For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde."

Transkript

1 For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde. Link til videoopptak av møtet tirsdag vil bli lagt inn her i dokumentet straks opptaket er lastet opp på internett. For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde Side 1

2 Forord Skal sjukehusene i Kristiansund og Molde legges ned? I desember 2012 gjorde styret i det nyopprettede Helseforetak Møre og Romsdal (HMR) vedtak om å bygge et felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal til erstatning for de nåværende lokalsjukehus i Kristiansund og Molde. Helse Midt-Norge (HMN) gjorde samme vedtak dagen etter. Vedtaket var fullstendig i strid med vedtakene som Helse Nordmøre og Romsdal (HNR) og det regionale helseforetaket hadde stått for i hele perioden 2004 til I den perioden var det full enighet i helseforetakene om at det høyest aktuelle investeringsbehov var å erstatte fylkets eldste sjukehus, Molde sjukehus, med et nytt sjukehus. Dette var også i fullt samsvar med enstemmig vedtak i Møre og Romsdal fylkesting som var sykehusenes eier fram til Styret i HMN hadde prioritert dette prosjektet på topp etter fullføringen av den somatiske delen av St.Olavs Hospital. Planleggingen i helseforetakene av det nye Molde sjukehus på Eikrem var ført fram til et detaljert forprosjekt som sommeren 2009 av styre og administrasjon i HMN ble sendt inn til Helsedepartementet med anbefaling om godkjenning. Den behandlingen som den politiske ledelsen i Helsedepartementet ga denne saken, er fullstendig uakseptabel. Saken ble kjørt inn på et nytt spor med den hensikt å komme fram til at sjukehusene i Kristiansund og Molde skulle slås sammen. Vi som står bak denne rapporten, mener at det ikke er et faglig og saklig grunnlag for denne løsningen og at den gir en dårligere løsning for befolkningen, spesielt i den del av området som ikke får lokaliseringen av det planlagte fellessjukehuset. Vi tror ikke helseforetakets utredninger og vedtak vil bli stående når de skal kvalitetssikres, og vil søke å bidra til at det legges et godt grunnlag for det planleggingsarbeid som må gjøres videre for en snarlig løsning for de uholdbare sykehusforholdene i Molde. Professor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde var i utredningsårene fram til vedtaket om et fellessjukehus ble gjort i 2012, engasjert som utreder i Molde kommunes sjukehusgruppe og senere for ROR. Han har ikke deltatt i sjukehusdebatten etter at helseforetakene i 2012 etter uakseptabel politisk behandling og påtrykk gikk bort fra sine tidligere standpunkter. Han fant nå å måtte engasjere seg igjen for å bidra til en god og realistisk løsning. Hervik er en av landets fremste eksperter på samfunnsøkonomiske analyser av store statlige investeringsprosjekter og har hatt en rekke utredningsoppdrag for regjeringer og departement. Kåre Ellingsgård er tidligere fylkesmann og fylkesrådmann og var i 14 år øverste administrative leder av sjukehusene i fylket. Han har senere vært en aktiv deltaker i den offentlige debatten om sjukehusstrukturen i fylket. Rasmus Rasmussen er 1.amanuensis i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Molde og har i de senere år vært aktiv i den offentlige debatten om den beste sjukehusløsningen for Nordmøre og Romsdal. Professor i samfunnsøkonomi Arild Hervik, Høgskolen i Molde. Tidligere fylkesmann og fylkesrådmann Kåre Ellingsgård. 1.amanuensis i bedriftsøkonomi Rasmus Rasmussen, Høgskolen Molde. For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde Side 2

3 Innhold Historien bak sjukehusplanene for Nordmøre og Romsdal Side 4 Fellessykehus - svakheter ved nåværende prosess og beslutningsgrunnlag Side 7 Nytte/kostnadsanalyser av to sykehus sammenlignet med ett Side 17 Den politiske prosessen Side 20 Vedlegg Side 22 For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde Side 3

4 Historien bak sjukehusplanene for Nordmøre og Romsdal For fortsatt sjukehus i Kristiansund og Molde Vi har invitert til dette møtet fordi vi mener sjukehussaken for Nordmøre og Romsdal er kommet inn på et helt feil spor som ikke vil gi en akseptabel sjukehusløsning for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal. Det ble nylig feiret, eller i alle fall markert, at det har vært sjukehustilbud i Molde i 300 år. Jeg skal ikke redegjøre for hele sjukehushistorien for fylket eller for Molde, men den dramatiske og usikre situasjonen som nå er oppstått omkring det framtidige sjukehustilbudet for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal, gjør det nødvendig at vi tar utgangspunkt i den nyeste sjukehushistorien. Det nåværende sjukehuset på Lundavang ble planlagt og bygd på 1950-tallet og ble tatt i bruk i Det var et fantastisk sjukehusbygg vi fikk sammenlignet med de gamle trebyggene og det ene murbygget som ble avløst. Det skulle likevel snart vise seg at sjukehuset ble alt for trangt for virksomheten fylkestinget la til Fylkessjukehuset i Molde. Det ble etter hvert tre ganger så mange legestillinger ved sjukehuset som det var planlagt for. På 1970 og 80 tallet ble det foretatt betydelige utvidelser ved tilbygg, både permanente og provisoriske. Likevel ble forholdene etter hvert så utilfredsstillende at fylkeskommunen på slutten av 1980-tallet satte i gang en omfattende planlegging for en full renovering av bygget med tilbygg for nye pasientavdelinger. I utredningene om fornying av sjukehuset ble det konstatert at Molde sjukehus var av de mest trangbodde i landet. Planleggingsfasen i fylkeskommunens regi endte i år 2001 med et enstemmig vedtak i fylkestinget om at sjukehuset på Lundavang måtte totalrenoveres og utvides sterkt med bl.a. nye pasientavdelinger. Sjukehuset på Opdøl skulle flyttes til Lundavang. Ved statens overtakelse av sjukehusene fra 1. januar 2002 arvet de statlige helseforetakene disse planene, dvs. at helseforetaket for Nordmøre og Romsdal som datterselskap av det regionale helseforetaket for Midt-Norge, fikk ansvaret for å planlegge utbygging av Molde sjukehus. Den første styrelederen i Helse Nordmøre og Romsdal var Arnt Wærnes fra Kristiansund. Han ønsket ikke uten videre å bygge på det planleggingsarbeidet som var gjort av fylkeskommunen med det enstemmige vedtaket som var gjort av fylkestinget. Han ønsket først å få en vurdering av om det kunne være en bedre løsning å satse på et felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Det forhold at sjukehusene etter den statlige overtakelsen skulle fjernstyres fra det regionale helseforetaket lokalisert til Stjørdal og Helsedepartementet lokalisert til Oslo, tilsa at det kunne være fornuftig og tidsbesparende å få avklart om det fortsatt skulle være sjukehus både i Kristiansund og i Molde. Det kunne jo ellers være en mulighet for at de overordnede styringsorganene på et senere tidspunkt ville ha en slik vurdering. Allerede få dager etter at staten overtok sjukehusdriften , besluttet styret i det lokale helseforetaket HNR at planleggingen av nytt sjukehus til erstatning for Molde sjukehus skulle starte med sakkyndige utredninger om det skulle være ett eller to sjukehus i Nordmøre-Romsdal. I helseforetakets styresak 76/03 «Samlet Plan Framtidig organisering av sykehustilbudet i Helse Nordmøre og Romsdal HF» finnes alle opplysningene om planprosessen som var gjennomført For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde Side 4

5 for helseforetaket fram til september Helseforetaket brukte de beste frittstående og anerkjente sjukehuskonsulenter til å utrede spørsmålet om ett eller to sjukehus. Det var utarbeidet omfattende rapporter som ble sendt på høring til alle medisinsk-faglige instanser innenfor og utenfor sjukehusene, kommunene, arbeidstakerorganisasjonene mv. Administrasjonen i helseforetaket, brukerutvalget, arbeidstakerorganisasjonene og det store flertall av høringsinstansene, foreslo med grunnlag i de omfattende faglige utredningene at det fortsatt skulle være to sjukehus i Nordmøre-Romsdal. I RB for 2. oktober 2003 skrev redaktøren på lederplass: «Når styret i Nordmøre og Romsdal helseforetak i dag holder møte på Eide, skal representantene gjøre det viktigste vedtaket for de to fogderiene på mange, mange år. De skal velge om det skal være ett eller to sjukehus i regionen» Styret gjorde enstemmig vedtak om to sjukehus. Det er nå 11 år siden. Saka gikk så videre til det regionale helseforetaket der styret også der enstemmig fulgte forslaget fra regionadministrasjonen om at det fortsatt skulle være to sjukehus i Nordmøre-Romsdal. Dette var i januar Høsten 2005 ble det regjeringsskifte og Stoltenberg II overtok. Under valgkampen, før han tiltrådte, kom Stoltenberg med en klar garanti om at Kristiansund sjukehus skulle beholdes og at planleggingen av Molde sjukehus skulle fortsette. Under kommunevalgkampen i 2007 hadde statsminister Stoltenberg et innlegg i RB der han forsikret at det fortsatt skulle være sjukehus både i Kristiansund og i Molde. Alle kunne også registrere de positive uttalelsene fra helseminister Sylvia Brustad om byggingen av sjukehuset i Molde, og da Bjarne Håkon Hanssen avløste henne, ble ikke støtten mindre til snarlig utbygging av sjukehuset i Molde. Oppstart i 2012 var målet for helseminister Hanssen. Jeg er overbevist om at hadde Bjarne Håkon Hanssen fortsatt som helseminister etter valget i 2009, ville nytt sjukehus nå vært under bygging på Eikrem. Vi kjenner ikke til hvorledes det formelle samarbeidet var organisert og foregikk mellom Helse Midt-Norge og Helsedepartementet sjukehusplanleggingen, men med enstemmige vedtak i helseforetakenes styrer og med full støtte fra statsminister og helseministre, var det et trygt og fast grunnlag for å bevilge pengene til å starte og gjennomføre planleggingen. Fra 2007 ble det engasjert arkitekter og andre fagfolk, og de nødvendige bevilgninger ble gitt. Ikke minst ble sjukehusets ansatte sterkt involvert i planleggingen for å komme fram til et best mulig sjukehus. Det er all grunn til å tro at dette lyktes etter den ros planene har fått både nasjonalt og internasjonalt. Planleggingen ble drevet fram med stor kraft, og i juni 2009 kunne Helse Midt-Norge sende en ferdig konseptrapport til departementet om ett nytt sjukehus på Eikrem, inklusiv psykiatrien fra Hjelset, på til sammen kvm. Prosjektet var kvalitetssikret av Sintef. I samarbeid mellom departementet og HMN og HNR ble størrelsen redusert til kvm. Sjukehuset skulle kun omfatte de funksjonene som skulle ha plass som følge av at Lundavang og Opdøl skulle kondemneres som sjukehus. Men det var dessverre kommet ny statsråd i Helsedepartementet i oktober 2009: Anne- Grete Strøm-Erichsen, og ikke minst var det kommet ny statssekretær: Roger Ingebrigtsen. Saken gikk nå inn i det jeg vil kalle en politisk hekseprosess. Administrasjonen i HMN hadde ødelagt samforståelsen mellom Nordmøre og Romsdal ved å lansere planer om at fødeavdelingen og For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde Side 5

6 akuttilbud av budsjettomsyn skulle overføres fra Kristiansund til Molde på kort varsel. Dette ble dessverre vedtatt under sterk dissens i styret for HNR. En av grunnene til dette vedtaket var at styret var satt under et sterkt økonomisk press og at det for styremedlemmene rådde usikkerhet om i hvilken grad det lokale helseforetaket var bundet til å akseptere instrukser fra eieren det regionale helseforetaket. Statsministerkandidat Stoltenberg hadde som allerede nevnt satt en stopper for nedbygging av Kristiansund sjukehus under valgkampen i Det var ikke særlig klokt av administrasjonen i HMN å overse statsministerens løfte. Litt senere lanserte HMN planer om å gradere sjukehusene i A, B og C-sjukehus og legge ned funksjoner ved de minste sjukehusene. Det var dette som tente den politiske brannen eller krigen som etter hvert stoppet de vedtatte planene om å bygge nytt sjukehus på Eikrem. Hvem som startet først med å oppsøke den nye politiske ledelsen i Helsedepartementet, er det nok liten tvil om. Det er ikke alle som vil fortelle om det, men jeg kjenner til at presset mot den nye helseministeren startet kort tid etter hun var tiltrådt. Det var ofte statssekretæren som tok imot besøkende om det nye sjukehuset i Molde og han sjokkerte dem med sin opptreden omkring en sak som etter korrekt behandling og store planleggingskostnader gjennom en lang årrekke nå lå til avgjørelse i departementet. Vi behøver ikke å holde oss til uoffisielle kilder. Det foreligger et referat fra et møte i Helsedepartementet 18. februar Det var styreleder Kolbjørn Almlid og adm.dir. Gunnar Bovim som på vegne av HMN hadde bedt om møtet i forbindelse med at HMN ventet på behandlingen av den innsendte konseptrapporten for nytt Molde sjukehus. Møtet var avtalt med statsråden med sitt embetsverk, men da møtet skulle starte, viste det seg at statsråden var forhindret fra å møte. Men statssekretær Ingebrigtsen stilte opp med de nødvendige fullmakter til å drøfte sakene og konkludere, sa han. Han innledet med å påpeke at et forslag om sjukehustjenester som rokker ved nåværende balanse mellom Molde og Kristiansund ikke vil bli akseptert. «Det må ligge til grunn for arbeidet med plassering av Molde nye sjukehus og for innholdet i sjukehuset.» Statssekretæren spurte om HMN hadde tilstrekkelig økonomi til å bære den planlagte utbyggingen av Molde sjukehus. Almlid mente at de ville være i stand til å bygge fra slutten av «Almlid understreket at styret lojalt hadde fulgt opp statsministerens valgkampløfter i 2007 om nytt sjukehus i Molde, statsråd Brustads forsikringer om at HMN skulle settes i stand til å gjennomføre det og statsråd Hanssens bestemmelse om at byggestart skulle være i 2012.» «Statssekretæren pekte på at det nå var en ny situasjon og at det ikke kunne forventes oppstart i Når det gjaldt plassering av eventuelt nytt sykehus, var det for statssekretæren viktig at man fant en tomt som var så nær Kristiansund at det ville bli akseptert av de politiske myndigheter der.» Han sa videre at denne saken nå mer enn før, først og fremst var en viktig politisk sak og at det var av stor viktighet å finne politiske løsninger for å stoppe protestene i Kristiansund. Det ser ikke ut til at statssekretæren har vært klar over at det sjukehuset som var under planlegging, skulle erstatte sjukehuset på Lundavang som var blitt utdatert og at planleggingen hele tiden var støttet av den politiske ledelsen i Helsedepartementet. Statssekretæren konkluderte slik: 1. Molde Nye sykehus vil ikke bli påbegynt i HMN må vurdere å avvikle utredningsorganisasjonen i Molde. For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde Side 6

7 2. HOD pålegger HMN å utrede to alternativer: 1) Nullalternativet som innebærer at de to nåværende sykehusene i HNR består. 2) Ett sykehus med plassering som er akseptabel også for Kristiansund. Planene for Molde sykehus som har vært fulgt til nå, skal ikke gjelde lenger. Slik ble Molde og Romsdal ranet for sitt sjukehus av en fullstendig usaklig politisk ledelse i Helsedepartementet som har påført staten en av de største planleggingsskandaler og et stort økonomisk tap. Riksrevisjonen burde ha tatt tak i saken. Det er utrolig at et slikt grundig planleggingsarbeid kunne veltes og stoppes på en så fullstendig primitiv og usaklig måte. Etter at statssekretæren hadde kunngjort avgjørelsen i saken i det refererte lukkede møte i februar 2010, fortsatte likevel departementet den formelle behandlingen av planene for nytt sjukehus på Eikrem og tilskrev HMN med krav om ytterligere utredninger. HMN satte i gang med dette delvis med innleide konsulenter og sendte på høsten forslaget om nytt sjukehus i Molde tilbake til departementet. Styret i HMN vedtok da med 13 mot 1 stemme å holde fast på sin tilråding om at det burde bygges nytt sjukehus på Eikrem til erstatning for sjukehusene på Lundavang og Opdøl. Kort tid etterpå avgjorde statsråden, eller var det regjeringen?, at planene for Eikrem skulle skrinlegges. Det har aldri vært gjort kjent en saklig utredning og begrunnelse hvorfor denne beslutningen ble fattet. Med god hjelp fra kretser i vårt eget fylke var departementet kommet til at de to helseforetakene i fylket skulle slås sammen og at sjukehusplanleggingen skulle starte på nytt slik at man kunne se fylket under ett. Dette var bare kamuflasje. HMN hadde fra starten av den nye sjukehusorganiseringen fra 2002 hatt ansvaret for å samordne og planlegge utviklingen av sjukehusstrukturen i Midt-Norge og alle viktige saker var behandlet og vedtatt av styret i HMN. Dessverre startet HMR sitt arbeid med sjukehusstrukturen for Nordmøre og Romsdal uten å redegjøre hvorfor det omfattende planleggingsarbeidet som var utført måtte forkastes. Det er heller ikke blitt gjennomført en grundig sammenligning mellom alternativet med et fellessjukehus og et videre utviklet alternativ med sjukehus fortsatt i begge byene, det såkalte O-alternativet. HMR har viklet seg inn i en situasjon hvor resultatet uansett vil bli sterkt skuffende for svært mange. Blir vedtaket Opdøl, vil reaksjonene bli meget sterke i Kristiansund, og det med god grunn. Det vil være en tragedie for Kristiansundregionen å miste 700 arbeidsplasser for kvalifiserte sjukehusarbeidere og få forlenget reisevegen til det nærmeste sjukehuset med 50 km. Det vil være en tilsvarende tragedie for Molderegionens innbyggere å miste sitt nærsjukehus og få 1400 arbeidsplasser flyttet til Storbakken på Frei, over 50 km fra Molde. Sjukehusene har vært viktige for by- og regionutviklingen både i Kristiansund og Molde, men først og fremst for befolkningens trygghet. Det hender jo at det haster å komme til sjukehus. Vi tror ikke at et vedtak om å legge ned begge sjukehusene og erstatte dem med et felles sjukehus, uansett hvor det plasseres, vil passere gjennom Finansdepartementets utredninger og kontroll. Vi ønsker å bidra til at sjukehussaken snarest kommer inn på et rett spor og er overbevist om at fortsatt sjukehus i Kristiansund og Molde er den suverent beste løsningen. Vi aksepterer ikke at 10 års kvalifisert utredningsarbeid er blitt vraket på denne simple måten vi her står overfor. For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde Side 7

8 Fellessykehus - svakheter ved nåværende prosess og beslutningsgrunnlag. Nåværende prosess fra 2010 Prosessen er trinnvis, der en på ett trinn ikke har oversikt over neste trinn. Prosessen umuliggjør en helhetlig vurdering. Det er selvsagt en alvorlig svakhet at det aldri blir foretatt noen helhetlig vurdering av sykehusutbyggingen. Først velger man struktur, og går for ett sykehus istedenfor dagens løsning med to. Dette gjøres uten kunnskap om hva neste trinn, lokaliseringen, bringer. Dvs. man vet ikke pasientgrunnlaget for det nye sykehuset, siden det vil variere med lokaliseringen som skal bestemmes senere, og man vet ikke hvilke funksjoner sykehuset skal ha og hvor stort det blir Tilsvarende skal man nå på neste trinn velge lokalisering, men fortsatt faktisk uten at faglige beregninger av pasientgrunnlaget er foretatt. Så forutsetter man likt pasientgrunnlag for alle tomtealternativene. Og først senere vil funksjonsinnhold bestemmes. En helhetlig vurdering er umuliggjort. Kriteriene er ikke tydelig klarlagt, og det er ikke på forhånd angitt hvordan de skal vektlegges. Det gjør prosessen svært manipulerbar og meget uryddig. Man burde brukt KS1 for å gjøre prosessen mer legitim, som beskrevet av professor Svein Bråthen ved Høgskolen i Molde: Sjukehusutredning en krevende faglig og kommunikativ øvelse: At spillereglene kan endres underveis, gir grobunn for mistanken om at beslutningene allerede er fattet, og så finner man i ettertid argumenter og vekting av disse som leder fram til ønsket beslutning. Utgangspunktet for prosessen er et pålegg fra tidligere statssekretær Roger Ingebrigtsen, som representerte helseministeren, om at sykehuset må ligge nær Kristiansund. Referat fra møte mellom Statssekretær Roger Ingebrigtsen og Helse Midt-Norge. Dokumentet som fikk tidligere styreleder for Helse Nordmøre og Romsdal til å trekke seg. «Statssekretæren ville gå inn i sykehussaken med det samme, og pekte innledningsvis på at et forslag om sykehustjenester i HNR som rokket ved nåværende balanse mellom Molde og Kristiansund ikke ville bli akseptert. Det måtte ligge til grunn for arbeidet med plassering av Molde nye sykehus og innhold i sykehuset.» «Statssekretæren spurte om det var mulig å legge akuttsykehuset til Kristiansund, og ikke i Molde. Dette ble tilbakevist fra HMN, i det man viste til transportanalyser hvor det absolutt dårligste alternativet var Kristiansund og det beste var Årø området ved Molde.» Helseministeren avsetter regionstyret uten troverdig begrunnelse. Helseminister Strøm-Erichsen sparket regionstyret med begrunnelse i interne uenigheter, noe styreleder Almlid stilte seg svært undrende til, de fleste vedtak hadde tvert imot vært enstemmige. Sunnmørsposten : Eks-styrelederen i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, tar et oppgjør med ministeren som nylig sparket hele styret: For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde Side 8

9 Helseministeren slår sammen helseforetakene i Møre og Romsdal. Begrunnelsen her var bl.a. behovet for en helhetlig vurdering av sykehusstrukturen. Helse Midt- Norge hadde hatt og har dette ansvaret. Prosessen rundt sykehusplanene fram til den plutselige helomvendingen er beskrevet i rapporten fra Sintef Helse : Nye Molde sjukehus kartlegging av gjennomføring av tidligfasen: %20sjukehus.pdf Beslutningsgrunnlaget Høringsdokumentet fra 2012 Manglende økonomiske analyser. Helseforetakets høringsdokument konkluderer at null-alternativet (dagens struktur med to sykehus) ikke er bærekraftig økonomisk, på tross av at samfunnsøkonomiske analyser av alle alternativene på det tidspunkt ikke er utført. Høringssvarene er derved delvis basert på et misvisende og feilaktig fundament. En økonomisk analyse ble senere utarbeidet av Oslo Economics. Dette er ett av de fagmiljøene som er kvalitetssikret av Finansdepartementet til å delta i KS1 regimet, og de konkluderte med at samfunnsøkonomisk var to sykehus det beste. Denne utredningen ble først presentert i ekstraordinært styremøte 3. desember 2012, sammen med i alt 17 vedlegg, kun 10 dager før vedtaket om ett fellessykehus ble fattet 13. desember. Merk at høringsfrist var 7. november, og at styret behandlet høringssvarene i styremøte 20. november. De innkomne høringene hadde altså tatt utgangspunkt i høringsdokumentets påstand om at null-alternativet ikke var økonomisk bærekraftig, mens det korrekte er at samfunnsøkonomisk er to sykehus (null-alternativet) det beste. Mangelfulle pasientgrunnlagsberegninger. Analyser av pasientgrunnlaget må ta utgangspunkt i plasseringen av de alternative sykehusene i Ålesund og Trondheim/Orkanger samt Lillehammer (flyttes nær Mjøsbrua?). Pasienter som får kortere reiseavstand til disse vil da ikke inngå i pasientgrunnlaget til det nye fellessykehuset. Men slike beregninger av pasientstrømmer er ikke foretatt, med begrunnelse i at det hefter stor usikkerhet ved disse. «Det er i denne utgreiinga ikkje gjort forsøk på å predikere denne utviklinga i pasientstraumar. Vi har verken data eller empirisk grunnlag til å utføre dette. Skulle ein gjere eit forsøk på dette, står ein i fare for å spekulere i utfall og samstundes kunne bli skulda frå ulike hald for å legge seg på ei tendensiøs linje. Dette er ikkje ønskjeleg. Føretaket vil derfor når det nærmar seg eit konkret bygningsmessig tiltak fram i tid, gjere nye analyser for å berekne ei mogleg utviklinga av pasientstraumar, ut frå det kunnskapsnivået ein då har.» I høringsdokumentet fra 2012 har man derfor f.eks. i beregninger av reisetider for framtidige lokaliseringer isteden låst pasientgrunnlaget til alle pasientene i Møre og Romsdal, uansett lokalisering. Ingen sykehus i fylket er dimensjonert til et så stort pasientgrunnlag. Det blir ekstra lite troverdig å benytte hele fylket som pasientgrunnlag i tilgjengelighetsanalysene når det i andre rapporter, rapportene om transportarbeid, opererer med ulikt pasientgrunnlag for ulike lokaliseringer. Her er en inkonsistens i analysene som savner en begrunnelse. Ikke konsistent behandling av usikkerhet. En beregning av pasientstrømmer er ikke beregnet, med begrunnelse om stor usikkerhet i estimatene. Samtidig omtales rekruttering av fagpersonell, der en går langt i å konkludere at et fellessykehus mellom byene vil rekruttere bedre enn dagens to sykehus. Dette er ikke bare en minst like usikker analyse, konklusjonen er også den motsatte av hva de fleste andre utredninger hevder. For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde Side 9

10 Igjen var altså høringssvarene basert på mangelfull og tvilsom informasjon. Det manglet analyser av pasientstrømmer, og påstandene om rekruttering av fagpersonell var meget kontroversielle. Manipulerende framstilling av reisetider forskjeller maskeres og marginaliseres. I beregningen av reisetider ved framtidige lokaliseringer har man tatt utgangspunkt i alle pasientene i Møre og Romsdal. Reisetider mellom ett sykehus midt imellom i forhold til bynært Molde fremstilles som omtrentlig like. Bruk av tidsdominans (2. ordens) viser derimot at en lokalisering bynært Molde er entydig best. Tidsdominans bygger på helt kurante forutsetninger for vanlige pasientreiser: det er ønskelig å nå flest mulig pasienter (positiv nytte, 0. ordens), pasientenes tid er verdifull (utålmodighet, 1. ordens). Dette tilsvarer rangering basert på de akkumulerte tallene i rapportene. En kan også gå videre, og anta at ergrelse over forsinkelser avtar jo lenger tid som har gått (avtagende utålmodighet, 2. ordens), da akkumuleres de akkumulerte tallene før rangeringen. Reisetidene som er beregnet for nærmeste sykehus ved ulike framtidsalternativ er på samme måte maskert. Der inneholder reisetidene for et nytt fellessykehus også de eksisterende sykehusene i Volda og Ålesund. Om man tar bort tallene for sykehusene i Volda og Ålesund, vil antall bosatte som når sitt nærmeste sykehus innenfor ulike avstandsintervall hvis sykehuset lokaliseres bynært Molde eller bynært Kristiansund være: (Justert tabell 17 og 20 i Rapport 2 for tilgjengelighetsanalysene, befolkningstall og veinett 2030.) Akkumulert antall (2030) bynært Molde minus bynært Kristiansund min 60 min 90 min 120 min 180 min Figur 1 viser at det er en overvekt på 1737 personer som når et sykehus bynært Kristiansund i forhold til bynært Molde i løpet av 30 minutter. I løpet av en reisetid på 60 minutter er dette imidlertid snudd til en overvekt på 5137 personer som når et sykehus bynært Molde i forhold til bynært Kristiansund. Totalt sett øker pasientgrunnlaget med vel 9700 hvis sykehuset legges bynært Molde framfor bynært Kristiansund. Om man gjør tilsvarende korrigeringer for utrykningstidene, vil tallene for bynært Molde og bynært Kristiansund være: (justert tabell 24 og 29 i rapport 4 for Befolkning og transportnettverk for utrykning 2030) For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde Side 10

11 Akkumulert differanse (utrykning 2030) Bynært Molde minus bynært Kristinsund min 60 min 90 min 120 min I Figur 2 ser vi at alle som foretrekker kortere utrykningstid framfor lengre vil foretrekke en lokalisering bynært Molde framfor bynært Kristiansund. En lokalisering bynært Molde når dessuten 9713 flere pasienter enn en lokalisering av sykehuset bynært Kristiansund. Om en baserer seg på vanlige reisetider med bil vil pasientgrunnlaget for et sykehus bynært Molde være mens Ålesund bare har Hvis sykehuset lokaliseres til Kristiansund vil det ha et pasientgrunnlag på , mens Ålesund da har et pasientgrunnlag på Et fellessykehus lokalisert bynært Molde vil altså ha et større pasientgrunnlag enn sykehuset i Ålesund. Helseforetakets analyser tar ikke hensyn til pasientreiser over fylkesgrensene, som f.eks. eventuell innstrømming av pasienter fra Oppland eller utstrømming til Trøndelag. Det uten tvil desidert beste alternativet med stor margin er dagens struktur med to sykehus, når det gjelder pasientenes reisetider. Men her foreligger ingen sammenligninger. Tilgjengeligheten er bare vurdert for alternative tomteplasseringer for ett sykehus. Dersom man hadde lagt fram tall for to sykehus ville man ha fått sett den gigantiske forskjellen som er mellom de to alternativene. Nærhet til pasientene er uten tvil et svært viktig kriterium ved lokalisering av sykehus. Uforklarte forskjeller i reiselengder. Ut fra høringsdokumentet og rapportene virker det som at gjennomsnittlig reiselengde til de ulike sykehuslokaliseringene blir lengre i 2030 med nytt transportnettverk og estimert befolkning, sammenlignet med dagens transportnettverk og befolkning, men effekten er motsatt for sykehus lokalisert i Kristiansund. At gjennomsnittlig reiselengde øker når nye veier blir tilgjengelig fortoner seg underlig. I et avisinnlegg ble helseforetaket bedt om å forklare bl.a. dette forhold, men dette konkrete spørsmålet ble ikke besvart. Gjennomsnittlig reiselengde Endring Molde -0-alt 30,2 30,4 +0,2 Kristiansund 0-alt 34,7 33,4-1,3 Molde 54 54,7 54,9 +0,2 Kristiansund 63 59,6 59,6-0 Bynært Molde 51 49,6 50,3 +0,7 Bynært Kristiansund 55 50,9 51,3 +0,4 Midt mellom M og K 52 49,3 49,9 +0,6 For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde Side 11

12 Om en sammenligner gjennomsnittlig reiselengde for befolkningen til sykehuslokalitetene for dagens befolkning og transportnettverk (2012), med befolkning og transportnettverk i 2030, fremgår det av rapportene at gjennomsnittlig reiselengde øker når nye veier blir tilgjengelig. Dette er ganske oppsiktsvekkende, en ville tvert imot forvente at reiselengden ble uendret eller kortere med nye veier, som jo gir flere muligheter. Hvis gamle veier ikke stenges vil det være mulig å fortsatt velge den gamle, kortere kjøreruten. Om det uventede resultatet skyldes at man har valgt en raskere, men lengre vei, så må pasientenes tidskostnad inkluderes i analysen, og både reiselengde og tid angis. Hvis man foretar kostnadsberegninger uten en slik tidskostnad blir det bare meningsfullt om den korteste reiseruten benyttes i analysene. Benyttes den raskeste reiseruten må tidskostnadene inkluderes. Da vil en løsning med to sykehus overlegent være den beste også på dette kriteriet. Tabellen viser at gjennomsnittlig reiselengde øker markant i forhold til 0-alternativet (omkring 60%). Utelukker lokaliseringer i byene uten faglig begrunnelse. Det lokale helseforetaket vedtar i desember 2012 at sykehusene i begge byene skal legges ned, og at fellessykehuset skal lokaliseres mellom byene. Helseministeren hadde bedt om at fellessykehuset lokaliseres med tilstrekkelig nærhet til begge byene. Helseforetaket har istedenfor å ta utgangspunkt i hva man i andre helseregioner anser som tilstrekkelig nært gjort det motsatte, og bestemt at sykehuset skal ligge minst 20 km unna hver av byene. Helseforetaket har dermed utelukket en lokalisering i noen av byene. Denne beslutningen savner enhver faglig begrunnelse. Det nærmeste man kommer en forklaring er direktørens svar at en lokalisering på Eikrem i Molde ikke aksepteres i Kristiansund. Å utelukke en lokalisering i byene strider også mot Miljøverndepartementets retningslinjer for byutvikling. Der går man inn for at f.eks. sykehus skal bygges i bykjerner. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell presenterte regjeringsrapporten «Den moderne bærekraftige byen», som følger opp Faglig råd for bærekraftig bypolitikks midtveisrapport. Der foreslås det at «det skal være en ufravikelig regel om at etablering av for eksempel sykehus, tinghus, høyskoler, fengsel og lignende skal plasseres i sentrale byområder. Det innarbeides et krav i planverket om at offentlige institusjoner ligger i bykjerner». At dette aspektet ikke ble tatt hensyn til ble kritisert både av Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. I tillegg til å ignorere byutvikling medfører denne beslutningene betydelige negative miljømessige konsekvenser. Fylkesmannens siste høringssvar kan leses her: https://ekstranett.helse-midt.no/utviklingsplan- HMR/Lists/Hyringssvar%20Regionale%20konsekvensar%20%20sjukehuset%20i%20N/Attachments/4 8/Fylkesmannen%20i%20Møre%20og%20Romsdal.pdf Dagens sykehus i Kristiansund og Molde ligger begge i bykjernen. Irrelevante faktorer vektlegges. Et annet moment, som er irrelevant, men som fremheves av mange inklusiv direktør Eidsvik, er at pasientstrømmer ut fra det lokale helseforetaket medfører en kostnad. Man hevder at det har betydning for lokaliseringen av fellessykehuset hvilket sykehus som velges av de pasientene som ikke benytter fellessykehuset. Siden direktøren har ansvaret for sykehuset i Ålesund får hun uansett inntekten fra pasientstrømmene dit, men ettersom sykehusene i Trøndelag ligger utenfor hennes myndighet, er inntektene tapt for den delen av pasientstrømmen som går dit. Direktøren vil derfor redusere pasientstrømmen til Trøndelag. Man overser at disse inntektene går til et annet helseforetak som også er en del av Helse Midt-Norge. Den økonomiske inntektseffekten av pasientstrømmene er i sum lik null. Det er ganske oppsiktsvekkende at direktøren så åpenlyst ignorerer begrunnelsen for å slå sammen Helse Sunnmøre med Helse Nordmøre og Romsdal til Helse Møre og Romsdal, nemlig behovet for å se helhetlig på sykehusstrukturen. Og det er altså Helse For fortsatt sykehus i Kristiansund og Molde Side 12

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/20 GEN Dykkar ref.: Dato: 26.11.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Vi kallar

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 50/10 FORMANNSKAPET 10.05.2010 KOMMUNESTYRET Strategi 2020: Strategi for utvikling

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Dokument nr. 18 (2000-2001)

Dokument nr. 18 (2000-2001) Dokument nr. 18 (2000-2001) Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å foreta en bred gjennomgang av utredning, planlegging, prosjektering og utbygging av ny hovedflyplass

Detaljer

MOT STRØMMEN - EVALUERING AV FELLES PLANPROGRAM OM VERN ELLER UTBYGGING AV VEFSNA

MOT STRØMMEN - EVALUERING AV FELLES PLANPROGRAM OM VERN ELLER UTBYGGING AV VEFSNA N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1012/04 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 47 Prosjekt nr: 500207 Prosjekt tittel:

Detaljer

Forstudie Kommunesammenslåing

Forstudie Kommunesammenslåing Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune Rapport til Dalanerådet 10.desember 2009 1 Innhold: Bakgrunn 5 Demografi 6 1.1: Aktuell situasjon 6 1.2: Framskriving av folketallet

Detaljer

SYKEHUS ER IKKE BUTIKK

SYKEHUS ER IKKE BUTIKK SYKEHUS ER IKKE BUTIKK 40,-kr Innhold: Forord: Når sykehus blir butikk Historikk Innføring av markedskrefter Sentralisering, markedstilpassing og sykehuskamp på 90-tallet Sykehusreformen bedriftsøkonomisk

Detaljer

Møte fredag den 2. april kl. 10

Møte fredag den 2. april kl. 10 2004 2. april Riksrevisjonens undersøkelse av Kripos 2431 Møte fredag den 2. april kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 69): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22.

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10 President: D a g T e r j e A n d e r s e n Dagsorden (nr. 104): 1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging

Detaljer

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Inntrøndelag tingrett UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Ref.: #41850-501-4026055.1 STEVNING til INNTRØNDELAG TINGRETT Saksnr.: Saksøker: Kristiansund kommune v/ordføreren Postboks

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Prosjekt MøreAlliansen

Prosjekt MøreAlliansen Prosjekt MøreAlliansen Rapport fra forprosjektet Høgskulen i Volda Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Molde Til styringsgruppa for prosjekt MøreAlliansen Ved årsskiftet 2009/2010 ble prosjektet MøreAlliansen

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Møte torsdag den 27. mai kl. 13.35. President: Jorunn Ringstad. Dagsorden (nr. 31): Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten

Møte torsdag den 27. mai kl. 13.35. President: Jorunn Ringstad. Dagsorden (nr. 31): Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten 518 27. mai Lov om spesialisthelsetjenesten mv. 1999 Møte torsdag den 27. mai kl. 13.35 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 31): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 104 18. des. Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 104 18. des. Dagsorden 2006 Forhandlinger i Stortinget nr. 104 18. des. Dagsorden 1547 Møte mandag den 18. desember 2006 kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 36): 1. Valg av nytt medlem til valgkomiteen 2. Innstilling

Detaljer

UNDERSØKELSE AV BYBANEKONTORET

UNDERSØKELSE AV BYBANEKONTORET UNDERSØKELSE AV BYBANEKONTORET ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2013 Forsidefoto: Stock Exchng Bybanekontoret - 2 - Rogaland fylkeskommune INNHOLD Innhold... 3 Rapporten... 4 1 Sammendrag... 5 2 Innledning...

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer