DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet"

Transkript

1 Møtereferat for sråd Møtedato: Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Leiv Gunnar Skiftun, Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen, Steinar Ness, Åse Paulsen Skiftun, Solveig Stokkeland, Sigbjørn Risnes, Tone Kvinlaug Beckstrøm. Kirkeverge Per Øistein Rogstad var med i møtet. Åpning: Odd Terje Breimoen Innkalling og møtebok Ingen merknader til innkalling. Møtebok fra ble godkjent. Saker Sak Referat fra menighetsrådsmøte Sak Referat fra gudstjenesteutvalg (nytt fra ) Sak Info fra Misjonsalliansen -ny kontaktperson for misjonsprosjekt Sak Takk fra Misjonsalliansen kr 3.215,- Sak Takk fra Dina Stiftelsen kr 1.696,50 Sak Visjonsdokument for Den norske kirke Sak Konsert Hvite Lilje 23.oktober kl Sak Forespørsel om Kunstutstilling "Sennepsfrøet" Henvendelse fra ATB til utvalgte menigheter om å bruke kunstutstillingen (se vedlegg) Åse og Preben får i oppdrag å se på dette, de kontakter Martin Eikeland. Per Øystein kontakter Anders Mathias Larsen. Vedtakssaker Sak 038/14 Oppstart av høringsuttalelse (Dok: 14/ ) (Høringsnotat på mail) Sak 039/14 Bankforbindelse - skifte eller forbli (Dok: 14/ ) Sak 040/14 Høringssak om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme (Dok: 14/ ) (Rapport-utredning sendes på mail) Sak 041/14 Menighetsrådsvalg 2015 (Dok: 14/ ) Sak 042/14 Forslag til revisjon av tilsettingsreglement (Dok: 14/ ) Neste møte blir onsdag 12.november kl Husk: Fellesmøte menighetsrådsmøte/fellesråd 19.nov 2014 kl på Kvinlog Bedehus. Underskrift av leder Odd Terje Breimoen leder Kopi til: sråd, revisor

2 Sak 038/14 Oppstart av høringsuttalelse Vedlagt følger forslag til endringer i Kirkeloven. Kulturdepartementet har sendt et høringsdokument som gjelder endringer til Kirkeloven med tittelen Staten og Den norske kirke- et tydeling skille. Hele høringsdokumentet blir sendt rådsmedlemmene på e- post. Høringsfristen er 1. november. Bakgrunn: Kirkeforliket i Stortinget fra 2008 var oppstarten for prosessen fram mot skille mellom stat og kirke. Stortinget vedtok i 2012 en grunnlovsendring, der ikke lenger Den norske kirke er å anses som en statskirke. Dokumentet som nå er sendt ut på høring er en fortsettelse av denne prosessen. Viktige endirng: 1. Kirkerådet blir ett eget rettsobjekt 2. Overføring av arbeidsgiveransvaret fra staten til kirken sentralt for prester, proster, biskoper, bispedømmerådsansatte og ansatte i Kirkeråd mv. 3. Flytte myndighet fra departementet til Kirkemøte/Kirkeråd. 4. Legge ned lærenemnda for Den norske kirke 5. Opprette en klagenemnd som blant annet skal ta opp saker om vedr. krav om medlemskap, tap av presterettigheter og saksbehandlingsregler 6. Prostiråd blir tatt ut av kirkeloven 7. Ny 22 om Statens økonomiske ansvar Menighetsrådet er invitert til å komme med en uttalelse. Dersom det er ønskelig må det utarbeides en høringsuttalelse, som enten tas på et ekstraordinært soknerådsmøte eller sendes ut til medlemmene på e- post med mulighet til å komme med innspill. sråd ber og.. lage en høringsuttalse som sendes ut på e-post til rådsmedlemmene med en frist til å gi innspill. sråd ber Leiv Gunnar Skiftun og Sigbjørn Risnes lage en høringsuttalelse som sendes ut på e-post til rådsmedlemmene med en frist til å gi innspill. Sak 039/14 Bankforbindelse - skifte eller forbli I 2012 vedtok kirkelig fellesråd å skifte bankforbindelse fra Kvinesdal sparebank til Sparebanken Pluss. Feda menighetsråd valgte også Sparebanken Pluss, mens «Huset» fikk konto i Flekkefjord sparebank. Fjotland sokneråd og sråd og Menighetssenteret forble hos Kvinesdal sparebank. Følger av kommuneavtaler Etter at Kvinesdal kommune sa opp sin avtale med Kvinesdal sparebank i 2013 og tegnet ny bankavtale med Sparebanken Pluss, fikk fellesråd og menighetsråd benytte samme avtale og den var betydelig bedre enn den opprinnelige avtalen. På samme tid fikk Fjotland sokneråd og sråd svekket sine vilkår i Kvinesdal sparebank, i og med at kommuneavtalen gikk ut.

3 Vilkår Vi fikk forhandlet forbedrede vilkår med Kvinesdal sparebank slik at menighetsrådene i dag har 2,75% renter på alle innskudd. Kommuneavtalen som fellesråd og menigheter kan benytte i Sparebanken Sør(tidl. Pluss) har en rentemargin på 1,35 på Nibor renten. Pr nå utgjør det totalt en rent på 2,95%. Til Kvinesdal sparebank sin fordel må sies at de har stilt opp for oss i forbindelse med fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Dette har også en verdi. Slik situasjonen er akkurat nå, er det kun 0,2 prosentpoeng bedre rentebetingelser i Sparebanken Sør. Anbefaling Hensynet til samarbeidsklimaet med banken og den positive holdningen de har blant annet til Fasteaksjonen, gjør at vi ikke vil anbefale et bankskifte nå. Derimot kan det vurderes en sparekonto i Sparebanken Sør for Menighetssenteret. Det er lite trolig at det er mulig å få bedre rentebetingelser i noen annen bank enn Sparebanken Sør, siden vi kan benytte kommuneavtalen. Samtidig er rentesituasjonen slik i bankverdenen at det vil være mulig å ta opp rentevilkårene med banken med jevne mellomrom. sråd vedtar: 1. Å fortsette sitt kundeforhold til Kvinesdal sparebank som sin hovedbankforbindelse. 2. Vurdere å opprette en sparekonto til Menighetssenteret i Sparebanken Pluss. 3. Oppfordre kirkevergen å ta en årlig rentesamtale med Kvinesdal sparebank. sråd vedtar: 1. Å fortsette sitt kundeforhold til Kvinesdal sparebank som sin hovedbankforbindelse. 2. Oppretter en sparekonto til Menighetssenteret i Sparebanken Sør, slik at Menighetssenteret bruker begge bankene. Styret for menighetssenteret avgjør hvor mye som plasseres på konto i Sparebanken Sør. 3. Det opprettes en konto for Treklang i Sparebanken Sør. 4. Oppfordre kirkevergen å ta en årlig rentesamtale med Kvinesdal sparebank. Sak 040/14 Høringssak om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme Vedlagt følger høringsnotat om kirkelig inndeling i Agder og Telemark. Kirkelige fellesråd og menighetsråd er høringsinstanser, og fristen er 15. november. Utvalgets mål I høringsdokumentet foreslås til dels store endringer i den kirkelige inndelingen i bispedømmet. Utvalget konkluderer med: «Vårt mål er mer kirke i lokalsamfunnene. Mer glede i arbeidet. Nye muligheter for Guds rike.» Så er det opp til høringsinstansene å konkludere med om de er enige i at utvalget har funnet løsningen for å nå dette målet. Utvalget anbefaler: * 43 sokn i bispedømmet opprettholdes som i dag.

4 * 1 sokn foreslås delt i 2. * 91 sokn blir slått samen til 35 * I tillegg foreslås det en del grensereguleringer mellom sokn Konsekvenser for menighetene i Kvinesdal Forslaget er å slå sammen de tre menighetene Kvinesdal, Feda og Fjotland. De konkluderer med dette til tross for følgende kommentar: «Geografi og lokal patriotisme taler imot. Feda har for eksempel et sterkt driv rundt sitt nye menighetshus som viser at det er et robust sokn. Det samme gjelder også de to andre soknene.» Kriterier som utvalget har lagt til grunn: - Som hovedregel mulig å ha gudstjeneste hver søndag i rimelig geografisk avstand for soknets innbyggere - ressurser til å ivareta menighetsrådets oppgaver etter kirkeloven 9. Utvalget peker på noen utfordringer for små sokn: - gudstjenestefrekvens - planarbeid og helhetlig menighetsarbeid - personalressurser prest, fellesrådstilsatte, råd og frivillige - kandidater til menighetsråd. Menighetsutvalg: Der hvor det er sammenslåing av sokn foreslår utvalget å opprette menighetsutvalg, som får ansvar for det menighetsbyggende arbeidet i et begrenset geografisk område. Det vil kunne ha ansvar for mange av menighetsrådets oppgaver, men slippe å håndtere alle de formelle sakene som et menighetsråd må. Kommentarer fra kirkevergen til høringen: 1. Høringen kommer ubeleilig. Vi har nettopp fått en annen høring fra Departementet, og en annen stor høring fra kirkerådet om kirkelig organisering vil komme til våren. 2. Utvalget vil ikke gjøre noe med prostigrensene i påvente av kommunereformen, burde ikke også soknegrensene bero til vi vet litt mer om eventuelle kommunesammenslåinger. 3. Prestetjenesten er nylig omorganisert med omgjøring av kapellanstillinger til soknepreststillinger. Hva skjer med det om man slår sammen mange sokn. 4. Hvor godt begrunnet er argumentene for sammenslåing? Vil det bli lettere å få folk til menighetsråd i et stort sammenslått sokn? Vil det oppleves som en bedre gudstjenestefrekvens når gudstjenestene ikke holdes i den lokale kirke likevel? 5. Kan en sammenslåing føre til at man fører folket fra kirken, snarere enn til kirken? Videre framdrift: Menighetsrådet oppnevner to medlemmer i ei arbeidsgruppe, som skal utarbeide en høringsuttalelse i samarbeid med representanter for de andre menighetene og kirkelig fellesråd. Om det er ønskelig kan kirkevergen koordinere dette arbeidet. sråd oppnevner ei arbeidsgruppe til å utarbeide et høringsutkast til neste møte i menighetsrådet 12. november, med følgende medlemmer: Utvalget utarbeider et forslag i samarbeid med representanter fra Fjotland sokneråd, Feda menighetsråd og kirkelig fellesråd. Kirkevergen bes koordinere dette arbeidet.

5 sråd oppnevner ei arbeidsgruppe til å utarbeide et høringsutkast til neste møte i menighetsrådet 12. november, med følgende medlemmer: 1. Sigfrid Nordhelle 2. Åse Skiftun Utvalget utarbeider et forslag i samarbeid med representanter fra Fjotland sokneråd, Feda menighetsråd og kirkelig fellesråd. Kirkevergen bes koordinere dette arbeidet. Sak 041/14 Menighetsrådsvalg 2015 Det ble bestemt tidligere i år at menighetsrådet skulle starte tidlig på prosessen rundt menighetsrådsvalg 2015, og dette skulle tas opp som sak i oktobermøtet. Det er ikke kommet noe informasjon enda til kirkekontoret, men under står det en del om valget Noen av datoene som er nevnt er Innen 15. desember 2014 Bispedømmerådets valgråd oppnevner nominasjonskomite for bispedømmeråds-/kirkemøte-valget. Prost og kirkeverge innkaller menighetsrådsledere til orienteringsmøter om Kirkevalget Innen 1. januar 2015 Bispedømmerådets valgråd kunngjør muligheten til å fremme alternative lister for valg av leke medlemmer i bispedømmeråds-/kirkemøte-valget. Menighetsrådene konstituerer seg som valgstyre, velger leder av dette styret og oppnevne nominasjonskomite, eventuelt etablere et valgteam. Litt fra valgreglene 2. Valgstyre 2-1. Menighetsrådet gjør tjeneste som valgstyre og har som sådant ansvar for forberedelse og ledelse av valget. Med valgstyre menes det i disse regler menighetsrådet som valgstyre Valgstyret har ansvar for å sette i gang nominasjonsarbeidet, jf 7. Du kan lese «Regler for valg av menighetsråd» under Menighetsrådet er valgstyre med MRs leder som leder av dette. Åse og Sigfrid utgjør nominasjonskomité. Alle kommer med forslag til kandidater på første MRmøte over nyttår. Kirkekontoret framskaffer en oversikt over hvem som har sittet i rådet de tre siste periodene til

6 dette møtet. Sak 042/14 Forslag til revisjon av tilsettingsreglement Forslag til revisjon av tilsettingsreglementet Kirkelig fellesråd behandlet revisjon av tilsettingsreglementet på sitt møte Før endringer i reglementet kan vedtas skal det behandles i administrasjonsutvalg og sendes ut til tillitsvalgte på høring. Kvinesdal kirkelige fellesråd foreslår følgende tilføyelser til tilsettingsreglementet: Før tilsetting av organist skal det være prøvespilling, og der bør minst en av prestene være til stede : Prestenes representant i fellesrådet tiltrer intervjugruppe/innstillingsråd når det skal tilsettes i vigslede stillinger (kateket, diakon og organist) 10 Myndighet i Tilsettingssaker I stillinger mindre enn 7,5 arbeidstimer pr uke, kan kirkeverge tilsette i samråd med den ene ansattrepresentanten i administrasjonsutvalget. Dersom det er uenighet om tilsetting, legges saken fram for administrasjonsutvalget. Kirkelig fellesråd ber om tilbakemelding innen 15. november sråd har ingen bemerkninger til foreslåtte endringer av tilsettingsreglement for Kirkelig fellesråd. sråd har ingen bemerkninger til foreslåtte endringer av tilsettingsreglement for Kirkelig fellesråd. EVENTUELT /drøftinger, Orienteringer Orientering om Aserbajdsjan 17.okt. i Kultursalen. Prosjektleder for et bibelprosjekt kommer til Norge. v/per Øystein Basar på Menighetssenteret 24. okt Bibeltime ved Paul Daasvand 11.nov: Tema meldes inn til Sigfrid før søndag. Etter møtet i menighetsrådet har Paul Daasvand gitt beskjed om at han ikke kan komme denne kvelden. Sigfrid oppfordrer oss til å komme med forslag til folk som kan komme og være med på å jobbe på senteret. Refr. Åse Skiftun

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. oktober 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Fremmøtt: Håkon Rem Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette Olafsrud Steinar

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Innledning KM-sak 08/05 Kirkelige reformer. I vedtak del A pkt 3 står det: Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til flere forsøk med

Detaljer

Styrket demokrati i Den norske kirke

Styrket demokrati i Den norske kirke Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet, 13. februar 2008 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen

Detaljer

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet DEN NORSKE KIRKE KR 72/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo 05.-06. desember 2013 Referanser: Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013,

Detaljer

Samling i Nord. Stort rom med lite inventar. Av Arne Nygaard Jr.

Samling i Nord. Stort rom med lite inventar. Av Arne Nygaard Jr. Samling i Nord Stort rom med lite inventar Av Arne Nygaard Jr. Utgangspunktet Kan vi slå sammen alle fellesrådene i Hammerfest prosti til ett? Er de geografiske avstandene for store eller kan moderne kommunikasjon

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Kirkeordning etter 2013 Uttalelse fra styret i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til Kirkerådets refleksjonsdokument

Kirkeordning etter 2013 Uttalelse fra styret i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til Kirkerådets refleksjonsdokument Kirkeordning etter 2013 Uttalelse fra styret i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til Kirkerådets refleksjonsdokument Vi viser til Kirkerådets refleksjonsdokument om kirkeordning for Den

Detaljer

Regler for valg av menighetsråd

Regler for valg av menighetsråd Regler for valg av menighetsråd Vedtatt av Kirkemøtet 2014 Mindre endringer vedtatt av Kirkerådet september 2014 Gå til Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1. Sammensetning og valg av menighetsråd

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Presteforeningen viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet av 2. september 2014 og avgir med dette sin høringsuttalelse.

Presteforeningen viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet av 2. september 2014 og avgir med dette sin høringsuttalelse. Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsuttalelse fra Presteforeningen Behandlet i Presteforeningens representantskap 21.oktober 2014 Innledning Presteforeningen viser til høringsnotat fra

Detaljer

KAPITTEL 5: DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE

KAPITTEL 5: DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE HØRINGSSPØRSMÅL til «Veivalg» KAPITTEL 3: FORHOLDET MELLOM LOKALT, REGIONALT OG NASJONALT NIVÅ 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå?

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Vi er opptatt av at den framtidige kirkeordningen må støtte opp under kirkens hovedoppgaver som er: - Forkynnelse av evangeliet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer