REFERAT. Komitémøte REK vest. 05. juni :30-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Komitémøte REK vest. 05. juni 2014 09:30-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara"

Transkript

1 REFERAT Komitémøte REK vest 05. juni :30-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Ansgar Berg Leder medisin Komitémedlem Trygve Johan Hillestad Lekrepresentasjon Komitémedlem Marit Grønning Nestleder medisin Komitémedlem Birgitte Hjertaas Pasientorganisasjon Komitémedlem Inger Hilde Nordhus Psykologi Komitémedlem Berit Rokne Sykepleie Komitémedlem Reidar Lie Etikk Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Karl Harald Søvig Jus personvern Komitémedlem Bjørn Henning Østenstad Jus personvern Vara Fra sekreteriatet: Camilla Gjerstad, Trine Anikken Larsen Til dagsorden 1. Innkalling: ingen merknader 2. Referat fra REK-møtet 8. mai 2014: ingen merknader 3. Inhabilitet: ingen meldte seg inhabil 4. Saksbehandling oppfølgingssaker: -2010/1098 Å leve med leppe- ganespalte endringssøknad 5. Saksbehandling: 23 nye prosjektsøknader + 1 generell forskningsbiobank 6. Orienteringer: - AU-møtet 26.mai - Sak 2013/1750, Informasjonsbrev til om adopsjonsprosjekt 7. Saker behandlet på fullmakt: ingen merknader

2 Nye søknader 2014/805 Diagnostikk, behandling og forekomst av leishmaniasis i Norge Dokumentnummer: 2014/805-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Kristine Mørch Helse Bergen HF, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, St Olavs Hospital, Oslo Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus Eksisterende diagnostiske biobank: Ansvarshavende: Nina Langeland Navn på Biobanken: Diagnostisk og forskningsbiobank for primære/ervervede immunsvikttilstander og alvorlige infeksjonssykdommer. Biobanknr Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): Diagnostisk og forskningsbiobank for primære/ervervede immunsvikttilstander og alvorlige infeksjonssykdommer. Leishmaniasis er forårsaket av parasitten leishmania, hvor ulike arter kan gi alvorlig sykdom i hud, slimhinner og/eller indre organer. Formålet med studien er å evaluere PCR-basert Leishmania-diagnostikk hos pasienter med klinisk mistanke om infeksjon, og å sammenlikne sensitivitet for ulike typer prøvemateriale. Delmål er å undersøke forekomst, diagnostikk, behandling og naturlig forløp av leishmaniasis i Norge. 50 pasienter skal inkluderes i studien. Disse er pasienter som utredes for sykdommen ved fem studiesykehus, hvor alle fire helseregioner er representert. Pasientene vil bli inkludert fortløpende og fulgt prospektivt. Det vil bli samlet inn kliniske data, samt prøver fra sår, slimhinner i munn/nese eller fra benmarg, lymfeknuter eller milt som ledd i rutineutredning av sykdommen. Forskningsansvarlig Fem studiesykehus skal være med i studien, hvor alle fire helseregionene er representert. REK Vest forutsetter at Helse Bergen HF er riktig forskningsansvarlig for prosjektet. Søknad/protokoll Komiteen vurderer prosjektet som et viktig og interessant prosjekt. Risiko- og nyttevurderingen er tilstrekkelig ivaretatt og prosjektet anses som forsvarlig å gjennomføre. REK Vest har ingen videre merknader til søknad eller forskningsprotokoll. Samtykke/informasjonsskriv Til sammen skal 50 deltakere inkluderes i studien. Dette innebærer også at det kan bli aktuelt å inkludere mindreårige deltakere uten samtykkekompetanse. Komiteen legger til grunn at dersom det skal tas prøver utover vanlig blodprøve, må foreldrene samtykke på vegne av barn under 18 år, jf. helseforskningsloven 17, 3. ledd. Ettersom barn skal inkluderes, må det også utarbeides et eget alderstilpasset informasjonsskriv til barna. Det settes som vilkår at informasjonsskriv utarbeides og at dette sendes til REK Vest for arkivformål. Forskningsbiobank Prøvene vil lagres i den tidligere godkjente generelle forskningsbiobanken "REK nr Diagnostisk og forskningsbiobank for primære/ervervede immunsvikttilstander og alvorlige infeksjonssykdommer", der ansvarshavende er Nina Langeland. Komiteen har ingen innvendinger til dette.

3 Dataoppbevaring Prosjektslutt er satt til Komiteen har ingen innvendinger til dette. I vedlagte informasjonsskriv med samtykkeerklæring står det at «Datamaterialet oppbevares i 10 år før det anonymiseres». Hovedregelen er at data skal slettes eller anonymiseres straks det ikke lenger er bruk for dem, og senest fem år etter prosjektslutt av hensyn til etterkontroll, jf. helseforskningsloven 38. REK Vest godkjenner dermed at data oppbevares senest frem til Om det er behov for forlengelse av prosjektet, kan det senere søkes REK om dette gjennom en endringsmelding. Vilkår Det må utarbeides et eget alderstilpasset informasjonsskriv til barn og unge under 18 år. Dette sendes til REK Vest for arkivformål. REK Vest godkjenner prosjektet på betingelse av at ovennevnte vilkår tas til følge. 2014/806 Pneumocystis-profylakse og antibiotikaresistens hos HIV positive Dokumentnummer: 2014/806-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Bjørn Blomberg Universitetet i Bergen Ny spesifikk forskningsbiobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Bjørn Blomberg Tanzania Bergen cotrimoxazole study Continuous treatment with the antibiotic cotrimoxazole is recommended to prevent illness and death due to Pneumocystis pneumonia and other infections in people with HIV and low immunity. The data for this recommendation is weak, and the possible impact of the massive use of antibiotics (cotrimoxazole) on emerging harmful drug-resistant bacteria has not been carefully considered, particularly in areas with a big burden of HIV such as Africa. The purpose of this study is to find out whether cotrimoxazole treatment may result in increased carriage of drug-resistant bacteria. The participants will be 400 HIV-positive persons and 100 controls in Dar es Salaam, Tanzania. Application/study protocol The Committee has no objections to the research questions, the purpose of the project or the implementation of the project. New specific research biobank The Committee approves the establishment of the new specific research biobank. The title must be changed to "Pneumocystis-profylakse og antibiotikaresistens hos HIV positive". Responsible for this biobank is Bjørn Blomberg. Consent The project may include participants under 18 years, who lack competence to give consent. These participants must obtain a separate age-appropriate information sheet about the study. The control group must also obtain a separate information sheet with a consent form. Both information sheets must be sent to REC Western Norway for archival purpose. Data security Project end date is set to Identifiable personal data will be removed after the project has ended. Bacterial isolates and anonymised patient information that cannot be re-linked with patient's identification will be stored for further analysis.

4 Data must not be stored longer than necessary to complete the project and no longer than five years after the project is ended. The Committee sets as a condition that data is deleted or made anonymous as soon as it is no longer need for them, and no later than five years after the project has ended. Conditions Information sheet must be given to the control group and to minors who lack competence to give consent. The information sheets must sent to REC Western Norway. Data must be deleted or made anonymous as soon as it is no longer need for them, and no later than five years after the project has ended. 1. REC Western Norway approves the project in accordance with the submitted application as long as the aforementioned conditions are met. 2. REC Western Norway approves the establishment of the new specific biobank, "Pneumocystisprofylakse og antibiotikaresistens hos HIV positive". Bjørn Blomberg is responsible for the biobank. 2014/807 Pilot: ADHD En effektstudie av arbeidsminnetrening og nevrofeedback Dokumentnummer: 2014/807-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Harald Beneventi Helse Stavanger HF Nevropsykiatrisk enhet ved BUP har etablert arbeidsminnetrening og nevrofeedback som et tilbud til barn og unge med ADHD/ADD som har enten har alvorlige bivirkninger av medisin eller som ikke har effekt av medisin. For å kvalitetssikre tilbudet ønsker forskergruppen å gjennomføre en effektstudie. Metodene som vil bli brukt er nevropsykologisk undersøkelse (tester og spørreskjema), QEEG, arbeidsminnetrening og nevrofeedback. Det skal først gjennomføres en pilotstudie. 10 barn og unge mellom 6 og 18 år som har fått ADHD/F90 diagnose, men som ikke har effekt av sentralstimulerende medisinering skal inkluderes i studien. Søknad/protokoll Komiteen mener at studien har et viktig fokus og at metodene som skal anvendes er veletablerte og velutprøvde. Forskergruppen gir en god beskrivelse av prosjektet, og komiteen mener at både søknad og forskningsprotokoll er godt gjennomarbeidet. Forskningsdesign Prosjektet omtales som en pilot, hvor formålet er å gjennomføre en effektstudie. Slik komiteen forstår det, skal dette prosjektet danne grunnlag for en større studie senere. Hensikten med en slik pilotundersøkelse vil derfor være å undersøke gjennomføringsgrad (rekruttering, intervensjon) og om designet er egnet for en større vitenskapelig studie. Gjennom pilotstudien kan forskerne avdekke eventuelle mangler og svakheter med studieoppsettet, jf. artikkel fra Leon et al. 2011: "The role and interpretation of pilot studies in clinical research." Dersom prosjektet er en pilot, kan det ikke samtidig kalles en effektstudie. Gjennomføring av studien Slik komiteen forstår det, vil deltakelse i studien medføre at behandling med atomoxetine ikke vil bli forsøkt, noe som er anbefalt i nasjonale og internasjonale retningslinjer. Dette er ikke problematisert i protokollen. Komiteen ønsker at søker gir en tilbakemelding om deltakelse i dette prosjektet innebærer at barna går glipp av behandling som har vist å ha god effekt. Samtykke/Informasjonsskriv Komiteen mener at flere begrep, som for eksempel begrepet nevrofeedback, ikke er tilstrekkelig forklart i informasjonsskrivet. Søker må revidere informasjonsskrivet og forenkle bruken av begrep som ikke er nærmere forklart. Videre peker komiteen på at søker har lagt inn negative forventninger til prosjektet ved at det blant annet heter i informasjonsskrivet at «Deltakelse krever mye egeninnsats, og det kan være utfordrende for familien å få organisert treningen i en travel hverdag. Det er også usikkert hvor stor effekt ditt barn vil ha av treningen.» Komiteen ber om at søker reviderer informasjonsskrivet og omformulerer språket slik at den negative

5 forventningen til prosjektet fjernes. I samtykkeerklæringen er det lagt opp til at barnet kan signere på samtykkeskjemaet i tillegg til foreldrene. Utgangspunktet er imidlertid at det er kun foreldrene som skal samtykke på vegne av barn under 16 år, men barnet skal bli hørt ved avgjørelse om deltakelse i prosjektet, jf. helseforskningsloven 17, 4. ledd. Foreldrene må også opplyses om hva barna kan gjøre i tillegg til denne behandlingen. Det vil for eksempel være hvilke medisiner de kan ta og om det må utføres pedagogiske tilrettelegginger i forhold til skole. REK Vest ønsker også en tilbakemelding om dette. Dersom mindreårige over 16 år skal delta, må disse gis et eget informasjonsskriv med samtykkeerklæring. I tillegg bør barn under 16 år gis et alderstilpasset informasjonsskriv om studien. Komiteen ber dermed om at søker utarbeider et alderstilpasset informasjonsskriv til barn under 16 år, samt et eget informasjonsskriv med samtykkeerklæring til mindreårige mellom 16 og 18 år. Disse sendes til REK Vest for arkivformål. Dataoppbevaring Prosjektslutt er satt til Etter prosjektslutt skal datamaterialet avidentifiseres. Dersom denne pilotstudien viser at hovedstudien er gjennomførbar uten større endringer, kan det bli aktuelt å inkludere data fra deltakerne i pilotstudien i de statistiske analysene som blir gjennomført i hovedstudien. Hovedregelen er at data skal slettes eller anonymiseres straks det ikke lenger er bruk for dem, og senest fem år etter prosjektslutt av hensyn til etterkontroll, jf. helseforskningsloven 38. REK Vest godkjenner at data oppbevares senest frem til Tilbakemelding På bakgrunn av ovennevnte begrunnelse, ønsker REK Vest tilbakemelding om følgende: Studiens gjennomførbarhet: Vil det kunne være for krevende å gjennomføre studien på denne målgruppen? Spesielt dersom deltakerne medikamentelt er ubehandlet? Innebærer deltakelse i prosjektet at barna kan gå glipp av medisin og andre tiltak (pedagogiske, psykologiske, psykososiale) som ellers er anbefalt i nasjonale og internasjonale retningslinjer? Er det tilleggsmomenter som foreldrene må ta hensyn til ved denne studien? Dette vil for eksempel være hvilke medisiner deltakerne kan/kan ikke ta under prosjektperioden eller hvorvidt gjennomføring av prosjektet innebærer en samordning med tilrettelegging i skolen. Alderstilpasset informasjonsskriv til barn under 16 år må utarbeides, i tillegg til et eget informasjonsskriv med samtykkeerklæring til deltakere mellom 16 og 18 år. Disse skrivene sendes til REK Vest for arkivformål. REK Vest utsetter saken i påvente av tilbakemelding om ovennevnte merknader. Dokumentnummer: 2014/ /808 Terbutalin og fysisk prestasjon Prosjektsøknad Prosjektleder: Sharline Riiser Høgskolen i Sogn og Fjordane β2-agonister er mye brukt som bronkodilator i behandling av astma både hos idrettsutøvere og andre, men det er usikkerhet til hvorvidt slike medikamenter kan føre til bedret idrettsprestasjon hos idrettsutøvere uten astma. Per i dag er bruk av de vanligste inhalerte β2-agonister ikke forbundet med noen restriksjoner i forbindelse med idrett, mens det å ta β2-agonister i pilleform er forbudt for toppidrettsutøvere både i og utenfor konkurranse. Formålet med denne studien er å undersøke om en terapeutisk dose (5 mg tablett) systemisk terbutalin vil påvirke fysisk prestasjonsevne på friske godt trente personer. 20 menn mellom 18 og 40 år skal inkluderes i studien. Deltakerne skal møte tre ganger til undersøkelser og fysisk testing ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Undersøkelsene innebærer måling av høyde, vekt og lungefunksjon, mens prestasjonstestene vil være standardiserte tester for muskelstyrke og utholdenhet. Ved oppmøte på dag to og tre, vil deltakerne bli

6 gitt en tablett som enten inneholder terbutalin eller placebo. Tre timer etter inntatt medikament skal prestasjonstestene gjennomføres. Det vil bli tatt kapillærblodprøver og lungefunksjonsmålinger i forbindelse med prestasjonstestingen. Søknad/protokoll Prosjektet er lagt opp som en randomisert klinisk utprøvning der fysiologiske effekter av et legemiddel skal studeres. Komiteen mener at både søknad og protokoll er mangelfull. Det pekes på at søker ikke har gjort refleksjoner om hvordan de farmakokinetiske egenskapene til medikamentet kan påvirke resultatene av studien. For eksempel er biotilgjengeligheten av terbutalin gitt peroralt svært varierende. Komiteen mener derfor at sluttresultatene ikke vil være valide slik det er lagt opp i forskningsprotokollen. Den vitenskapelige verdien vil derfor være usikker. Rekrutteringsprosedyre 20 friske og godt trente menn mellom 18 og 40 år skal rekrutteres til studien. Søker har imidlertid hverken oppgitt hvor eller hvordan disse deltakerne skal rekrutteres til studien. Forskningsmetode Slik komiteen forstår det, er det kun studenter som vil være til stede når både undersøkelsene og prestasjonstestene skal gjennomføres. Det er også uklart hvem som skal ta blodprøver av deltakerne i studien. Komiteen antar, basert på prosjektsøknaden, at autorisert helsepersonell ikke er til stede under prestasjonstestingen og når det skal gjennomføres kapillærblodprøver. Det er ikke oppgitt om det foreligger beredskap under prestasjonstestingen. Søker oppgir i prosjektsøknaden at det jobbes med å få til en placebotablett. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil medikamentet terbutalin kamufleres i mat. Komiteen mener at minstekravet til forsvarlighet ikke blir oppfylt dersom studentene alene gjennomfører prestasjonstestingen, samt å ta kapillærblodprøver uten helsepersonell til stede. Manglende beredskap bidrar også til at skade kan oppstå under prestasjonstestingen. Prosjektleders kompetanse Prosjektet er en klinisk utprøving av legemiddelet terbutalin. I forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker 2-6 fremgår det at den ansvarlige for den kliniske utprøvingen skal være kvalifisert lege eller tannlege. Prosjektleder har oppgitt i sin CV at han har en doktorgrad i medisin. Dette innebærer imidlertid ikke at prosjektleder er kvalifisert lege som kan gjennomføre klinisk utprøving av legemidler. Komiteen vurderer prosjektleder til å ikke ha tilstrekkelig kompetanse til å være prosjektleder i denne studien. Komiteen mener at prosjektet etter helseforskningsloven 5 ikke kan gjennomføres forsvarlig slik den er lagt opp i foreliggende søknad. REK Vest godkjenner ikke prosjektet og viser til ovennevnte begrunnelse. Dokumentnummer: 2014/ /809 Mirabegron til barn med overaktiv blære Prosjektsøknad Prosjektleder: Camilla Tøndel Helse Bergen HF Ny spesifikk forskningsbiobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Camilla Tøndel Mirabegron barnestudie Formålet med denne internasjonale multisenterstudien er å undersøke farmakokinetikk, sikkerhet og toleranse av en lav og en høy enkeltdose mirabegrontabletter hos barn og unge med overaktiv blære (OAB) eller nevrogen detrusor overaktivitet (Ndo). Mirabegron er godkjent for behandling av voksne med overaktiv blære i 39 land, men det er ikke tidligere gjort studier med mirabegron til barn. Totalt 30 barn og unge skal inkluderes

7 i studien, totalt fem barn og unge i Norge som er mellom 5 og 18 år. Deltakelse innebærer blodprøvetaking og klinisk undersøkelse. Det planlegges å gjennomføre fem kohorter på minst seks studiedeltakere. Søknad/protokoll Komiteen vurderer prosjektet som en viktig studie med stor potensiell nytteverdi for barn med overaktiv blære. Forskningsdesignet er godt designet og i tråd med gjeldende internasjonale anbefalinger for kliniske utprøvninger av barn. Studien er lagt opp på en god og forsvarlig måte med hensyn til gjennomførbarheten. Komiteen har merket seg at kvalifisert studiepersonell er involvert i studien. Komiteen vil bemerke at en pediater var til stede under behandlingen av prosjektsøknaden, og det ble anbefalt at denne studien gjennomføres. Risiko/nytte Deltakerne i denne studien vil ikke ha noen direkte fordeler av å delta. Komiteen vurderer det likevel slik at det er en stor potensiell nytte for barn som gruppe i fremtiden. Det konkluderes med at vurderingen av risiko og nytte kan aksepteres i dette prosjektet. Ny forskningsspesifikk biobank Komiteen godkjenner opprettelsen av den prosjektspesifikke forskningsbiobanken. Navnet må imidlertid endres til "Mirabegron til barn med overaktiv blære" slik at den samsvarer med tittelen på prosjektet. Som ansvarshavende godkjennes Camilla Tøndel. Komiteen har ingen innvendinger til at det biologiske materialet kan overføres til Belgia og USA slik det er beskrevet i søknaden. Det forutsettes imidlertid at prøvene er avidentifiserte og at koblingsnøkkelen forblir i Norge. Samtykke/informasjonsskriv Deltakerne i studien er barn og unge mellom 5 og 18 år. Det er lagt opp til at deltakere mellom 16 og 18 år kan samtykke på egne vegne. Hovedregelen er imidlertid at foreldrene må samtykke på vegne av mindreårige under 18 år ved legemiddelstudier, jf. helseforskningsloven 17, 3. ledd. Informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen til denne aldersgruppen må derfor endres slik at det er foreldrene som skal samtykke. Det er redegjort for bivirkninger i informasjonsskrivet til mindreårige mellom 16 og 18 år og i informasjonsskrivet til foreldrene. Bivirkninger er imidlertid underkommunisert i informasjonsskrivene til barn 5-11 år og Komiteen mener at punktet om bivirkninger må komme klarere frem i skrivene til disse to aldersgruppene, selv om barnet er lite. Dataoppbevaring Prosjektslutt er satt til Etter prosjektslutt skal datamaterialet avidentifiseres. Det heter videre i prosjektsøknaden at data skal slettes eller anonymiseres 15 år etter at den endelige rapporten er offentliggjort, mens prøvene vil bli destruert innen ett år etter at studien er avsluttet. Bestemmelse om oppbevaring av forskningsdata i legemiddelstudier er regulert i forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker 8-2. Etter denne bestemmelsen ses i tidsrammen i forhold til publisering, men i forhold til avslutningstidspunkt for studien, altså fra REK Vest godkjenner oppbevaring av data frem til Vilkår Informasjonsskrivet til deltakere mellom 16 og 18 år må revideres slik at foreldrene må samtykke på vegne av disse deltakerne. Informasjon om bivirkninger må fremgå tydeligere i informasjonsskrivet til deltakere i aldersgruppen 5-11 år og år. REK Vest forutsetter at studien også godkjennes av Statens Legemiddelverk. 1. REK Vest godkjenner prosjektendringen på betingelse av at ovennevnte vilkår tas til følge. 2. REK Vest godkjenner opprettelse av forskningsbiobanken "Mirabegron til barn med overaktiv blære" i samsvar med forelagt søknad. Som ansvarshavende godkjennes Camilla Tøndel. Dokumentnummer: 2014/ /810 Skoleavbrudd og psykisk helse Prosjektsøknad Prosjektleder: Ingunn Eikeland

8 Universitetet i Stavanger Om lag 30 % av elevene i Norge fullfører ikke videregående opplæring. For en betydelig andel av elevene er selvrapportert psykisk helse den viktigste grunnen til frafallet. Forskning som foreligger på dette området bekrefter at ungdom som rapporterer om psykiske vansker står i fare for å avbryte videregående opplæring uten å oppnå formell kompetanse i større grad enn ungdom flest, men det er lite kunnskap om hva som leder frem til beslutningen om å avbryte skolegangen for denne gruppen elever. Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om hvilke faktorer og prosesser som fører til skoleavbrudd for elever som rapporterer om psykiske vansker elever i videregående skole i Rogaland skal inkluderes i studien. I tillegg skal mellom 12 og 18 voksne fordelt på yrkesgruppene sosialrådgiver, helsesøster og PPT-rådgiver delta i prosjektet. Elevene skal svare på et spørreskjema. Et utvalg på 15 elever får en forespørsel om å intervjues dersom de er tilgjengelige for intervju og dersom de scorer over grensen på SDQ (spørreskjema). Rådgivere, helsesøstre og PPT-rådgivere får en skriftlig forespørsel om å intervjues. Søknad/protokoll Komiteen mener prosjektet har en tematikk som er viktig å belyse. Forskningsdesignet er også godt lagt opp. Komiteen vurderer likevel dette som et krevende område ut fra prosjektleders kompetanse, som i dette tilfellet er spesialpedagogikk. Rekrutteringsprosedyre Dersom elevene velger å avbryte opplæringen i løpet av et skoleår, blir de automatisk kalt inn til samtale hos rådgiver. Rekruttering av elevene skjer ved at de får en forespørsel om deltakelse dersom de velger å møte til rådgiversamtale. Komiteen vurderer denne rekrutteringsprosedyren som forsvarlig. Det fremgår imidlertid ikke av søknaden eller protokollen om hvordan rådgivere ved skolen, helsesøstre og PPT-rådgivere blir rekruttert til prosjektet. Det er kun oppgitt at disse får en skriftlig forespørsel, men det er uklart hvem som sender forespørselen eller hvordan prosjektleder eventuelt kommer i kontakt med disse deltakerne. Komiteen ønsker at søker redegjør for hvordan rådgivere, helsesøstre og PPT-rådgivere skal rekrutteres til studien. Utvalg 1000 elever i videregående skole i Rogaland skal rekrutteres til studien. REK Vest mener at søker mangler et sammenlikningsgrunnlag i form av en kontrollgruppe. Komiteen mener det er uklart hvordan forskningsspørsmålene «Hva kjennetegner elever og hvordan skiller de seg fra andre elever?» skal kunne besvares uten kontrollgruppen. Komiteen ønsker at søker gir en begrunnelse om hvorfor det ikke er lagt opp til et sammenlikningsgrunnlag. Intervjuguide/spørreskjema Intervjuguiden fremstår som omstendelig. Komiteen er usikker på om forskningsspørsmålene i prosjektet vil kunne besvares ut fra intervjuguiden og mangel på en kontrollgruppe. Det fremgår i innledning i spørreskjemaet at «Svarene på spørsmålene vil bli behandlet anonymisert. Til slutt i spørreskjemaet vil du bli spurt om du kan tenke deg å delta i et intervju om dine skoleerfaringer.» Spørsmålene blir i realiteten ikke behandlet anonymisert da søker senere må identifisere de 15 elevene som vil være aktuelle for deltakelse i intervjurunden. Setningen i spørreskjemaet må derfor endres. Informasjonsskriv Komiteen mener at informasjonsskrivet skaper en forventning om at elevene senere skal delta i intervjurunden, mens det i realiteten kun er 15 av 1000 elever som kan kvalifiseres for intervju. Søker må derfor endre dette i informasjonsskrivet til elevene. Forforståelse REK Vest vurderer det slik at søker allerede i innledningen i informasjonsskrivet til elevene har konkludert med at elevene har psykiske problemer når de avbryter skolegangen. Søker påpeker også i prosjektsøknaden at dersom en elev avbryter skolegangen, vil dette oppleves som et nederlag av vedkommende. Komiteen mener imidlertid at avbrutt skolegang ikke nødvendigvis vil være negativ eller oppleves som et nederlag for eleven og at en slik forforståelse vil virke stigmatiserende overfor målgruppen i denne studien. REK Vest mener at denne forforståelsen må tones ned slik at det ikke skal oppleves som noe negativt ved å avbryte skolegangen i den videregående skolen. Informasjonssikkerhet Dersom deltakeren kvalifiseres for intervju, skal prosjektleder kontakte den aktuelle skolen for elevens kontaktinformasjon. Dette innebærer at skolen vil få kunnskap om hvilke elever som avbryter skolegangen på grunn av psykiske problemer. Komiteen finner denne fremgangsmåten stigmatiserende og mener at det er

9 problematisk at skolen får oppgitt hvem disse 15 elevene er. REK Vest ønsker at søker gir en tilbakemelding om det finnes en alternativ løsning for å komme i kontakt med de 15 elevene som skal intervjues, uten at skolen gjøres kjent identiteten til disse elevene. Det heter videre i informasjonsskrivet som skal gis til rådgivere, helsesøstre og PPT-rådgivere at «Det er kun rådgiver på skole som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg.» Komiteen ønsker at søker gir en tilbakemelding om hvem som har tilgang til navnelisten når rådgiverne ved skolen selv er deltaker i prosjektet. Dataoppbevaring Prosjektslutt er satt til Komiteen har ingen innvendinger til dette. Etter prosjektslutt skal datamaterialet anonymiseres. Alle personopplysninger vil bli slettet og data vil bli lagret uten noen form for tilknytning til enkeltpersoner eller institusjoner. REK Vest forutsetter at datamaterialet er reelt anonymt etter prosjektslutt. Tilbakemelding På bakgrunn av ovennevnte begrunnelse, ønsker REK Vest tilbakemelding om følgende: Hvordan foregår rekrutteringsprosedyren av rådgivere ved skolen, helsesøstre og PPT-rådgivere? Hva er bakgrunnen for at søker ikke har valgt å ta med et sammenlikningsgrunnlag (kontrollgruppe)? Hvordan kan forskningsspørsmålene besvares ut fra den metoden som er valgt? Informasjonsskrivene må revideres i henhold til ovennevnte merknader. Søkers forforståelse må tones ned. Søker må gi en tilbakemelding om det finnes en alternativ løsning for å komme i kontakt med de 15 elevene som skal intervjues, uten at skolen gjøres kjent identiteten til disse elevene. REK Vest utsetter saken i påvente av tilbakemelding om ovennevnte merknader. Dokumentnummer: 2014/ /811 Sentinel - registeret Prosjektsøknad Prosjektleder: Erik Packer Helse Bergen HF Symptomatisk aortastenose (trang hovedpulsåreklaff) er en tilstand med alvorlig prognose. Behandling av tilstanden kan enten gjøres ved åpen kirurgi eller ved kateterbasert teknikk. Kateterbasert behandling er forbundet med komplikasjoner, blant annet hjerneslag på grunn av manipulering i store pulsårer og med aortaklaffen. Claret Medical har utviklet et filter som legges inn i halskarene via standard teknikker. Blodstrømmen til hjernen "siles" med forventning om å redusere antall hjerneslag. Dette prosjektet er en prospektiv klinisk studie, hvor forskergruppen ønsker å gjøre en analyse av materialet som samles i filtrene. Disse sendes til et kjernelaboratorium for analyse. Målet er at analysen vil gi data som ytterligere kan være med å redusere risikoen for hjerneslag ved kateterbasert behandling av aortastenose. Kliniske opplysninger, samt prosedyrerelaterte og filterrelaterte opplysninger skal samles inn om pasientene. Det skal gjøres analyse av materialet som samler seg i filtrene, og det biologiske materialet skal destrueres umiddelbart etter analyse. To pasienter som gjennom standard utredning av aortastenose er funnet egnet for Sentinel og er akseptert for TAVI (kateterbasert behandling av aortastenose) skal inkluderes i denne multisenterstudien. Søknad/protokoll Komiteen mener at søknaden og protokollen er ryddig og godt beskrevet. Komiteen anser prosjektet som forsvarlig å gjennomføre. Navnet på prosjektet kan tolkes som at dette er en registerstudie. Det er imidlertid klart at dette er et spesifikt prosjekt og ikke en registerstudie. Utførsel av biologisk materiale til utlandet Forskergruppen skal analysere materialet som er fanges opp av filtrene som legges inn i halskarene hos pasientene. Materialet skal sendes Gettysburg i USA for analyse. Dette materialet destrueres umiddelbart

10 etter analyse. Komiteen har ingen innvendinger til at det biologiske materialet kan overføres til USA slik det er beskrevet i søknaden. Komiteen forutsetter imidlertid at materialet er avidentifisert og at koblingsnøkkelen forblir i Norge. Dataoppbevaring Prosjektslutt er satt til Komiteen har ingen innvendinger til dette. Etter prosjektslutt skal datamateriale slettes. REK Vest godkjenner prosjektet i samsvar med forelagt søknad. 2014/812 Forekomst og medikamentell behandling av myasthenia gravis i Norden Dokumentnummer: 2014/812-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Jintana Bunpan Andersen Universitetet i Bergen Myasthenia gravis (MG) er en sjelden nevromuskulær sykdom og årsaken til denne sykdommen er hittil ukjent. Forskergruppen ønsker å bidra til bedre estimater av sykdomsforekomsten ved å bruke komplette nasjonale registre fra fire nordiske land. Hensikten med studien er å kartlegge forekomsten av MG i Norden, samt å evaluere den totale medikamentelle behandlingen av pasienter med MG og kartlegge forskjeller i behandlingsstrategier mellom de nordiske landene. Totalt skal 4000 deltakere inkluderes i studien, hvor 800 av disse er fra Norge. Utvalget består av pasienter som bruker medikamentet Mestinon (pyridostigmin) i perioden og frem til , samt en kontrollgruppe som består av resten av befolkningen som er registrert med en resept i Resepregisteret, men som ikke bruker pyridostigmin. Det søkes fritak fra innhenting samtykke fra deltakerne i studien. Søknad/protokoll Komiteen finner studien interessant og forsvarlig å gjennomføre. Komiteen mener både søknad og protokoll er godt gjennomarbeidet, og har således ingen merknader til disse. Unntak fra samtykkekravet REK Vest har ingen innvendinger til at samtykke ikke innhentes for bruk av angitte data i prosjektet. Reseptregisteret For uthenting av data fra Reseptregisteret, må forskergruppen ta kontakte Datatilsynet. REK Vest forutsetter derfor at forskergruppen søker Datatilsynet om tillatelse til uthenting av data fra Reseptregisteret. Dataoppbevaring Prosjektslutt er satt til Etter prosjektslutt skal datamaterialet slettes og i henhold til avtalen med Reseptregisteret. Komiteen har ingen innvendinger til dette. REK Vest godkjenner prosjektet i samsvar med forelagt søknad. 2014/813 Væske balanse i operasjondøgnet hos elektive protese opererte pasienten Dokumentnummer: 2014/813-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Lars Bitsch-Larsen Helse Bergen HF

REFERAT. Komitémøte REK vest. 23. april 2015 09:30-16:00 Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 23. april 2015 09:30-16:00 Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 23. april 2015 09:30-16:00 Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Karl

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Fra sekreteriatet: Katrine

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Kristian Hagestad Helsemyndighet Komitémedlem Benedikte

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. april 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

Komitémøte REK vest 17.02.2011

Komitémøte REK vest 17.02.2011 Komitémøte REK vest 17.02.2011 Generelt Møtedato 17.02.2011 Sted Status Møterom 71, Lab-bygget, Haukeland universitetssykehus. Referat Endelig Dokumentdato 01.03.2011 Til dagsorden Møtet ble avholdt torsdag

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 09. februar 2012 9 Gullhaug torg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin REFERAT Komitémøte REK midt 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Bjørn K. Myskja Etikk Komitémedlem Per Holger Broch Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 17. mars 2011 Lucy Smiths hus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

Komitémøte REK midt 26.03.2010

Komitémøte REK midt 26.03.2010 Komitémøte REK midt 26.03.2010 Generelt Møtedato 26.03.2010 Sted Status 1. etg Bygg for samfunnsmedisin Referat Endelig Dokumentdato 21.04.2010 Til dagsorden Tilstede: Sven Erik Gisvold, leder (Medisin)

Detaljer

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING Ida Mykkeltveit Master i kunnskapsbasert praksis Senter for kunnskpapsbasert praksis Avdeling for helse og sosisalfag

Detaljer

Krav om uavhengig gransking av Meningokokk-B vaksineforsøket 1988-94

Krav om uavhengig gransking av Meningokokk-B vaksineforsøket 1988-94 Åpent brev til: Fra: Kopi: Helseminister Bent Høie Foreningen Gransking av meningokokkvaksine-eksperimentet Statsminister Erna Solberg, utvalgte stortingsrepresentanter, de politiske partiene, utvalgte

Detaljer