ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

2 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen Trygg Læring i barnehagen Aktiviteter 2013 Trygg Lærings årlige konferanse Økonomi Til slutt 1

3 Innledning Trygg læring er en organisasjon i utvikling. Vi er nå i vårt andre år av en treårig etableringsfase. Denne rapporten gir informasjon om hva Trygg læring står for og arbeider med, organisasjonens aktiviteter i 2013, og hvor vi er på vei. Rapporten er også ment å gi inspirasjon både til de som allerede bruker gjenopprettende praksiser i sitt arbeid med barn og unge og til nye som vil prøve det ut. Gå inn på for å få oversikt over hva organisasjonen kan tilby av kurs, veiledning og materiell. Trygg Læring setter pris på tilbakemeldinger og innspill til rapporten og til arbeidet vårt generelt. Ta gjerne kontakt på God lesning! Trygg Læring-styret v/gunhild Solem og Kristine Hasund Stavanger og Kristiansand Mai

4 Hva er Trygg Læring? En organisasjon innen feltet gjenopprettende praksis Trygg Læring er en nasjonal, ideell organisasjon for opplæring i konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid inn mot hele utdanningsløpet, fra barnehage til videregående skole. Det faglige innholdet springer ut fra konfliktrådstankegangen, og Trygg Lærings instruktører har selv bakgrunn som meglere i konfliktråd, gatemegling eller skolemegling. Trygg Læring representerer altså ikke et nytt konsept eller program, men står støtt i en etablert tradisjon, gjenopprettende praksis. Mange kjenner til begrepet gjenopprettende rett (fra engelsk 'Restorative Justice') som et alternativ til strafferett ('Criminal Justice'). Det er vanlig å bruke termen gjenopprettende praksis og ikke gjenopprettende rett når det gjelder konflikter på lavere nivå, ikke minst når det gjelder forebyggende arbeid og opplæring i konfliktarbeid blant barn og blant voksne som jobber med barn og ungdom i skoler og barnehage. Gjenopprettende praksis er et fagområde med forgreininger til andre fagdisipliner som språk- og kommunikasjonsfag, antropologi, sosiologi, pedagogikk, kriminologi og jus. Arbeid med gjenopprettende prosesser eksisterer i mange land, og Norge blir beskrevet som et foregangsland på feltet. I Norge finnes det en sterk tradisjon for megling og gjenopprettende praksis, med ualminnelige gode resultater de siste par tiår, særlig eksemplifisert ved Konfliktrådene, i tillegg til gatemegling, familiemegling, rettsmegling og andre meglingsinstitusjoner. Trygg Læring deltar i et europeisk nettverk og er aktiv i European Forum for restorative Educators. Organisasjonen vil bidra til at kunnskapen og de gode erfaringene også kommer barnehagen og skolen til del. Bakgrunn Trygg Læring springer ut av Norsk forum for skolemegling (NFFS), som har eksistert som uformelt nettverk siden 2009 og ble formelt stiftet som forum i På årsmøtet i oktober 2013 skiftet NFFS navn til Trygg Læring av to grunner. For det første fordi man utvidet målgruppen fra kun skole til å omfatte hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole. For det andre fordi fokus i TL er vel så mye på forebyggende arbeid som på konfliktmegling. 3

5 Trygg Læring som systemtiltak Trygg Læring tilbyr systemtiltak som handler om å skape et inkluderende fellesskap og godt læringsmiljø for alle på skolen og i barnehagen. Et godt læringsmiljø betyr at samtlige elever og barnehagebarn føler de blir sett, hørt og respektert. I et godt læringsmiljø er det dårlige vilkår for utestenging og mobbing, krenkelser, vold og rasisme. Systemtiltaket omfatter både elever/barnehagebarn, lærere/barnehageansatte, foreldre/foresatte og ledelse. Arbeidet i skolen er forankret i Opplæringsloven 9a, der det står at "Skolen er forpliktet til aktivt og systematisk å sikre og ivareta et godt skole- og arbeidsmiljø for elevene". Arbeidet i barnehagen er forankret i Barnehagelovens 2, der det står at "Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller." Bruk av sirkelmetodikk Et verktøy som er felles for arbeidet i både barnehage og skole er sirkelmetodikk. Barns og ungdommers trivsel og læring henger sammen med hvordan de voksne leder og jobber med det psykososiale miljøet. Alle voksne trenger gode strategier for å være en god leder med kompetanse om kommunikasjon og konflikthåndtering strategier som virker forebyggende og positivt endrende. Sirkelmetodikk er et verktøy de voksne kan bruke både i bli-kjent-fasen og skap-trygghet-fasen og i ulike aktiviteter for å engasjere og skape variasjon for barna og ungdommene. Trygg Læring tilbyr kurs i hvordan sirkel kan brukes proaktivt og reaktivt. Internasjonalt foregår det et omfattende arbeid med implementering av sirkelmetodikk og opplæring av alle voksne som jobber med barn og ungdom. 4

6 Målsettinger Trygg læring har følgende hovedmålsettinger: Å skape en levende, nasjonal møteplass som inspirerer organisasjoner, miljøer og enkeltpersoner til å etablere gjenopprettende tenkning og praksis i hele utdanningsløpet Å tilby veiledning til barnehager og skoler som ønsker informasjon eller hjelp til oppstart Å arrangere en nasjonal konferanse i hvert år Om organisasjonen Trygg læring består av et styre med fem personer fra praksis- og forskningsfeltet, og et fagråd med tolv medlemmer. Fagrådet ble etablert ved inngangen til 2012, og er Trygg lærings rådgivende organ innen faglig utvikling og strategi. Fagrådets medlemmer representerer konfliktarbeid på ulike samfunnsarenaer og bidrar med entusiasme, erfaring og nye perspektiver. Styrets medlemmer Gunhild Solem, styreleder, rådgiver, Godalen videregående skole, Stavanger Berit Follestad, meglingskoordinator, Kuben Yrkesarena, Oslo Bodil Houg, mobbeombud i Buskerud Ingrid Kristine Hasund, Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, seniorforsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus Nina Wroldsen, Lærebokforfatter og fungerende inspektør, Skøyenåsen skole, Oslo 5

7 Fagrådets medlemmer Per Andersen, direktør, Konfliktrådet Nils Christie, Professor, UiO Ellen Filmberg og Sondre A. Bergum, Sentralstyret for Elevorganisasjonen Espen M. Foss, leder av Gatemegling Norge, Ph.d-stipendiat ved Universitetet i Tromsø innen feltet Restorative Justice Knut Pettersson, tingrettsdommer, Oslo Tingrett Camilla Farstad, fagkonsulent ved Utdanningsetaten i Oslo Knut Storberget, Stortingsrepresentant, tidligere justisminister Dag Hareide, tidligere leder av Nordisk Forum for Megling og rektor ved Nansenskolen, nå leder av Regnskogfondet Inger Haug, førstelektor og forsker, Høgskolen i Hedmark Ida Hydle, professor v/ senter for velferds- og arbeidslivsforskning Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (HiOA), professor II ved Universitetet i Tromsø Magnus Gjerde Lønneberg, forsker ved Universitetet i Tromsø Grethe Nordhelle, tidligere leder for Meklerutdanningen ved Diakonhjemmets Høgskole Trygg læring ulike steder i landet Det foregår tiltak knyttet til Trygg Lærings tenkning og metode på skoler og barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. På fylkesplan er det, så vidt Trygg Læring er kjent med, kun Oslo som drifter et tilbud til kommunens aktivitetsskoler og skoler. I Oslo tilbys det seks dagers grunnopplæring i skolemegling til interesserte skoler og/ eller enkeltpersoner i tillegg til dagskurs rettet mot ulike brukergrupper som for eksempel ledere i aktivitetsskolen og sosiallærere i grunnskolen. I den lokale enheten TryggLæringOSLO deltar for tiden ca 30 skoler, både grunnskoler og videregående. Les mer på søk skolemegling Trygg Læring arbeider med å opprette lokale enheter flere steder i landet. Som et ledd i dette har vi invitert nøkkelpersoner innen feltet gjenopprettende praksis til to årlige 6

8 nettverkssamlinger for lokale Trygg Læring enheter. I januar 2014 var deltakere fra Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Buskerud, Akershus, Oslo og Moss samlet på Kuben videregående skole, Oslo. Neste samling blir 16. oktober Trygg Læring i skolen «Det handler om miljøet på hele skolen.» Rektor ved TryggLæringOslo-skole Tenkningen i Trygg læring innebærer et kontinuerlig arbeid med å bygge gode relasjoner og styrke elevenes og de voksnes sosiale kompetanse. Metodikken har verktøy som stimulerer utvikling av empati, samarbeidsferdigheter, evne til selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Dette er kunnskapsløftets beskrivelse av sosial kompetanse. Trygg læring er et tiltak, ikke et program eller undervisningsopplegg. Det betyr at skolene selv velger ut og tilpasser aktivitetene som passer best for sin skole: skolemegling og/eller elevmegling. Skolemegling «Det er skolens oppgave å ivareta hver enkelt elev, og et godt læringsmiljø må være med i hele skolehverdagen. Derfor er skolemegling del av en større sammenheng.» Tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen Trygg Lærings tenkning og metode handler om å skape et godt fellesskap og læringsmiljø for hver enkelt på skolen. Alle skoler skal ha tiltak i forhold til skolemiljø, Jf 9A i Opplæringsloven. Trygg Læring kan bidra til å systematisere tiltakene som fins, samt supplere og gi verktøy for 7

9 gjennomføring i alle ledd. Aktivitetene velges ut og tilpasses den enkelte skoles behov. Trygg Læring skoler får opplæring i konkrete metoder for å forebygge mobbing og vold og til å håndtere konflikter på en god måte. Trygg Læring-aktivitetene kjennetegnes ved fokuset på ung ung perspektivet. Det er en gjennomgående bevissthet rundt betydningen av de unges påvirkning av hverandre. Sammen med tydelige voksne har elevene en sterk medvirkende rolle for å styrke læringsmiljøet. Ansvarliggjøringen av elevene kan gi dem verdifulle ferdigheter i å forstå og håndtere relasjoner og konflikter. Ferdigheter de tar med seg når de går ut av skolen og videre i livet. En måte flere videregående skoler gjør det på, er å gi tillitselever og elevverneombud opplæring i å lede klassens tid. De får innføring i sirkelmetodikk og hvordan ulike øvelser kan brukes for å ta opp temaer i klassen som går på å skape trygge og gode relasjoner. Metode og tenkning i Trygg Læring er nært knyttet til klasseledelse. Lærere får opplæring i hvordan den kan være et verktøy for å strukturere undervisningen og hvordan metoden kan tilpasses fagformidlingen for å gi en mer variert undervisning. Det gir en elevaktiv undervisning med fokus på at alle skal ble sett og hørt. Høsten 2010 rapporterer Udir at 9% av grunnskolene og 5% av de videregående skolene i Norge drev skolemegling. Dette tilsvarer over 300 skoler. Elevmegling En unik del av Trygg Læring er elevmeglingen. Elever som får opplæring i megling blir i stand til å megle i konflikter mellom andre elever. Megling kan bli brukt som verktøy til å reparere skadde relasjoner. Hva som er egnet til å megles, vurderes av voksne ved skolen. Elevmegling blir brukt på alle skoletrinn, fra grunnskole til videregående skole. Hvem som kurser elevene i å bli elevmeglere varierer med tilgjengelige ressurser og nettverk. Det kan være intern opplæring eller i samarbeid med gatemegling (Røde Kors) eller konfliktrådet. 8

10 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon om Trygg lærings arbeid med skolemegling og elevmegling, se søk skolemegling, eller kontakt oss i Trygg Lærings styre: Trygg læring i barnehagen Trygg Læring i barnehagen er et systemtiltak som omfatter barn, ansatte og foreldre, og skjer gjennom opplæring, trygghetsskapende aktiviteter og konflikthåndtering. Det innebærer et kontinuerlig arbeid med å styrke barnas og de voksnes sosiale kompetanse. Trygg Læring har verktøy som stimulerer utvikling av empati, samarbeidsferdigheter, evne til selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Arbeidet i barnehagen er som nevnt forankret i Barnehagelovens 2, der det står at "Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller." I tillegg til forebyggende arbeid, innebærer systemtiltaket opplæring i og bruk av konfliktmegling. Konfliktmegling kan brukes dersom relasjonene mellom barn eller mellom barn-voksen skades, og er et verktøy som kan bidra til å reparere relasjonen. Den forbyggende delen som innebærer trening i grunnleggende sosiale ferdigheter og nettverksbygging, er likevel den mest omfattende. Det viktigste verktøyet i Trygg læring for barnehage er bruk av sirkelmetodikk, der man sitter sammen og snakker om hvordan man har det, og hva man har behov for. Med barna tilpasses sirklene alder, og her bruker man også andre tilnærminger enn samtale, som for eksempel sangleker. Systemtiltaket er ikke ment som noe som primært kommer i tillegg til vanlige aktiviteter i barnehagen, men heller noe som langt på vei blir en implementert del av allerede eksisterende aktiviteter. Når det gjelder forebyggende arbeid, kan eksempelvis sirkler med barna kan brukes i vanlig samlingsstund. Sirkler 9

11 med ansatte kan brukes på ordinære personalmøter, og sirkler med foreldre kan legges til slutten av foreldremøtene. Den viktigste forutsetningen for at systemtiltaket skal fungere, er forankring i ledelsen. Fokuset videre er å se hvordan tenkningen og metoden kan tilpasses planene som allerede eksisterer i barnehagen. Trygg Læring for barnehagen er ikke et program som skal følges til punkt og prikke, men en tenkning og metode som brukes i barnehagens arbeid med å få et godt miljø, blant barn, ansatte og foreldre. I Agder har det vært gjennomført et forsknings- og utviklingsprosjekt om konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid i barnehager , kalt Mot i brystet (se Som en del av dette prosjektet fikk åtte barnehager i Kristiansand opplæring gjennom ett år (høsten 2010-våren 2011) i gjenopprettende praksis med vekt på forebygging, konfliktmegling og sirkelmetodikk. Prosjektet ble evaluert av Agderforskning i 2011, og evalueringsrapporten (Nilsen, Kvamme & Skarpenes 2011:42 1 ) konkluderer med at «Mot i brystet er vett i panna». Rapporten viser til at arbeidet er i tråd med flere elementer som inngår i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 2, både hva angår verdier, kompetansemål og 1 Nilsen, Ann Christin Eklund, Kvamme, Ingunn & Skarpenes, Ove Mot i brystet! - Vett i panna? Evaluering av samtalesirkler som verktøy for konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid i barnehager. Prosjektrapport 10/2011. Kristiansand: Agderforskning. Kan lastes ned fra (publikasjoner) 2 Kunnskapsdepartementet Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. 10

12 fagområder. Stikkord som kan knyttes til verdier (kapittel 1 i rammeplanen) er medvirkning (pkt. 1.5 i rammeplanen), likestilling og bevisstgjøring/refleksjon. I tilknytning til kompetansemål dreier det seg om å fremme sosial og språklig kompetanse (hhv pkt. 2.4 og 2.5 i rammeplanen), og av fagområder kan nevnes spesifikt fagområdene kommunikasjon, språk og tekst (pkt. 3.1 i rammeplanen) og etikk, religion og filosofi (pkt. 3.5 i rammeplanen). Mot i brystet er avsluttet som prosjekt, men erfaringene og kunnskapen videreføres gjennom Trygg læring. Aktiviteter i 2013 Etableringsfase I 2012 begynte hjulene å rulle for organisasjonen og i 2013 har vi begynt å styre mot fastsatte mål. I det følgende gir vi en oversikt over Trygg Lærings aktiviteter i Felles fagdag for styre og fagråd Fagdagen ble avholdt i Oslo 11. mars. Til stede var 18 deltakere fra fagrådet, fagpersoner fra skole og samarbeidspartnere og elever. Hensikten med samlingen var å bli tydeligere på organisasjonens kjerne, virksomhet og målgruppe. Vi ønsket også konkrete innspill til veien videre. Et resultat av diskusjonen på fagdagen var navnebyttet fra NFFS til Trygg Læring. 11

13 Nettside Nina Wroldsen og Ingrid Kristine Hasund fra styret er hovedansvarlige for nettsiden som nå er tilgjengelig på Her ligger informasjon om organisasjonen, samt om kurstilbud både til de som ønsker å starte opp, og de som ønsker påfyll/oppfriskning. Følg med, og kom gjerne med tips om aktiviteter som pågår og nyttige lenker! Trygg læring på Facebook Nyheter og tips legges ut fortløpende på vår FB-side: Trygg Læring ønsker at flere liker siden! Lokallag Trygg Læring arbeider som nevnt med å opprette lokale enheter flere steder i landet, som kan spre informasjon og drive opplæring. I 2013 ble det arrangert to nettverkssamlinger for lokale enheter, en i juni og en i november, med deltakere fra 10 lokallag fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Trygg Læring gir tilbud om dagskurs til skoler/lokallag som ønsker å få mer informasjon i hvordan å starte opp. I juni 2013 holdt TL et dagskurs for deltakere fra tre ulike skoler i Buskerud. Organisasjonen ga støtte til deltakere fra lokallag i Stavanger, Agder og Buskerud til å delta på 6 dagers Grunnopplæringskurs i regi av utdanningsetaten i Oslo. Nytt fra noen lokallag våren 2014 Trygg Læring Agders styre planlegger høstaktiviteter nå. De lager en plakat som mailes alle barnehager og skoler med en variert kursmeny for høsten Kontaktpersoner i Agder er Berit Hagen, Konfliktrådet og Kristine Hasund, ABUP Sørlandet sykehus. Trygg Læring Tromsø, Breivang vgs, Gatemeglingen og Konfliktrådet samarbeider om spredning av Trygg Lærings aktiviteter til skolene i Tromsø. Vinteren 2014 har 6 skoler, både ungdomsskoler og videregående, fått meglingskurs / sirkelkurs. Konfliktrådet har holdt meglingskurs for personalet i barnehager i Tromsø. Kontaktpersoner i Tromsø er Susan Jensen, Breivang vgs, Marit Elverland, Røde Kors og Hans Christian Askheimer. 12

14 Trygg Læring Bjertnes har holdt 25 ukers meklingskurs etter skoletid for elever, miljøarbeider og skoleleder. De har gjennomført del to av Gatemeglingens opplæring. Kontaktperson på Bjertnes er miljøarbeider Mari Olsgaard. Trygg Læring Oslo har blant annet samlet nærmere 300 elevmeglere fra 28 skoler til nettverksdager. De fleste deltakerne var fra barneskoler. Samlingsdagene ble fylt med opplæring i Forumteater v/ Act 2. Trygg Læring Oslo har tilbud om seks dagers grunnopplæring i skolemegling for ansatte i Osloskolen. I år har de i tillegg åpnet for deltakere fra Trygg Læring lokallag i andre fylker. I Oslo blir det også gitt tilbud om kurs til ansatte i aktivitetsskolen. Dette er det stor interesse for. Kontaktpersoner i Oslo er Kari Odden eller Camilla Farstad, begge Utdanningsetaten i Oslo. Link til kursheftene: e%20del%201%20innf%c3%b8ring%20og%20vedlikehold.pdf Nasjonal konferanse Den fjerde nasjonale konferansen hadde tittelen Fra utrygg til trygg skolemegling i et samfunnsperspektiv, og gikk av stabelen i Tromsø oktober 2013 med Breivika videregående skole som vertskap. Arrangementet ble sponset av Stiftelsen Tryg/Utdanningsforbundet og Universitetet i Tromsø. Det var hele 170 deltakere og 11 skoler som deltok, og hele landet var representert, fra Tromsø i nord til Stavanger i sør. Målet med konferansen var å fokusere på skolemegling som trygghetsskapende tiltak, både på individ-, gruppe- og samfunnsplan: «Elev i dag, samfunnsborger i morgen». Fylkesmann Svein Ludvigsen holdt en åpningstale som ble belønnet med publikums trampeklapp og satte temaet inkluderende læringsmiljø på dagsorden! Meglergruppa fra Breivika vgs hadde hånd om store deler av det praktiske arbeidet med forberedelser og gjennomføring av den to dager lange konferansen. Det var elever som 13

15 hadde konferanseadministrasjon og styrte teknikken, og elever som hadde vært deltakere i klassesirkel, delte av sine erfaringer på scenen. Dr. Belinda Hopkins fra England og Dominic Barter fra Brasil bidro i stor grad til entusiasme og ny kunnskap, ikke minst med tanke på de yngste deltakerne, som dro hjem fra konferansen fulle av glød og med nye verktøy til bruk i rollen som elevmegler, tillitselev eller verneombud! Trygg Lærings årlige konferanse Som nevnt under Målsettinger skal Trygg Læring arrangere en nasjonal konferanse hvert år. Følgende konferanser har vært arrangert siden 2009: 2009: Skolemegling i et dannelsesperspektiv 2011: A whole School Restorative Approach 2012: Elever kan selv 2013: fra utrygg til trygg Hvilken betydning har skolemegling for samfunnet? Konferansene samler aktører med ulik tilknytning til gjenopprettende praksis i skole og barnehage: forskere, pedagoger, beslutningstakere, kriminalitetsforebyggere og elever. I 2014 vil konferansen finne sted i Stavanger oktober. Den har tittelen Læringsmiljø og psykisk helse. 14

16 Økonomi 2013 Trygg Læring mottok økonomisk tilskudd fra Tryg-stiftelsen, som er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet og forsikringsselskapet Tryg. Tilskuddet ble gitt til gjennomføring av den nasjonale konferansen Fra utrygg til trygg. Skolemekling i et samfunnsperspektiv. Tryg-stiftelsen har i tillegg gitt støtte til kartleggingsarbeid og utvikling av nettside. I samarbeid med NOVA søkte - og fikk - Norsk Forum for Skolemegling /Trygg Læring også økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet. Noen midler var øremerket forskning på skolemegling og et pilotprosjekt er gjennomført i Ut over disse midlene er Trygg læring utelukkende basert på frivillig innsats. Det forhandles nå med Tryg-stiftelsen om et mer langsiktig samarbeid I april 2014 inngikk Trygg Læring en 3-årig samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet og Tryg stiftelsen. I 2014 skal støtten gå til gjennomføring av årets nasjonale konferanse og til utarbeiding av opplæringspakke/informasjonsmateriell. Ut over disse midlene er arbeidet i organisasjonen utelukkende basert på frivillig innsats. Våre samarbeidspartnere: 15

17 Til slutt Vi takker alle som med glød, faglighet, tid og økonomiske tilskudd har bidratt til å styrke arbeidet med Trygg Læring, gjenopprettende praksis og skolemegling i året som har gått. Vi ser fram til fortsettelsen i 2014! 16

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor».

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Foto: Colourbox 5.3.215 «Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Evalueringsrapport VIP-makkerskap - Et skolestartstiltak for bedre læringsmiljø 1 Innhold «Man har alltid noen

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SKOLEMEGLING HVA ER SKOLEMEGLING?

SKOLEMEGLING HVA ER SKOLEMEGLING? SKOLEMEGLING HVA ER SKOLEMEGLING? Skolemegling er et program for godt skolemiljø. Programmet omfatter bredt forankret og systematisk arbeid. Trening i kommunikasjon, samarbeid og inkludering, konfliktforståelse

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer