1. Innledning Bakgrunn for argumentasjonsnotatet Oppdraget og metode Kritiske suksesskriterier Opptur i Gran...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning... 3. 2. Bakgrunn for argumentasjonsnotatet... 3. 3. Oppdraget og metode... 4. 4. Kritiske suksesskriterier... 5. 5. Opptur i Gran..."

Transkript

1 1

2 Innhold 1. Innledning Bakgrunn for argumentasjonsnotatet Oppdraget og metode Kritiske suksesskriterier Opptur i Gran Reform i Lunner Utviklingsarbeid i egenregi Interne faktorer: Fordeler (styrker) og ulemper (svakheter) Eksterne faktorer: Muligheter og trusler Utviklingsarbeid i interkommunalt samarbeid Interne faktorer: Fordeler (styrker) og ulemper (svakheter) Eksterne faktorer: Muligheter og trusler Oppsummering Grunnlag for felles IMA eller LMS Konsekvenser for kompetanse og rekruttering Tjenestekvalitet og ressursbruk Organisering og struktur Samhandling med spesialisthelsetjenesten Politisk styring Momenter for å løse samhandlingsreformens utfordringer i egenregi Momenter for å løse samhandlingsreformens utfordringer gjennom felles IMA eller LMS Tilråding

3 1. Innledning Dette dokumentet er et argumentasjonsnotat. Dokumentet skal være et bidrag til å klargjøre for beslutningstakerne i kommunene Gran og Lunner hva et samarbeid om en intermediæravdeling (IMA) eller et lokalmedisinsk senter (LMS) kan komme til å medføre. I oktober 2012 ble alternative modeller for dimensjonering av IMA og LMS utarbeidet 1. Argumentasjonsnotatet setter fokus på alternativene a) Å samarbeide om løsninger knyttet til samhandlingsreformen, eller b) Å arbeide hver for seg med samhandlingsreformen. Så langt er ingen alternativer utelatt, og ingen prinsippvedtak om samarbeid fattet. Begge kommunene vurderer med andre ord mange alternativer. Kommunestyrene i Lunner (k-sak 80/2010) og Gran (k-sak 121/10) vedtok i desember 2010 å etablere et forprosjekt for å konkretisere omfang og innhold i et interkommunalt samarbeid på Hadeland om samhandlingsreformen. Prosjekt "Samhandlingsreformen på Hadeland" sin målsetting var: Prosjektets samfunnsmål: Innbyggere i Hadelandsregion opplever at de får rett behandling, på rett sted, til rett tid. Dette er sikret gjennom et systematisk samarbeid, som er av høy kvalitet og fremstår helhetlig. Helsetjenestene setter pasienten/brukeren i fokus og ivaretar samfunnets ressurser på best mulig måte. Prosjektets resultatmål: Interkommunale samhandlingsplaner, inkl. økonomiske og organisatoriske konsekvenser, er vedtatt og iverksatt. Det er etablert forpliktende avtaler kommunene i mellom og mellom kommunene og Sykehuset Innlandet om hva som skal samordnes og på hvilken måte. Forprosjektets gjennomføringsmål: Utvikle en helhetlig driftsmodell som skal sikre at brukeren opplever et sammenhengende, helhetlig tjenestetilbud som leverer god kvalitet på rett sted til rett tid. 2. Bakgrunn for argumentasjonsnotatet Prosjektet "Samhandlingsreformen på Hadeland" har blitt politisk behandlet i både Gran og Lunner kommune høsten Gran kommune har vedtatt å gå inn for å bygge et felles helsehus/lokalmedisinsk senter inkludert en 20 sengs intermediæravdeling i interkommunalt samarbeid med Lunner kommune. Lunner kommune har fattet vedtak om fortrinnsvis å gå inn for å bygge en intermediær avdeling i samarbeid med Gran kommune direkte tilknyttet felles legevakt. 1 "Samhandlingsreformen på Hadeland. Konsekvensanalyse: alternative modeller for dimensjonering av et lokalmedisinsk senter." RO, okt. 3

4 På bakgrunn av at de to kommunene har fattet forskjellige vedtak, ønskes bistand fra en ekstern aktør til å utarbeide et argumentasjonsnotat som viser fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid versus å løse utviklingsarbeidet knyttet til samhandlingsreformen i egenregi. Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) ble engasjert til oppdraget. 3. Oppdraget og metode RO har hatt i oppdrag å utarbeide et argumentasjonsnotat som viser: Fordeler og ulemper ved å gjøre alt selv: dvs. i tråd med Opptur i Gran og Reform i Lunner Fordeler og ulemper ved å samarbeide om de to alternativene som er vedtatt i kommunestyrene: LMS (inkl. 20 sengs IMA) eller IMA i tilknytning til en felles legevakt. RO sin anbefaling ut fra argumentasjonen som er gitt på de forrige punktene. Alternativene som ønskes belyst kan illustreres som følger: Opptur i Gran Reform i Lunner Egenregi Opptur i Gran Felles IMA Reform i Lunner Samarbeid Opptur i Gran Felles LMS Reform i Lunner Samarbeid RO har gjennomgått dokumenter i tilknytning til Opptur i Gran og Reform i Lunner. Videre har vi redegjort for fordeler og ulemper ved de ulike alternativene ut fra faktorer som: kompetanse, bemanning, rekruttering, kvalitet på tjenestetilbudet, økonomi, administrasjon, synergieffekter, helhetstenkning, samarbeid med helseforetak. RO har gjennomført en SWOT-analyse (vurdering av styrker, svakheter, muligheter og trusler) av alternativene, løse utfordringene i egenregi eller samarbeide om felles IMA/LMS. I tillegg til kommunenes saksutredninger og prosjektrapporter har RO lagt vekt på erfaringer som er gjort, samt sentrale føringer gitt i samhandlingsreformen og nytt lovverk. En ytterligere konkretisering er mulig når kommunene har valgt om de skal samarbeide om løsninger knyttet til samhandlingsformen eller om de skal løse oppgavene hver for seg. 4

5 Resultatet, uavhengig av hva kommunene velger, vil avhenge av en god gjennomføringsprosess. Som grunnlag for arbeidet har RO også bygd på vår tidligere rapport: "Konsekvensanalyse: alternative modeller for dimensjonering av et lokalmedisinsk senter". RO vil presisere at en kvalitetssikring av tallene/økonomien i Reform Lunner og Opptur i Gran ikke har inngått i dette oppdraget. 4. Kritiske suksesskriterier Basert på Veilederen for etablering av døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, og erfaringer fra andre etablerte samarbeid, skisseres noen suksesskriterier. Suksesskriterier for døgnplasser ø-hjelp: Krav til tjenesten: Organisatorisk og faglig robust Dimensjonert for å gi fleksibilitet Lokalisert for å gi samvirke med andre tilgrensende funksjoner Kostnadseffektiv Krav til spesialisthelsetjenesten: Enkel tilgang til støttetjenester": Nær dialog om grenseoppgangen Den ideelle løsningen? Samordnet kommunalt/ interkommunalt mottak av både utskrivningsklare, evt. etterbehandlingspasienter og øyeblikkelig hjelp, lokalisert til en institusjon som har andre døgntjenester, og som er samlokalisert med legevakt og ambulansestasjon Enheten må ha en størrelse som gir tilstrekkelig fleksibilitet Enheten utvikles til en kompetansebase for resten av kommunehelsetjenesten Enkel tilgang til støttetjenester fra spesialisthelsetjenesten Den enkelte kommune har 24/7- tilgang til øvrige tjenester 5

6 5. Opptur i Gran Her følger en kort oppsummering av hva forslagene i Opptur i Gran omfatter: "Det foreslås at en i Gran sentrum samler i ett kompleks, sykehjemsavdelingene fra Skjervum, en IMA med senger, et kommunelegekontor med plass for 1-2 fastlønnede kommunelege II med delt fastlegeliste- og sykehjemslegefunksjon, turnuslege, laboratorium for både legekontor, sykehjem og IMA. Støttefunksjoner som vaskeri, kjøkken mv. bør legges til komplekset. Dette framstår som et minimum om komplekset skal fungere rasjonelt. " "De forskjellige teamene (rehabiliteringsteam, palliativt team, demensteam) vil naturlig ha sine kontorer i helsehuset. Det vil også kreftkoordinatoren, som i dag har tilhold på tildelingsenheten, men vil da knyttes opp til det palliative teamet. " Bygg Gran Helsehus: Nytt sykehjem med 63 plasser ( )(7avd av 9 plasser) som inkluderer IMA, korttid, langtid og rehabiliteringsavd. Dagsenter Barrierevaskeri Skjervum helse- og omsorgssenter med omgjøring av dagens sykehjemsfløyer til 25 omsorgsboliger Investeringskostnad Kr 197mill. Kr 74 mill. Tilskudd Kr 70,56 mill. Kr 21 mill. Marka helse- og Kr 103 mill. Kr 20,16 mill. omsorgssenter med 24 omsorgsleiligheter, dagsenter, kontorer og rehabilitering av eksisterende bygg Totalt Kr 374 mill. Kr 111,72 mill. 6

7 6. Reform i Lunner Reform i Lunner består av tre delprosjekter: Lunner omsorgs og rehabiliteringssenter (LOR), Lunner Psykiatritjeneste (Lp) og Lunner Friskliv og Frivilligsentral (LFF). Det foreslås å bygge nytt institusjonsbygg som ivaretar vanlige sykehjemsplasser samt plasser til øyeblikkelig hjelp, korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. I tillegg foreslås det å bygge nytt dagsenter med kantinedrift. Dagens institusjon foreslås ombygd til omsorgsboliger. Psykiatritjenesten er foreslått lagt til Lunner sentrum og til Kalvsjøstua. Det å samle boliger, dagtilbud, bo og veiledningstjeneste og trygghetsplass til et tjenestested eller en avdeling, vil gi en bedre ressursutnyttelse samt et mer helhetlig tjenestetilbud. Det foreslås at Frisklivssentral samlokaliseres med Frivilligsentralen. Et sunt og godt folkehelseperspektiv med spesielt fokus på det forebyggende arbeid vil kunne bidra til reduserte helseutfordringer i fremtiden. Et godt utbygd frisklivstilbud vil bestå av mange ulike tiltak geografisk spredt i kommunen. Imidlertid bør et slikt tilbud ha en hovedbase, denne er foreløpig foreslått samlokalisert med Frivilligsentralen til Frøystad. Bygg Investeringskostnader Tilskudd Lunner omsorgs og rehabiliteringssenter (LOR): Nytt sykehjem med 63 plasser, dagsenter og ombygging av eksisterende institusjon til 46 omsorgsboliger. I beregningene har Reform i Lunner estimert 9 korttidsplasser og 9 rehabiliteringsplasser, 3 ø- hjelps- og intermediærplasser. Kr 216 mill. Kr 75,2 mill. Lunner Psykiatritjeneste (Lp): Kr 7,3 mill. Kr 2,92 mill. Det foreslås at Frisklivssentral samlokaliseres med Frivilligsentralen. Totalt Kr 223,3 mill. Kr 78,12 mill. 7

8 7. Utviklingsarbeid i egenregi Med dette alternativet vil kommunene hver for seg løse utfordringene i samhandlingsreformen gjennom hhv. Opptur i Gran og Reform i Lunner. 7.1 Interne faktorer: Fordeler (styrker) og ulemper (svakheter) Fordeler (styrker) ved å løse utfordringene i samhandlingsreformen gjennom hhv. Opptur i Gran og Reform i Lunner: Tjenestetilbudet er lokalisert i egen kommune, og gir nærhet/tilgjengelighet for tjenestemottakerne. Det er ikke lange avstander fra kommunenes sykehjem i dag til Nødetat-bygget på Gran og framtidig legevakt der. Gjennom myndighet over innsatsfaktorene i egen kommune, sikres fleksibel bruk av kompetanse. IMA i egenregi kan bidra til at man får positive faglige ringvirkninger internt i kommunene, slik at rekruttering av fagpersonell, som sykepleiere og leger styrkes. Kommunene har styring med innholdet i og sammensetningen av egen tjenestetrapp (omsorgstrapp) og trenger ikke samordne seg med samarbeidende kommune. Utvikling og gjennomføringstakt av egen helse- og omsorgsstrategi kan bestemmes uten innblanding fra annen kommune. Enklere beslutningsprosesser politisk og administrativt. Unngår å bruke ressurser til administrative forhold som avtale- og økonomioppfølging. Videre vil det være en fordel å være uavhengig av prioritering i de to kommunene for å få vedtatt tiltak i de årlige drifts- og investeringsprosjekter. Kommunene har egne prosjekt og planer for utvikling av en helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, som omhandler økning i folketall, de forventede demografiendringer og endrede sykdomsbilder i framtida Ulemper (svakheter) ved å løse utfordringene i samhandlingsreformen gjennom hhv. Opptur i Gran og Reform i Lunner: Kommunene hver for seg vil ha mindre befolkningsgrunnlag enn de to kommunene tilsammen, med begrenset pasientvolum som konsekvens, og sårbarhet i forhold til reell arbeidstrening og vedlikehold av kompetanse. 8

9 En enhet under 16 senger kan begrense fleksibel bruk av ansatte og begrense muligheten for kompetanseoverføring til kommunens øvrige tjenester. Konkurranse mellom kommunene om kompetanse og rekruttering av nødvendig kompetanse, og redusert mulighet for store nok stillinger til å rekruttere spisskompetanse. Intermediæravdeling i egenregi kan innebære en mulig faglig svekkelse, fordi en må knytte ø-hjelps plasser opp mot andre avdelinger og oppgaver knyttet til ordinær sykehjemsdrift med 1-2 ø-hjelpssenger. Legene velger innleggelse i sykehus for pasienter som kunne blitt behandlet lokalt pga. mangel på adekvat kompetanse. 7.2 Eksterne faktorer: Muligheter og trusler Muligheter ved å løse utfordringene i samhandlingsreformen gjennom hhv. Opptur i Gran og Reform i Lunner: Både Gran kommune og Lunner kommune har hver for seg lagt strategi for utvikling av helse- og omsorgstjenesten i egen kommune. Helheten i Reform i Lunner tar hensyn til både manglende trinn i tjenestetrappa, folkevekst, demografiendringer og nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. I Gran kommune kan kommunestyret gjenoppta utviklingsarbeidet i Opptur i Gran, uten den binding som interkommunalt samarbeid medfører i prosjektering og drift. Intermediæravdeling i egenregi kan bety en mulig mer fleksibel ordning og overgang mellom aksen hjem ø-hjelpsplasser, korttidsplasser, avlastningsplasser og til/fra sykehus enn i dag. IMA i egenregi kan bidra til at legetjenesten ved sykehjemmene styrkes Trusler ved å løse utfordringene i samhandlingsreformen gjennom hhv. Opptur i Gran og Reform i Lunner: Nye tiltak i samhandlingsreformen som krever større befolkningsgrunnlag/pasientvolum, vil kreve ny interkommunal samhandlingsstrategi og samhandlingsprosess. Hyppigere sykehusinnleggelser pga. mangel på fagkompetanse, med mulig konsekvens: større økonomiske utgifter til medfinansiering. 9

10 Begrenset spisskompetanse pga. mindre pasientvolum enn ved interkommunal samhandling. Krever større kapasitet fra spesialisthelsetjenesten for å gjennomføre kompetanseutveksling mellom helseforetak og kommune pga. flere kommuner og færre regioner. Færre muligheter til å utvikle samhandlingskompetanse: kompetanse i koordinering av tjenestetilbud, kommunikasjon og tilrettelegging av helhetlige pasientforløp mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Den godt dokumenterte endring i aldersprofil fram mot 2030,vil utfordre kommunene med hensyn til behov for fagkompetanse og fagfolk. 8. Utviklingsarbeid i interkommunalt samarbeid Med dette alternativet vil kommunene løse utfordringene gjennom interkommunalt samarbeid. 8.1 Interne faktorer: Fordeler (styrker) og ulemper (svakheter) Fordeler (styrker) ved at kommunene løser utfordringene gjennom interkommunalt samarbeid: Korte avstander fra kommunenes sykehjem i dag til Nødetat-bygget på Gran og framtidig legevakt der, gir nærhet/tilgjengelighet for tjenestemottakerne. Interkommunalt samarbeid vil gi innbyggerne nærhet til felles legevakt. Interkommunalt samarbeid kan sikre et robust intermediært tilbud som gir muligheter for å etablere flerbrukssenger, med fleksibel bruk av ansatte og mulighet til kompetanseoverføring til kommunenes øvrige tjenester. Felles LMS eller IMA gir nærhet til interkommunal legevakt og kommunene vil kunne ta mer omfattende og faglig krevende behandlingsopplegg enn hver kommune kan forvente å ta hver for seg. Felles IMA eller LMS lokalisert i umiddelbar nærhet til felles legevakt gir kortere responstid for legetilgang. Felles IMA eller LMS vil samle kompetansen for de dårligste/mest krevende pasientene - de pasientene som det blir dyrt å bygge opp tilbud til i hver av kommunene og hvor det kan være vanskelig å rekruttere tilstrekkelig og adekvat kompetanse. 10

11 8.1.2 Ulemper ved at kommunene løser utfordringene gjennom interkommunalt samarbeid: Ulik tjenesteprofil innen helse og omsorg i de samarbeidende kommunene og behov for prioriteringer, kan skape problemer i samhandlingsrelasjonene. Valgt samarbeidsmodell kan gi skjevhet i myndighetsplasseringa mellom samarbeidende kommuner. Resultatet kan bli opplevelsen av manglende styring og involvering i beslutningsprosessene. Et felles LMS vil samle mye spisskompetanse. En sannsynlig konsekvens av dette kan være at de øvrige tjenestene i de to kommunene må avgi kompetanse til LMS-et og at kompetansekapasiteten i de øvrige tjenestene blir redusert. Et samarbeid om LMS eller IMA krever investerings- og driftstiltak som medfører at det må etableres på et minste driftsnivå. Dersom kommunen ikke ser det interkommunale samarbeidet om IMS eller LMS som en naturlig del av den totale helse- og omsorgstjenesten i hver kommune, kan det undergrave helhetstenkninga og sammenhengen i pasientflyten/pasientforløpet. 8.2 Eksterne faktorer: Muligheter og trusler Muligheter ved at kommunene løser utfordringene gjennom interkommunalt samarbeid: Et felles LMS er en løsning som er framtidsretta. Felles LMS legger til rette for Sykehuset Innlandets faglige understøttelse av og samhandling med Hadelandskommunenes helsetjenester, fordi LMSet er et felles møtested med de samarbeidende kommuner. Innbyggerne i Hadelandsregionen sikres en helhetlig og kvalitativ god helse- og omsorgstjeneste gjennom et systematisk samarbeid. Felles LMS kan gi større rom for forebyggende og helsefremmende arbeid med pasienten/brukeren i fokus, for på den måten å ivareta samfunnets ressurser på best mulig måte. Interkommunalt samarbeid om IMA eller LMS gir muligheter for felles kompetanseog rekrutteringsstrategi for å sikre god kompetanseutvikling og redusere unødvendig konkurranse om kompetanse og arbeidskraft. 11

12 Et felles IMA eller LMS kan gi kvalitativt bedre tjenester både internt og som ressursbase for de øvrige helse- og omsorgtjenestene i kommunene. Gir muligheter til å se andre og nye samarbeidsløsninger inne helse- og omsorgstjenesten som gir gevinst for begge parter, både økonomisk, personellmessig og kompetansemessig. Større sannsynlighet for kompetanseutveksling mellom kommune og helseforetak, da det blir færre treffpunkt gjennom interkommunalt samarbeid enn om kommunene opererer hver for seg. (Jf. Samarbeidsavtalene mellom kommune og helseforetak.) Muligheter til å innlemme interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold-tilbud til mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte problem Trusler ved at kommunene løser utfordringene gjennom interkommunalt samarbeid: Samarbeidet om et LMS (i tillegg til dagens etablerte interkommunale samarbeid), kan bli en utfordring i forhold til anbefalt størrelse. Det kan bety at strukturelle forhold må vurderes. Et felles IMA eller LMS kan bli en "stat i staten" som ikke ivaretar kontakt og samhandling med samarbeidende kommuners øvrige helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder i forhold til fagkompetanse og ressurser, samt fysisk nærhet for pasienter og pårørende. Lokalisering av IMA eller LMS kan bli opplevd som mest fordelaktig for den kommunen som har størst geografisk nærhet til IMA-et eller LMS-et. Ulik administrativ og politisk prioritering i samarbeidende kommuner kan vanskeliggjøre samhandlinga. 12

13 9. Oppsummering Samhandlingsreformen innebærer endring av dagens oppgavefordeling mellom kommunenes helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Endringer kan generelt betraktes som en mulighet til utvikling eller en trussel mot det bestående. Et internt perspektiv kan handle om å bevare den positive utvikling som finnes i tjenesten i dag, mens et eksternt perspektiv kan handle om å se muligheter for utvikling gjennom å søke samarbeid med andre. Begge perspektivene må ivaretas i utvikling av helse- og omsorgstjenesten. 9.1 Grunnlag for felles IMA eller LMS Gran kommune og Lunner kommune har muligheter til å etablere felles IMA eller LMS i nærhet til felles legevakt og ambulansestasjon. Dette vil gi en robust løsning med muligheter for flerbrukssenger, samvirke med tilgrensende tjenester og kort responstid for legetilgang. Kommunen kan på den andre siden velge å utvikle helse- og omsorgstjenestene hver for seg. Utvikling av helse- og omsorgstjenesten vil dermed bli et internt anliggende, noe som kan forenkle politiske og administrative prosesser og prioriteringer. Oppdragsgiver reiser spørsmålet om konsekvenser for blant annet kompetanse, rekrutteringssituasjonen og økonomi i «resterende tjenester». Svaret på dette spørsmålet er avhengig av en vesentlig forutsetning. Denne forutsetningen er om kommunene ser det interkommunale samarbeidet om et IMA eller et LMS som en naturlig del av den totale helse- og omsorgstjenesten i den enkelte kommune, eller om kommunene ser et IMA eller et LMS som «en stat i staten». Dersom kommunene ser IMA eller LMS som noe som truer de øvrige helse- og omsorgstjenestene i kommunene, så er det neppe grunnlag for et ressurseffektivt og forpliktende samarbeid om et IMA ellet et LMS. Motivasjonen til å se muligheter for samhandling og synergieffekter vil være vanskelig med en slik holdning til samarbeidet. Dersom kommunene derimot ser samarbeidet som en ressursbase og et kvalitativt faglig bidrag til den øvrige tjenesten, så er grunnlaget tilstede for konstruktiv samhandling og felles problemløsning i utvikling av helse- og omsorgstjenesten både i Gran kommune og i Lunner kommune. 9.2 Konsekvenser for kompetanse og rekruttering Dersom kommunene velger en eller annen samarbeidsform for å løse oppgavene i samhandlingsreformen, er det viktig at et felles IMA eller LMS blir sett på som en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Funksjonene som legges inn i et LMS, bør betjene 13

14 både IMA og hjemmetjenestene i de samarbeidende kommunene. Ett av målene med Samhandlingsreformen er å overføre aktuelle oppgaver som kommunene kan løse like godt eller bedre, fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Etablering av forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetakene skal sikre kompetanseutveksling mellom kommune og helseforetak. Med dette som grunnlag for samarbeidet, vil spørsmålet om tilstrekkelig kompetanse i de øvrige helse- og omsorgstjenestene kunne løses gjennom gjensidig veiledning og kompetansedeling mellom de ulike tjenestene/tjenestestedene. Den godt dokumenterte endring i aldersprofil fram mot 2030, vil utfordre kommunene med hensyn til behov for fagkompetanse og arbeidskraft. Gjennom å etablere ulike tjenester i et LMS kan følgende områder for å oppnå synergieffekt beskrives: Kompetanse: Et større pasientgrunnlag gir muligheter for å rekruttere ulike fagkompetanser. Dette gir mulighet til å arbeide tverrfaglig både i LMS-et og i den øvrige helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Tverrfaglig samarbeid øker kvaliteten for pasienter/brukere med sammensatte behov. Muligheter for et større fagmiljø øker både kunnskapsgrunnlaget og erfaringsgrunnlaget innen aktuelle fagområder. Fleksibilitet: Med flere medarbeidere under felles ledelse vil fleksibiliteten bli større. Fravær i en liten enhet gir større sårbarhet, enn fravær i en større enhet. Gjennom samarbeid vil medarbeiderne få kjennskap til hverandres arbeidsområde og -oppgaver. Dette åpner muligheter for nytenking og nye arbeidsmåter som kan inspirere til felles problemløsning. Koordinering: Koordinering av ulike fagteam i et LMS kan gi større muligheter til styring av ressursene, både når det gjelder bruk av ressurser og utnytting av felles ressurser. Koordineringsmulighet av flere funksjoner kan gi synergieffekt med hensyn til rasjonell oppgaveløsning, og bruk av riktig kompetanse på riktig sted. Kommunene hver for seg kan også oppnå beskrevet synergieffekter gjennom intern samhandling i egen kommune. Forskjellen mellom om dette skjer i egenregi eller gjennom etablering av felles IMA eller LMS, er størrelsen på pasientgrunnlaget og mulighetene et større pasientvolum gir med hensyn til rekruttering av kompetanse og arbeidskraft. 9.3 Tjenestekvalitet og ressursbruk Et samarbeid mellom de to kommunene vil gi et større pasientgrunnlag for å kunne gjennomføre mer omfattende og faglig krevende behandlingsopplegg enn hver kommune kan forvente å ta hver for seg. Noe som i neste omgang kan bidra til kompetanseoppbygging for de dårligste/mest krevende pasientene i kommunene. Manglende adekvat kompetanse i kommunene på grunn av begrenset pasientvolum, kan føre til at legene velger innleggelse i 14

15 sykehus for pasienter som kunne blitt behandlet lokalt, med konsekvens: større utgifter til medfinansiering. Et interkommunalt samarbeid gjennom et IMA eller et LMS kan gi andre og nye samarbeidsløsninger som gir gevinst for begge parter, både økonomisk, personellmessig og kompetansemessig. Dette kan bety mulighet for større stillinger med spisskompetanse eller fleksibel bruk av etterspurt kompetanse i de ulike kommunene. Dette kan på sikt gi mulighet for felles koordinerende enhet og felles tildelingsenhet. Funksjonell koordinering og god informasjonsflyt er viktig for å oppnå helhetlige pasientforløp i samarbeid med pasient/bruker. 9.4 Organisering og struktur Ulik tjenesteprofil innen helse og omsorg i de samarbeidende kommunene og stort behov for å gjøre egne prioriteringer, kan skape problemer i samhandlingsrelasjonene. Dette vil igjen avhenge av om forskjellene ses på som en mulighet i samhandlinga eller om forskjellene i tjenesteprofil blir sett på som en ulempe som hindrer samhandling og funksjonelle løsninger. Mulighetsperspektivet vil kunne gi muligheter til et større potensiale for videre utvikling av helse- og omsorgstjenestene i hver enkelt kommune. Med etablering av IMA i hver av de to kommunene, har kommunen kontroll og styring med egne ressurser og tiltak og investeringer, uten innblanding fra annen kommune. Et felles IMA eller LMS vil kreve avtaler og rutiner i informasjonsflyt og økonomioppfølging. Merarbeidet med informasjon- og økonomioppfølging må veies opp mot en mulig gevinst av samhandlinga som kommunene vurderer som større enn ulempene/utgiftene ved merarbeidet. 9.5 Samhandling med spesialisthelsetjenesten Et felles LMS vil kunne legge til rette for Sykehuset Innlandets (SI) faglige understøttelse av og samhandling med Hadelandskommunenes helsetjenester, fordi LMS-et er et felles møtested for samarbeidende kommuner. Hvilke desentraliserte spesialisthelsetjenester som skal etableres i et LMS må bli et resultat av forhandling mellom SI og kommunene. Beslutningen må bygge på en vurdering av pasientgrunnlag, ressursbruk og hensiktsmessighet for pasienten. Kommunene er her avhengige av hvordan SI vurderer og planlegger sine desentraliserte tjenester i regionen. Kommunenes samlede kompetanse innen aktuelle fagområder for desentralisert behandling vil være et viktig bidrag til desentralisert behandling og oppfølging av pasienter. 9.6 Politisk styring Dersom Gran og Lunner inngår et interkommunalt samarbeid om et IMA eller et LMS, bør kommunene vurdere om administrativ vertskommune er den beste overordna organisering. 15

16 Det kan tenkes at vertskommune med politisk nemnd kan sikre politisk styring bedre, slik at problemstillinger rundt forholdet mellom vertskommune og "kjøperkommune" kan reduseres. Oppsummert vektlegger RO følgende momenter for å løse samhandlingsreformens utfordringer i egenregi eller gjennom felles IMA eller LMS, som følger: 9.7 Momenter for å løse samhandlingsreformens utfordringer i egenregi I egenregi har kommunene styring med innhold og sammensetning av egen tjenestetrapp og dermed også over tjenestetilbud før, istedenfor og etter behandling i sykehus, samt øyeblikkelig-hjelp døgntilbud, uten hensyn til samarbeidende kommunes prioriteringer. IMA i egenregi kan sikre fleksibel bruk av kompetanse, positive faglige ringvirkninger internt og bidra til at legetjenesten ved sykehjemmene styrkes. I egenregi unngår kommunene å bruke administrative ressurser til avtale- og økonomioppfølging. Videre kan det antas at politiske og administrative beslutningsprosesser blir enklere. Både Lunner kommune og Gran kommune har egne planer for utvikling av en helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste. 9.8 Momenter for å løse samhandlingsreformens utfordringer gjennom felles IMA eller LMS Gjennom et felles IMA eller LMS vil kommunene få et større pasientgrunnlag. Dette vil gi økte muligheter for ulike kompetanser, vedlikehold og bruk av kompetanse, samt muligheter for større stillinger med hensyn til spisskompetanse. Etablering av et IMA eller LMS kan sikre et robust intermediært tilbud som gir muligheter til å etablere flerbrukssenger, fleksibel bruk av ansatte og mulighet til kompetanseoverføring til kommunens øvrige tjenester. Kommunene er bedre rustet til å møte framtidige oppgaver/utfordringer innen samhandlingsreformen. Felles LMS kan legge til rette for Sykehuset Innlandets faglige understøttelse av og samhandling med Hadelandskommunenes helsetjenester. 16

17 10. Tilråding På bakgrunn av SWOT-analysen og sentrale føringer fra statlige myndigheter om gjennomføring av og utvikling i samhandlingsreformen, tilrår RO Lunner kommune og Gran kommune å samarbeide om etableringen av et LMS på Hadeland. Et felles LMS vil være mest framtidsrettet med tanke på stort nok pasientvolum for utvikling og vedlikehold av spesialisert kompetanse, rekruttering og utvikling av en forebyggende og rehabiliterende helse og omsorgstjeneste. Alternativt kan etableringen skje trinnvis, men samtidig forankret i langsiktig planlegging av utvikling av helse- og omsorgstjenester i Hadelandsregionen. Etablering av et felles IMA med minimum 16 senger kan være en riktig start som ivaretar en fornuftig dimensjonering av ø-hjelpssenger og plasser for før, istedenfor og etter sykehusopphold. 17

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN FOR LUNNER OG GRAN INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN FOR LUNNER OG GRAN INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-84 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Tjenesteleder, Rønnaug Egge Braastad SAMHANDLINGSREFORMEN FOR LUNNER OG GRAN INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Stortingsmelding nr

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 22.11.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Saksbehandlere: Kommunalsjef, Frode Holst og Rådgiver Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Kommunalsjef, Frode Holst og Rådgiver Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 10/2138-32 Arkivnr.: 100 Saksbehandlere: Kommunalsjef, Frode Holst og Rådgiver Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN FOR LUNNER OG GRAN INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel:

Detaljer

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER Arkivsaksnr.: 16/483 Lnr.: 10835/16 Ark.: G10 &10 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttvedt Haslestad SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, Kommunestyresalen 08.11.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, Kommunestyresalen 08.11.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, Kommunestyresalen 08.11.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 111/12 Sak 112/12 Sak 113/12 Sak 114/12 Sak 115/12 Sak 116/12

Detaljer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer Lunner kommune Reform i Lunner Mål og rammer Innholdsfortegnelse 1 Organisering... 3 1.1 Prosjektansvarlig og øvrige roller... 3 2 Milepæler og milepælsplan... 3 3 Mandater... 4 3.1 Mandat for prosjekt

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 2. februar 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 22.11.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 22.11.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 22.11.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 107/12 Sak 108/12 Sak 109/12 Sak 110/12 Sak 111/12 Sak 112/12

Detaljer

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/228-8 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om samhandlingsreformen - oppfølging av prosjektrapport

Interkommunalt samarbeid om samhandlingsreformen - oppfølging av prosjektrapport Arkivsak-dok. 11/01075-19 Saksbehandler Gaute Øvrebotten Saksgang Kommunestyret Møtedato Interkommunalt samarbeid om samhandlingsreformen - oppfølging av prosjektrapport Rådmannens innstilling: 1. IMA

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

VEDLEGG FELLES FORMANNSKAPSMØTE 01.06.12

VEDLEGG FELLES FORMANNSKAPSMØTE 01.06.12 VEDLEGG FELLES FORMANNSKAPSMØTE 01.06.12 Arkivsak dok. 11/01075 19 Saksbehandler Gaute Øvrebotten Saksgang Kommunestyret Møtedato Interkommunalt samarbeid om samhandlingsreformen oppfølging av prosjektrapport

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN FOR LUNNER OG GRAN - INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN FOR LUNNER OG GRAN - INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-43 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN FOR LUNNER OG GRAN - INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet TILLEGGSSAK. Dato: kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet TILLEGGSSAK. Dato: kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen TILLEGGSSAK 4/13 11/01075 37 Samhandlingsreformen i Lunner og Gran oppfølging av kommunestyrevedtakene i

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 18.10.2016 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00

Detaljer

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Fakta om Meløy kommune 6500 innbyggere Ørnes kommunesenter Industrikommune Fiskeri og havbruk Desentralisert struktur 2

Detaljer

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Bergen kommune og samhandlingsreformen Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Fra visjon til virkelighet en retningsreform 2008: Visjon 1. januar 2012: Oppstart (første skritt) Hovedtrekk i reformen Økt

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Onsdag 05.06.2013 kl. 18.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 Samhandling Helgeland Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 2 3 Senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF PKO ( Praksiskonsulentkoordinator) LMS (Læring og Mestring) KE (Koordinerende enhet)

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Arkivsaksnr.: 14/503-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Rådmannens innstilling(med

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 22.11.2012 kl. 17:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Samhandling til beste for brukeren. Gunn Marit Helgesen Styreleder KS

Samhandling til beste for brukeren. Gunn Marit Helgesen Styreleder KS Samhandling til beste for brukeren Gunn Marit Helgesen Styreleder KS Samhandlingsreformen lever fortsatt i kommunene! Kommunene er opptatt av samhandling Gjennomfører tiltak i tråd med forventningene Øyeblikkelig

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE 1 Samhandlingsreformen Ønsket situasjon: Helse & Omsorg mot 2020 Fauske Kommune 2 FAKTA! -HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN? VISER VEI FRAMOVER. GIR HELSETJENESTEN NY RETNING.

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT

SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT Rapport overlevert 18.11.2011 Mette Hafstad Prosjektleder Arne Julsrud Berg Prosjektansvarlig For mer inngående redegjørelse

Detaljer

«Opptur» og Samhandlingsreformen

«Opptur» og Samhandlingsreformen «Opptur» og Samhandlingsreformen 1. Innledning Hvorfor er det behov for et Helsehus/ LMS i Gran? Hva skal til for å realisere et Helsehus/ LMS med en intermediær avdeling? Hva vil i så fall skje med resterende

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov Kjersti Toppe

Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov Kjersti Toppe Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov 2011 Kjersti Toppe Norge har en av verdens beste helsetjenester Utfordringer Bruker for mye ressurser på feil nivå Pasienter opplever brudd og svikt

Detaljer

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud PROSJEKT I GJØVIKREGIONEN PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN ORGANISASJONSKART B EIER Sykehuset Innlandet repr ved Divisjonsdir. Gjøvik Prosjekteier Rådmennene i Gjøvikregionen Styringsgruppe:

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Samhandlingsstrategi Styringskrav 2015

Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Samhandlingsstrategi Styringskrav 2015 Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Samhandlingsstrategi 2015 2017 Styringskrav 2015 Sammendrag samhandlingsstrategi Ved å utvikle helhetlige pasientforløp, trygge

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Pasientflyt mellom 1. og 2. linje. Møteplass; Pasientlogistikk og ressursstyring Rica Hell hotell 17. januar 2013 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Pasientflyt mellom 1. og 2. linje. Møteplass; Pasientlogistikk og ressursstyring Rica Hell hotell 17. januar 2013 Samhandlingsdirektør Tor Åm Pasientflyt mellom 1. og 2. linje Møteplass; Pasientlogistikk og ressursstyring Rica Hell hotell 17. januar 2013 Samhandlingsdirektør Tor Åm Utfordringer mht pasientforløp; NOU 2005: 3 Fra stykkevis til

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE HELSE, INSTITUSJON

ARBEIDSGRUPPE HELSE, INSTITUSJON Kommunereformen Dovre - Lesja 2015 ARBEIDSGRUPPE HELSE, INSTITUSJON nærhet tilgjengelighet tilhørighet tillit trivsel - trygghet Dagens løsning: Dagens organisasjon og struktur Se vedlagte organisasjonskart

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 04.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28.01.14 Fraværende representanter

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Åpent folkemøte om helse og omsorgstjenestene. Lidsjalv, Gran 29. August 2016

Åpent folkemøte om helse og omsorgstjenestene. Lidsjalv, Gran 29. August 2016 Åpent folkemøte om helse og omsorgstjenestene Lidsjalv, Gran 29. August 2016 1 Åpent folkemøte om helse og omsorgstjenestene Hvor og hvordan før kommunene løse de store omsorgsbehovene i åra framover?

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE 21. MAI 2015 MANDAT FOR MULIGHETSSTUDIEN Mulighetsstudien skal undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig med en samlokalisering av helsetjenester i Risør kommune.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Døgntilbud til øyeblikkelig hjelp Pasientkoordinator Rehabilitering Kompetanseheving 1.Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Detaljer

Dialogseminaret 2010 - Åre -

Dialogseminaret 2010 - Åre - Dialogseminaret 2010 - Åre - - utfordringer og muligheter for Innherred samkommune Levanger kommune den 19.02.2010 3 hovedutfordringer for helseområdet i kommunene ble til 4: Kapasitet (demografiutviklingen)

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Bedre helsetjenester til de som trenger det mest

Bedre helsetjenester til de som trenger det mest Bedre helsetjenester til de som trenger det mest Bjørn Gudbjørgsrud KS 28.01.2009 Mer komplekse tjenester i kommunene viktige drivere i utviklingen Teknologisk utvikling Demografisk utvikling Reformer

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Litt om Kristiansand og Agder Kristiansand: 85 000 innbyggere Vertskommune sykehus og universitet

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Leiarutfordringar i Samhandlingsreforma. V/Cand.Polit og sykepleier Svein Lyngroth

Leiarutfordringar i Samhandlingsreforma. V/Cand.Polit og sykepleier Svein Lyngroth Leiarutfordringar i Samhandlingsreforma V/Cand.Polit og sykepleier Svein Lyngroth Samhanslingsreformen Samhandlingsreformen har som overordnet mål å sikre en fremtidig helse-og omsorgstjeneste som svarer

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Den nye samhandlingsreformen er en solid tillitserklæring til kommunesektoren. (Halvdan Skard

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer