Spørsmål nr. 25 (2013)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål nr. 25 (2013)"

Transkript

1 Spørsmål nr. 25 (2013) Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Lin-Merete Carlsen (AP) har stilt spørsmål til besvarelse i bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg: 1. Hva skjer med Austadgata 36? 2. Hvorfor har sykehuset og kommunen totalt forskjellige oppfatninger av hvor tidlig pasienter skrives ut fra sykehuset og i hvilken tilstand de skrives ut i? 3. Hva med "Geriatriløft Drammen"? Hva skjer med samarbeidet med Vestre Viken? 4. Hvordan tenker man fremtidig drift av Geriatrisk poliklinikk på Helsehuset? Har man tatt evalueringen av Geriatriløftet innover seg, og vil satse på et utvidet tilbud på geriatrisk poliklinikk? 5. Hvordan er fagsammensetningen i henholdsvis sykehjem og hjemmesykepleien i Drammen? (da vil jeg se tall på ufaglærte, faglærte og høyskoleutdannede i hver enkelt virksomhet) 6. Hvor mange helsefagarbeiderlærlinger tar Drammen Kommune inn? Hvor mange i 2012 og hvor mange hittil i år? Svar: 1. Hva skjer med Austadgata 36? Vi holder en løpende oversikt over behov for heldøgnsplasser, herunder sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Når noen i våre heldøgnstilbud får endrede behov er det naturlig å tilby disse andre tjenester, men det gjøres ut i fra individuelle behov. Etter samhandlingsreformen er erfaringen vår at etterspørselen av somatiske plasser er langt større enn etterspørselen av demensplasser. Vi foretar derfor løpende en vurdering av behov for ulike type plasser.

2 Etter ferdigstillelsen av Schwartzgate er det derfor naturlig å se på vår totale kapasitet av heldøgnsplasser til demente. I denne gjennomgangen vil også helgestengte tilbud bli vurdert åpnet. Det er foreløpig ikke tatt noen beslutning i fht videre drift av tilbud til personer med demens i Austadgata 36, men inntil videre har jeg bedt Tjenestetildeling og samordning om at det foreløpig ikke tildeles plasser i Austadgata dersom disse skulle bli ledige. 2. Hvorfor har sykehuset og kommunen totalt forskjellige oppfatninger av hvor tidlig pasienter skrives ut fra sykehuset og i hvilken tilstand de skrives ut i? Sykehuset kjenner best til pasienten og dennes funksjon i sykehuset, mens kommunen kjenner pasienten best pasientens hjemmesituasjon. Før samhandlingsreformen trådte i kraft lå de pasientene som ikke kunne sendes hjem med hjemmetjenester på sykehuset til de fikk en plass i kommunen når slik plass ble ledig. Vurderingen fra kommunens side ble gjort ukentlig. Som oftest var det korttidsplass som var det aktuelle tilbudet. Dette kunne ta fra noen dager til litt over en uke før en slik plass var tilgjengelig. Etter samhandlingsreformens inntreden foretas tilsvarende vurdering daglig. Ofte er et tilbud i kommunen på plass i løpet av samme dag. Praksis før Samhandlingsreformen innebar flere liggedager på sykehus enn etter Samhandlingsreformen trådte i kraft. Det er vårt inntrykk at det også var færre re-innleggelser den gangen enn nå. Verken sykehuset eller vi har god nok statistikk på re-innleggelser, men vi jobber med å utvikle bedre tallmateriale. Vårt forbruk av medikamenter og medisinsk forbruksmateriell gir også en indikasjon på at pasientene vi mottar fra sykehuset er sykere i år enn tidligere år. Bare i år viser prognosen en 20 % økning i disse utgiftene. Kommuneoverlegen i Drammen er også av den oppfatning at pasientene har mer komplekse medisinske tilstander, og dette er formidlet i vår dialog med Fylkesmannen. Sykehuset har sin tjeneste under et tak, mens kommunen har mange hus og nivåer. Sykehuset har et behandlende fokus og kommunen en helse- og omsorgsfokus. Dette er blitt forsterket etter reformen. Både kommunen og sykehuset opplever å ha et godt og tett samarbeid for å oppnå best mulige løsninger for pasientene vi har et felles ansvar for. Tjenestetildeling og samordning v/kontor for tjenestetildeling (KFT) har jevnlige møter med Drammen sykehus v/samhandlingsjefen VVHF. Vi har også fortløpende kontakt og evalueringsmøter etter for eksempel sommer. Begge parter opplever at vi har et godt samarbeid.

3 3. Hva med "Geriatriløft Drammen"? Hva skjer med samarbeidet med Vestre Viken? Geriatriløft Drammen kan på mange måter sies å være forløperen til samhandlingsreformen. Geriatriløftet hadde gode intensjoner og målsettinger slik evalueringsrapporten fra Agenda AS beskriver, og det meste er i dag innarbeidet i de ordninger vi har for samhandling og pasientforløp. Samhandlingsreformen har gitt føringer for samhandlingsavtaler, rutiner og økonomi. Kvalitetsaspektet ved reformen oppleves å ha kommet noe i skyggen av de formelle avtalene og de økonomiske modellene samhandlingsreformen legger opp til. Kvalitetsaspektet ved reformen er godt ivaretatt i Geriatriløft Drammen, og videreført i tråd med den evalueringen Agendarapporten ga tilbakemelding på. Samarbeidet med Vestre Viken ivaretas på mange plan: Formalisering av samarbeidet er gjort i samarbeidsavtaler slik samhandlingsreformen forutsetter Sykehuset har, etter nylig presisering fra Helse- og omsorgsdirektoratet, veiledningsplikt i enkelt saker både på lege og sykepleiernivå er nylig presisert av helse- og omsorgsdirektoratet Det overordnede samarbeidet ivaretas i lokalt samarbeidsutvalg (LSU), Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet og andre utvalg og fora der begge parter er representert Drammen kommune har vært pilot i oppstarten av elektronisk meldingsutveksling i samarbeid med Drammen Sykehus Representanter fra KFT har måndelige møter med samhandlingssjefen Drammen Helsehus har legedekning fra Drammen sykehus og samarbeid på individnivå rundt enkeltpasienter KFT har daglig tilstedeværelse på sykehuset og kontakt med kommunekontaktene på de ulike avdelingene på Drammen sykehus Fortløpende evalueringssamtaler på sykehuset med kommunekontaktene og KTTS sykehusgruppe 4. Hvordan tenker man fremtidig drift av Geriatrisk poliklinikk på Helsehuset? Har man tatt evalueringen av Geriatriløftet innover seg, og vil satse på et utvidet tilbud på geriatrisk poliklinikk? Poliklinisk virksomhet er spesialisthelsetjenestens ansvar. Geriatrisk poliklinikk er en del av medisinsk klinikk ved Drammen sykehus, og det er de som velger ut pasienter etter vanlig henvisningsrutiner til geriatrisk poliklinikk. Etter som tiden har gått har ikke sykehuset hatt geriater og den tiden sykehuset kan avsette til lege for poliklinisk virksomhet i geriatrisk poliklinikk er redusert til en dag i uken. Kommunens ressurser er ikke reduserte, de er opprettholdt på samme nivå som i oppstarten. Innledningsvis i Geriatriløftet var intensjonen at den polikliniske virksomheten skulle bestå av geriater, to sykepleiere, en ergoterapeut og en fysioterapeut. Tilbudet skulle bestå i: utrede i fht generell geriatri, fallproblematikk, uklare problemstillinger hos eldre, råd, veiledning,

4 treningstilbud og opplæring, dvs både et lavterskeltilbud på dagtid og poliklinikk. I praksis ble dette et tilbud knyttet til demensutredning, og noe mindre på de andre områdene. Geriatrisk team og ambulant tverrfaglig geriatrisk team utføres av de samme personene, men med forskjellig fokus avhengig av om de arbeider opp mot legen på poliklinikken eller som et lavterskel kommunalt tilbud som alle kan henvise til, også fastleger. Den kommunale ressursen er opprettholdt på samme nivå som tidligere, men er organisatorisk flyttet for å dra full nytte av den kompetansen som er i det fagmiljøet. Poliklinikken er opprettholdt på det nivå sykehuset ser seg i stand til, dog uten geriaterkompetanse slik forutsatt. Skap Gode Dager HSO er videreutvikling av FOU-enheten i pleie og omsorg, og oppgaven med systematisk og planlagt kompetanseheving for aktuelle personalgrupper og innenfor viktige felt ansees å være godt ivaretatt. 5. Hvordan er fagsammensetningen i henholdsvis sykehjem og hjemmesykepleien i Drammen? (da vil jeg se tall på ufaglærte, faglærte og høyskoleutdannede i hver enkelt virksomhet) Statistikken er per 30.august 2013 og er delt opp i to; en for sykehjem og en for hjemmesykepleie totalt. Disse er igjen oppdelt i en tabell samt en tabell for hvert helse- og omsorgsdistrikt. Statistikken er basert på følgende utdanningsgrupper på regulativlønn med tilhørende stillingstitler: o Høyskoleutdannede: Fagkoordinerende sykepleier, miljøterapeut, psykiatrisk sykepleier, spesialutdannet sykepleier, spesialsykepleier, sykepleier, sykepleier I, vernepleier o Fagarbeidere: Helsefagarbeider, hjelpepleier, ledende hjelpepleier, miljøarbeider, omsorgsarbeider m/fag, spesial helsefagarbeider, spesial omsorgsarbeider, spesialhjelpepleier o sosialfaglig utdanning: Pleiemedarbeidere Tabellene viser henholdsvis antall, prosent av antall, årsverk og prosent av årsverk for hver utdanningsgruppe. Se vedlegg 1 for detaljer per virksomhet.

5 6. Hvor mange helsefagarbeiderlærlinger tar Drammen Kommune inn? Hvor mange i 2012 og hvor mange hittil i år? Antallet lærlinger som har læreplass i Drammen kommune vil variere i løpet av året. Vi har de siste årene valgt å rapportere antall lærekontrakter som er inngått med Drammen kommune i løpet av året pr som det offisielle antallet. Ved utløpet av 2013 vil vi ha inngått 48 lærekontrakter, dette inkluderer 19 nye avtaler inngått i august. Kommunen vil inngå 24 nye lærekontrakter (19+5) for Sak om reorganisering av lærlingordningen i Drammen kommune, vil komme som egen sak til Partssammensatt samarbeidsutvalg i løpet av høsten 2013.

6 Vedlegg 1 Samlet sykehjem Høyskoleutdannede ,6 103,8 25,7 Fagarbeidere ,6 244,6 60,5 sosialfaglig utdanning ,8 56,1 13,9 Sum ,5 100 Fjell Høyskoleutdannede 11 17,5 8,3 21,7 Fagarbeidere ,9 59,8 sosialfaglig utdanning 23 36,5 7,1 18,5 Sum ,3 100 Gulskogen Høyskoleutdannede 4 13,8 3,8 20,8 Fagarbeidere 18 62,1 12,4 67,8 sosialfaglig utdanning 7 24,1 2,1 11,5 Sum ,3 100 Hamborgstrøm Høyskoleutdannede 14 13,9 12,1 19,4 Fagarbeidere 50 49,5 36,6 58,7 sosialfaglig utdanning 37 36,6 13,7 22 Sum ,4 100

7 Konnerud Høyskoleutdannede 19 19,6 15,9 25,6 Fagarbeidere 54 53,6 38,2 61,6 sosialfaglig utdanning 24 26,8 7,9 12,7 Sum Losjeplassen Høyskoleutdannede 9 19,6 8,8 26 Fagarbeidere 35 53,6 23,4 69,2 sosialfaglig utdanning 10 26,8 1,6 4,7 Sum ,8 100 Marienlyst Høyskoleutdannede 34 27,9 26,8 31,3 Fagarbeidere 68 55,7 48,9 57,2 sosialfaglig utdanning 20 16,4 9,8 16,3 Sum ,5 100 Åskollen Høyskoleutdannede ,7 29,9 Fagarbeidere 42 51,2 30,9 58,9 sosialfaglig utdanning 22 26,8 5,9 11,2 Sum ,5 100

8 Åssiden Høyskoleutdannede 16 17,8 12,4 23,9 Fagarbeidere 46 51,1 31,3 60,4 sosialfaglig utdanning 28 31,1 8,1 15,6 Sum ,8 100 Samlet hjemmesykepleie Høyskoleutdannede 86 29, ,9 Fagarbeidere ,9 95,5 50,7 sosialfaglig utdanning 61 23,4 15,8 8,4 Sum ,3 100 Fjell Høyskoleutdannede ,6 48,7 Fagarbeidere 8 53,3 5,6 48,7 sosialfaglig utdanning 1 6,7 0,3 2,6 Sum ,5 100 Gulskogen Høyskoleutdannede ,2 45,6 Fagarbeidere 11 40,7 8 44,4 sosialfaglig utdanning 6 22,2 1,8 10 Sum

9 Hamborgstrøm Høyskoleutdannede 9 29,7 8,3 33,9 Fagarbeidere 15 46,9 12,6 51,4 sosialfaglig utdanning 10 23,4 3,6 14,7 Sum ,5 100 Konnerud Høyskoleutdannede 12 29,7 10,9 41,6 Fagarbeidere 15 46,9 11,6 44,3 sosialfaglig utdanning 15 23,4 3,7 14,1 Sum ,2 100 Losjeplassen Høyskoleutdannede 6 21,4 5,5 29,1 Fagarbeidere 16 57,1 12,3 65,1 sosialfaglig utdanning 6 21,4 1,1 5,8 Sum ,9 100 Marienlyst Høyskoleutdannede 10 45,5 8,5 53,1 Fagarbeidere 8 36,4 6,8 42,5 sosialfaglig utdanning 4 18,2 0,7 4,4 Sum

10 Åskollen Høyskoleutdannede 12 38, ,7 Fagarbeidere 15 48,4 12,5 53,4 sosialfaglig utdanning 4 12,9 0,9 3,8 Sum ,4 100 Åssiden Høyskoleutdannede 21 31, ,2 Fagarbeidere 30 45,5 26,1 52,4 sosialfaglig utdanning 15 22,7 3,7 7,4 Sum ,8 100

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

«Opptur» og Samhandlingsreformen

«Opptur» og Samhandlingsreformen «Opptur» og Samhandlingsreformen 1. Innledning Hvorfor er det behov for et Helsehus/ LMS i Gran? Hva skal til for å realisere et Helsehus/ LMS med en intermediær avdeling? Hva vil i så fall skje med resterende

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St.

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Olavs Hospital Oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 Fremtidig sammensetting

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Tidspunkt: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit,. 4. etg Tirsdag 10.11.2009 kl. 09:00 ca.13:30 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR HELSE - OG OMSORG I LEBESBY KOMMUNE 2014-2017

KOMPETANSEPLAN FOR HELSE - OG OMSORG I LEBESBY KOMMUNE 2014-2017 KOMPETANSEPLAN FOR HELSE - OG OMSORG I LEBESBY KOMMUNE 2014-2017. Utarbeidet mars 2011 med utgangspunkt i rammeplan for kompetanse Revidert mars 2014 - Vedtatt i Administrasjonsutvalget sak P 4/14 1 1.

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Fafo-rapport 2011:17 Fafo 2011 ISBN 978-82-7422-812-2 ISSN 0801-6143 2 Innhold

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2 SØNDRE LAND KOMMUNE Tjenesteområde helse og omsorg Prosjektrapport Klart vi kan Delrapport 2 UTREDNING HANDLINGSPROGRAM 2008: BEHOLDE OG REKRUTTERE PERSONELL UTREDE ØKT GRUNNBEMANNING Rapport fra arbeidsgruppa

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN for PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE Revidert: Mai 2007 Neste oppdatering: April 2008 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN 3 2 MÅLSETNING 5 3 JURIDISKE

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer