Tre lag med frihandelsavtaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tre lag med frihandelsavtaler"

Transkript

1 Handelskampanjen Tre lag med frihandelsavtaler Austafrikansk handelspolitikk frå WTO, EPA og regionale integrering Heidi Lundeberg 2010

2 INNHALD Forord... 3 Akronym Austafrikansk handelspolitikk tre lag med fri marknad Fattigdom og handel Regional integrering - ein alternativ strategi til det internasjonale handelssystemet? Panafrikanisme East African Community (EAC) Frihandel med varer Fri migrasjon Etablerings- og investeringsrett Tenesteliberalisering Offentleg innkjøp og TRIPS Regional utvikling eller blåkopi av EU sine internasjonale handelsposisjonar? Industrialisering Sosioøkonomiske og kulturelle initiativ Gode gamle kolonimakter Frihandel med varer Kontroversielle tema Konflikt: WTO, bilaterale handelsreglar og regional integrering Avsluttande avsnitt Referansar

3 FORORD Denne rapporten er en del av Handelskampanjen sitt arbeid med å informere om handelspolitikk i ulike regioner og frihandelsavtaler mellom land med store økonomiske og produksjonsmessige forskjeller, mellom industrialiserte land og utviklingsland. Øst- Afrika er en av de regioner i verden etter EU som har kommet lengst i å utvikle en økonomisk og politisk union, med demokratiske institusjoner som har reell makt. Videre har innbyggerne i regionen kanskje en sterkere felles kulturell identitet for union enn det vi kan se i EU. Regionen består av Uganda, Tanzania, Rwanda og Burundi (MUL land) og Kenya som eneste land karakterisert som utviklingsland. Det er en region med 134 millioner innbyggere og et potensielt stort marked for regional integrasjon. Videre er regionen rik på ressurser. Øst- Afrika er også en region som ofte forhandler som en blokk i internasjonale handelsavtaler gjennom WTO. De uttrykker en sterk kritikk av frihandel som ideologi, og handelsavtaler som ikke tar hensyn til ulike lands økonomiske og politiske særtrekk. Paradokset er at det Østafrikanske fellesskapet har valgt en frihandelsideologi i sitt regionale avtaleverk, fram for å se til egne tradisjoner og utvikling i andre regioner i Sør. Langt på vei kan det også virke som om de aksepterer å innlemme tema i frihandelsavtaler med EU som de avviser i WTO, og å akseptere betingelser som vil føre til primitivisering av deres økonomier og negativ betalingsbalanse. Likevel har det vist seg at med økt engasjement fra sivilt samfunn i Afrika, og østafrikanske folkevalgte, har trenden begynt å snu. Forhandling om frihandelsavtaler med EU stagnerer. Tanken om regional handel og integrering, og selektiv åpning av markeder der det er hensiktsmessig for Øst- Afrikas utviklingspolitiske mål, behov for å bearbeide egne råvarer for å skape merverdi og økt sysselsetting, vokser i befolkning, hos produsenter og i det politiske miljøet. Vi ønsker god lesning Helene Bank 3

4 AKRONYM AEC BRIC COMESA EAC EACPA ECCAS ECOWAS EPA EU IMF MUL TRIPS SACU SADC WTO African Economic Community Brazil, Russia, India and China Common Market for Eastern and Southern Africa East African Community East African Cement Producers Association Economic Community of Central African States Economic Community of Western African States Economic Partnership Agreements European Union International Monetary Fund Minst utviklede land Trade Related Intellectual Property Rights Southern Africa Customs Union Southern African Development Community World Trade Organization 4

5 1 AUSTAFRIKANSK HANDELSPOLITIKK TRE LAG MED FRI MARKNAD Det er ynskjeleg og naudsynt at forhandlarane for industrialiserte land anerkjenner og godtek at tidene då dei kunne tvinge utviklingsland til å akseptere forhandlingar, som utelukka var av deira interesse, er over, sa Ambassadør Nathan Irumba, Ugandas representant i WTO , etter ministermøtet i Cancun Dei austafrikanske styresmaktene markerte seg i WTO forhandlingane som ein region som motsette seg sjokkliberalisering, strenge patentregime og uttømming av den politiske verktøykassa. Dei austafrikanske landa kjempa til dømes hardt mot Singapore- temaa (investeringsbeskyttelse, handelstilretteleggjing, konkurransepolitikk og offentlege innkjøp) og skal ha mykje av æra for at desse vart ekskludert frå WTO forhandlingane i Cancun Vidare markerte enkelte austafrikanske land seg i debatten rundt avtala om ikkje- materielle rettar (TRIPS). Regionen har også stått fram med alternative forslag innan dei multilaterale forhandlingane og har vore ein av hovudpromotørane bak krav om teknologioverføring og spesielle unntak og rettar for utviklingsland. Opp til den dag i dag har austafrikanske forhandlingsleiarar (sjølv om enkelte land som Uganda har bytt posisjon) sagt at ingen avtale er betre enn ei dårleg avtale. På ministermøtet i Genève 2009 understreka også fleire av delegatane at no i desse krisetider er WTO avtalane mindre aktuelle enn nokosinne. Det er liten tvil om at kunnskapen og forhandlingsviljen dei austafrikanske styresmaktene har vist i dei multilaterale handelsforhandlingane har bidrege til å verne det politiske handlingsrommet i regionen så vel som andre land. Etter kvart som sør land har nekta å forhandle om å opne offentlege innkjøp, etableringsrett, skjerpa patentrettar og så vidare, har land i Nord gått bakvegen og starta forhandlingar med eit og eit land eller regionsvis. Dei austafrikanske landa har i dag ratifisert seksti investeringsavtaler på bilateralt nivå og EU har sidan 2002 forhandla frihandelsavtaler med regionen i. Det EU ikkje har fått gjennomslag for i WTO vert foreslått på regionalt nivå. Frihandelsavtalene legg opp til gjensidige tollkutt og full handelsliberalisering i løpet av ein relativt kort periode. I desse bilaterale og regionale forhandlingane har imidlertid dei austafrikanske styresmaktene vist blanda interesser. Tanzania og Rwanda har i stor grad vore konsekvente og forhandla på same interessegrunnlag som i WTO, medan Uganda ser ut til å ha gløymt dei interessene dei kjempa hardt for i multilateral samanheng i dei bilaterale møta med EU. Forslaget til handelsavtale mellom EU og dei tidlegare koloniane er svært omfattande og vil få betydelege konsekvensar for regionen sitt politiske handlingsrom. Det regionen har vunne med kløkt og kamp i WTO kan bli mist i dei bilaterale og regionale avtalene. Sidan dei fleste av desse avtalene inkluderar bestelandsprinsippet (at dei rettane økonomiske aktørar i eit land har oppnådd gjennom slike avtaler, skal omfatte alle dette landet har avtale med) vil desse avtalene få langt større konsekvensar enn den økonomiske relasjonen mellom dei aktuelle partane. Eit tredje lag med handelspolitikk markerar seg for den austafrikanske regionen regional integrering forstått som fri flyt av varer, tenester, kapital, folk og arbeidarar samt fri rett til investering og etablering. Desse regionale avtalene har som mål å styrke regionen i global samanheng - bidra til regional uavhengigheit og bidra til å skape Aust Afrika som ein handelsdyktig partnar på den globale marknaden. Det er imidlertid ikkje sikkert at det å implementere den politikken ein motseg seg på globalt nivå, på regionalt nivå er ei god løysing. At dei regionale handelsavtalene vert framforhandla samstundes med avtala med EU gjer situasjonen endå meir kompleks. 5

6 Det Ausafrikanske fellesskap er skipa som ein politisk union, med demokratiske institusjonar. Samarbeidet omfattar i all hovudsak handelssamarbeid. Den austafrikanske handelsblokken (Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda og Burundi) tek utfordinga med å etablere handelsreglar på alvor. Gode reglar på lokalt, regionalt og globalt nivå er viktig for å sikre situasjonen til austafrikanske bønder, industri og tenesteleverandørar og ikkje minst for å sikre velferd for det austafrikanske folk. Spørsmålet er imidlertid kva type reglar som trengst, på kva nivå og med kva unntak, samt korleis ulike sett reglar samsvarar eller står i konflikt med kvarandre. Med denne rapporten ynskjer me å bidra til auka kunnskap om aust afrikansk handelspolitikk, kva form den regionale integreringa tek og korleis internasjonale handelssystem styrker og svekkjer prosessen. Då lover og handlingsplanar fortsett er under utvikling, er ikkje dette eit studie på detaljnivå, men ein diskusjon over visjonar og politiske verktøy. 2. FATTIGDOM OG HANDEL Tanzania, Uganda, Rwanda og Burundi er kategoriserte som MUL land medan Kenya er kategorisert som eit utviklingsland. Som dei fleste MUL land er dei fire austafrikanske landa karakterisert av jordbruksproduksjon og råvareeksport medan Kenya står fram som ei industrimakt i regionen. Tenestesektorar, som hotell, restaurant og finansielle tenester, er også dominert av kenyanske leverandørar. Sekundær og tertiærnæringane i MUL landa er svært lite utvikla og folk flest er sysselsett i jordbruket. I Uganda til dømes er om lag 80 prosent av befolkninga sysselsett i jordbruket. Det er imidlertid verdt å merke seg at sjølv om primærnæringane sysselsett flest folk så er bidraget frå jordbruket i BNP lite og det minkar. I Uganda er det tenestesektoren som står for mesteparten av BNP til trass for at svært få er sysselsett i denne sektoren. Dette misforholdet illustrerar eit av dei største problema regionen står ovanfor; ulikskap. Kenya, Uganda og Rwanda gjer det skikkeleg dårleg på gini indeksen (forholdet mellom inntektene til dei med lågest og høgast inntekt i landet). Burundi og Tanzania har òg stor ulikskap, men noko betre enn sine naboar. På ein skala der 0 betyr fullstendig egalitet og 100 betyr fullstendig ulikskap ligg dei fyrstnemnde på rundt 45 og dei sistnemnde på rundt 35 ii. Den økonomiske veksten er konsentrert i enkelte sektorar og tilfell ein mindre del av befolkninga. Middelklassa i hovudstadane er veksande, men den rurale befolkninga heng etter og enkelte år vert situasjonen forverra snarare enn forbetra for den rurale befolkninga. Fattigdom er vanskeleg å måle, men ifølgje FN sine indikatorar gjer regionen det svært dårleg. Ifølgje UNDP lever rundt 80 prosent av befolkninga i Tanzania, Rwanda og Burundi i ekstrem fattigdom (under ein dollar dagen), halvparten av befolkninga i Uganda og 20 prosent av befolkninga i Kenya. Ser ein på såkalla nasjonal fattigdomsgrense vert uttrykket noko annleis. Den nasjonale fattigdomsgrensa er tilpassa levekostnadane i kvart enkelt land. Ifølgje denne indikatoren er delen av folk som lever i fattigdom 81 prosent i Burundi, 57 prosent i Rwanda, 47 prosent i Kenya, 36 prosent i Tanzania og 30 prosent i Uganda iii. Uansett målemetodar er det ingen tvil om at fattigdom er ei utfordring for regionen. Mangelfull tilgang på gode og gratis helse- og skuletilbod, variert og stabilt kosthald og anstendige arbeidsplassar som gir ei lønn å leva av, er utfordringar styresmaktene må ta omsyn til når dei framforhandlar handelsavtaler som kan styrke og/eller svekke lokal produksjon og konsum. 6

7 Handelspolitikk og reduksjon av handelsbarrierar må også sjåast i samanheng av strukturtilpassingsprogramma landa gjennomgjekk på og 1990talet. Dei internasjonale finansinstitusjonane sette visse politiske føresetnadar då dei gav landa lån. Styresmaktene forplikta seg mellom anna til å privatisere statlege selskap, kutte i offentleg sektor og redusere tollbarrierar. Det vil sei at økonomien i utgangspunktet er liberalisert. Deregulering av ein proteksjonistisk økonomi og ein liberalisert økonomi får ulike uttrykk. I tilfellet Aust Afrika er det snakk om å ytterlegare deregulere ein allereie deregulert økonomi. Dei austafrikanske landa greidde seg relativt godt under den globale finanskrisa. Dei var i liten grad del av den globale spekulasjonsøkonomien. Med unntak av Kenya opplevde samlege land økonomisk vekst i Den høge internasjonale oljeprisen bidrog imidlertid til auka inflasjon og svekka valuta iv. Kenya står for mesteparten av eksporten internt i regionen, Uganda og Tanzania står for ein god del medan Rwanda og Burundi eksporterar veldig lite. Det er imidlertid verdt å merke seg den markante handelen med andre naboland utafor EAC. Uganda eksporterar til dømes mest til Sudan. Den totale intraregionale handelen har auka dei siste åra og handelsforskjellen mellom dei tre landa ser ut til å utjamne seg. Den intraregionale handelen består for det meste av jordbruks- og industrivarer. Sjølv om handelen internt i regionen er forholdsvis stor og aukar kvart år, utgjer ikkje dette meir enn om lag 8 prosent av den totale handelen i regionen v. Dei desidert største handelspartnarane til landa i regionen er EU og COMESA. Det er i hovudsak jordbruksvarer, mineral og kapital som vert eksport til EU. Eksporten aukar stadig, men importen aukar meir og regionen opplever handelsunderskot. Olje utgjer den største delen av importrekninga (20-25 prosent). Med nyoppretta investeringsstyresmakter som skal leggje til rette for utanlandske investorar har regionen opplevd stadig auking i utanlandske investeringar. Kenya vart av World Bank Doing Business Indicators Survey framheva som eit av dei utviklingslanda det er lettast å investere i. Dei største investorane kjem frå Kina, Storbritannia, Japan, India, Italia og USA. Kva sektorar som er attraktive for utanlandske investorar ser ut til å variere mellom landa. I Tanzania og Uganda er industri og infrastruktur som flyplassar og hamner mest attraktivt, medan i Rwanda er jordbruk og gruvedrift populært ved sidan av noko industri (her finst det ikkje offisielle tall frå Kenya og Burundi). Når det gjeld intraregionale investeringar så er selskap frå Kenya dei klart største investorane. 3. REGIONAL INTEGRERING - EIN ALTERNATIV STRATEGI TIL DET INTERNASJONALE HANDELSSYSTEMET? Regional integrering står høgt på agendaen for styresmaktene i Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda og Burundi. Det arrangerast stadig regionale stormøte om felles økonomisk og sosial politikk. Innan 2015 skal regionen vere full integrert økonomisk og politisk. Regionale integreringsprosessar er inspirert av uavhengigheitsteoriar utvikla på talet. Ideen er at det enkelte land har vanskeleg for å beskytte seg mot utbytting og vere uavhengige av globale imperier når ein står samla som ein region, og at det er lettare å hevde seg på den internasjonale marknaden og utvikle velferd når ein står samla. Med produksjon og handel som i stadig større grad kryssar landegrenser er desse teoriane meir interessante enn nokon sinne. Ved å stå saman i blokk kan utviklingsland velje sin eigen 7

8 utviklingsstrategi. Regional integrering har imidlertid mange andlet. EU som ofte vert trekt fram som eit ideal når dei aust afrikanske landa diskuterar unionsdanning har ein nyliberal profil medan den latinamerikanske regionale integreringsprosessen har ein meir keyniansk profil. 3.1 PANAFRIKANISME Regional integrering har stått på agendaen til afrikanske styresmakter sidan dei ulike statane vart uavhengige på talet. På relativt kort tid vart 20 økonomiske avtaler og 120 sektorspesifikke organisasjonar etablert vi. Det etablerast stadig fleire avtaler på tvers av landegrensene, ein panafrikanske identitet synast å vere sterk mellom styresmaktene og medvitet om afrikansk uavhengigheit synast å ligge langt framme. Handelsmessig vart det etablert tre regionale institusjonar mellom 1975 og 1983; Det økonomiske samarbeidet mellom vestafrikanske statar (ECOWAS), Felles market for austleg og sørleg Afrika (COMESA) og det økonomiske fellesskap mellom sentralafrikanske statar (ECCAS). Mangfaldet av økonomiske og politiske samarbeidsorganisasjonar har resultert i at enkelte statar har opptil 25 medlemskap, noko som kan indikere at entusiasmen over eit panafrikansk samfunn var vel høg. Viljen til regional integrering har i alle fall vore høg og mangfaldet av organisasjonar utgjer viktige byggeklossar i prosessen mot full integrering på afrikansk nivå Det Afrikanske Økonomiske Fellesskap (AEC). Visjonen, som er å lese i Handlingsplanen frå Lagos (1980) og Abuja Traktaten (1994) er at økonomisk vekst verken vil vere tilstrekkjeleg eller mogleg utan fundamentale strukturelle endringar. Regional integrering skal oppnåast ved integrering av infrastruktur, produksjonssystem, marknadar, konflikthandtering, stabilitet, sikkerheit, fri flyt over grensene og tilrettelegging for initiativ og forretningsverksemd. Traktaten legg opp til ein tidsplan for integrering med sluttpunkt i Den fyrste fasa ( ) vektla styrking av dei regionale økonomiske samfunna via felles marknad og felles tollunion. Austafrikansk handelspolitikk må forståast som del av ein plan mot full afrikansk integrering, samstundes som den er ein del av eit ganske kaotisk afrikansk organisasjonslandsskap som figuren under viser. Figur 1: Afrikanske handelsblokkar 8

9 3.2 EAST AFRICAN COMMUNITY (EAC) Eit austafrikansk fellesskap vart forsøkt stifta allereie i år etter landa frigjorde seg frå koloniane. Dette fellesskapet kollapsa imidlertid etter eit år. Ideane og forhandlingane vart tatt opp igjen på nittitalet og i 1999 vart traktaten for det Aust Afrikanske Fellesskap signert mellom Kenya, Tanzania og Uganda. Fellesskapet trådde I kraft I juli 2000 og Rwanda og Burundi vart medlem i Hovudmålet med det Aust Afrikanske Fellesskapet er å skape eit rikt, konkurransedyktig, sikkert, stabilt og politisk samla Aust Afrika. Formålet er å utvide og utdjupe økonomisk, politisk, sosial og kulturell integrering for å forbetre livskvaliteten til det aust afrikanske folk gjennom konkurranse, meirverdi, handel og investering. Med følgjande institusjonelle struktur skal regionen oppnå slik integrering: tollunion, felles marknad, pengeunion og politisk union. Tollunionen tredde i kraft i 2005 og den felles marknaden tredde i kraft i Pengeunionen skal etter planen tre i kraft i Forhandlingar og konsultasjonar pågår og studiar er gjennomførte. Dei fem medlemslanda har i utgangspunktet ulike pengeeiningar og valutaene deira varierar i stor grad. Det endelege målet er ein politisk union. Det er foreløpig ikkje sett noko tidsplan for etablering av ein full politisk union. Dagens politiske struktur ser ut som følgjande vii : Den lovgivande forsamling (EALA) er gjeve fullmakter, mellom anna med initiativrett til nye lover. Som figuren under syner, har likevel presidentane og dermed ôg dei nasjonale parlamenta, vetorett i alle saker. Figur 2: East African Community Presidentane Lovgivende forsamling Ministerrådet Domstol Sekretariatet Koordinerande komitear Sektorvise komitear Arbeidsgrupper Den austafrikanske handelspolitikken er regulert av Protocol on Custom Union og Protocol on Common Market. Formålet med tollunionen er å oppnå fri flyt av varer internt i regionen og 9

10 harmonisering av regionen sine ytre tollmurar medan formålet med den frie marknaden er at tenester, folk, arbeidarar og kapital skal kunne flyte fritt over landegrensene og aktørar innan regionen har fri rett til etablering og investering på tvers av landegrensene FRIHANDEL MED VARER Dei fem landa har felles ytre tollmur - dei same tollsatsane for varer og tenester importert frå andre land (tredjepart). Importerte råvarer vert tillagt ein toll på 0 prosent, semiprosesserte varer ein toll på 10 prosent og ferdig prosesserte varer ein tollsats på 25 prosent såkalla eskallerande toll. Harmoniseringa av ytre tollmurar innebar små endringar for dei landa som i utgangspunktet hadde låge tollsatsar. Burundi som i utgangspunktet hadde høgast tollsatsar vil imidlertid miste betraktelege tollinntekter. Enkelte produkt som mais, ris, bomullsstoff, sukker, mjølk og mjølkeprodukt er definerte som sensitive og tilleggast høgare toll viii. Vidare skal tollbarrierar og andre handelshindrande tiltak for handel internt i regionen fjernast. Handel mellom Uganda og Tanzania skal flyte fritt frå dag éin medan handel mellom desse to MUL landa og Kenya skal liberaliserast over ein periode på fem år. Det vil sei at varer frå Uganda og Tanzania skal importerast tollfritt til Kenya frå unionen trer i kraft medan Uganda og Tanzania skal kutte sine tollsatsar på kenyansk import over ein periode på fem år. Fri handel med varer på tvers av landegrensene omfattar kunn varer som har sitt opphav i regionen. Opphavsprinsippet er enkelt når det kjem til primære varer, men vert litt meir kompleks når det kjem til prosesserte varer. Ifølgje protokollen skal varer anerkjennast som austafrikanske sjølv om maskiner, straum og verktøy bruka i produksjonen kjem frå andre land. Problemet oppstår når enkelte delar av produktet kjem frå land utanfor regionen. Maksimum 60 prosent av materialane bruka til å produsere eit produkt kan kome frå andre land. Protokollen anerkjenner at det finst ei rekkje tiltak ved sidan av toll som hindrar fri flyt av varer. Partnarane er forplikta til å forenkle prosedyrar og dokumentasjon rundt handel for å fasilitere varehandel på tvers av landegrensene. Styresmaktene har ikkje lov til å leggje til avgift på varer som kjem frå nabolanda med mindre den same avgifta vert tillagt lokale varer. Varedumping som er øydeleggjande for det lokale produksjonen er ulovleg. Protokollen for tollunionen viser her til regelverket i WTO. Bevisbyrda ligg på den krenka parten. Når det gjeld subsidier viser protokollen til WTO og unntak for jordbruksprodukt. Land som nyttar seg av subsidiering er forplikta til å rapportere bruk av subsidier inklusive omfang og moglege effektar. Dei er også forplikta til å forklare kvifor pris- og/eller produksjonsstøtte er naudsynt. For å motvirke subsidierte varer sine konkurransefortrinn, vil tollunionen tillegge subsidierte varer ei avgift tilsvarande verdien av subsidiane. I situasjonar der ei enkelt vare plutseleg vert importer i stort omfang og importen trugar eller skadar nasjonal industri, kan statane ta I bruk sikkerheitsmekanismar. Dersom medlemsstatane opplever slike problem knytt til den ytre tollmuren skal Rådet orienterast og diskutere moglege tiltak. Ytre tollmur, frihandel med varer, opphavsprinsipp, handelsbarrierar utanom toll, antidumping, subsidier og sikkerheitsmekanismar er regulert under protokollen for tollunionen. Fri flyt av tenester, 10

11 folk, arbeidarar og kapital samt etableringsrett og investeringsrett er regulert av protokollen for felles marknad som følgjande FRI MIGRASJON Austafrikanarar skal kunne reise på tvers av landegrensene utan visum, skal ha rett til å opphalde seg og dra ut av landa i regionen utan restriksjonar. Reisande er forplikta til å vise identifikasjonspapir. Reisedokument skal harmoniserast på regionalt nivå. Styresmaktene i det enkelte medlemsland har ansvar for tryggleiken til austafrikanske innbyggjarar uansett kvar i regionen dei kjem frå. Det enkelte medlemsland har imidlertid rett til å avgrense migrasjon med omsyn til offentleg politikk, sikkerheit og helse og må då orientere dei andre partnarstatane om denne reguleringa. Migrasjon av regionale flyktningar skal regulerast jamfør relevante internasjonale konvensjonar. Søknadar om permanent opphaldsløyve skal behandlast av nasjonale lover. Arbeidarar skal kunne migrere fritt mellom medlemslanda utan diskriminering i forhold til nasjonalitet. Unntaket er offentleg sektor der det enkelte land kan prioritere lokalt tilsette. Styresmaktene kan også gjere unntak med omsyn til offentleg politikk, tryggleik og helse. Som tilsett skal alle uavhengig av nasjonal bakgrunn nyte sosiale program det enkelte vertsland tilbyr på lik linje med arbeidarar med statsborgarskap i det aktuelle land. Arbeidarar har rett til å organisere seg og arbeide for betra arbeidsforhold uansett kva land i regionen dei oppheld seg i. Landa skal leggje til rette for auka arbeidsmigrasjon ved å harmonisere utdanningskriteria og eksamenspapir, samt arbeidspolitikk, lover og program ETABLERINGS- OG INVESTERINGSRETT Selskap og enkeltpersonar har rett til å etablere seg for forretningsmessig verksemd på tvers av landegrensene. Styresmaktene i det enkelte land forpliktar seg til å fjerne alle hinder for fri etablering som administrative prosedyrar og ulovlege subsidier. Etableringsrett for selskap og enkeltpersonar er imidlertid avgrensa når det gjeld tilgang og bruk av land. Tilgang og bruk av land skal regulerast av nasjonale lover og reglar. Landerøving og konsentrasjon av jord på få hender er eit aukande problem I regionen. Etablering av plantasjar og annan ekstensiv forretningsverksemd har ført til at småbønder har blitt pressa ut frå jorda si, ei stadig veksande middelklasse og overklasse i regionen kjøper opp store landeområde, og eksplosiv befolkningsvekst fører til stadig større press på jorda. Alle desse faktorane bidreg til vanskeleg situasjon for bønder og urbanisering i form av slum. Ser ein på diskusjonen rundt den nye grunnlova til Kenya var dette ei av dei viktigaste sakene. Ved den nye grunnlova er det sett øvre grense for kor mykje land ein kan eige. Dersom ikkje tilgang og bruk av land hadde vore definert som unntak i protokollen for den frie marknaden, hadde ikkje denne sentrale grunnlovsendringa vore mogleg. Når det gjeld land kan ein derfor sei at protokollen gjev det enkelte medlemsland handlingsfridom til å løyse interne utfordringar. 11

12 Investorar skal operere fritt i regionen og dei enkelte styresmaktene skal sørgje for tryggleik for investorane og at investorar frå nabolanda ikkje vert diskriminerte. I tilfelle der ekspropriering er naudsynt skal investorar frå heile regionen behandlast likt TENESTELIBERALISERING Tenestesektorar skal liberaliserast. Tenesteytarar skal kunne levere tenester på tvers av landegrensene, skal kunne etablere seg I nabolanda, og skal kunne levere tenester til eit selskap registrert I eit naboland utan restriksjonar. Tenesteleverandørar frå naboland skal få same vilkår som nasjonale tenesteleverandørar. Også her gjeld bestelandsprinsippet; tenesteytarar frå regionen skal få same vilkår og same fordelar som tenesteytarar frå land utanfor regionen får. Ifølgje protokollen skal dei enkelte styresmaktene kunne regulate their services sectors in accordance with their national policy objectives, men slik regulering må ikkje stå I konflikt til hovudprinsippa til den austafrikanske fellesmarknaden og må ikkje hindre fri handel med tenester. Unntaket er offentlege tenester som ikkje er kommersialisert og nasjonale omsyn til tryggleik. Posttenester i Rwanda er eit døme på tenester som ikkje er kommersialisert og Rwanda treng ikkje gje postleverandørar frå resten av regionen same vilkår som eige postselskap.. Ser ein nærare etter i anneks X ser det ut til at medlemslanda har reservert seg frå full liberalisering av diverse tenestar innan enkelte sektorar (sjå figur under). Desse reservasjonane gjeld i periodar frå 1 til 5 år. Figur 3: Liberaliseringsunntak EAC Land Burundi Rwanda Tanzania Uganda Kenya Sektorar Juss, rekneskap, forsking, utleige, IKT, og forsikring (2015) IKT, telekommunikasjon, bank og finans, forsikring (2015); data- og pengeinnsamling, småsal, tog- og rørtransport (2013) Telekommunikasjon, post, radio, TV, sportsfiske, båttransport av varer, flytransport (2015); hotell, restaurant og turisme (2013); finans (2012); sjukepleie og jordmor (2011) Juss, rekneskap, eigedom, IKT, sal (2015); turisme (2013 og 2015); forsking(2010) Utdanning, forsikring, utleige, bod, telekommunikasjon, flyreparasjon og film (2015) Med den austafrikanske frie marknaden skal kapitaltransaksjonar føretas utan restriksjonar. Dei enkelte landa kan gjere unntak når det gjeld forsvarlege pengebehaldningar, nasjonal betalingsevne, 12

13 offentleg politikk, pengevasking og finansielle sanksjonar som er godkjente av partnarstatane. Bevisbyrden ligg imidlertid på den regjeringa som ynskjer å avgrense kapitaltransaksjonen. Dei aktuelle styresmaktene må sannsynleggjere at den enkelte transaksjonen er problematisk og at tiltaket som er i verksett er naudsynt. Tiltak skal også vere midlertidige og må på ingen måte favorisere partar utanfor det austafrikanske handelssamarbeidet. For å sikre ein mest mogleg fri marknad og økonomisk stabilitet skal partnarstatane koordinere og samordne politikk når det gjeld makroøkonomi, pengar, finansielle transaksjonar og skatt OFFENTLEG INNKJØP OG TRIPS Frihandelsavtala omfattar langt meir enn frihandel med varer og tenester og fri rett ti etablering og investering. Tema som styresmaktene i regionen har bekjempa i WTO er inkludert. Til dømes er styresmaktene forplikta til å utvikle felles konkurransepolitikk og utlyse offentlege innkjøp med full tilgang til tilbydarar i heile regionen. Vidare skal partnarstatane utvikle sterke patentrettar. Her er imidlertid tradisjonell kunnskap, generiske ressursar og kulturell arv spesifisert som tema som treng beskyttelse. Ifølgje protokollen skal dei fem landa forhandle i blokk og utvikle felles forhandlingsmandat i internasjonale handelsforhandlingar. Dette kan vere positivt i møte med sterke aktørar frå nord, men landa sine ulike interesser og ulikskapen mellom Kenya på den eine sida og dei fire MUL landa på den andre sida kan også gjere felles forhandlingar vanskeleg REGIONAL UTVIKLING ELLER BLÅKOPI AV EU SINE INTERNASJONALE HANDELSPOSISJONAR? Ser ein på det som førebels er hovudinstitusjonane i East African Community; tollunionen og frihandelsavtala, er det vanskeleg å skilje utviklingsstrategien frå den som kom i pakke med dei internasjonale utviklingslåna tidleg på åttitalet. Den sterke trua på utvikling driven av privat sektor og nedbygging av staten si rolle i økonomisk utvikling er gjennomgåande. Fri flyt av varer, tenester, kapital, menneske og arbeidarar samt fri rett til etablering og investering er alle pilarar i Bretton Woods institusjonane Verdsbanken, IMF og WTO. Ein kan undre seg over kvifor styresmaktene valde denne strategien for regional utvikling, sidan dei same styresmaktene kritiserte denne strategien når den kjem frå internasjonalt hald. Ser ein nærare etter kan det sjå ut til at svaret ligg i kvar styresmaktene henta sin inspirasjon frå. EU vert gong på gong nemnt som det mest vellukka forsøket på regional integrering. I utvikling av sin eigen regionale politikk har Aust Afrika sett til sine gamle koloniherrar, medan konsultasjon hos systrer i sør som har funne andre vegar til regional utvikling ser ut til å vere fråverande. Frihandel i regionen kan styrke enkelte austafrikanske selskap og slik bidra til styrking av regionen på den globale marknaden, men det er ikkje like sikkert at styrking av enkelte selskap vil bidra til brei sosial velferd. Når det gjeld enkelte sektorar vil landa utfylle kvarandre Uganda har vasskraft, Rwanda vyer om IKT industri, Kenya prosesserar jordbruksvarer som Burundi har mykje av og så bort etter. Ilag kan dei ulike produsentane dra nytte av kvarandre ved billigare innsatsfaktorar og lett tilgjengelege marknadar som følgje av liberalisering. Internmarknaden i Aust- Afrika var i 2008 på 2,715.4 millionar USD. 13

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Johan Nordgaard Hermstad 10/12/2014 Denne rapporten er skrevet

Detaljer

FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE

FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE WTO S DOHARUNDE: FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE EN STUDIE BASERT PÅ METODEN BENCHMARKING DEVELOPMENT FOR HONG KONG AND BEYOND: STRENGTHENING AFRICA IN WORLD TRADE AV RASHID KAUKAB,

Detaljer

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND DEMOKRATI MOT FINANS En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND Publisert av Handelskampanjen 2014 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-, fag-, miljø-

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Omslagsfoto Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grafisk utforming Olav

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden

Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden 2/2004 Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden Skrifter fra Konkurransetilsynet 2/2004 Innhald Forord...........................................................3

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING. Politisk plattform for Handelskampanjen

HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING. Politisk plattform for Handelskampanjen HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING Politisk plattform for Handelskampanjen INNHOLD Internasjonale handelsregelverk må respektere FN-konvensjoner og FN-regelverk... 4 Ja til åpenhet og demokrati i WTO... 5 Handel

Detaljer

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet Forskerforum DESEMBER 2014 NUMMER 10 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Vi druknar i informasjon Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17 LEDER Øyeblikkets tyranni Kommer

Detaljer

Mellom Nar og New York

Mellom Nar og New York Mellom Nar og New York Ein studie av innverknaden migrasjonen har på indiansk identitet og bruk av kichwa hjå ungdom i Cañar, Ecuador. Hildegunn Stokke Juni 2011 Abstract This work explores the effects

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling Denne rapporten er skrevet av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp Ansvarlig redaktør: Wenche Fone. Forsidefoto:

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer