Møtereferat fra Feda menighetsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat fra Feda menighetsråd"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn Kvinesdal Tlf: Kvinesdal, Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato: Møtetid: kl Møtested: HUSET Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Anne Janet Rygh Bjørneli, Torbjørg Liavåg Eikeland, Mariann Kvinlaug, Robert J. Van Den Hooven, Tommy Egeland, Reidulf Krossli Ljøkjell Forfall: Avslutning: Kp.4 del 1 se s Mat: Torbjørg Meldingssaker Takk fra Bispedømmerådet kr 600 (blir innbetalt hvert år) Takk fra «Bibelgaven» kr 1935,- ssaker Sak 26/14 Referatsaker Sak 27/14 Gudstjenesteforordning Sak 28/14 Målsetting Feda menighetsråd Sak 29/14 Høring om kirkebygg Sak 30/14 Økonomiplan Sak 31/14 Økonomirapport Sak 32/14 Vedtekter for gudstjenesteutvalget Sak 33/14 Vedtekter for diakoniutvalget Sak 34/14 Prest til 17-mai gudstjenesten Sak 35/14 Bibeltimer på HUSET Sak 36/14 Permisjon Sak 37/14 Støtte til kurs for diakon Drøftinger Fra gudstjenesteutvalget Underskrift av leder Åse Tønnessen Sæbø Feda Menighetsråd og revisor

2 SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjent SAKSLISTE Sak 26/14 Referatsaker Menighetsråd Til trosopplæringen Åse orienterte om trosopplæringsmidler. Randi, Kristian og Andreas har sagt ja til å være med i komité til kick off helg. Fellesrådet Kommentar til arrangementer Samtalegudstjenesten og konfirmantfest Mye folk og flott arrangement (husk å multiplisere antall konfirmanter med 10). Bestille kaker og lage smørbrød Konfirmasjon Fin gudstjeneste 17- mai gudstjenesten Full kirke og fin gudstjeneste. Kirkeklokker ringte, mens korpset spilte nasjonalsangen. Dette er ordnet opp i. Øve på å gå ut med flagg. Kari tar opp med Torbjørn Friluftsgudstjeneste Flott arrangement. Fint vær og mange oppmøtte. Positivt med aktivitetsdag etterpå. Arrangementer fremover Sommergudstjenester Prestens info Travelt år, med mye konfirmantarbeid av ulik art. Arbeidet med konfirmanter med ulike behov har vært givende. Studier til høsten.. 27/14 Ny gudstjenesteordning. Vedlagt veiledning for gudstjenesteordning for Feda sokn, samt notat fra menighetsrådsledere. En vedtar å følge framlagt «veiledning ved bruk at ny gudstjenesteordning».

3 Feda menighetsråd vil følge bispedømmets retningslinjer om at hver av de to prestene i Kvinesdal kommune skal ha 52 gudstjenester. For å få rimelige gudstjenestetall i alle kirkene kan Feda redusere antall gudstjenester på søn- og helligdager til 26. I tillegg kommer 5 andre gudstjenester (skolegudstjenester, askeonsdag, ungdoms-, hverdags, eller fastegudstjenester m.v) En vedtar å følge framlagt «veiledning ved bruk at ny gudstjenesteordning». Sak 28/14 (Utsatt fra sist møte) Målsetting for Feda menighetsråd Forslaget er en revisjon av målsettingen for Saker som er gjennomført og avsluttet er tatt ut. Nye tiltak fra drøftinger i menighetsråd og saker fra årsmøtet, er lagt inn i planen. Forslag: Målsetninger for Feda menighetsråd for Tema Mål Midler til å nå målene Ansvarlige Gudstjenesten At gudstjenesten skal være levende og inkluderende og et tros styrkende fellesskap Gudstjenesteutvalget viderefører sitt arbeid. En prøver fortsatt å engasjere mange deltakere. Prøve å få med flere barn og unge. Bruke barnekorene i familiegudstjenestene. Bruke konfirmantene, og annet barneog ungdomsarbeid. Søndagsskolegudstjeneste. Variert sang og musikk Vise særlig omsorg for nye i gudstjenestefellesskapet Ungdomsgudstjenester, minst en i året Friluftsgudstjeneste Gudstjenesteutvalget Bibelgrupper Trosopplæringsutvalget Gudstjenesteutvalg Organist Faste gudstjenestedeltakere Organist, prest, gudstjenesteutvalg og Youth zone. Gudstjenesteutvalget Diakoniens dag Gudstjenesteutvalget, diakoniutvalget, diakon Åpen kirke Åpen kirke Til stillhet og bønn. Meditasjon Diakoniutvalg Barne- og ungdoms-arbeid Oppfølging av barn og unge fra 0 til 18 år, ved at de får jevnlig kontakt med kirke og annen kristen aktivitet. Støtte praktisk, økonomisk og med forbønn de aktivitetene som er i gang: Søndagsskole, Rakels venner, Barnekor, Småbarnsang. Youth zone Fortsette Turboklubben??? Menighetsrådet. Trosopplæringsutvalget Videreutvikle opplegget for konfirmanttida i samarbeid med trosopplæringsplanen. Be for konfirmantene i gudstjenesten. KULT (ungdomsledertrening) Menighetsrådet. Trosopplæringsutvalget Prest Trosopplærer Diakon

4 Hjerter av gull Bibel-kunnskap Økt bibelkunnskap Bibeltimer i samarbeid med Husstyret. Få flere med i bibelstudiegrupper. Samarbeid Samarbeide med all kristen Oppmuntringsfest for medarbeidere. virksomhet på Feda. Få nye med i kristne fellesskap. Gi ut informasjonsfolder i begynnelsen av hvert halvår sammen med Misjon Diakonalt arbeide Videreføre engasjementet for misjon i menigheten. Folk i menigheten opplever omsorg og at de blir sett. Realisere diakoniplanen bedehusene. Finne nytt misjonsprosjekt i NMS Informere og vektlegge misjon i gudstjenester med misjonsoffer. Samarbeide med lokal NMS-forening Seniortreff, seniorfest, juleverksted, fødselsdagshilsen En gudstjeneste med vekt på diakoni Norskkurs for innvandrere LEVEL til brudepar Menighetsrådet. Trosopplæringsutvalget Menighetsråd og prest Menighetsrådet Ove Larsen Menighetsråd Misjonskontakt Gudstjenesteutvalget Misjonskontakt Marit Granlund Diakoniutvalg Prest, Diakoniutvalg og Diakon Marit Granlund og medhjelpere Diakon Musikk og sang At det utøves kirkemusikk og annen kultur til glede både for tilhørere og utøvere. Sorggruppe Støtte og bruke sang- og musikkreftene, særlig de vi har i menigheten. Konserter, min. 3 i året Diakon Prest Organist Prest Gudstjenesteutvalg Konsertutvalget Organistene Kultur Nå nye mennesker. Skape gode møteplasser Tematorsdag Tematorsdagsutvalget PR/ informasjon Huset Menighetens formål og aktiviteter skal bli bedre kjent Bidra til å holde Huset i god stand og til god økonomi. Aktiv bruk av treklang, kirkens hjemmeside, Husets hjemmeside, aviser og plakater, personlige invitasjoner, Facebook. Referater fra MR og andre utvalg legges ut på hjemmesiden, samt vedtatte planer. Dugnader på Huset, andre dugnader, gaver, givertjeneste m. m Menighetsråd, Elisabeth Overå. Ove, Turid En ungdom Alle : MR vedtar målsettingen for Feda menighetsråd med endringer.

5 Sak 29/14 Høring om kirkebygg Arbeidsgruppen som ble valgt fra menighetsrådene har møte 27.05, forslag til høringsuttalelse blir ettersendt på mail før møtet. Vedlagt følger et utkast til høringssvar for høring om kirkebygg som Feda menighetsråd har blitt utfordret til å besvare innen 15. juni av Kirkerådet. Arbeidsgruppe I sist møte i menighetsrådet ble Reidulf Krossli Ljøkjell bedt om å sitte i ei arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til høringssvar. Arbeidsgruppa har bestått av: Ronny Nielsen (kirkelig fellesråd), Reidulf Krossli Ljøkjell (Feda), Preben Grøtteland Jakobsen (Kvinesdal) og Per Øistein Rogstad (Fjotland). Om notatet I notatet er høringsspørsmålene skrevet med fet skrift, kursiv skrift er informasjonstekst til hjelp for rådet, men ikke tenkt som en del av høringssvaret. Svarene er skrevet med normal skrift. Høringsspørsmål 1, 2, 4-8 (3 finnes ikke) er spørsmål av generell og prinsipiell art. Merk dere at på spørsmål 6a og 7b har vi to alternative svar. Her må dere velge ett i høringssvaret. Alternativ 1 i begge tilfeller er mer livssynsåpent, mens alternativ 2 i større grad presiserer kirkebygget som et særegent bygg. Det vil også være mulig å sendehøringsuttalelser der stemmetall for alternative svar framgår. Spørsmålene 9-11 går på utformingen av regelverket: Regler for bruk av kirkene, regler om liturgisk inventar og utstyr samt Regler for bruk av kirkens klokker. De som ønsker høringsnotatet med regelverket kan få tilsendt det. Det kan også lastes ned fra: Konklusjon Det er relativt små endringer i regelverket. Mye av endringene er rent redaksjonelle som f. eks. at prestegjeld ikke lenger er et begrep. Tekst er flyttet om slik at det blir en bedre helhet i reglementene. Det er likevel gode grunner til å gjøre arbeidet med en høringsuttalelse. Et hovedspørsmål blir veivalget om kirkene skal være selvstendige bygg til bruk for kristne kirkesamfunn eller mer åpne og livssynsnøytrale. : Vi slutter oss til Fellesrådets høringsuttalelse. I høringsspørsmål 7b velger vi alternativ 2. Sak 30/2014 Økonomiplan uttalelse Vedlegg: Drifts- og investeringsbehov frå økonomiplanen til kirkelig fellesråd Vi ber om innspill på den vedlagte oversikten over drifts- og investeringsbehov for kvinesdal kirkelige fellesråd. Tiltak som er gjennomført i 2014:

6 Kirketjenerstillingen i Kvinesdal er økt fra % Salmebøker er innkjøpt Snøfres til Fjotland er anskaffet Bårerommet i Kvinesdal kirke er rustet opp Kvinesdal Menighetssenter får årlig driftstilskudd på kr fra kommunen Varmestyring, lyd og bilde er sluttført i Feda kirke i 2014 Varmestyring og bilde er sluttført i Kvinesdal kirke Vi ber om innspill fra menighetsrådene, særlig i forhold til bygg og stillinger knyttet til deres sokn. : Feda menighetsråd har følgende innspill til økonomiplanen - Breiband til kirka - Reparere lysekrona - Fullføre beplantning av ny gravplass og beplantning av gammel gravplass Sak 31/2014 Økonomirapport Vedlegg: Økonomirapport for Feda Menighetsråd Økonomirapporten viser et godt resultat for menighetsrådet så langt. Pr er det et overskudd på kr Det gode resultatet skyldes blant annet at tilskudd fra fellesrådet til Kirkemusikk kr 5.000, undervisning kr og klokkertjeneste kr er overført i sin helhet. Tilskudd til diakonstilling kr og tilskudd bispedømmeråd kr 600 er ikke overført. : Feda menighetsråd tar økonomirapporten til etterretning. Sak 32/14 Vedtekter for gudstjenesteutvalget Legger ved forslag til vedtekter for gudstjenesteutvalget i Feda menighet. Under sammensetning tilføyes «Medlemmene velges for 4 år», følger menighetsrådsperioden. Sak 33/14 Vedtekter for diakoniutvalget Legger ved forslag til vedtekter for diakoniutvalget i Feda menighet. Under sammensetning tilføyes «Medlemmene velges for 4 år», følger menighetsrådsperioden. Sak 34/14 Prest til 17.mai gudstjenesten Gudstjenesten 17. mai samler full kirke i Feda. Det er en flott og verdig gudstjeneste.

7 Som regel har soknepresten i Kvinesdal denne gudstjenesten. Det forstår vi henger sammen med at han etterpå skal ha gudstjenesten i Kvinesdal kirke. Vi synes alltid presten utfører gudstjenesten på en god måte. Vi synes likevel det er naturlig og ønskelig at bygdefolket blir møtt av sin egen sokneprest en slik dag og at soknepresten får treffe en stor del av bygdas folk. : Feda menighetsråd vil be prestene finne ordninger for gudstjenesteopplegget 17.mai, slik at menighetene så langt råd er får sin egen prest. Sak 35/14 Bibeltimer på Huset høsten 2014 Menighetsrådet tar ansvar for tre bibeltimer til høsten. Datoene er 14/9, 26/10 og 16/11. Reidulf har ansvar for selve bibeltimen. Menighetsrådet har ansvar for ledelse av møtet og enkel kveldsmat. Dato: Ansvar: 14/9 Torbjørg og Kari 26/10 16/11 Sak 36/14 Søknad om permisjon- Anne Janet søker permisjon fra menighetsrådet høsten 2014 Anne Janet innvilges permisjon fra menighetsrådet og gudstjenesteutvalget høsten 2014 Sak 37/14 Søknad om støtte til konferanse Sokneprest Reidulf Ljøkjell og diakon Lene Lovise Holgersen ønsker å reise på konferansen HEL i Trondheim sept Soknepresten søker å få dekket sine utgifter til konferansen. Diakonen får dekket sine utgifter av Fellesrådet. Les mer om konferansen i vedlagte brosjyre. Budsjett: kursavgift kr flyreise kr 1700 flybusser kr 820,- Til sammen 3.520,- Det søkes også til Fjotland og Kvinesdal menighetsråd. (25%-50%) Feda menighetsråd støtter sokneprest Reidulf Krossli Ljøkjell med kr 880,- (25% av utgiftene) til å reise på konferansen HEL i Trondheim sept Drøftinger Åpen kirke i sommer - Fortsette med nøkkel på Bøkkerbua. Plakat henges opp ved kirka og Bøkkerbua. - Torbjørg spør Alvilde om å lage plakat.

8 Komite til praktisk arbeid ved arrangementer? - Vi ser ikke dette som en sak nå. Nytt menighetsråd i 2015 Kandidater? - MR luftet ulike kandidater. Diakoniutvalget lederutfordringer - Torbjørg går inn som leder. Forespørsel om kollekt til TV aksjon som i år er til Kirkens Nødhjelp - Vi følger vanlig offerliste, og tar ikke opp kollekt TV-aksjonsdagen. Misjonsprosjekt - Reidulf ser på ulike prosjekt i Etiopia. Ofring på Friluftsgudstjeneste - Vi ønsker å ha kollekt under Friluftsgudstjeneste. Honorar til musikk krefter under Gudstjenestene - GU lager et forslag til MR. - MR er positive til honorar. Orienteringer Bispevisitas sept Dato Åpningsord Ansvar for mat og drikke Onsdag kl Kp. 4 (samvær 5) Torbjørg Onsdag kl Kp. 4 (samvær 6) Tommy Onsdag kl Kp. 5 (samvær7) Rob Onsdag kl Åse Tønnessen Sæbø Leder Ref. Kari og Åse

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato: 08.10.2014 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Leiv Gunnar Skiftun, Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen,

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Sommeren går mot slutten, men mange tar med seg lyse sommerminner inn i høstmørket. Blant de gode minnene er den gudstjenesten

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014 Visitasmelding Flekkerøy menighet 19. 23. februar 2014 2 Innhold: 1. Innledning: Kort historisk riss siden siste visitas s4 1.2 Ny tjenesteordning 1.3 Økt presteressurs 1.4 Trosopplæring 1.5 Kirkeutvidelse

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Referater fra sokneråd og MU. Brev fra diakonistiftelsen

Referater fra sokneråd og MU. Brev fra diakonistiftelsen Innkalling soknera d 28.5.2014 kl. 19.00 Saksnr Sak Vedlagg 30/2014 Godkjenning av referat og innkalling Forslag til vedtak: Godkjennes 31/2014 Div referater Referater fra SR og MUF Referater fra sokneråd

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer