Tillegg - Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillegg - Møteinnkalling"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Orientering: PP-tjenestens arbeid v/åse Sagedal. Saksnr Innhold 09/2013 Tønsberg interkommunale legevakt - administrativt vertskommunesamarbeid Nye vedlegg 11/2013 Driftsorganisasjon Sti for øye Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den Øivind Nilsen (s.) leder Bjarne Sætre(s.) møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/3133 Saksbehandler: Vidar Andersen Tønsberg interkommunale legevakt - administrativt vertskommunesamarbeid Saksnr Utvalg Møtedato 02/2013 Eldrerådet /2013 Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne /2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur /2013 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Stokke kommune vedtar vertskommuneavtale for Tønsberg interkommunale legevakt med Tønsberg som vertskommune. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen. 2. Merutgiftene, ca kr 54`, innarbeides ved budsjettrevisjon 1.tertial. 3. Vertskommunen bes legge fram en vurdering av ulik faglig sammensetning, ansettelsesforhold, økonomiske konsekvenser m.m. for legevakten. Vedlegg: Vedlegg 1 - Vertskommuneavtale Vedlegg 2 - Sak Tønsberg legevakt - ny vertskommuneavtale Vedlegg 3 - Protokoll fra legevaktstyret Vedlegg 4 - Særutskrift-adm vertskommunesamarbeid Dokumenter i saksmappen Ingen Sammendrag Stokke kommunestyre vedtok i sak 75/12 å omorganisere driften av Tønsberg interkommunale legevakt til et IKS samarbeid. Forslag til selskapsavtale og vedtekter ble lagt fram for formannskapet i sak 74/12. Formannskapet vedtok enstemmig å utsette behandling av saken. Saken fremmes nå på nytt med forslag til endret organisasjonsform og nye vedtekter. Saksutredning Tønsberg kommune har utarbeidet vedlagte saksframstilling og forslag til (ny)

3 Vertskommuneavtale for Tønsberg interkommunale legevakt. Saken ble endelig mottatt i Stokke kommune Det vises til Tønsberg kommunes saksframstilling (vedlegg 1) og forslag til vertskommuneavtale (vedlegg 2) i sin helhet. Rådmannen har følgende kommentarer til saken: Det foreslåtte vertskommunesamarbeidet vil, etter rådmannens oppfatning, kunne bidra til at det blir ro rundt Tønsberg interkommunale legevakt slik at publikum sikres gode og forsvarlige tjenester. Rådmannen forutsetter at det arbeides parallelt med å vurdere framtidige samarbeidsformer (5K, 9K evt. andre). Den foreslått Vertskommuneavtalen har innebygd akseptable forslag til frister og prosedyrer dersom kommunestyret på et senere tidspunkt skulle ønske andre løsninger. Rådmannen vil peke på at den faglige sammensetning av personell ikke er tilstrekkelig vurdert i saken. Det bør derfor legges fram en sak på første samarbeidsmøte (avtalens pkt. 3.7) hvor dette vurderes Merkostnadene, kr.54`, i forhold til vedtatt budsjett for 2013 er relativt små og foreslås innarbeidet ved budsjettrevisjon 1.tertial. Vurdering og konklusjon Ny vertskommuneavtale for Tønsberg interkommunale legevakt bør vedtas.

4 VERTSKOMMUNESAMARBEIDSAVTALE OM TØNSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT VERTSKOMMUNEAVTALE OM TØNSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT 1 Vertskommunesamarbeidet 1.1 Samarbeidsform Deltakerkommunene inngår i et administrativt vertskommunesamarbeid om Tønsberg Iegevakt etter kommuneloven 28-1b, jfr 28-1a. Kommunelovens bestemmelser i kapittel 5 A gjelder så langt de passer for administrativt vertskommunesamarbeid. 1.2 Vertskommune Tønsberg kommune er vertskommune for samarbeidet. 1.3 Samarbeidskommuner Andebu kommune, Nøtterøy kommune, Re kommune, Stokke kommune, Tjøme kommune er samarbeidskommuner i vertskommunesamarbeidet. 1.4 Tønsberg legevakt Vertskommunesamarbeidet gjelder Tønsberg Interkommunale Legevakt, org.nr , heretter kalt Tønsberg legevakt. 2 Samarbeidsavtalens gyldighet 2.1 Oppstartsdato Samarbeidsavtalen gjelder fra 1. mai Vertskommunesamarbeidet er betinget av at kommunestyret i alle deltakerkommuner har vedtatt avtalen og rådmann i samarbeidskommunene har delegert avtalt ansvar og myndighet. 2.2 Delegasjon av myndighet Kommunestyret i samarbeidskommunene instruerer egen rådmann om å delegere ansvar for å utføre oppgaver og myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker og typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning innenfor ansvarsområdet angitt under pkt 3, jfr kommuneloven 28-1b nr.1 og nr Vertskommunens ansvar, avgjørelsesmyndighet og forpliktelser 3.1 Ansvarsområde Vertskommunen skal ivareta samarbeidskommunenes ansvar for legevakt, øyeblikkelig hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 nr. 3 bokstavene a til c. Rådmannen i vertskommunen gis deltakerkommunenes ansvar og myndighet for tjenestene ved Tønsberg legevakt, jfr kommuneloven 28-1b nr. 3. 1/4

5 VERTSKOMMUNESAMARBEIDSAVTALE OM TØNSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT Rådmannen i vertskommunen gis deltakerkommunens ansvar og myndighet som gjelder samarbeidskommunens leger i forhold til deres tjenester ved Tønsberg legevakt. Vertskommunen tar avgjørelser i søknader om fritak fra legevaktplikten. 3.2 Legevaktens tjenestetider Vertskommunen har ansvar for tjenester ved Tønsberg legevakt innenfor følgende rammer: åpen legevakt hverdager fra døgnåpen legevakt lørdag/søndag/helligdager døgnåpen legevakt fra uke 27 til og med uke 33 heldøgns medisinsk akuttberedskap medisinsk nødmeldetjeneste 24 timers 3.3 Krav til tjenesten Vertskommunen har ansvaret for at Tønsberg legevakt yter forsvarlig helsehjelp. Vertskommunen skal sørge for en organisering av tjenestene etter avtalen som ivaretar krav i lov, forskrift og annet regelverk. 3.4 Arbeidsgiveransvar Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ved Tønsberg legevakt. 3.5 Ansvar for leger som deltar i legevaktordning Vertskommunen har ansvar og myndighet i forhold til leger som deltar i legevakttjenesten når det gjelder avtale- og ansettelsesforhold i deres utøvelse av tjenesten. 3.6 Budsjett og regnskap Vertskommunen har ansvaret for oppfølgning av budsjett, regnskap, rapporteringer, søknader m.m. for Tønsberg legevakt. 3.7 Samarbeidsmøte Vertskommunen har ansvaret for å organisere to årlige samarbeidsmøter for deltakerkommunene hvor faglige og administrative forhold, inklusiv økonomi og budsjett drøftes. Samarbeidsmøtene skal gjennomføres innen utgangen av mars og medio september. Vertskommunen har ansvaret for planlegging og innkalling i god tid før møtetidspunktene. 4 Deltakerkommunenes ansvar 4.1 Fastlegenes deltakelse i legevakt Deltakerkommunenes fastleger skal dekke hoveddelen av vaktene ved Tønsberg legevakt. Deltakerkommunene skal sørge for at kommunens avtaler med fastlegene forplikter den enkelte lege til å tjenestegjøre ved Tønsberg legevakt, jfr forskrift om fastlegeordning i kommunene 13 samt fastlegeavtalene (ASA 4310 og SF 2305). Deltakerkommunene har plikt til å varsle vertskommunen om endringer som gjelder fastleger, blant annet nye fastleger, avgang osv. 2/4

6 VERTSKOMMUNESAMARBEIDSAVTALE OM TØNSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT 4.2 Fastlegers tilgjengelighet Deltakerkommunene skal sørge at kommunens fastleger har alminnelig tilgjengelighet og åpningstider i tråd med forskrift og avtaler om fastlegeordning i kommunene. Deltakerkommunene skal sørge for at det er tilgjengelig akutt helsehjelp med tilstrekkelig kapasitet i egen kommune i den tiden Tønsberg legevakt ikke er åpen, jfr pkt 3.2. Deltakerkommunene skal samarbeide om tiltak som forebygger unødvendig bruk av legevakten for henvendelser som fortrinnsvis kan behandles hos fastlegene på dagtid. 4.3 Informasjonstiltak Alle deltakerkommunene har i nært samarbeid med vertskommunen selvstendig ansvar for å gjøre legevaktens tjenester kjent overfor egne innbyggere og andre relevante instanser, jfr kommuneloven 4. Vertskommunen har ansvaret for at Tønsberg legevakt har egen nettside med relevant og oppdatert informasjon. 5 Økonomi 5.1 Budsjett Vertskommunen har ansvar for å utarbeide forslag til driftsbudsjett for Tønsberg legevakt for påfølgende år. Budsjettet utarbeides på grunnlag av innspill fra vårens samarbeidsmøte og skal være basert på prinsipp om nøktern og kostnadseffektiv administrasjon og utføring av legevaktstjenesten. Samarbeidskommunene skal motta budsjettforslaget innen 1. september. Årsbudsjett for Tønsberg legevakt må godkjennes av deltakerkommunenes kommunestyrer før det er gyldig. 5.2 Vederlag Kostnadsfordelingsnøkkel Vederlaget tilsvarer Tønsberg legevakts kostnader beregnet etter en fordelingsnøkkel basert på innbyggertall i deltakerkommunene pr 1. januar i regnskapsåret. For Andebu kommune gis et fradrag på innbyggere som sogner til Sandefjord legevakt Administrasjonskostnader For å kompensere for Tønsberg kommunes innbyggeres merforbruk av legevakttjenestene betaler ikke samarbeidskommunene vederlag til vertskommunen for administrasjonskostnadene Fakturering Vertskommunen fakturerer samarbeidskommunene kvartalsvis. 3/4

7 VERTSKOMMUNESAMARBEIDSAVTALE OM TØNSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT 6 Oppsigelse og endring av samarbeidet 6.1 Utvidelse av samarbeidet Utvidelse av samarbeidet med andre kommuner krever godkjenning av kommunestyret i alle deltakerkommunene. Vertskommunen har ansvaret for forhandlinger og tilrettelegging av eventuelle utvidelser av samarbeidet. 6.2 Oppsigelse Samarbeidsavtalen kan sies opp med skriftlig varsel til vertskommunen innen 1. mai med virkning fra 1. januar påfølgende år. Ved oppsigelse fra en eller flere deltakerkommuner skal øvrige kommuner straks avklare om det er grunnlag for å fortsette vertskommunesamarbeidet. 6.3 Endring av samarbeidsavtalen Krav fra en eller flere deltakerkommuner om endring av samarbeidsavtalen skal fremmes skriftlig overfor vertskommunen som straks varsler øvrige samarbeidskommuner. Vertskommunen må fremme endringskrav overfor samtlige samarbeidskommuner. Endring av samarbeidsavtalen som gjelder forhold omtalt i kommuneloven 28 e må vedtas av kommunestyret i alle deltakerkommunene Avtalen er vedtatt i kommunestyret / bystyret i : Kommune: Sak nr.: Dato: Rådmann signatur Andebu kommune Nøtterøy kommune Re kommune Stokke kommune Tjøme kommune Tønsberg kommune 4/4

8 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/6546 Saksbehandler: Astrid Holwech, telefon: Fagenhet helse og omsorg Tønsberg Interkommunale Legevakt - administrativt vertkommunesamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer Legevaktstyret

9 Rådmannens innstilling 1. Vertskommunesamarbeidsavtalen for Tønsberg Interkommunale Legevakt vedtas Side 2 av 6

10 Side 3 av 6 Kortversjon hva saken gjelder: Endring av samarbeidsform for Tønsberg Interkommunale Legevakt fra vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemn til administrativt vertskommunesamarbeid. Godkjenning av samarbeidsavtalen. Tiltak for å sikre faglig forsvarlighet. Nytt budsjett. Vedlegg: Vedlegg: Dok.dato Dok.id Tittel Vertskommunesamarbeidsavtale Tønsberg Interkommunale Legevakt.doc Innledning/bakgrunn: Tønsberg Interkommunale legevakt har vært organisert som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd siden juni I BY-048/12 ble det vedtatt at legevakten skulle omorganiseres til et interkommunalt selskap (IKS). I BY-109/12 ble fremmet forslag til selskapsavtale for Tønsberg og omegn legevakt IKS. Det ble vedtatt å trekke saken i bystyremøte etter anmodning fra rådmannen. Den politiske prosessen med å endre styringsform til IKS er ikke gjennomført fordi det oppsto usikkerhet om hvilke kommuner som ville delta i samarbeidet. På denne bakgrunn ble det enighet mellom rådmennene og ordførerne i alle deltakerkommunene om en midlertidig organisering av legevaktordningen som et administrativt vertskommunesamarbeid. En omorganisering til IKS kan vurderes på nytt når alle forhold rundt kommunesamarbeid er avklart. Faktagrunnlag: Vertskommunesamarbeid Det administrative vertskommunesamarbeidet skiller seg fra vertskommunesamarbeid med felles folkesvalgt nemnd ved at samarbeidskommunene overlater ansvar og myndighet til vertskommunens administrasjon. Til denne type samarbeid kan det derfor bare delegeres myndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning. I samarbeidsavtalen som kommunestyret i alle deltakerkommunene må vedta, er det regulert hvilket ansvars- og myndighetsområde samarbeidskommunene delegerer til vertskommunenen ved rådmannen i Tønsberg. Tønsberg kommune vil organisere legevaktstjenesten innenfor egen administrasjon på like linje med andre tjenester i kommunen. Samarbeidsforholdet til de andre kommunene vil være enklere enn idag fordi ansvar og myndighet ligger til rådmannen og uklarhetene i forhold til legevaktstyret ikke lenger vil være tilstede. Legevaktstyret som i dag er det styrende organ for Tønsberg Interkommunale Legevakt vil oppløses fra den dato samarbeidsavtalen mellom deltakerkommunene er gyldig. Gyldigheten er betinget av godkjenning av samarbeidsavtalen i alle kommunestyrene i deltakerkommunene samt delegering av myndighet fra rådmannen i samarbeidskommunene. Samarbeidsavtalen er utarbeidet i tråd med kravene i kommuneloven 28-1e. Avtalen pålegger deltakerkommunene en tydeligere plikt til å sørge for at fastlegene deltar i legevaktsordningen. Budsjettet må godkjennes av alle deltakerkommuner, men det skal utarbeides av Tønsberg kommune på grunnlag av innspill i et samarbeidsmøte som skal avholdes hver vår. Hvis en eller flere av deltakerkommunene vil si opp avtalen må dette gjøres før 1. mai for å ha virkning fra 1. januar påfølgende år. Prioritering på legevakta Tønsberg legevakt skal sikre at de sykeste pasientene skal få legehjelp først. Alle pasienter gjennomgår en vurdering av helseproblem og blir prioritert i tre kategorier, rød, gul og grønn. Ved

11 Side 4 av 6 rød kategori blir pasienten tatt hånd om omgående. Ved gul kategori får pasienten hjelp innen 60 minutter. Grønn kategori kan vente og blir vurdert til å kunne få hjelp hos egen fastlege neste dag. Ved Tønsberg interkommunale legevakt kan opp mot 75 % av pasientene være i grønn kategori. Dette samsvarer med data innhenta fra legevakter ellers i Norge. I en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin som bringer legevaktdata fra det såkalte Vakttårnprosjektet sier at det viser seg at tre av fire pasienter henvender seg med lidelser som ikke haster, og det medfører at legevaktleger bruker tid på pasienter som like gjerne kunne vært håndtert av annet helsepersonell over telefonen eller henvist til fastlegen. Nødnett Fra 2014 blir nytt nødnett innført i Vestfold. I den sammenheng kan også nye arbeidsformer bli innført. I dag skjer nær 50 % av øyeblikkelighjelp innleggelsene på sykehus uten at lege har vurdert om sykehusinnleggelse er beste løsningen eller om behandling og omsorg kan gis like bra eller bedre nærmere pasientens bopel. For å unngå dette og sikre at pasienter får hjelp på rett nivå blir det fra 2014 forventet at legevaktslege i større grad rykker ut sammen med ambulansen når pasienter har uavklart tilstand, dvs når det ikke er rød respons. En slik arbeidsform medfører trolig krav om økt bemanning på legevakta. Bemanning på legevakta per i dag Legevakta skal ta imot pasienter utenom fastlegenes åpningstider. Legevakta har utstyr til å vurdere og behandle akuttmedisinske problemstillinger som ikke krever innleggelse på sykehus. Vanlig blodprøvetakning, spirometri og andre ordinære fastlegeprøver/kontroller kan ikke gjøres på legevakta. I 13 i fastlegeforskriften er det slått fast at fastlegen har plikt til deltakelse i legevak. De skal delta i kommunal eller interkommunal legevakt utenfor ordinær åpningstid og de skal delta i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelptjeneste i kontortid, herunder tilgjengelighet i helseradionettet/nødnettet og ivaretakelse av utrykningsplikten. Rekruttering av fastleger til legevakten er vanskelig og bare omtrent halvparten av legevaktsarbeidet i Norge utføres av fastleger. I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening med tittel Hvilke fastleger deltar i legevakt?, blir dette diskutert og samme artikkel spør om fastlegenes vaktdeltakelse vil avta ytterligere når antallet kvinnelige fastleger øker. Ved Tønsberg interkommuale legevakt vil kvinneandelen ligge på ca 30 %, og per januar 2013 er det bare 14 av 67 fastleger som tar vakter på legevakta. Mange av de 40 som kan pålegges legevakt setter vaktblokkene sine bort til andre fastleger i distriktet, til leger fra spesialisthelsetjeneten eller til leger utenfor vårt legevaktsdistrikt. Fra 2013 er aldersgrensen for fritak fra legevakt redusert fra år. Dette medfører en ytterligger utfordring når vi skal fylle opp vaktblokkene i årene som kommer. Rettslig grunnlag: Kommuneloven kap 5A Kommuneloven 28-1b Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 nr. 3 Forskrift om fastlegeordning i kommunene 13 Fastlegeavtalene ASA 4310 og SF 2305 Forholdet til kommuneplanen: Interkommunal LV(legevakt)-sentral i samarbeid med SiV(sykehuset i Vestfold) skal videreutvikles i retning av felles akuttmedisinsk senter lokalisert til SiV. En utvidelse av legevaktområdet kan vurderes. Vurderinger: Vertskommunesamarbeid

12 Side 5 av 6 Utfra rådmannens vurdering er administrativt vertskommunesamarbeid den beste samarbeidsform på grunn av usikkerhet med hensyn til hvilke kommuner som på sikt vil delta i legevaktsamarbeidet. Forslag til tiltak for å sikre faglig forsvarlighet og gode arbeidsforhold. Ved å øke bemanningen mener rådmannen at det kan bli lettere å møte nye krav som innføring av nødnett og få en vaktbelastning og lage vaktordninger som er forenlig med fastlegenes arbeidsdag. Etter samtaler med enhetsleder på legevakta, avdelingslege på legevakta og kommuneoverlegen i Tønsberg vil rådmanne foreslå en økning av både på sykepleie- og legedekningen på legevakta. Det er behov for 50% avdelingslege som kan ta det medisinskfaglige ansvaret og sikre faglig forsvarlighet. I tilegg foreslår vi en ekstra lege som skal sikre robust bakvaktsordning på ettermiddag, kveld og natt. Den ekstra legen vil avlaste de andre legene slik at de blir mer uthvilt når de starter på jobb neste dag. Denne legen vil også være en ekstra ressurs når det er stor pågang, når nødnettet kommer og ikke minst vil den gi turnuslegen trygghet når de er på jobb. For å kunne sikre best mulig prioritering og veiledning av pasienter samt avvlaste legen ved grønn kategori bør sykepleiebemanningen økes. Rådmannen ønsker at administrasjonen skal lage en vaktordning for lege og sykepleiedekningen som er effektiv og faglig forsvarlig og at det således blir vurdert hvor store stillingsressurser det er behov for. Under her skisserer vi kort forslag til tiltak som må gjennomføres på kort og lang sikt. Økning av avdelingslege fra 18% til 50% stilling. Øke legebemanningen. Økning av sykepleierbemanningen slik at bemanningen blir 4 sykepleiere på vakt kveld og i helg. Totalt inntil 225% stilling. Gjennomgang av triageringssystemet, redusere unødvendige henvendelser /grønn respons. Felles kompetanseheving på legevakta i bruk av triageringssystemet Tettere oppfølging av turnuslegene og bedre opplæring. Dette gjelder både sykepleier og legeveileder. Fast økt bemanning av sykepleiere i høytidene til økt grunnbemanning er på plass. Tydligere organisering og ansvarsplassering Systematisk overvåking av om triageringen fungerer og om det er rett kompetanse på vakt Oppfølging fra ledelsen på legevakta slik at avvikssytemet blir brukt - inn i kommunens kvalitetssystem og følge avviksrutinene der fra april 13 Avvik fra legevakta skal også opp i HO sitt kvalitetsutvalgsmøte På lang sikt mener rådmannen at man må: Vurdere andre organiseringsformer Vurdere nye lokaler/plassering Planlegge for rett bemanning når innføring av nødnett iverksettes Videre opplæring i bruk av IK og avvikssystemet Integrere legevakten i kommunens nye kvalitetssystem Vurdere nytt triageringssystem Alternative løsninger: Økonomiske konsekvenser: Sykepleiebemanningen øker med inntil2,25 stillinger, og det forventes at variabel lønn reduseres noe når den faste bemanningen øker. Stilling som avdelingslege øker med 32%. For 2013 forventes 9 månedseffekt. Det er lagt inn kompensasjon for bakvakt når det er turnusleger på vakt.

13 Side 6 av 6 Videre vil økt legedekning utgjøre inntil 1,7 årsverk. Denne innfases i en prosess med ledelsen og tjenestegjørende leger ved legevakten, så det er i budsjettet lagt inn med halvårseffekt. Effekt av lønnsoppgjøret i 2013 er nedjustert noe iht Tønsberg kommunes forventede lønnsvekst. Totalt øker budsjetterte lønnskostnadene med kr kroner. Dette er et maksimumsbeløp. Det er i budsjettet for 2013 forutsatt at legevakten skulle organiseres som et interkommunalt selskap. Dette medfører spesielle kostnader knyttet til revisjon, styrehonorar, og økt lønn for daglig leder. Totalt er det lagt inn kr for å dekke disse kostnadene. Dette tas nå ut av budsjettet. Videre er det i vedtatt budsjett lagt inn kr i administrasjonskostnader. I samarbeidsavtalens punkt heter det For å kompensere for Tønsberg kommunes innbyggeres merforbruk av legevakttjenestene betaler ikke samarbeidskommunene vederlag til vertskommunen for administrasjonskostnadene. Det betyr at kr trekkers ut av budsjettet. Legevaktens budsjett øker som følge av disse tiltakene og justeringer med kr Fordelingen på den enkelte kommune blir i 1000kr: Kommune Innbyggertall utgang K Andel Fordeling av Fordeling av justert opprinnelig budsjett 2013 budsjett 2013 Endring Andebu (fratrukket 1000) ,94 % Tjøme ,26 % Stokke ,34 % Nøtterøy ,06 % Re ,81 % Tønsberg ,59 % SUM ,00 % Videre behandling: Saken vedtas i bystyret. Tønsberg, rådmann kommunaldirektør

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/1351 Saksbehandler: Bjarne Sætre Driftsorganisasjon Sti for øye Saksnr Utvalg Møtedato 11/2013 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Det igangsettes en prosess sammen med aktuelle/berørte aktører på Fossnes med det for øye å etablere en mulig stiftelse for drifting av Sti for øye. Eksterne ressurse/kompetanse fra LUK i Vestfold knyttes opp til dette arbeid. Vedlegg: BFU.pdf Dokumenter i saksmappen 1. K-sak 105/2012 Omstrukturering av kulturengasjementet på Fossnes. 2. K-sak 112/2012 Handlingsprogram og økonomiplan Budsjett Søknad om LUK-midler Sammendrag I tråd med vedtak i sak 105/2012 skulle det lages en plan for overføring av prosjekt «Sti for øye» til driftsorganisasjon for politisk behandling i 2.møterunde Rådmannen vurderer situasjonen slik at det er nødvendig å bruke lengre tid for å få på plass en robust og smidig driftsorganisasjon. I dette arbeid søker en å benytte seg av ressurser og kompetanse tilknyttet LUK i Vestfold (Sentrale midler til lokal samfunnsutvikling i kommunene baseret på stedegen kultur). En slik løsning er avklart med fylkets LUK-koordinator. Stien er imidlertid avhengig av daglig tilsyn og faglig oppfølging for ikke å forfalle og miste opparbeidet oppmerksomhet. Rådmannen foreslår derfor at det tilføres kr til drifting i Spørsmål knyttet til eventuelle endringer i arealmessige eierforhold tas opp som egen sak når endelige avklaringer ift skattespørsmålet rundt Fossnes Senter AS foreligger (se vedlegg). Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Følgende vedtak ble fattet i K-sak 105/2012: Omstrukturering av kulturengasjementet på Fossnes: 1. Alle utgifter knyttet til kulturengasjementet på Fossnes skal gjenspeiles i

26 kommunens budsjett og regnskap. Kommunens økte utgifter forutsettes finansiert ved utbytte fra Fossnes AS. 2. Det lages en plan for overføring av prosjektet Sti for øye til driftsorganisasjon slik at prosjektet kan avsluttes. Planen vil bli lagt frem for Formannskapet for godkjenning. Kommunestyret ber rådmannen avklare eierforholdet til "Sti for øye" og evt andre forhold hvor eierspørsmålet ikke er avklart. 3. Utgifter til driftsorganisasjon for Sti for øye søkes innarbeidet i økonomiplan og budsjett Stokke kommune ber Fossnes Senter AS om å utrede hvilke eiendommer som bør avhendes og hvilke som bør være i fortsatt eie. 5. Rådmannen søker om å få videreført tilsagn om prosjektmidler fra LUK til planlegging og utvikling av Fossnes-området. Status pr dato I K-sak 112/2012 Handlingsprogram og økonomiplan , Budsjett 2013 ble det ikke innarbeidet midler til administrasjon og drift av Sti for øye. Kommunestyret ville ta stilling til kommunal avsetning når egen sak om driftsorganisering ligger til politisk behandling. Egne saker utarbeides angående: Fossnes-selskapene - videre fremdrift. Ferdigbehandlet. Driftsorganisasjon Sti for øye. Behandles i 2.møterunde Søknad om LUK-midler er sendt. Arealavklaringer - Sti for øye - Sti for øye ligger i et område regulert som friområde (F2 i vedtatt reguleringsplan); Tillatelse til opparbeidelse av tursti/-veier med lysanlegg og faste installasjoner tilknyttet planlagt kultursti. - Var et kommunalt eiet areal som ble overført til Fossnes AS. I dag eiet av Fossnes Senter AS Drift/vedlikehold/forsikring: Fysisk sti/trasedel: Fossnes Senter AS er i dag ansvarlig for vedlikeholdet slik dette er nedfelt i kriteriene for mottatt spillemidler (gjelder for 40 år etter ferdigstillelsen). Er i K-sak 105/12 stipulert til ca pr år. Ved evt tilbakeføring av området til kommunen vil denne forpliktelse måtte ivaretas av kommunen. Kunst- og skulpturdel: En egen kunstfaglig prosjektgruppe har stått for etableringen av stien, herunder skaffet nødvendig finansiering. Den daglige drift og utvikling (drifting) av Sti for øye har vært utført av prosjektleder Grethe Iversen. I prosjektperioden har kostnader til dette vært en del av etableringen. Kommunens andel til dette har de seinere år vært budsjettert med kr pr år. Med bakgrunn i den kommunale forankring som kunst-/skulpturdelen har hatt inngår den i dag i kommunens forsikringsordninger (ansvars- og gjenstandsforsikring). Sti for øye er helt avhengig av at noen har ansvar for den daglige drift og som innehar den nødvendige kompetanse og nettverk. Valg av driftsorganisasjon: I en fremtidig driftsorganisasjon bør både trasedel og kunstdel inngå. En årlig kommunal avsetning vil fremkomme i kommunens budsjetter. Følgende alternativer kan være aktuelle: Ren kommunal driftsenhet med eget ansvar/tjeneste i budsjettet. Egen driftsansvarlig ansettes. Driftinging i regi av dagens Fossnes Senter AS (et kommunalt AS). Kommunale

27 midler overføres da som et tilskudd og skal gå til drifting av stien. Stiftelse. Det opprettes en stiftelse som har som formål å drifte og utvikle stien ihht stiens mål og intensjoner. Skulpturer/installasjoner utgjør da stiftelsens grunnkapital. Stiftelsen har da full råderett over disse. Kommunal avsetning overføres stiftelsen og skal gå til drifting stien. En stiftelse kan også ivareta andre kulturfunksjoner i området etter nærmere avklaringer. Organisert som et andelslag. Andelslagene er en meget uensartet gruppe. I mangel av en generell lov for andelslagene er det meget vide rammer for hva som fastsettes i vedtektene. Hovedforskjellen mellom andelslag og stiftelse er at andelslaget har et egenkapitalinnskudd i form av en eiet andelskapital. Stiftelsen har ikke egenkapitalinnskudd fra eiere, men disponerer en formuesverdi som er eierløs (Jusstorget.no) LUK: Stokke kommune ble gitt tilsagn om kr i LUK-midler (LUK i Vestfold Sentrale midler fra KUD til lokal samfunnsutvikling i kommunen basert på stedegen kultur). I tråd med K-sak 105/2012 er det søkt om videreføring av tilsagnet. Fra innsendt søknad refereres det: Overbygning: Utvikling av Fossnes/Arnadal lokalsenter Prosjektmålet er å bruke den erfaring og kompetanse som er etablert i området (offentlig og privat) til å utvikle varige tiltak som kan gi området økt attraktivitet både innen bolig og nærings/sysselsetting. Dette skal særlig skje med basis i de etablerte kulturnæringene tilknyttet Arnadal og Fossnes Delmål: Forprosjekt: Avklare alternativer for etablering av Sti for øyehus. Avklare robust driftsorganisasjon og vurdere forretningsmodell. Styrke og synliggjøre opplevelser i et universelt utformet utendørs, natur og kunstmiljø. Innhente kompetanse på forretningsmodell, driftsmodell og hvordan styrke tilgjengelighet ved å inngå som et attraktivt pakketilbud som del av andres opplevelsestilbud. I samtale med fylkeskommunens LUK-koordinator ble det pekt på at kommunen vil få tilgang til både midler og kompetanse for å kjøre en konstruktiv og målrettet prosess. Imidlertid blir det presisert at LUK-midler ikke kan brukes til daglig drifting av stien. Nye installasjoner Etter søknad fra prosjektleder er det innvilget eksterne midler til nye installasjoner på totalt kr , herunder kr fra fylkeskommunen. Det understrekes at dette ikke er midler som kan brukes til daglig drifting. Juridiske grunnlag Spørsmål knyttet til eventuelle endringer i arealmessige eierforhold tas opp når nødvendige avklaringer foreligger. Økonomiske konsekvenser En nødvendig avsetning til drifting av stien ble i sak 105/2012 kalkulert med kr utover det som har vært avsatt i budsjettet. Disse midlene er ikke innarbeidet i vedtatt budsjett 2013 og vil måtte tilføres som ekstrabevilgning. Utgifter må også innarbeides i økonomiplan Barn- og unges interesser Kommer ikke i konflikt med barn og unges interesser. Miljøkonsekvenser

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE Hægebostad kommune Arkiv: G21/026/&01 Saksmappe: 2007/196-29 Sakshandsamar: Jerry Brastad Dato: 22.05.2014 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE UTVALSNR : UTVAL

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD)

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD) .. SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD) Vertskommunesamarbeidet ble vedtatt av: Trysil kommune i KS

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 02.05.2012 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:30 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Døgntilbud til øyeblikkelig hjelp Pasientkoordinator Rehabilitering Kompetanseheving 1.Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2009/1391-25800/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6 HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Etablering av interkommunalt tilsynssamarbeid. Juridisk rådgiver Tommy Haugan

Etablering av interkommunalt tilsynssamarbeid. Juridisk rådgiver Tommy Haugan Etablering av interkommunalt tilsynssamarbeid Juridisk rådgiver Tommy Haugan Aktuelle tema Vårt tilsynssamarbeid Vertskommunemodellen Generelt Samarbeidsavtalen Delegasjonen Klage, omgjøring og kontrollutvalg

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Dato: 20.01.2015. Avtalen bygger på vedtak i kommunestyrene om å organisere barneverntjenesten etter kommuneloven sine regler om vertskommunesamarbeid

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1521-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: LEGEBEREDSKAP NATT Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 15.04.2011 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 15.04.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 15.04.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Harald Larssen, Stine Akselsen, Toril Svendsen, Leif-Yngve Wallenius,

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.12.2012 Tid: 15.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Sigmund Snøløs Medlem

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP

STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Ekstraordinært møte - Møteinnkalling Møtested: Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 17.03.2011 Tid: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ARBEIDERPARTIET (AP):

ARBEIDERPARTIET (AP): STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 20.50 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend Larsen 2. Elisabeth Bogstad 3.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 08.04.2010 Fra: 0900 Til: 1115 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Pål Forbergskog, Geir Knutsen

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

INNSPILL OG INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET. Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 17.01.2012:

INNSPILL OG INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET. Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 17.01.2012: INNSPILL OG INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 17.01.2012: Rådet for funksjonshemmede ønsker å presisere viktigheten av at kommunen selv har kreftsykepleier

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene

Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene Horten kommune 20 04 13 KST 020/13 Vedtak: oppdatert pr 04 06 13 1 Kommunestyret ser positivt på muligheten for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 18.10.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Bjerkås, Knut Hårstad, Ragnhild Løvseth Øverland,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.06.2008 88/08 SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer