STRATEGIPLAN FOR ALLSKOG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN FOR ALLSKOG"

Transkript

1 STRATEGIPLAN FOR ALLSKOG

2 ALLSKOGs formålsparagraf ALLSKOGs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet deres eiendom, ved å: Tilby omsetning av tømmer, og arbeide for best mulig pris og avsetning på eiernes produkter. Sikre langsiktig rett til, og aksept for, næringsmessig utnyttelse av andelseiernes skogeiendommer, og best mulig rammevilkår. Tilby skog- og utmarkstjenester, veiledning og kompetanse. Arbeide for økt bruk av skog-, utmark- og treprodukter. Gjennom kapitaloppbygging stimulere næringsutvikling, og ved eierengasjement sikre innflytelse og avkastning i skogindustri, og andre tilknyttede verdikjeder. Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeier- Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeierandelslag,og med Norges Skogeierforbund.

3 Visjon: Med kjærlighet til skogen skaper vi store verdier sammen Den sterke bindingen til skogen er eiernes og de ansattes felles ståsted. Med kjærlighet til skogen er derfor valgt som det kjennetegn som skal prege virksomheten både visuelt, tankemessig og i praktisk handling. skaper vi sammen viser til at Allskog er et foretak der samhandling er arbeidsformen et samvirkeforetak. store verdier uttrykker vilje til å drive et skogbruk som oppnår bred anerkjennelse, og som har store økonomiske ambisjoner på vegne av andelseierne.

4 Forretningsidé ALLSKOG baserer seg på naturens egne ressurser, og skal i hele sin virksomhet drive på en miljømessig og bærekraftig måte. ALLSKOG tar ansvar for CO 2-fangst, økt naturbruk og biologisk mangfold. ALLSKOG skal kjøpe tømmer fra, og levere skog- og utmarkstjenester til skogeiere, slik at de får best mulig avkastning på sin eiendom. ALLSKOG skal være en profesjonell leverandør av skogråvare til industrien. Allskog skal levere kunnskap om skog og utmark til private og offentlige kunder.

5 Verdier Med utgangspunkt i ALLSKOGs visjon og forretningside skal virksomheten kjennetegnes av følgende verdier: Samhandling Dette krever: Dialog med skogeiere Dialog med skogeierlag og tillitsvalgte Dialog med kunder Dialog mellom egne ansatte Dialog med offentligheten Respekt og folkelighet i forhold til medlemmer og kunder. Romslighet og humør Utvikling Dette krever: Mot Nytenking Initiativ Engasjement/energi Gjennomføringskraft Dette krever: Sterkt fokus på måloppnåelse og oppfølging. At medarbeiderne behersker de tekno- logiske mulighetene og verktøyene.

6 Strategiske prioriteringer eksternt ALLSKOG skal være offensive i sin rolle som interesseorganisasjon og politisk aktør. ALLSKOG skal lykkes gjennom god kommunikasjon med eiere/medlemmer, markedet og omverdenen. Leverandørstrategi: ALLSKOG skal prioritere langsiktige kunderelasjoner i forhold til industrien i sin tømmerstrategi. ALLSKOG ser på skogen i bredt perspektiv: tømmer, utmark, miljø, CO2 og friluftsliv. ALLSKOG skal framstå som offensive i miljøarbeidet.

7 Strategiske prioriteringer internt 1 Driftsoptimalisering Kontinuerlig fokus på god drift. Teknologiske muligheter og den velkvalifiserte staben må utnyttes tt til å styrke driften og til å utvikle nye produkter. Her har Allskog unike muligheter. En rasjonell skogeierlagsstruktur som gir et godt grunnlag for det lokale næringspolitiske arbeidet. Kommunikasjon innad God kommunikasjon med ansatte er en vesentlig faktor for å lykkes Tydelig ledelse, tydelig struktur og personalledelse

8 Strategiske t prioriteringer it i internt t 2 Utnytte planavdeling strategisk i et helhetsperspektiv Utnytte planavdelingens kompetanse og tilstøtende kompetanse til å utvikle og utnytte nye teknologiske muligheter (inne og ute i felten) Opplæring i verktøybruk beste praksis Teknologi/verktøy kt -utnytte tt mulighetene både innen kartteknologi, k IT-løsninger i tømmeravvirkning og logistikk Virksomheten skal preges av våre verdier: Samhandling - Utvikling - Gjennomføringskraft

9 Delstrategiplaner De områder som peker seg ut for satsing er ytterligere utdypet i egne delstrategiplaner, konkretisert for 2011 og for Produktstrategi Teknologistrategi Økonomistrategi Miljøstrategi HMS-strategi Kommunikasjonsstrategi Personalstrategi/ledelse Organisasjon

10 Produktstrategi Vi skal være Norges beste samarbeidspartner for skogeier, entreprenør, transportør og tømmerforbruker. Tømmer prises i utgangspunktet med lik pris til samme kjøper. Unntak: For å vinne markedsandeler og for å sikre avsetning. Vi skal være kunnskapssenteret for skog og utmark for vårt område. Vi skal benytte de beste skogsentreprenørene. Vi skal være sertifisert etter ISO 9001 og 14001, og derigjennom drive kontinuerlig driftsoptimalisering. Vi øker produktiviteten med mer enn 3% årlig. Vi lager bedre forvaltningsplaner, som bidrar til høgere verdiskaping for skogeierne. Ved aktivitet lenger ut i verdikjeden organiseres virksomheten i Ved aktivitet lenger ut i verdikjeden organiseres virksomheten i egne datterselskap.

11 Teknologistrategi I kort perspektiv er det viktig at ALLSKOG konsentrerer seg om å ta i bruk allerede tilgjenglig teknologi; det vil si styrket innsats på opplæring av egne ansatte. På lengre sikt vil ALLSKOG engasjere seg sterkere i anskaffelse og utvikling av verktøy som kan rasjonalisere driften og styrke Allskogs fortrinn som teknologisk ledende skogbedrift. Driftsoptimalisering: Analyse av flytskjema (arbeidsprosesser) og identifisering av delprosesser Identifisere og prioritere delprosesser med stort forbedringspotensial (største forretningsmessige effekten) Prioritere iverksetting av tiltak i disse delprosessene Teknologianvendelse: Utnytte framtidsrettede løsninger og moderne teknologi Sikre maksimal kobling mellom internt planarbeid, planverktøy og feltanvendelser av informasjonen Involvere oss i eksterne utviklingsprosjekter

12 Økonomistrategi Andelskapitalen skal opprettholdes over tid Nok fri egenkapital og likviditet slik at vi har handlefrihet til å ta de mest lønnsomme valgene i et langsiktig perspektiv (5 år) Fri egenkapital: - Målsetting i et femårsperspektiv: fri egenkapital på 20 % av andelskapitalen Likviditet: - Målsetting i et femårsperspektiv: driftskreditt på rundt null Vi har satt oss følgende mål for å få til dette: Drift av organisasjonen: Resultatet t t gir over tid en avkastning på 7% av bokført egenkapital for ALLSKOG BA og datterselskapene. Utbyttepolitikk: Målet er et årlig andelsutbytte på markedsrente +1%. Det kan i tillegg være rom for å utbetale tømmerutbytte i enkelte år.

13 Miljøstrategi ALLSKOG er en miljøbedrift. Bruk av skogressursen er direkte knyttet til fotosyntesen og CO 2 -fangst fra atmosfæren. Dette er den eneste sanne verdiskaping i og grunnlaget for klodens eksistens. Vi spiller på lag med naturen og bidrar til en god aldersfordeling i skogen. Dette gir levesteder for alle arter som hører hjemme i skog, og sikrer biologisk mangfold. Vi skal være en aktiv deltaker i utvikling og forbedring av miljøstandarder for skogbruk i Norge. Vi skal være miljøsertifisert etter ISO Vi skal sikre at skogvern blir basert på frivillighet og med rettferdig erstatning til skogeier. Vi skal delta i miljøvennlig industriutvikling. Vi k l j å i k h t bid til bi l i k f ld kt Vi skal gjennom vår virksomhet bidra til biologisk mangfold og økt CO 2 -fangst.

14 HMS-strategi t ALLSKOG skal ha motiverte og engasjerte medarbeidere, og legge til rette for faglig og personlig utvikling. ALLSKOG skal arbeide aktivt med forebygging av helseskader gjennom et godt HMS-arbeid, og legge til rette for et fortsatt lavt sykefravær. ALLSKOG skal gjennom et godt HMS-arbeid, påvirke sine leverandører og samarbeidspartnere til å utvikle sitt arbeidsmiljø. ALLSKOGs HMS-arbeid og arbeidsmiljø skal virke positivt i rekrutteringsprosesser.

15 Kommunikasjonsstrategi 1 Vi skal styrke kommunikasjonen med eierne, kundene, de ansatte og andre med beslutningsmyndighet som påvirker skognæringa. Dette skal skje ved tydelig og åpen direkte kommunikasjon, og offensiv kommunikasjon i media. Sentrale fokusområder: Kampen om sannheten om skognæringas positive effekt på klima og biologisk mangfold. Samhandling med kundene/leverandørene Samhandling internt Samhandling offentlige myndigheter

16 Kommunikasjonsstrategi 2 Prioriterte målgrupper: Tiltak Eiere og tillitsvalgte Sentrale politikere Brukere av natur Egne ansatte Oppgradere nettsida (eksterne) Utnytte tt eksisterende intranettløsning ttl i (ansatte) Gjennomgå arbeidsdeling i kommunikasjon med ansatte Engasjement i samfunnsdebatten (jfr mediemanual; medietrening..) Dokumentere miljøperspektivet i ALLSKOGs virksomhet (fellesprosjekt skognæringa)

17 Strategi for personal og ledelse Våre verdier Samhandling Utvikling Gjennomføringskraft skal kjennetegne organisasjonens arbeid og kultur. Alle medarbeidere er ansvarlige for å bidra til utvikling av ALLSKOG og ALLSKOGs bedriftskultur. Derfor skal de ansatte gjøres godt kjent med ALLSKOGs mål og strategier. Vi skal rekruttere, beholde, lede og utvikle de dyktigste medarbeiderne i ALLSKOG. Derfor skal vi tilby konkurransedyktige vilkår, god ledelse, meningsfullt jobbinnhold og en attraktiv bedriftskultur. Vi skal delegere ansvar og myndighet til det nivået hvor kunnskapen er størst, for å kunne gjøre gode beslutninger på en effektiv måte. Vi skal være en pådriver for å utvikle attraktive studietilbud som sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere til næringa i framtida.

18 Rasjonell lagstruktur Organisasjon Mål: Maks. 80 skogeierlag. Sparer kostnader og sikrer godt næringspolitisk arbeid lokalt. Rekruttering av andelseiere Viktige målgrupper: ungdom og kvinner Kommunikasjon og aktiviteter må styres mot målgruppene. Rekruttering av tillitsvalgte Viktige målgrupper: ungdom og kvinner Oppgaver og arbeidsform må gjøres attraktive for målgruppene. Økt engasjement og deltagelse Tiltak for å gjøre ALLSKOG mer synlig. Fornye arrangement og aktiviteter.

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Konsernstrategi 2010 2015

Konsernstrategi 2010 2015 Konsernstrategi 2010 2015 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

1 Innhold. Mål og strategier 2015 2018

1 Innhold. Mål og strategier 2015 2018 Mål og strategier 2015-2018 2 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Innledning... 3 3 Studentsamskipnadens strategihus... 4 3.1 Overordnede målsetninger... 5 3.2 Målgrupper... 5 4 Forhold til omverden... 6 4.1 Forhold

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer