Prosjekt Matopplevelser i Nordland Landbruksavdelinga

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Matopplevelser i Nordland Landbruksavdelinga"

Transkript

1 Prosjekt Matopplevelser i Nordland Landbruksavdelinga

2 . Foto: Forsidebilde: Ost fra Lofoten Gårdsysteri. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde 1 Matopplevelser i Nordland

3 Forord Prosjektet Matopplevelser i Nordland er forankret i RNP Regionalt Næringsprogram for landbruket i Nordland Andre viktige bakgrunnsdokumenter er den politiske plattformen for fylkesrådet i Nordland ( ), St. meld. nr. 9. Velkommen til Bords og prosjektbeskrivelsen til LOCFOOD. Erfaringer fra forrige matstrategi Nordland en kulinarisk opplevelse, strategisk plan for småskala matproduksjon i Nordland har vært viktig i utviklingen av prosjektet. Med den strategien var målet blant annet å få en tettere kobling mellom mat og opplevelse, og denne jobben ønsker Fylkesmannen å fortsette med i dette prosjektet. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde Prosjektet skal bidra til at aktiviteten i fylkets lokalmatsatsing opprettholdes i tiden fremover hvor det skal gjennomføres en ny strategiprosess for lokalmatområdet i fylket. Aktiviteten i dette prosjektet er forsøkt koordinert med annen aktivitet på lokalmatområdet i fylket, blant annet med hensyn til Innovasjon Norges Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv. 2

4 Innhold Forord... 2 Prosjektbeskrivelse... 5 Bakgrunn...5 Formål og forankring...5 Regionalt Næringsprogram for Landbruket i Nordland , RNP Nordland... 6 Prosjekt Nordland en Kulinarisk Opplevelse Innhold... 6 Verdikjeder for lokale matprodukter... 7 Mål og målgruppe...8 Målområder... 8 Effektmål... 8 Resultatmål... 8 Aktivitetsområder... 9 Område 1 Møteplasser koblingsarenaer... 9 Område 2 Produkter...10 Område 3 Marked...10 Tidsplan Beskrivelse av prosjektaktivitetene Aktivitetsområde 1 Møteplasser/ koblingsarenaer...12 Aktivitetsområde 2 Produkter...12 Aktivitetsområde 3 Marked...13 Organisering Prosjekteier...14 Prosjektleder...15 Styringsgruppe...15 Budsjett/finansiering Kostnader Matopplevelser i Nordland

5 Finansieringsplan

6 Prosjektbeskrivelse Bakgrunn I Nordland har det i det siste tiåret skjedd mye på området lokalmat/småskalamat. Det finns mange gode eksempler på bedriftseiere i Nordlandslandbruket som har oppnådd økt verdiskaping i sin bedrift ved å satse på produksjon av lokalmat/småskalamat. St.meld. nr. 9, Velkommen til Bords (Landbruksmeldingen) legger vekt på at vi må fokusere på å få til et landbruk hvor gårdenes totale ressurser tas i bruk. Produksjon av lokale matprodukter for videresalg og lokal mat som del av en helhetlig opplevelse, er gode eksempler på det å definere inn nye områder når gårdens totale ressurser skal tas i bruk. Fylkesmannen i Nordland har et ansvar for å sørge for å mobilisere og legge til rette for næringsutvikling i landbruket i Nordland, og det har gjennom de siste 10 årene vært et særlig fokus på å få opp næringsutvikling innenfor lokalmatområdet. Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland slår fast at lokalmat fremdeles skal være et satsingsområde fra Fylkesmannens side. Satsingen på lokalmat står nå overfor noen veivalg, og det er flere parallelle prosesser i fylket vårt som må koordineres. Tidligere har vi i Nordland hatt strategier for jobbingen med lokalmat, hvor virkemiddelapparatet samlet har blitt enige om retning og ulike roller knyttet til satsingen. Siste strategiske plan vi hadde var Strategisk plan for småskala matproduksjon i Nordland , i tilknytning til dette ble prosjektet Nordland en kulinarisk opplevelse gjennomført. Dette prosjektet ble avsluttet medio Det er fra fylkespolitisk nivå klare prioriteringer om at det skal satses på utviklingen av lokalmatområdet i fylket, og det er flere prosesser som bygger opp under dette. En svært sentral prosess er prosjektet LOCFOOD, som er ledet av Nordland Fylkeskommune. Prosjektet som har 13 partnere fra 9 ulike land, skal bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsinnhenting knyttet til lokalmatproduksjon. Prosjektet har en prosjektperiode på 3 år ( ), og skal blant annet bidra til utviklingen av ny strategi for lokal mat i Nordland, både knyttet til landbruk, fiskeri og havbruk, reindrift og opplevelses- /reiselivsnæringen. Det er viktig å videreføre satsingen på lokalmat i Nordland samtidig som vi er i en prosess som skal gi oss ny informasjon om dette næringssegmentet, og resultere i en ny og bred strategi i løpet av Et prosjekt på Lokalmat/småskalamat er spilt inn til Handlingsprogrammet til Utviklingsprogram Nordland under Mål 3, strategi 4, og Fylkesmannen står som hovedansvarlig. Vi foreslår å fylle dette punktet i handlingsplanen med Prosjekt Matopplevelser i Nordland Formål og forankring Fylkesmannen ønsker å fylle sin rolle blant utviklingsaktørene, og vil videreføre sin jobb med å sørge for å spesielt mobilisere og tilrettelegge for aktivitet og næringsutvikling på lokalmatområdet. Vi vil derfor legge til rette for et 2-årig prosjekt, hvor Fylkesmannen har 5 Matopplevelser i Nordland

7 prosjektansvar og gjennomfører mobiliseringsaktiviteter overfor etablerte næringsaktører, og aktører som er på vei inn i lokalmatsegmentet. Regionalt Næringsprogram for Landbruket i Nordland , RNP Nordland Dette er den overordnede planen for arbeidet med å utvikle landbruket og bygdene i Nordland, og overordnet prioritering i Nordland er rettet mot de satsingsvillige som ønsker å utvikle næringsvirksomhet knyttet til landbruket. Bygdenæringer er et viktig område å jobbe med innenfor strategisk satsingsområde Innovasjon og entreprenørskap, og lokal mat er et prioritert næringsområde i Nordland. Man vet at det er ulike interesser og ambisjoner hos næringsaktører, og dette gjelder også for lokalmatprodusenter. I RNP Nordland er strategien fra den forrige næringsstrategien, at man skal Satse på de satsingsvillige, videreført. Denne strategien er godt forankret i Partnerskap Landbruk, og vil også gjelde for prosjektsatsingen på lokalmat, prosjekt Matopplevelser i Nordland. Stortingsmelding nr. 9 Velkommen til bords, trekker frem at mat med lokal identitet kommuniserer lokal matkultur, historie, design mv. med utgangspunkt i lokal råvarekvalitet og lokal tilvirkning. Produksjon av mat med lokal identitet har de siste 15 årene vært Landbruksog matdepartementets viktigste satsingsområde for å utvikle nye næringer på matområdet, og for å gi større valgmuligheter og matmangfold. Prosjekt Nordland en Kulinarisk Opplevelse Lokalmatproduksjon har vært et nasjonalt satsingsområde gjennom Verdiskapingsprogrammet for mat ( ). Den nasjonale satsingen videreføres, nå gjennom Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv. I Nordland har arbeidet pågått like lenge, bl.a. gjennom flere utviklingsprosjekt i regi av Fylkesmannen, sist ved prosjekt Nordland en kulinarisk opplevelse som ble avsluttet i Siden fylket ikke har en gjeldende matstrategi vil det nye prosjektet, Matopplevelser i Nordland, bygge videre på en del av de aktivitetene som gav gode resultater fra prosjekt Nordland en Kulinarisk Opplevelse. Samtidig er det lagt inn noen prosjektaktiviteter som er nye for lokalmatarbeidet fra Fylkesmannens side, og som forhåpentligvis vil gi noen nye erfaringer å bygge videre på i fortsettelsen av lokalmatarbeidet i fylket. Innhold Fylkesmannen vil i dette prosjektet ha fokus på lokalmatprodusenter og deres utvikling, både på produkt- og markedssiden. Det er også ønskelig å sette fokus på mulighetene som ligger i å videreutvikle samarbeidet med reiselivs-/ opplevelsesnæringen. Fylkesmannen har også en prosjektsatsing innenfor Grønt reiseliv, og det er naturlig med et samarbeid om enkelte aktiviteter innenfor disse to prosjektene. 6

8 Opplevelsesproduksjon med utgangspunkt i lokal mat, eller opplevelser hvor lokal mat inngår som et viktig element i en opplevelsesleveranse er et viktig utviklingsområde, som vi ønsker å jobbe med i dette prosjektet. Reiselivsnæringen i Nordland ligger nasjonalt langt fremme på kunnskap om hvordan man bygger opp gode opplevelser, og det er viktig at lokalmatprodusenter også har kjennskap til og kunnskap om det å bygge opp gode opplevelser rundt sine produkter. Det har etter hvert blitt etablert flere velfungerende nettverk på mat, med både formelle og uformelle koblinger mellom deltakerne. Gode nettverk vil være viktig også i den videre utviklingen, og det foregår utviklingsprosesser i flere av disse nettverkene. Ved å utvikle noen møtearenaer i prosjektet, ønsker vi blant annet å bidra til utvikling i de nettverkene som eksisterer, samt bygge opp under nettverk som er på gang. Produkter fra Straumbotn Gård. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde Interessen for lokalmat i markedet er stigende, og det er derfor viktig å stimulere produsenter til å være tilstede i ulike markeder. Vi skal jobbe med markedsorientering i mobiliseringssammenheng, blant annet ved å samarbeide med prosjekt Grønt reiseliv på ulike tiltak. Vi mener det er viktig å vise lokalmatprodusentene muligheter i markedet, blant annet gjennom studieturer, hospiteringsordning og ved å legge til rette for nettverksbygging. Verdikjeder for lokale matprodukter Prosjektet organiserer mobilisering og tilrettelegging på lokalmatområdet utfra en verdikjedetankegang. Lokale matprodukter inngår i ulike verdikjeder: 1. Lokalt matprodukt som ender med et rent salg av ferdig produkt i ulike markeder.(herunder råvareprodusenter). 2. Lokalt matprodukt som del av en helhetlig opplevelse. 3. Lokalt matprodukt som en helhetlig opplevelse. 7 Matopplevelser i Nordland

9 Vi mener en slik sortering vil ivareta alle målgruppene for prosjektet. Sorteringen ivaretar også både de som er lokalmatprodusenter i Nordland i dag, og de som er på vei inn i denne delen av næringslivet. I dette prosjektet er prosjektaktivitetene valgt ut for å forsøke å ivareta aktører som befinner seg innenfor alle tre verdikjedene. I prosessen med utvikling av ny matstrategi for Nordland, kan det være naturlig å vurdere om det er strategisk riktig gi ulike verdikjeder ulik prioritering. Økt lønnsomhet og verdiskaping for lokalmatprodusenter er et av de naturlige overordnede målene når det satses på lokalmat i Nordland. Det å sette lokalmatprodukter i ulike opplevelsessammenhenger i større grad, vil være én mulighet for å oppnå dette. Mål og målgruppe Målgruppen for Matopplevelser i Nordland er de som produserer, foredler, selger og serverer lokalmat i Nordland. Selv om Fylkesmannen har sitt ansvarsområde innenfor landbruk, har det i tidligere prosjekter vært en bred tilnærming til målgruppe. Aktører fra både marin sektor og reindrift har også deltatt på prosjektaktiviteter, og denne tilnærmingen ønsker vi å beholde også i dette prosjektet. Prosjektet skal gjennomføre aktiviteter overfor næringsaktører som bidrar til kompetanseheving, interesse, og utvikling hos aktører som allerede er etablerte med lokalmatproduksjon eller som er i ferd med å etablere lokalmatproduksjon. Synliggjøring av muligheter innenfor lokalmatproduksjon, som ett av flere områder man kan satse på for å utnytte gårdens totale ressurser, vil være et viktig mål for dette prosjektet. Målsettingen er gjennom ulike tiltak å videreføre jobben fra prosjektet Nordland en kulinarisk opplevelse med å skape større mangfold av lokalt- og regionalt baserte matprodukter i Nordland. Målområder Kompetanseheving Mobilisering Nettverksbygging Effektmål Økt interesse blant gårdbrukere/gårdeiere i Nordland for å videreutvikle produksjonen av lokalmat, samt bidra til nye etableringer innenfor lokalmatproduksjon. Økt kunnskap om ulike markedsmuligheter og muligheter som ligger å være ledd i ulike verdikjeder. Bidra til utvikling i eksisterende nettverk, samt stimulere til etablering av flere nettverk. Resultatmål Flere lokalmatprodusenter Flere lokalmatprodukter Økt kunnskap 8

10 Aktivitetsområder Det er valgt tre aktivitetsområder for prosjektet: Møteplasser koblingsarenaer, Produkter og Marked. De konkrete prosjektaktivitetene befinner seg innenfor disse tre aktivitetsområdene. Aktivitetsområdene er valgt for å imøtekomme målene for prosjektet, og for å underbygge øvrig aktivitet i fylket innenfor lokalmatområdet. Hver prosjektaktivitet er tenkt å bidra til Kompetanseheving, Mobilisering eller nettverksbygging. Flere av aktivitetene vil bidra til en kombinasjon av disse målområdene. Valg av aktivitetsområder er basert på erfaringer fra tidligere utviklingsprosjekter, og en oppfatning av at det ligger et potensial i å evne å fokusere på både produktsiden og markedssiden i utviklingssammenheng. Det å skape gode møteplasser med nyttig faglig innhold er viktig både i forhold til utvikling på produkt - og markedssiden, men også i utviklingen av samarbeidsrelasjoner. I Nordland har vi gode eksempler både innenfor reiseliv og landbruk på at aktører har funnet sammen og dannet sammenslutninger av ulik karakter. Vi er av den oppfatning at mobilisering med fokus på nettverksbygging, som ved å skape ulike møteplasser, er viktig i prosessen for å stimulere til mer forpliktende nettverk. Disse kan eksempelvis kanaliseres videre inn i Innovasjon Norges tilbud til bedriftsnettverk. Dette er en rollefordeling som har fungert godt mellom Fylkesmannen og Innovasjon Norge tidligere på lokalmatområdet, og som har gitt gode resultater. Produkter fra Kjerringøy Gård. Foto: Ingvill Bang, Fylkesmannen i Nordland Område 1 Møteplasser koblingsarenaer Prosjektaktiviteter Inspirasjonsseminar «Hvordan kan lokalmat fra Nordland være en opplevelse i verdensklasse» «Inspirasjonsdag for deg som ønsker å bli produsent av lokalmat i Nordland» «Date en mulig samarbeidspartner» 9 Matopplevelser i Nordland

11 Område 2 Produkter Prosjektaktiviteter Kurs i opplevelsesproduksjon med fokus på matopplevelse Nord-fylket Kurs i opplevelsesproduksjon med fokus på matopplevelse Sør-fylket Hospiteringsordning i samarbeid med prosjekt Grønt reiseliv i Nordland Område 3 Marked Prosjektaktiviteter Studietur Norge Studietur utland Nettverk til Matstreif Utrede muligheten for å utvikle en APP for lokalmat fra Nordland med oppskrifter m.m. Hva trenger vi info for å få på plass dette. Kurs: Hvordan bli synlig med lokalmatprodukter på nett Kurs: Markedsorientering for lokalmatprodusenter 10

12 Tidsplan Målområder: Kompetanseheving, Mobilisering, Nettverksbygging Prosjektaktiviteter 2013 (2.halvår) Aktivitetsområde 1 Møteplasser/ koblingsarenaer Inspirasjonsseminar «Hvordan kan lokalmat fra Nordland være en opplevelse i verdensklasse» «Inspirasjonsdag for deg som ønsker å bli produsent av lokalmat i Nordland» «Date en mulig samarbeidspartner» (1.halvår) Aktivitetsområde 2 Produkter Kurs i opplevelsesproduksjon med fokus på matopplevelse Nord-fylket Kurs i opplevelsesproduksjon med fokus på matopplevelse Sør-fylket Hospiteringsordning i samarbeid med prosjekt Nye opplevelser på gård i Nordland Studietur Norge Studietur utland Aktivitetsområde 3 Marked Nettverk til Matstreif Utrede muligheten for å utvikle en App for lokalmat fra Nordland med oppskrifter m.m. Hva trenger vi info for å få på plass dette? Kurs: Hvordan bli synlig med lokalmatprodukter på nett Kurs/seminar Markedsorientering for lokalmatprodusenter 11 Matopplevelser i Nordland

13 Beskrivelse av prosjektaktivitetene Aktivitetsområde 1 Møteplasser/ koblingsarenaer Inspirasjonsseminar «Hvordan kan lokalmat fra Nordland være en opplevelse i verdensklasse» Til dette arrangementet er det naturlig å forespørre aktører fra prosjektet Arena Innovative opplevelser som innledere, for å hente inspirasjon fra det de har jobbet med i det prosjektet. Både erfaringer fra det å jobbe sammen med andre bedrifter, og erfaringer med å utvikle sine egne opplevelser er aktuelle tema. Programmet bør også inneholde innledere som representerer hver av de tre verdikjedene. Hovedmålgruppe: etablerte lokalmatprodusenter «Inspirasjonsdag for deg som ønsker å bli produsent av lokalmat i Nordland» For å skape en møteplass for de som er på vippen til å starte med produksjon av lokalmat planlegges det i prosjektet å arrangere en inspirasjonsdag. Her vil det være viktig å invitere inn etablerte produsenter, både fra Nordland og muligens fra annet sted i landet. Det skal handle om muligheter og det å få ta del i erfaringer fra allerede etablerte lokalmatprodusenter. Hovedmålgruppe: gryende lokalmatprodusenter «Date en mulig samarbeidspartner» Tanken med dette arrangementet er å skape en bred møteplass mellom både produsenter og markedsaktører (herunder både de som ønsker lokalmat for videresalg og for servering). Det er også ønskelig å trekke inn reiselivsnæringen. Målet er at vi kan skape en møteplass hvor produktene kommer frem, og hvor man muligens kan bygge på et slags «speed date» konsept. For dette tiltaket kan det være hensiktsmessig å legge arrangementet til en allerede eksisterende møteplass, eksempelvis Arena Nord i Bodø Målgruppe: Alle målgrupper i prosjektet Aktivitetsområde 2 Produkter Kurs i opplevelsesproduksjon med fokus på matopplevelse Nord-fylket Tilpasse Innovasjon Norges opplevelseskurs til lokalmat/matopplevelse. Søkes finansiert gjennom Innovasjon Norge. Hovedmålgruppe: etablerte lokalmatprodusenter, men også viktig for de som er i en utviklingsfase. 12

14 Kurs i opplevelsesproduksjon med fokus på matopplevelse Sør-fylket Tilpasse Innovasjon Norges opplevelseskurs til lokalmat/matopplevelse. Søkes finansiert gjennom Innovasjon Norge. Hovedmålgruppe: etablerte lokalmatprodusenter, men også viktig for de som er i en utviklingsfase. Hospiteringsordning i samarbeid med prosjekt Grønt reiseliv i Nordland Prosjekt Nordland en kulinarisk opplevelse, samarbeidet med prosjekt Grønt reiseliv i Nordland om en hospiteringsordning. Gårdbrukere fikk muligheten til å besøke tre gårder i Hattfjelldal og Grane med et velutviklet tilbud innenfor både grønt reiseliv og lokalmatproduksjon. Målet var å få flere til å starte med grønt reiseliv og lokalmatproduksjon. Over 50 aktører benyttet seg av dette tilbudet, og tilbakemeldingen fra deltakerne var gode. Vi ønsker å lage en ny hospiteringsordning i samarbeidet med prosjekt Grønt reiseliv i Nordland. Hovedmålgruppe: Gårdbrukere som vurderer å etablere lokalmatproduksjon, og de som er i en tidlig utviklingsfase. Aktivitetsområde 3 Marked Studietur Norge Dette tiltaket vil gjennomføres i samarbeid med prosjekt Grønt reiseliv i Nordland. Fylkesmannen har svært god erfaring med å gjennomføre studieturer med ulike tema. Både med tanke på nettverksbygging og kompetanseheving. Dette ser vi er viktig, spesielt siden det ofte er langt mellom aktører innenfor lokalmatsegmentet, og mange har et lite nettverk å støtte seg til, spesielt som ny. Gårdsopplevelser vil være hovedtema for denne studieturen. Målgruppe: Nye tilbydere. Studietur utland Dette tiltaket vil gjennomføres i samarbeid med prosjekt Grønt reiseliv i Nordland. Fylkesmannen ønsker å forsterke sin utviklerrolle i forhold til å legge til rette for at nye etablerer seg innenfor bygdenæringene. Begrunnelsen for å arrangere en lengere tur til Europa er den samme som over: Inspirasjon, produkttesting og nytenking på den ene siden, og nettverksbygging og samhandlingsarena på den andre siden. Målgruppe: Nye tilbydere. Nettverk til Matstreif Her er tanken å bidra til at noen av nettverkene innenfor lokalmat kan få muligheten til å utvikle seg ved å delta på Matstreif, og at de får hjelp til å utvikle standmateriell m.m. En mulig modell er at det «utlyses» midler fra prosjektet til ett nettverk i 2013 og ett i 2014, og hvor nettverkene selv må stå for organiseringen. Prosjektet legger en ramme for gjennomføringen, og setter nettverket i kontakt med nødvendige miljøer. Innenfor dette 13 Matopplevelser i Nordland

15 tiltaket kan det også være aktuelt å inngå et Nord - Norsk samarbeid med Fylkesmennene i Troms og Finnmark. App for lokalmat fra Nordland Utrede muligheten for å utvikle en APP for lokalmat fra Nordland med oppskrifter m.m. Hva trenger vi av info for å få på plass dette? Målet her er å lage en utredning, slik at det er mulig å evt. utvikle App én i et eget prosjekt. I denne prosessen er det naturlig å ta kontakt med blant annet Nord - Norsk reiseliv. Kurs: Hvordan bli synlig med lokalmatprodukter på nett Innovasjon Norges kurs om hvordan man blir synlig på nett. Vinkling, hvordan bli synlig med lokalmatprodukter/opplevelser på nett. Tiltaket søkes finansiert gjennom Innovasjon Norge. Hovedmålgruppe: etablerte lokalmatprodusenter, men også viktig for de som er i en utviklingsfase. Markedsorientering for lokalmatprodusenter Kurs eller et seminar for lokalmatprodusenter med tema markedsorientering. Hva er viktig å vite om dine kunder og deres preferanser i forhold til dine lokalmatprodukter? Kompetansenettverket for lokalmatprodusenter skal gjennomføre flere aktiviteter 2013 i Nordland som omhandler marked. Prosjektleder vil være delaktig i disse prosessene. Prosjektet på markedsorientering i Matopplevelser i Nordland skal være en oppfølger/supplement til de aktivitetene som arrangeres i regi av kompetansenettverket. Hovedmålgruppe: etablerte lokalmatprodusenter, men også viktig for de som er i en utviklingsfase. Organisering Ved å organisere deler av arbeidet mot lokalmatprodusenter i et prosjekt vil fokus rettes mer mot å gjennomføre aktiviteter hvor de som driver, eller planlegger å drive, innenfor dette segmentet kan delta. Prosjektorganisering vil gi et annet handlingsrom, og vil dreie Fylkesmannens jobb på området mer over på å stimulere til aktivitet og samhandling. Fylkesmannen vurderer å ha hatt god effekt av å organisere deler av arbeidet med lokalmatområdet i prosjekt knyttet til mobiliseringsaktiviteter, og ønsker å videreføre dette mens jobbingen med ny lokalmatstrategi foregår. Prosjekteier Fylkesmannen i Nordland v/landbruksavdelingen vil være prosjekteier. 14

16 Prosjektleder Fylkesmannen setter av et halvt årsverk til å jobbe med aktiviteter i prosjektet, prosjektleder vil være Fylkesmannens matkontakt Ingvill Bang. Det vil ved behov også trekkes inn andre medarbeidere fra landbruksavdelinga i prosjektaktiviteter. Styringsgruppe Det er ønskelig at styringsgruppen skal ha en kompetansesammensetning som dekker de tre aktivitetsområdene: møteplasser koblingsarenaer, produkter og marked. Samt at en representant fra LOCFOOD prosjektet kan være med. Leder av styringsgruppen: Møteplasser koblingsarenaer - Produkter - Marked - LOCFOOD/Ressursgruppe Mat Tommy Nilsen (Ikke forespurt). 15 Matopplevelser i Nordland

17 Budsjett/finansiering Kostnader År Kapittel Faktiske utgifter Budsjetterte kostnader 2013 Lønn Kontorhold Reisekostnader, prosjektleder Reise- og møtekostnader styringsgruppe Aktivitetsområde 1 - Møteplasser/koblingsarenaer Aktivitetsområde 2 - Produkter Aktivitetsområde 3 - Marked Revisjon Bruk Lønn Kontorhold Reisekostnader, prosjektleder Reise- og møtekostnader styringsgruppe Aktivitetsområde 1 - Møteplasser/koblingsarenaer Aktivitetsområde 2 - Produkter Aktivitetsområde 3 - Marked Revisjon Bruk Lønn Kontorhold Reisekostnader, prosjektleder Reise- og møtekostnader styringsgruppe Aktivitetsområde 1 - Møteplasser/koblingsarenaer Aktivitetsområde 2 - Produkter Aktivitetsområde 3 - Marked Revisjon Bruk Totalt Lønn Kontorhold Reisekostnader, prosjektleder Reise- og møtekostnader styringsgruppe Aktivitetsområde 1 - Møteplasser/koblingsarenaer Aktivitetsområde 2 - Produkter Aktivitetsområde 3 - Marked Revisjon Bruk Totalt

18 Finansieringsplan Finansiering Budsjetterte inntekter FM Lønn FM kontor BU-midler NFK Egenandel deltakeravgift Finansiering Finansiering Budsjetterte inntekter FM Lønn FM kontor BU-midler NFK Egenandel deltakeravgift Finansiering Finansiering Budsjetterte inntekter FM Lønn FM kontor BU-midler NFK Egenandel deltakeravgift Finansiering Finansiering Budsjetterte inntekter FM Lønn FM kontor BU-midler NFK Egenandel deltakeravgift Finansiering Totalt Matopplevelser i Nordland

19 18

20 Statens hus Moloveien 10 tlf: fa: ISBN nummer: Matopplevelser i Nordland

Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland

Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland Miniseminar Kleiva 7.mars Ingvill Bang Fylkesmannen i Nordland Landbruks- og reindriftsavdelingen 4 seksjoner Areal- og Samfunn

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

MATSTRATEGI TROMS

MATSTRATEGI TROMS MATSTRATEGI TROMS 2018 2019 Velkommen til et felles løft for mat og drikke fra Troms! Matstrategigruppa i Troms har definert en retning for utviklingen de nærmeste årene, og vi håper at du vil være med.

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016 Nytt navn Regionalt Næringsprogram (RNP) Regional Miljøprogram (RMP Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Utgjør til sammen Regionalt bygdeutviklingsprogram

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

2. Enhet for Næring og nyskaping representerer fylkeskommunen i prosjektgruppa.

2. Enhet for Næring og nyskaping representerer fylkeskommunen i prosjektgruppa. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie MAT I HEDMARK - SØKNAD OM MEDFINANSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet finner

Detaljer

Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA

Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA Bygdenæringer Verdiskaping på mangfold av ressurser= mennesker, bygninger, natur/landskap osv.) Inn

Detaljer

«Nord-Norge - en internasjonalt kjent matregion»

«Nord-Norge - en internasjonalt kjent matregion» «Nord-Norge - en internasjonalt kjent matregion» Gunnar Kvernenes Det startet i Berlin Oppstart: Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark inviterte til et regionmøte for Nord-Norge under matfestivalen

Detaljer

Forprosjekt «Tredriver i Nordland»

Forprosjekt «Tredriver i Nordland» Forprosjekt «Tredriver i Nordland» September 2013 april 2014 Landbruks- og reindriftsavdelinga Sluttrapport Foto: Forsidebilde: Fylkesmannen i Nordland 1 Navn på rapport Innhold Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv?

Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv? Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv? Nina Mosseby, FM Hordaland, Sandven hotell Norheimsund 4. februar 2015 Lokalmatsingen hvordan koble mat og reiseliv Fire hoveddeler: 1. Historikk tall, innretning,

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Bygdemobilisering Rana næringsforening 23.01. 2014

Bygdemobilisering Rana næringsforening 23.01. 2014 Bygdemobilisering Rana næringsforening 23.01. 2014 Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Regionalt Næringsprogram (RNP) Regional Miljøprogram (RMP) Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Inneholder planer

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

1. Bakgrunn og gjennomføring Hovedmål, delmål og strategier Målgrupper 3

1. Bakgrunn og gjennomføring Hovedmål, delmål og strategier Målgrupper 3 1 Innhold 1. Bakgrunn og gjennomføring 3 1.1 Hovedmål, delmål og strategier 3 1.2 Målgrupper 3 2. Organisering 4 2.1 Prosjektleder 4 2.2 Styringsgruppe 4 2.3 Prosjektgruppe 4 3. Tiltak/tidsplan 5 3.1 Tiltak

Detaljer

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Nyskapingskonferansen 2015 Maya Nielsen, Visit fredrikstad og Hvaler Regionalt bygdeutviklingsprogram for Østfold Bakteppe Det

Detaljer

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Prosjektnavn: Oppdragsgiver/søker: Prosjektansvarlig(PA): Prosjektleder (PL): Matkoordinator i Telemark forstudiet etablering Regional Matkultur Telemark Agder Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelingen

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Innkalling. Utvalg: Regionrådet Møtested: Søndre Land - kommunestyresalen i rådhuset på Hov Dato: Tid: Kl. 08:30

Innkalling. Utvalg: Regionrådet Møtested: Søndre Land - kommunestyresalen i rådhuset på Hov Dato: Tid: Kl. 08:30 Innkalling Utvalg: Regionrådet Møtested: Søndre Land - kommunestyresalen i rådhuset på Hov Dato: 14.12.2018 Tid: Kl. 08:30 Forfall meldes fra snarest mulig til postmottak@gjovik.kommune.no, slik at varamedlem

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

Etablering av en ressurs som prosjektleder for gjennomføring av satsingsområdene i Strategiplan Havbruk Salten 2017/2027

Etablering av en ressurs som prosjektleder for gjennomføring av satsingsområdene i Strategiplan Havbruk Salten 2017/2027 Etablering av en ressurs som prosjektleder for gjennomføring av satsingsområdene i Strategiplan Havbruk Salten 2017/2027 Sammendrag Saltenkommunene vil etablerere et 3- årig prosjekt som består i å etablere

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram

Regionalt bygdeutviklingsprogram Regionalt bygdeutviklingsprogram For landbruket i Nordland 2019-2022 Landbruks- og reindriftsavdelinga Rapportnummer 8/2018 Foto: Fylkesmannen i Nordland 1 Regionalt bygdeutviklingsprogram for landbruket

Detaljer

Gårds- og bygdeturisme - småskala reiseliv -

Gårds- og bygdeturisme - småskala reiseliv - Prosjekt Grønt reiseliv gårds- og bygdeturisme i Troms 2012-2015 Et samarbeid mellom FM, TFK og IN Gårds- og bygdeturisme - småskala reiseliv - Grønt reiseliv - gårds- og bygdeturisme i Troms 13.5.2014

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26.

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26. Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene 2016-2020 Liv Rask Sørensen, Bodø 26. november 2015 Foto: Ernst Furuhatt HVORFOR OPPLEVELSESNÆRINGER? Erfaringene

Detaljer

Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk. Arktiske Strategier. Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål

Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk. Arktiske Strategier. Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk Arktiske Strategier Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål Bernt Skarstad Arktisk Landbruk 1 Arktisk Landbruk Fra

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR LANDBRUK I NORDLAND

REGIONAL PLAN FOR LANDBRUK I NORDLAND REGIONAL PLAN FOR LANDBRUK I NORDLAND 2018-2030 HANDLINGSPROGAM FOR PERIODEN 2019-2022 Karoline O.A. Pettersen HANDLINGSPROGRAM 2019-2022 LANDBRUK SOM NÆRING: Forkortelser i tabellene: : Nordland fylkeskommune,

Detaljer

Matstrategi Troms

Matstrategi Troms Matstrategi Troms 2013-2016 Velkommen til et felles løft for mat fra Troms! Matstrategigruppa har sammen med matbedriftene i Troms meislet ut en retning for utviklingen de neste årene, og vi håper DU

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Utkast nr. 1/2014 Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002 Saknr. 08/2066-27 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME 2011-2012 REF:07/1002 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Stategiar og satsingar på landbruksområdet. Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge

Stategiar og satsingar på landbruksområdet. Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge Stategiar og satsingar på landbruksområdet Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge Tema Rollane til Innovasjon Norge Ambisjonsnivå, styring og prioriteringar Landbrukstenester 2014 Policy

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

Næringssamarbeid i Kristiansandsregione n

Næringssamarbeid i Kristiansandsregione n Næringssamarbeid i Kristiansandsregione n Historien Interkommunalt samarbeid siden 1990 Hovedfokus på næringssamarbeid i starten Etter hvert mer administrativt nettverkssamarbeid, f.eks. Skole/barnehage

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold?

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Regionalt næringsprogram: HANDLINGSPLAN 2013 for landbruksrelatert næringsutvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Kompetansenettverk for lokale matspesialiteter HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Overordnete strategier Verdiskaping Mat sine mål og strategier ligger til grunn for Kompetansenettverket i Region Midt sine

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

DEL 1: Muligheter og utfordringer ved etablering av grønt reiseliv med utgangspunkt i gården

DEL 1: Muligheter og utfordringer ved etablering av grønt reiseliv med utgangspunkt i gården Tema i dag: 1) Muligheter og utfordringer ved etablering av grønt reiseliv med utgangspunkt i gården 2) Presentasjon av prosjektet Grønt reiseliv i Nordland 2012-15 DEL 1: Muligheter og utfordringer ved

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Informasjonsmøte om VRI 3, Oslo 22. april 2013 Anne Margrethe Olsen, adm. dir. (konstituert) Astri Pestalozzi, prosjektleder Kort om Fiskeri

Detaljer

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Saknr. 15/8269-1 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Garden som ressurs marknaden som mål

Garden som ressurs marknaden som mål Meld.St.31 (2014-2015) Garden som ressurs marknaden som mål Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Kirkenes 17.11.15, Espen Stokke, ASR/LMD Bakteppe Det finnes betalingsvillige markeder og

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Landbruksavdelingen Handlingsplan 2015 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Nr. 1/2015 2 PARTNERSKAP FOR LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes virkemidler for næringsutvikling. Hilde Uppstad Seniorrådgiver næringsavdelingen Prosjektleder VRI Rogaland

Rogaland fylkeskommunes virkemidler for næringsutvikling. Hilde Uppstad Seniorrådgiver næringsavdelingen Prosjektleder VRI Rogaland Rogaland fylkeskommunes virkemidler for næringsutvikling Hilde Uppstad Seniorrådgiver næringsavdelingen Prosjektleder VRI Rogaland Fylkeskommunens virkemidler til næringsutvikling Før oppstart Oppstart

Detaljer

Vi lyser nå ut inntil 27MNOK med løpende søknadsfrister for å få muliggjort nye innovative, bransje/-geografisk overskridende prosjekter!

Vi lyser nå ut inntil 27MNOK med løpende søknadsfrister for å få muliggjort nye innovative, bransje/-geografisk overskridende prosjekter! Søkbare midler i N2 N2er et unikt treårig leverandørutviklingsprogram hvor eierne og samarbeidspartnerne har slått sammen sine økonomiske og menneskelige ressurser for å skape en helhetlig, overordnet

Detaljer

SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014

SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014 Tlf: 69 87 87 17 post@indreostfold.no www.indreostfold.no SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Fase 1 KLYNGEUTVIKLING MAT OG MATPRODUKSJON Prosjektnavn: Klyngeutvikling mat

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017

17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017 Rødøy kommune Saksdokument Side 1 17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja STRATEGIPLAN REISELIV SALTEN

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

IGW et virkemiddel for utvikling av mat og norsk reiseliv, og et omdømmeprosjekt for Norge

IGW et virkemiddel for utvikling av mat og norsk reiseliv, og et omdømmeprosjekt for Norge Landbruks- og matdepartementet IGW et virkemiddel for utvikling av mat og norsk reiseliv, og et omdømmeprosjekt for Norge Stine Sem, Matpolitisk avdeling, For Fjellnettverket 25.1.2017 "Himmel" over vår

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Saknr. 14/9226-5 Saksbehandler: Turid Lie Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Kultur, natur og idrett som virkemiddel

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Høyere opp i verdikjeden»

Prosjektbeskrivelse «Høyere opp i verdikjeden» Prosjektbeskrivelse «Høyere opp i verdikjeden» Utarbeidet av Sametinget, fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, i samarbeid med Innovasjon Norge Arktis/Nordland og Norges forskningsråd i Nord-Norge.

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Lokalmat og grønt reiseliv 22.september 2016

Lokalmat og grønt reiseliv 22.september 2016 Lokalmat og grønt reiseliv 22.september 2016 Lokalmat og grønt reiseliv i Troms Lokalmat og reiseliv på opptur! Matsamarbeid - Matstrategigruppa - Matstrategien - Litt om nordnorsk samarbeid Grønt Reiselivsprosjekt

Detaljer

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Vil sei litt om: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Korrespondanse til

Detaljer