning at databruken er beskrevet i den individuelle opplæringsplanen. Figuren viser at 94% fra n mener at dette skjer mens 78% av ne har positivt svar. Aritmetisk gjennomsnitt blir for og henholdsvis 3,97 og 4,. Analyser viser at det er ingen kjønnsforskjeller i forhold til dette spørsmålet. Grunn kommer litt bedre ut enn videregående. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell: Funksjonsvanske Negative svar Vet ikke Positive svar Kommunikasjonsvansker 2% 3% 95% Lærevansker/Kognitive vansker 2% 6% 92% Bevegelseshemning 3% 7% 9% Konsentrasjonsvansker 1% % 9% Motivasjonsvansker 6% 7% 87% Synsvansker 5% 9% 86% Lese- og skrivevansker 9% 9% 82% Hørselsvansker 23% 11% 66% Tabellen viser at det varierer en del avhengig av vanskegruppe hvorvidt databruken er beskrevet i den individuelle læreplanen. 15

19 12 Fikk eleven tilstrekkelig hjelp i forbindelse med behovsutredning og søknad om datautstyr? nei, absolutt ikke nei, i liten grad 6 vet ikke ja, absolutt ja, i noen grad Tilstrekkelig hjelp i forbindelse med behovsutredning og søknad Figuren viser at og har merkbart forskjellig syn på dette spørsmålet. 82% av ne svarer positivt på dette spørsmålet mot ns 55%. Hele 42% fra n svaralternativet vet ikke. Aritmetisk gjennomsnitt for og er henholdsvis 4,23 og 3,88. Svarene på dette spørsmålet samsvarer meget godt med spørsmål 5 i spørreundersøkelsen som går på om utredningen ble utført på en tilfredsstillende måte. Analyser viser videre at det er bedre hjelp å få i grunnn enn i videregående. Det er ingen betydelige kjønnsforskjeller i synet på dette. Det ble også stilt et tilleggsspørsmål om hvem som hjalp til med behovsutredning og søknad. Tabellen nedenfor viser prosentvis fordeling over hvor aktiv hver enkelt aktør er i denne prosessen: Hvilke aktører hjalp til vis fordeling Skolen 52,6% PPT,7% Familien 8,9% Kompetansesenter 8,9% Habiliteringstjenesten 3,7% Fysio- eller ergoterapeut 2,9% Hjelpemiddelsentral 2,3% Tabellen viser at det er n som er den aktøren som er mest aktiv i forhold til behovsutredning og søknad. Som nummer 2 kommer PPT, de ble brukt i % av sakene. Ellers viser tabellen at familien og kompetansesentrene deltar litt i denne prosessen. 16

20 13 Når utstyret er på plass er det diverse monteringer som må gjøres. Fikk eleven den hjelpen som var nødvendig for at utstyret fungerte tilfredsstillende? nei, absolutt ikke nei, i liten grad vet ikke 25 ja, absolutt ja, i noen grad Instans Nødvendig hjelp for at utstyret fungerer Figuren viser at det er stor forskjell på ns og s vurderinger i forhold til denne problemstillingen. 79% positive svaralternativer fra mot 69% fra. Hele 28% av ne velger negative svaralternativer. Aritmetisk middelverdi blir for og henholdsvis 3,73 og 4,37. Analyser viser at det er ingen vesentlige kjønnsforskjeller i synet på hvorvidt eleven fikk den hjelp som var nødvendig for at utstyret skulle fungere. Analyser viser videre at det er litt bedre hjelp å få i grunnn enn i videregående. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell: Funksjonsvanske Negative svar Vet ikke Positive svar Hørselsvansker % % 1% Synsvansker 9% % 91% Bevegelseshemning 15% 4% 81% Lærevansker/Kognitive vansker 13% 9% 78% Kommunikasjonsvansker 15% 7% 78% Motivasjonsvansker 17% 8% 75% Konsentrasjonsvansker 15% 14% 71% Lese- og skrivevansker 17% 13% 7% Tabellen viser at det er de grupper som trengte mest spesialutstyr som fikk den beste hjelpen. 17

21 14 Vet du hvem som skal hjelpe eleven hvis noe går galt med maskinen? Instans nei 8 ja Vet du hvem som skal hjelpe deg med maskinen? 15 Vet du hvem som skal hjelpe eleven hvis noe går galt med programvaren? nei 12 ja Vet du hvem som skal hjelpe deg med programvaren? Spørsmål 14 og 15 viser at ne har mye mindre kjennskap enn n til hvem som skal hjelpe til hvis noe går galt med maskinvare og programvare. Analyser viser at det er ingen betydelige forskjeller verken i forhold til slag eller kjønn i synet på spørsmål 14 og

22 16 Er det noen på n som har et spesielt ansvar i forhold til opplæring i bruk av data? nei 11 ja vet ikke Er det noen som har ansvar i opplæring i bruk av data? Figuren viser at det er stor forskjell mellom og i synet på om det er noen på n som har et spesielt ansvar i forhold til opplæring i bruk av data. Fra svarer 88% ja mot s 48%. For ns del er det bra samsvar med de to foregående spørsmålene 14 og 15 som gikk på hjelp i forhold til maskinvare og programvare. For ne er svarprosenten på svaralternativ ja betydelig lavere enn på de to foregående. Svaralternativet vet ikke blir brukt av hele 31%. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell: Funksjonsvanske Negative svar Vet ikke Positive svar Konsentrasjonsvansker 7% % 93% Motivasjonsvansker 9% 18% 73% Lærevansker/Kognitive vansker 15% 12% 73% Kommunikasjonsvansker 7% 22% 71% Synsvansker 18% 12% 7% Bevegelseshemning 19% 13% 69% Lese- og skrivevansker 19% 22% 59% Hørselsvansker 44% % 56% Tabellen viser at det er en del forskjeller mellom vanskegruppene i synet på hvorvidt de føler at det er noen på n som har ansvar når det gjelder opplæring i bruk av data. Tabellen viser at det er gruppen konsentrasjonsvansker som kjenner best til dette. Gruppen hørsel er mest negativ i synet på dette spørsmålet. 19

23 17 Hadde eleven behov for opplæring i programvaren som ble lånt ut? nei 22 ja Behov for opplæring i programvare Figuren viser at og har forskjellig syn på hvorvidt eleven trenger opplæring i programvaren som ble lånt ut. Analyser viser videre at jenter har større behov for opplæring enn gutter og at det er større behov i grunnn enn i videregående. 18 Hvis ja, tror du eleven var fornøyd med den opplæringa som ble gitt? nei, absolutt ikke vet ikke ja, absolutt nei, i liten grad ja, i noen grad Fornøyd med opplæringa som ble gitt

24 Figuren over viser at og har forskjellig syn på dette spørsmålet. 68% av ne svarer positivt på dette spørsmålet mot ns 55%. Hele 42% fra n svaralternativet vet ikke. Skolen hadde samme vet ikke prosent på spørsmål 5 som går på om utredningen ble utført på en tilfredsstillende måte og spørsmål 12 som gikk på om eleven fikk tilstrekkelig hjelp i forbindelse med behovsutredning og søknad. 24% av ne velger negativt svaralternativ, og vi ser at hele 15% av ne krysser av for svaralternativet nei, absolutt ikke. Aritmetisk gjennomsnitt for og er henholdsvis 3.55 og 3,69. Analyser viser videre at det er samsvar i synet på dette spørsmålet uavhengig av slag. Det er heller ingen betydelige kjønnsforskjeller. I forhold til vanskegrupper framstilles resultatet av ovennevnte spørsmål i følgende tabell: Funksjonsvanske Negative svar Vet ikke Positive svar Synsvansker 12% 8% 8% Konsentrasjonsvansker 9% 18% 73% Lærevansker/Kognitive vansker 12% 26% 62% Bevegelseshemning % 19% 61% Lese- og skrivevansker 16% 24% 6% Motivasjonsvansker 14% 28% 58% Kommunikasjonsvansker 11% 33% 56% Hørselsvansker 37% 13% 5% Tabellen viser at det varierer en del avhengig av vanskegruppe hvorvidt de er fornøyd med opplæringa som ble gitt. Det ble også stilt et tilleggsspørsmål om hvem som ga eleven opplæring. Tabellen nedenfor viser prosentvis fordeling over hvor aktiv hver enkelt aktør er i denne prosessen: Hvem ga opplæring vis fordeling Skolen 73% Familien 12% Kompetansesenter 9% PPT 3% Hjelpemiddelsentral 2% Habiliteringstjenesten 1% Tabellen viser at det er n som er desidert mest aktiv i forhold til opplæring. Som nummer 2 kommer familien. Kompetansesentrene gir opplæring i 9% av sakene. Figuren viser videre at PPT og hjelpemiddelsentralen er lite involvert i opplæring i programvare. 21

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Taleteknologi en bro til samhandling?

Taleteknologi en bro til samhandling? Taleteknologi en bro til samhandling? Rapport fra prosjektet Kunnskapsutvikling om bruk av databaserte kommunikasjonshjelpemidler Jørn Østvik Mia Aagård Arne Myklebust STATPED SKRIFTSERIE NR 6 Taleteknologi

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Oppfatninger om kvalitet

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Januar 00 Evaluering av prosjektet Alle har en psykisk helse INNHOLD: Side Om undersøkelsen Oppsummering Resultater fra elevundersøkelsen:

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer