STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Orientering: PP-tjenestens arbeid v/åse Sagedal. Saksnr Innhold 02/2013 Referater og orienteringer - HOOK /2013 Bruk av vilkår om aktivitet for søkere av økonomisk stønad 07/2013 Disponering av reserverte midler innenfor pleie/ omsorg og skoler 08/2013 Ungdomsråd 09/2013 Tønsberg interkommunale legevakt - administrativt vertskommunesamarbeid 10/2013 Eventuelt - HOOK Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den Øivind Nilsen (s.) leder Bjarne Sætre (s.) møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/1170 Saksbehandler: Eva Undrum Referater og orienteringer - HOOK Saksnr Utvalg Møtedato 02/2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Vedlegg: Tilskudd drift torsdagsklubb og band/musikktilbud 2013 Tilskudd løypevedlikehold 2013 vedlegg: Detaljert beregningsgrunnlag Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Tilskudd drift unifiedlaget 2013 (L)(9069).pdf Søknad om tilskudd til boligsosialt arbeid.pdf Statusrapport og videre mål for videreføring av prosjektstilling finansiert av -Tilskudd til boligsosialt arbeid.pdf Orientering i møtet: PP-tjenestens arbeid v/åse Sagedal

3 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur DEN NORSKE KIRKE, MENIGHETSRÅDENE I STOKKE Arkivkode Deres ref. Vår ref. Dato 233 / C11 13/517-4 / INBIR -Tlf Tilskudd drift torsdagsklubb og band/musikktilbud 2013 Bakgrunn: Stokke kommune v/kultursjef og Stokke kirkelige fellesråd v/kirkeverge har inngått avtale om drift av torsdagsklubben. Avtalen innebærer at Stokke kirkelige fellesråd skal motta et årlig beløp på kr ,- for å dekke utgifter. Beløpet skal utbetales ved 2 overføringer a kr ,-: innen 1. august og innen 1. januar. Tilskuddet forutsetter at Stokke kirkelige fellesråd holder tilbudet åpent 28 ganger i løpet av året, og har personalansvar for aktiviteten. Det er i tillegg satt av kr ,- i Prosjekttilskudd (Torsdagsklubbens musikkaktivitet). Dette kan gjennomføres som i 2011 og 2012: Som et utvidet musikktilbud innenfor torsdagsklubbens vanlige åpningstid. Tilbudet tilrettelegges slik at det favner flest mulig i målgruppa ved at alle er aktive deltakere. Vurdering: Stokke kommune må motta årlig rapport i forhold til gjennomføring av aktivitetene. Denne kan være kortfattet men bør inneholde informasjon om antall deltakere oversikt over antall åpningskvelder evt. deltakelser på andre arrangementer ca. medgått tid for aktivitetsledere og evt. ledsagere evt. kort beskrivelse av transport. Utbetalinger 2013 bør forutsette at slik rapport er mottatt for torsdagsklubbens siste driftssesong. Frist De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Stokke kommune utbetaler i tråd med inngått avtale kr ,- i tilskudd til torsdagsklubben i regi av Stokke kirkelige fellesråd. I tillegg innvilges kr ,- til musikkaktivitet. Når rapport for torsdagsklubbens siste driftssesong er mottatt, vil utbetalinger skje slik: Innen : o 1. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- o 1. Delutbetaling tilskudd musikkaktivitet, kr ,- Innen : POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

4 o 2. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- o 2. Delutbetaling tilskudd musikkaktivitet, kr ,- Dekningspost Tilskudd fra fond Evt. tilskudd fra kommunalt fond til kjøp av utstyr behandles i egen sak. Vi ber om spesifisert oversikt over hva det evt. søkes tilskudd til. Vennlig hilsen Bjarne Sætre kultur- og fritidssjef Seksjon kultur og fritid Inger Line Birkeland førstekonsulent Seksjon kultur og fritid Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke manuelt signert. 2

5 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur Vear idrettsforening Arkivkode Deres ref. Vår ref. Dato / D11 13/670-1 / INBIR -Tlf Tilskudd løypevedlikehold 2013 Det vises til inngåtte avtaler av 1997 vedr. Drift og vedlikehold av private ski/turløyper i Stokke, og til kommunestyrets avsetning for 2013: kr ,- til Løypevedlikehold. Det er ønskelig at vi i forbindelse med årets vedlikeholdsbefaring og rapport (frist 15. juni) har en nærmere dialog rundt traseene som omfattes av inngåtte avtaler. Terreng og løypetraseer har erfaringsmessig endret seg på de årene som er gått siden avtalene ble inngått. Det kan være behov for en tilpasning til dagens nivå. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Tilskudd til vedlikehold av løypetraseer 2013 fordeles i henhold til avtaler slik: Forening/institusjon Totalt kr. Utbetaling februar Utbetaling november Vear I.F. 9081,2 4540,6 4540,6 Stokke I.L , , ,95 Arnadal I.L. 8682,8 4341,4 4341,4 Løke og omegn grendelag 2601,6 1300,8 1300,8 Melsom vgs. 2473,8 1236,9 1236,9 Sum 48733, , ,65 Utbetaling februar vil skje snarest, for november utbetales tilskudd under forutsetning av at kommunen har mottatt vedlikeholdsrapport og er kontaktet i forhold til avtale om befaringer. Dekningspost: , Overføring til private, faste avtaler. Se vedlagte tabell med beregningsgrunnlag for mer informasjon. Avhengig av konklusjoner i arbeidet med inngåtte avtaler og tilpasning til dagens situasjon når det gjelder løypenettet, kan det bli behov for en ny vurdering av nivå på tilskudd Dette i samråd med dagens og evt. nye avtalepartene. Oppsummering befaring og rapporter 2012 Stokke kommune har mottatt rapporter om vedlikehold av løyper slik: Arnadal: Vedlikeholdsrapport datert Stokke: Vedlikeholdsrapport mottatt , strømforbruk Vear: Gått befaring samt mottatt vedlikeholdsrapport datert Melsomskogen natursti: Vedlikeholdsrapport ikke mottatt Løke og omegn grendelag: Dialog rundt utført arbeid POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

6 Vedlikeholdsrapport Jeg minner om at Stokke kommune i henhold til avtalenes punkt 8 skal motta årlige rapporter for utført vedlikehold siste periode innen 15. juni. I følge avtalen skal regnskapstall framkomme. Kontakt Inger Line Birkeland for avklaring av behov/avtale om tidspunkt for vedlikeholdsbefaring. Denne kan avholdes i forbindelse med innsending av vedlikeholdsrapport. Grunneiere bør også inviteres med. Avsetning 2013: kr ,- til Løypevedlikehold. Kommunestyret vedtok en avsetning i budsjettetåret 2013 kr ,- til løypevedlikehold. Dette er en videreføring, dog redusert, av engangssummen i budsjett 2012 kr ,- til Løypevedlikehold Stokke IL. Avsetningen på kr er i gjeldende økonomiplan kun for året 2013, og gir i seg selv derfor ikke grunnlagt for reforhandling av inngåtte avtaler. Til grunn for utbetaling kr legges at føringene fra 2012 videreføres: Denne avsetningen skal komme allmennheten til gode slik at flere aktører som tilrettelegger for allmennhetens skigåing også skal dra nytte av dette. Tilskuddet knyttes etter dette opp mot løypemaskin: Stokke IL og Stokke kommune inngikk i 2004 en avtale om kjøp av løypemaskin. Stokke kommune eier maskinen, men alt vedr. drift inkludert utgifter til vedlikehold ivaretas av Stokke IL. Det ligger i avtalen at Løypemaskinen skal benyttes ved behov i løypenettet som er tilgjengelig for allmennheten i Storås, Moa, Vear og Arnadal og ellers i Stokke kommune. Tilskuddet kr ,- utbetales etter dette Stokke IL, og forutsettes å dekke deler av driftsutgifter til løypemaskinen. Oppkjøring av løyper rettet mot til allmennheten skal prioriteres slik at behovet for fakturering av driftsutgifter fra andre idrettslag til Stokke IL reduseres inneværende sesong. Rapportering om hvordan dette er gjort innarbeides i rapport for løyper. Tilskudd til strøm i lysløyper og helårsløyper, avlesning av måler. I henhold til avtalene utbetaler Stokke kommune tilskudd til strøm for belysning av lysløyper og helårsløyper. Av praktiske grunner utbetales tilskuddet til belysning i de fleste tilfeller slik at Stokke kommune mottar og betaler fakturaer på strøm til belysning i løypene. For Stokke ILs anlegg i Storås er det vanskelig å få delt måler for strøm til belysning og snøproduksjon. Kostnader til strøm for belysning i løypene beregnes av SIL. Stokke kommune må motta beregningsgrunnlag for 2013 innen1.12, slik at dette kan refunderes fra kommunen. (Dekningspost: ). Avlesning av målere er lagenes ansvar. Vi sender ut info om dette når vi mottar anmodning fra strømleverandør. Jeg minner også om at det skal tilrettelegges for tidsur/lyssensor slik at løypene belyses fra mørkets frembrudd til kl Så vidt vi vet har alle løypene slikt utstyr, men vi ber om at tidspunkt for når lys slås på og av kontrolleres. Bekreftelse på at lyset kan stilles ved tidsur/sensor, og at løypeansvarlig kontrollerer tidspunkt for belysning bes gitt til kulturkontoret som en del av vedlikeholdsrapporten. 2

7 Vennlig hilsen Bjarne Sætre kultur- og fritidssjef Seksjon kultur og fritid Inger Line Birkeland førstekonsulent Seksjon kultur og fritid Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke manuelt signert. Likelydende brev er sendt på epost til: Vear I.F. Stokke I.L. Arnadal I.L. Løke og omegn grendelag Melsom vgs. Kopi til: Stokke IR, epost Kommunekasse 3

8 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur Arkivkode Deres ref Vår ref. Dato / D11 13/670-1 / INBIR -Tlf Løypevedlikehold 2013: vedlegg: Detaljert beregningsgrunnlag Beregning av tilskudd Fra 2002 har kronebeløpet per løype stått uten endring vedlikeholdsstandard Vinter Vinter Vinter Sommer Sommer Høy Middels Lav Høy Lav Tilskudd Anleggseier Sum pr Kr pr. meter 2,168 1,084 0,217 0,758 0,434 pr. løype ansvarlig anleggseier meter Kr. Kr. Arnadalløypa 2,3 km ,8 Arnadal IL Grorud 4 km Arnadal IL Svinningen 5 km Arnadal IL 8682,8 Melsomskogen 5,7 km ,8 M. Videreg. 2473,8 Vestre Skjee ,6 Løke 2601,6 grendel. Bokemoa-Storås 3 km ,2 Stokke IL Moaløypa 2,4 km ,4 Stokke IL Stokke - Stavnum 8 km Stokke IL Moa - Skarpeborge 8 km Stokke IL Stokke - grimestad Melsom 3 km Stokke IL Stokke - Solnes - golfb. 8 km Stokke IL Storås - Løke 7,5 km ,5 Stokke IL Storåsløypa 4,5/4,5 km ,8 Stokke IL 25893,9 Vearløypa 3,0/3,4 km ,2 Vear IF 9081,2 Sum , POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

9 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur Vear Idrettsforening Arkivkode Deres ref Vår ref. Dato 233 / C11 13/517-3 / INBIR -Tlf Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Bakgrunn: Stokke kommune v/kultursjef og Vear IF v/ Odd Landfall har inngått avtale om drift av unifiedlaget til Vear IF. Avtalen er gjeldende fra Avtalen innebærer at Vear IF skal motta et årlig beløp på kr ,- for å dekke utgifter til trenergodtgjøring og transport ifht unifiedlaget til Vear IF. Beløpet skal utbetales ved 2 overføringer a kr ,-: innen 1. august og innen 1. januar. Tilskuddet forutsetter at Vear IF tilbyr en fotballaktivitet for gjeldende målgruppe, og opphører dersom aktiviteten opphører. Som det framkommer av tidligere melding om vedtak (vår ref 08/144-9) vil unifiedlaget disponere gratis skolelokaler til trening. Dette er lagt til grunn for inngått avtale om tilskudd. Vurdering: Stokke kommune må motta årlig rapport i forhold til gjennomføring av aktiviteten. Denne kan være kortfattet men bør inneholde informasjon om antall deltakere oversikt over antall treninger evt. deltakelser på arrangementer/cup-er eller liknende ca medgått tid for trenere og evt. ledsagere evt. kort beskrivelse av transport. Utbetaling 2013 bør forutsette at slik rapport er mottatt for siste driftssesong. Frist Siste mottatte rapport er datert De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Stokke kommune utbetaler i tråd med inngått avtale kr ,- i tilskudd til unifiedfotballaget i Vear IF. Dekningspost Når rapport for siste driftssesong er mottatt vil utbetalinger skje slik: Innen : 1. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- Innen : 2. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- Tilskudd utbetales VIF-hovedlaget for evt. videre intern fordeling i Vear IF. Tilskudd fra fond POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

10 Ev. tilskudd fra kommunalt fond til innkjøp av utstyr behandles i egen sak. Vennlig hilsen Bjarne Sætre kultur- og fritidssjef Seksjon kultur og fritid Inger Line Birkeland førstekonsulent Seksjon kultur og fritid Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke manuelt signert. Kopi til: Stokke idrettsråd Internt Stokke kommune: Vear skole v/rektor 2

11 Fra: Einar Koren Sendt: Til: Birkeland, Inger Line Kopi: Fred Skarsteen;'Leder Vear IF - Yngve Bugge Larsen';Vear Fotball Emne: Fw: Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Hei Inger Line. Det ser ut som om det ikke blir noe Unified-lag på Vear i år. Noen har falt fra, et par har meldt overgang til andre lag og vi har pr.d.d ikke nok spillere til å stille lag. Vi har også et trenerproblem da gutta som har jobbet med dette de siste åra nå ikke har anledning lenger pga flytting og jobb. Jeg skal i løpet av mars ha et møte med boligene og Thomas Gundersen for å se om vi kan etablere et fotballtilbud. Et utfordring har også vært at boligene i varierende grad følger opp mht trening og kamp. Slik det ser ut nå tror jeg ikke det blir lag i år, jeg gir deg beskjed så fort dette blir avklart. mvh Einar From: Inger Line Birkeland Sent: Wednesday, January 30, :01 AM Cc: Einar Storaa Koren Subject: Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Se vedlagte saksdokumenter.

12 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur Einar Storaa Koren Arkivkode Deres ref Vår ref. Dato 233 / C11 13/517-3 / INBIR -Tlf Tilskudd drift unifiedlaget 2013 Bakgrunn: Stokke kommune v/kultursjef og Vear IF v/ Odd Landfall har inngått avtale om drift av unifiedlaget til Vear IF. Avtalen er gjeldende fra Avtalen innebærer at Vear IF skal motta et årlig beløp på kr ,- for å dekke utgifter til trenergodtgjøring og transport ifht unifiedlaget til Vear IF. Beløpet skal utbetales ved 2 overføringer a kr ,-: innen 1. august og innen 1. januar. Tilskuddet forutsetter at Vear IF tilbyr en fotballaktivitet for gjeldende målgruppe, og opphører dersom aktiviteten opphører. Som det framkommer av tidligere melding om vedtak (vår ref 08/144-9) vil unifiedlaget disponere gratis skolelokaler til trening. Dette er lagt til grunn for inngått avtale om tilskudd. Vurdering: Stokke kommune må motta årlig rapport i forhold til gjennomføring av aktiviteten. Denne kan være kortfattet men bør inneholde informasjon om antall deltakere oversikt over antall treninger evt. deltakelser på arrangementer/cup-er eller liknende ca medgått tid for trenere og evt. ledsagere evt. kort beskrivelse av transport. Utbetaling 2013 bør forutsette at slik rapport er mottatt for siste driftssesong. Frist Siste mottatte rapport er datert De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Stokke kommune utbetaler i tråd med inngått avtale kr ,- i tilskudd til unifiedfotballaget i Vear IF. Dekningspost Når rapport for siste driftssesong er mottatt vil utbetalinger skje slik: Innen : 1. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- Innen : 2. utbetaling driftstilskudd 2013, kr ,- Tilskudd utbetales VIF-hovedlaget for evt. videre intern fordeling i Vear IF. Tilskudd fra fond POSTADRESSE BESØKSADRESSE Telefon: Postboks 124 Nygårdsallè Stokke 3160 STOKKE Org.nr Kontonr

13 Ev. tilskudd fra kommunalt fond til innkjøp av utstyr behandles i egen sak. Vennlig hilsen Bjarne Sætre kultur- og fritidssjef Seksjon kultur og fritid Inger Line Birkeland førstekonsulent Seksjon kultur og fritid Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke manuelt signert. Kopi til: Stokke idrettsråd Internt Stokke kommune: Vear skole v/rektor 2

14

15

16

17

18 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/1100 Saksbehandler: Jessica Sørensen Bruk av vilkår om aktivitet for søkere av økonomisk stønad Saksnr Utvalg Møtedato 06/2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Dokumenter i saksmappen Ingen. Sammendrag Denne saken gir en orientering om hvordan NAV Stokke skal stille vilkår om aktivitet i forbindelse med søknader om økonomisk stønad. I henhold til lov om sosiale tjenester i Nav 20 kan det settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen. NAV ønsker at de som søker om økonomisk stønad skal komme i aktivitet umiddelbart, uten ubegrunnet opphold. Saken gir en orientering om et todelt opplegg, hvorav den ene delen er et arbeidstreningsopplegg internt i kommunen, og den andre er et tiltak i regi av en ekstern tiltaksarrangør. Begge deler har som mål å få stønadsmottakere raskt ut i arbeid eller aktivitet. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Kommunestyret har bedt om at NAV praktiserer vilkårssetting i forbindelse med utbetaling av økonomisk stønad og at det igangsettes lavterskel aktivitetstilbud / jobbtreningstilbud. I sak nr. xx/xx «Orientering om bruk av vilkår for mottakere av økonomisk sosialstønad» ble det orientert om hvilke betingelser loven setter for at kommunen skal kunne praktisere aktiv bruk av vilkår i forbindelse med utbetaling av økonomisk stønad. I denne saken orienteres det om hvordan NAV vil organisere lavterskeltiltaket i samarbeid med kommunens øvrige virksomheter og eksterne samarbeidspartnere. Kommunestyret, rådmann og NAV Stokke ønsker å arbeide for å få flere passive stønadsmottakere over i inntektsgivende arbeid og aktivitet. Lov om sosiale tjenester i NAV gir kommunene en rett til å stille vilkår i forbindelse med utbetaling av økonomisk stønad.

19 NAV Stokke har gjennom mange år benyttet seg av lovens mulighet til å stille krav om «passende arbeidsoppgaver i hjemkommunen» (lovens uttrykk) eller at stønadsmottakeren skal delta i kvalifiserende aktivitet eller arbeidstreningstiltak. Loven er imidlertid klar på hva som kan tolkes som «passende arbeidsoppgaver» i hjemkommunen. NAV Stokke ønsker nå utvide vilkårssettingen ytterligere. I utredningsfasen til denne saken har NAV Stokke inngått avtale med en av fylkets attføringsbedrifter (tiltaksarrangør) om et samarbeid for å tilby inaktive, men funksjonsfriske sosialhjelpssøkere et aktivitets- og jobbtreningstilbud umiddelbart etter at søknad om økonomisk stønad blir levert NAV-kontoret. Foreløpig arbeidstittel på dette tilbudet er; «aktivitet- og jobbtrening på timen». Videre har rådmannen forberedt resten av seksjonene og deres ledere i kommunen på å motta personer som trenger aktivitets- og jobbtreningstilbud. En forutsetning for å sette vilkår om arbeid/aktivitet/jobbtrening er at det finnes passende arbeidsoppgaver i kommunen eller hos en attføringsbedrift. Det er også viktig at arbeidet omkring dette blir koordinert. Ved å innføre en form for daglig oppmøte/aktivitetsplikt kan man forhåpentligvis motivere søkere til å ta ethvert lønnet arbeid, unngå «naving» og i noen tilfeller hindre frafall fra videregående skole. Som vi skriver innledningsvis i denne saken skal aktivitets- og jobbtreningsvilkårene stilles til de som søker økonomisk stønad og samtidig er inaktive, dvs. står uten jobb uten at det foreligger dokumentasjon på at vedkommende har en sykdom eller har redusert arbeidsevne. Dette vilkåret vil følgelig ikke stilles til de som er i jobb eller aktivitet og søker økonomisk stønad på grunn av en midlertidig økonomisk vanskelig situasjon. Vilkårssettingen vil i grove trekk foregå slik: Person søker om økonomisk stønad. En veileder i NAV vurderer om personen (fra nå kalt: bruker) er aktiv eller inaktiv og om det kan stilles vilkår om arbeid/aktivitet/jobbtrening. Dersom brukeren er i målgruppen vil en veileder i NAV vurdere om denne brukeren skal henvises til passende arbeid i kommunen eller til tiltaket «aktivitet- og jobbtrening på timen». En veileder i NAV vil fungere som kontaktperson og koordinator for brukeren, den samme veilederen i NAV vil fungere som kontaktperson/koordinator for NAVs eksterne samarbeidspartnere. Eksterne samarbeidspartnere betyr i denne sammenheng representanter fra en kommunal seksjon eller representanter fra tiltaksarrangøren i «aktivitetog jobbtrening på timen». For at vilkårssettingen og tiltaket skal fungere forutsetter det både en indre og en ytre effektivitet. NAV vil innenfor de ressursene organisasjonen har til rådighet rigge i stand et indre apparat som er i stand til å koordinere brukeren og tiltakene. Parallelt med denne utfordringen organiserer NAV Stokke frem et eget ungdomsteam som vil være virksomt fra og med 1. april Ungdomsteamet vil ha kompetanse og kapasitet til å støtte kommunale seksjoner i å ta i mot brukere i denne kategorien (majoriteten av brukerne i målgruppen er unge mennesker mellom år). Det forutsettes at kommunen har en kapasitet og beredskap til å motta- og tilrettelegge for brukere til enkle forefallende arbeidsoppgaver. Dette kan eksempelvis være vasking, måking, strøing, maling, rydding etc. I tillegg vil det være avgjørende at tiltaksarrangøren som tilbyr «aktivitets- og jobbtreningstilbud på timen» har kompetanse til et slikt kvalifiseringsarbeid og kapasitet til å imøtekomme NAV Stokkes behov slik at eventuelle køer ikke oppstår. Tiltaksarrangørens sentrale oppgave vil å avklare brukerens arbeidsevne. Det er viktig at slike tiltak blir igangsatt snarest etter at søknad om økonomisk stønad er mottatt. NAV Stokke vil umiddelbart gå i dialog med samarbeidspartnere for å rigge i stand tiltaket.

20 Dersom det ikke er arbeidsoppgaver eller ledige plasser på «aktivitets- og jobbtreningstilbud på timen» den aktuelle dagen, vil det i stedet settes av tid til jobbsøk på selvbetjeningsområdet på NAV-kontoret. Juridiske grunnlag Lov om sosiale tjenester i NAV. Økonomiske konsekvenser Dersom brukeren velger å ikke søke om økonomisk stønad fordi denne ikke ønsker å være i aktivitet, eller fordi de har andre alternativer, kan det føre til innsparinger på sosialhjelpsbudsjettet. For øvrig er det viktig å presisere at kommunen har plikt til å yte økonomisk stønad som sikrer et forsvarlig livsopphold. Barn- og unges interesser Det er rimelig å anta at krav om aktivitet «i bytte» mot økonomisk stønad vil ha en positiv effekt på ungdoms motivasjon for å finne seg jobb. Vilkår om aktivitet og jobbtrening for ungdom som søker økonomisk stønad vil således være i ungdommers egeninteresse. Miljøkonsekvenser Ingen HMS/Folkehelse Det er mye forsking og erfaring som støtter synet om at aktivitet, jobb og jobbtrening har positive effekter for folkehelsen. Vurdering og konklusjon Flere andre kommuner, blant annet Sandefjord, har det siste året satt vilkår om deltakelse på tiltak og/eller arbeidspraksis når søknader om økonomisk stønad innvilges. NAV Sandefjord opplever så langt at erfaringene er gode. Vi kan ikke finne forskning som tilsier at det er en direkte sammenheng mellom en vilkårssetting av denne karakter og økt sysselsetting eller reduksjon i søknader om økonomisk stønad. NAV Stokke er imidlertid av den oppfatning at bruk av slike vilkår kan føre til økt motivasjon hos den enkelte til å skaffe seg lønnet arbeid/aktivitet. Det finnes imidlertid mye forskning som støtter synet om at økt og høy sysselsetting i arbeid og aktivitet fører til helsemessige gevinster og en friskere befolkning. NAV Stokke mener videre at bruk av vilkår slik som beskrevet i saken vil kunne ha en preventiv effekt blant potensielle søkere av økonomisk stønad. Det er mye som tyder på at brukere vil se nye muligheter til å skaffe seg bærekraftig inntekt når en ser muligheten av å måtte være i en aktivitet de selv ikke valgt. Dersom brukere som søker økonomisk stønad av ulike grunner ikke prioriterer å møte opp på avtalt aktivitet eller jobbtreningstilbud, eller på annen måte ikke følger opp de vilkårene som NAV har stilt, vil NAV kunne iverksette sanksjoner, eksempelvis et forholdsmessig trekk i stønaden. En effekt av en slik vilkårssetting kan være at det avdekkes at brukeren har uavklarte helseproblemer. Dersom stønadsmottaker mener at vedkommende ikke kan delta i aktivitet eller jobbtrening av helsemessige årsaker vil dette måtte dokumenteres av den enkeltes fastlege. På denne måten vil den helsemessige situasjonen avklares tidlig og riktig

21 behandlingsopplegg kan iverksettes i løpet av kort tid. En annen effekt kan være at kommunen får utført arbeidsoppgaver som ellers ikke ville blitt utført fordi stønadsmottakerne møter opp og er klare for å utføre arbeid. Konklusjon: NAV Stokke igangsetter aktivitets- og jobbtrening for at det effektivt kan benyttes vilkår om aktivitet i forbindelse med søknader om økonomisk stønad.

22 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/960 Saksbehandler: Torunn Årset Disponering av reserverte midler innenfor pleie/ omsorg og skoler Saksnr Utvalg Møtedato 07/2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur /2013 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Seksjon Pleie, omsorg og rehabilitering tilføres kr fra reserverte midler Dokumenter i saksmappen Sammendrag I budsjettet for 2013 ble det avsatt til sammen kr på sentralt ansvar til dekning av utgifter innenfor sektorene helse, velferd og omsorg (1 188 ) og oppvekst, kunnskap og kultur (250 ). Bakgrunnen for denne avsetning var at det med stor sannsynlighet ville bli behov for å tilføre disse to områdene ytterligere midler utover budsjettert ramme på bakgrunn av nye brukere og behov i løpet av året. Situasjonen innenfor begge sektorer tilsier at midlene må overføres de respektive rammer allerede nå. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Sektor for helse, velferd og omsorg: Etterspørselen etter lovpålagte pleie og omsorgstjenester har også hittil i 2013 økt betydelig. Dette gjelder både for hjemmetjenester og innenfor institusjonsområdet. Det har vært nødvendig å gi klarsignal for å styrke bemanning i hjemmetjenestene, og å kjøpe flere eksterne sykehjemsplasser enn det budsjettet gir rom for. Det er etter rådmannens oppfatning ikke tegn som tyder på at presset vil avta. Det vil derfor være nødvendig å disponere reserverte midler fullt ut for ovennevnte områder.

23 Sektor for oppvekst, kunnskap og kultur: PPT melder allerede nå om store og nye utfordringer innenfor spesialundervisning (kap 5 i Opplæringsloven). Tallet på elever med sammensatte vansker ser ut til å øke, og det er behov for enkeltvedtak for elever med forsinket utvikling, angst og skolevegring (med behov for hjemmeundervisning), prematuritet og voldelig adferd. Disse elevene er svært ressurskrevende og krever helhetlige tilbud. I sum vil dette gi et ekstrabehov beregnet til å utgjøre 5 lærerstillinger utover det som ligger i budsjettet for Sektorenes situasjon følges fortløpende og det vil være behov for å tilføre ytterligere midler ved budsjettrevisjon etter 1.tertial. Økonomiske konsekvenser Sektor helse, velferd og omsorg (seksjon pleie, omsorg og rehabilitering) tilføres kr fra reserverte midler. Midlene disponeres til styrking av hjemmetjenester og kjøp av eksterne plasser. Sektor for oppvekst, kunnskap og kultur (skole) tilføres kr 250 fra reserverte midler. Midlene disponeres til spesialundervisningstiltak. Det vil etter dette ikke være tilgjengelige reserverte midler i budsjettet for Vurdering og konklusjon Den økonomiske situasjonen innenfor områdene pleie og skoler er svært utfordrende. Dette skyldes flere brukere og behov for tjenester enn det budsjettet gir rom for.

24 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/1208 Saksbehandler: Egil Gjerde Ungdomsråd Saksnr Utvalg Møtedato 08/2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur /2013 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Dokumenter i saksmappe Sammendrag Etter spørsmål fra kommunestyret under behandling av budsjett for 2013 redegjøres det for innretning og kostnad ved eventuell revitalisering av barne- og ungdomsrådet. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Under kommunestyret behandling av handlingsprogram og økonomiplan , Budsjett 2013, ble rådmannen bedt om å vurdere muligheten for å revitalisere ungdomsrådet, og legge fram en sak som synliggjør innretning og kostnad. Kommunestyret gjorde , i sak 00025/02 slikt Vedtak: Rådmannens innstilling med forslag til nytt punkt 4 enstemmig vedtatt (31-0) sålydende: 1. Det etableres et ungdomsråd i Stokke fra og med høsten 2002 (oktober) 2. Ungdomsrådet skal: være en høringsarena mellom ungdom, politikere og administrasjon være et rådgivende organ i spørsmål som berører barn og unges interesser. kunne ta opp saker og komme med forslag. 3. Ungdomsråd bestående av representanter fra følgende instanser/organisasjoner: 2 fra elevrådet ved Stokke ungdomsskole 2 fra elevrådet ved Vear ungdomsskole 3 fra klubbstyrene ved kommunens fritidsklubber 2 fra Idrettsrådet Ungdomsrådet konstituerer seg selv

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE Hægebostad kommune Arkiv: G21/026/&01 Saksmappe: 2007/196-29 Sakshandsamar: Jerry Brastad Dato: 22.05.2014 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE UTVALSNR : UTVAL

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Døgntilbud til øyeblikkelig hjelp Pasientkoordinator Rehabilitering Kompetanseheving 1.Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD)

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD) .. SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD) Vertskommunesamarbeidet ble vedtatt av: Trysil kommune i KS

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2009/1391-25800/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende

Detaljer

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Dato: 20.01.2015. Avtalen bygger på vedtak i kommunestyrene om å organisere barneverntjenesten etter kommuneloven sine regler om vertskommunesamarbeid

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Oslo kommune Byrådet.WN Byrådssak 129/14 ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Sammendrag: Byrådet viser til bystyrets vedtak i sak 293/13 punkt 1-4. Staten gir stønad til

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Avtaleverk utvalgte tema

Avtaleverk utvalgte tema Avtaleverk utvalgte tema Tillitsvalgtkurs trinn II 20. november 2013, Oslo Hanne Riise-Hanssen seksjonsjef/ advokat Hovedtema Kort oversikt og repetisjon Arbeidstid Ø-hjelp på dagtid Reguleringen av legevakt

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE.

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN 1.1 Opplæringsloven 5-6 «Kvar kommune og kvar

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1521-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: LEGEBEREDSKAP NATT Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 02.05.2012 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:30 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.09.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.09.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg Det innkalles til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 20.01.11 kl. 19.00 i spiserommet på Eldresenteret. Til behandling:

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3 Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 04.12.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Stokke kommune, kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2015 Tid: 09:00 10:45

Detaljer