Inngåelse av avtale om leie av lokaler til Bergen Legevakt og Øyeblikkelig Hjelp sengepost

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inngåelse av avtale om leie av lokaler til Bergen Legevakt og Øyeblikkelig Hjelp sengepost"

Transkript

1 Byrådssak 1535 /13 Inngåelse av avtale om leie av lokaler til Bergen Legevakt og Øyeblikkelig Hjelp sengepost ANSC BBE Hva saken gjelder: Saken gjelder inngåelse av avtale om leie av lokaler til Bergen Legevakt og nytt kommunalt tilbud om Øyeblikkelig hjelp sengepost / døgntilbud. I forbindelse med at leieavtalen for dagens lokaler til Bergen Legevakt utløper i februar 2015 ble det igangsatt arbeid med å finne alternativ lokalisering for legevakten og de tilknyttede funksjoner. Etter nærmere undersøkelser og befaringer ble Utrustningsbygget i Solheimsviken funnet best egnet for formålet. Bygget ligger i nærhet til kollektiv- og veiknutepunkt og er nær Haukeland Sykehus. Byggets utforming muliggjør ombygging av lokalene til legevakt, der kan tilrettelegges for utrykningskjøretøy og der er gode muligheter for publikumsparkering. Lokalisering i Utrustningsbygget muliggjør fortsatt samlokalisering med Helse Bergen sin Akuttpost for ruspasienter. Man vil også kunne lokalisere Øyeblikkelig hjelp sengepost (ØH-posten), et nytt kommunalt døgntilbud for korttids sykehusopphold. Samlokalisering av disse enhetene gir driftsfordeler for fremtiden. Byggets øverste etasje vil kunne huse øvrige helserelaterte virksomheter, og man vil gjennom dette etablere et samlet helsehus i Bergen kommune med gode publikumsfunksjoner. På denne bakgrunn er det fremforhandlet leieavtaler for lokaler i bygget for nevnte tre virksomheter med Utrustningsbygget AS. Utrustningsbygget AS er heleid datterselskap av G C Rieber Eiendom AS. Av leieavtalene, er det avtalene for Legevakten og ØH-posten som gjelder for Bergen kommunes vedkommende. Helse Bergen inngår tilsvarende leieavtale for Akuttposten. Alle eiendoms- og byggeprosjekter har risikoelementer i seg. For dette prosjektet vil både kostnadselementet og fremdriftselementet måtte trekkes frem som særlig utfordrende. Tidspunkt for ferdigstillelse av ny legevakt henger sammen med tidspunkt for flytting fra dagens lokaler. Normal byggetid tilsier fraflytting fra dagens lokaler Dette skaper utfordringer for planlagt fremdrift for Medieby Bergen, Bergen Media City. Det pågår fortsatt drøftinger mellom Bergen kommune, Helse Bergen og Entra Eiendom AS for å finne en realistisk fremdriftsplan for alle parter. Hastemomentet i saken kan medføre at det i senere detaljeringsfase vil dukke opp forhold som vil måtte justeres for å oppnå en effektiv og fremdriftsrettet legevakt. Utover dette, anses lokalisering av helsetilbudene i Utrustningsbygget som hensiktsmessig og det vil gi et godt tilbud til brukerne og pasientene i et langsiktig perspektiv. Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter 2.4 Driftsansvar: «Byrådet har ansvar og myndighet til å forestå den løpende drift av kommunens virksomhet.» Vedtatt av bystyret 28. november 2011 i sak Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Bergen kommune ved Etat for bygg og eiendom inngår avtaler om leie av lokaler til Bergen 1

2 Legevakt og Øyeblikkelig hjelp sengepost i Utrustningsbygget, Solheimsgaten 9, gnr. 158 bnr. 837 i Bergen. Dato: 26. november 2013 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: 1. Leieavtale datert mellom Utrustningsbygget AS og Bergen kommune om leie av lokaler i gnr. 157 bnr. 837 i Bergen kommune til Bergen Legevakt. U.off. Jfr. Off.l. 23,1.ledd 2. Leieavtale datert mellom Utrustningsbygget AS og Bergen kommune om leie av lokaler i gnr. 157 bnr. 837 i Bergen kommune til Øyeblikkelig Hjelp Sengepost. U.off. Jfr. Off.l. 23,1.ledd 2

3 Saksutredning: 1. Lokaler til Bergen Legevakt. Lokaliseringsvalg Leieavtale for lokaler til Bergen Legevakt utløper Det ble arbeidet med forlengelse av leieforholdet med Entra Eiendom AS for lokalene uten at dette førte frem, og man gikk dermed ut i markedet for å finne nye lokaler. Det ble annonsert i Bergens Tidende etter nye lokaler, og seks henvendelser kom inn. Tre av disse ble befart, og av disse ble «Utrustningsbygget» i Solheimsviken, gnr. 158 bnr. 837, vurdert som best egnet. Bakgrunnen for dette var blant annet beliggenhet i forhold til kollektiv- og veiknutepunkt, beliggenhet i forhold til Haukeland Sykehus, størrelse og utforming på de aktuelle lokalene i bygget, ombyggingsmulighetene, parkeringsmuligheter og mulighet for eventuell fremtidig samlokalisering av kommunens helsetjenester og virksomheter. Areal- og funksjonskrav er mottatt fra Byrådsavdeling for Helse og Omsorg og Bergen legevakt. Disse er bearbeidet videre ut fra lokalenes utforming og muligheter, og utleier har utarbeidet et såkalt Kravsspesifikasjon/Forprosjektrapport ut fra dette. Forprosjektrapporten omfatter både lokalene til Bergen legevakt, Øyeblikkelig hjelp sengepost og Akuttpost for Helse Bergen. Kravsspesifikasjon/ forprosjektrapport med tillegg er vedlegg til leieavtalene, jfr. Vedlegg 1 og 2 med vedlegg. De aktuelle lokalene har gjennom arbeidet med forprosjektrapporten også teknisk sett blitt vurdert som godt egnet til formålet. Pasientfunksjonene kan fungere på ett stort grunnplan, noe som var en sentral forutsetning for valget av lokalitet. Samtidig har forprosjektet vist at ambulanseinngang, adkomst og trafikkforhold lar seg løse på en god måte i Utrustningsbygget. 2. Lokaler til Øyeblikkelig hjelp sengepost / døgntilbud I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 er kommunene pålagt å opprette et kommunalt Øyeblikkelig hjelp tilbud på døgnbasis, her kalt Øyeblikkelig hjelp sengepost. Gjennom prosessen med analyse av mulighetene i Utrustningsbygget ble det klart at bygget også kunne huse et slikt tilbud. Samlokalisering med legevakten er ønskelig og anbefalt av fagbyråden. Byrådsavdeling for helse og omsorg har i samarbeid med Etat for utbygging og Etat for bygg og eiendom bidratt til utarbeidelse av romprogram / arealbehov som er innarbeidet i den samlede Forprosjektrapport nevnt ovenfor. De etter loven pålagte krav vil la seg løse i Utrustningsbygget, og lokalene anses av de involverte å ville bli velegnet for formålet. 3. Leieavtalene, avtalestruktur Det ble inngått intensjonsavtale om leie av lokaler til Legevakten og tilknyttede funksjoner den , jfr. byrådssak nr. 1329/13. Denne ble forlenget med en måned i avtale til godkjennelse i byrådet i byrådssak 1439/13. Intensjonsavtalen utløper Basert på intensjonsavtale, forprosjektrapporter, dialog og avklaringer mellom partene er det for Bergen kommune fremforhandlet leieavtaler for både Bergen Legevakt og Øyeblikkelig hjelp sengepost i Utrustningsbygget i Solheimsviken. Avtalestrukturen er basert på en alminnelig leieavtale med Utrustningsbygget AS som utleier og Bergen kommune som leietaker. Lokalene skal leveres i henhold til utarbeidet og omforent kravspesifikasjon og ellers til krav som følger av kontraktene. 3

4 I byggeperioden er det avtalt at leietakerne skal dekke en basisleie for de arealer som vil stå tomme og tømmes på grunn av ombyggingen og leieforholdene, såkalt tomgangsleie. Etter overtakelse vi leien betales basert på en basisleie og en tilleggsleie. Basisleien er fast, mens tilleggsleien beregnes ut fra ombyggingskostnadene, og vil ikke være endelig fastsatt før prosjektet er ferdigstilt. Helse Bergen har forhandlet parallelt med utleier for lokaler til Akuttpost som fortsatt skal samlokaliseres med Legevakten. Både Helse Bergen og Bergen kommune har foretatt intensjonskunngjøring for avtalene iht. reglene om dette i lov om offentlige anskaffelser. Leieavtalen er omfattet av unntak i anbudsregelverket da det gjelder leie av lokaler i eksisterende bygg. Intensjonskunngjøring er foretatt både i Doffin og den Europeiske databasen TED, og det har ikke innkommet klager innen utløpet av klagefristen. 4. Samarbeidet med Helse Bergen Bergen legevakt drives i samarbeid med Helse Bergen HF, og omfatter både spesialisthelsetjenester (statlige) og kommunehelsetjenestefunksjoner. Driften er regulert i revidert samarbeidsavtale fra , og driftsutgiftene deles likt mellom partene. I forbindelse med den avtalestruktur og løpetid som nå er fremforhandlet for legevakten i Utrustningsbygget, er det inngått en tilleggsavtale med Helse Bergen som blant annet da stemmer overens med ny løpetid. Partene har i denne forbindelse også blitt enige om å revidere gjeldende samarbeidsavtale. Utfallet av prosessen vil kunne påvirke forholdet i utgiftsdelingen. I herværende sak er gjeldende utgiftsdeling på 50 % på hver part lagt til grunn. 5. Byggesaksprosessen Tiltaket nødvendiggjør omregulering av eiendommen og en byggetillatelse. Utleier sørger for og har gjennomføringsansvar for denne prosessen. Denne prosessen vil iverksettes i det det foreligger underskrevne leieavtaler for lokalene. I forbindelse med varsling om oppstart har det kommet inn uttalelse fra Etat for Helsetjenester angående lokalisering i Solheimsviken. Etaten anbefaler ikke etablering av legevakt med sengepost i Utrustningsbygget på grunn av luftforurensing i området. Man vil arbeide for å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet for brukerne av tilbudet, slik at de ikke utsettes for helsefare. All virksomhet på legevakten og de øvrige funksjoner foregår innendørs. Problemene rundt luftforurensning vil blant annet la seg løse gjennom den planlagte utskifting av ventilasjonsanlegg i bygget og øvrige bygningsmessige tilpasninger. Man vil i det videre arbeid med tiltaket sørge for å dokumentere og hensynta gjeldende retningslinjer. For øvrig har Bergen kommune en Handlingsplan for bedre luft i Bergen, og i det påbegynte arbeidet med Kommuneplan, vil tiltak knyttet til luftkvalitet være viktig. 6. Fremdriftsplan Dato for ferdigstillelse er i forprosjektrapporten basert på en normal fremdriftsplan skissert av byggeleder. Det er ikke lagt inn tidsbesparelse eller kostnadskonsekvens for en fremskynding av byggeprosessen gjennom for eksempel bruk av overtid, arbeid på helligdager, fellesferier m.m. Den avtalte ferdigstillelsesdato for legevakten ligger etter tidspunkt for utløp av leieavtalen for dagens lokaler i Lars Hillesgate. Fremdriftsspørsmålet vil dermed kunne være et risikoelement i forbindelse med flytting 4

5 av legevakten. Men for å muliggjøre realisering av planene for Entra Eiendom AS sitt prosjekt Bergen Media City i bygget i Lars Hillesgate, parallelt med byggeprosjektet i Utrustningsbygget, har det vært arbeidet med en alternativ løsning i eksisterende lokaler for en overgangsperiode. Endelig avklaring må skje i samarbeid med Entra Eiendom AS slik at man finner en realistisk fremdriftsplan for alle parter. 7. Økonomiske konsekvenser Flytting av legevakten og inngåelse av kontrakten vil i kommende økonomiplanperiode innebære utgifter til tomgangsleie for de nye lokalene i ombyggingsperioden, flytteutgifter og nytt inventar / utstyr og ny husleie fra overtakelsestidspunktet. a. Tomgangsleie I avtaleverket er det lagt opp til at Bergen kommune må dekke huseiers tap av leieinntekter som følge av ombyggingen. Det er avtalt en fast basisleie for dette. Dersom alle nåværende leietakere må sies opp, vil dette utgjøre ca. kr. 5,1 mill. for 2014 og 8,2 mill. i 2015 forutsatt ferdigstillelse Ved tidligere ferdigstillelse vil beløpet bli lavere. Tallene er basert på forholdsvis grove anslag, og vil eventuelt måtte justeres nærmere. b. Ny husleie etter overtakelse Foreløpig beregnet husleie er anslått til 14,5 mill. per år, det vil si en økning på 9,5 mill. i forhold til dagens leienivå. Av økningen, og husleien, må Bergen kommune forvente å finansiere minst 50 %, dvs. en økning på 5 mill. Øyeblikkelig Hjelp posten skal forutsetningsvis være fullfinansiert fra Staten, jfr. Helsedirektoratets veileder om Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold rev. 01/2013. Det tas sikte på å innlemme dette fullt ut i det ordinære tilskuddet til kommunene fra Beregningene er beheftet med stor grad av usikkerhet, blant annet på grunn av at størrelsen på ombyggingskostnadene er basert på kalkyler og ikke endelige anbudstall. Videre er det ikke beregnet merkostnader ved en fremskyndet byggeprosess for tidligere ferdigstillelse. Noen grad av usikkerhet er også knyttet til fordelingsnøkkel for den fremtidige utgiftsdelingen med Helse Bergen. Forholdet til merverdiavgift og kompensasjonsretten må også avklares nærmere. c. Fellesutgifter. Energiutgifter Fellesutgifter og utgifter til energi forutsettes å ville ligge på samme nivå som i dagens lokaler, men dette er avhengig av energiløsninger og de øvrige tekniske krav som stilles til bygget. d. Flytteutgifter og utgifter til utstyr m.m. Utgifter til flytting og nytt utstyr og inventar til Legevakten og ØH-post budsjetteres for i De økonomiske konsekvenser innarbeides i tilleggsinnstilling til økonomiplan for Oppsummering Prosjektet med flytting av Legevakten og tilknyttede funksjoner inneholder en rekke risikomomenter både fremdriftsmessig, med hensyn til byggetillatelse/reguleringsendring og økonomi som man ikke har kunnet avklare fullt ut forut for avtaleinngåelsen. Arbeidet med dette vil måtte foregå parallelt, og videre fremover, blant annet av hensyn til fremdriften i dette prosjektet og prosjektet Bergen Media City. Disse momentene må vurderes når avgjørelsen om inngåelsen av denne leieavtalen skal tas. Som nevnt under punkt 1 tilfredsstiller lokalisering av legevakten i Utrustingsbygget i Solheimsviken de grunnkrav som ble stilt til en ny plassering. Dette gjelder både beliggenhet, teknisk egnethet, planløsning mm. Muligheten for samlokalisering med Akuttposten (Helse Bergen) var også svært sentral i vurderingen. Samlokalisering med Øyeblikkelig Hjelp sengeposten med 31 sengeplasser for korttids- 5

6 opphold, var også en vesentlig fordel her. Kommunen med samarbeidspartnere vil gjennom dette prosjektet få realisert et helsehus i Bergen kommune, med gode publikumsfunksjoner, der også øvrige helserelaterte virksomheter eller funksjoner kan huses. 6

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar 3 Henvendelse fra Peder Morset Eiendom om kjøp av Vistamar Bakgrunnen for dette notatet er at Kontrollkomiteen har fått en henvendelse

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 S T Y R E S A K # 35/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 Forslag til vedtak: KONTRAKT FOR LEIEBETINGELSER I NYTT BYGG 1) Styret gir høgskoledirektør godkjenning til å signere kontrakt for husleie i

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken Arkivsak-dok. Sak 55-14 Saksbehandler: Bengt Eriksen, Deloitte Torbjørn Sterri, SE KF Sidsel Haugen, SK Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 Bystyret 09.09.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 08.2006 Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser,

Detaljer

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6 Byrådssak 202/13 Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding MEGJ ESARK-1642-201302335-6 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/39 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/39 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Inn-Trøndelag Helsehus

Inn-Trøndelag Helsehus Rapport datert 20.november 2013 2013-11-20 Foto: Leif Arne Holme, 2009 Revisjon: J03 J03 20.11.2013 Endret ansvaret for DPS til 100% for HNT AtjRo Fiåså J02 06.11.2013 Diverse korrigeringer AtjRo Fiåså

Detaljer

Nytt Sengebygg. v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S OPAKE- Konseptfaserapport Mars 2014

Nytt Sengebygg. v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S OPAKE- Konseptfaserapport Mars 2014 v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S Nytt Sengebygg Konseptfaserapport Mars 2014 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS Stiftelsen Bergen Diakonissehjem C.F. Møller Norge AS 0 OPAKE- 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune

Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune PwC Bergen Advisory Assurance - Tax Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune 04. mars 2010 Illustrasjonsbilde fra forprosjekt Postboks 3984 NO-5835 Bergen Telephone: +47 95 26 00 00 Bergen kommune

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer