1. Innledning Bakgrunn for argumentasjonsnotatet Oppdraget og metode Kritiske suksesskriterier Opptur i Gran...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning... 3. 2. Bakgrunn for argumentasjonsnotatet... 3. 3. Oppdraget og metode... 4. 4. Kritiske suksesskriterier... 5. 5. Opptur i Gran..."

Transkript

1 1

2 Innhold 1. Innledning Bakgrunn for argumentasjonsnotatet Oppdraget og metode Kritiske suksesskriterier Opptur i Gran Reform i Lunner Utviklingsarbeid i egenregi Interne faktorer: Fordeler (styrker) og ulemper (svakheter) Eksterne faktorer: Muligheter og trusler Utviklingsarbeid i interkommunalt samarbeid Interne faktorer: Fordeler (styrker) og ulemper (svakheter) Eksterne faktorer: Muligheter og trusler Oppsummering Grunnlag for felles IMA eller LMS Konsekvenser for kompetanse og rekruttering Tjenestekvalitet og ressursbruk Organisering og struktur Samhandling med spesialisthelsetjenesten Politisk styring Momenter for å løse samhandlingsreformens utfordringer i egenregi Momenter for å løse samhandlingsreformens utfordringer gjennom felles IMA eller LMS Tilråding

3 1. Innledning Dette dokumentet er et argumentasjonsnotat. Dokumentet skal være et bidrag til å klargjøre for beslutningstakerne i kommunene Gran og Lunner hva et samarbeid om en intermediæravdeling (IMA) eller et lokalmedisinsk senter (LMS) kan komme til å medføre. I oktober 2012 ble alternative modeller for dimensjonering av IMA og LMS utarbeidet 1. Argumentasjonsnotatet setter fokus på alternativene a) Å samarbeide om løsninger knyttet til samhandlingsreformen, eller b) Å arbeide hver for seg med samhandlingsreformen. Så langt er ingen alternativer utelatt, og ingen prinsippvedtak om samarbeid fattet. Begge kommunene vurderer med andre ord mange alternativer. Kommunestyrene i Lunner (k-sak 80/2010) og Gran (k-sak 121/10) vedtok i desember 2010 å etablere et forprosjekt for å konkretisere omfang og innhold i et interkommunalt samarbeid på Hadeland om samhandlingsreformen. Prosjekt "Samhandlingsreformen på Hadeland" sin målsetting var: Prosjektets samfunnsmål: Innbyggere i Hadelandsregion opplever at de får rett behandling, på rett sted, til rett tid. Dette er sikret gjennom et systematisk samarbeid, som er av høy kvalitet og fremstår helhetlig. Helsetjenestene setter pasienten/brukeren i fokus og ivaretar samfunnets ressurser på best mulig måte. Prosjektets resultatmål: Interkommunale samhandlingsplaner, inkl. økonomiske og organisatoriske konsekvenser, er vedtatt og iverksatt. Det er etablert forpliktende avtaler kommunene i mellom og mellom kommunene og Sykehuset Innlandet om hva som skal samordnes og på hvilken måte. Forprosjektets gjennomføringsmål: Utvikle en helhetlig driftsmodell som skal sikre at brukeren opplever et sammenhengende, helhetlig tjenestetilbud som leverer god kvalitet på rett sted til rett tid. 2. Bakgrunn for argumentasjonsnotatet Prosjektet "Samhandlingsreformen på Hadeland" har blitt politisk behandlet i både Gran og Lunner kommune høsten Gran kommune har vedtatt å gå inn for å bygge et felles helsehus/lokalmedisinsk senter inkludert en 20 sengs intermediæravdeling i interkommunalt samarbeid med Lunner kommune. Lunner kommune har fattet vedtak om fortrinnsvis å gå inn for å bygge en intermediær avdeling i samarbeid med Gran kommune direkte tilknyttet felles legevakt. 1 "Samhandlingsreformen på Hadeland. Konsekvensanalyse: alternative modeller for dimensjonering av et lokalmedisinsk senter." RO, okt. 3

4 På bakgrunn av at de to kommunene har fattet forskjellige vedtak, ønskes bistand fra en ekstern aktør til å utarbeide et argumentasjonsnotat som viser fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid versus å løse utviklingsarbeidet knyttet til samhandlingsreformen i egenregi. Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) ble engasjert til oppdraget. 3. Oppdraget og metode RO har hatt i oppdrag å utarbeide et argumentasjonsnotat som viser: Fordeler og ulemper ved å gjøre alt selv: dvs. i tråd med Opptur i Gran og Reform i Lunner Fordeler og ulemper ved å samarbeide om de to alternativene som er vedtatt i kommunestyrene: LMS (inkl. 20 sengs IMA) eller IMA i tilknytning til en felles legevakt. RO sin anbefaling ut fra argumentasjonen som er gitt på de forrige punktene. Alternativene som ønskes belyst kan illustreres som følger: Opptur i Gran Reform i Lunner Egenregi Opptur i Gran Felles IMA Reform i Lunner Samarbeid Opptur i Gran Felles LMS Reform i Lunner Samarbeid RO har gjennomgått dokumenter i tilknytning til Opptur i Gran og Reform i Lunner. Videre har vi redegjort for fordeler og ulemper ved de ulike alternativene ut fra faktorer som: kompetanse, bemanning, rekruttering, kvalitet på tjenestetilbudet, økonomi, administrasjon, synergieffekter, helhetstenkning, samarbeid med helseforetak. RO har gjennomført en SWOT-analyse (vurdering av styrker, svakheter, muligheter og trusler) av alternativene, løse utfordringene i egenregi eller samarbeide om felles IMA/LMS. I tillegg til kommunenes saksutredninger og prosjektrapporter har RO lagt vekt på erfaringer som er gjort, samt sentrale føringer gitt i samhandlingsreformen og nytt lovverk. En ytterligere konkretisering er mulig når kommunene har valgt om de skal samarbeide om løsninger knyttet til samhandlingsformen eller om de skal løse oppgavene hver for seg. 4

5 Resultatet, uavhengig av hva kommunene velger, vil avhenge av en god gjennomføringsprosess. Som grunnlag for arbeidet har RO også bygd på vår tidligere rapport: "Konsekvensanalyse: alternative modeller for dimensjonering av et lokalmedisinsk senter". RO vil presisere at en kvalitetssikring av tallene/økonomien i Reform Lunner og Opptur i Gran ikke har inngått i dette oppdraget. 4. Kritiske suksesskriterier Basert på Veilederen for etablering av døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, og erfaringer fra andre etablerte samarbeid, skisseres noen suksesskriterier. Suksesskriterier for døgnplasser ø-hjelp: Krav til tjenesten: Organisatorisk og faglig robust Dimensjonert for å gi fleksibilitet Lokalisert for å gi samvirke med andre tilgrensende funksjoner Kostnadseffektiv Krav til spesialisthelsetjenesten: Enkel tilgang til støttetjenester": Nær dialog om grenseoppgangen Den ideelle løsningen? Samordnet kommunalt/ interkommunalt mottak av både utskrivningsklare, evt. etterbehandlingspasienter og øyeblikkelig hjelp, lokalisert til en institusjon som har andre døgntjenester, og som er samlokalisert med legevakt og ambulansestasjon Enheten må ha en størrelse som gir tilstrekkelig fleksibilitet Enheten utvikles til en kompetansebase for resten av kommunehelsetjenesten Enkel tilgang til støttetjenester fra spesialisthelsetjenesten Den enkelte kommune har 24/7- tilgang til øvrige tjenester 5

6 5. Opptur i Gran Her følger en kort oppsummering av hva forslagene i Opptur i Gran omfatter: "Det foreslås at en i Gran sentrum samler i ett kompleks, sykehjemsavdelingene fra Skjervum, en IMA med senger, et kommunelegekontor med plass for 1-2 fastlønnede kommunelege II med delt fastlegeliste- og sykehjemslegefunksjon, turnuslege, laboratorium for både legekontor, sykehjem og IMA. Støttefunksjoner som vaskeri, kjøkken mv. bør legges til komplekset. Dette framstår som et minimum om komplekset skal fungere rasjonelt. " "De forskjellige teamene (rehabiliteringsteam, palliativt team, demensteam) vil naturlig ha sine kontorer i helsehuset. Det vil også kreftkoordinatoren, som i dag har tilhold på tildelingsenheten, men vil da knyttes opp til det palliative teamet. " Bygg Gran Helsehus: Nytt sykehjem med 63 plasser ( )(7avd av 9 plasser) som inkluderer IMA, korttid, langtid og rehabiliteringsavd. Dagsenter Barrierevaskeri Skjervum helse- og omsorgssenter med omgjøring av dagens sykehjemsfløyer til 25 omsorgsboliger Investeringskostnad Kr 197mill. Kr 74 mill. Tilskudd Kr 70,56 mill. Kr 21 mill. Marka helse- og Kr 103 mill. Kr 20,16 mill. omsorgssenter med 24 omsorgsleiligheter, dagsenter, kontorer og rehabilitering av eksisterende bygg Totalt Kr 374 mill. Kr 111,72 mill. 6

7 6. Reform i Lunner Reform i Lunner består av tre delprosjekter: Lunner omsorgs og rehabiliteringssenter (LOR), Lunner Psykiatritjeneste (Lp) og Lunner Friskliv og Frivilligsentral (LFF). Det foreslås å bygge nytt institusjonsbygg som ivaretar vanlige sykehjemsplasser samt plasser til øyeblikkelig hjelp, korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. I tillegg foreslås det å bygge nytt dagsenter med kantinedrift. Dagens institusjon foreslås ombygd til omsorgsboliger. Psykiatritjenesten er foreslått lagt til Lunner sentrum og til Kalvsjøstua. Det å samle boliger, dagtilbud, bo og veiledningstjeneste og trygghetsplass til et tjenestested eller en avdeling, vil gi en bedre ressursutnyttelse samt et mer helhetlig tjenestetilbud. Det foreslås at Frisklivssentral samlokaliseres med Frivilligsentralen. Et sunt og godt folkehelseperspektiv med spesielt fokus på det forebyggende arbeid vil kunne bidra til reduserte helseutfordringer i fremtiden. Et godt utbygd frisklivstilbud vil bestå av mange ulike tiltak geografisk spredt i kommunen. Imidlertid bør et slikt tilbud ha en hovedbase, denne er foreløpig foreslått samlokalisert med Frivilligsentralen til Frøystad. Bygg Investeringskostnader Tilskudd Lunner omsorgs og rehabiliteringssenter (LOR): Nytt sykehjem med 63 plasser, dagsenter og ombygging av eksisterende institusjon til 46 omsorgsboliger. I beregningene har Reform i Lunner estimert 9 korttidsplasser og 9 rehabiliteringsplasser, 3 ø- hjelps- og intermediærplasser. Kr 216 mill. Kr 75,2 mill. Lunner Psykiatritjeneste (Lp): Kr 7,3 mill. Kr 2,92 mill. Det foreslås at Frisklivssentral samlokaliseres med Frivilligsentralen. Totalt Kr 223,3 mill. Kr 78,12 mill. 7

8 7. Utviklingsarbeid i egenregi Med dette alternativet vil kommunene hver for seg løse utfordringene i samhandlingsreformen gjennom hhv. Opptur i Gran og Reform i Lunner. 7.1 Interne faktorer: Fordeler (styrker) og ulemper (svakheter) Fordeler (styrker) ved å løse utfordringene i samhandlingsreformen gjennom hhv. Opptur i Gran og Reform i Lunner: Tjenestetilbudet er lokalisert i egen kommune, og gir nærhet/tilgjengelighet for tjenestemottakerne. Det er ikke lange avstander fra kommunenes sykehjem i dag til Nødetat-bygget på Gran og framtidig legevakt der. Gjennom myndighet over innsatsfaktorene i egen kommune, sikres fleksibel bruk av kompetanse. IMA i egenregi kan bidra til at man får positive faglige ringvirkninger internt i kommunene, slik at rekruttering av fagpersonell, som sykepleiere og leger styrkes. Kommunene har styring med innholdet i og sammensetningen av egen tjenestetrapp (omsorgstrapp) og trenger ikke samordne seg med samarbeidende kommune. Utvikling og gjennomføringstakt av egen helse- og omsorgsstrategi kan bestemmes uten innblanding fra annen kommune. Enklere beslutningsprosesser politisk og administrativt. Unngår å bruke ressurser til administrative forhold som avtale- og økonomioppfølging. Videre vil det være en fordel å være uavhengig av prioritering i de to kommunene for å få vedtatt tiltak i de årlige drifts- og investeringsprosjekter. Kommunene har egne prosjekt og planer for utvikling av en helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, som omhandler økning i folketall, de forventede demografiendringer og endrede sykdomsbilder i framtida Ulemper (svakheter) ved å løse utfordringene i samhandlingsreformen gjennom hhv. Opptur i Gran og Reform i Lunner: Kommunene hver for seg vil ha mindre befolkningsgrunnlag enn de to kommunene tilsammen, med begrenset pasientvolum som konsekvens, og sårbarhet i forhold til reell arbeidstrening og vedlikehold av kompetanse. 8

9 En enhet under 16 senger kan begrense fleksibel bruk av ansatte og begrense muligheten for kompetanseoverføring til kommunens øvrige tjenester. Konkurranse mellom kommunene om kompetanse og rekruttering av nødvendig kompetanse, og redusert mulighet for store nok stillinger til å rekruttere spisskompetanse. Intermediæravdeling i egenregi kan innebære en mulig faglig svekkelse, fordi en må knytte ø-hjelps plasser opp mot andre avdelinger og oppgaver knyttet til ordinær sykehjemsdrift med 1-2 ø-hjelpssenger. Legene velger innleggelse i sykehus for pasienter som kunne blitt behandlet lokalt pga. mangel på adekvat kompetanse. 7.2 Eksterne faktorer: Muligheter og trusler Muligheter ved å løse utfordringene i samhandlingsreformen gjennom hhv. Opptur i Gran og Reform i Lunner: Både Gran kommune og Lunner kommune har hver for seg lagt strategi for utvikling av helse- og omsorgstjenesten i egen kommune. Helheten i Reform i Lunner tar hensyn til både manglende trinn i tjenestetrappa, folkevekst, demografiendringer og nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. I Gran kommune kan kommunestyret gjenoppta utviklingsarbeidet i Opptur i Gran, uten den binding som interkommunalt samarbeid medfører i prosjektering og drift. Intermediæravdeling i egenregi kan bety en mulig mer fleksibel ordning og overgang mellom aksen hjem ø-hjelpsplasser, korttidsplasser, avlastningsplasser og til/fra sykehus enn i dag. IMA i egenregi kan bidra til at legetjenesten ved sykehjemmene styrkes Trusler ved å løse utfordringene i samhandlingsreformen gjennom hhv. Opptur i Gran og Reform i Lunner: Nye tiltak i samhandlingsreformen som krever større befolkningsgrunnlag/pasientvolum, vil kreve ny interkommunal samhandlingsstrategi og samhandlingsprosess. Hyppigere sykehusinnleggelser pga. mangel på fagkompetanse, med mulig konsekvens: større økonomiske utgifter til medfinansiering. 9

10 Begrenset spisskompetanse pga. mindre pasientvolum enn ved interkommunal samhandling. Krever større kapasitet fra spesialisthelsetjenesten for å gjennomføre kompetanseutveksling mellom helseforetak og kommune pga. flere kommuner og færre regioner. Færre muligheter til å utvikle samhandlingskompetanse: kompetanse i koordinering av tjenestetilbud, kommunikasjon og tilrettelegging av helhetlige pasientforløp mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Den godt dokumenterte endring i aldersprofil fram mot 2030,vil utfordre kommunene med hensyn til behov for fagkompetanse og fagfolk. 8. Utviklingsarbeid i interkommunalt samarbeid Med dette alternativet vil kommunene løse utfordringene gjennom interkommunalt samarbeid. 8.1 Interne faktorer: Fordeler (styrker) og ulemper (svakheter) Fordeler (styrker) ved at kommunene løser utfordringene gjennom interkommunalt samarbeid: Korte avstander fra kommunenes sykehjem i dag til Nødetat-bygget på Gran og framtidig legevakt der, gir nærhet/tilgjengelighet for tjenestemottakerne. Interkommunalt samarbeid vil gi innbyggerne nærhet til felles legevakt. Interkommunalt samarbeid kan sikre et robust intermediært tilbud som gir muligheter for å etablere flerbrukssenger, med fleksibel bruk av ansatte og mulighet til kompetanseoverføring til kommunenes øvrige tjenester. Felles LMS eller IMA gir nærhet til interkommunal legevakt og kommunene vil kunne ta mer omfattende og faglig krevende behandlingsopplegg enn hver kommune kan forvente å ta hver for seg. Felles IMA eller LMS lokalisert i umiddelbar nærhet til felles legevakt gir kortere responstid for legetilgang. Felles IMA eller LMS vil samle kompetansen for de dårligste/mest krevende pasientene - de pasientene som det blir dyrt å bygge opp tilbud til i hver av kommunene og hvor det kan være vanskelig å rekruttere tilstrekkelig og adekvat kompetanse. 10

11 8.1.2 Ulemper ved at kommunene løser utfordringene gjennom interkommunalt samarbeid: Ulik tjenesteprofil innen helse og omsorg i de samarbeidende kommunene og behov for prioriteringer, kan skape problemer i samhandlingsrelasjonene. Valgt samarbeidsmodell kan gi skjevhet i myndighetsplasseringa mellom samarbeidende kommuner. Resultatet kan bli opplevelsen av manglende styring og involvering i beslutningsprosessene. Et felles LMS vil samle mye spisskompetanse. En sannsynlig konsekvens av dette kan være at de øvrige tjenestene i de to kommunene må avgi kompetanse til LMS-et og at kompetansekapasiteten i de øvrige tjenestene blir redusert. Et samarbeid om LMS eller IMA krever investerings- og driftstiltak som medfører at det må etableres på et minste driftsnivå. Dersom kommunen ikke ser det interkommunale samarbeidet om IMS eller LMS som en naturlig del av den totale helse- og omsorgstjenesten i hver kommune, kan det undergrave helhetstenkninga og sammenhengen i pasientflyten/pasientforløpet. 8.2 Eksterne faktorer: Muligheter og trusler Muligheter ved at kommunene løser utfordringene gjennom interkommunalt samarbeid: Et felles LMS er en løsning som er framtidsretta. Felles LMS legger til rette for Sykehuset Innlandets faglige understøttelse av og samhandling med Hadelandskommunenes helsetjenester, fordi LMSet er et felles møtested med de samarbeidende kommuner. Innbyggerne i Hadelandsregionen sikres en helhetlig og kvalitativ god helse- og omsorgstjeneste gjennom et systematisk samarbeid. Felles LMS kan gi større rom for forebyggende og helsefremmende arbeid med pasienten/brukeren i fokus, for på den måten å ivareta samfunnets ressurser på best mulig måte. Interkommunalt samarbeid om IMA eller LMS gir muligheter for felles kompetanseog rekrutteringsstrategi for å sikre god kompetanseutvikling og redusere unødvendig konkurranse om kompetanse og arbeidskraft. 11

12 Et felles IMA eller LMS kan gi kvalitativt bedre tjenester både internt og som ressursbase for de øvrige helse- og omsorgtjenestene i kommunene. Gir muligheter til å se andre og nye samarbeidsløsninger inne helse- og omsorgstjenesten som gir gevinst for begge parter, både økonomisk, personellmessig og kompetansemessig. Større sannsynlighet for kompetanseutveksling mellom kommune og helseforetak, da det blir færre treffpunkt gjennom interkommunalt samarbeid enn om kommunene opererer hver for seg. (Jf. Samarbeidsavtalene mellom kommune og helseforetak.) Muligheter til å innlemme interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold-tilbud til mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte problem Trusler ved at kommunene løser utfordringene gjennom interkommunalt samarbeid: Samarbeidet om et LMS (i tillegg til dagens etablerte interkommunale samarbeid), kan bli en utfordring i forhold til anbefalt størrelse. Det kan bety at strukturelle forhold må vurderes. Et felles IMA eller LMS kan bli en "stat i staten" som ikke ivaretar kontakt og samhandling med samarbeidende kommuners øvrige helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder i forhold til fagkompetanse og ressurser, samt fysisk nærhet for pasienter og pårørende. Lokalisering av IMA eller LMS kan bli opplevd som mest fordelaktig for den kommunen som har størst geografisk nærhet til IMA-et eller LMS-et. Ulik administrativ og politisk prioritering i samarbeidende kommuner kan vanskeliggjøre samhandlinga. 12

13 9. Oppsummering Samhandlingsreformen innebærer endring av dagens oppgavefordeling mellom kommunenes helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Endringer kan generelt betraktes som en mulighet til utvikling eller en trussel mot det bestående. Et internt perspektiv kan handle om å bevare den positive utvikling som finnes i tjenesten i dag, mens et eksternt perspektiv kan handle om å se muligheter for utvikling gjennom å søke samarbeid med andre. Begge perspektivene må ivaretas i utvikling av helse- og omsorgstjenesten. 9.1 Grunnlag for felles IMA eller LMS Gran kommune og Lunner kommune har muligheter til å etablere felles IMA eller LMS i nærhet til felles legevakt og ambulansestasjon. Dette vil gi en robust løsning med muligheter for flerbrukssenger, samvirke med tilgrensende tjenester og kort responstid for legetilgang. Kommunen kan på den andre siden velge å utvikle helse- og omsorgstjenestene hver for seg. Utvikling av helse- og omsorgstjenesten vil dermed bli et internt anliggende, noe som kan forenkle politiske og administrative prosesser og prioriteringer. Oppdragsgiver reiser spørsmålet om konsekvenser for blant annet kompetanse, rekrutteringssituasjonen og økonomi i «resterende tjenester». Svaret på dette spørsmålet er avhengig av en vesentlig forutsetning. Denne forutsetningen er om kommunene ser det interkommunale samarbeidet om et IMA eller et LMS som en naturlig del av den totale helse- og omsorgstjenesten i den enkelte kommune, eller om kommunene ser et IMA eller et LMS som «en stat i staten». Dersom kommunene ser IMA eller LMS som noe som truer de øvrige helse- og omsorgstjenestene i kommunene, så er det neppe grunnlag for et ressurseffektivt og forpliktende samarbeid om et IMA ellet et LMS. Motivasjonen til å se muligheter for samhandling og synergieffekter vil være vanskelig med en slik holdning til samarbeidet. Dersom kommunene derimot ser samarbeidet som en ressursbase og et kvalitativt faglig bidrag til den øvrige tjenesten, så er grunnlaget tilstede for konstruktiv samhandling og felles problemløsning i utvikling av helse- og omsorgstjenesten både i Gran kommune og i Lunner kommune. 9.2 Konsekvenser for kompetanse og rekruttering Dersom kommunene velger en eller annen samarbeidsform for å løse oppgavene i samhandlingsreformen, er det viktig at et felles IMA eller LMS blir sett på som en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Funksjonene som legges inn i et LMS, bør betjene 13

14 både IMA og hjemmetjenestene i de samarbeidende kommunene. Ett av målene med Samhandlingsreformen er å overføre aktuelle oppgaver som kommunene kan løse like godt eller bedre, fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Etablering av forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetakene skal sikre kompetanseutveksling mellom kommune og helseforetak. Med dette som grunnlag for samarbeidet, vil spørsmålet om tilstrekkelig kompetanse i de øvrige helse- og omsorgstjenestene kunne løses gjennom gjensidig veiledning og kompetansedeling mellom de ulike tjenestene/tjenestestedene. Den godt dokumenterte endring i aldersprofil fram mot 2030, vil utfordre kommunene med hensyn til behov for fagkompetanse og arbeidskraft. Gjennom å etablere ulike tjenester i et LMS kan følgende områder for å oppnå synergieffekt beskrives: Kompetanse: Et større pasientgrunnlag gir muligheter for å rekruttere ulike fagkompetanser. Dette gir mulighet til å arbeide tverrfaglig både i LMS-et og i den øvrige helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Tverrfaglig samarbeid øker kvaliteten for pasienter/brukere med sammensatte behov. Muligheter for et større fagmiljø øker både kunnskapsgrunnlaget og erfaringsgrunnlaget innen aktuelle fagområder. Fleksibilitet: Med flere medarbeidere under felles ledelse vil fleksibiliteten bli større. Fravær i en liten enhet gir større sårbarhet, enn fravær i en større enhet. Gjennom samarbeid vil medarbeiderne få kjennskap til hverandres arbeidsområde og -oppgaver. Dette åpner muligheter for nytenking og nye arbeidsmåter som kan inspirere til felles problemløsning. Koordinering: Koordinering av ulike fagteam i et LMS kan gi større muligheter til styring av ressursene, både når det gjelder bruk av ressurser og utnytting av felles ressurser. Koordineringsmulighet av flere funksjoner kan gi synergieffekt med hensyn til rasjonell oppgaveløsning, og bruk av riktig kompetanse på riktig sted. Kommunene hver for seg kan også oppnå beskrevet synergieffekter gjennom intern samhandling i egen kommune. Forskjellen mellom om dette skjer i egenregi eller gjennom etablering av felles IMA eller LMS, er størrelsen på pasientgrunnlaget og mulighetene et større pasientvolum gir med hensyn til rekruttering av kompetanse og arbeidskraft. 9.3 Tjenestekvalitet og ressursbruk Et samarbeid mellom de to kommunene vil gi et større pasientgrunnlag for å kunne gjennomføre mer omfattende og faglig krevende behandlingsopplegg enn hver kommune kan forvente å ta hver for seg. Noe som i neste omgang kan bidra til kompetanseoppbygging for de dårligste/mest krevende pasientene i kommunene. Manglende adekvat kompetanse i kommunene på grunn av begrenset pasientvolum, kan føre til at legene velger innleggelse i 14

15 sykehus for pasienter som kunne blitt behandlet lokalt, med konsekvens: større utgifter til medfinansiering. Et interkommunalt samarbeid gjennom et IMA eller et LMS kan gi andre og nye samarbeidsløsninger som gir gevinst for begge parter, både økonomisk, personellmessig og kompetansemessig. Dette kan bety mulighet for større stillinger med spisskompetanse eller fleksibel bruk av etterspurt kompetanse i de ulike kommunene. Dette kan på sikt gi mulighet for felles koordinerende enhet og felles tildelingsenhet. Funksjonell koordinering og god informasjonsflyt er viktig for å oppnå helhetlige pasientforløp i samarbeid med pasient/bruker. 9.4 Organisering og struktur Ulik tjenesteprofil innen helse og omsorg i de samarbeidende kommunene og stort behov for å gjøre egne prioriteringer, kan skape problemer i samhandlingsrelasjonene. Dette vil igjen avhenge av om forskjellene ses på som en mulighet i samhandlinga eller om forskjellene i tjenesteprofil blir sett på som en ulempe som hindrer samhandling og funksjonelle løsninger. Mulighetsperspektivet vil kunne gi muligheter til et større potensiale for videre utvikling av helse- og omsorgstjenestene i hver enkelt kommune. Med etablering av IMA i hver av de to kommunene, har kommunen kontroll og styring med egne ressurser og tiltak og investeringer, uten innblanding fra annen kommune. Et felles IMA eller LMS vil kreve avtaler og rutiner i informasjonsflyt og økonomioppfølging. Merarbeidet med informasjon- og økonomioppfølging må veies opp mot en mulig gevinst av samhandlinga som kommunene vurderer som større enn ulempene/utgiftene ved merarbeidet. 9.5 Samhandling med spesialisthelsetjenesten Et felles LMS vil kunne legge til rette for Sykehuset Innlandets (SI) faglige understøttelse av og samhandling med Hadelandskommunenes helsetjenester, fordi LMS-et er et felles møtested for samarbeidende kommuner. Hvilke desentraliserte spesialisthelsetjenester som skal etableres i et LMS må bli et resultat av forhandling mellom SI og kommunene. Beslutningen må bygge på en vurdering av pasientgrunnlag, ressursbruk og hensiktsmessighet for pasienten. Kommunene er her avhengige av hvordan SI vurderer og planlegger sine desentraliserte tjenester i regionen. Kommunenes samlede kompetanse innen aktuelle fagområder for desentralisert behandling vil være et viktig bidrag til desentralisert behandling og oppfølging av pasienter. 9.6 Politisk styring Dersom Gran og Lunner inngår et interkommunalt samarbeid om et IMA eller et LMS, bør kommunene vurdere om administrativ vertskommune er den beste overordna organisering. 15

16 Det kan tenkes at vertskommune med politisk nemnd kan sikre politisk styring bedre, slik at problemstillinger rundt forholdet mellom vertskommune og "kjøperkommune" kan reduseres. Oppsummert vektlegger RO følgende momenter for å løse samhandlingsreformens utfordringer i egenregi eller gjennom felles IMA eller LMS, som følger: 9.7 Momenter for å løse samhandlingsreformens utfordringer i egenregi I egenregi har kommunene styring med innhold og sammensetning av egen tjenestetrapp og dermed også over tjenestetilbud før, istedenfor og etter behandling i sykehus, samt øyeblikkelig-hjelp døgntilbud, uten hensyn til samarbeidende kommunes prioriteringer. IMA i egenregi kan sikre fleksibel bruk av kompetanse, positive faglige ringvirkninger internt og bidra til at legetjenesten ved sykehjemmene styrkes. I egenregi unngår kommunene å bruke administrative ressurser til avtale- og økonomioppfølging. Videre kan det antas at politiske og administrative beslutningsprosesser blir enklere. Både Lunner kommune og Gran kommune har egne planer for utvikling av en helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste. 9.8 Momenter for å løse samhandlingsreformens utfordringer gjennom felles IMA eller LMS Gjennom et felles IMA eller LMS vil kommunene få et større pasientgrunnlag. Dette vil gi økte muligheter for ulike kompetanser, vedlikehold og bruk av kompetanse, samt muligheter for større stillinger med hensyn til spisskompetanse. Etablering av et IMA eller LMS kan sikre et robust intermediært tilbud som gir muligheter til å etablere flerbrukssenger, fleksibel bruk av ansatte og mulighet til kompetanseoverføring til kommunens øvrige tjenester. Kommunene er bedre rustet til å møte framtidige oppgaver/utfordringer innen samhandlingsreformen. Felles LMS kan legge til rette for Sykehuset Innlandets faglige understøttelse av og samhandling med Hadelandskommunenes helsetjenester. 16

17 10. Tilråding På bakgrunn av SWOT-analysen og sentrale føringer fra statlige myndigheter om gjennomføring av og utvikling i samhandlingsreformen, tilrår RO Lunner kommune og Gran kommune å samarbeide om etableringen av et LMS på Hadeland. Et felles LMS vil være mest framtidsrettet med tanke på stort nok pasientvolum for utvikling og vedlikehold av spesialisert kompetanse, rekruttering og utvikling av en forebyggende og rehabiliterende helse og omsorgstjeneste. Alternativt kan etableringen skje trinnvis, men samtidig forankret i langsiktig planlegging av utvikling av helse- og omsorgstjenester i Hadelandsregionen. Etablering av et felles IMA med minimum 16 senger kan være en riktig start som ivaretar en fornuftig dimensjonering av ø-hjelpssenger og plasser for før, istedenfor og etter sykehusopphold. 17

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

«Opptur» og Samhandlingsreformen

«Opptur» og Samhandlingsreformen «Opptur» og Samhandlingsreformen 1. Innledning Hvorfor er det behov for et Helsehus/ LMS i Gran? Hva skal til for å realisere et Helsehus/ LMS med en intermediær avdeling? Hva vil i så fall skje med resterende

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen

Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Hilde H. Zeiner Trond Tjerbo Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen NOTAT 2015:104 Tittel: Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Forfatter: Hilde H. Zeiner

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 5 2 Sammendrag... 5-6 3 Kostnader, bemanning

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Felles formannskapsmøte med Gran Tema: Samhandlingsreformen Lunner formannskap Møtet settes Sak 1/13 3/13

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Felles formannskapsmøte med Gran Tema: Samhandlingsreformen Lunner formannskap Møtet settes Sak 1/13 3/13 LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på GRAN RÅDHUS (NB!) Torsdag 31.01.2013 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

Hallingdal Lokalmedisinske Senter

Hallingdal Lokalmedisinske Senter 2012 Hovedprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter Prosjektrapport Delprosjekt 3 Kompetanse, lærings og mestringssenter Hallingdal Prosjektleder Borghild Ulshagen 15.01.2012 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

MODUM KOMMUNE. Bildet er fra sansehagen på Modumheimen. Prosjektrapport sykehjem

MODUM KOMMUNE. Bildet er fra sansehagen på Modumheimen. Prosjektrapport sykehjem MODUM KOMMUNE Bildet er fra sansehagen på Modumheimen Prosjektrapport sykehjem 31. oktober 2011 Innhold 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Noen hovedpunkter 4 2. Situasjonsbeskrivelse 5 2.1 Befolkningsdata

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer