Årsrapport 2014 med utsyn til 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 med utsyn til 2015"

Transkript

1 Årsrapport 2014 med utsyn til 2015 Trygg Læring - tidligere Norsk Forum for skolemeklinger en nasjonal, ideell organisasjon for opplæring i forebyggende miljøarbeid og konflikthåndtering rettet mot hele utdanningsløpet, fra barnehage til videregående skole.

2 Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen Trygg Læring i barnehagen Aktiviteter 2014/15 Nasjonal konferanse Forskning Økonomi

3 Trygg læring 2014/15 Innledning Trygg læring er en organisasjon i utvikling. Vi er nå i vårt siste år av en treårig etableringsfase. Rapporten gir informasjon om hva Trygg læring står for og arbeider med og organisasjonens aktiviteter i 2014/15. Rapporten er også ment å gi inspirasjon både til de som allerede bruker gjenopprettende praksiser i sitt arbeid med barn og unge og til nye som vil prøve det ut. Gå inn på for å få oversikt over hva organisasjonen kan tilby av kurs, veiledning og materiell. Trygg Læring setter pris på tilbakemeldinger og innspill til rapporten og til arbeidet vårt generelt. Ta gjerne kontakt på God lesning! På vegne av Trygg læring styret - Gunhild Solem Stavanger, juni

4 Trygg læring 2014/15 Trygg læring 2014/15 Hva er Trygg Læring? Bakgrunn Trygg Læring springer ut av Norsk forum for skolemekling (NFFS), som har eksistert som uformelt nettverk siden 2009 og ble formelt stiftet som forum i På årsmøtet i oktober 2013 skiftet NFFS navn til Trygg Læring (TL) av to grunner. For det første fordi man utvidet målgruppen fra kun skole til å omfatte hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole. For det andre fordi fokus i TL er vel så mye på forebyggende arbeid som på konfliktmekling. En organisasjon innen feltet gjenopprettende praksis Trygg Læring er en nasjonal, ideell organisasjon for opplæring i konflikthåndtering og miljøarbeid inn mot hele utdanningsløpet, fra barnehage til videregående skole. Det faglige innholdet springer ut fra konfliktrådstankegangen, og Trygg Lærings instruktører har selv bakgrunn som meklere i konfliktråd, gatemekling eller skolemekling. Trygg Læring representerer altså ikke et nytt konsept eller program, men står støtt i en etablert tradisjon, gjenopprettende praksis. Mange kjenner til begrepet gjenopprettende rett (fra engelsk Restorative Justice ) som et alternativ til strafferett ( Criminal Justice ). Det er vanlig å bruke termen gjenopprettende praksis og ikke gjenopprettende rett når det gjelder konflikter på lavere nivå, ikke minst når det gjelder forebyggende arbeid og opplæring i konfliktarbeid blant barn og blant voksne som jobber med barn og ungdom i skoler og barnehage. Gjenopprettende praksis er et fagområde med forgreininger til andre fagdisipliner som språk- og kommunikasjonsfag, antropologi, sosiologi, pedagogikk, kriminologi og jus. Arbeid med gjenopprettende prosesser eksisterer i mange land, og Norge blir beskrevet som et foregangsland på feltet. I Norge finnes det en sterk tradisjon for mekling og gjenopprettende praksis, med ualminnelige gode resultater de siste par tiår, særlig eksemplifisert ved Konfliktrådene, i tillegg til gatemekling, familiemekling, rettsmekling og andre meklingsinstitusjoner. Trygg Læring deltar i et europeisk nettverk og er aktiv i European Circle for Restorative Educators. Trygg Læring som systemtiltak Trygg Læring tilbyr systemtiltak som handler om å skape et inkluderende fellesskap og godt læringsmiljø for alle på skolen og i barnehagen. Et godt læringsmiljø betyr at samtlige elever og barnehagebarn føler de blir sett, hørt og respektert. I et godt læringsmiljø er det dårlige vilkår for utestenging og mobbing, krenkelser, vold og rasisme. Systemtiltaket omfatter både elever/barnehagebarn, lærere/barnehageansatte, foreldre/foresatte og ledelse. Arbeidet i skolen er forankret i Opplæringsloven 9a, der det står at Skolen er forpliktet til aktivt og systematisk å sikre og ivareta et godt skole- og arbeidsmiljø for elevene. Arbeidet i barnehagen er forankret i Barnehagelovens 2, der det står at Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Bruk av sirkelmetodikk Et verktøy som er felles for arbeidet i både barnehage og skole er sirkelmetodikk. Barns og ungdommers trivsel og læring henger sammen med hvordan de voksne leder og jobber med det psykososiale miljøet. Alle voksne trenger gode strategier for å være en god leder med kompetanse om kommunikasjon og konflikthåndtering strategier som virker forebyggende og positivt endrende. Sirkelmetodikk er et verktøy de voksne kan bruke både i bli-kjentfasen og skap-trygghet-fasen og i ulike aktiviteter for å engasjere og skape variasjon for barna og ungdommene. Trygg Læring tilbyr kurs i hvordan sirkel kan brukes proaktivt og reaktivt. Internasjonalt foregår det et omfattende arbeid med implementering av sirkelmetodikk og opplæring av alle voksne som jobber med barn og ungdom. Målsettinger Trygg læring har følgende hovedmålsettinger: Å skape en levende, nasjonal møteplass som inspirerer organisasjoner, miljøer og enkeltpersoner til å etablere gjenopprettende tenkning og praksis i hele utdanningsløpet Å tilby veiledning til barnehager og skoler som ønsker informasjon eller hjelp til oppstart Å arrangere en nasjonal konferanse i hvert år Om organisasjonen Trygg læring består av et styre med fem personer fra praksis- og forskningsfeltet, og et fagråd med ti medlemmer. Fagrådet ble etablert ved inngangen til 2012, og er Trygg lærings rådgivende organ innen faglig utvikling og strategi. Fagrådets medlemmer representerer konfliktarbeid på ulike samfunnsarenaer og bidrar med entusiasme, erfaring og nye perspektiver. Styrets medlemmer Gunhild Solem, styreleder, rådgiver, Godalen videregående skole, Stavanger Berit Follestad, meklingskoordinator, Kuben Yrkesarena, Oslo Bodil Houg, mobbeombud i Buskerud Anne Haugland, Lærer og Trygg Læring kontakt, Høyenhall skole Nina Wroldsen, Lærebokforfatter og prosjektleder, Manglerud skole Fagrådets medlemmer Per Andersen, direktør, Konfliktrådet Kristoffer Hansen, Sentralstyret for Elevorganisasjonen Espen M. Foss, leder av Gatemekling Norge, Ph. D-stipendiat ved Universitetet i Tromsø innen feltet Restorative Justice Knut Pettersson, tingrettsdommer, Oslo Tingrett Camilla Farstad, fagkonsulent, Utdanningsetaten i Oslo Ingrid Kristine Hasund, Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, seniorforsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus Knut Storberget, Stortingsrepresentant, tidligere justisminister Dag Hareide, tidligere leder av Nordisk Forum for Mekling og rektor ved Nansenskolen, nå leder av Regnskogfondet Inger Haug, førstelektor og forsker, Høgskolen i Hedmark Ida Hydle, professor v/ senter for velferds- og arbeidslivsforskning Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (HiOA), professor II ved Universitetet i Tromsø Trygg læring ulike steder i landet Det foregår tiltak knyttet til Trygg Lærings tenkning og metode på skoler og barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. På fylkesplan er det, så vidt Trygg Læring er kjent med, kun Oslo som drifter et tilbud til kommunens aktivitetsskoler og skoler. Trygg Læring arbeider både med å opprette nye lokale enheter og å videreutvikle det faglige nettverket blant etablerte lokallag. Mye av kontakten med lokallagene skjer på mail og sosiale medier i tillegg til to nettverkssamlinger i året. Trygg Læring konferansen er også et møtested for lokallagene. 6 7

5 Trygg læring 2014/15 Trygg læring 2014/15 Trygg Læring i skolen Tenkningen i Trygg læring innebærer et kontinuerlig arbeid med å bygge gode relasjoner og styrke elevenes og de voksnes sosiale kompetanse. Metodikken har verktøy som stimulerer utvikling av empati, samarbeidsferdigheter, evne til selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Dette er kunnskapsløftets beskrivelse av sosial kompetanse og i tråd med Jf 9A i opplæringsloven. Trygg læring er ikke et program eller undervisningsopplegg. Det betyr at skolene selv implementerer tenkningen og metoden slik det passer best for sin skole. Et eksempel er hvordan flere videregående skoler bruker Trygg Læring metoden i opplæringen av elevråd. Tillitselever og elevverneombud får kursing i å lede sine klasser til å arbeide med felles læringsmiljø. Trygg Læring-aktivitetene kjennetegnes ved fokuset på ung ung perspektivet. Det er en gjennomgående bevissthet rundt betydningen av de unges påvirkning av hverandre. Sammen med tydelige voksne har elevene en sterk medvirkende rolle for å styrke læringsmiljøet. Ansvarliggjøringen av elevene kan gi dem verdifulle ferdigheter i å forstå og håndtere relasjoner og konflikter. Ferdigheter de tar med seg når de går ut av skolen og videre i livet. Bruk av dialogsirkel er et annet kjennetegn. Dialogsirkel er godt egnet både i konfliktverksted og i det daglige relasjonsarbeidet i klasserommet. Sirkelen, det fysiske utgangspunktet og måten den blir ledet på, gjenspeiler verdiene i gjenopprettende tilnærming - eierskap, medvirkning, likeverd, «Det handler om miljøet på hele skolen.» Rektor ved TryggLæringOslo-skole «Det er skolens oppgave å ivareta hver enkelt elev,vog et godt læringsmiljø må være med i hele skolehverdagen. Derfor er skolemekling del av en større sammenheng.» Tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen relasjonsfokus og det gjensidige ansvaret mellom fellesskapet og individene. Faglig og sosial læring henger sammen. Lærere bruker metoden og tenkningen i sin undervisningsledelse for å oppnå strukturert og forutsigbar undervisning. Trygg Læring aktivitetene kan lett tilpasses ulike fag. Det gir gode muligheter for variert undervisning med fysisk bruk av klasserommet og erfaringsbasert læring. Høsten 2010 rapporterer Utdanningsdirektoratet, (Udir) at 9% av grunnskolene og 5% av de videregående skolene i Norge drev skolemekling. Dette tilsvarer over 300 skoler. Elevmekling En vesentlig del av Trygg Læring er elevmeklingen. Elever som får opplæring i mekling blir i stand til å mekle i konflikter mellom andre elever. Mekling kan bli brukt som verktøy til å reparere skadde relasjoner. Hva som er egnet til å mekles, vurderes av voksne ved skolen. Elevmekling blir brukt på alle skoletrinn, fra grunnskole til videregående skole. Hvem som kurser elevene i å bli elevmeklere varierer med tilgjengelige ressurser og nettverk. Det kan være intern opplæring eller i samarbeid med gatemekling (Røde Kors) eller konfliktrådet. Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon om Trygg Lærings tenkning og metode, se eller kontakt oss i Trygg Læring: Trygg læring i barnehagen Trygg Læring i barnehagen er et systemtiltak som omfatter barn, ansatte og foreldre, og skjer gjennom opplæring, trygghetsskapende aktiviteter og konflikthåndtering. Det innebærer et kontinuerlig arbeid med å styrke barnas og de voksnes sosiale kompetanse. Trygg Læring har verktøy som stimulerer utvikling av empati, samarbeidsferdigheter, evne til selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Arbeidet i barnehagen er som nevnt forankret i Barnehagelovens 2, der det står at Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. I tillegg til forebyggende arbeid, innebærer systemtiltaket opplæring i og bruk av konfliktmekling. Konfliktmekling kan brukes dersom relasjonene mellom barn eller mellom barn-voksen skades, og er et verktøy som kan bidra til å reparere relasjonen. Den forbyggende delen som innebærer trening i grunnleggende sosiale ferdigheter og nettverksbygging, er likevel den mest omfattende. Det viktigste verktøyet i Trygg læring for barnehage er bruk av sirkelmetodikk, der man sitter sammen og snakker om hvordan man har det, og hva man har behov for. Med barna tilpasses sirklene alder, og her bruker man også andre tilnærminger enn samtale, som for eksempel sangleker. Systemtiltaket er ikke ment som noe som primært kommer i tillegg til vanlige aktiviteter i barnehagen, men heller noe som langt på vei blir en implementert del av allerede eksisterende aktiviteter. Når det gjelder forebyggende arbeid, kan eksempelvis sirkler med barna brukes i vanlig samlingsstund. Sirkler med ansatte kan brukes på ordinære personalmøter, og sirkler med foreldre kan legges til slutten av foreldremøtene. Den viktigste forutsetningen for at systemtiltaket skal fungere, er forankring i ledelsen. Fokuset videre er å se hvordan tenkningen og metoden kan tilpasses planene som allerede eksisterer i barnehagen. Trygg Læring for barnehagen er ikke et program som skal følges til punkt og prikke, men en tenkning og metode som brukes i barnehagens arbeid med å få et godt miljø, blant barn, ansatte og foreldre. I Agder har det vært gjennomført et forsknings- og utviklingsprosjekt om konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid i barnehager , kalt Mot i brystet (se Som en del av dette prosjektet fikk åtte barnehager i Kristiansand opplæring gjennom ett år (høsten 2010-våren 2011) i gjenopprettende praksis med vekt på forebygging, konfliktmekling og sirkelmetodikk. Prosjektet ble evaluert av Agderforskning i 2011, og evalueringsrapporten (Nilsen, Kvamme & Skarpenes 2011:421) konkluderer med at «Mot i brystet er vett i panna». Rapporten viser til at arbeidet er i tråd med flere elementer som inngår i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, både hva angår verdier, kompetansemål og fagområder. Stikkord som kan knyttes til verdier (kapittel 1 i rammeplanen) er medvirkning (pkt. 1.5 i rammeplanen), likestilling og bevisstgjøring/refleksjon. I tilknytning til kompetansemål dreier det seg om å fremme sosial og språklig kompetanse (hhv pkt. 2.4 og 2.5 i rammeplanen), og av fagområder kan nevnes spesifikt fagområdene kommunikasjon, språk og tekst (pkt. 3.1 i rammeplanen) og etikk, religion og filosofi (pkt. 3.5 i rammeplanen). Mot i brystet er avsluttet som prosjekt, men erfaringene og kunnskapen videreføres gjennom Trygg læring. Aktiviteter i 2014/15 Nettside Nina Wroldsen fra styret er hovedansvarlig for nettsiden som er tilgjengelig på Her ligger informasjon om organisasjonen, samt om kurstilbud både til de som ønsker å starte opp, og de som ønsker påfyll/oppfriskning. Følg med, og kom gjerne med tips om aktiviteter som pågår og nyttige lenker! Trygg læring på Facebook Nyheter og tips legges ut fortløpende på vår FB-side: Ansvarlige: Berit Follestad og Anne Haugland Trygg Læring har hatt en god økning av antall følgere det siste halve året og ønsker selvfølgelig enda flere. Del og lik! Lokallag Trygg Læring arbeider med å opprette lokale enheter flere steder i landet, som kan spre informasjon og drive opplæring. Vi gir også tilbud om dagskurs til skoler/lokallag som ønsker å få mer informasjon i hvordan å starte opp. Aktivitetene og organisering av lokallagene er ulik. Her er en kort oppsummering fra tre lokallag: Trygg Læring Agder Trygg Læring Agder har i det siste året hatt seks samarbeidsmøter/ nettverksmøter der ressurspersoner er blitt invitert inn. Det drives et aktivt informasjonsarbeid inn mot skoler og kommuner og flere skoler er nå i gang med skolemekling og opplæring av elevmeklere. Lokallaget har i løpet av det siste året følgende publiseringer og innslag i media: Artikkel i Fokus, politiets Fagblad 2/14 «Trygg Læring i Agder» Artikkel i Kristiansand Avis aug./14 om at barn løser konflikter selv og samarbeidet mellom Konfliktrådet og ABUP og Program på TV Agder om konfliktarbeid i barnehager og Trygg Læring: Trygg Læring ga støtte til Teaterforestillingen Hjerte av glass i 2014, som ble produsert for skolebarn 5-7. trinn pluss voksne i skolen. Forestillingen tar opp temaet mobbing og hvordan mobbesaker kan håndteres ved hjelp av Konfliktrådet. Forestillingen inngår som ledd i opplysningsarbeidet til Trygg Læring Agder. Forestillingen er skrevet og spilt av Elisabeth Lindland og Karin Moe Hennie. Forestillingen hadde premiere på Trygg Læring konferansen i Stavanger. Kontaktperson i Trygg Læring Agder er Kristine Hasund. 1 Nilsen, Ann Christin Eklund, Kvamme, Ingunn & Skarpenes, Ove Mot i brystet! - Vett i panna? Evaluering av samtalesirkler som verktøy for konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid i barnehager. Prosjektrapport 10/2011. Kristiansand: Agderforskning. Kan lastes ned fra (publikasjoner) 2 Kunnskapsdepartementet Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. 8 9

6 Trygg læring 2014/15 Trygg læring 2014/15 Trygg Læring Rogaland Trygg Læring Rogaland består av representanter fra to videregående skoler, elev- og lærlingeombudet, leder i gatemeklinga i Sandnes og en fra konfliktrådet. Trygg Læring ga støtte til to medlemmer for å delta på Konfliktrådets mekleropplæring. Det gir nå samtlige medlemmer en felles grunnopplæring i gjenopprettende? (restorativ) praksis. Godalen vgs og Jåttå vgs er pilotskoler i et samarbeid om grunnopplæring av elevråd basert på Trygg Lærings tenkning og metode. Gatemeklinga holdt, sammen med Godalen vgs, kurs for elever i konflikthåndtering. 12 elever fullførte kurset som gikk åtte ganger etter skoletid. Trygg Læring Rogaland har takket ja til å holde minikurs på oppstartsseminar for elevrådsledere høsten 2015 og det vil også bli tilbud om grunnopplæring for interesserte skoler i regionen. Kontaktperson i lokallaget er Gunhild Solem. Trygg Læring OSLO Trygg Læring Oslo er et tilbud til alle grunn- og videregående skoler. I Osloskolen er Trygg Læring både et systemtiltak skolen kan velge, og en del av hyllevaren som tilbys skolene, i form av åpne kurs og veiledning i enkeltsaker. Trygg Læring brukes også i kompetanseheving internt i Utdanningsadministrasjonen. Trygg Læring OSLO har faglig samarbeid med Konfliktrådet, Gatemekling Oslo og den nasjonale organisasjonen Trygg Læring. Trygg Læring er Osloskolens kriminalitetsforebyggende arbeid, og beskrives i Utdanningsetatens SaLTo handlingsplan. Trygg Læring Oslo har gjennomført flere nettverkssamlinger for elevmeklere og lærermeklere. 23 osloskoler på alle alderstrinn deltar i Trygg Læring OSLO-nettverket. Kontaktperson i lokallaget er Camilla Farstad. Samarbeid og støtte Det foregår samarbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Trygg Læring mottar henvendelser fra ulike aktører som ønsker mer kjennskap til gjenopprettende prosesser. Trygg Læring elever har vært vertskap for mange delegasjoner, eksempelvis fra Kunnskapsdepartementet, studentgrupper og ulike besøk fra blant annet Bosnia, Makedonia, og Bulgaria. Flere videregående skoler har dannet egne elevnettverk. Elevmeklere og elevrådsstyrer har reist på besøk til hverandre for å utveksle erfaringer og for å få inspirasjon til videre jobbing med skolemiljøet. Elevorganisasjonen har gitt støtte til denne type studietur. Både grunnskoler og videregående skoler har et godt samarbeid med Gatemeklingen, Røde Kors og konfliktrådet. Ta kontakt med for informasjon om konkrete kurs som er blitt holdt og aktuelle kontaktpersoner. Tre skoler i Trygg Læring Oslo nettverket mottok prosjektmidler fra Udir: Lindeberg skole fikk økonomisk støtte til «Dialogsirkel som metode for relasjonsarbeid». Dialogsirkel innebærer ganske enkelt at en gruppe mennesker setter seg i sirkel uten bord og snakker sammen eller samhandler om noe som angår fellesskapet. Dialogsirkel gjennomføres på alle trinn på Lindeberg, flere ganger i halvåret. Kontaktperson på Lindeberg er Bengt Friis Hansen. Høyenhall skole sitt prosjekt er knyttet til valgfaget «Demokrati i praksis». For første gang kunne Høyenhall tilby dette valgfaget til 8. og 9. klassene i år. Valgfaget gir mulighet til å lære opp nye elevmeglere på ungdomstrinnet, uten at de går glipp av mye undervisning i andre fag. Kontaktperson er Hege Myhre. Kuben vgs mottok støtte til prosjektet «Dialogverksted som metode for bedre læringsmiljø». Målet med konfliktverkstedet er å øke deltakernes bevissthet om og ferdighet i å komme ut av konflikter på en god måte. Kontaktperson er Berit Follestad. Trygg Læring elev I fagrådet har vi to medlemmer fra Elevorganisasjonen. På årsmøtet ble det vedtatt å etablere en undergruppe - Trygg Læring elev. Elevorganisasjonen har en egen elevrådsskolering. I presentasjonen vil de trekke fram Trygg Lærings tenkning og metode som et godt tiltak for å få et godt læringsmiljø. Representanter fra EO deltar på de nasjonale konferansene og flere av lokallagene samarbeider med de EO på fylkesnivå. Nasjonal konferanse En av hovedaktivitetene til Trygg Læring er å arrangere en årlig nasjonal konferanse. Konferansene samler aktører med ulik tilknytning til gjenopprettende praksis i skole og barnehage: forskere, pedagoger, beslutningstakere, kriminalitetsforebyggere og elever. Følgende konferanser har vært arrangert siden 2009: 2009: Skolemekling i et dannelsesperspektiv 2011: A whole School Restorative Approach 2012: Elever kan selv 2013: Fra utrygg til trygg Hvilken betydning har skolemekling for samfunnet? 2014: Fra uro til ro Psykisk helse og læringsmiljø Den femte nasjonale konferansen hadde tittelen FRA URO TIL RO Psykisk helse og læringsmiljø, og gikk av stabelen i Stavanger 16. og 17. oktober 2014 med Godalen vgs som vertskap. Arrangementet ble støttet med midler fra Tryg Stiftelsen og Utdanningsforbundet. Det var tilsammen rundt 150 deltakere og hele landet var representert, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Konferansen ønsket å tilby forskning og praktiske tips som kunne legge grunnlag for videre arbeid med læringsmiljø. Det var et variert program med mange høydepunkt. I tillegg til faglig påfyll og inspirasjon ble det sosiale vektlagt. Mange nye kontakter ble opprettet og deltakerne ga gode tilbakemeldinger om en positiv helhetlig opplevelse. En stor takk til elever og ansatte ved Godalen vgs og spesielt til rektor Lasse Eide som var konferansier. Trygg-Laering-konferansen Neste nasjonale konferanse er 9. og 10. november 2015 i Litteraturhuset i Oslo, med tittelen «Konfliktarbeid i skole og barnehage med gjenopprettende tilnærming». Konferansen er et samarbeid med Kuben vgs og med støtte også i år fra Tryg stiftelsen og Utdanningsforbundet. Forskning Som et ledd i å styrke forskningen omkring Trygg Lærings arbeid med bruk av gjenopprettende prosesser i barnehage og skole utlyste foreningen våren 2015 stipend, hver på , til mastergradsstudenter. Tre studenter fra Institutt for spesialpedagogikk ved UiO søkte om stipend og alle tre ble innstilt. Styret bestemte derfor å utvide stipendrammen fra to til tre stipend. Økonomi Tilskudd Trygg Læring inngikk i 2014 en treårig intensjonsavtale med UDF og TRYG stiftelsen. I 2014 mottok TL kr og i 2015 økte tilskuddet til kr Pengene går til: Gjennomføring av konferanse, Oppfølging av lokale nettverk og markedsføring/ kommunikasjon. Trygg Læring er avhengig av støtte for å kunne drive aktiviteten videre, og søkte Utdanningsdirektoratet om tilskudd til drift i 2015, og Helsedirektoratet om tilskudd til kursvirksomhet for å fremme Trygg Læring som metode for å bygge trygge relasjoner og et inkluderende læringsmiljø, samt til kontordrift. Søknad til Utdanningsdirektoratet ble ikke innvilget. Søknaden fra Helsedirektoratet ble innvilget med 1 million kroner. Ut over disse midlene er Trygg læring utelukkende basert på frivillig innsats. Våre samarbeidspartnere: Til slutt Vi takker alle som med glød, faglighet, tid og økonomiske tilskudd har bidratt til å styrke arbeidet med Trygg Læring, gjenopprettende praksis og skolemekling i 2014/15. Vi ser fram til fortsettelsen! Minneord Vi minnes vår store inspirator Professor Nils Christie, som døde etter en trafikkulykke 28. mai i år. Nils Christie var en varm tilhenger av skolemekling og vår gode støttespiller som medlem av Trygg Lærings Fagråd

7

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer

Norsk Forum for Skolemegling

Norsk Forum for Skolemegling Norsk Forum for Skolemegling ÅRSRAPPORT 2012, UTSYN 2013 Det handler om miljøet på hele skolen Rektor ved SkolemeglingOSLO-skole side 2 - Norsk Forum for Skolemegling Innhold Innledning 4 Hva er skolemegling?

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer OPPVEKST Prosjektinformasjon: Prosjektnavn: Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer Kontaktperson: Lene Mordal, Kristiansand kommune

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv

Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv Unni Krogh & Bergljot Baklien Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv SIRUS-rapport nr. 2/2012 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2012 Statens institutt

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Brønnhagen Kompetansesenter

Brønnhagen Kompetansesenter Rennesøy kommune Brønnhagen Kompetansesenter - et pedagogisk rammeprogram Arbeidsgruppe 2006. 1 Innhold Strukturell oversikt over mål og forutsetninger, innhold og resultat s. 3 (Brønnhagenhuset) Kap 1:

Detaljer