STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Orientering: PP-tjenestens arbeid v/åse Sagedal. Saksnr Innhold 02/2013 Referater og orienteringer - HOOK /2013 Bruk av vilkår om aktivitet for søkere av økonomisk stønad 07/2013 Disponering av reserverte midler innenfor pleie/ omsorg og skoler 08/2013 Ungdomsråd 09/2013 Tønsberg interkommunale legevakt - administrativt vertskommunesamarbeid 10/2013 Eventuelt - HOOK Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den Øivind Nilsen (s.) leder Bjarne Sætre (s.) møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/1170 Saksbehandler: Eva Undrum Referater og orienteringer - HOOK Saksnr Utvalg Møtedato 02/2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Vedlegg: Tilskudd drift torsdagsklubb og band/musikktilbud 2013 Tilskudd løypevedlikehold 2013 vedlegg: Detaljert beregningsgrunnlag Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Tilskudd drift unifiedlaget 2013 (L)(9069).pdf Søknad om tilskudd til boligsosialt arbeid.pdf Statusrapport og videre mål for videreføring av prosjektstilling finansiert av -Tilskudd til boligsosialt arbeid.pdf Orientering i møtet: PP-tjenestens arbeid v/åse Sagedal

3 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur DEN NORSKE KIRKE, MENIGHETSRÅDENE I STOKKE Arkivkode Deres ref. Vår ref. Dato 233 / C11 13/517-4 / INBIR -Tlf Tilskudd drift torsdagsklubb og band/musikktilbud 2013 Bakgrunn: Stokke kommune v/kultursjef og Stokke kirkelige fellesråd v/kirkeverge har inngått avtale om drift av torsdagsklubben. Avtalen innebærer at Stokke kirkelige fellesråd skal motta et årlig beløp på kr ,- for å dekke utgifter. Beløpet skal utbetales ved 2 overføringer a kr ,-: innen 1. august og innen 1. januar. Tilskuddet forutsetter at Stokke kirkelige fellesråd holder tilbudet åpent 28 ganger i løpet av året, og har personalansvar for aktiviteten. Det er i tillegg satt av kr ,- i Prosjekttilskudd (Torsdagsklubbens musikkaktivitet). Dette kan gjennomføres som i 2011 og 2012: Som et utvidet musikktilbud innenfor torsdagsklubbens vanlige åpningstid. Tilbudet tilrettelegges slik at det favner flest mulig i målgruppa ved at alle er aktive deltakere. Vurdering: Stokke kommune må motta årlig rapport i forhold til gjennomføring av aktivitetene. Denne kan være kortfattet men bør inneholde informasjon om antall deltakere oversikt over antall åpningskvelder evt. deltakelser på andre arrangementer ca. medgått tid for aktivitetsledere og evt. ledsagere evt. kort beskrivelse av transport. Utbetalinger 2013 bør forutsette at slik rapport er mottatt for torsdagsklubbens siste driftssesong. Frist De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Stokke kommune utbetaler i tråd med inngått avtale kr ,- i tilskudd til torsdagsklubben i regi av Stokke kirkelige fellesråd. I tillegg innvilges kr ,- til musikkaktivitet. Når rapport for torsdagsklubbens siste driftssesong er mottatt, vil utbetalinger skje slik: Innen : o 1. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- o 1. Delutbetaling tilskudd musikkaktivitet, kr ,- Innen : POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

4 o 2. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- o 2. Delutbetaling tilskudd musikkaktivitet, kr ,- Dekningspost Tilskudd fra fond Evt. tilskudd fra kommunalt fond til kjøp av utstyr behandles i egen sak. Vi ber om spesifisert oversikt over hva det evt. søkes tilskudd til. Vennlig hilsen Bjarne Sætre kultur- og fritidssjef Seksjon kultur og fritid Inger Line Birkeland førstekonsulent Seksjon kultur og fritid Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke manuelt signert. 2

5 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur Vear idrettsforening Arkivkode Deres ref. Vår ref. Dato / D11 13/670-1 / INBIR -Tlf Tilskudd løypevedlikehold 2013 Det vises til inngåtte avtaler av 1997 vedr. Drift og vedlikehold av private ski/turløyper i Stokke, og til kommunestyrets avsetning for 2013: kr ,- til Løypevedlikehold. Det er ønskelig at vi i forbindelse med årets vedlikeholdsbefaring og rapport (frist 15. juni) har en nærmere dialog rundt traseene som omfattes av inngåtte avtaler. Terreng og løypetraseer har erfaringsmessig endret seg på de årene som er gått siden avtalene ble inngått. Det kan være behov for en tilpasning til dagens nivå. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Tilskudd til vedlikehold av løypetraseer 2013 fordeles i henhold til avtaler slik: Forening/institusjon Totalt kr. Utbetaling februar Utbetaling november Vear I.F. 9081,2 4540,6 4540,6 Stokke I.L , , ,95 Arnadal I.L. 8682,8 4341,4 4341,4 Løke og omegn grendelag 2601,6 1300,8 1300,8 Melsom vgs. 2473,8 1236,9 1236,9 Sum 48733, , ,65 Utbetaling februar vil skje snarest, for november utbetales tilskudd under forutsetning av at kommunen har mottatt vedlikeholdsrapport og er kontaktet i forhold til avtale om befaringer. Dekningspost: , Overføring til private, faste avtaler. Se vedlagte tabell med beregningsgrunnlag for mer informasjon. Avhengig av konklusjoner i arbeidet med inngåtte avtaler og tilpasning til dagens situasjon når det gjelder løypenettet, kan det bli behov for en ny vurdering av nivå på tilskudd Dette i samråd med dagens og evt. nye avtalepartene. Oppsummering befaring og rapporter 2012 Stokke kommune har mottatt rapporter om vedlikehold av løyper slik: Arnadal: Vedlikeholdsrapport datert Stokke: Vedlikeholdsrapport mottatt , strømforbruk Vear: Gått befaring samt mottatt vedlikeholdsrapport datert Melsomskogen natursti: Vedlikeholdsrapport ikke mottatt Løke og omegn grendelag: Dialog rundt utført arbeid POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

6 Vedlikeholdsrapport Jeg minner om at Stokke kommune i henhold til avtalenes punkt 8 skal motta årlige rapporter for utført vedlikehold siste periode innen 15. juni. I følge avtalen skal regnskapstall framkomme. Kontakt Inger Line Birkeland for avklaring av behov/avtale om tidspunkt for vedlikeholdsbefaring. Denne kan avholdes i forbindelse med innsending av vedlikeholdsrapport. Grunneiere bør også inviteres med. Avsetning 2013: kr ,- til Løypevedlikehold. Kommunestyret vedtok en avsetning i budsjettetåret 2013 kr ,- til løypevedlikehold. Dette er en videreføring, dog redusert, av engangssummen i budsjett 2012 kr ,- til Løypevedlikehold Stokke IL. Avsetningen på kr er i gjeldende økonomiplan kun for året 2013, og gir i seg selv derfor ikke grunnlagt for reforhandling av inngåtte avtaler. Til grunn for utbetaling kr legges at føringene fra 2012 videreføres: Denne avsetningen skal komme allmennheten til gode slik at flere aktører som tilrettelegger for allmennhetens skigåing også skal dra nytte av dette. Tilskuddet knyttes etter dette opp mot løypemaskin: Stokke IL og Stokke kommune inngikk i 2004 en avtale om kjøp av løypemaskin. Stokke kommune eier maskinen, men alt vedr. drift inkludert utgifter til vedlikehold ivaretas av Stokke IL. Det ligger i avtalen at Løypemaskinen skal benyttes ved behov i løypenettet som er tilgjengelig for allmennheten i Storås, Moa, Vear og Arnadal og ellers i Stokke kommune. Tilskuddet kr ,- utbetales etter dette Stokke IL, og forutsettes å dekke deler av driftsutgifter til løypemaskinen. Oppkjøring av løyper rettet mot til allmennheten skal prioriteres slik at behovet for fakturering av driftsutgifter fra andre idrettslag til Stokke IL reduseres inneværende sesong. Rapportering om hvordan dette er gjort innarbeides i rapport for løyper. Tilskudd til strøm i lysløyper og helårsløyper, avlesning av måler. I henhold til avtalene utbetaler Stokke kommune tilskudd til strøm for belysning av lysløyper og helårsløyper. Av praktiske grunner utbetales tilskuddet til belysning i de fleste tilfeller slik at Stokke kommune mottar og betaler fakturaer på strøm til belysning i løypene. For Stokke ILs anlegg i Storås er det vanskelig å få delt måler for strøm til belysning og snøproduksjon. Kostnader til strøm for belysning i løypene beregnes av SIL. Stokke kommune må motta beregningsgrunnlag for 2013 innen1.12, slik at dette kan refunderes fra kommunen. (Dekningspost: ). Avlesning av målere er lagenes ansvar. Vi sender ut info om dette når vi mottar anmodning fra strømleverandør. Jeg minner også om at det skal tilrettelegges for tidsur/lyssensor slik at løypene belyses fra mørkets frembrudd til kl Så vidt vi vet har alle løypene slikt utstyr, men vi ber om at tidspunkt for når lys slås på og av kontrolleres. Bekreftelse på at lyset kan stilles ved tidsur/sensor, og at løypeansvarlig kontrollerer tidspunkt for belysning bes gitt til kulturkontoret som en del av vedlikeholdsrapporten. 2

7 Vennlig hilsen Bjarne Sætre kultur- og fritidssjef Seksjon kultur og fritid Inger Line Birkeland førstekonsulent Seksjon kultur og fritid Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke manuelt signert. Likelydende brev er sendt på epost til: Vear I.F. Stokke I.L. Arnadal I.L. Løke og omegn grendelag Melsom vgs. Kopi til: Stokke IR, epost Kommunekasse 3

8 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur Arkivkode Deres ref Vår ref. Dato / D11 13/670-1 / INBIR -Tlf Løypevedlikehold 2013: vedlegg: Detaljert beregningsgrunnlag Beregning av tilskudd Fra 2002 har kronebeløpet per løype stått uten endring vedlikeholdsstandard Vinter Vinter Vinter Sommer Sommer Høy Middels Lav Høy Lav Tilskudd Anleggseier Sum pr Kr pr. meter 2,168 1,084 0,217 0,758 0,434 pr. løype ansvarlig anleggseier meter Kr. Kr. Arnadalløypa 2,3 km ,8 Arnadal IL Grorud 4 km Arnadal IL Svinningen 5 km Arnadal IL 8682,8 Melsomskogen 5,7 km ,8 M. Videreg. 2473,8 Vestre Skjee ,6 Løke 2601,6 grendel. Bokemoa-Storås 3 km ,2 Stokke IL Moaløypa 2,4 km ,4 Stokke IL Stokke - Stavnum 8 km Stokke IL Moa - Skarpeborge 8 km Stokke IL Stokke - grimestad Melsom 3 km Stokke IL Stokke - Solnes - golfb. 8 km Stokke IL Storås - Løke 7,5 km ,5 Stokke IL Storåsløypa 4,5/4,5 km ,8 Stokke IL 25893,9 Vearløypa 3,0/3,4 km ,2 Vear IF 9081,2 Sum , POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

9 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur Vear Idrettsforening Arkivkode Deres ref Vår ref. Dato 233 / C11 13/517-3 / INBIR -Tlf Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Bakgrunn: Stokke kommune v/kultursjef og Vear IF v/ Odd Landfall har inngått avtale om drift av unifiedlaget til Vear IF. Avtalen er gjeldende fra Avtalen innebærer at Vear IF skal motta et årlig beløp på kr ,- for å dekke utgifter til trenergodtgjøring og transport ifht unifiedlaget til Vear IF. Beløpet skal utbetales ved 2 overføringer a kr ,-: innen 1. august og innen 1. januar. Tilskuddet forutsetter at Vear IF tilbyr en fotballaktivitet for gjeldende målgruppe, og opphører dersom aktiviteten opphører. Som det framkommer av tidligere melding om vedtak (vår ref 08/144-9) vil unifiedlaget disponere gratis skolelokaler til trening. Dette er lagt til grunn for inngått avtale om tilskudd. Vurdering: Stokke kommune må motta årlig rapport i forhold til gjennomføring av aktiviteten. Denne kan være kortfattet men bør inneholde informasjon om antall deltakere oversikt over antall treninger evt. deltakelser på arrangementer/cup-er eller liknende ca medgått tid for trenere og evt. ledsagere evt. kort beskrivelse av transport. Utbetaling 2013 bør forutsette at slik rapport er mottatt for siste driftssesong. Frist Siste mottatte rapport er datert De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Stokke kommune utbetaler i tråd med inngått avtale kr ,- i tilskudd til unifiedfotballaget i Vear IF. Dekningspost Når rapport for siste driftssesong er mottatt vil utbetalinger skje slik: Innen : 1. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- Innen : 2. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- Tilskudd utbetales VIF-hovedlaget for evt. videre intern fordeling i Vear IF. Tilskudd fra fond POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

10 Ev. tilskudd fra kommunalt fond til innkjøp av utstyr behandles i egen sak. Vennlig hilsen Bjarne Sætre kultur- og fritidssjef Seksjon kultur og fritid Inger Line Birkeland førstekonsulent Seksjon kultur og fritid Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke manuelt signert. Kopi til: Stokke idrettsråd Internt Stokke kommune: Vear skole v/rektor 2

11 Fra: Einar Koren Sendt: Til: Birkeland, Inger Line Kopi: Fred Skarsteen;'Leder Vear IF - Yngve Bugge Larsen';Vear Fotball Emne: Fw: Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Hei Inger Line. Det ser ut som om det ikke blir noe Unified-lag på Vear i år. Noen har falt fra, et par har meldt overgang til andre lag og vi har pr.d.d ikke nok spillere til å stille lag. Vi har også et trenerproblem da gutta som har jobbet med dette de siste åra nå ikke har anledning lenger pga flytting og jobb. Jeg skal i løpet av mars ha et møte med boligene og Thomas Gundersen for å se om vi kan etablere et fotballtilbud. Et utfordring har også vært at boligene i varierende grad følger opp mht trening og kamp. Slik det ser ut nå tror jeg ikke det blir lag i år, jeg gir deg beskjed så fort dette blir avklart. mvh Einar From: Inger Line Birkeland Sent: Wednesday, January 30, :01 AM Cc: Einar Storaa Koren Subject: Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Se vedlagte saksdokumenter.

12 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur Einar Storaa Koren Arkivkode Deres ref Vår ref. Dato 233 / C11 13/517-3 / INBIR -Tlf Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Bakgrunn: Stokke kommune v/kultursjef og Vear IF v/ Odd Landfall har inngått avtale om drift av unifiedlaget til Vear IF. Avtalen er gjeldende fra Avtalen innebærer at Vear IF skal motta et årlig beløp på kr ,- for å dekke utgifter til trenergodtgjøring og transport ifht unifiedlaget til Vear IF. Beløpet skal utbetales ved 2 overføringer a kr ,-: innen 1. august og innen 1. januar. Tilskuddet forutsetter at Vear IF tilbyr en fotballaktivitet for gjeldende målgruppe, og opphører dersom aktiviteten opphører. Som det framkommer av tidligere melding om vedtak (vår ref 08/144-9) vil unifiedlaget disponere gratis skolelokaler til trening. Dette er lagt til grunn for inngått avtale om tilskudd. Vurdering: Stokke kommune må motta årlig rapport i forhold til gjennomføring av aktiviteten. Denne kan være kortfattet men bør inneholde informasjon om antall deltakere oversikt over antall treninger evt. deltakelser på arrangementer/cup-er eller liknende ca medgått tid for trenere og evt. ledsagere evt. kort beskrivelse av transport. Utbetaling 2013 bør forutsette at slik rapport er mottatt for siste driftssesong. Frist Siste mottatte rapport er datert De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Stokke kommune utbetaler i tråd med inngått avtale kr ,- i tilskudd til unifiedfotballaget i Vear IF. Dekningspost Når rapport for siste driftssesong er mottatt vil utbetalinger skje slik: Innen : 1. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- Innen : 2. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- Tilskudd utbetales VIF-hovedlaget for evt. videre intern fordeling i Vear IF. Tilskudd fra fond POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

13 Ev. tilskudd fra kommunalt fond til innkjøp av utstyr behandles i egen sak. Vennlig hilsen Bjarne Sætre kultur- og fritidssjef Seksjon kultur og fritid Inger Line Birkeland førstekonsulent Seksjon kultur og fritid Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke manuelt signert. Kopi til: Stokke idrettsråd Internt Stokke kommune: Vear skole v/rektor 2

14

15

16

17

18 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/1100 Saksbehandler: Jessica Sørensen Bruk av vilkår om aktivitet for søkere av økonomisk stønad Saksnr Utvalg Møtedato 06/2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Dokumenter i saksmappen Ingen. Sammendrag Denne saken gir en orientering om hvordan NAV Stokke skal stille vilkår om aktivitet i forbindelse med søknader om økonomisk stønad. I henhold til lov om sosiale tjenester i Nav 20 kan det settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen. NAV ønsker at de som søker om økonomisk stønad skal komme i aktivitet umiddelbart, uten ubegrunnet opphold. Saken gir en orientering om et todelt opplegg, hvorav den ene delen er et arbeidstreningsopplegg internt i kommunen, og den andre er et tiltak i regi av en ekstern tiltaksarrangør. Begge deler har som mål å få stønadsmottakere raskt ut i arbeid eller aktivitet. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Kommunestyret har bedt om at NAV praktiserer vilkårssetting i forbindelse med utbetaling av økonomisk stønad og at det igangsettes lavterskel aktivitetstilbud / jobbtreningstilbud. I sak nr. xx/xx «Orientering om bruk av vilkår for mottakere av økonomisk sosialstønad» ble det orientert om hvilke betingelser loven setter for at kommunen skal kunne praktisere aktiv bruk av vilkår i forbindelse med utbetaling av økonomisk stønad. I denne saken orienteres det om hvordan NAV vil organisere lavterskeltiltaket i samarbeid med kommunens øvrige virksomheter og eksterne samarbeidspartnere. Kommunestyret, rådmann og NAV Stokke ønsker å arbeide for å få flere passive stønadsmottakere over i inntektsgivende arbeid og aktivitet. Lov om sosiale tjenester i NAV gir kommunene en rett til å stille vilkår i forbindelse med utbetaling av økonomisk stønad.

19 NAV Stokke har gjennom mange år benyttet seg av lovens mulighet til å stille krav om «passende arbeidsoppgaver i hjemkommunen» (lovens uttrykk) eller at stønadsmottakeren skal delta i kvalifiserende aktivitet eller arbeidstreningstiltak. Loven er imidlertid klar på hva som kan tolkes som «passende arbeidsoppgaver» i hjemkommunen. NAV Stokke ønsker nå utvide vilkårssettingen ytterligere. I utredningsfasen til denne saken har NAV Stokke inngått avtale med en av fylkets attføringsbedrifter (tiltaksarrangør) om et samarbeid for å tilby inaktive, men funksjonsfriske sosialhjelpssøkere et aktivitets- og jobbtreningstilbud umiddelbart etter at søknad om økonomisk stønad blir levert NAV-kontoret. Foreløpig arbeidstittel på dette tilbudet er; «aktivitet- og jobbtrening på timen». Videre har rådmannen forberedt resten av seksjonene og deres ledere i kommunen på å motta personer som trenger aktivitets- og jobbtreningstilbud. En forutsetning for å sette vilkår om arbeid/aktivitet/jobbtrening er at det finnes passende arbeidsoppgaver i kommunen eller hos en attføringsbedrift. Det er også viktig at arbeidet omkring dette blir koordinert. Ved å innføre en form for daglig oppmøte/aktivitetsplikt kan man forhåpentligvis motivere søkere til å ta ethvert lønnet arbeid, unngå «naving» og i noen tilfeller hindre frafall fra videregående skole. Som vi skriver innledningsvis i denne saken skal aktivitets- og jobbtreningsvilkårene stilles til de som søker økonomisk stønad og samtidig er inaktive, dvs. står uten jobb uten at det foreligger dokumentasjon på at vedkommende har en sykdom eller har redusert arbeidsevne. Dette vilkåret vil følgelig ikke stilles til de som er i jobb eller aktivitet og søker økonomisk stønad på grunn av en midlertidig økonomisk vanskelig situasjon. Vilkårssettingen vil i grove trekk foregå slik: Person søker om økonomisk stønad. En veileder i NAV vurderer om personen (fra nå kalt: bruker) er aktiv eller inaktiv og om det kan stilles vilkår om arbeid/aktivitet/jobbtrening. Dersom brukeren er i målgruppen vil en veileder i NAV vurdere om denne brukeren skal henvises til passende arbeid i kommunen eller til tiltaket «aktivitet- og jobbtrening på timen». En veileder i NAV vil fungere som kontaktperson og koordinator for brukeren, den samme veilederen i NAV vil fungere som kontaktperson/koordinator for NAVs eksterne samarbeidspartnere. Eksterne samarbeidspartnere betyr i denne sammenheng representanter fra en kommunal seksjon eller representanter fra tiltaksarrangøren i «aktivitetog jobbtrening på timen». For at vilkårssettingen og tiltaket skal fungere forutsetter det både en indre og en ytre effektivitet. NAV vil innenfor de ressursene organisasjonen har til rådighet rigge i stand et indre apparat som er i stand til å koordinere brukeren og tiltakene. Parallelt med denne utfordringen organiserer NAV Stokke frem et eget ungdomsteam som vil være virksomt fra og med 1. april Ungdomsteamet vil ha kompetanse og kapasitet til å støtte kommunale seksjoner i å ta i mot brukere i denne kategorien (majoriteten av brukerne i målgruppen er unge mennesker mellom år). Det forutsettes at kommunen har en kapasitet og beredskap til å motta- og tilrettelegge for brukere til enkle forefallende arbeidsoppgaver. Dette kan eksempelvis være vasking, måking, strøing, maling, rydding etc. I tillegg vil det være avgjørende at tiltaksarrangøren som tilbyr «aktivitets- og jobbtreningstilbud på timen» har kompetanse til et slikt kvalifiseringsarbeid og kapasitet til å imøtekomme NAV Stokkes behov slik at eventuelle køer ikke oppstår. Tiltaksarrangørens sentrale oppgave vil å avklare brukerens arbeidsevne. Det er viktig at slike tiltak blir igangsatt snarest etter at søknad om økonomisk stønad er mottatt. NAV Stokke vil umiddelbart gå i dialog med samarbeidspartnere for å rigge i stand tiltaket.

20 Dersom det ikke er arbeidsoppgaver eller ledige plasser på «aktivitets- og jobbtreningstilbud på timen» den aktuelle dagen, vil det i stedet settes av tid til jobbsøk på selvbetjeningsområdet på NAV-kontoret. Juridiske grunnlag Lov om sosiale tjenester i NAV. Økonomiske konsekvenser Dersom brukeren velger å ikke søke om økonomisk stønad fordi denne ikke ønsker å være i aktivitet, eller fordi de har andre alternativer, kan det føre til innsparinger på sosialhjelpsbudsjettet. For øvrig er det viktig å presisere at kommunen har plikt til å yte økonomisk stønad som sikrer et forsvarlig livsopphold. Barn- og unges interesser Det er rimelig å anta at krav om aktivitet «i bytte» mot økonomisk stønad vil ha en positiv effekt på ungdoms motivasjon for å finne seg jobb. Vilkår om aktivitet og jobbtrening for ungdom som søker økonomisk stønad vil således være i ungdommers egeninteresse. Miljøkonsekvenser Ingen HMS/Folkehelse Det er mye forsking og erfaring som støtter synet om at aktivitet, jobb og jobbtrening har positive effekter for folkehelsen. Vurdering og konklusjon Flere andre kommuner, blant annet Sandefjord, har det siste året satt vilkår om deltakelse på tiltak og/eller arbeidspraksis når søknader om økonomisk stønad innvilges. NAV Sandefjord opplever så langt at erfaringene er gode. Vi kan ikke finne forskning som tilsier at det er en direkte sammenheng mellom en vilkårssetting av denne karakter og økt sysselsetting eller reduksjon i søknader om økonomisk stønad. NAV Stokke er imidlertid av den oppfatning at bruk av slike vilkår kan føre til økt motivasjon hos den enkelte til å skaffe seg lønnet arbeid/aktivitet. Det finnes imidlertid mye forskning som støtter synet om at økt og høy sysselsetting i arbeid og aktivitet fører til helsemessige gevinster og en friskere befolkning. NAV Stokke mener videre at bruk av vilkår slik som beskrevet i saken vil kunne ha en preventiv effekt blant potensielle søkere av økonomisk stønad. Det er mye som tyder på at brukere vil se nye muligheter til å skaffe seg bærekraftig inntekt når en ser muligheten av å måtte være i en aktivitet de selv ikke valgt. Dersom brukere som søker økonomisk stønad av ulike grunner ikke prioriterer å møte opp på avtalt aktivitet eller jobbtreningstilbud, eller på annen måte ikke følger opp de vilkårene som NAV har stilt, vil NAV kunne iverksette sanksjoner, eksempelvis et forholdsmessig trekk i stønaden. En effekt av en slik vilkårssetting kan være at det avdekkes at brukeren har uavklarte helseproblemer. Dersom stønadsmottaker mener at vedkommende ikke kan delta i aktivitet eller jobbtrening av helsemessige årsaker vil dette måtte dokumenteres av den enkeltes fastlege. På denne måten vil den helsemessige situasjonen avklares tidlig og riktig

21 behandlingsopplegg kan iverksettes i løpet av kort tid. En annen effekt kan være at kommunen får utført arbeidsoppgaver som ellers ikke ville blitt utført fordi stønadsmottakerne møter opp og er klare for å utføre arbeid. Konklusjon: NAV Stokke igangsetter aktivitets- og jobbtrening for at det effektivt kan benyttes vilkår om aktivitet i forbindelse med søknader om økonomisk stønad.

22 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/960 Saksbehandler: Torunn Årset Disponering av reserverte midler innenfor pleie/ omsorg og skoler Saksnr Utvalg Møtedato 07/2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur /2013 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Seksjon Pleie, omsorg og rehabilitering tilføres kr fra reserverte midler Dokumenter i saksmappen Sammendrag I budsjettet for 2013 ble det avsatt til sammen kr på sentralt ansvar til dekning av utgifter innenfor sektorene helse, velferd og omsorg (1 188 ) og oppvekst, kunnskap og kultur (250 ). Bakgrunnen for denne avsetning var at det med stor sannsynlighet ville bli behov for å tilføre disse to områdene ytterligere midler utover budsjettert ramme på bakgrunn av nye brukere og behov i løpet av året. Situasjonen innenfor begge sektorer tilsier at midlene må overføres de respektive rammer allerede nå. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Sektor for helse, velferd og omsorg: Etterspørselen etter lovpålagte pleie og omsorgstjenester har også hittil i 2013 økt betydelig. Dette gjelder både for hjemmetjenester og innenfor institusjonsområdet. Det har vært nødvendig å gi klarsignal for å styrke bemanning i hjemmetjenestene, og å kjøpe flere eksterne sykehjemsplasser enn det budsjettet gir rom for. Det er etter rådmannens oppfatning ikke tegn som tyder på at presset vil avta. Det vil derfor være nødvendig å disponere reserverte midler fullt ut for ovennevnte områder.

23 Sektor for oppvekst, kunnskap og kultur: PPT melder allerede nå om store og nye utfordringer innenfor spesialundervisning (kap 5 i Opplæringsloven). Tallet på elever med sammensatte vansker ser ut til å øke, og det er behov for enkeltvedtak for elever med forsinket utvikling, angst og skolevegring (med behov for hjemmeundervisning), prematuritet og voldelig adferd. Disse elevene er svært ressurskrevende og krever helhetlige tilbud. I sum vil dette gi et ekstrabehov beregnet til å utgjøre 5 lærerstillinger utover det som ligger i budsjettet for Sektorenes situasjon følges fortløpende og det vil være behov for å tilføre ytterligere midler ved budsjettrevisjon etter 1.tertial. Økonomiske konsekvenser Sektor helse, velferd og omsorg (seksjon pleie, omsorg og rehabilitering) tilføres kr fra reserverte midler. Midlene disponeres til styrking av hjemmetjenester og kjøp av eksterne plasser. Sektor for oppvekst, kunnskap og kultur (skole) tilføres kr 250 fra reserverte midler. Midlene disponeres til spesialundervisningstiltak. Det vil etter dette ikke være tilgjengelige reserverte midler i budsjettet for Vurdering og konklusjon Den økonomiske situasjonen innenfor områdene pleie og skoler er svært utfordrende. Dette skyldes flere brukere og behov for tjenester enn det budsjettet gir rom for.

24 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/1208 Saksbehandler: Egil Gjerde Ungdomsråd Saksnr Utvalg Møtedato 08/2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur /2013 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Dokumenter i saksmappe Sammendrag Etter spørsmål fra kommunestyret under behandling av budsjett for 2013 redegjøres det for innretning og kostnad ved eventuell revitalisering av barne- og ungdomsrådet. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Under kommunestyret behandling av handlingsprogram og økonomiplan , Budsjett 2013, ble rådmannen bedt om å vurdere muligheten for å revitalisere ungdomsrådet, og legge fram en sak som synliggjør innretning og kostnad. Kommunestyret gjorde , i sak 00025/02 slikt Vedtak: Rådmannens innstilling med forslag til nytt punkt 4 enstemmig vedtatt (31-0) sålydende: 1. Det etableres et ungdomsråd i Stokke fra og med høsten 2002 (oktober) 2. Ungdomsrådet skal: være en høringsarena mellom ungdom, politikere og administrasjon være et rådgivende organ i spørsmål som berører barn og unges interesser. kunne ta opp saker og komme med forslag. 3. Ungdomsråd bestående av representanter fra følgende instanser/organisasjoner: 2 fra elevrådet ved Stokke ungdomsskole 2 fra elevrådet ved Vear ungdomsskole 3 fra klubbstyrene ved kommunens fritidsklubber 2 fra Idrettsrådet Ungdomsrådet konstituerer seg selv

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, møterom: 3. etasje Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer