Ny helsekravforskrift og veileder. 1 - Classification: Internal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny helsekravforskrift og veileder. 1 - Classification: Internal 2011-05-01"

Transkript

1 Ny helsekravforskrift og veileder 1 - Classification: Internal

2 Ny helsekravforskrift 2 - Classification: Internal

3 3 - Classification: Internal

4 4 - Classification: Internal

5 5 - Classification: Internal

6 6 - Classification: Internal

7 7 - Classification: Internal

8 Kap. 1 Innledning Kap. 2 Definisjoner og begrepsavklaring Kap. 3 Prinsipper for utstedelse av offshore helseerklæring Kap. 4 Faglige krav til undersøkende lege (sertifisering) Kap. 5 Generelle krav til helseundersøkelsen og helseattesten Her nevnes spesifikt utfordring knyttet til evakuering fra helikopter eller innretning 8 - Classification: Internal

9 Kap. 6 Synsfunksjon Synsstyrke minst 0,5 binokulært, evt. med korreksjon. Ukorrigert minst 0.1. Monokulært syn er akseptabelt Fargesyn skal vurderes ved første gangs undersøkelse; ingen konsekvens for helseerklæring, men personen skal informeres om funnet. 9 - Classification: Internal

10 Kap. 7 Hørsel På det beste øret må ikke hørselstapet overstige 35 db i snitt for frekvensene Hz. For frekvensene Hz skal hørselstapet ikke være større enn 60 db i snitt. (ikke justert for alder eller bruk av høreapparat) Talestemme SKAL oppfattes på 2 m avstand. BEGGE kravene skal oppfylles; ellers henvisning til ØNH-spesialist. Etter avsluttet spesialistutredning vil helseerklæring kunne gis om talestemme oppfattes på 2 m med eller uten høreapparat Classification: Internal

11 Kap. 8 Hjerte- karsystemet Personer som har hatt myokardiskemi Ikke symptomer på hjertesykdom i minst 6 uker (etter operasjon eller infarkt) Belastningstest uten symptomer på hjertesykdom eller iskemi Spesialisterklæring med risikovurdering knyttet til fremtidige arytmier og svikt (som hovedregel bl. a. UL, 24t EKG og belastningstest) Helseerklæring tidligst 6 uker etter invasiv utredning/revaskularisering, 12 måneder om invasiv utredning ikke har vært gjennomført I utg. pkt maks. ett års varighet av attest Classification: Internal

12 Arytmier Om innvirkning på funksjonsevnen er man ikke skikket Ved ablasjon bør det ha gått minimum 3 måneder etter behandling Pacemaker/ICD Pacemaker; følge u.s. som anbefalt av kardiolog; ellers som for arytmier ICD: helsemessig uskikket Hypertensjon Mindre enn 140/90 skikket Mellom 140 og 180 syst. og 90 og 110 diast. må vurderes individuelt 12 - Classification: Internal

13 DVT Risikovurdering i forhold til evt. nye tromboemboliske tilstander Cerebrovaskulære lidelser Ikke skikket: siste 6 måneder hjerneinfarkt, intracerebral blødning, TIA, amaurosis fugax Uten funksjonsbegrensende sekveler kan man vurderes på nytt etter 6 måneder. Uttalelse fra behandlende spesialist skal foreligge. Følgetilstander etter cerebrovaskulære hendelser vurderes i henhold til det aktuelle organ. Spesielt obs på kognitiv funksjonssvikt/neglekt Classification: Internal

14 Kap. 9 Hjernefunksjonsforstyrrelser Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet i løpet av de siste 12 måneder. Diskusjon ang. begrepene og hvilke bevissthetstap som regnes som mer uskyldige. Petroleumslegen må ha: Innhentet uttalelse fra fastlege OG spesialist med nok informasjon til å kunne gjøre en risikovurdering 14 - Classification: Internal

15 Vurdert følgende: Risikoen for tilbakefall vurderes til liten Anfallsfri i minst 12 måneder med eller uten medisin. Om slutter med medisin, må ha vært anfallsfri i 12 måneder. Ingen vesentlige bivirkninger av medisiner Effekt av medisinering må framgå Narkolepsi/alvorlige søvnforstyrrleser ikke skikket 15 - Classification: Internal

16 Kap. 10 Psykiske lidelser Depresjon, angst, psykoser. Ingen endring i praksis fra før, litt mer utfyllende tekst. Asperger, autisme og ADHD I utgangspunktet ikke skikket. Må søke dispensasjon svært heterogen pasientgruppe. Spesielt obs ved adferdsforstyrrelser, problemer med impulskontroll og asosial adferd. Bruk av sentralstimulerende medikamenter er ikke i seg selv kontraindikasjon 16 - Classification: Internal

17 Kap. 11 Diabetes 17 - Classification: Internal

18 18 - Classification: Internal

19 Kap. 11 Diabetes Man må alltid vurdere Risiko for hypoglykemiske anfall Akutt- og senkomplikasjoner som kan påvirke bevegelsesevne eller evne til å reagere i nødsituasjoner, samt risiko for akutt hjerte- karsykdom Type 1 diabetes Ikke skikket må søke dispensasjon Nødvendig informasjon fra fastlegen/behandlende lege Erklæring fra spesialist i indremedisin Omfanget av evt. vaskulære komplikasjoner 19 - Classification: Internal

20 Ikke kjent koronarsykdom Ikke ketoacidose siste år (evt. unntatt ved sykdomdebut) Skal ikke ha hatt alvorlige hypoglykemier eller innleggelser i sykehus pga hypoglykemi God sykdomsinnsikt God kontroll på sykdom siste 6 måneder HbA1c < 9% Må selv kunne håndtere insulinbehandling og måle blodsukker regelmessig Helsetjenesten på innretningen må informeres om tilstanden LADA skal vurderes som type 1-diabetes Classification: Internal

21 Type 2 diabetes Som hovedregel kan disse skikkes; om ikke organkomplikasjoner eller særskilt risiko for hypoglykemi. Obs ved bruk av sulfonylurea om det er hypoglykemiske anfall i sykehistorien Ved insulinbruk. Spesialist erklæring må innhentes og risiko for hypoglykemi skal vurderes spesielt. Vanligvis lavere risiko enn type 1 pga noe restproduksjon an insulin. NB; kan endres over tid, slik at risiko for hypoglykemi øker Classification: Internal

22 Kap. 12 Misbruk 22 - Classification: Internal

23 Kap. 12 Misbruk Alkoholavhengighet I kontrollert oppfølging kan gis helseerklæring ut fra risikovurdering/ individuell vudering; bør initialt ikke overstige 6 måneder I samarbeid med BHT og behandlende lege Ikke skikket om funksjonssvikt i yrkeslivet (sviktende arbeidsevne, mye fravær eller gjentatte advarsler/disiplinærsaker) 23 - Classification: Internal

24 Narkotikamisbruk Hvis narkotikamisbruk avdekkes, skal legen utstede udyktighetserklæring I oppfølging kan gis helseerklæring ut fra risikovurdering Må ha vært rusfri i ett år (kontrollert med tester) Arbeidstakeren må akseptere et pågående/tilfeldig testprogram av varighet minimum 2 år. Et positivt testresultat vil normalt medføre uskikkethet. Første år ikke lenger enn 6 mndr gyldighetstid Misbruk av vanedannende medikamenter følger samme prinsipper som over LAR - tilfredsstiller ikke helsekrav 24 - Classification: Internal

25 Kap. 13 Lungefunksjon Astma KOLS Sjeldne, ikke-invalidiserende anfall Normal fysisk yteevne Ingen anfallsom krever s ykehusopphold God kunnskap og bevissthet om sykdommen, samt evne til å modifisere behandlingen ved behov. Veiledende FEV1 > 60% og FVC > 70% av forventet verdi OK Mistanke bronkial hyperreaktivitet; undersøkelse hos spesialist Praktisk test; trappegang 3 etasjer uten tydelig pustebesvær Classification: Internal

26 Kap. 14 Førlighet Bevegelighet og forflytningsevne under evakuering Balanse og koordinasjon Leddstabilitet, risiko for luksasjon/subluksasjon Evne til å ta på seg redningsdrakt. Proteser Leddprotesere vurderes etter kriteriene over Arm/benproteser: Funksjonalitet/bevegelsesevne samt evakueringssituasjon; kompatibilitet med redningsdrakt Classification: Internal

27 Kap. 15 Medikamentbruk Alltid vurdere Underliggende lidelse Bivirkninger Mulige komplikasjoner Compliance og virkning om medisiner ikke er tilgjengelige Warfarin Grundig risikovurdering knyttet til grunnsykdommen og komplikasjoner, om nødvendig med spesialisterklæring INR-verdi og Warfarin-dose må ha vært stabil i minst 2 mndr. Helsetjenesten på innretningen må informeres 27 - Classification: Internal

28 Kap. 16 Andre lidelser Lungetuberkulose Ikke skikket HIV Uten samtidig immunsvikt er skikket Ved AIDS-relaterte sykdommer bør funksjonelle virkninger vurderes; spesialisterklæring. Hepatitt og kroniske infeksjonssykdommer Risiko for exacerbasjoner Risiko for at andre kan bli smittet Egne krav til spesielle arbeidsoppgaver/stillinger (mattilberedning f.eks) 28 - Classification: Internal

29 Overvekt 29 - Classification: Internal

30 Overvekt Helserisiko knyttet til bukfedme KMI kan ikke alene brukes til å diagnostisere fedme Høy KMI er i seg selv ikke diskvalifiserende, men obs risiko for følgetilstander Ved KMI over 35 må petroleumslegen undersøke nøye for aktuelle sykdommer Livvidde måles hos alle med KMI over 30. Ingen vektgrenser, men vekt over 120 kg og livvidde over 115 cm må anses som en særlig utfordring, blant annet med tanke på evakuering og båretransport. KMI over 35. Strukturert program for vektreduksjon; redusert gyldighetstid på helseerklæringen (6 mndr). Om ingen framgang kan erklæring om ikke oppfylte helsekrav utstedes Classification: Internal

31 Kap. 17 Legens merknader og konklusjon Undersøkelsen Anamnese; sykehistorie og arbeidshistorie Puls og BT Urin stix Synsstyrke og synsfelt (+ fargesyn første gang) Rentoneaudiometri Fastsettelse av KMI (+ evt. midjemål) Ytterligere u.s. etter behov 31 - Classification: Internal

32 Kap. 18 Oversending til fylkesmannen i Rogaland NB! Legen MÅ konkludere med om det bør gis dispensasjon eller ikke Classification: Internal

33 Uavklarte tema Overvekt antakelig vedvarende vanskelig Hva med gravide? Regelen om uke 28 er videreført. Evakuering? Arbeidsmiljøeksponeringer? Hva med spesielle helsekrav? Noe lettelser innen enkelte krav aktualiserer etter mitt skjønn at alle selskap med ansvar for personer som arbeider offshore bør vurdere strengere krav for enkelte yrker, om man ikke alt har det Classification: Internal

34 Udyktighetserklæring Udyktighetserklæring kan utstedes av den lege som personen fremstiller seg for i den hensikt å få en vurdering for helseerklæring. Andre leger kan ikke utstede udyktighetserklæring selv om man får mistanke om ikke oppfylte helsekrav; evt. bare gi beskjed til aktuell person om denne mistanken. Ved (akutt) fare for liv og helse vil man selvsagt kunne varsle, men kravene til å bryte taushetsplikten er som kjent svært strenge. 16 i forskriften: Operatør eller den ansvarlige etter 5 kan kreve framlagt ny helseerklæring hvis det er sannsynlig at personen ikke lenger oppfyller kravene til helseerklæring 34 - Classification: Internal

35 Udyktighetserklæring FAL har mye makt og et stort ansvar Kan altså sette til side en helseerklæring dersom han/hun mener at grunnene for dette er gode, (men altså ikke skrive udyktighetserklæring) og be om ny helseerklæring som belyser de aktuelle forhold. Viktig med god dialog/godt samarbeid med den aktuelle personen og utstedende lege. Kan i prinsippet kreve å få en vurdering gjort av fylkesmannen. Spesielt viktig rolle i overgangsfasen med nytt regelverk og før de som skriver ut erklæring har gjennomgått opplæring Classification: Internal

36 Thank you Presentation title Presenters name Presenters title address, tel: Classification: Internal

37 Helsekrav og fysiske krav for innsatspersonell 37 - Classification: Internal

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Veileder IS-1879 Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Publikasjonens tittel: Veileder til Forskrift

Detaljer

Ny helsekravforskrift

Ny helsekravforskrift Ny helsekravforskrift De viktigste endringene i det nye regelverket Forskrift og veileder Aud Nistov 1 Innhold Bakgrunn for ny forskrift OLFs arbeidsgruppe Hovedtrekk i forskriftsteksten Helsekravene 2

Detaljer

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere

Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet på telefon 24 16

Detaljer

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til:

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 02-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Orientering til legen

Orientering til legen Orientering til legen Bakgrunn for legeundersøkelsen Personell som ber om denne legeundersøkelsen (Helseattest for arbeid i tau) ønsker å sertifisere seg eller å opprettholde et gyldig personell sertifikat

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 1 Heftets tittel: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Utgitt: 10/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege Førerkort og diabetes Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege «Diabetes-syk mann (21) tiltalt for bildrap» Dagbladet, 12.nov 2010 «En hvit varebil kolliderte med

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 1.07.2010 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Sjøfartsmedisinske kasus med spørsmål og diskusjon under veis. Alf Magne Horneland Leder Fagnemda for sjøfolk

Sjøfartsmedisinske kasus med spørsmål og diskusjon under veis. Alf Magne Horneland Leder Fagnemda for sjøfolk Sjøfartsmedisinske kasus med spørsmål og diskusjon under veis Alf Magne Horneland Leder Fagnemda for sjøfolk 1 Formål Forskriften skal sikre at arbeidstakerne er helsemessig skikket til tjeneste om bord

Detaljer

Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell

Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell Flymedisinsk Institutt (FMI) fastsetter Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt?

Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt? (http://teamrich.files.wordpress.com/2008/10/obesity.jpg) Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt? MASTEROPPGAVE I SAMFUNNSSIKKERHET

Detaljer

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Inkluderer krav til kontroll- og varslingspersonell og AE personell 5. reviderte utgave oktober 2009 Flymedisinsk Institutt Alminnelig benyttede forkortelser:

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

Hivpositiv på jobben

Hivpositiv på jobben Arbeidsliv Hivpositiv på jobben Dette heftets målgrupper er hivpositive arbeidstakere, arbeidsgivere og andre med interesse for temaene. Temaene, som er listet opp i innholdsfortegnelsen, er valgt på grunn

Detaljer

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis.

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. 1 Hvem har utarbeidet veilederen... 4 2 Bakgrunn og målsetning for veilederen... 4 3 Regelverk for vurdering av

Detaljer

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI UTARBEIDET AV NORGES OPTIKERFORBUND, 05-08 FORORD Målet med retningslinjer i klinisk praksis innen optometri er å gi optikere et verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet.

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Råd ved medisinske tilstander på reise. Petter Thornam Sentrum Reisemedisin

Råd ved medisinske tilstander på reise. Petter Thornam Sentrum Reisemedisin Råd ved medisinske tilstander på reise Petter Thornam Sentrum Reisemedisin Agenda Generelt Medikamenter Psykisk sykdom Diabetes Hjerte-kar Lunge Kreft Sentrum Reisemedisin Generelt Flere reiser/flere dør

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Veien til førerkort og egen bil Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Men først kort om HABU-Arendal 1. HABU, Barnesenteret, SSHF Veien til denne forelesningen.

Detaljer

ACE European Life Limited

ACE European Life Limited ACE European Life Limited Helseerklæring Forsikredes navn Fødselsnummer (11 siffer) Adresse Telefon Faks E-postadresse Referanse nr. Medlemmets navn Medlemmets fødselsnummer Død 500 000 Uføre 500 000 Død

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer