Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars Sakspapirer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer"

Transkript

1 Norges Kristelige Legeforening Generalforsamling, 26. mars 2011 Sakspapirer Sak 1) Konstituering av generalforsamlingen 1.1) Godkjenning av innkalling Innkallingen til generalforsamlingen er utført i henhold til foreningens lover. Innkallig ble sendt til alle medlemmer per post i månedsskriftet november/desember og tidspunkt for GF har blitt informert om på medlemssidene i Inter Medicos. Saksliste og sakspapirer har vært tilgjengelig på Styrets forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes 1.2) Valg av ordstyrer Styrets forslag til vedtak: Presenteres på generalforsamlingen 1.3) Valg av referent Styrets forslag til vedtak: Karin Tjernæs (kontorsekretær i NKLF) 1.4) Valg av tellekorps (2 personer) Styrets forslag til vedtak: Presenteres på generalforsamlingen 1.5) Valg av protokollunderskrivere (2 personer) Styrets forslag til vedtak: Presenteres på generalforsamlingen 1.6) Forretningsorden for behandling av sak 5 Styrets forslag til vedtak: 1.) Generalforsamlingen stemmer over punktene i styrets forslag til vedtak enkeltvis. 2.) Hvert av punktene må vedtas med minst 2/3 flertall. 3.) Dersom noen av de fremmøtte på GF ønsker å fremme et alternativt forslag til enkelte av punktene, setter man først dette forslaget opp mot styrets forslag til vedtak, og dette valget avgjøres med simpelt flertall. Deretter stemmer man mellom det seirende forslaget og å ikke vedta noe standpunkt i den aktuelle saken. Det kreves da 2/3 flertall. Side 1 av 4

2 Sak 2) Årsmelding for 2010 Årsmeldingen for 2010 er vedlagt sakspapirene (vedlegg 1) Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingen for 2010 godkjennes Sak 3) Regnskap for 2010 Regnskap for 2010 (resultatregnskap og balanse) er vedlagt sakspapirene (vedlegg 2). Regnskapet viser et driftsoverskudd på kroner , 86. Egenkapitalen var ved utgangen av 2010 på kroner ,38. Den viktigste årsaken til det store overskuddet i 2010 er to enkeltgaver på og til henholdsvis Inter Medicos og misjonsfondet. En annen viktig faktor er økning i den faste givertjenesten. Utgiftene har i 2010 i hovedsak vært som budsjettert. Det er kun to større avvik. Styret vedtok å bruke inntil kroner på et strategi- og visjonsseminar der vi samlet 40 nøkkelpersoner i foreningen i to dager for å formulere visjoner og strategi for foreningen frem mot På grunn av gaver fra deltakerne på seminaret, ble nettokostnaden omtrent kroner. Det var budsjettert med inntil kroner for utvikling av et digitalt, indeksert og søkbart arkiv for Inter Medicos, men dette prosjektet er utsatt. Det vises for øvrig til årsrapportens avsnitt 1.7: Økonomisk situasjon. Regnskapet er overlevert til revisor, men vi har enda ikke mottatt revisjonsrapport. Styrets forslag til vedtak: Regnskapet for 2010 godkjennes av generalforsamlingen under forutsetning av at det godkjennes av revisor. Sak 4) Budsjett for 2011 Budsjett for 2011 er vedlagt (vedlegg 3). I budsjettet er regnskapstallene brutt ned på de ulike områdene i foreningen; student/unge lege arbeid, misjonsfond, etikkfond, Inter Medicos og hovedområde. Kommentarer til budsjettet: I tillegg til å opprettholde dagens aktivitetsnivå i 2011, inneholder styrets forslag til budsjett en årlig kostnad på kroner til en 50% stilling som generalsekretær. Det er for 2011 budsjettert med et underskudd på omtrent kroner. I årsrapportens avsnitt 1.7: økonomisk situasjon er det gitt utfyllende informasjon om styrets syn på dagens og fremtidens økonomiske situasjon i NKLF. Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett vedtas. Side 2 av 4

3 Sak 5) NKLF sine standpunkt om reservasjonsrett for helsepersonell Basert på dokumentet Utredning om helsepersonells reservasjonsrett formulert av etikkgruppa høsten 2010 fremmer styret denne saken om foreningens standpunkt knyttet til reservasjonsrett for helsepersonell. Etikkutvalgets utredning om saken er tilgjengelig på generalforsamlingen og har vært tilgjengelig på Et sammendrag har dessuten blitt publisert i Inter Medicos 1/2011. Styrets forslag til vedtak: 1. Helsepersonell har en moralsk rett til å reservere seg mot medisinsk praksis som strider mot deres dype overbevisning. 2. Reservasjonsretten må ikke nødvendigvis lovfestes så lenge den respekteres av arbeidsgivere, tilsynsmyndigheter, politikere og pasienter i praksis. 3. Helsepersonell bør ha rett til å reservere seg mot å utføre, delta ved og henvise til abortinngrep. 4. Helsepersonell bør ha rett til å reservere seg mot å utføre, delta ved eller henvise til behandling med teknikker innen assistert reproduksjon som skader ufødt menneskeliv. 5. Helsepersonell bør ha rett til å reservere seg mot å utføre, delta ved eller henvise til assistert reproduksjon for enslige og homoseksuelle par hvis begrunnelsen er en sterk overbevisning om hva som er til barns beste. 6. Helsepersonell bør ha rett til å reservere seg mot å forskrive prevensjonsmidler som kan skade et befruktet egg. 7. Helsepersonell bør ha rett til å reservere seg mot å delta i eutanasi og legeassistert selvmord. 8. Helsepersonell bør ikke ha rett til å reservere seg mot å yte medisinsk nødvendig behandling på grunnlag av pasientens etnisitet, politiske holdninger, seksuelle preferanser eller livsstil. 9. Helsepersonell bør ikke ha rett til å nekte å gi informasjon om eller behandle komplikasjoner av moralsk omstridte behandlingsformer. Sak 6) Valg Styremedlemmene Ingvild Rogne, Heidi Kvarme og Helga Rossing ble valgt i 2010 og har et år igjen av sin funksjonstid. Styret skal bestå av syv personer og to vara. Det skal derfor velges styreleder, nestleder, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Side 3 av 4

4 De innstilte kandidatene er spurt av valgkomiteen og har sagt seg villige til å stille til valg. For samtlige valg gjelder det at benkeforslag på villige kandidater er mulig. 5.1) Valg av styrets leder for 2 år Olav Magnus S. Fredheim 5.2) Valg av styrets nestleder for 2 år Carl Fredrik Knobloch 5.3) Valg av styremedlemmer for 2 år (2 personer) Knut Hjortaas Ingrid Marie Husby 5.4) Valg av varamedlemmer til styret for 1 år (2 personer) Oddvar Mestad Morten Magelssen 5.5) Valg av valgkomite for 1 år (3 personer) Anne Gro W. Rognlien Ola Røstum Ragnar Telhaug Side 4 av 4

5 Årsmelding for NKLF Medlemmer og kontingent Norges Kristelige Legeforening (NKLF) hadde 787 (720 i 2009) medlemmer som betalte kontingent i 2010; 490 (455 i 2009) ordinære medlemmer, 18 (23 i 2009) pensjonister med redusert kontingent, 64 (53 i 2009) unge leger, 54 (41 i 2009) ektepar, 118 (133 i 2009) studenter og 43 (15 i 2009) turnusleger. (I tallene ovenfor teller ektepar kun som et medlem, dersom vi regner ektepar som to medlemmer, var det 842 medlemmer som betalte kontingent i 2010.) I tillegg kommer noen medlemmer med kontingent-restanser for et til to år. Disse vil i henhold til lovene for foreningen bli strøket når restansen overstiger to år. Det er dessuten registrert 13 aktive misjonsleger i foreningen. Disse er i henhold til lovene for NKLF fritatt for kontingent. I løpet av 2010 var det 22 medlemmer som meldte seg inn i foreningen og 26 som aktivt meldte seg ut. I 2010 ble 10 medlemmer strøket på grunn av mer enn 2 år utestående kontingent og/eller ukjent adresse. Medlemskontingent for 2010 har vært kr. 800,-for vanlige medlemmer, kr. 1200,- for legeektepar, 400 for unge leger (inntil 3 år etter embetseksamen) og for de pensjonister som ønsker redusert pris og kr. 100,- for studenter og 200 for turnusleger. Kontingentsatsene har vært uendret i flere år og generalforsamlingen i 2010 vedtok å heve kontingenten med kroner 100 per person for alle kategorier medlemmer unntatt studenter fra og med Sentralstyret Etter valget på generalforsamlingen i mars 2010 var styrets sammensetning: Olav Magnus S. Fredheim (f. 1979) - 1 år igjen som styreleder Arbeider som konstituert overlege ved Smerteteamet, St. Olavs Hospital i Trondheim og som smerteforsker ved NTNU. Har PhD i smertemedisin og er Master of business administration. Carl Fredrik Knobloch (f. 1977) - 1 år igjen, utnevnt til nestleder Arbeider som lege i spesialisering i generell kirurgi ved Narvik sykehus. Helga Rossing (f. 1954) - gjenvalgt for 2 år Arbeider som overlege ved Nidaros DPS i Trondheim og er spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Oddvar Mestad (f. 1941) - 1 år igjen Pensjonert spesialist i generell kirurgi og urologi. Tidligere misjonslege. Bosatt i Stavanger. Aage Sand (f. 1941) - 1 år igjen Pensjonert allmenpraktiserende lege. Tidligere misjonslege. Bosatt i Farsund. Heidi Kvarme (f. 1980) - valgt for 2 år Arbeider som lege i spesialisering i indremedisin ved Sykehuset Innlandet, Hamar. Ingvild Rogne (f. 1982) - valgt for 2 år Arbeider som lege i spesialisering i nevrologi ved Molde sykehus.

6 Side 2 av 22 Martin Grotnes (f. 1979) - vara for 1 år Arbeider som lege i spesiasliering ved Molde Sykehus og er under spesialisering i radiologi. Mette Tesaker (f. 1977) - vara for 1 år Arbeider som lege i spesialisering ved Aker sykehus og er under spesialisering i indremedisin. Etter årsmøtet har styret avviklet tre fysiske møter. I tillegg kommer løpende e-post korrespondanse. I flere saker har vedtak blitt fattet kun basert på drøfting på e-post. I alt behandlet styret i saker. På grunn av et høyt og økende aktivitetsnivå i foreningen, har vervet som styreleder vært forholdsvis arbeidskrevende de siste årene, med en tidsbruk på 5-10 timer/uke. Siste halvår 2010 arbeidet styreleder redusert stilling og bruke vesentlig mer tid enn dette på å fylle ledervervet, anslagsvis 15 timer/uke i snitt. Den økte tidsbruken var i hovedsak knyttet til prosessen med visjoner og strategi mot 2015 og etikk/samfunnsengasjement. På sikt er det nødvendig å få ansatt generalsekretær i foreningen for å avlaste styreleder (se også punkt 1.5). 1.3 Valgkomite På generalforsamlingen (GF) i 2009 ble Anne Gro Wesenberg Rognlien, Johannes Løvås og Ragnar Telhaug valt inn i komiteen. Vi startet på nyåret 2010 og arbeidsformen var jevnlige telefonmøter. Forslag til kandidater kom delvis fra styret, delvis fra oss i komiteen. Det ble mange telefoner, men vi nådde i mål før generalforsamlingen! På GF i 2010 ble Anne Gro Wesenberg Rognlien og Ragnar Telhaug gjenvalgt, nytt medlem ble Torbjørn Folstad. Etter forslag fra leder i sentralstyret startet vi denne gangen vårt arbeid i nov 2010 og var kommet langt i arbeidet ved utgangen av året. Konklusjon: For å få det nødvendige antall kandidater, kreves mange telefoner, men ved å starte på høsten året før aktuelle GF, blir arbeidet i komiteen lettere. Dessuten: arbeidet i komiteen gir oss hyggelige telefonsamtaler og kontakt med mange av foreningens medlemmer! 1.4 Ansatte Gjennom 2010 har det ikke vært endringer i staben i foreningen. NKLF har følgende ansatte: Studentkoordinator Sjur Henrik Askjer (teolog) 50% stilling hele året Ansatt fra august Misjonskoordinator Hans Kristian Maridal (lege) 25% stilling hele året Hans Kristian var ansatt i 25% prosjektstilling som misjonskoordinator fra august Fra september 2010 ble han fast ansatt som misjonskoordinator i 25% stilling. Kontorsekretær Karin Tjærnes (førskolelærer) 50% stilling hele året Karin har i mange år vært vår kontorsekretær og sørger for å ivareta de daglige administrative oppgavene i foreningen. 1.5 Utlysning av stilling som generalsekretær

7 Side 3 av 22 Sommeren 2010 ble det for første gang utlyst stilling som generalsekretær i NKLF. Stillingen ble utlyst med stillingsstørrelse på 30%, men med mulighet for høyere stillingsstørrelse etter avtale. Arbeidsoppgavene skulle være knyttet til etikk/samfunnsengasjement, lokale fellesskap og å bistå styreleder med å forberede og følge opp saker som behandles i sentralstyret. Det meldte seg ingen søkere til stillingen innen søknadsfristen. I alt 5 kandidater har konkret blitt oppfordret til å søke stillingen, men samtlige takket nei til å søke stillingen. 1.6 Drift av kontoret Vi har fortsatt kontorer i Storgata 10 B i kontorfelleskap med Menneskeverd og samarbeider som før med dem om enkelte praktiske forhold knyttet til kontordriften (blant annet telefon, kopiering og data). 1.7 Økonomisk situasjon Gjennom de siste fire årene har NKLF fått en vesentlig bedre økonomistyring. Styret har bedre oversikt over den økonomiske situasjonen enn tidligere, samtidig som økonomi opptar vesentlig mindre tid på styrets møter. Overskuddet i 2010 var kroner. Gjennom de siste fire årene er NKLFs egenkaptial økt fra kroner til kroner Samtidig har man i løpet av perioden fått gjort opp intern gjeld mellom foreningens ulike fond/områder. En egenkapital ved årsskriftene på rundt er nødvendig for å sikre likviditeten og å ha høyde for uforutsette utgifter eller svikt i budsjetterte gaveinntekter Kroner Egenkapital Inntekter** Gaver totalt Fast givertjeneste Årstall De viktigste inntektene i NKLF er kontingent og gaver. I 2010 utgjorde kontingenter kroner mens gaver utgjorde kroner (sum av givertjeneste, gave-aksjoner og to større enkeltgaver på og kroner til henholdsvis Inter Medicos og Misjonsfondet). Ved utløpet av 2010 tilsvarer omfanget av den faste givertjenesten kroner/år, fordelt

8 Side 4 av 22 på omtrent 100 faste givere. Beløpene den enkelte faste giver bidrar med, varierer fra 500 til kroner/år. Økningen i fast givertjeneste fra 2009 er omtrent kroner/år. For å tydeliggjøre hvordan midlene i foreningen blir anvendt og av respekt for givere av øremerkede midler, brytes årsregnskap, balanse og budsjett ned på misjonsfond, etikkfond, studentarbeid, Inter Medicos og NKLF-hovedområde. Misjonsfond Misjonsfondets inntekter i 2010 bestod i hovedsak av en enkeltgave på kroner og fast givertjeneste på kroner. Utgiftene i misjonsfondet er i hovedsak knyttet til stillingen som misjonskoordinator. Fast givertjeneste til misjonsfondet tilsvarte ved utgangen av kroner (en dobling fra 2009) og egenkapitalen var Vi tåler et år med underskudd i misjonsfondet, men for at aktiviteten innenfor misjon og internasjonal tjeneste skal kunne opprettholdes, er det nødvendig at fast givertjeneste til misjonsfondet øker med i løpet av På lenger sikt er det også ønskelig å utvide stillingen som misjonskoordinator til 50% stilling. Det vil kreve en ytterligere dobling i den faste givertjenesten. Etikkfond Etikkfondet har beskjedne inntekter og beskjedne utgifter. Det budsjetteres med noen utgifter til møter i etikkutvalget. I 2010 ble etikkutvalget belastet med kostnaden knyttet til å trykke en kortversjon av etikkutvalgets utredning om bioteknologi i Inter Medicos. Inter Medicos Inter Medicos fikk sin økonomi vesentlig styrket i 2008 gjennom en enkeltgave på kroner. En tilsvarende enkeltgave ble gitt i I 2010 ble trykkerikostnadene kroner lavere enn tidligere år på grunn av bytte av trykkeri i I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 vedtok generalforsamlingen å bruke inntil kroner på å lage et digitalt, indeksert og søkbart arkiv over artikler som har stått i Inter Medicos. Dette har ikke blitt startet. Årsaken er at redaksjonen ble kjent med at nasjonalarkivet har startet en prosess med å indeksere og gjøre digitalt tilgjengelig alle tidsskrift utgitt i Norge. I påvente av at vi ser hvilken løsning de tilbyr, har vi valgt å stanse vår egen prosess. Inntekter fra annonser og abonnement er forholdsvis beskjedne og utgivelsen av InterMedicos finansieres i hovedsak gjennom overføringer fra NKLF-hovedområde (kontingentinntektene). De siste årene har økonomien vært tilstrekkelig solid til at man har kunnet utgi 4 årlige nummer på 16 sider. På grunn av de større enkeltgavene som InterMedicos har fått i 2008 og 2010 har det de siste årene vært nødvendig med noe mindre overføringer fra hovedområdet. Studentarbeid I 2010 var det omtrent balanse mellom kostnader og inntekter i studentområdet. Studentarbeidet har en egenkapital på rundt De viktigste inntektene er fast givertjeneste på omtrent kroner/år og en årlig gaveaksjon som pleier å gi kroner. Dagens aktivitetsnivå vil innebære et lite årlig underskudd forutsatt dagens nivå på fast givertjeneste og budsjettert uttelling på en årlig gaveaksjon. De viktigste kostnadene er lønn, sosiale utgifter, kontorhold og reiser for studentkoordinator. NKLF-hovedområde Den økonomiske situasjonen for hovedområdet har blitt vesentlig styrket de siste årene. Hovedområdet hadde inntil utgangen av 2007 betydelig intern gjeld til

9 Side 5 av 22 misjonsfond/etikkfond/studentarbeid. Ved utgangen av 2010 er egenkapitalen for hovedområdet i overkant av kroner. For 2011 er det budsjettert med en kostnad på knyttet til 50% stilling som generalsekretær. Med denne kostnaden, forventes det for 2010 et underskudd på knappe kroner for hovedområdet. Økonomiske langtidsbetraktninger I budsjettet for 2011 er det lagt inn en økning i fast givertjeneste på omtrent kroner/år samt en økning på kroner i kontingentinntekt. Den budsjetterte økningen i kontingentinntekt skyldes at kontingentsatsen er vedtatt økt med 100 kroner/person/år unntatt for studentmedlemmer. Samlet budsjettert underskudd er på kroner for 2011, men dette inkluderer en budsjettert kostnad på kroner/år til 50% generalsekretærstilling. Egenkapitalen i foreningen er god nok til at foreningen vil tåle et til to år med noe underskudd, men for at dagens aktivitetsnivå samt den utlyste stillingen som generalsekretær skal kunne videreføres utover 2 år, er det en forutsetning med en økning i faste gaveinntekter på kroner/år i løpet av de neste to årene. I visjonene mot 2015 inngår det at man i 2015 ønsker en stab som består av generalsekretær i 100% stilling, økning av stilling som misjonskoordinator til 50% samt videreføring av kontorsekretær og studentkoordinator i 50% stillinger. Skal foreningen nå det målet, er det nødvendig med årlige inntekter fra fast givertjeneste på minst kroner/år i tillegg til økning i kontingentinntekter som følge av økt medlemstall. 2.1 Inspiratio Inspiratio ble arrangert første gang i Trondheim i mars 2009 og erstattet de tidligere misjonsog etikkseminarene. Visjonen er at Inspiratio skal være en årlig møteplass der leger kan få inspirasjon og utrustning til å ha Jesus som kilde og forbilde i sitt liv og sin legegjerning. Inspiratio 2010 ble arrangert mars på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo. Det var 210 deltagere, mot 120 året før. Hovedtyngden av deltagerne var gruppene yngre enn 40 og eldre enn 60 år. Flere deltakere hadde med seg barn og det var eget barneprogram parallelt med flere av seminarene. Hovedtemaet for helgen var Den gode forvalter. Den anerkjente spanske psykiateren Pablo Martinez holdt bibeltimer med følgende titler: Called to be good stewards of God s blessing - Salme 103 og Called to be good stewards of our lives - Matteus 25: Seminarer ble holdt av Henrik Syse med tittel Den kristne forvaltertanken - en provokasjon for moderne mennesker? og av Inge Lønning med tittel Kristent forvalterperspektiv i en travel hverdag. Etikkseminaret ble holdt av Torleiv Ole Rognum og etikkutvalget med følgene tematikk Bioteknologi - etisk refleksjon rundt assistert befruktning, stamcelleterapi, genterapi og kloning. Misjonskoordinator Hans Kristian Maridal holdt seminar med temaet Et vindu på gløtt mot verden. Det var en parallellsesjon kalt Class Inspiratio med følgene to foredrag: Når fasaden slår sprekker slipper lyset inn? (Elisabeth Frøyland og Torstein Husby) og Misjonsworkshop (Hans Kristian Maridal). Komiteen for Inspiratio 2010 bestod av Elisabeth Frøyland (leder), Frode Emil Frøyland (leder), Kristin Moksnes Husby, Ragnar Telhaug, Rikke Lise Steen Folstad og Torstein

10 Side 6 av 22 Husby. Fra våren 2010 har en komite bestående av Øystein Rose (leder), Torstein Husby, Gunnvald Kvarstein, Grace Olsen og Ingrid Langen arbeidet med å planlegge Inspiratio Misjonssatsning Misjonsnettverket 2010 har vært et spennende år for misjonssatsingen der vi etter hvert begynner å gå over fra en prosjektfase til en driftsfase. Behovene og mulighetene er mange og utfordringen er å kunne prioritere hva man skal satse på videre og hva man skal la ligge. En del av aktiviteten har dessverre måttet bli prioritert ned for å bedre kunne tilpasse arbeidsmengden til å tilsvare stillingsprosenten (25%). Høsten 2010 fikk misjonskoordinator en skriftlig oversikt fra sentralstyret over hvilke oppgaver som skulle prioriteres høyest og hvilke oppgaver som måtte prioriteres lavere. Det er spennende å se at vi etter hvert begynner å få en del henvendelser fra både studenter og leger som ønsker å reise ut, samt å følge med de av kollegaene som har reist ut. Det virker også å være en positiv trend der vi igjen ser tegn til økt vilje til satsing på helsemisjon fra organisasjonene sin side. Under Visjonsseminaret til NKLF så en egen gruppe på fremtidsmuligheter for misjonssatsningen og det vises til visjonsnummeret av Inspiratio. Misjonsnettverket Misjonsnettverket har hatt en sakte, men jevn økning i løpet av 2010 og består nå av 317 personer mot 270 personer ved utløpet av 2009, altså 47 nye medlemmer. Ressursbank og internett side Et at de større fokusområdene for 2010 har vært å begynne å bygge opp en oppdatert ressursbank for helsemisjon på nettet. 1 (*Lege vil si at medlemmet ikke har oppgitt informasjon om spesialitetsstatus) I fjor ble det startet arbeid med å utvikle et eget ressurshefte om helsemisjon. Mye av informasjonen i dette er nå overført til internett og supplert og oppdatert. Misjonsnettverket har nå fått sine egne passordbeskyttede hjemmesider. Mye arbeid har blitt lagt ned i å hente inn og kartlegge aktuell informasjon til denne resursbanken og dette arbeidet vil også fortsette i På hjemmesiden har det blitt lagt ut oversikter over aktuelle

11 Side 7 av 22 norske og internasjonale organisasjoner som kan sende ut norske leger, informasjon om aktuelle bøker, videoer og lenker, tropemedisin- og u-landshelseressurser, ressurser i forberedelse til utreise og for leger ute. Noe av materialet er tilgjengelig for alle, men mesteparten krever passord og innlogging (gratis). Oppdatering av oversikt over ledige stillinger og behov ute har også vært sentralt. Det har også blitt jobbet med å få inn informasjon om aktuelle kurs og samlinger i inn- og utland som kan være relevante for helsemisjon (både rene helsemisjonskurs men også tropemedisinkurs) samt bygge oversikt over hospiteringsmuligheter og kortidstjenestemuligheter for unge leger og studenter. Nettverksmailer Nettverksmedlemmene har fått e-poster med nyheter, oppdateringer, tilbud om aktuelle kurs og samlinger, drypp og nytt fra misjon, internasjonal helse og bistand, reisebrev og nytt fra kollegaer ute og informasjon om ledige stillinger og muligheter ute. Rådgivning Flere av medlemmene, også enkelte som ikke er medlemmer, har henvendt seg for å få tips og veiledning med tanke på muligheter ute. Mye av kontakten vedrørende dette har gått via e-post eller telefon. Arbeidet med sendebase i samarbeid med teltmakerorganisasjonen Tent har blitt videreført. Allerede har over 10 personer meldt seg til denne tjenesten. Tanken bak dette samarbeidet er å tilby rådgivning og konkret hjelp til leger som ønsker å reise ut. Planen er at TENT i samarbeid med NKLF vil kunne bidra med hjelp til kursing i forkant, råd og hjelp til innsamling av penger til egen tjeneste, og veiledning i å finne bønnepartnere samt hjelp til å finne konkrete samarbeidspartnere og jobb ute. Det vil også bli tilbudt jevnlig oppfølging og forbønn fra Norge av de som reiser ut via denne tjeneste. (Dette vil bli en tjeneste der man betaler et mindre beløp for å delta). Arbeidet med sendebasen var opprinnelig planlagt ferdigstilt i 2010, men selv om tjenesten er oppe og går, vil det være behov for å jobbe videre med både innhold og organisering, samt markedsføring, i Organisasjonskontakt Misjonskoordinator forsøker også å ha dialog med misjonsorganisasjonene med tanke på behovet for leger og helsepersonell ute i fremtiden. Det har vært kontakt via mail og telefon, men ingen fysiske møter i Det har også blitt etablert kontakt med noen internasjonale organisasjoner som har vist interesse for å sende ut norske kollegaer. Nettverket får også tidvis meldt behov ute fra diverse organisasjonene. Informasjon & Inspirasjon Nettverket har også produsert artikler til Intermedicos. I tillegg til å gi ut konkret informasjon, er det et mål å inspirere og utfordre de som er med til å engasjere seg i misjon, enten ved å be og gi på hjemmebane eller selv reise ut. Det har blitt utarbeidet oppdatert versjon av bønnehefte for kollegaer ute. Misjonskoordinator forsøker å holde seg oppdatert over de fra nettverket som er ute og mottar nyhetsbrev fra disse og er åpen for evt. henvendelser inkl. forbønnsbehov. Disse videreformidles til nettverket der det er ønskelig. Under Inspiratio i 2010 var det to seminarer med fokus på helsemisjon. Et plenumsseminar og et eget misjonsworkshop med fokus på muligheter for utreise og forberedelse til dette.

12 Side 8 av 22 Det har også blitt holdt egne seminarer med tema helsemisjon i Trondheim og i Bergen: Trondheimsgruppa av NKLF fikk besøk av misjonskoordinator og hadde møte med tittel Helsemisjon utgått på dato?. Misjon har også vært tema på både legestudentgruppe og i KRIMS i Bergen. I Tromsø er det en misjonsgruppe som samles ca. hver femte uke. Misjonskoordinator har hatt fokus på informasjon om misjonssatsingen i legestudentgruppen i Bergen samt ovenfor enkeltstudenter. I forbindelse med de ulike seminarene som har blitt holdt har det blitt kjøpt inn en del helsemisjonslitteratur som har ligget fremme på stand. Dette er bla. legemisjonsbiografier, bøker om helsemisjon, internasjonal helse etc. Det har også blitt utarbeidet en del enkle plakater og informasjonsmateriell til bruk på stand. Støtte av kollegaer i Nepal KRIMS, Kristne medisinstudenter i Bergen, har i flere år støttet den kristne legeforeningen i Nepal slik at de kan ha sin egen studentkoordinator. Denne har fått være med å starte et spennende arbeid i flere universitetsbyer. Studentene i Nepal har selv ikke økonomi til å bære dette alene, og bergensstudentene ønsker derfor fortsatt å være med å støtte dem både økonomisk og i bønn. Planen er at de tilslutt skal klare å samle sammen nok penger til å finansiere dette selv. At ingen ønsker å være lege utenfor de store byene, og hjerneflukt til vesten, er et stort problem. Men vi får stadig spennende rapporter om hvordan arbeidet har båret frukter og at flere fra dette miljøet velger å bli værende i landet og være leger for de fattige ute i distriktene. Flere av de har valgt å tjenestegjøre på perifere distriktssykehus og står i ensomme og utfordrende arbeid. Vi fikk derfor i 2009 forespørsel om å bidra til at de også kunne etablere en koordinatorstilling for kristne helsearbeidere (ferdigutdannede) for å inspirere og bevare disse. En enkeltgiver i misjonsnettverket har tatt på seg å dekke det denne stillingen vil koste fremover. Misjonsfondet Det ble i 2009 utarbeidet egne retningslinjer for misjonsfondet og fordeling av midler fra dette. Dessverre har vi måttet avvise alle forespørsler til nå pga. sviktende økonomi og har derfor også ikke gått ut med informasjon om mulighetene til å søke fondet om midler. Håpet er at misjonsfondet kan være med å legge til rette for og oppmuntre til helsemisjon. For å nå visjonene for misjonssatsningen, er vi avhengige av årlige inntekter på minst kroner til dette fondet. Da vil vi både ha mulighet for å lønne misjonskoordinator og å støtte kollegaer som er ute eller som ønsker seg ut. Vi har fortsatt et stykke å gå for å nå dette målet. Referansegruppen for helsemisjon NKLF har hatt en egen rådgivende prosjektgruppe som har jobbet med misjonssatsingen i prosjektfasen. Når vi nå har gått over til en driftsfase har denne blitt avsluttet og det jobbes med å se på hvilken komitestruktur som vil være best for å drive misjonssatsningen fremover. 3.2 Etikkutvalget Etikkutvalget har i 2010 bestått av følgende medlemmer; Torbjørn Folstad (leder) Morten Magelssen

13 Side 9 av 22 Carl Fredrik Knobloch Solveig Breien Johansen I begynnelsen av 2010 sluttførte etikkutvalget sin utredning om de etiske sidene ved bioteknologi. Utredningen ble skrevet av Torbjørn Folstad, Morten Magelssen, Carl Fredrik Knobloch, Kristin Øystese og Rikke Folstad Denne utredningen dannet grunnlaget for forslag til vedtak om nklf sitt standpunkt innen bioteknologi. Styret stilte seg bak dette forslaget. På generealforsamlingen vedtok forsamlingen de fleste punktene. Utredningen om biotkenologi og vedtaket gjort på generalforsamlingen har vært en viktig ressurs når organisasjonen har uttalt seg i media om dette temaet. Se forøvrig eget punkt om samfunnsengasjement. Etter generalforsamlingen har etikkutvalget arbeidet med temaet reservasjonsrett. Temaet handler om i hvilken grad en som lege skal kunne reservere seg fra å utføre eller henvise til behandling som bryter med ens personlige overbevisning. Dette arbeidet skal på samme måte som arbeidet med bioteknologi, danne et grunnlag for forslag til vedtak på generalforsamlingen under Inspiratio Vedtaket som eventuelt blir gjort der vil utgjøre NKLF sitt standpunkt innen reservasjonsrett. Etikkgruppa har hatt ett offisielt møte i Kommuikasjonen har ellers foregått gjennom et ikke ubetydelig antall Internasjonalt NKLF er medlem av ICMDA International Christian Medical and dental Association en paraplyorganisasjon for ca 70 nasjonale medlemsorganisasjoner. Det er først og fremst gjennom denne organisasjonen at NKLF har sitt internasjonale nettverk. Vi tilhører ICMDA Eurasia, som omfatter Europa, Nordafrika-Midtøsten og tidligere Sovjetiske stater. Vår subregion er Scandinavia og Balticum. Regionen styres av en generalsekretær, James Tomlinson, sammen med en Eurasiakommitè. I august 2010 var ICMDA sin generalsekretær for studentarbeid Ralph Zarazir i Norge sammen med ASR Sini Vali og en representant for arbeidet i Baltikum (Jovita Anikinaite). De hadde møte med vår studentkoordinator og med de to norske ASR ene; Geir-Anders og Anete Kaldal i tillegg til å delta på et møte i LUKAS. Jørund Asle og Grete Holme var vertskap og organisatorer. Norske Area Student Representatives Rapport fra Geir-Anders og Anete Kaldal: Vi har som del av et team på tre kolleger i snart halvannet år fått lov til å bli nærmere kjent med ICMDA og det kristelige student-arbeidet som drives på medisinske fakultet rundt om i regionen vår. I løpet av 2010 har vi fått delta på flg. møtepunkt (bl.a.) i egenskap av ASR: : Eurasia-samling i Rotterdam, der vi sammen med studentkoordinator Sjur foruten den regionale ledelsen i IMCDA fikk treffe ASR-kolleger fra Eurasia. Det var i løpet av disse dagene hovedfokus på team-bygging innad i Eurasia samt utrustning til å arbeide strategisk og målrettet opp mot studentgruppene. Vi brukte også en del tid på å utveksle erfaringer og på bønn for det framtidige arbeidet. Endelig fikk vi en forsmak på ICMDA`s

14 Side 10 av 22 kommende verdenskongress i 2014, da vi ble invitert av den lokale arrangementskomitéen til å komme med innspill til deres foreløpige plan : Sommerleiren for helsefag-studenter i Baltikum, som ble arrangert i Latvia. Det så lenge ut til at det skulle bli en mager deltakelse, men som vanlig slo det til med dobling av antall påmeldte i løpet av de siste ukene før leiren. Undervisningskrefter manglet det heller ikke på til slutt. Temaet for leiren var The Price of a Thought, som var ment å skulle henspeile på det faktum at tankefeil ofte leder legen på ville veier i sitt arbeid tross rett motivasjon. Gjennom grundig bibelundervisning, forelesninger ved en ung kollega fra England og gruppe-diskusjoner ble det reflektert nøye over typer og utbredelse av medisinske feil, samt hvordan man kan tilnærme seg egne og kollegers feil, og ikke minst hvordan man som en troende kan hente styrke og visdom til å takle disse ved å applisere Guds prinsipper, som for verden ofte kan virke ulogiske. Vårt trofaste ektepar Holme fra Lørenskog glimret som vanlig ikke med sitt fravær, og bidrog også til en vellykket leir. Vi fikk tilbakemelding fra en av studentene som deltok, om at han ikke visste at det fantes noe kristelig arbeid ved hans universitet som spesifikt er retta mot helsefag-studenter. Denne studenten var tipsa om leiren av Ole-Magnus Olavsrud i Navigatørene, som han har en del kontakt med. Det er en gledelig utvikling at leir-komitéen denne gangen kun hadde behov for noe mindre enn halvparten av de 1000 euro NKLF hadde garantert for. Estiske studenter er allerede godt i gang med planleggingen av neste sommerleir, som trolig vil finne sted Det kan også nevnes at en felles nettside for det kristelige studentarbeidet i Baltikum nå er kommet i funksjon, der man bl.a. finner bilder, video og undervisningsmateriale fra samtlige leire siden starten i : Konferansen for medisin og kristen tro på Hermon. (Se kapitlet om studentarbeid.) : Ekskursjon til nyoppstartet gruppe av kristne helsefag-studenter og - arbeidere i Reykjavik. Vi ble svært godt tatt imot på Island, og fikk bo hjemme hos en av initiativtakerne til gruppa. Gjennom et par samlinger fikk vi bli kjent med noen av dem som møtes jevnlig. Vi fikk formidla erfaringer fra Norge og andre land i regionen, og at de er en del av et større nettverk. Vær gjerne med å be for godt samhold i og fortsatt velsignelse over denne gruppa! For 2011 planlegger vi en samling i sept. for ledere av studentgrupper i regionen kombinert med årskonferansen til danske Kristelig Lægeforening etter mønster fra tidligere slike. Ellers kommer vi til å fokusere på de mest sårbare student-gruppene i regionen, som i øyeblikket kan se ut til å være Reykjavik og Riga, da disse bl.a. mangler støtte fra en dedikert studentarbeider. Vi håper på sikt å kunne bidra til å styrke samarbeidet mellom ICMDA og Navigatørene i Baltikum. ICMDA verdenskonferanse ICMDA arrangerer verdenskonferanser hvert 4. år. I 2010 var det verdenskonferanse i Punta del Este, Uruguay. I følge den offisielle statistikken var den norske delegasjonen den største; 47 nordmenn deltok. Totalt var det 733 deltakere. I forkant av hovedkonferansen var det egen konferanse for studenter og unge leger samt seminarer i regi av Saline Solution og PRIME. Den yngre delen av den norske delegasjonen i Uruguay

15 Side 11 av 22 Programmet på konferansen bestod i hovedsak av morgenbønn/lovsang, bibeltimer, seminarer (også mange parallellsesjoner), gruppesamtaler og kveldsmøter. Det var også lagt inn noe sight-seeing og litt fritid. Måltidene gav god anledning til å knytte nye kontakter. Under konferansen var det også en hel del offisielle møter der styreleder Olav Fredheim representerte NKLF. Det gjaldt ICMDA general assembly, møte med den nyutnevnte generalsekretæren i ICMDA og regionale ledermøter. Besøk hos CMDA 7. og 8. september besøkte styreleder Olav Fredheim vår amerikanske søsterforening CMDA i Bristol, Tennessee. Bakgrunnen for besøket var at han på ICMDA verdenskonferanse hadde fått god kontakt med generalsekretæren for CMDA og ble invitert på besøk til deres hovedkontor. Besøket varte i to dager. Den daglige driften av CMDA ledes av CEO David Stevens and Executive Vice President Gene Rudd (tilsvarer henholdsvis generalsekretær og vise-generalsekretær). Foreningen har 45 ansatte på hovedkontoret og 35 ansatte spredt utover landet og et årlig budsjett på 8 mill USD! Under besøket bodde han privat hos Gene. På dagtid hadde han møter med David og Gene, holdt en kort presentasjon av NKLF i plenum for de ansatte på hovedkontoret og hadde møter med lederne for de syv avdelingene i CMDA (Global Healt Outreach, Stewardship, Communications, Campus and Community, Digital Media Center, Finances og Center for Medical Missions). Det var både hyggelige, inspirerende og lærerike dager. Til tross for stor forskjell i størrelsen på CMDA og NKLF, er både målene og utfordringene de samme. NKLF har nå et gratis medlemskap i CMDA. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at kostnadene til reisen ble dekket privat. Nordisk samarbeid De siste årene har styrene i nordiske kristne legeforeningene hatt et ønske om å treffes en gang årlig. Representanter fra de nordiske kristne legeforeningene ble i 2010 invitert til å delta på Inspiratio og til et halvdagsmøte i forkant av Inspiratio. Det ble ikke mulig å få til et møte i forkant av Inspiratio, men en representant for vår svenske søsterforening og to representanter for vår danske søsterforening deltok på Inspiratio og det ble gjennomført møter i løpet av helgen. Neste samling for de nordiske lederne er planlagt i Danmark i september Økonomiske bidrag internasjonalt NKLF betaler i dag 12 dollar pr fullt betalende medlem til ICMDA. En del av midlene blir brukt til den internasjonale ledelsen, en del til vår egen region. I tillegg bidrar NKLF med støtte/underskuddsgaranti til sommerleirer for baltiske kristne medisinstudenter og med økonomisk støtte til en del av de nødvendige reiser for area student representatives. I 2010 brukte også NKLF noe penger på dekke kostnader i forbindelse med at representanter fra våre søsterforeninger i Skandinavia ble invitert til Inspiratio og at nøkkelpersoner i det baltiske studentarbeidet ble invitert til Konferansen for medisin og kristen tro. Hjelp fra andre nasjonale organisasjoner NKLF har i en årrekke nytt godt av CMF Englands litteraturarbeid, og kjøper jevnlig bøker til vår egen litteraturtjeneste for reduserte priser. Det samme gjelder CMDA USA. Fra England får våre studentmedlemmer også tidsskriftet Nucleus som er skrevet av kristne medisinstudenter.

16 Side 12 av Inter Medicos Inter Medicos (IM)-redaksjonen har igjen hatt ett år med en redaksjon bestående av Tove Grønlund og undertegnede. Hvarings tekstsenter var også i 2010 ansvarlig for den grafiske utformingen, men ultimo 2010 fikk vi ikke lenger seriøs kontakt med Hvarings, angivelig pga store økonomiske problemer for bedriften. Det synes som temmelig sikkert at samarbeidet med Hvarings avsluttes. Det ser ut til at en dyktig tidligere grafisk frilanser for Hvarings blir vår neste layout-samarbeidspartner, i hvertfall skal dette samarbeidet prøves til første nummer av IM distribueres til medlemmer av NKLF og oppimot tre hundre frie betalende abonnenter.i tillegg distribueres tidsskriftet til en rekke studenter og andre interesserte. Vanlig opplag er ca.1500 eksemplarer. Redaksjonen samarbeider med Nklf-styret om utgivelsen. Undertegnede har alltid ønsket nær kontakt med styret, og tilsvarende har de ulike styrene opp gjennom årene ønsket en naturlig kontakt med Inter Medicos som i sin konkrete utforming kan variere noe fra styre til styre. Redaksjonelt arbeider vi som tidligere selvstendig da Inter Medicos ikke primært skal være et rent medlemsblad. Inter Medicos genererer en del abonnementspenger og av og til annonser og spesifikke gaver, men det er via styret flest midler til driften genereres. Innholdsmessig kan IM-stoffet rubriseres innunder hovedsakelig kristen medisinsk etikk og tilliggende kulturstoff. Vi skulle gjerne trykt mer fra misjonslegefeltet som vi alltid forsøker å prioritere. IM fungerer i henhold til det man kan kalle for et positivt motstrøms-tidsskrift med ønske om særlig fokus på barns verd og rettigheter. I ytringsfrihetens ånd publiserer vi som en selvfølge saklige motinnlegg herunder innlegg som måtte gå på tvers av redaksjonens syn. Størrelsen på bladet begrenses av våre ressurser, men vi klarer å gi ut bladet regelmessig med fire utgaver i 2010, hver på 16 store sider i farger.vi startet i 2010 også en regelmessig publisering av deler av bladet på Inter Medicos sine nettsider innunder Et lite utvalg av innslagene i det enkelte nummer: Nr 1 med temanummer om tro og helse over et vidt spenn: Det var vitenskapelige artikkel om tro og helse av Lars Lien og Torgeir Sørensen og intervju med helbredelsespredikant Svein Magne Pedersen. Nr 2 med fokus på Inspiratio: intervju med psykiateren Pablo Martinez, artikkel om forvalterskap av Inge Lønning, bidrag fra Hans Kristian om misjon. Nr 3 hadde intervju med Hanne Nabintu Herland om norsk meningstyranni og intervju med Morten Magelssen om seksualitet. Nr.4 hadde intervju med Nina Karin Monsen i forbindelse med utgivelsen av hennes intellektuelle selvbiografi. Nummeret hadde videre større artikler om slit og lengsler fra ulike perspektiver. Vi har en praksis p.t. med to siders aktuelt foreningsstoff i hvert nummer som redigeres av styret i Nklf. Undertegnede ønsker å uttrykke takknemlighet for samarbeidet også i 2010 med styret v/ Olav og kontoret v/ Karin, og en stor takk til Tove i redaksjonen som igjen har vært en svært produktiv medarbeider. Torfinn Hynnekleiv Inter Medicos - Ansv. redaktør

17 Side 13 av Studentarbeidet Ansatte Sjur H Askjer er ansatt som studentkoordinator i 50% stilling. Karin Tjernæs på kontoret har hatt støttefunksjoner ift. administrative oppgaver som innmeldinger, utsending av brev og Nucleus, forberedelse til infoaksjoner etc. Hans Kristian Maridal sin 25% stilling og engasjement som misjonskoordinator engasjement berører i stor grad medisinstudenter, og de er en del av målgruppen for hans tjeneste. Tromsø helsefag og tro To studenter fra Tromsø deltok på konferansen i oktober. To andre som tideligere har vært aktive, har hatt permisjon fra studiet dette året. Det har ikke vært noen arrangementer i lokalgruppen dette året, men en gruppe på 5-6 studenter har møttes ca. hver 6. uke til samtale og bønn for helsemisjon. Trondheim- KRIMS Årsmelding for 2010 ikke mottatt per 6/3-11. Bernt Harald Helleberg overtok fra september som lokal støttespiller da Anne Gro W. Rognlien flyttet fra byen. Bergen - KRIMS Krims Bergen har hatt 10 arrangementer dette året. Deriblant to helgeturer med ca 25 deltagere på hver, og to seminarer. Det har vært et aktivt styre i hele perioden. Hans Kristian Maridal har i samarbeide med Navigatørene invitert til lege-student grupper og helsemisjons-grupper for medisinstudentene. Alf-Olav Haukelid fortsetter som lokal støttespiller. Oslo LUKAS Kafékveldene er månedlige arrangement i Smia på Gaustad. Bl.a har vi hatt besøk av Christian Aanerud, Rachel Trovi, Morten Magelsen og Trond Buanes som har holdt innlegg. Antall deltagere har ligget på omkring 30, med rekordoppsluttning i august med 44 deltagere. Vi har hatt deltagere fra mange forskjellige kull, og fra både medisin, ernæring og odontologi. Spesielt gledelig er det at det har vært så mange deltagere fra 1. semester, hvilket lover godt for Lukas fremtid. Høstens Roa tur gikk hadde 12 deltagere. Juleavslutningen ble i år som i fjor avholdt i Lagshuset på Blindern med ca. 30 deltakere. Konferansen Medisin og kristen tro Alltid var navnet på årets konferanse som samlet 120 studenter. Bjørg Eline Gjerlaug har sammen med Åshild Vege vært støttespillere for styret. NKLF stilte i 2010 med en underskuddsgaranti for Konferansen. Det var spennende å ha besøk av 4 studenter fra Baltikum på årets konferanse. Siden Konferansen ble registrert som en engen organisasjon i løpet av året, ble det avholdt årsmøte under konferansen. Den store saken der ble organiseringen av studentarbeidet. Både NKLFs styreleder og flere andre yngre leger deltok på Konferansen og var også med i diskusjonen på årsmøtet om fremtidig organisering. NKLF-student

18 Side 14 av 22 Det ble i starten av 2010 laget nye brosjyrer med info og påmeldingsslipp for studentmedlemmer. I tillegg til hva øvrige medlemmer får, får studentmedlemmene tilsendt bladet Nucleus 4 ganger pr år. Verving av nye medlemmer er i praksis satt på vent da fokuset har vært på prosess mot evt. sammenslåing og ny organisering av studentarbeidet. Web Nyheter og informasjon legges ut på NKLF hjemmeside og på Facebook. Der har NKLF egen profil, og studentkoordinator legger også ut info på veggen til student lokalgruppene. Organiseringen av studentarbeidet Tiden synes moden for å finne en mer hensiktsmessig måte å organisere studentarbeidet. Fire lokalgrupper, en konferanse og NKLF alle med samme målsetting og målgruppe, uten en avklart plattform for samarbeid. Å finne en løsing på dette har vært et fokusert område for studentkoordinator dette året. Gjennom samtaler er det lagt til rette for engasjement og nye modeller. Kort om prosessen så langt: Samtaler med enkeltpersoner, lokalstyrer og konferansestyret Samtaler under NKLF sitt visjonsseminar i Hurdal Innlegg og debatt i Konferansens årsmøte Et utvalg på tre forberedte et dokument som drøfter status, fordeler og ulemper med ulike former for tilknytning til NKLF. Hvert lokale styre tar opp denne saken i løpet av februar/tidlig i mars NKLF ønsker ett møte med oss om denne saken på Inspiratio i Oslo mars, og håper alle lokalmiljøene og Konferansen vil sende en representant dit. Alle tilbakemeldinger vil inngå i en innkalling/ invitasjon til dette uformelle møtet. Saken søkes konkludert og vedtatt i Konferansen høsten Studentarbeidet utover landets grenser Anete og Geir Anders Kaldal og Sjur Askjer deltok i mars på en teambyggende samling i Rotterdam for ICMDA i Eurasia med spesielt fokus på studentarbeidet i regionen. Generalsekretær for ICMDA Eurasia, James Tomlinson m.fl hadde lagt opp til et program med god veksling mellom Bibelstudie og bønn, praktiske, konkrete tips og konstruktive gruppesamtaler. Å ha besøk av fire studenter fra Baltikum på årets konferanse, håper vi er begynnelsen på en tettere kontakt mellom studentmiljøer på tvers av landegrensene. Vi har i løpet av året hatt noe kontakt med en gruppe norske studenter i Martin Slovakia, men det har ikke lykkes å få kontakt igjen etter at kontaktpersonen flyttet. Team til Balticum Viser til årsmelding fra Kaldal. Kort statusoppdatering Den store saken har vært organiseringen av studentarbeidet. Slik det er organisert i dag skaper usikkerhet både for studentene og studentkoordinator. Dette har tatt unødig energi i perioder. Studentkoordinator har dette året fulgt opp noen studenter med samtaler, både som

19 Side 15 av 22 medvandrer og som sjelesørger. Videre har han deltatt på de fleste Lukas kafè kvelder, og bidratt med andakter og bibeltimer, og innledet til samtaler om tro og fag i de lokale studentgruppenes sine samlinger og helgeturer. Mål for arbeidet i 2011 Vi vil bidra til å utruste studenter til et liv med Jesus frelser og som forbilde. Vi vil inspirere til fellesskap og bruk av ressurser som hjelper når integritet, tro og verdier utfordres i studie og helsetjeneste. Særlig fokus dette året blir å fullføre prosessen med omorganisering av studentarbeidet. Konkretisert: Følge opp enkeltpersoner med veiledning og sjelesorg Følge opp styrer og kontaktpersoner med støtte og veiledning Informere om og motivere til deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser om fag/ tro og helsemisjon Forberede møte med stud. repr. under årets Inspiratio Følge opp organiseringsprosessen frem mot årsmøtet på konferansen i høst Sammen med utvalg, utarbeide modell, visjoner og strategier for det nye studentarbeidet 3.6 Unge leger NKLF arrangerte i årene 2005 til 2007 egne weekender for unge leger. Disse arrangementene var vellykkede. Imidlertid var deltagelsen av yngre kollegaer på tradisjonelle misjons- og etikkseminarer dårlig til tross for at stadig flere yngre kollegaer var engasjerte i arbeidet i foreningen. Styret bestemte derfor i 2008 å forsøke å revitalisere den årlige storsamlingen i tilknytning til generalforsamlingen; og Inspiratio ble resultatet. Fordi det både i 2009 og 2010 deltok mange unge leger på Inspiratio, har styret ikke tatt initiativ til egne arrangementer for unge leger i Lokalgrupper Ressursbank for lokalgrupper I 2010 begynte arbeidet med en ressursbank for lokalgrupper. Målet er et eget område på NKLFs hjemmesider der man kan finne tips til hvordan starte og drive en lokalgruppe, og hva slags tema som kan egne seg for ulike samlinger, være seg til gruppesamtaler, samtaler i plenum eller foredrag. Håpet er at dette kan være til hjelp og inspirasjon for alle lokale kristne legegrupper, og spesielt for dem som ønsker å starte en lokalgruppe, men ikke helt vet hvordan det best kan gjøres. Oppstart av nye lokalgrupper Vi har ut fra medlemslistene til NKLF forsøkt å få oversikt over hvilke steder i Norge det kan være potensiale for oppstart av nye lokalgrupper. Ut fra antall medlemmer i området, er det sannsynlig at det er grunnlag for oppstart av grupper i Fredrikstad/Østfold, Vestfold, Kristiansand, Haugesund, Bergen, Bodø og Tromsø. Førde

20 Side 16 av 22 Leder er Håkon Sirnes, og med ham i styret sitter Jannecke Olafsen, Marta Pawlikowska og Jan Noreide. De har ikke kontingent eller formelt medlemsskap, men sender invitasjon til møtene til ca 35 stykker. De har hatt 1 møte i 2010, med ca 12 deltakere Mjøsgruppa Styret for Mjøsgruppa består av Helge Kapelrud (leder), Kristian Lie og Rikke Folstad. Mjøsgruppa har ikke formelt medlemsskap, men sender ut informasjon om møtene til rundt regnet 70 personer. Gruppa ønsker å være et sted der man oppmuntrer hverandre og styrker hverandre som hele mennesker og som kristne leger, og har som mål å fremme kristent fellesskap blant kristne leger og tannleger med ektefeller. Det ble tradisjonen tro arrangert 4 møter i 2010: 18. mars: Morten Magelsen snakket om temaet Kristen hjemme og Kristen på jobb, og foredraget ble fulgt av samtale om temaet. I underkant av 30 stykker tilstede. 4. juni: Sommermøte med grilling på Hedmarktoppen. Elisabeth og Robert Muren presenterte: Å drømme det umulige om musikalfilmen Jeshua. I underkant av 30 stykker tilstede. 30. september: Heidi Kvarme innledet med å fortelle fra verdenskongressen for ICMDA i Uruguay. Deretter talte sykehusprest Tor-Arne Isene om temaet Det kristne felleskapet. I overkant av 30 stykker tilstede. 3. desember: Julemøte hos Martha Vold, som ble intervjuet om Mjøsgruppas opprinnelse, og om livet som legekone. Deretter fortalte Olav Fredheim og arbeidet med NKLFs visjoner fram mot 2015, fulgt av samtale rundt Mjøsgruppas visjoner og drømmer. I overkant av 32 stykker tilstede Oslo Fjoråret ble et jubelår for Oslogruppa. Vi feiret 75-årsjubileum for foreningen, angivelig på forskudd, selv om man ikke er helt enige om stiftelsesåret. Åpningsmøtet i vårsemesteret 2010 omhandlet Retten til helsetjeneste ved advokat Asbjørn Finhold og direktør Idar Magne Holme. Av høydepunkter kan vi nevne seminaret på Høsbjør hotell i april med tittelen For sinners only der vi spesielt fokuserte på Oxford-bevegelsen og sentrale personligheter i forbindelse med den som Einar Lundby og Ronald Fangen. Johannes Østtveit som fortsatt er aktiv i organisasjonen, foredro om Oxfordbevegelsen, Alv Magnus, tidligere leder av UIO holdt et glimrende foredrag om Hans Nilsen Hauge. Vårens avslutningsmøte holdt overlege Johan Elling Tausjø et engasjerende foredrag fra Etiopia om Administrativ misjonshelsetjeneste. Høstens program inneholdt også et seminar denne gangen på Modum Bad med tittelen Psykiatri og sjelesorg Visjoner, virkelighet, vekst. Det ble noe om sjelesorg, mye om Modum Bad og virksomheten der. Imponerende. En spesiell opplevelse var det å høre fra korrespondansen mellom Inga og Gordon Johnsen i forlovelsestida etter festmiddag på Tyrifjord Hotell. Vi glemmer heller ikke så lett misjonsmøte med Kristin og Erik Bøhler 14/9 med tema NCMDA. vår lillebror i Nepal. Adventsmøtet om Frans av Assisi; Tiggermunken og julekrybben ved Anne Helene Moksnes, høstet mange lovord. En gjennomgangskommentar etter møtene har vært at dette burde de yngre legene også ha vært med på! Vi tar gjerne i mot spioner som ønsker å finne ut hvordan møtene våre arter seg!

VISJONER OG STRATEGI 2011 2015

VISJONER OG STRATEGI 2011 2015 VISJONER OG STRATEGI 2011 2015 1. Introduksjon Fra starten i 1936 har formålet for NKLF vært å fremme Guds rike i medlemmenes liv og virkekrets. Lovene for foreningen angir også hvilke særlige oppgaver

Detaljer

VISJONER OG STRATEGIER 2016 2020

VISJONER OG STRATEGIER 2016 2020 VISJONER OG STRATEGIER 2016 2020 1. INTRODUKSJON Siden NKLF ble stiftet i 1936, har foreningens formål vært å fremme Guds rike i medlemmenes liv og virkekrets. I de nye vedtektene beskrives det at vi også

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien

Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien 1. Valg til praktiske oppgaver under møtet 1.Valg av ordstyrere Valgkomitéens forslag: Kjetil Fuhr (Sydvest) Jon Tønnessen (Aust-Agder) 2.Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning:

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Styremedlem og kasserer: Andre verv: Revisor: Valgkomité: Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag)

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

årsrapport katolsk studentlag

årsrapport katolsk studentlag årsrapport 2 0 0 8 katolsk studentlag 1 2 Innledning: Katolsk studentlag har i 2008 arrangert 5 foredrag, 2 årsmøter hvorav det ene var ekstraordinært, en sommeravslutning og en juleavslutning samt 14

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013 Referat fra NKA styremøte 31.1.-1.2. 2014 Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Til stede: Nils

Detaljer

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon.

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon. Referat fra Generalforsamling Mandag 25.01.2016, kl. 14:15-15:00, Auditorium D7, Dragvoll Oppmøtte: 20 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 26 stemmeberettigede totalt. 1. Dagsorden 1. Valg av møtepersonell

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad Et sted for hvile og vekst Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg er en selvstendig, økumenisk, diakonal institusjon med kristen sjelesorg

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Arbeid med Utviklingshemmet spør utviklingshemmet Innledning Årets viktigste saker har vært helsemeldingen, EU-prosjektet og Stemme-Høring.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND 1 FORMÅL OG MOTTO 1.1 FORMÅL Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land. Menigheten

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Protokoll Ammehjelpens 36. generalforsamling Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor. Styrets beretning 2013-2014 Oslo, 02.11.2014 1. Norsk indremedisinsk forening har i året 2014-15 hatt følgende styre: Hanne Thürmer (leder), Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk Monica Bivol, nestleder,

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer