STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Orientering: PP-tjenestens arbeid v/åse Sagedal. Saksnr Innhold 02/2013 Referater og orienteringer - HOOK /2013 Bruk av vilkår om aktivitet for søkere av økonomisk stønad 07/2013 Disponering av reserverte midler innenfor pleie/ omsorg og skoler 08/2013 Ungdomsråd 09/2013 Tønsberg interkommunale legevakt - administrativt vertskommunesamarbeid 10/2013 Eventuelt - HOOK Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den Øivind Nilsen (s.) leder Bjarne Sætre (s.) møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/1170 Saksbehandler: Eva Undrum Referater og orienteringer - HOOK Saksnr Utvalg Møtedato 02/2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Vedlegg: Tilskudd drift torsdagsklubb og band/musikktilbud 2013 Tilskudd løypevedlikehold 2013 vedlegg: Detaljert beregningsgrunnlag Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Tilskudd drift unifiedlaget 2013 (L)(9069).pdf Søknad om tilskudd til boligsosialt arbeid.pdf Statusrapport og videre mål for videreføring av prosjektstilling finansiert av -Tilskudd til boligsosialt arbeid.pdf Orientering i møtet: PP-tjenestens arbeid v/åse Sagedal

3 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur DEN NORSKE KIRKE, MENIGHETSRÅDENE I STOKKE Arkivkode Deres ref. Vår ref. Dato 233 / C11 13/517-4 / INBIR -Tlf Tilskudd drift torsdagsklubb og band/musikktilbud 2013 Bakgrunn: Stokke kommune v/kultursjef og Stokke kirkelige fellesråd v/kirkeverge har inngått avtale om drift av torsdagsklubben. Avtalen innebærer at Stokke kirkelige fellesråd skal motta et årlig beløp på kr ,- for å dekke utgifter. Beløpet skal utbetales ved 2 overføringer a kr ,-: innen 1. august og innen 1. januar. Tilskuddet forutsetter at Stokke kirkelige fellesråd holder tilbudet åpent 28 ganger i løpet av året, og har personalansvar for aktiviteten. Det er i tillegg satt av kr ,- i Prosjekttilskudd (Torsdagsklubbens musikkaktivitet). Dette kan gjennomføres som i 2011 og 2012: Som et utvidet musikktilbud innenfor torsdagsklubbens vanlige åpningstid. Tilbudet tilrettelegges slik at det favner flest mulig i målgruppa ved at alle er aktive deltakere. Vurdering: Stokke kommune må motta årlig rapport i forhold til gjennomføring av aktivitetene. Denne kan være kortfattet men bør inneholde informasjon om antall deltakere oversikt over antall åpningskvelder evt. deltakelser på andre arrangementer ca. medgått tid for aktivitetsledere og evt. ledsagere evt. kort beskrivelse av transport. Utbetalinger 2013 bør forutsette at slik rapport er mottatt for torsdagsklubbens siste driftssesong. Frist De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Stokke kommune utbetaler i tråd med inngått avtale kr ,- i tilskudd til torsdagsklubben i regi av Stokke kirkelige fellesråd. I tillegg innvilges kr ,- til musikkaktivitet. Når rapport for torsdagsklubbens siste driftssesong er mottatt, vil utbetalinger skje slik: Innen : o 1. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- o 1. Delutbetaling tilskudd musikkaktivitet, kr ,- Innen : POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

4 o 2. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- o 2. Delutbetaling tilskudd musikkaktivitet, kr ,- Dekningspost Tilskudd fra fond Evt. tilskudd fra kommunalt fond til kjøp av utstyr behandles i egen sak. Vi ber om spesifisert oversikt over hva det evt. søkes tilskudd til. Vennlig hilsen Bjarne Sætre kultur- og fritidssjef Seksjon kultur og fritid Inger Line Birkeland førstekonsulent Seksjon kultur og fritid Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke manuelt signert. 2

5 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur Vear idrettsforening Arkivkode Deres ref. Vår ref. Dato / D11 13/670-1 / INBIR -Tlf Tilskudd løypevedlikehold 2013 Det vises til inngåtte avtaler av 1997 vedr. Drift og vedlikehold av private ski/turløyper i Stokke, og til kommunestyrets avsetning for 2013: kr ,- til Løypevedlikehold. Det er ønskelig at vi i forbindelse med årets vedlikeholdsbefaring og rapport (frist 15. juni) har en nærmere dialog rundt traseene som omfattes av inngåtte avtaler. Terreng og løypetraseer har erfaringsmessig endret seg på de årene som er gått siden avtalene ble inngått. Det kan være behov for en tilpasning til dagens nivå. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Tilskudd til vedlikehold av løypetraseer 2013 fordeles i henhold til avtaler slik: Forening/institusjon Totalt kr. Utbetaling februar Utbetaling november Vear I.F. 9081,2 4540,6 4540,6 Stokke I.L , , ,95 Arnadal I.L. 8682,8 4341,4 4341,4 Løke og omegn grendelag 2601,6 1300,8 1300,8 Melsom vgs. 2473,8 1236,9 1236,9 Sum 48733, , ,65 Utbetaling februar vil skje snarest, for november utbetales tilskudd under forutsetning av at kommunen har mottatt vedlikeholdsrapport og er kontaktet i forhold til avtale om befaringer. Dekningspost: , Overføring til private, faste avtaler. Se vedlagte tabell med beregningsgrunnlag for mer informasjon. Avhengig av konklusjoner i arbeidet med inngåtte avtaler og tilpasning til dagens situasjon når det gjelder løypenettet, kan det bli behov for en ny vurdering av nivå på tilskudd Dette i samråd med dagens og evt. nye avtalepartene. Oppsummering befaring og rapporter 2012 Stokke kommune har mottatt rapporter om vedlikehold av løyper slik: Arnadal: Vedlikeholdsrapport datert Stokke: Vedlikeholdsrapport mottatt , strømforbruk Vear: Gått befaring samt mottatt vedlikeholdsrapport datert Melsomskogen natursti: Vedlikeholdsrapport ikke mottatt Løke og omegn grendelag: Dialog rundt utført arbeid POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

6 Vedlikeholdsrapport Jeg minner om at Stokke kommune i henhold til avtalenes punkt 8 skal motta årlige rapporter for utført vedlikehold siste periode innen 15. juni. I følge avtalen skal regnskapstall framkomme. Kontakt Inger Line Birkeland for avklaring av behov/avtale om tidspunkt for vedlikeholdsbefaring. Denne kan avholdes i forbindelse med innsending av vedlikeholdsrapport. Grunneiere bør også inviteres med. Avsetning 2013: kr ,- til Løypevedlikehold. Kommunestyret vedtok en avsetning i budsjettetåret 2013 kr ,- til løypevedlikehold. Dette er en videreføring, dog redusert, av engangssummen i budsjett 2012 kr ,- til Løypevedlikehold Stokke IL. Avsetningen på kr er i gjeldende økonomiplan kun for året 2013, og gir i seg selv derfor ikke grunnlagt for reforhandling av inngåtte avtaler. Til grunn for utbetaling kr legges at føringene fra 2012 videreføres: Denne avsetningen skal komme allmennheten til gode slik at flere aktører som tilrettelegger for allmennhetens skigåing også skal dra nytte av dette. Tilskuddet knyttes etter dette opp mot løypemaskin: Stokke IL og Stokke kommune inngikk i 2004 en avtale om kjøp av løypemaskin. Stokke kommune eier maskinen, men alt vedr. drift inkludert utgifter til vedlikehold ivaretas av Stokke IL. Det ligger i avtalen at Løypemaskinen skal benyttes ved behov i løypenettet som er tilgjengelig for allmennheten i Storås, Moa, Vear og Arnadal og ellers i Stokke kommune. Tilskuddet kr ,- utbetales etter dette Stokke IL, og forutsettes å dekke deler av driftsutgifter til løypemaskinen. Oppkjøring av løyper rettet mot til allmennheten skal prioriteres slik at behovet for fakturering av driftsutgifter fra andre idrettslag til Stokke IL reduseres inneværende sesong. Rapportering om hvordan dette er gjort innarbeides i rapport for løyper. Tilskudd til strøm i lysløyper og helårsløyper, avlesning av måler. I henhold til avtalene utbetaler Stokke kommune tilskudd til strøm for belysning av lysløyper og helårsløyper. Av praktiske grunner utbetales tilskuddet til belysning i de fleste tilfeller slik at Stokke kommune mottar og betaler fakturaer på strøm til belysning i løypene. For Stokke ILs anlegg i Storås er det vanskelig å få delt måler for strøm til belysning og snøproduksjon. Kostnader til strøm for belysning i løypene beregnes av SIL. Stokke kommune må motta beregningsgrunnlag for 2013 innen1.12, slik at dette kan refunderes fra kommunen. (Dekningspost: ). Avlesning av målere er lagenes ansvar. Vi sender ut info om dette når vi mottar anmodning fra strømleverandør. Jeg minner også om at det skal tilrettelegges for tidsur/lyssensor slik at løypene belyses fra mørkets frembrudd til kl Så vidt vi vet har alle løypene slikt utstyr, men vi ber om at tidspunkt for når lys slås på og av kontrolleres. Bekreftelse på at lyset kan stilles ved tidsur/sensor, og at løypeansvarlig kontrollerer tidspunkt for belysning bes gitt til kulturkontoret som en del av vedlikeholdsrapporten. 2

7 Vennlig hilsen Bjarne Sætre kultur- og fritidssjef Seksjon kultur og fritid Inger Line Birkeland førstekonsulent Seksjon kultur og fritid Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke manuelt signert. Likelydende brev er sendt på epost til: Vear I.F. Stokke I.L. Arnadal I.L. Løke og omegn grendelag Melsom vgs. Kopi til: Stokke IR, epost Kommunekasse 3

8 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur Arkivkode Deres ref Vår ref. Dato / D11 13/670-1 / INBIR -Tlf Løypevedlikehold 2013: vedlegg: Detaljert beregningsgrunnlag Beregning av tilskudd Fra 2002 har kronebeløpet per løype stått uten endring vedlikeholdsstandard Vinter Vinter Vinter Sommer Sommer Høy Middels Lav Høy Lav Tilskudd Anleggseier Sum pr Kr pr. meter 2,168 1,084 0,217 0,758 0,434 pr. løype ansvarlig anleggseier meter Kr. Kr. Arnadalløypa 2,3 km ,8 Arnadal IL Grorud 4 km Arnadal IL Svinningen 5 km Arnadal IL 8682,8 Melsomskogen 5,7 km ,8 M. Videreg. 2473,8 Vestre Skjee ,6 Løke 2601,6 grendel. Bokemoa-Storås 3 km ,2 Stokke IL Moaløypa 2,4 km ,4 Stokke IL Stokke - Stavnum 8 km Stokke IL Moa - Skarpeborge 8 km Stokke IL Stokke - grimestad Melsom 3 km Stokke IL Stokke - Solnes - golfb. 8 km Stokke IL Storås - Løke 7,5 km ,5 Stokke IL Storåsløypa 4,5/4,5 km ,8 Stokke IL 25893,9 Vearløypa 3,0/3,4 km ,2 Vear IF 9081,2 Sum , POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

9 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur Vear Idrettsforening Arkivkode Deres ref Vår ref. Dato 233 / C11 13/517-3 / INBIR -Tlf Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Bakgrunn: Stokke kommune v/kultursjef og Vear IF v/ Odd Landfall har inngått avtale om drift av unifiedlaget til Vear IF. Avtalen er gjeldende fra Avtalen innebærer at Vear IF skal motta et årlig beløp på kr ,- for å dekke utgifter til trenergodtgjøring og transport ifht unifiedlaget til Vear IF. Beløpet skal utbetales ved 2 overføringer a kr ,-: innen 1. august og innen 1. januar. Tilskuddet forutsetter at Vear IF tilbyr en fotballaktivitet for gjeldende målgruppe, og opphører dersom aktiviteten opphører. Som det framkommer av tidligere melding om vedtak (vår ref 08/144-9) vil unifiedlaget disponere gratis skolelokaler til trening. Dette er lagt til grunn for inngått avtale om tilskudd. Vurdering: Stokke kommune må motta årlig rapport i forhold til gjennomføring av aktiviteten. Denne kan være kortfattet men bør inneholde informasjon om antall deltakere oversikt over antall treninger evt. deltakelser på arrangementer/cup-er eller liknende ca medgått tid for trenere og evt. ledsagere evt. kort beskrivelse av transport. Utbetaling 2013 bør forutsette at slik rapport er mottatt for siste driftssesong. Frist Siste mottatte rapport er datert De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Stokke kommune utbetaler i tråd med inngått avtale kr ,- i tilskudd til unifiedfotballaget i Vear IF. Dekningspost Når rapport for siste driftssesong er mottatt vil utbetalinger skje slik: Innen : 1. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- Innen : 2. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- Tilskudd utbetales VIF-hovedlaget for evt. videre intern fordeling i Vear IF. Tilskudd fra fond POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

10 Ev. tilskudd fra kommunalt fond til innkjøp av utstyr behandles i egen sak. Vennlig hilsen Bjarne Sætre kultur- og fritidssjef Seksjon kultur og fritid Inger Line Birkeland førstekonsulent Seksjon kultur og fritid Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke manuelt signert. Kopi til: Stokke idrettsråd Internt Stokke kommune: Vear skole v/rektor 2

11 Fra: Einar Koren Sendt: Til: Birkeland, Inger Line Kopi: Fred Skarsteen;'Leder Vear IF - Yngve Bugge Larsen';Vear Fotball Emne: Fw: Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Hei Inger Line. Det ser ut som om det ikke blir noe Unified-lag på Vear i år. Noen har falt fra, et par har meldt overgang til andre lag og vi har pr.d.d ikke nok spillere til å stille lag. Vi har også et trenerproblem da gutta som har jobbet med dette de siste åra nå ikke har anledning lenger pga flytting og jobb. Jeg skal i løpet av mars ha et møte med boligene og Thomas Gundersen for å se om vi kan etablere et fotballtilbud. Et utfordring har også vært at boligene i varierende grad følger opp mht trening og kamp. Slik det ser ut nå tror jeg ikke det blir lag i år, jeg gir deg beskjed så fort dette blir avklart. mvh Einar From: Inger Line Birkeland Sent: Wednesday, January 30, :01 AM Cc: Einar Storaa Koren Subject: Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Se vedlagte saksdokumenter.

12 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur Einar Storaa Koren Arkivkode Deres ref Vår ref. Dato 233 / C11 13/517-3 / INBIR -Tlf Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Bakgrunn: Stokke kommune v/kultursjef og Vear IF v/ Odd Landfall har inngått avtale om drift av unifiedlaget til Vear IF. Avtalen er gjeldende fra Avtalen innebærer at Vear IF skal motta et årlig beløp på kr ,- for å dekke utgifter til trenergodtgjøring og transport ifht unifiedlaget til Vear IF. Beløpet skal utbetales ved 2 overføringer a kr ,-: innen 1. august og innen 1. januar. Tilskuddet forutsetter at Vear IF tilbyr en fotballaktivitet for gjeldende målgruppe, og opphører dersom aktiviteten opphører. Som det framkommer av tidligere melding om vedtak (vår ref 08/144-9) vil unifiedlaget disponere gratis skolelokaler til trening. Dette er lagt til grunn for inngått avtale om tilskudd. Vurdering: Stokke kommune må motta årlig rapport i forhold til gjennomføring av aktiviteten. Denne kan være kortfattet men bør inneholde informasjon om antall deltakere oversikt over antall treninger evt. deltakelser på arrangementer/cup-er eller liknende ca medgått tid for trenere og evt. ledsagere evt. kort beskrivelse av transport. Utbetaling 2013 bør forutsette at slik rapport er mottatt for siste driftssesong. Frist Siste mottatte rapport er datert De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Stokke kommune utbetaler i tråd med inngått avtale kr ,- i tilskudd til unifiedfotballaget i Vear IF. Dekningspost Når rapport for siste driftssesong er mottatt vil utbetalinger skje slik: Innen : 1. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- Innen : 2. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- Tilskudd utbetales VIF-hovedlaget for evt. videre intern fordeling i Vear IF. Tilskudd fra fond POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

13 Ev. tilskudd fra kommunalt fond til innkjøp av utstyr behandles i egen sak. Vennlig hilsen Bjarne Sætre kultur- og fritidssjef Seksjon kultur og fritid Inger Line Birkeland førstekonsulent Seksjon kultur og fritid Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke manuelt signert. Kopi til: Stokke idrettsråd Internt Stokke kommune: Vear skole v/rektor 2

14

15

16

17

18 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/1100 Saksbehandler: Jessica Sørensen Bruk av vilkår om aktivitet for søkere av økonomisk stønad Saksnr Utvalg Møtedato 06/2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Dokumenter i saksmappen Ingen. Sammendrag Denne saken gir en orientering om hvordan NAV Stokke skal stille vilkår om aktivitet i forbindelse med søknader om økonomisk stønad. I henhold til lov om sosiale tjenester i Nav 20 kan det settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen. NAV ønsker at de som søker om økonomisk stønad skal komme i aktivitet umiddelbart, uten ubegrunnet opphold. Saken gir en orientering om et todelt opplegg, hvorav den ene delen er et arbeidstreningsopplegg internt i kommunen, og den andre er et tiltak i regi av en ekstern tiltaksarrangør. Begge deler har som mål å få stønadsmottakere raskt ut i arbeid eller aktivitet. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Kommunestyret har bedt om at NAV praktiserer vilkårssetting i forbindelse med utbetaling av økonomisk stønad og at det igangsettes lavterskel aktivitetstilbud / jobbtreningstilbud. I sak nr. xx/xx «Orientering om bruk av vilkår for mottakere av økonomisk sosialstønad» ble det orientert om hvilke betingelser loven setter for at kommunen skal kunne praktisere aktiv bruk av vilkår i forbindelse med utbetaling av økonomisk stønad. I denne saken orienteres det om hvordan NAV vil organisere lavterskeltiltaket i samarbeid med kommunens øvrige virksomheter og eksterne samarbeidspartnere. Kommunestyret, rådmann og NAV Stokke ønsker å arbeide for å få flere passive stønadsmottakere over i inntektsgivende arbeid og aktivitet. Lov om sosiale tjenester i NAV gir kommunene en rett til å stille vilkår i forbindelse med utbetaling av økonomisk stønad.

19 NAV Stokke har gjennom mange år benyttet seg av lovens mulighet til å stille krav om «passende arbeidsoppgaver i hjemkommunen» (lovens uttrykk) eller at stønadsmottakeren skal delta i kvalifiserende aktivitet eller arbeidstreningstiltak. Loven er imidlertid klar på hva som kan tolkes som «passende arbeidsoppgaver» i hjemkommunen. NAV Stokke ønsker nå utvide vilkårssettingen ytterligere. I utredningsfasen til denne saken har NAV Stokke inngått avtale med en av fylkets attføringsbedrifter (tiltaksarrangør) om et samarbeid for å tilby inaktive, men funksjonsfriske sosialhjelpssøkere et aktivitets- og jobbtreningstilbud umiddelbart etter at søknad om økonomisk stønad blir levert NAV-kontoret. Foreløpig arbeidstittel på dette tilbudet er; «aktivitet- og jobbtrening på timen». Videre har rådmannen forberedt resten av seksjonene og deres ledere i kommunen på å motta personer som trenger aktivitets- og jobbtreningstilbud. En forutsetning for å sette vilkår om arbeid/aktivitet/jobbtrening er at det finnes passende arbeidsoppgaver i kommunen eller hos en attføringsbedrift. Det er også viktig at arbeidet omkring dette blir koordinert. Ved å innføre en form for daglig oppmøte/aktivitetsplikt kan man forhåpentligvis motivere søkere til å ta ethvert lønnet arbeid, unngå «naving» og i noen tilfeller hindre frafall fra videregående skole. Som vi skriver innledningsvis i denne saken skal aktivitets- og jobbtreningsvilkårene stilles til de som søker økonomisk stønad og samtidig er inaktive, dvs. står uten jobb uten at det foreligger dokumentasjon på at vedkommende har en sykdom eller har redusert arbeidsevne. Dette vilkåret vil følgelig ikke stilles til de som er i jobb eller aktivitet og søker økonomisk stønad på grunn av en midlertidig økonomisk vanskelig situasjon. Vilkårssettingen vil i grove trekk foregå slik: Person søker om økonomisk stønad. En veileder i NAV vurderer om personen (fra nå kalt: bruker) er aktiv eller inaktiv og om det kan stilles vilkår om arbeid/aktivitet/jobbtrening. Dersom brukeren er i målgruppen vil en veileder i NAV vurdere om denne brukeren skal henvises til passende arbeid i kommunen eller til tiltaket «aktivitet- og jobbtrening på timen». En veileder i NAV vil fungere som kontaktperson og koordinator for brukeren, den samme veilederen i NAV vil fungere som kontaktperson/koordinator for NAVs eksterne samarbeidspartnere. Eksterne samarbeidspartnere betyr i denne sammenheng representanter fra en kommunal seksjon eller representanter fra tiltaksarrangøren i «aktivitetog jobbtrening på timen». For at vilkårssettingen og tiltaket skal fungere forutsetter det både en indre og en ytre effektivitet. NAV vil innenfor de ressursene organisasjonen har til rådighet rigge i stand et indre apparat som er i stand til å koordinere brukeren og tiltakene. Parallelt med denne utfordringen organiserer NAV Stokke frem et eget ungdomsteam som vil være virksomt fra og med 1. april Ungdomsteamet vil ha kompetanse og kapasitet til å støtte kommunale seksjoner i å ta i mot brukere i denne kategorien (majoriteten av brukerne i målgruppen er unge mennesker mellom år). Det forutsettes at kommunen har en kapasitet og beredskap til å motta- og tilrettelegge for brukere til enkle forefallende arbeidsoppgaver. Dette kan eksempelvis være vasking, måking, strøing, maling, rydding etc. I tillegg vil det være avgjørende at tiltaksarrangøren som tilbyr «aktivitets- og jobbtreningstilbud på timen» har kompetanse til et slikt kvalifiseringsarbeid og kapasitet til å imøtekomme NAV Stokkes behov slik at eventuelle køer ikke oppstår. Tiltaksarrangørens sentrale oppgave vil å avklare brukerens arbeidsevne. Det er viktig at slike tiltak blir igangsatt snarest etter at søknad om økonomisk stønad er mottatt. NAV Stokke vil umiddelbart gå i dialog med samarbeidspartnere for å rigge i stand tiltaket.

20 Dersom det ikke er arbeidsoppgaver eller ledige plasser på «aktivitets- og jobbtreningstilbud på timen» den aktuelle dagen, vil det i stedet settes av tid til jobbsøk på selvbetjeningsområdet på NAV-kontoret. Juridiske grunnlag Lov om sosiale tjenester i NAV. Økonomiske konsekvenser Dersom brukeren velger å ikke søke om økonomisk stønad fordi denne ikke ønsker å være i aktivitet, eller fordi de har andre alternativer, kan det føre til innsparinger på sosialhjelpsbudsjettet. For øvrig er det viktig å presisere at kommunen har plikt til å yte økonomisk stønad som sikrer et forsvarlig livsopphold. Barn- og unges interesser Det er rimelig å anta at krav om aktivitet «i bytte» mot økonomisk stønad vil ha en positiv effekt på ungdoms motivasjon for å finne seg jobb. Vilkår om aktivitet og jobbtrening for ungdom som søker økonomisk stønad vil således være i ungdommers egeninteresse. Miljøkonsekvenser Ingen HMS/Folkehelse Det er mye forsking og erfaring som støtter synet om at aktivitet, jobb og jobbtrening har positive effekter for folkehelsen. Vurdering og konklusjon Flere andre kommuner, blant annet Sandefjord, har det siste året satt vilkår om deltakelse på tiltak og/eller arbeidspraksis når søknader om økonomisk stønad innvilges. NAV Sandefjord opplever så langt at erfaringene er gode. Vi kan ikke finne forskning som tilsier at det er en direkte sammenheng mellom en vilkårssetting av denne karakter og økt sysselsetting eller reduksjon i søknader om økonomisk stønad. NAV Stokke er imidlertid av den oppfatning at bruk av slike vilkår kan føre til økt motivasjon hos den enkelte til å skaffe seg lønnet arbeid/aktivitet. Det finnes imidlertid mye forskning som støtter synet om at økt og høy sysselsetting i arbeid og aktivitet fører til helsemessige gevinster og en friskere befolkning. NAV Stokke mener videre at bruk av vilkår slik som beskrevet i saken vil kunne ha en preventiv effekt blant potensielle søkere av økonomisk stønad. Det er mye som tyder på at brukere vil se nye muligheter til å skaffe seg bærekraftig inntekt når en ser muligheten av å måtte være i en aktivitet de selv ikke valgt. Dersom brukere som søker økonomisk stønad av ulike grunner ikke prioriterer å møte opp på avtalt aktivitet eller jobbtreningstilbud, eller på annen måte ikke følger opp de vilkårene som NAV har stilt, vil NAV kunne iverksette sanksjoner, eksempelvis et forholdsmessig trekk i stønaden. En effekt av en slik vilkårssetting kan være at det avdekkes at brukeren har uavklarte helseproblemer. Dersom stønadsmottaker mener at vedkommende ikke kan delta i aktivitet eller jobbtrening av helsemessige årsaker vil dette måtte dokumenteres av den enkeltes fastlege. På denne måten vil den helsemessige situasjonen avklares tidlig og riktig

21 behandlingsopplegg kan iverksettes i løpet av kort tid. En annen effekt kan være at kommunen får utført arbeidsoppgaver som ellers ikke ville blitt utført fordi stønadsmottakerne møter opp og er klare for å utføre arbeid. Konklusjon: NAV Stokke igangsetter aktivitets- og jobbtrening for at det effektivt kan benyttes vilkår om aktivitet i forbindelse med søknader om økonomisk stønad.

22 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/960 Saksbehandler: Torunn Årset Disponering av reserverte midler innenfor pleie/ omsorg og skoler Saksnr Utvalg Møtedato 07/2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur /2013 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Seksjon Pleie, omsorg og rehabilitering tilføres kr fra reserverte midler Dokumenter i saksmappen Sammendrag I budsjettet for 2013 ble det avsatt til sammen kr på sentralt ansvar til dekning av utgifter innenfor sektorene helse, velferd og omsorg (1 188 ) og oppvekst, kunnskap og kultur (250 ). Bakgrunnen for denne avsetning var at det med stor sannsynlighet ville bli behov for å tilføre disse to områdene ytterligere midler utover budsjettert ramme på bakgrunn av nye brukere og behov i løpet av året. Situasjonen innenfor begge sektorer tilsier at midlene må overføres de respektive rammer allerede nå. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Sektor for helse, velferd og omsorg: Etterspørselen etter lovpålagte pleie og omsorgstjenester har også hittil i 2013 økt betydelig. Dette gjelder både for hjemmetjenester og innenfor institusjonsområdet. Det har vært nødvendig å gi klarsignal for å styrke bemanning i hjemmetjenestene, og å kjøpe flere eksterne sykehjemsplasser enn det budsjettet gir rom for. Det er etter rådmannens oppfatning ikke tegn som tyder på at presset vil avta. Det vil derfor være nødvendig å disponere reserverte midler fullt ut for ovennevnte områder.

23 Sektor for oppvekst, kunnskap og kultur: PPT melder allerede nå om store og nye utfordringer innenfor spesialundervisning (kap 5 i Opplæringsloven). Tallet på elever med sammensatte vansker ser ut til å øke, og det er behov for enkeltvedtak for elever med forsinket utvikling, angst og skolevegring (med behov for hjemmeundervisning), prematuritet og voldelig adferd. Disse elevene er svært ressurskrevende og krever helhetlige tilbud. I sum vil dette gi et ekstrabehov beregnet til å utgjøre 5 lærerstillinger utover det som ligger i budsjettet for Sektorenes situasjon følges fortløpende og det vil være behov for å tilføre ytterligere midler ved budsjettrevisjon etter 1.tertial. Økonomiske konsekvenser Sektor helse, velferd og omsorg (seksjon pleie, omsorg og rehabilitering) tilføres kr fra reserverte midler. Midlene disponeres til styrking av hjemmetjenester og kjøp av eksterne plasser. Sektor for oppvekst, kunnskap og kultur (skole) tilføres kr 250 fra reserverte midler. Midlene disponeres til spesialundervisningstiltak. Det vil etter dette ikke være tilgjengelige reserverte midler i budsjettet for Vurdering og konklusjon Den økonomiske situasjonen innenfor områdene pleie og skoler er svært utfordrende. Dette skyldes flere brukere og behov for tjenester enn det budsjettet gir rom for.

24 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/1208 Saksbehandler: Egil Gjerde Ungdomsråd Saksnr Utvalg Møtedato 08/2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur /2013 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Dokumenter i saksmappe Sammendrag Etter spørsmål fra kommunestyret under behandling av budsjett for 2013 redegjøres det for innretning og kostnad ved eventuell revitalisering av barne- og ungdomsrådet. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Under kommunestyret behandling av handlingsprogram og økonomiplan , Budsjett 2013, ble rådmannen bedt om å vurdere muligheten for å revitalisere ungdomsrådet, og legge fram en sak som synliggjør innretning og kostnad. Kommunestyret gjorde , i sak 00025/02 slikt Vedtak: Rådmannens innstilling med forslag til nytt punkt 4 enstemmig vedtatt (31-0) sålydende: 1. Det etableres et ungdomsråd i Stokke fra og med høsten 2002 (oktober) 2. Ungdomsrådet skal: være en høringsarena mellom ungdom, politikere og administrasjon være et rådgivende organ i spørsmål som berører barn og unges interesser. kunne ta opp saker og komme med forslag. 3. Ungdomsråd bestående av representanter fra følgende instanser/organisasjoner: 2 fra elevrådet ved Stokke ungdomsskole 2 fra elevrådet ved Vear ungdomsskole 3 fra klubbstyrene ved kommunens fritidsklubber 2 fra Idrettsrådet Ungdomsrådet konstituerer seg selv

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE Hægebostad kommune Arkiv: G21/026/&01 Saksmappe: 2007/196-29 Sakshandsamar: Jerry Brastad Dato: 22.05.2014 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE UTVALSNR : UTVAL

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM SYKEHJEMSLEGETJENESTER MELLOM SVELVIK OG DRAMMEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE OM SYKEHJEMSLEGETJENESTER MELLOM SVELVIK OG DRAMMEN KOMMUNE Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/11066-2 DRAMMEN 14.10.2013 SAMARBEIDSAVTALE OM SYKEHJEMSLEGETJENESTER MELLOM SVELVIK OG DRAMMEN KOMMUNE Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 13.12.2011 kl. 18.00 Sted: Modumheimen kafeteriaen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 06.06.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune)

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) Side 1 av 5 Saksnr: 201600036-6 Saksbehandler: SANO Delarkiv: ESARK-4530 Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom deltakerkommunene Bergen kommune (vertskommune) og Samnanger kommune

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Vertskommunesamarbeidsavtale om Krisesenteret i Hønefoss

Vertskommunesamarbeidsavtale om Krisesenteret i Hønefoss Vertskommunesamarbeidsavtale om Krisesenteret i Hønefoss 1 Allmenne bestemmelser. 1.1 Parter. Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning Kort orientering om regelverk Kommunen er etter forskrift om forvaltning av hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal vedtas kommunale målsettinger. Dette

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Avtale om vertskommunesamarbeid

Avtale om vertskommunesamarbeid Avtale om vertskommunesamarbeid Barnevernsvakt 1. Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 b. Jevnaker

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2006/1918-47 Arkiv: G21 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 29.04.2016 Revidert samarbeidsavtale Arendal Legevakt Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/16 Helse- og omsorgskomitéen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Herøy Rådhus Møtedato: 06.09.2017 Tid: 09:00 Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068006

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Døgntilbud til øyeblikkelig hjelp Pasientkoordinator Rehabilitering Kompetanseheving 1.Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) barnevernvakt

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) barnevernvakt Saksnr: 201204099-19 Saksbehandler: ROBR Delarkiv: ESARK-03 Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom deltakerkommunene Bergen kommune (vertskommune) og Samnanger kommune (samarbeidskommune)

Detaljer

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Østre Toten ungdomsråd 22.10.2013 021/13 Barn, oppvekst og opplæring 28.10.2013 053/13 Kommunestyret 14.11.2013 080/13

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 20.01.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Stokke rådhus, kommunestyresalen Tid: 4. desember 2014 kl 12.00 16.00 Møteleder: Erlend Larsen Til stede fra Stokke kommune: Erlend Larsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 16.08.2016 kl. 15:30-17:30 Sted: Rådhuset 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER

REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER Innhold 1. Gjennomføring av politiske møter i Rana kommune... 3 1.1. Praktisk gjennomføring... 3 1.1.1. Møteplan... 3 1.1.2. Annonsering...

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD)

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD) .. SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD) Vertskommunesamarbeidet ble vedtatt av: Trysil kommune i KS

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2017/3905-33031/2017 Arkiv: G21 Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 142/17 Kommunestyret

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet /34 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet /34 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.05.2012 2012/685 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Vivian Berg Gamst 77 02 31 96 Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet 11.06.2012 34/34 Kommunestyret 12.06.2012

Detaljer

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter.

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: 201307818-3 Saksbehandler Stein Endre Haartveit Saksgang Møtedato Oppvekststyret 29.10.2013 Kulturstyret 30.10.2013 Formannskapet

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT

SAMARBEIDSAVTALE GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT SAMARBEIDSAVTALE GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT mellom kommune og Gjøvik kommune Gjøvik, den xx.xx.xxxx Samarbeidsavtale ver 1.3 Gjøvikregionen barnevernvakt Samarbeidsavtale Gjøvikregionen barnevernvakt

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2009/1391-25800/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år HITRA KOMMUNE Fillan den: 02.03.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 16/2137 BARNEVERNVAKT FOR KOMMUNENE JEVNAKER, HOLE, MODUM, KRØDSHERAD, SIGDAL OG RINGERIKE Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 153 F4 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Dato: 20.01.2015. Avtalen bygger på vedtak i kommunestyrene om å organisere barneverntjenesten etter kommuneloven sine regler om vertskommunesamarbeid

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

mellom Lillehammer kommune..barnehage, org nr.

mellom Lillehammer kommune..barnehage, org nr. 1 FORSLAG 12.04.12 SAMARBEIDSAVTALE mellom Lillehammer kommune og..barnehage, org nr. 1. FORMÅL Denne samarbeidsavtalen (heretter avtalen ) skal bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og kommunen,

Detaljer

VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE

VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 12.03.2009 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Fosnes Partsammensatt utvalg

Fosnes Partsammensatt utvalg Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes Partsammensatt utvalg Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 16.09.2015 Tidspunkt: 11:30 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg

Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg Side 1 av 6 Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg Rådmannens innstilling Styringsgruppens forslag til prosjektbeskrivelse vedtas. Kortversjon

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollkomiteen 10.11.15 Paul Stenstuen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer