Akershus fylkeskommune - Regional plan for masseforvaltning i Akershus - Offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akershus fylkeskommune - Regional plan for masseforvaltning i Akershus - Offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse"

Transkript

1 Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon Organisasjonsnummer NO Deres ref.: 2015/3339 Deres dato: Vår ref.: 2013/ FM-L Saksbehandler: Anette Søraas, Anne Stine Zakariassen, Hanna Otterholt Bertinussen, Kari Skogen, Ingeborg Austreng, Kari Elisabeth Morbech Direktetelefon: Dato: Akershus fylkeskommune - Regional plan for masseforvaltning i Akershus - Offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse Vi viser til brev fra Akershus fylkeskommune av Fylkesmannen har fått utsatt frist for uttalelse til den Fylkesmannen mener at det er svært viktig å få en slik regional plan for masseforvaltning, og at det er utarbeidet retningslinjer til den. Omfanget og kompleksiteten i sakene viser at det er viktig å videreutvikle dette fagområdet gjennom arbeid med strategier, handlingsprogram og veiledningsmateriell. Planen bør legge mer vekt på potensialet for gjenbruk, og vi har innspill til dette. Fylkesmannen mener at kartet over massemottak og deponier må rettes dersom det skal stå i planen. Kartet kan bare omfatte planavklarte arealer med nødvendige tillatelser. Vi har innspill til konsekvensutredningen av miljø og samfunnshensyn, og til vurdering av hensyn til naturmangfold, samfunnssikkerhet og jordvern. Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser: Generelt Nasjonale og regionale føringer som ligger til grunn for den regionale planen bør framgå innledningsvis i planen, se også innspill om ulike tema og kapitler nedenfor. En oversikt over de viktigste føringene bør innarbeides eller ligge som vedlegg som kan oppdateres, se Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016 med vedlegg ( under plan og bygg ) samt Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging av (se Mer detaljerte tilbakemeldinger sendes som kommentarer direkte i planen. Dette sendes med egen epost til saksbehandler i Fylkeskommunen. Avfall og forurensning mer vekt på gjenbruk i hele planen Det er viktig at planen følger opp de nasjonale målene på avfallsområdet. Dette kan forbedres i målene, flere av kapitlene og i retningslinjene. I Regjeringens nasjonale avfallsstrategi fra 2013, Fra avfall til ressurs, er de nasjonale målene og de prioriterte områdene på avfallsfeltet løftet frem. Gjennom EØS-avtalen skal Norge implementere EUs regelverk på avfallsområdet. God avfallshåndtering bidrar til redusert

2 forurensning og økt ressursutnyttelse. I henhold til avfallshierarkiet har reduksjon av avfall høyest prioritet, deretter tilrettelegging for ombruk, materialgjenvinning, annen gjenvinning inkludert energiutnyttelse og til sist sluttbehandling, som er å brenne uten energiutnyttelse eller å legge på avfallsdeponi. I desember 2015 la EU-kommisjonen frem en handlingsplan for sirkulær økonomi. Planen setter kursen for avfalls- og gjenvinningsbransjen i årene som kommer, også i Norge. EUs forslag bygger på den eksisterende avfalls- og gjenvinningspolitikken, men signaliserer også endringer i rammedirektivet for avfall og fem andre eksisterende EU-direktiv, blant annet for deponi. Det er fokus på avfall som en ressurs, og det foreslås nye tiltak for å redusere avfall og fremme gjenbruk. Det er satt mål om at det innen 2030 skal være maksimalt 10 % som går til deponi. Den regionale planen bør gjenspeile nasjonal avfallspolitikk. Mål om økt gjenbruksandel (mål nr. 3) bør løftes lenger opp slik at det blir tydeligere at gjenbruk er høyt prioritert, foran mål om å sørge for arealer til massemottak og deponier (som nå er mål nr. 2). Sammenhengen mellom mindre bruk av ikke-fornybare ressurser, som for eksempel steinmasser, og gjenbruk av overskuddsmasser bør også tydeliggjøres i alle deler av planen. Ved større utbyggingsprosjekter er det viktig at det tilrettelegges for arealer for mellomlagring og sortering av overskuddsmasser for gjenbruk. Framskrivninger viser at avfallsmengdene vil øke i omfang. Bygg- og anleggsavfall er en av avfallstypene hvor det er forventet betydelig vekst fremover. Det er også en av avfallstypene som har potensial for økt materialgjenvinning. Gjenvinning av betongavfall vil kunne erstatte bruk av ikke-fornybare ressurser, for eksempel steinmasser. Ukritisk bruk av betongavfall er imidlertid ikke ønskelig, fordi en del betong er forurenset med tungmetaller, PCB eller andre miljøskadelige stoffer. For å fremme en miljømessig forsvarlig bruk av lettere forurenset betong og tegl har Miljødirektoratet utarbeidet et forslag til ny forskrift som et nytt kapittel i avfallsforskriften. Kommunene kan få ansvar for å føre tilsyn med kravene. Den regionale planen bør omtale forslaget til forskrift. Overskuddsmasser fra bygge- og anleggsvirksomhet anses som næringsavfall i henhold til forurensningsloven, og bør omtales i planen. Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte, jf. 32. Bruk på annen måte innebærer en nyttiggjøring av avfallets egenskaper. For at tiltaket skal kunne vurderes som nyttiggjøring og ikke sluttbehandling (levering til avfallsanlegg) må avfallet komme til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Målet om økt nyttiggjøring av avfall betyr ikke nødvendigvis at det er tillatt å bruke det. Forurensningsforbudet i forurensningsloven gjelder uansett. Det er tiltakshavers ansvar å vurdere om tiltaket krever en tillatelse etter forurensningsloven. I praksis gjøres dette ved å utføre en stedsspesifikk miljørisikovurdering. Dersom miljørisikovurderingen viser at det er fare for forurensning kreves det en tillatelse etter forurensningsloven. Det bør derfor framgå av planen at nyttiggjøring av masser må skje med bakgrunn i reelle behov for masser og ikke primært være et tiltak for å bli kvitt avfallet. Det er ofte mye penger å tjene på å ta i mot masser, og tiltak/planer kan vise til fiktive behov for masser. Den regionale planen skal bidra til gode planprosesser slik at kommunene kan planlegge egnete areal for gjenbruk, mellomlager, massemottak og deponier også ut fra behovet for masser. Mer gjenbruk og

3 nyttiggjøring av overskuddsmasser og god arealplanlegging kan derfor også bidra reduserte behov for å avsette arealer til mottak og deponier. Det er mange ulike lover og forskrifter som aktørene må forholde seg til på dette feltet, og det er derfor viktig at planen bidrar til at myndigheter og aktører får god forståelse av ulike regelverk og begreper. En tabell over de viktigste lover og forskrifter og ansvar bør utarbeides og kan være vedlegg til planen. Begreper og føringer i planen bør være mest mulig i samsvar med avfalls- og forurensningsregelverket, og dette ligger til grunn for mange av innspillene våre. Innspill til strategiene Noen av strategiene som foreslås er gjentak av målene, særlig i sammendraget. For å komme enda lenger med strategiene mener vi at planen bør peke på hva som skal til for å endre retning og hvem som er viktige aktører. Fylkesmannen er positiv til at det er utarbeidet forslag til strategier og handlingsprogram som peker framover i tid. Flere av strategiene kan gjøres mer konkrete, slik at det fremgår hvem som bør følge opp. For eksempel bør det være en egen strategi for utarbeiding av veiledere. Det bør også lages «flytskjema» for behandling av masseforvaltningssaker fra uttak til bruk og fra avfall til gjenbruk eller mottak/deponi. Fylkesmannen ønsker å bidra til å utvikle veiledere på sine fagområder. Av kapittel 2 framgår det at flere kommuner ønsker å kunne kreve dokumentasjon for rene naturlige masser i form av en massehåndteringsplan eller massedisponeringsplan i forbindelse med byggeprosjekter på lik linje med krav om avfallsplaner. Dette kan følges opp i strategiene. Fylkesmannen anbefaler at planen prioriterer strategier og tiltak som kan bidra til økt gjenbruk og mindre deponering av avfall, se avsnitt om dette lenger opp. Det bør også lages oversikter over hvilke virkemidler kommunene (og andre myndigheter) har til rådighet for å få til økt gjenbruk, og virkemidler for å hindre at det oppstår ulovlige mottak og deponier, for eksempel: Kommende forskrift om betong bør nevnes. Kommunens myndighet med hensyn til forsøpling ( 37 i forurensningsloven). Kommunen har myndighet til å drive tilsyn med at avfallsplaner og miljøsaneringsplaner på søknadspliktige tiltak er utarbeidet og følges (Byggteknisk forskrift kap. 7). Arealer for mottak av ulike typer masser, transport, klima og energi, forurensning I avsnittet om prinsipper for lokalisering av mottak og mellomlager for ulike overskuddsmasser, må det innarbeides at lokalisering må ivareta hensynet til miljø, jordvern, samfunnssikkerhet og lokalsamfunn, se kulepunkter. Av planretningslinjene pkt. 3.4 "kommuneplanens arealdel" framgår det at kommunene bør avsette areal til behandlingsanlegg for overskuddsmasser og at hver region (delregion) bør avsette areal til deponi. I delregioner med store utbyggingsplaner med store masseoverskudd, bør kommunene derfor vurdere å avsette areal til behandlingsanlegg og/eller deponi for håndtering av eventuelle forurensede masser i kommuneplan. Fylkesmannen mener at det ikke bør være et generelt krav om at hver kommune skal etablere deponi, siden det er et nasjonalt mål at overskuddsmasser primært skal gjenbrukes og ikke brukes i deponi eller massemottak uten nyttig formål. Det er viktig at det avsettes areal i utbyggingsplaner for mellomlagring/sortering av overskuddsmasser for senere gjenbruk.

4 Kartet over massemottak og deponier og Fylkesmannen mener at kartet på side 16 fortsatt ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret og at det derfor ikke kan være grunnlag for retningslinje slik det foreligger nå. Det må endres slik at det viser reell status eller tas ut. Kartet inneholder flere større feil for de konkret avmerkede områdene, noe som kan føre til at avfall havner i områder som ikke er planavklarte eller har nødvendige tillatelser. Et slikt kart kan gi verdifull informasjon, men det må være riktig og oppdatert om det skal inngå i planen. Områder som skal være med på kartet bør oppfylle følgende kriterier: må være vedtatt i bindende arealplaner, ha nødvendige tillatelser og fortsatt være i drift i en stor del av planperioden for regional plan. For hvert område må navn framgå, og forklaring til kartet må vise om området er avsatt i kommuneplanen, eller om det er regulert. Massemottak som har dispensasjon bør ikke stå på kartet fordi dette er mindre og mer kortsiktige arealer. Planer som ikke er vedtatt eller ikke har nødvendige tillatelser etter andre lover/forskrifter, bør ikke være med på kartet. Hva slags masser arealet er godkjent for må framgå, dvs. rene naturlige masser eller om arealet har tillatelse som deponi for avfall. For deponier må det framgå hva slags avfall som er tillatt. Det må framgå om arealene gjelder sluttdisponering, mellomlagring, behandling av masser, eventuelt også nyttiggjøring. Det bør vurderes om kartet skal oppdateres gjennom handlingsprogrammet og være vedlegg til planen. Kommunene bør gjennomgå sine arealer årlig og ha det som tema i kommunal planstrategi (hvert 4. år). Jordvern og økt matproduksjon Stortinget vedtok i desember 2015 en ny nasjonal jordvernstrategi, og det nasjonale jordvernmålet ble skjerpet. Tidligere er det vedtatt at matproduksjonen skal øke. Med få unntak har den dyrka og dyrkbare jorda i Akershus god kvalitet for matkorndyrking og er svært viktig for nasjonal matforsyning og matberedskap. Bruk av dyrka jord til ulike typer massemottak, midlertidige anleggs- og riggområder kan skade jordas matproduksjonsevne i lang tid. Det er viktig at dette er innarbeidet i planen. Retningslinjen for LNF-områder er svært viktig av hensyn til jordvern. Kommunene har et ansvar for jordvern og for å legge til rette for å øke nasjonal matproduksjon. Landbruksfaglig kompetanse må benyttes i saker som berører dyrka og dyrkbar jord. Slike saker må også behandles etter jordloven, og i mange tilfeller også etter matlovens forskrifter. Samfunnssikkerhet Kravene til samfunnssikkerhet med risiko- og sårbarhetsanalyser og klimatilpasning må innarbeides bedre i planforslaget; som tema i flere kapitler og i konsekvensutredningen, se planog bygningsloven 3-1, h) og Økende utfordringer som følge av klimaendringer og krevende grunnforhold i deler av regionen må følges opp. Norges vassdrags- og energidirektorats regelverk fra mai 2014 stiller krav til vurdering av områdestabilitet og grunnundersøkelser i områder med marine avsetninger. Mange områder egner seg ikke for mottak av masser. Samfunnssikkerhet må også være et kriterium for valg av områder for uttak/mottak av masser, se blant annet strategi

5 Dersom det er krav om konsekvensutredning av kommunenes arealplaner, må samfunnssikkerhet inn som tema. I retningslinjene til regional plan bør det stilles krav til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og eventuell grunnundersøkelse i tilknytning til arealplanforslag. Krav til lokal overvannshåndtering, kartlegging av flomveier, erosjonsforebygging og annen klimatilpasning bør også innarbeides. Naturmangfold Etablering av massemottak og deponier vil berøre naturmangfold, både direkte gjennom selve arealinngrepet, og gjennom indirekte konsekvenser som avrenning og spredning av fremmede arter. Det er derfor viktig at kommunene vurderer hensynet til naturmangfold tidlig i en lokaliseringsprosess, og unngår arealer med store naturverdier. Alle planvedtak skal baseres på vurderinger etter naturmangfoldlovens prinsipper. Dette bør fremgå av planretningslinjene og innledningen til planen. Konsekvensutredningen av denne planen må inneholde en vurdering etter naturmangfoldloven. Masseforflytning og fremmede organismer Fylkesmannen ber om at den nye forskriften om fremmede organismer, og aktuelle tiltak for å hindre spredning, omtales kort i planen. Fremmede organismer anses i dag som å være en av de største truslene mot biologisk mangfold. En av de viktigste kildene til spredning av fremmede organismer, spesielt planter, er utilsiktet spredning gjennom flytting av masser. Forskrift om fremmede organismer fastsetter et alminnelig aktsomhetskrav som pålegger den som innfører, setter ut eller omsetter organismer, å opptre aktsomt for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for biologiske mangfold. Den som er ansvarlig for flytting av masser som kan inneholde fremmede organismer, skal undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan medføre risiko for det biologiske mangfoldet, og treffe tiltak for å hindre spredning, jf. 24, fjerde ledd. Tiltak kan være å bruke masser fra andre områder, bruke massene på stedet ved at de tildekkes eller graves ned dersom dette hindrer at plantene spirer, eller bruke massene på stedet som toppmasser der det skal sås gras som klippes regelmessig. Varmebehandling eller levering til lovlig avfallsanlegg er andre alternativ. Konsekvensutredninger og miljørisikovurderinger i kommende arealplaner Planlegging etter plan- og bygningsloven og behandling etter forurensningsregelverket Mange aktører har ikke kunnskap om at mottaksområdets egnethet for type masser og type mottaks- eller avfallsanlegg må avklares tidlig i planprosessene. En miljørisikovurdering må derfor inngå som en del av konsekvensutredningene til planforslag. Fylkesmannen anbefaler at dette innarbeides i retningslinjene til den regionale planen: Viktige hensyn må være utredet før kommunen gjør bindende vedtak om et deponi eller mottak i arealplan. Dersom avfall vurderes disponert andre steder enn avfallsanlegg med tillatelse etter forurensningsregelverket, skal det alltid være utført en stedsspesifikk miljørisikovurdering. En slik vurdering bør derfor skje samtidig med at planforslag konsekvensutredes, og alltid før arealet behandles i kommuneplan og/eller reguleringsplan. Konsekvensutredning av regional plan for masseforvaltning. Fylkesmannen mener at konsekvensutredningen (KU) må vise de fremtidige konsekvensene som følge av at forslagene i regional plan blir gjennomført. Det bør være tydeligere hva som er KU for den regionale planen, slik den derfor ikke bør ligge under «Status og utfordringer» kap. 2.4.,

6 men heller ligge i et eget kapittel eller vedlegg. Oppsummering av konsekvensutredningen bør inngå i planbeskrivelse og /eller sammendrag. Vi mener at følgende tema bør utredes bedre i konsekvensutredningen: Samfunnssikkerhet, se eget avsnitt om dette. I Asplan Viaks rapport av var det vurdert kriterier for egnethet for arealer for massemottak. Fylkesmannen mener at slike egnethetskriterier kan være viktige å bruke ved konsekvensutredning av foreslåtte arealer i kommunene. Fylkesmannen mener derfor at disse kunne vært med i planen/retningslinjene og konsekvensutredes. Dette bør også følges opp i handlingsprogrammet. Konsekvensutredningen av regional plan må inneholde en vurdering etter naturmangfoldlovens prinsipper i Status og utfordringer, kap 2 forøvrig Kapittel 2 inneholder mye beskrivende tekst, og hovedutfordringene kan gjøres tydeligere. En oversikt over de mest aktuelle lovverk for behandling av planer og tiltak kan legges inn her eller i vedlegg. Det vurderes å ha et underkapittel om status og utfordringer for behandling etter plan- og bygningsloven. Omtalen i planprogrammet kan vurderes tatt med. Manglende planbehandling av massemottak/terrengreguleringer/deponier kan blant annet føre til uforutsigbar, ulovlig eller forsøplende håndtering av overskuddsmasser. miljø- og samfunnshensyn blir ikke godt nok ivaretatt og avveid. Støv, støy og trafikk gir lokale konsekvenser som må vurderes. Ved dårlige grunnforhold kan kvikkleireskred utløses. Økt erosjon kan forurense vassdrag, dyrka jord kan få sterkt redusert produksjonsevne og verdifullt naturmangfold kan gå tapt. manglende eller for dårlig istandsetting av områder. Grunneier kan bli sittende med ansvaret og kostnaden med for å rydde opp og istandsette. Omtalen av overskuddsmasser viser i liten grad til faktagrunnlag og statistikk. Rapporten fra Asplan Viak fra 2015 inneholder en del feil og usikre tall og kan derfor være vanskelig å bruke. Vi tror likevel at den regionale planen kan ta med noen estimater fra rapporten, hvis man er nøye med å presentere dem som usikre og grovmaskete estimater. Vi anbefaler at 2. avsnitt i 2.2.1, s. 14 flyttes og endres. For å avtale ansvar og økonomiske forhold knyttet til areal for massemottak, bør det fortsatt inngås avtaler mellom private og eventuelt med kommunen. Avtaler bør tinglyses. Krav om utbyggingsavtaler og/eller avsetning av fond for istandsetting og tilbakeføring kan være aktuelt. Dette er forhold som ikke kan legges inn arealplaner, bestemmelser eller vilkår etter plan- og bygningsloven. Vi anbefaler at omtalen av avtaler og fond tas inn i strategier, veiledning eller vedlegg. En veileder om hydrotekniske tiltak og erosjonsforebygging i jordbruksområder er under utarbeiding. Dette er ikke en revisjon av eller erstatning for «Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» fra 1989, men skal supplere og oppdatere praktisk veiledning for gårdbrukere, rådgivningstjeneste, kommuner og konsulenter. Henvisninger til regelverk vil ikke bli oppdatert.

7 Avsnitt om inert avfall inneholder flere feil, se innspill til planen pkt Overskriften foreslås endret til «bygg- og anleggsavfall». Jord som er forurenset, behandles etter forurensningsforskriften kap. 2, og avsnittet bør flyttes til pkt Merknader til andre enkeltkapitler og avsnitt Se også kommentarer som er lagt inn direkte i forslaget til plan og sendt som vedlegg i egen epost til saksbehandler i Fylkeskommunen. Avgrensninger, kap. 1.3 Vi foreslår at siste punkt i avgrensningen gjøres tydeligere Areal for spredning og lagring av organisk gjødsel og slam fra kloakkrenseanlegg behandles vanligvis ikke etter plan- og bygningsloven, men etter forskrifter under matloven. Kommunen og Mattilsynet har myndighet. Asfalt bør tas med i planen. Disse massene har stort potensial for gjenbruk. Innspill til handlingsprogram Fylkesmannen ønsker å bidra til at det lages en oversikt over regelverk, og hvem som har myndighet til å forvalte regelverket. En slik oversikt bør vise krav til håndtering av ulike typer masser og avfall og regelverk for ulike typer arealer. Det bør lages en oversikt over saksgang etter de viktigste lovverkene. Med hilsen Are Hedén fung. fylkesmiljøvernsjef Morten Ingvaldsen landbruksdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi til: Statens vegvesen, Region øst Postboks Lillehammer Jernbaneverket Pb Hamar Mattilsynet Postboks Brumunddal Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO

Mottak for overskuddsmasser i LNF-områder ulike samfunnshensyn plan og bygningsloven

Mottak for overskuddsmasser i LNF-områder ulike samfunnshensyn plan og bygningsloven Fylkesmannen i Oslo og Akershus Mottak for overskuddsmasser i LNF-områder ulike samfunnshensyn plan og bygningsloven Anette Søraas, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen KOLA-Viken 23.oktober

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.04.2016 N - 201 16/4894 16/47865. Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.04.2016 N - 201 16/4894 16/47865. Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.04.2016 N - 201 16/4894 16/47865 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Saksansvarlig: Jan Willy Mundal Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Eidsvoll kommune Landbruk og Geodata

Eidsvoll kommune Landbruk og Geodata Eidsvoll kommune Landbruk og Geodata Deres ref: Vår ref.: Dato: Saksbehandler: 2016/610/DEO 29.04.2016 Dag Erland Opsahl Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Melding om vedtak Høring

Detaljer

Regional plan for masseforvaltning i Akershus - fra problem til ressurs?

Regional plan for masseforvaltning i Akershus - fra problem til ressurs? Regional plan for masseforvaltning i Akershus - fra problem til ressurs? MEF og Norsk Bergindustri Solveig Viste, 6.november 2015 Hvorfor en regional plan? Mange mennesker Behov for byggeråstoff og mottak

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling r æ Ski kommune Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/557-4 Arknr.: M50 8.13 Saksbehandler: Erik A. Hovden BEHANDLING: SAKNR. DATO Kommuneplanutvalget 8/16 04.05.2016 HØRING - REGIONAL PLAN FOR MASSEFORVALTNING

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 Nyttiggjøring av avfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 - Om forurensningsloven 32 og nyttiggjøring av avfall - Krav om tillatelse? - Avfall

Detaljer

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Reine og ureine massar og andre definisjonar Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Fylkesmannen Statens representant i fylket Følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Masser på vandring/ massefyllinger

Masser på vandring/ massefyllinger Masser på vandring/ massefyllinger Utfordringer og muligheter i vår region Jostein Berger Meisdalen, Miljøvernavdelingen og Anette Søraas, Landbruksavdelingen Utfordringer i vår region 22 + 1 kommuner

Detaljer

Regional plan for masseforvaltning i Akershus Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer 14.september Innhold

Regional plan for masseforvaltning i Akershus Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer 14.september Innhold Regional plan for masseforvaltning i Akershus Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer 14.september 2016 Vedlegg til saksframlegg Innhold Om høringsuttalelsene... 2 Sammendrag... 2 1. Innledning...

Detaljer

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong 2 - Mellomlagring av forurensete masser Skien 18.10.2012 Gunnar Djuvik, FMTE FYLKESMANNEN I TELEMARK Miljøvernavdelingen

Detaljer

Seminar om masseforvaltning Utfordringer med arealplanene - vekt på miljø og landbruk. Ingeborg Austreng og Anette Søraas

Seminar om masseforvaltning Utfordringer med arealplanene - vekt på miljø og landbruk. Ingeborg Austreng og Anette Søraas Miljøvernavdelingen og Landbruksavdelingen Seminar om masseforvaltning 16.2.2017 Utfordringer med arealplanene - vekt på miljø og landbruk Ingeborg Austreng og Anette Søraas Fra regional plan for masseforvaltning

Detaljer

Problemstillinger knytte til utfylling av raviner

Problemstillinger knytte til utfylling av raviner Miljøvernavdelingen Problemstillinger knytte til utfylling av raviner Forurensningsloven med forskrifter Fagseminar om raviner, oktober 2015. Anne Stine Garborg Zakariassen fmoaasz@fylkesmannen.no Problemstillinger

Detaljer

til regional plan for masseforvaltning

til regional plan for masseforvaltning Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 29.04.2016 13/02009-15 Heidi Norun Nyland Høringsuttalelse til regional plan for masseforvaltning Sørum kommune

Detaljer

Overskuddsmasser. - gjenbruk og mellomlagring

Overskuddsmasser. - gjenbruk og mellomlagring Overskuddsmasser - gjenbruk og mellomlagring Forurensede gravemasser Forurensningsforskriften 2-5: «Forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Hvordan kan vi hindre at overskuddsmasser blir et forurensningsproblem?

Hvordan kan vi hindre at overskuddsmasser blir et forurensningsproblem? Miljøvernavdelingen Hvordan kan vi hindre at overskuddsmasser blir et forurensningsproblem? Dialogmøte om avfall og forurensing, februar 2017. Anne Stine Garborg Zakariassen fmoaasz@fylkesmannen.no Regelverk

Detaljer

Regler for gjenvinning og nyttig bruk av avfall

Regler for gjenvinning og nyttig bruk av avfall Regler for gjenvinning og nyttig bruk av avfall Krav til dokumentasjon v/rita Vigdis Hansen, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Forurensningsloven om håndtering av næringsavfall - 32 Næringsavfall

Detaljer

Hvordan kan kommunene følge opp at massehåndtering ikke fører til forurensning? Seminar om kommunens ansvar for avfall og masser

Hvordan kan kommunene følge opp at massehåndtering ikke fører til forurensning? Seminar om kommunens ansvar for avfall og masser Hvordan kan kommunene følge opp at massehåndtering ikke fører til forurensning? Seminar om kommunens ansvar for avfall og masser Myndighet etter plan- og bygningsloven Kommunale/regionale massedisponeringsplaner

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Røyken kommune er en vekstkommune. Det samme er tilfellet for tilgrensende kommuner i Buskerud og Akershus.

SAKSFREMLEGG. Røyken kommune er en vekstkommune. Det samme er tilfellet for tilgrensende kommuner i Buskerud og Akershus. SAKSFREMLEGG Saksnummer (ESA): 16/915 Organ Møtedato Utvalg for miljø, klima og samferdsel 04.05.2016 Planutvalg og bygningsråd 10.05.2016 Formannskapet 19.05.2016 Formannskapet 23.02.2017 Utvalg for miljø,

Detaljer

NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Solveig Viste Telefon. Regional plan for masseforvaltning: Orientering til rådmannskollegiene i Ås

NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Solveig Viste Telefon. Regional plan for masseforvaltning: Orientering til rådmannskollegiene i Ås NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Solveig Viste Telefon 03.11.2015 2013/24232-66 EMNE K53 E-post solveig.viste@afk.no Til: Fra: Rådmannskollegiene i Akershus Solveig Viste Regional plan for

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall - hvordan gjenvinne uten å spre forurensning? Rita Vigdis Hansen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Nyttiggjøring av avfall - hvordan gjenvinne uten å spre forurensning? Rita Vigdis Hansen, seksjon for avfall og grunnforurensning Nyttiggjøring av avfall - hvordan gjenvinne uten å spre forurensning? Rita Vigdis Hansen, seksjon for avfall og grunnforurensning Nyttiggjøring av avfall Hva er avfall? Avfallsdefinisjonen i 27: «Med avfall

Detaljer

Masseforvaltning i Akershus

Masseforvaltning i Akershus REGIONAL PLAN Masseforvaltning i Akershus VEDTATT AV FYLKESTINGET 24. OKTOBER 2016 2 Regional plan for masseforvaltning i Akershus Regional plan for masseforvaltning i Akershus 3 FORORD Hensikten med regional

Detaljer

HÅNDTERING AV REINE (OG UREINE) MASSER FORVENTNINGER TIL KOMMUNENE

HÅNDTERING AV REINE (OG UREINE) MASSER FORVENTNINGER TIL KOMMUNENE HÅNDTERING AV REINE (OG UREINE) MASSER FORVENTNINGER TIL KOMMUNENE 17.01.2017 1 Forventninger om at Retningslinjer (og handlingsprogram) blir fulgt opp Prinsippene i regionalplanen også blir fulgt opp

Detaljer

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø Rådmannens innstilling med fellesforslag fra utvalget ble enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø Rådmannens innstilling med fellesforslag fra utvalget ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 24.09.2013 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Fellesforslaget fra utvalget: Kontroll Det må utarbeides gode kontrollrutiner for massedeponier.

Detaljer

BAKKEPLANERING PÅ LANDBRUKSEIENDOMMER I DRIFT. Utarbeidet av Etat for landbruk v/ June Nesse i samarbeid med Etat for byggesak og private planer

BAKKEPLANERING PÅ LANDBRUKSEIENDOMMER I DRIFT. Utarbeidet av Etat for landbruk v/ June Nesse i samarbeid med Etat for byggesak og private planer BAKKEPLANERING PÅ LANDBRUKSEIENDOMMER I DRIFT Utarbeidet av Etat for landbruk v/ June Nesse i samarbeid med Etat for byggesak og private planer Innhold Formål og avgrensning s. 3 Bakkeplanering Fordeler

Detaljer

Sirkulærøkonomi i praksis: Regelverk og metode. Pål Spillum, Frantz Nielsen, Thomas Hartnik

Sirkulærøkonomi i praksis: Regelverk og metode. Pål Spillum, Frantz Nielsen, Thomas Hartnik Sirkulærøkonomi i praksis: Regelverk og metode Pål Spillum, Frantz Nielsen, Thomas Hartnik Sirkulær økonomi det store bildet Hvorfor? Beholde ressurser i Europa Besparelser på 26,7 milliarder Euro for

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Massedeponi Gampmyra Elverum kommune

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Massedeponi Gampmyra Elverum kommune REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Massedeponi Gampmyra Elverum kommune Region øst Juni 2016 SAMMENDRAG OG KOMMENTARER Offentlig ettersyn av reguleringsplan RV 3/25 Løten

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Forurensningsregelverket

Forurensningsregelverket Forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter: 1. Forurensningsforskriften 2. Avfallsforskriften 3. «Internkontrollforskriften» F-loven 7 - fastslår den generelle plikten til å unngå

Detaljer

Massehåndtering erfaringer fra Follo-kommunene Lars Martin Julseth, landbrukssjef

Massehåndtering erfaringer fra Follo-kommunene Lars Martin Julseth, landbrukssjef Massehåndtering erfaringer fra Follo-kommunene Lars Martin Julseth, landbrukssjef Erfaringer fra Follo Mottak av overskuddsmasser i LNFområder har ofte startet uten søknad/plan Mange saker er behandlet

Detaljer

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2015

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2015 Kommunene i Akershus og Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Nannestad kommune Politisk sekretariat

Nannestad kommune Politisk sekretariat Nannestad kommune Politisk sekretariat Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2016/531/5 Liv Dervo 28.04.2016 Uttalelse til regional

Detaljer

Rammebetingelser for nyttiggjøring av avfall. Miljøforum, 9. september 2015

Rammebetingelser for nyttiggjøring av avfall. Miljøforum, 9. september 2015 Rammebetingelser for nyttiggjøring av avfall Miljøforum, 9. september 2015 Om 32 og nyttiggjøring av avfall Forurensningsloven om håndtering av næringsavfall - 32 Næringsavfall skal bringes til lovlig

Detaljer

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering?

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? FMOAs kommuneseminar 14. oktober 2010 Rita Vigdis Hansen 1. Kort om forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter:

Detaljer

Håkanes Maskin AS, Herbergåsen - oversendelsesbrev etter kontroll og varsel om kontrollgebyr, kontrollnr I.FMOA

Håkanes Maskin AS, Herbergåsen - oversendelsesbrev etter kontroll og varsel om kontrollgebyr, kontrollnr I.FMOA Miljøvernavdelingen Håkanes Maskin AS Kavringen brygge 6 0252 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017

Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017 Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017 Vanja Alling, seksjon for avfall og grunnforurensning Nytt fra forurenset grunn Faktaark, veiledere og forskrifter Oppdarterte faktaark og veileder

Detaljer

Nesodden renovasjon AS - Oppfølging etter kontroll

Nesodden renovasjon AS - Oppfølging etter kontroll Miljøvernavdelingen Nesodden Renovasjon AS Jaerveien 106 1450 NESODDTANGEN Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall muligheter og begrensninger

Nyttiggjøring av avfall muligheter og begrensninger Nyttiggjøring av avfall muligheter og begrensninger Avklaring av regelverk v/rita Vigdis Hansen, seksjon for grunnforurensing og avfallsbehandling Forurensningsloven om håndtering av næringsavfall - 32

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 81/13 Plan- og miljøutvalget 03.12.2013

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging Til kommunene i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: «REF» Deres

Detaljer

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Disponering av betongavfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Kommer: forskrift som vil regulere håndtering av lett forurenset betongavfall Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Sak om disponering av avfallsmasser i forbindelse med utbygging av småbåthavn i Havnevågen i Frøya kommune

Sak om disponering av avfallsmasser i forbindelse med utbygging av småbåthavn i Havnevågen i Frøya kommune l i 4..-71:. Måsøval fiskeoppdratt AS g- MILJØ- 7266 KVERVA Oslo, 07.09.2016 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): [Deres ref.] 2013/3236 Saksbehandler: Kristine Mordal Hessen Sak om disponering

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl.

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl. Sørum kommune postmottak@sorum.kommune.no ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 3. august 2012 SIDE 1/6 REF jola OPPDRAGSNR

Detaljer

Regional plan for masseforvaltning i Akershus - status

Regional plan for masseforvaltning i Akershus - status Regional plan for masseforvaltning i Akershus - status Landbruk i arealplaner FM i Oslo og Akershus Solveig Viste, 9.juni 2015 Hva er en regional plan? Prosess Utarbeides i samarbeid med stat, fylke og

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015 Miljøvernavdelingen Aalerydmyra AS Stensgata 24 B 0358 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Hvilke muligheter gir regelverket for disponering av forurenset grunn og avfall?

Hvilke muligheter gir regelverket for disponering av forurenset grunn og avfall? Hvilke muligheter gir regelverket for disponering av forurenset grunn og avfall? Hva følger av forurensningsloven med forskrifter? Thomas Hartnik Miljøringen temamøte, 11. juni 2013 Forurensete og uforurensete

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Fra avfall til ressurs Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Steinnes Rø Planprogram for E18 Retvet-Vinterbro.

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Tilbakemelding på forespørsel om vurdering av deponeringskapasitet for farlig avfall

Tilbakemelding på forespørsel om vurdering av deponeringskapasitet for farlig avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 20.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7818 Saksbehandler: Eli Mathisen Tilbakemelding på forespørsel om

Detaljer

Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering. Hilde Valved

Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering. Hilde Valved Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering Hilde Valved Bruk av lett forurenset betong Hvorfor jobber vi med dette? Hva gjør vi? Hva sier regelverket? Erfaringer fra saksbehandling Hvorfor

Detaljer

Det vises til Deres brev av , samt samtale med Deres Tom Solli

Det vises til Deres brev av , samt samtale med Deres Tom Solli Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ ÁSSJEGIEHTADALLE /SAKSBEHANDLER DIJÁ SIEV./DERES REF. MIJÁ SIEV./VÅR REF. BVE./DATO Arne Håkon Thomassen, +47 78 47 41 69 2012/6603 12/6026-4 15.02.2013 arne.hakon.thomassen@samediggi.no

Detaljer

Håndtering av forsøpling og ulovlig masseutfylling - «Begreper og regelverk».

Håndtering av forsøpling og ulovlig masseutfylling - «Begreper og regelverk». Miljøvernavdelingen Håndtering av forsøpling og ulovlig masseutfylling - «Begreper og regelverk». Forurensningsloven med forskrifter Dialogmøte med kommunene januar 2015. Tema forurensning og avfall. Anne

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Hvordan håndteres deponisaker i Sola kommune.

Hvordan håndteres deponisaker i Sola kommune. Massedeponier saksgang, praksis og erfaringer Heldagssamling Smartkommune Hotell Residence Sandnes, 31.08.2015 Rune Lian, seksjonsleder landbruk og miljø Litt bakgrunn Tema Massehåndtering og deponi sett

Detaljer

Utfordringer med massehåndtering/forsøpling

Utfordringer med massehåndtering/forsøpling Utfordringer med massehåndtering/forsøpling Dialogmøte om forurensning og avfall Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Torsdag 22.01.2015 Silje Raad FOLLO ÅS Ås kommune Forurensning Naturmangfold

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

av felles avfallsplan for Småbåthavner i Oslo kommune

av felles avfallsplan for Småbåthavner i Oslo kommune /l ' vw /'\/ wlehq 1,/ Fylke5mannen Miljøvernavdelingen i OSIO og Akershus, Tordenskioldsgate 12 ' -` Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Oslo kommune

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL 9. September 2014 Margareta Skog 1 Kilden til avfallskrav Forurensningsloven Avfallsforskriften Forurensningsforskriften Internkontrollforskriften

Detaljer

Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn. Ingunn Øvsthus 14.november 2014

Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn. Ingunn Øvsthus 14.november 2014 Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn Ingunn Øvsthus 14.november 2014 Hva skal jeg snakke om? Utfordringer i forbindelse med overskuddsmasser Kompleksiteten ved massehåndteringssaker.

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /8-2016

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /8-2016 Miljøvernavdelingen Esval Miljøpark Nes KF Postboks 114 2151 ÅRNES Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Akershus fylkeskommune har sendt «Regional plan for masseforvaltning» ut på høring med frist den 30. april 2016.

Akershus fylkeskommune har sendt «Regional plan for masseforvaltning» ut på høring med frist den 30. april 2016. Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: 16/1740/2 Bjørn Torp Strategi, plan og miljø Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 029/16 13.04.2016 Teknisk utvalg 037/16 14.04.2016 Formannskapets

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ / Miljøvernavdelingen Åsland pukkverk Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Strategisk plan for jordvern i Nordland

Strategisk plan for jordvern i Nordland Strategisk plan for jordvern i Nordland 2016-2020 Vedtatt 12.04.2016 Versjon 2016 Om denne planen Stortinget vedtok 08.12.2015 en nasjonal jordvernstrategi. Dette dokumentet bygger videre på denne. Planen

Detaljer

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/2303 / FMAAMFR 17.06.2014 Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan

Detaljer

Veileder i gjenbruk. Ved: Prosjektleder Per Syvaldsen Øren

Veileder i gjenbruk. Ved: Prosjektleder Per Syvaldsen Øren Veileder i gjenbruk Ved: Prosjektleder Per Syvaldsen Øren Ve VEILEDER I ASFALTGJENVINNING: DEL A: En enkel beskrivelse for personer uten inngående kjennskap til gjenbruk av asfalt. DEL B: En detaljert

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Avfall Norge 08.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 9-8. Avfallssortering. Kravet om at minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår skal sorteres i ulike avfallstyper

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling Hurdal kommune Arkivsak: 2015/1293-6 Arkiv: 110 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.05.2016 16/11 Eldrerådet 03.05.2016

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.02.2016 Møtested NMBU, Universitetstunet 3, 1430 Ås Møtedato 03.02.

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.02.2016 Møtested NMBU, Universitetstunet 3, 1430 Ås Møtedato 03.02. Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.02.2016 Møtested NMBU, Universitetstunet 3, 1430 Ås Møtedato 03.02.2016 Tid 14:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Planlegging i sjø status for arbeidet med veiledning

Planlegging i sjø status for arbeidet med veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet Planlegging i sjø status for arbeidet med veiledning Bristol, 7. 2.2016 Kristin Nordli - planavdelingen Bakgrunn for arbeidet med veiledning Utfordringsbildet Behov

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/1789-10 7134/14 U24 21.03.2014

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/1789-10 7134/14 U24 21.03.2014 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/1789-10 7134/14 U24 21.03.2014 UTTAK, TRANSPORT OG FYLLING AV MASSER - STATUS, LOVVERK OG KONTROLLREGIME Status

Detaljer

Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen

Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen Noe nytt? Ja! Elektronisk deklarering Eksplosivt avfall er nå farlig avfall, men endringen

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport Miljøvernavdelingen Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Verran kommune, Nord-Trøndelag

Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Verran kommune, Nord-Trøndelag Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Verran kommune, Nord-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Verran kommunestyre xx.xx.2013 med hjemmel i lov

Detaljer

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON 16.02.2017 Oslo Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner

Detaljer