Referat for møte i. Torsdag 13. mar. 2014, kl Tjøme kirkestue

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat for møte i. Torsdag 13. mar. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue"

Transkript

1 Referat for møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 13. mar. 2014, kl Tjøme kirkestue Tilstede: Forfall: Svein Byholt, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Lissbeth Sundby, Marit Monsen, Bente Pedersen, Brooke Bakken, Ordfører John Martiniussen Inga Bryde Claus (B): beslutningssaker (O):orienteringssaker Saksliste Åpningsord ved Svein Byholt: Introduksjon til ny biskop Per Arne Dahl og Eivind Skeies En faste salme 10/14 Innkalling, dagsorden og referat (møtebok) (B) Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent som fremlagt. 03/14 Orgel i Hvasser kirke (O) Fremdrift: Orgelprosjektet er vel undervei. I møte er det vist bilder fra kirkerommet etter styrking og endringer til galleri og av orgel i produksjon i Tyskland. Orgelbygger ankommer Norge på førstkommende søndag og installasjon starter som planlagt fra mandag Økonomi: Vedtektene fra TKF sak 05/13, 11.april.2013 var opplest og er fortsatt gjeldene for prosjektet: Pkt. 3. TKF vedtar videre å benytte inntil NOK eks mva ved å belaste likviditetskontoen og benytte disposisjonsfondet til oppgjør for orgelprosjektet i Hvasser kirke. Pkt. 4. TKF vedtar videre å benytte inntil NOK ved å midlertidig belaste likviditetskontoen og benytte disposisjonsfondet til mva-utlegg. MVA kompensasjon går i sin helhet tilbake til finansiering av prosjektet. Frem til har det påløpt kr i kostnader relatert til orgel og nødvendig bygningsmessige endringer. Totale kostnad for prosjektets er fortsatt estimert til mellom 1,75 og 1,8 mnok (eks. MVA) og avhenger av EUR kurs utvikling. Finansiering av orgelet kommer fra innsamlede midler og bidrag fra TKF for nødvendig bygningsmessige endringer. I overkant av 1,5 mnok er samlet inn i gaver, bidrag og salg av litografi, og innsamling fortsetter. Resterende midler er vedtatt brukt fra disposisjonsfond. Risiko: Prosjektet har frem til dags dato gått etter planen. Økonomisk risiko ligger hovedsakelig i EUR kurs utvikling og uforutsette kostnader i forbindelse med den tekniske installasjonsperiode. Teknisk risiko gjenstår i forhold til integrasjon av orgelet i kirkerommet. I installasjonsperiode er det flere som vil jobbe i kirkerommet samtidig: maler, elektriker, byggmester, og orgelbygger, og mye skal klaffe.

2 Tidsmessig har prosjektet gått etter planen, og det er ikke tegn til at tidsplan ikke skal holde. 11/14 Tilstandsrapport for e (O) Tilstandsanalyse med tiltak og kostnadsoverslag er utarbeidet av Taksthuset Vestfold ved Helge Semb. I perioden ble det utført vesentlig restaureringsarbeid i Tjøme kirke og utbedringer i Hvasser kirke. Det er nå 10 år siden den siste tilstandsrapport var utarbeidet. Rapporten er delt per kirke, og tiltak er kostnadsestimert og listet i prioritert rekkefølge. For Tjøme kirke er totale kostnader estimert til kr, og for Hvasser kirke er kostnader estimert til kr (inkl mva). Vedlikeholdsarbeid omtaler vedlikehold til byggets skall (utvendig), innvendig struktur, og inventar. Se også utsendt rapport for spesifisering av tiltak. 12/14 Prioriterte tiltak (B) I flere år har det pågått en kartlegging over eiendomsmessige behov. Høsten 2011/vinteren 2012 foretok Fellesrådet befaringer på alle eiendommene med sikte på å få en oppdatert oversikt over behov knyttet til eiendomsmassen. I 2011 er det innhentet tilstandsanalyse med prioriterte tiltaksliste for forsamlingshus Fredtun, og det er nå også utarbeidet en tilstandsanalyse for e. Alle tiltak som er påpekt og anbefalt er nå konsolidert i prioriterte tiltaksliste. Se også vedlagt liste over alle tiltak. I tillegg til orgelprosjekt i Hvasser kirke og toalettbygg på Gjervåg gravlund, prioriteres følgende tiltak i 2014 i tabellen under (ikke i prioritert rekkefølge). Utføring av tiltak er avhenging av at det finnes tilstrekkelig økonomi. Tiltakene er vedlikeholdsarbeid og deretter må dekkes over driftsbudsjett. Eiendom Tiltak Beløp Gravplassene 1. Bolting prosjekt Utlegg, viderefaktureres Gravplassene Gjervåg Fredtun Hvasser kirke 2. Beskjæring av trær langs allé 3. Drenering: Avfukter til kjelleren 4. Hengsle om dør (evakuering) 5. Pusse/male døpefont og lesestol 6. Skifte ut råteskadet kledning 7. Bedre lufting i grunnmur /under

3 Tjøme kirke 8. Male bårehus 9. Takrennenedløp kobles til avløpsrør/bedre avledning av vann fra 10. Bedre lufting i kryperommet under 11. To nye el-kurser med uttak i koret Totalt, inkl. mva /14 Regnskap per (B) Se vedlagt årsrapport og regnskap. Resultat for året er et mindreforbruk på kr , som tilsvarer 3 % av totalbudsjett. I hovedtrekk skyldes mindreforbruk vesentlig lavere pensjonskostnader enn budsjettert, lavere strømkostnader enn forventet og høyere renteinntekter enn forventet. Det foreslås å bruke mindreforbruk til å utføre tiltak relatert til vedlikeholdsetterslep på kirkelig eiendom. a) Regnskap og årsrapport 2013 godkjennes under forutsetning av en ren revisjonsberetning. b) Under forutsetning av godkjent revisjonsrapport disponerer TKF 2013 mindreforbruk kr til styrking av 2014 driftsbudsjett. Styrket driftsbudsjett brukes til utføring av prioriterte vedlikeholdstiltak på kirkelig eiendom listet i vedtak 12/14. 05/14 Interkirkelig samarbeid over kommune grenser (O) Diskusjon ledet av fellesrådsleder. Kirkevergene på Tjøme, Nøtterøy, og Tønsberg møter igjen og diskuterer samarbeid over kommunale grenser. I første omgang er det Nøtterøy og Tjøme som diskuterer samarbeid på gravferdsoppgaver og administrative oppgaver. 13/14 Daglig leders orientering (O) - Arbeid i administrasjonsutvalget (10% klokker stilling på Hvasser, stillingsbeskrivelser, menighetssekretær stilling) - Gravferdsavgiftsutvalg har utgitt NOU 2014:2 Lik og likskap. Følgende konklusjoner fra utredningen ble presentert: o Kremasjonsavgift fjernes. o Alle gravleggelser skal utløse 20 betalingsfrie år.

4 o Fordi folk er knyttet til flere steder, skal det ikke bli krevd betaling for gravleggelse for mennesker som ikke bor i soknet. o Festeavgiften skal fortsatt bli fastsatt lokalt, men skal være den samme for alle festede graver innenfor kommunen. o Dersom utredningskonklusjoner blir iverksatt i lov og forskrift er konsekvensen at kirkelig fellesråd har færre inntektskilder, og mindre inntekter til å finansiere gravferdsvirksomhet. - Navnet minnelund er en kommende trend i Norge. En navnet minnelund er et offentlig gravsted med et felles gravminne for flere. Oftest er dette et urne gravsted. Avdødes navn, samt fødsels- og dødsdato monteres på et felles minnesmerke. Minnelund stelles av gravplassbetjening. Daglig leder utarbeider en sak om dette til senere møte. - Strategikonferanse 1.april i Drammen. To medlemmer fra rådet deltar i tillegg til daglig leder. - Registrering av inventar i kirkebyggdatabasen pågår både på Hvasser og Tjøme. - Orienteringsmøte med rådmann /14 Reguleringsplan for Fredtunveien 3 (O) Reguleringsplan for naboeiendom til Fredtun er lagt ut til offentlig ettersyn med frist 28.mars. Hovedformålet med planen er tilrettelegging for bygging av tre 4- mannsboliger med tilhørende garasjer. Planområdet er 3,3 dekar. Saksdokumentasjon finnes på Tjøme kommunes nettside: https://www.tjome.kommune.no/nyheter/forslag-til-reguleringsplan-forfredtunveien-3-tjome-kommune-offentlig-ettersyn.aspx Kirkevergen presiserer igjen merknader som er sendt i tidligere nabovarsel perioder. Bemerkningene omhandler: 1) støy og høy musikk fra forsamlingshus Fredtun, 2) sterk fortetning av området, 3) lokasjon av lekeplass og gjerde, 4) bygging forutsettes fire meter fra grensen, 5) kjøring over og parkering på Fredtun tomt, og 6) behov for gjerde eller fysisk sperre mellom tomtene. I tillegg bemerkes det at tungtrafikk kjører over Fredtunveien og behov for å reparere skader i veien etter bygningsarbeid. 15/14 Barnebord til Tjøme kirke (B) Som en del av trosopplæring virksomhet er det nå installert barnebord og 2 benker i Tjøme kirke. Bjørn Ahlgren har laget møblene tilpasset til kirkerommet og kostnad beløper seg til kr Trosopplæringsregnskap for 2013 resulterte i et lite overskudd i 2013 som er avsatt på bundet fond. Kostnader relatert til møblene er foreslått dekt fra Trosopplæring bundet fond. Kr fra Trosopplæring bundet fond ( )benyttes til kjøp av barnebord og benker til Tjøme kirke. Midlene overføres fra likviditetskonto ( ) til drift.

5 16/14 Gjervåg gravlund toalettbygg (O) Eventuelt I arbeid med å skrive anbudsdokument er det behov for arkitekttegninger. Videre vil det også være behov for detaljtegninger for bygget. Tjøme kommunes prosjektleder har innhentet tilbud fra arkitektfirma Ola Roald i Tønsberg. Tilbud er for skisser, søknadsunderlag, funksjonsbeskrivelse men ekskluderer oppfølging i byggeperioden. Dette gjøres på timepris til cirka kr eller til fastpris for kr (eks mva). 17/14 Varmepumpe på Fredtun (B) Varmepumpe på Fredtun har sluttet å fungere og den bør erstattes for å holde tilstrekkelig varme i storsalen. Det er innhentet tilbud fra Bergans Mekanikk og kjøp av varmepumpe inkludert installasjon er priset til kr eks mva. Fond Fredtun vedlikehold, utbedring og oppgradering ( ) benyttes til å kjøpe varmepumpe; dette finansieres ved å belaste bankkonto Fredtun og selvassuranse ( ). 18/14 Samarbeidsavtale med kommune og kirkelig fellesråd (O) For å holde et godt samarbeidsklima mellom kirkelig fellesråd og kommunen, har Flå kommune og Nes kommune inngått en formell samarbeidsavtale med Flå og Nes kirkelige fellesråd. Kirkevergen orienterte kort om avtalen og målsetning. Saken settes på agenda til neste TKF møte. 17.mar.2014 Odd Andreassen Leder

Referat fra møte i. Tirsdag 02. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue

Referat fra møte i. Tirsdag 02. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Referat fra møte i Tjøme kirkelige fellesråd Tirsdag 02. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Tilstede: Lyder Verne, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Ordfører John Martiniussen, Marit Monsen, Bente Pedersen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Kongsberg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/13 13/4641 GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Kirkelig Fellesråd i Trondheim Kirkelig Fellesråd i Trondheim Årsrapport for 2003 Innholdsfortegnelse 1 Forord 4 1.1 Utviklingstrekk for 2003 4 2 Råd og utvalg 5 3 Medlemsoversikt 8 4 Økonomi 10 4.1 Lovgrunnlaget, forskriften 10 4.2

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 26. oktober 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 43/2011

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 24. september 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Pål Morten Lia

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg 2 INNHOLD Innledning s. 2 Kirkelig Fellesråd s. 3 Fellesrådet 2012 s. 3 Fellesrådets underutvalg s. 3 Organisering og samarbeidslinjer s. 6 Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd s. 6 Forholdet mellom

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: MANDAG 03. JUNI 2013 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd Horten 20.02.2012 Vår saksbehandler: Carfur Vår ref.: 12/00018-002 Arkivkode: 133 Årsrapport Horten kirkelige fellesråd 2011 Åsgårdstrand kirke s årsrapport 2011 har ansvar for 6 kirkebygg, et gravkapell,

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 04.05.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 17. desember 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Laila Torp (EMR)

Detaljer

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Generalforsamling i Tolia borettslag 29. ap ril 20 13 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Sak 4. Sak 5.

Detaljer