«Opptur» og Samhandlingsreformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Opptur» og Samhandlingsreformen"

Transkript

1 «Opptur» og Samhandlingsreformen 1. Innledning Hvorfor er det behov for et Helsehus/ LMS i Gran? Hva skal til for å realisere et Helsehus/ LMS med en intermediær avdeling? Hva vil i så fall skje med resterende virksomhet? Denne rapporten vil vise hvordan Gran kommune har fulgt handlingsplanen i «Opptur» og dermed tilpasset seg Samhandlingsreformen som retning. Gran kommunes organisering av den fremtidige helse- og omsorgstjenesten må også ta hensyn til hvordan Helseforetakene og spesielt Sykehuset Innlandet (SI), legger opp sin fremtidige strategi og struktur på tjenesten. Gjennom Samhandlingsreformens retning, og de nye lovpålagte oppgavene gitt i den nye Helse- og omsorgstjenesteloven, er det ennå klarere hvilken verdi et Helsehus/LMS i Gran kommune har for å møte Samhandlingsreformens oppgaver og utfordringer. Dette er i tråd med Samhandlingsreformprosjektets anbefaling og støttes nå i rapporten fra RO. 2. Bakgrunn i «Opptur» Prosjektrapporten med «Handlingsplan for fremtidas omsorgstjenester i Gran» vektla i stor grad at, dersom kommunen skal sørge for fremtidig behov, må tjenesten dreies til en mer hjemmebasert tjeneste enn en institusjonsbasert tjeneste. «LEON» prinsippet ble lagt til grunn for fremtidige tjenester, hvor brukerne skulle få tjeneste på lavest mulig effektive omsorgsnivå (LEON). Rapporten med handlingsplan tok innover seg den mer spesialiserte tjenesten som etter hvert ville komme ut til kommunene. Det hele ble illustrert med historien om «Mari i Moen» som i rapporten får sine tjenester lokalt i kommunen i det nye Helsehuset. Tjenesten utføres både i forkant og i etterkant av sykehusinnleggelse og ivaretar Mari på en bedre måte. Slik sett er «Opptur» forut for sin tid da denne ble godkjent av kommunestyret den 18. juni 2009 samtidig som Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen «Rett behandling på rett sted til rett tid» ble lagt frem i juni Reformen trådde i kraft 1. januar Et nytt aspekt som nå hensyntas, er samlokaliseringen til det nye nødetatsbygget som vil stå ferdig i Samlokaliseringen med legevakta vil gi en kostnadseffektivitet samt en gevinst av kompetanseoverføring mellom legevakta og en intermediæravdeling. Lokalisering og innholdet i Nødetatsbygget var ikke klart da «Opptur» ble lagt frem i Organisatoriske tilpasninger Rapporten fra «Opptur» viste nødvendigheten til å lage en organisasjons- og lederstruktur i helse- og omsorg. De to virksomhetsområdene pleie- og omsorg og helse, ble gjennom vedtak i k-sak 15/10 én virksomhet og det ble opprettet et nytt seksjonsledernivå. Dette er helt i tråd med nasjonale føringer for helhetstenkning. 1

2 Handlingsplanen i «Opptur» la opp til en rask utbygging av et nytt Helsehus på Marka helse- og omsorgssenter. Helsehuset (med intermediæravdeling, rehabiliteringsavdeling, palliativ enhet, smitteavdeling etc) ble overført til Samhandlingsprosjektet på Hadeland og dermed ble videre prosjektering satt på vent. Samhandlingsreformen trådde i kraft den 1. januar For å møte overføringen fra sykehuset for de utskrivningsklare pasientene, etablerte virksomheten en korttidsavdeling i avd. 2 på Marka helseog omsorgssenter med 11 senger (der det tidligere var langtidsavdeling). Gran kommune har i tillegg søkt og fått midler til å starte opp med kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra i høst. 2 av de 11 sengene på korttidsavdelingen på Marka avd. 2 vil bli benyttet til dette. Den nødvendige tilleggsavtalen med SI for oppstart er ikke på plass pr Kvalitet- og kompetanseheving Virksomheten utarbeidet med bakgrunn i handlingsplanen i «Opptur» en egen kompetanse- og rekrutteringsplan som tok innover seg deler av Samhandlingsreformens tenkning. Planen ble godkjent i k-sak 74/10. Planen er en toårig plan som nå er under evaluering. Med innføringen av Samhandlingsreformen ble det overført samhandlingsmidler til kommunene. Av de tilførte midlene har Gran kommune benyttet en del til direkte kompetanseheving ved å tilføre virksomheten nye fagstillinger. «Innsatsteamet» bestående av geriater, fysioterapeut, ergoterapeut og spesialsykepleier skal, sammen med avdelingene og hjemmetjenestene i kommunen, bistå i en raskere og bedre overføring til hjemmetjenesten etter oppholdet på korttidsavdelingen. Innsatsteamet har alle stillinger besatt fra 1. september Gran kommune søkte Kreftforeningen om midler til en kreftkoordinator og har fått midler til opprettelsen av en 50 % stilling. Denne stillingen er besatt fra 1. september. Kompetanseøkningen som er gjort i virksomheten vil benyttes direkte i et nytt Helsehus (LMS med intermediæravdeling). Ved den pågående revideringen av kompetanse- og rekrutteringsplanen vil det være viktig å se på ulike forhold som kan ha innvirkning på både kompetansen og rekrutteringen til Gran kommune, herunder kommunestyrenes vedtak vedrørende interkommunalt samarbeid. 2.3 Fra institusjonsbasert omsorg til hjemmetjenestebasert omsorg Dreiningen til en mer hjemmetjenestebasert omsorg har nå gått over 3 år. Gjennom disse årene kan vi se en økning av antall brukere i hjemmetjenesten og en stor økning på bruken av korttidsplasser. Statistikken viser at det nå er en aktiv bruk av korttidsplasser. Det ble i 2011 innvilget 479 vedtak om korttidsplass. I 2010 var det 422. Pr er det vedtatt 271 korttidsopphold. En av grunntankene i «Opptur» var tanken om å gi tjenester etter LEON-prinsippet. Ved å ta i bruk korttidsplasser og sette klare rehabiliteringsmål for oppholdet skal brukeren tilbakeføres til eget hjem dersom det er mulig. Dette følges opp i virksomheten. 2

3 Andel mottakere av hjemmesykepleie og/ eller praktisk bistand (hjemmehjelp) år år år år år år år år og over Totalt antall brukere Antall nye opphold Skjervum og Marka etter type opphold Skjervum avlastning Skjervum korttidsplass Skjervum langtidsplass Marka avlastning Marka korttidsplass Marka langtidsplass SUM totalt antall nye opphold I samme periode har virksomheten kuttet i antall sykehjemsplasser da dobbeltrom nå er omgjort til enkeltrom, samt at aldershjemmet Anna-ly med 11 aldershjemsplasser er revet og blir erstattet av Haugsbakken med 5 omsorgsleiligheter og 2 beredskapsleiligheter med heldøgns omsorgstjeneste for personer med psykiske lidelser (innflytningsklart i januar 2013). 3

4 Det gis nå mer hjemmetjenester enn institusjonstjenester. Den ønskede dreiningen til mer hjemmetjenestebasert omsorg er dermed i full gang. Det er likevel viktig at vi i en overgangsperiode har en buffer og opprettholder andelen av sykehjemsplasser da det tar tid å tilpasse seg dreiningen i Samhandlingsreformen. «Opptur» og Samhandlingsreformen tilsier at det totale antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorg må øke. Dette må gjøres for å imøtekomme det økende behovet da det i Gran fra 2020 vil bli flere eldre over Kommunenes helse- og omsorgstjeneste - økning i kvalitet, ikke bare i kapasitet Stortinget har ønsket at Samhandlingsreformen må bli en kommunereform og en retningsreform for folkehelse. Endringer i lov og forskrift og ikke minst de økonomiske incitamentene gjør at Samhandlingsreformen likevel i første omgang er en helsetjenestereform. Samhandlingsreformen gir kommuner, og fortrinnsvis kommuner i samarbeid, vesentlig større innflytelse over de samlede helsetjenestene. Når innsatsen forskyves i retning større kommunalt ansvar for helsetjenestene, krever det en kommunal og regional kvalitetsreform. Dette vil ta tid, og det vil være riktigere å omtale det som et langsiktig kvalitetsutviklingsprogram. Kapasiteten i kommunenes helse- og omsorgstjenester må på mange områder økes. Viktigst er likevel en opprusting av den medisinske innsatsen i «bredde og dybde», slik at man setter personalet (særlig sykepleiere og leger) i stand til å utføre mer komplekse diagnostiske utredninger, behandlinger og oppfølginger enn tidligere. Uten at man setter personalet i stand til å levere bedre kvalitet, vil reformen ikke lykkes. Kompetanseøkningen må skje, både ved å tiltrekke seg og å bibeholde dyktige fagmedarbeidere, men også gjennom et fagutviklingsprogram for eksisterende fagpersonell i kommunen. Mange leger, sykepleiere og andre fagpersoner har kunnskaper og ferdigheter som ikke har vært etterspurt av kommunen, fordi kompetansen ikke har «hatt noen plass» i det spekter av utfordringer man har tatt hånd om i den kommunale helsetjenesten. Eksempler kan være innenfor postoperativ sykepleie, akutte medisinske tilstander med behov for infusjonsbehandling og overvåking, vurdering av truende funksjonssvikt hos eldre og utredning og håndtering av kognitiv svikt. Når grensen mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste ved mange tilstander nå forskyves, krever det at kommunen tiltrekker seg, men også reaktiverer og bibeholder fagkompetanse ved hjelp av mange virkemidler. I samspill med Sykehuset Innlandet vil hospitering være er et viktig virkemiddel. Det er i dag nedfelt i samarbeidsavtalene. Hospitering kan skje begge veier for at også spesialisttjenesten kan lære av kommunehelsetjenesten. Et annet virkemiddel er tydelig og faglig engasjert ledelse som inspirerer og følger opp kvalitetsutviklingsprogrammene. Infrastruktur og bygg er også viktige virkemiddel. Hvordan er det lokalmedisinske senteret/intermediæravdelingen/sykehjemmet utformet, med hvilket innhold og med hvilke funksjoner? 4

5 4. Arkitektur og design er viktig for trivsel og arbeidsglede Rasjonelt utformede helseinstitusjoner er vesentlig for god medisinsk fagutøvelse, omsorg og pleie. Norske kommuner og regioner har erfaring for at gamle og nedslitte sykehus og sykehjem tiltrekker fagpersonell dårligere enn nybygg. Å utlegge dette faktum som at fagpersonellet i første rekke ser til sine egne arbeidsbetingelser og rammer, kan være feil. Forprosjektrapporten for Samhandlingsreformen gir temaet bred omtale. Nye bygg vil kunne ivareta miljøhensyn og være tidsriktig og faglig optimale, og universell utforming vil være ulike mye enklere å få til med et nybygg. Tekniske innretninger, dvs. bygget som sådan, dets logistikk, den interne samhandling og alt arbeid som foregår må preges av rasjonalitet, effektivitet og produktivitet og det må settes krav til totaløkonomi. En intermediæravdeling i et LMS (Helsehus) må ha strenge krav til behandlingskapasitet og til behandlingskvalitet. Et moderne sykehjem og i særdeleshet en intermediæravdeling må i størst mulig grad drive planlagt virksomhet, men også ha fleksibilitet for mottak av øyeblikkelig hjelp og mulighet for rask utredning, også kveld, natt og helg. Mest mulig av behandlingen bør skje innenfor én organisatorisk og samlokalisert enhet. Det må være god service - og sammenheng mellom utredning, behandling og informasjon. Det må tas utgangspunkt i den enkelte pasient sine behov. Uansett vil et begrenset antall ansatte med særskilt fagkompetanse være tilgjengelig, og disse bør i størst mulig grad samles både organisatorisk og fysisk på ett sted, også med nærhet til andre helsetjeneste- og omsorgstilbud, også fra spesialisthelsetjenesten, og nær til kommunikasjonssentra som buss og tog. Fagmiljøet vil i én, samlokalisert enhet også bli større, noe som kan gjøre det enklere å rekruttere helsepersonell. Det er kun et godt planlagt nybygg som vil kunne gi en tilpasset, fleksibel løsning som løser alle tre utfordringene for kommunene. Hit vil det komme utskrivningsklare pasienter fra sykehus, som trenger videre kommunal utredning med henblikk på videre omsorgstilbud, pasienter med behov for intermediærsenger for tilbud før, etter eller i stedet for sykehusbehandling, samt pasienter som trenger behandling iht. kommunenes nye plikt til å ta imot øyeblikkelig hjelp opphold på døgnbasis. 5. IMA som kjerne i et LMS hva er alternativet? Gran kommunestyre vedtok 14.juni 2012 å utrede en IMA som et alternativ til et mer omfattende helsehus. Forprosjektgruppen hadde anbefalt en IMA som en kjerne i et lokalmedisinsk senter, og forprosjektgruppen forkastet en løsning hvor en IMA ble lagt til et eksisterende sykehjem. En intermediæravdeling har en kritisk, nedre grense for å kunne drive faglig og økonomisk forsvarlig. Grensen avhenger av hvilke samordningsgevinster som er mulig å få til, enten ved samlokalisering med andre relevante helsetjeneste- og omsorgstilbud i et lokalmedisinsk senter, eller med en eller flere ordinære sykehjemsavdelinger. Spørsmålet er således hvordan en mindre omfattende IMA-løsning kan planlegges. Det framstår klart urasjonelt å bygge en frittliggende sengeavdeling med senger som uansett må ha et minstemål av servicefunksjoner i bygget. En «mindre omfattende løsning» av spørsmålet omkring IMA kan likevel bli en «stor» totalløsning, ved at man samtidig ser til at planvalget løser grunnleggende utfordringer knyttet til «Opptur». 5

6 6. Å komplettere tilbudene som finnes i Gran i dag I «Opptur» med medfølgende handlingsplan ble det avsatt investeringsmidler ved vedtaket av 18. juni For «Budsjett og økonomiplan » ligger det investeringsmidler på flere ulike prosjekter. Det ble gjort en del endringer i den reviderte handlingsplanen for «Opptur» prosjektet, på grunn av det pågående Samhandlingsreformprosjektet med Lunner. De investeringsmidlene som nå ligger inne i økonomiplanen (om enn for flere år fremover) er: Bygg Investeringskostnad Tilskudd Helsehus som en del av Samhandlingsreformen med Lunner 103 mill 22,4 mill Skjervum helse- og omsorgssenter med nytt sykehjem med 45 senger 138 mill 50,4 mill Skjervum helse- og omsorgssenter med omgjøring av dagens sykehjemsfløyer til 25 omsorgsboliger 74 mill 21 mill Marka helse- og omsorgssenter med 24 omsorgsleiligheter, dagsenter, kontorer og rehabilitering av eksisterende bygg 103 mill 20,16 mill Barrierevaskeri 7,2 mill Totalt 425,2 mill 113,96 mill Helsehuset som i «Opptur» var beregnet til å ligge på Marka er flyttet over i prosjekt «Helsehus». Det er det som nå betegnes som et Helsehus eller et lokalt medisinsk senter (LMS). Virksomheten anser dette som et realistisk alternativ som likevel ivaretar intensjonene i «Opptur». Det foreslås at en i Gran sentrum samler i ett kompleks, sykehjemsavdelingene fra Skjervum, en IMA med senger, et kommunelegekontor med plass for 1-2 fastlønnede kommunelege II med delt fastlegeliste- og sykehjemslegefunksjon, turnuslege, laboratorium for både legekontor, sykehjem og IMA. Støttefunksjoner som vaskeri, kjøkken m.v. bør legges til komplekset. Dette framstår som et minimum om komplekset skal fungere rasjonelt. Modellen løser uansett flere av utfordringene i «Opptur» og vil også være en god start for en sterkere kommunehelsetjeneste både intra- og interkommunalt. Det vil i prosjekteringsfasen være klokt å avklare om SI ønsker ulike spesialisthelsetjenestefunksjoner lagt til komplekset. Et slikt kompleks, heretter kalt «Gran Helsehus», bygges med 63 plasser. Det blir en utvidelse med 18 senger i forhold til de 45 plassene som var tiltenkte i det nye sykehjemmet på Skjervum. De 63 plassene inndeles i 7 enheter av 9 plasser som kan benyttes fleksibelt. En kan her tenke seg for eksempel, en enhet med intermediærsenger og ø-hjelp senger, en korttidsavdeling, en enhet for rehabilitering, en enhet for palliativ behandling og tre langtidsavdelinger. Langtidsavdelingene kan benyttes til forskjellige typer pasienter, da det med 9 senger i hver avdeling er enkelt å tilpasse ulike brukerbehov (demensplasser, smitteavdeling, psykiatri mm.) 6

7 Det er helt naturlig å legge barrierevaskeriet i «Gran Helsehus». Dette er derfor medregnet i investeringskostnaden. Kostnadsberegninger på investering er gjort etter liknende bygg i Norge det siste året. Der i blant fra Lillehammer og Sarpsborg som har ferdigstilt i år. Kostnaden pr. sykehjemsplass er beregnet til 3 millioner pr. plass og inkludert barrierevaskeriet blir dermed investeringskostnaden på 197 mill. De 63 plassene gir et investeringstilskudd fra Husbanken på 70,56 mill. Velger Gran kommune dette alternativet er det nødvendig med følgende investeringer: Bygg Investeringskostnad Tilskudd Gran Helsehus: Nytt sykehjem med 63 plasser (7avd av 9 plasser) som inkluderer IMA, korttid, langtid og rehabiliteringsavd. Dagsenter Barrierevaskeri 197mill 70,56 mill Skjervum helse- og omsorgssenter med omgjøring av dagens sykehjemsfløyer til 25 omsorgsboliger 74 mill 21 mill Marka helse- og omsorgssenter med 24 omsorgsleiligheter, dagsenter, kontorer og rehabilitering av eksisterende bygg 103 mill 20,16 mill Totalt 374 mill 111,72 mill Husbanken gir i tillegg 40 % tilskudd på investeringer i et dagsenter. Det er ikke medregnet her og vil dermed komme i tillegg på tilskudd. Tidligere forslag gav en totalinvestering på 425,2 mill. Det ser dermed ut til at totalinvesteringene er redusert til 374 mill. Forprosjektet vil kunne spesifisere dette mer nøyaktig. 6.1 Tomtevalg Det er nå ulike tomtevalg som må vurderes i forhold til muligheter, kostnader men ikke minst i forhold til selve tjenesteytingen og den mest hensiktsmessige driften. Det er imidlertid viktig at bygget ligger i nærheten av R4 og ikke for langt unna Nødetatsbygget. Det vil være kostnader knyttet til kjøp av alle ulike tomtevalg og i beregningene for investeringsutgiften er ikke tomteprisen dette medregnet for noen av alternativene. Dette er på bakgrunn av at tomteverdiene ikke er kjente i dag. Andre viktige aspekter til et Helsehus/ LMS vil være de trafikale forholdene og muligheter for parkering, samt nærhet til offentlige kommunikasjonsmidler. Dette vil være viktig for både pasienter, brukere, pårørende og for samarbeidspartnere. 7

8 6.2 Driftskonsekvenser for bemanningen i «Gran Helsehus» og ved de andre gjenværende institusjonene «Innsatsteamet» samt økningen av grunnbemanning i avd. 2 på Marka føres over i det nye «Gran Helsehus» med en intermediæravdeling. «Innsatsteamets» medlemmer vil naturlig inngå i den daglige driften av «Gran Helsehus». «Innsatsteamet» vil ivareta inneliggende-, polikliniske- og hjemmeboende pasienter. Poliklinisk betyr at pasienten kommer til senteret for undersøkelse eller utredning på senteret av en eller flere fagpersoner, f.eks. geriater, fysioterapeut eller flere som danner et team. Geriater vil ha sitt daglige arbeid på intermediæravdelingen, men vil også være en del av demensteamet og om nødvendig andre team. Fysioterapeut og ergoterapeut som er tilknyttet «Innsatsteamet» i dag vil også være sentrale på rehabiliteringsavdelingen. De forskjellige teamene (rehabiliteringsteam, palliativt team, demensteam) vil naturlig ha sine kontorer i helsehuset. Det vil også kreftkoordinatoren som i dag har tilhold på tildelingsenheten,men vil da knyttes opp til det palliative teamet. For driften av en intermediæravdeling, så viser vi til beregninger som RO har gjort av en 20 sengs intermediæravdeling, men tilpasset til 18 senger. Det er mulig å tenke seg at alt personell på avd.2 på korttidsavdelingen følger med. Avd. 2 består i dag av 2 enheter (11 plasser til korttid og 9 plasser til demente). Ved overføring av personalet må det sikres nødvendig bemanning for de resterende 9 plasser, da noe av personalet betjener begge enheter. For at ikke korttidsavdelingen avd. 2 skal bli stående tom, foreslås å overføre 7 plasser fra underetasjen i avd. 3. Da vil antall sykehjemsplasser på Marka helse- og omsorgssenter totalt gå ned. Det er da mulig å øke bemanningen i avd. 2 med noe av bemanningen fra avd. 3. Det vil ikke dekke opp bemanningen fullt ut, men et stykke på vei. Medisinsk utstyr som kjøpes inn spesielt til korttidsavdelingen for å håndtere ø-hjelp og utskrivningsklare pasienter, kan overføres til nye «Gran Helsehus». Når det gjelder de 45 sengene som overføres fra dagens Skjervum helse- og omsorgssenter avd. 1 og 2, vil bemanningen følge med og drifte de 5 andre avdelingene på Gran Helsehus. Det er viktig å merke seg at når sykehjemsplassene flyttes fra Skjervum helse- og omsorgssenter må det dekkes opp med egen nattevakt til det som gjenstår på Skjervum. Det er nødvendig med egen sykepleier på natt for å drifte forskriftsmessig for Trygghetsavdelingen og de nye omsorgsboligene med heldøgns tilbud. Det er også mulig å flytte alle avdelinger i dagens Skjervum helse- og omsorgssenter inn i det nye Helsehuset, men da stilles det større utfordringer knyttet til parkering og dimensjon på bygget, da også hjemmetjenesten i Gran vil måtte ha base der. Kontorene som blir frigjort på Marka er i den gamle delen som skal rives og får ingen driftsmessige konsekvenser. 8

9 7. Kommunebarometer og Deloitte s rapport på oppdrag fra KS om «Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon» Gran kommune ligger på 407. plass på Kommunebarometeret for 2011 men som det står i denne rapporten: «Tallene for pleie og omsorg er fortsatt blant de svakeste i landet. Det betyr ikke nødvendigvis at eldreomsorgen er dårlig, men den kan ha rom for forbedring.» Det er 7 indikatorer fra KOSTRA som ligger bak denne sammenstillingen. 3 av disse viser dårlig snitt i Gran kommune og dette er: 1. Andel årsverk m/ fagutdanning 2. Tid med lege og fysioterapeut per uke pr. beboer 3. Andel plasser i enerom med eget bad/wc Når det gjelder andel årsverk m/ fagutdanning har Gran kommune en god nok dekning av fagutdannede i bemanningsplanen, men dessverre er det for mange ufaglærte som går i vikariater og i deltidsstillinger. Det sier likevel ingen ting om kvaliteten på tjenesten. Gran kommune har mange dyktige ufaglærte som virksomheten prøver å få til å ta nødvendig opplæring til å bli helsefagarbeidere eller gå helsefaglig høyskole. Dersom vi ser på indikatorene for både Kommunebarometeret og rapporten fra «Deloitte» ligger Gran kommune lavt når det gjelder andel legetimer og andel fysioterapeuttimer pr. beboer i institusjon. Dette vil bedre seg for 2012 og videre da denne tjenesten er styrket gjennom Samhandlingsmidler. Dette vil videreføres og styrkes i årene fremover. Når det gjelder andel plasser i enerom med eget bad/wc er dette en spesiell indikator, da det her menes brukertilpassede enerom med eget bad/wc. I Gran kommune er det i dag kun Markatun III og Trygghetsavdelingen som er medregnet. Det er kun et fåtall dobbeltrom igjen i helse- og omsorg i Gran kommune, men på Skjervum helse- og omsorgssenter er det flere enerom som må dele bad og på Marka helse- og omsorgssenter er det ikke mulig å få transportert senger inn/ut av døren. Badene er i tillegg små og rommene trenger rehabilitering. Dette er forklaringen på at Gran ligger dårlig an ift. indikatoren enerom. I rapporten fra KS gjennomført av «Deloitte» er det rapportert at Gran kommune ikke har noen samhandlingsreformprosjekter. Det medfører selvfølgelig ikke riktighet da vi er i et samarbeidsprosjekt med Lunner. Det vises det også til i vedlegget til rapporten. Rapporten gir likevel mye interessant lesing. Gran kommune ligger godt an i forhold til antall eldre i de kommende år. Bakgrunnen for dette er at Gran kommune allerede har en stor andel eldre (over 80) i kommunen og får dermed ikke den store eldrebølgen vi ser i andre kommuner. I hvert fall ikke før En samlet vurdering på bruk av spesialisthelsetjenester viser at Gran kommune har en lavere utfordring enn de øvrige kommunene i Oppland. 9

10 8. Hadeland og forholdet til andre helseforetak og sykehusområder Gran kommunestyre vedtok 14.juni 2012 som ledd i høringen til «Strategisk Fokus 2025» å uttale at man bør «se på grensene for sykehusregionen på nytt - naturlig at innbyggerne lengst sør i regionen sogner til Ahus eller OUS». Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2008 inndeling i syv såkalte sykehusområder og nye opptaksgrenser er definert og implementert fra 2010/2011. Spørsmålet er således om Hadeland må forholde seg til en mulig virkelighet hvor samarbeidende HF om år er i Akershus sykehusområde eller i Oslo sykehusområde. Ahus skal levere helsetjenester til ca mennesker. Ahus sitt opptaksområde utgjør alle kommunene i Follo, på Romerike (bortsett fra Nes kommune innenfor somatiske tjenester), Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner. Ahus har vektlagt forskning og akademia tungt og har ingen generell indremedisinsk avdeling og ingen geriatrisk avdeling. Sett med kommunelege- og fastlegeøyne svekker det attraktiviteten som lokal- og områdesykehus. En avdelingsstruktur med uttalt seksjonering og grenspesialisering er naturligvis viktig for de pasienter som trenger slike høyt spesialiserte tilbud. Men for det store gross av pasienter og for en bredere og sterkere kommunehelsetjeneste er det vesentlig at helseforetaket særlig stiller opp med kapasitet og kompetanse på områdene generell indremedisin og geriatri. Asker og Bærum er «skjøvet vestover» ved at de ca innbyggerne her nå sogner til Vestre Viken sykehusområde som etter hvert får tydeligere tyngdepunkt Drammen. Oslo sykehusområde har således «lekket» i begge retninger, ved at om lag en kvart million innbyggere har fått ny lokalog/eller områdesykehustilhørighet. Rett nok har Oslo Universitetssykehus HF en stor og velfungerende geriatrisk avdeling og bredere, generelle indremedisinske tilbud enn Ahus gjennom Ullevål, Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus. Men Oslo sykehusområde med OUS HF skal med sine tre lokal- og områdesykehus fra 2011 kun betjene gjenværende 12 bydeler i Oslo og ingen omegnskommuner. Det har ikke fra Helse- og omsorgsdepartementet eller fra Helse Sør-Øst* sin side vært drøftet en grenseforskyving av sykehusområdene utover dem som ble implementert i 2010 og *bekreftes av fagdir. i Helse Sør-Øst RHF, Folke Sundelin. At Hadeland gis tilhørighet til annet lokal- /områdesykehus («naturlig at innbyggerne lengst sør i regionen sogner til Ahus eller OUS») er ikke i fokus i Helse- og omsorgsdepartementet og i Helse Sør- Øst. Fortsatt strever OUS med tilpasningen til et mindre opptaksområde og en nedskalering av aktiviteten i tråd med endrede inntektsforutsetninger. At Hadelandskommunene i en slik situasjon skulle tas inn i Oslo sykehusområde, evt. sammen med andre omegnskommuner og de østlige bydeler i Oslo, synes p.t. urealistisk. Jevnaker skal innenfor somatikken fortsatt tilhøre Vestre Viken sykehusområde. Det er naturligvis mulig at nye politiske regimer kan se annerledes både på sykehusenes eierstruktur og opptaksområder samt fylkeskommunes rolle, grenser og eksistens i det hele tatt. Men nye regimer vil også streve med å finne de gode argumentene for å skalere opp aktiviteten ved Ahus og OUS i en tid da hovedstadsområdet er presset på de fleste innsatsområder, særlig infrastruktur og boligmasse. Gran og Hadeland bør således ta som utgangspunkt for planleggingen at regionen også om år må se nordover for å få dekket det meste av behovet for spesialisthelsetjeneste. Helse Sør-Øst 10

11 forutsetter at det innen sykehusområdet skal dekkes om lag 85 % av behovet, dvs. at «lekkasje» og region- og landsfunksjoner utgjør 15 %. 8.1 Hadeland og forholdet til Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet på sin side går mot en sterk sentralisering av sitt somatiske spesialisthelsetjenestetilbud. Høringsinstansene til «Strategisk Fokus 2025» har i oppsiktsvekkende høy grad gitt tilslutning til bygging av ett Mjøssykehus til erstatning for sykehusene rundt Mjøsa. Høringsinstansene bad samtidig om at akuttfunksjonene ved Tynset og Kongsvinger vurderes. Gran kommunestyre var blant de mange som tilsluttet seg en slik linje. Styret i SI har vedtatt å utrede videre i en slik retning. Den økonomiske situasjonen i SI tilsier at funksjonsfordelingen med hele seks somatiske akuttmottak for innbyggere ikke kan opprettholdes (Sykehuset Østfold HF har fra april 2012 til sammenligning ett somatisk akuttmottak for ca innbyggere). SI er også det eneste helseforetak som holder seg med to psykiatriske sentralsykehus. Kommunene i Innlandet kan således allerede innen kort tid, og lenge før et Mjøssykehus er en realitet, få oppleve at SI endrer betydelig på nettverksmodellen mellom de fire sykehusene rundt Mjøsa. Dette vil få følger for Gran og vil kunne legge ytterligere press på kommunehelsetjenesten. Det kan opplagt bli en snirklete veg fram til at ett Mjøssykehus står ferdig. Realiseringen kan ta tid, opp mot år. Det er likevel i denne sammenheng ingen svært lang tid, og i diskusjonen omkring IMA- og LMS-strukturer på Hadeland kan ett Mjøssykehus omkring 2025 forutsettes bli en realitet. Kursen synes altså klar, men ikke tempoet. Gran kommunestyre uttalte 14/6-12 bl.a. at man anså «det viktig at SI tar en sterk og proaktiv rolle i understøttelse av oppbyggingen av kommunehelsetjenesten på Hadeland tilrettelegger for gode samhandlingsarenaer med kommunehelsetjenesten, også gjennom bidrag til oppbygging av en mer robust desentralisert spesialisthelsetjeneste i lokale arenaer. «I dette ligger at SI ikke alene må understøtte og planlegge for spesialisthelsetjenestebidrag til LMS i Otta og på Fagernes, men også til Hadeland. En naturlig følge av en sentralisering til ett Mjøssykehus er videre at også Tynset, Kongsvinger og de fire byene rundt Mjøsa får sine sterke LMS eller distriktsmedisinske sentre, mellom Sykehusområde Innlandet vil da ha ett lokal- og områdesykehus (Mjøssykehuset) og ni lokalmedisinske sentra spredt i Innlandet med sterke innslag av polikliniske spesialisthelsetjenester fra SI. 9. Hadeland VGS en viktig samarbeidspartner Oppland fylkeskommune har lagt den nye videregående skolen midt i Gran sentrum. Skolen har helse- og oppvekstfag, Opus og teknisk- og industriell produksjon som viktige læretilbud, alle med relevans for helse- og omsorgssektoren og for innovasjonsteknologi for samme sektor. Gran kommune har allerede i mange år gitt praksisplasser til elever i helse- og sosialfag og et samarbeid kan fra begge parter antas ønsket videreført og utvidet. Nærhet til skolen anses å være en fordel for alle involverte. Videre har skolen, i samarbeid med kommunen, et godt bibliotek. Dette vil gi tilgjengelighet til et auditorium av god kvalitet, velegnet til kurs, konferanser, møter og samlinger som også burde fange fagfolks interesse langt utover Hadeland. Institusjoner som driver fagutviklingsarbeid, arrangere kurs, fagsamlinger med videre som igjen tiltrekker seg fagfolk i større grad enn der hvor «intet skjer». 11

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Nasjonalt råd 6.juni Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem

Nasjonalt råd 6.juni Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem Nasjonalt råd 6.juni 2011 Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem Sykehjem i dag 44 000 plasser sykehjem Type plasser: langtids, korttids med formål; rehabilitering, opptrening, avlastning. Kompetanse:

Detaljer

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER Arkivsaksnr.: 16/483 Lnr.: 10835/16 Ark.: G10 &10 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttvedt Haslestad SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Bakgrunn for argumentasjonsnotatet... 3. 3. Oppdraget og metode... 4. 4. Kritiske suksesskriterier... 5. 5. Opptur i Gran...

1. Innledning... 3. 2. Bakgrunn for argumentasjonsnotatet... 3. 3. Oppdraget og metode... 4. 4. Kritiske suksesskriterier... 5. 5. Opptur i Gran... 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for argumentasjonsnotatet... 3 3. Oppdraget og metode... 4 4. Kritiske suksesskriterier... 5 5. Opptur i Gran... 6 6. Reform i Lunner... 7 7. Utviklingsarbeid i

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Arkivsaksnr.: 14/503-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Rådmannens innstilling(med

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Noen premisser for planlegging og drift

Noen premisser for planlegging og drift Noen premisser for planlegging og drift Kommunens egen situasjon Befolkning, økonomi, dagens tjenesteprofil, avstander, politiske føringer, samarbeid med andre, tilgang på arbeidskraft Lover, nasjonale

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

Åpent folkemøte om helse og omsorgstjenestene. Lidsjalv, Gran 29. August 2016

Åpent folkemøte om helse og omsorgstjenestene. Lidsjalv, Gran 29. August 2016 Åpent folkemøte om helse og omsorgstjenestene Lidsjalv, Gran 29. August 2016 1 Åpent folkemøte om helse og omsorgstjenestene Hvor og hvordan før kommunene løse de store omsorgsbehovene i åra framover?

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN FOR LUNNER OG GRAN INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN FOR LUNNER OG GRAN INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-84 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Tjenesteleder, Rønnaug Egge Braastad SAMHANDLINGSREFORMEN FOR LUNNER OG GRAN INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Stortingsmelding nr

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Spørsmål nr. 25 (2013)

Spørsmål nr. 25 (2013) Spørsmål nr. 25 (2013) Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/150-26 070 DRAMMEN 01.10.2013 Lin-Merete Carlsen (AP) har stilt spørsmål

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg /10 GLOE Kommunestyret

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg /10 GLOE Kommunestyret KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 19.05.2010 014/10 GLOE Kommunestyret 27.05.2010 059/10 GLOE Saksansv.: Grethe Løken Arkiv:K1-034, K2-

Detaljer

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Samhandling Øvre Buskerud Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Sogn og fjordane Til Valdres Buskerud Hemsedal Oppland Buskerud E 16 Hallingdal sjukestugu RV 7 Geilo RV 7 Randsfjorden Hardangervidda

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Trengs det leger på sykehjem?

Trengs det leger på sykehjem? Trengs det leger på sykehjem? Knut Erling Moksnes, geriater Sykehjemslege 60% Marka helse- og omsorgssenter, avdeling 2 Dagskurs / nettverksmøte Fylkesmannen i Hedmark, mai 2013 1 Akutt geriatri Falltendens

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Hvordan har samhandlingsreformen påvirket tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunene?

Hvordan har samhandlingsreformen påvirket tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunene? Hvordan har samhandlingsreformen påvirket tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunene? NKRFs fagkonferanse Kristiansand 8.- 9. juni 2015 Forskningsleder Birgit Abelsen, Nasjonalt senter

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Revidert handlingsplan "Opptur" Vedlegg til Sak 11/

Revidert handlingsplan Opptur Vedlegg til Sak 11/ Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Forståelse og praktisering av verdigrunnlag. 2011-2015 Kontinuerlig arbeid med mål, visjon og verdier. Det har gjennom prosjektarbeidet "Vi i Gran" arbeidet i hele organisasjonen

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Bakgrunn: * Helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 tredje ledd: Kommunen skal sørge for døgnopphold

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 SAK FRA ÅS ELDRERÅD Saksnr. 11/3063 og 11/3068 ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 Behandlet og vedtatt: Ås eldreråd 03.05.2011 og 27.09.2011 Informasjon til: Referert i kommunestyret 12.10.2011

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

6.5 Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland

6.5 Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland 6.5.1 6.5 Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland Bakgrunn Region Hadeland har ikke hatt representanter i arbeidsgruppen oppnevnt av administrerende direktør i Sykehuset Innlandet. Arbeidsgruppens

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 04.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28.01.14 Fraværende representanter

Detaljer

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til?

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Introduksjon

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Samhandling. Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark

Samhandling. Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark Samhandling Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark Bakgrunn I juni 2009 la regjeringen fram samhandlingsreformen som en stortingsmelding. Vedtatt 27. april 2010 med sitat; Norge bruker

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/228-8 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Adri Vermeer. Spesialist i almenmedisin Overlege Områdegeriatrisk tjeneste fra -93. Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 1

Adri Vermeer. Spesialist i almenmedisin Overlege Områdegeriatrisk tjeneste fra -93. Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 1 Adri Vermeer Spesialist i almenmedisin Overlege Områdegeriatrisk tjeneste fra -93 Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 1 Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 2 + Akutt, Spesial. + Syke hus - Med. Etterbehandling

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Hvordan Hitra har lagt til rette for eldrebølgen

Hvordan Hitra har lagt til rette for eldrebølgen Hitra kommune Hvordan Hitra har lagt til rette for eldrebølgen Kom.øk nett Røros - Juni 2013 Eldreutvikling Hitra Handlingsplan for eldreomsorgen 1998-2004 - utgangspunktet for planlegging av vår infrastruktur

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Innhold Om riksrevisjonen, mandat, arbeid og rapporter Bakgrunn, mål og

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 06/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: onsdag 08. desember 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

En naturlig avslutning på livet

En naturlig avslutning på livet En naturlig avslutning på livet Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen Palliativ omsorg, trygghet og valgfrihet http://www.ks.no Et prosjekt i samarbeid mellom Agenda Kaupang (hovedleverandør),

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Journalført i Public 360 Fra: Tone Joranger Sendt: 4. april 2016 10:54 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Akershus universitetssykehus - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Innstilling til fremtidig sykehusstruktur Presentasjon til ansatte i Sykehuset Innlandet 13. Oktober 2017 Visjon Hvordan skal vi leve opp til sykehusets visjon

Detaljer